Жалба, подадена на 4 юли 2008 г. - Германия/Комисия - Дело T-265/08

Обн. C ОВ. бр.223 от 30 Август 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители:

M. Lumma и адв. U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение на Комисията C(2008) 1690 окончателен от 30 април 2008 г. за намаляване на вноската от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за операционна програма в региона по цел 1 на провинцията Thoringen във Федерална република Германия (1994-1999),

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

С обжалваното решение Комисията е намалила финансовото участие, отпуснато от ЕФРР за операционната програма в региона по цел 1 на провинцията Thьringen във Федерална република Германия (1994-1999).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва четири правни основания.

На първо място, той изтъква, че Комисията не е схванала правилно важни факти във връзка с точка 2.1 от съответната операционна програма (мерки за подпомагане на малки и средни предприятия: подкрепа за производствените инвестиции). На второ място, жалбоподателят посочва нарушение на член 24, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 4253/881, тъй като не била налице никаква нередност по смисъла на тази разпоредба. Във връзка с това, той посочва по-специално, че тази разпоредба на упълномощавала Комисията да извършва финансови корекции поради грешки на администрацията или поради системи за администриране и контрол, за които се твърди, че са незадоволителни.

Освен това жалбоподателят изтъква, че Комисията не е упълномощена по Регламент № 4253/88 да извършва обобщени финансови корекции, тъй като член 24 от него се прилагал спрямо конкретни случаи и изразени с цифри суми, а не спрямо хипотетични заключения за разкрита административна грешка поради системни административни недостатъци.

Най-накрая жалбоподателят изтъква, че дори да се изходи от допустимостта на обобщените финансови корекции, било налице нарушение на членове 23 и 24 от Регламент № 4253/88, тъй като обобщенията били погрешни. Във връзка с това се посочва, че Комисията не е трябвало да приеме никакви обобщения въз основа на изготвен от Сметната палата на Европейските общности анализ за слабостите в смисъл, че Комисията носела част от отговорността чu1079 за своите критики и че оспорваните обобщения нарушавали принципа на пропорционалността.


_________________________

1 Регламент (EИО) № 4253/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. за изпълнение на Регламент (ЕИО) № 2052/88 относно задачите на Структурните фондове, тяхната ефективност, както и координацията на дейностите на фондовете помежду им и с тези на Европейската инвестиционна банка, и на другите съществуващи финансови инструменти (ОВ L 374, 31.12.1988 г., стp. 1).


2008-C223-99


Untitled Page