Покана за представяне на предложения — EACEA/23/08 - Подкрепа за създаване на мрежа от киносалони, прожектиращи европейски филми - (2008/C 226/07)

Обн. C ОВ. бр.226 от 3 Септември 2008г.

1. Цели и описание


Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).


Една от целите на програмата е да насърчава прожектирането на ненационални европейски филми на европейския пазар, по-специално чрез подпомагане на координацията на мрежа от киносалони.


2. Допустими кандидати


Настоящото обявление е насочено към европейски киносалони, обединени в мрежа, чиито дейности допринасят за постигането на горепосочените цели на програма MEDIA, описани в решението на Съвета.


Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните държави:


— 27-те държави от Европейския съюз,


— държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.


3. Допустими действия


Допускат се до участие следните действия и дейностите по тях, осъществени в страните по програма MEDIA:


— действия, насочени към популяризиране и прожектиране на европейски филми,


— образователни дейности, насочени към повишаване на осведомеността сред младата публика в киносалоните,


— дейности, насърчаващи и съпътстващи на въвеждането на дигитално кино сред операторите,


— дейности по създаване на мрежи: информация, анимация и комуникация.


4. Критерии за възлагане


Ще бъдат присъждани точки от общо 100 точки въз основа на следните фактори:


— мрежа (20 точки),


— стратегия за разпространение и финансов контрол (20 точки),


— съотношение разходи/ползи (20 точки),


— общи действия (20 точки),


— млада публика (10 точки),


— дигитално кино (10 точки).


5. Бюджет


Поканата предвижда подписването на рамково споразумение за партньорство за период от четири години. Максималният наличен бюджет за настоящата покана за предложения възлиза на 8 500 000 EUR за първата година.


Финансовото участие се предоставя под формата на субсидия. Финансовата помощ на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


6. Краен срок за подаване на заявления за участие


Заявленията за участие трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция (EACEA) най-късно до 31 октомври 2008 г. на следния адрес:


Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call For Proposals EACEA/23/08 — „MEDIA Support for the networking of cinemas screening European films“

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels


Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени върху официалния формуляр, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.


7. Допълнителна информация


Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:


http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да се използват предоставените формуляри за кандидатстване.


C2008-226-07


Untitled Page