Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (ЕО) № 70/2001 - (2008/C 226/05)

Обн. C ОВ. бр.226 от 3 Септември 2008г.
Будапеща, 3 септември 2007 г.


Dr. Andras MAHR

Държавен секретар


C2008-226-05


Untitled Page