ОТКРИТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 - ReferNet — Европейска мрежа за справки и експертни съвети в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) - (2008/C 225/10)

Обн. C ОВ. бр.225 от 2 Септември 2008г.

1. Възлагащ орган


Cedefop — Европейски център за развитие на професионалното обучение, на вниманието на г-н G. Paraskevaidis, Europe 123, PO Box 22427, GR-55102 Солун. Лице за контакт: г-жа Clotilde Assumel-Lurdinl, тел. (30) 23 10 49 02 87, факс (30) 23 10 49 00 28, e-mail: @####67108864#mailto:c4t-services@cedefop#c4t-services@cedefop.@europa.eu.


Предишна публикация: ОВ C 57, 1.3.2008, стр. 28.


2. Отпусната безвъзмездна помощ


         
        Дата на
    Номер на рамково Срок на рамко- подписване на
Наименование на бенефициера Адрес споразумение за вото споразу- рамковото
    партньорство мение за споразумение за
      партньорство партньорство
         
Люксембург 38, rue del'Avenir 2008-FPA1/GP/RPA/ 3 години 17 юли 2008г.
Institut National pour le L-1147 Luxembourg Refer Net-FPA/002/08    
dveloppement de la        
Formation Professionnelle        
Continue (INFPC)        
         
Румъния 6-8 Poverneistreet, sector 1 2008-FPA2/GP/RPA/ 3 години 17 юли 2008г.
National Research Institute RO-010643 Bucharest Refer Net-FPA/002/08    
in the field of Labour and        
Social Protection (INCSMPS)        
         
Малта 16/18 Tower Promena de 2008-FPA3/GP/RPA/ 3 години 17 юли 2008г.
Malta Qualifications Council Sta Lucia SLC 1019 Refer Net-FPA/002/08    
(MQC) Malta      
         
Норвегия Kolstadgata 1 P.O Box 2924 2008-FPA4/GP/RPA/ 3 години 22 юли 2008г.
Directorate for Education Tyen Refer Net-FPA/002/08    
and Training N-0608 Oslo      


2008-C225-10


Untitled Page