Покана за представяне на предложения — EACEA/24/08 - Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап - (2008/C 225/09)

Обн. C ОВ. бр.225 от 2 Септември 2008г.

1. Цели и описание


Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).


Една от целите на програмата е да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании в следните категории: драма, документално и анимационно кино.


2. Допустими кандидати


Поканата е насочена към европейски компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независими продуцентски компании.


Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните държави:


— 27-те държави от Европейския съюз,


— държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.


3. Допустими дейности


Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или серии) са допустими:


— проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 50 минути,


— документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),


— проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 24 минути.


Развитието и продуцентските дейности за следните категории творби са недопустими:


— записи на живо, телевизионни игри, програми от типа „токшоу“ и „реалити шоу“ или образователни, обучителни програми и програми, които дават инструкции в различни области („how-to“ programmes),


— документални филми, популяризиращи туризма, филми, разказващи за снимането на други филми („making-of“), репортажи, документални филми за животни, новинарски програми и телевизионни предавания, тип „реалити шоу“, в които се обсъждат лични проблеми на участниците („docu-soaps“),


— проекти, популяризиращи пряко или косвено послания, които противоречат на политиките на Европейския съюз. Например проекти, които могат да бъдат в разрез с интересите на общественото здраве (алкохол, тютюн, наркотици), със зачитането на човешките права, безопасността на хората, свободата на словото и т.н.,


— проекти, пропагандиращи насилие и/или расизъм и/или са с порнографско съдържание,


— творби с рекламен характер,


— институционални продукции, които рекламират определена организация и нейната дейност.


Поканата за представяне на предложения EACEA/24/08 има два крайни срока. За да спази 1-вия краен срок, кандидатурата трябва да бъдат изпратена в Агенцията между датата на публикуването на поканата за представяне на предложение и 17 ноември 2008 г. За да спази 2-рия краен срок, кандидатурата трябва да бъде изпратена между 18 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г., датата на приключване на поканата за представяне на предложения.


Максималната продължителност на проекта е до 30 юни 2011 г. за молби за финансиране, подадени в рамките на първия краен срок, и до 30 ноември 2011 г. — за кандидатурите, представени в рамките на 2-рия краен срок, или до датата на започване на продукцията, в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна.


4. Критерии за възлагане


Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:


За единичен проект


— критерии за квалификацията на кандидатстващата компания (40 точки):


— качество на стратегията за развитие (10),


— съгласуваност на бюджета за развитието (10),


— качество на стратегията за финансиране (10),


— качество на стратегията за разпространение (10),


— критерии за оценка на представения проект (60 точки):


— качество на проекта (40),


— потенциал за продуциране и приложимост на проекта (10),


— потенциал за европейско и международно разпространение (10).


За Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап


— критерии за квалификацията на кандидатстващата компания (60 точки):


— капацитет на компанията за развитие и продуциране на европейско ниво (15 точки за Пакетно финансиране — 30 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),


— качество на стратегията за развитие и съгласуваност на бюджета за развитие (15 точки за Пакетно финансиране — 10 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),


— качество на стратегията за финансиране (15 точки за Пакетно финансиране — 10 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),


— качество на стратегията за разпространение (15 точки за пакетно финансиране — 10 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),


— критерии за оценка на представените проекти (40 точки):


— качество на проектите (10),


— потенциал на творческия екип (10),


— потенциал за продуциране и приложимост на проекта (10),


— потенциал за европейско и международно разпространение (10).


5. Бюджет


Общият наличен бюджет възлиза на 17 млн. EUR. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.


Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е между 10 000 EUR и 60 000 EUR, освен за пълнометражни анимационни филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 EUR. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).


Максималната финансова помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап, е между 70 000 EUR и 190 000 EUR. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.


6. Краен срок за представяне на кандидатури


Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 17 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г. (вж. точка 3) на следния адрес:


Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA) — MEDIA Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Bruxelles


Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени върху официалния формуляр, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.


7. Допълнителна информация


Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:


http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/index_fr.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да се използват предоставените формуляри за кандидатстване.


2008-C225-09


Untitled Page