Покана за представяне на предложения — EACEA/25/08 - Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби - (2008/C 225/08)

Обн. C ОВ. бр.225 от 2 Септември 2008г.

1. Цели и описание


Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).


Една от целите на програмата е да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании в следните категории: драма, документално и анимационно кино.


2. Допустими кандидати


Поканата е насочена към европейските компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независимите продуцентски компании.


Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните държави:


— 27-те държави от Европейския съюз,


— държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.


3. Допустими дейности


Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:


— интерактивни творби за компютър, интернет, мобилен телефон, игрални конзоли, включително ръчни, със значително ниво на интерактивност, сценарий и иновация,


— нови концепции за формат, предназначени за цифрова телевизия, интернет или мобилни телефонни слушалки със значителна интерактивност и разказвателен елемент.


Във всички случаи проектите трябва да се предназначени за търговска употреба.


Творби, които не изискват активното участие на потребителя, не се считат за интерактивни.


Следните дейности са недопустими:


развитието и продуцентските дейности за следните категории твори са недопустими:


— творби за справка (енциклопедии, атласи, каталози, бази данни …),


— творби, които дават инструкции в различни области (обучителни програми, учебници …),


— инструменти и софтуерни услуги,


— информационни или чисто трансакционни услуги,


— информационни програми и списания,


— проекти за насърчаване на туризма,


— мултимедийни проекти на изкуството,


— проекти, популяризиращи пряко или косвено послания, които противоречат на политиките на Европейския съюз. Например забранени са проекти, които могат да бъдат в разрез с интересите на общественото здраве (алкохол, тютюн, наркотици), със зачитането на човешките права, сигурността на хората, свободата на словото и т.н.,


— проекти, пропагандиращи насилие и/или расизъм и/или са с порнографско съдържание,


— творби с рекламен характер (по-специално със съдържане за определена марка),


— институционални продукции, които рекламират определена организация и нейната дейност.


Поканата за представяне на предложения EACEA/25/08 има два крайни срока. За да спази 1-вия краен срок, кандидатурата за подкрепа трябва да бъдат изпратена в Агенцията между датата на публикуването на поканата за представяне на предложения и 17 ноември 2008 г. За да спази 2-рия краен срок, кандидатурата за подкрепа трябва да бъде изпратена между 18 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г., датата на приключване на поканата за представяне на предложения.


Максималната продължителност на проекта е до 30 юни 2011 г. за молби за финансиране, подадени в рамките на първия краен срок, и до 30 ноември 2011 г. — за кандидатурите, представени в рамките на 2-рия краен срок, или до датата на започване на продукцията, в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна.


4. Критерии за възлагане


Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:


— критерии за квалификацията на кандидатстващата компания (40 точки):


— качество на стратегията за развитие (10),


— съгласуваност на бюджета за развитието (10),


— качество на стратегията за финансиране (10),


— качество на стратегията за разпространение (10),


— критерии за оценка на представения проект (60 точки):


— качество на проекта (40),


— потенциал за продуциране и приложимост на проекта (10),


— потенциал за европейско и международно разпространение (10).


5. Бюджет


Общият наличен бюджет възлиза на 2,5 млн. EUR. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.


Максималната финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 EUR и 60 000 EUR, освен за разработването на прототипи за игрални конзоли и компютри, за които максималната финансова помощ е 100 000 EUR.


Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % — за проекти, представляващи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).


6. Краен срок за представяне на кандидатури


Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по късно от 17 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г. (вж. точка 3) на следния адрес:


Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA) — MEDIA Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Bruxelles


Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени върху официалния формуляр, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.


7. Допълнителна информация


Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:


http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/index_fr.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да използват предоставените формуляри за кандидатстване.


2008-C225-08


Untitled Page