Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001 - (2008/C 229/09)

Обн. C ОВ. бр.229 от 6 Септември 2008г.

Помощ №: XA 193/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento Наименование на схемата за помощ: Assistenza tecnica:


— finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attivita di selezione,


— finalizzata alla fertilita e alla fecondita del bestiame,


— all'attuazione delle attivita connesse alla normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali in applicazione al regolamento (CE) n. 1760/2000


Правно основание:


L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 43, lettere b) e d).


Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 215 del 1o febbraio 2008, modificata con deliberazioni n. 862 del 4 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 43, lettere b) e d) della L.P.4/2003


Планирани годишни разходи за схемата: Годишният размер на отпуснатите бюджетни средства възлиза на 800 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: Размерът на приноса на провинцията в техническата помощ с цел плодовитост на добитъка и за осъществяване на дейности, свързани със законодателството по отношение на идентифицирането и регистрацията на животните в приложение на Регламент (ЕО) № 1760/2000, е 100 % от приемливите разходи.


Размерът на приноса на провинцията в техническите мерки с цел подобряване качеството на добитъка чрез мерки за селекция е 70 % от приемливите разходи.


Помощта се отпуска в натура под формата на субсидирани услуги и не включва преки парични плащания на производители


Дата на въвеждане: Схемата ще се прилага след публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощи могат да се предоставят до не по-късно от 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Подобряване качеството на добитъка чрез подпомагане на животновъдните стопанства по отношение на програми за чифтосване, контрол върху доилни инсталации и плодовитостта на едър рогат добитък, както и подкрепа за животновъдите за гарантиране в приложение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на възможността за проследяване на говеждо и телешко месо, произведено от отгледани в провинцията животни.


Член 15, параграф 2, буква в) и член 16, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 за освобождаване


Обхванат сектор: Животновъден сектор


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento agricoltura e alimentazione

Servizio vigilanza e promozione delle attivita agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento


Интернет адрес:


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=

12&Type=FulView


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=12


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=

5&Type=FulView


Помощ №: XA 194/08


Държава-членка: Италия


Регион: Lombardia


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава предоставената индивидуална помощ:


Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie


Правно основание:


— Bozza di deliberazione giunta regionale, «Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie»


— Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»


— Legge regionale n. 3/2006, «Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura»


— Legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»


— Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»


— Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 26078 del 28 dicembre 2007


— Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 102971 del 27 dicembre 2006


Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: 2 млн. EUR


Максимален интензитет на помощта: До 50 % за случаите, посочени в член 12, параграф 2, буква б), точка ii) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 (разходите за застрахователни премии по отношение на загуби, причинени от болести по животни и растения или нашествия от вредители), и до 100 % за случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 (разходите за застрахователни премии, платени от земеделски стопани за отстраняване и унищожаване на мъртви животни)


Дата на привеждане в действие: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия


Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Схемата за помощ е предназначена да поощри земеделските стопани да използват застрахователни програми за опазване и защита на селскостопанската и животновъдската продукция. В съответствие с членове 12 и 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 помощта предвижда включването в държавната помощ също и на застрахователното покритие по отношение на селскостопанските рискове, свързани със загуби, причинени от болести по животните и растенията.


Тази добавка към държавните стимули ще включи, в рамките на ограниченията, поставени от законодателството на Общността, следните видове рискове:


а) загуби, причинени от болести по животни или растения или от нашествия на вредители: до 50 % от разходите за застрахователни премии, без плащанията, предоставени по национални застрахователни схеми (в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1857/2006);


б) разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни: до сума, равна на разходите за застрахователни премии, платени от земеделски стопани, без плащанията, предоставени по национална застрахователна схема (в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006).


Помощта не трябва да възпрепятства функционирането на вътрешния пазар на застрахователни услуги. Помощта не трябва да е ограничена до застрахователните покрития, предоставяни от едно застрахователно дружество или една група дружества и не трябва да е обвързана с условие за сключване на застрахователен договор със застрахователно дружество, установено в съответната държава-членка.


Що се отнася до точка б) по-горе, схемата е зависима от съществуването на подходяща програма, която позволява безопасното отстраняване на мъртви животни да бъде наблюдавано и гарантирано. Схемата за помощ не включва директно плащане на пари на производители, а се предоставя на икономически оператори, които предлагат застрахователни услуги за покриване на разходите по отстраняването и/или унищожаването на мъртви животни, и които покажат, че сумата е напълно изплатена на земеделския стопанин


Засегнат/и икономически сектор/и: Земеделски стопанства: животновъдство и растениевъдство


Име и адрес на предоставящия орган:


Regione Lombardia

Direzione generale agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano


Интернет адрес:


www.agricoltura.regione.lombardia.it, изберете „Per saperne di pi?“, после „Aiuti di Stato“


Други сведения: —


Помощ №: XA 195/08


Държава-членка: Белгия


Регион: Vlaanderen


Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ:


Biocampagnes 2008


Правно основание:


Ontwerp subsidiebesluit voor het project „Biocampagnes 2008” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage)


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 73 650 EUR


Максимален интензитет на помощта: Максималният интензитет на помощта е 50 % от доказаните данни за разходи на представения режим на помощи. Други общи разходи не подлежат на подпомагане


Дата на въвеждане: Помощта ще бъде отпусната едва след като решението за помощ бъде подписано от Министъра и бюджетните задължения бъдат изпълнени (средата на май 2008 г.) Принципът за запазване на текущото положение се спазва


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Периодът на отпускане ще продължи до 31 декември 2008 г.


Цел на помощта: Помощта следва да се изплаща на Bioforum за организирането на Bioweek през юни 2008 г. и есенна кампания през октомври 2008 г. за повишаване на информираността на обществото за биологичното земеделие. Ще бъде наблегнато на стратегическо планиране и координиране на мерките за информация и публичност за тези две кампании.


Помощта се предоставя по силата на член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006. Помощта може да покрие 100 % от следните разходи:


— член 15, параграф 2, буква в): помощ за консултантски услуги, предоставяни от трети страни,


— член 15, параграф 2 буква д): помощ за фактическа информация относно системи за качество, които са отворени за продукти от други страни относно генерични продукти, хранителни предимства на генерични продукти и предлагани приложения на такива продукти,


— член 15, параграф 2, буква е): помощ, за публикации като каталози или електронни страници за предоставяне на фактическа информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията. Помощта ще бъде предоставена само за дейности и информационни материали, в които не се споменава произходът на продуктите.


Схемата не предвижда помощ за рекламни цели.


Ще бъдат спазени всички части на член 15


Обхванат сектор: Биологично земеделие.


Помощта следва да бъде изплатена само на малки и средни предприятия


Име и адрес на предоставящия орган:


Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

B-1030 Brussel


Интернет адрес:


http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=780


Друга информация: —


Помощ №: XA 196/08


Държава-членка: Белгия


Регион: Vlaanderen


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ:


Subsidie Netwerk Bioforum Vlaanderen


Правно основание:


Ontwerp subsidiebesluit voor het project „Netwerk Bioforum Vlaanderen — Naar een biosector met meer slagkracht — werkjaar 2008 van 1 mei 2008 tot 31 december 2008” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage)


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 415 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: Максималният интен- зитет на помощта е 100 % от представените доказани разходи по схемата за помощ. Режийните разходи не са допустими за тази помощ


Дата на въвеждане: Помощта няма да се отпуска, докато министърът не подпише решението за помощта и не бъдат заделени бюджетните кредити (средата на май 2008 г.). Ще се спазва принципа на възбрана


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Помощта са отпуска за период до 31 декември 2008 г.


Цел на помощта: Помощта се отпуска на Bioforum, за да може да предостави на Фландрия обща информация за биологичното земеделие и животновъдство и за биологични продукти чрез интернет страниците „Biotheek“ и наред с други неща посредством:


— единно гише за всички въпроси, свързани с биологичнато сфера,


— добре поддържани интернет страници www.biotheek.be, предоставящи изчерпателна актуална информация,


— информационни брошури и папки с информация за продуктите,


— списание за потребители „Puur“, раздел на „Puur“с техническа информация за селски стопани и раздел на „Puur“ с техническа информация за преработватели и търговци,


— архив с дигитални снимки,


— електронен информационен бюлетин,


— пространна печатна дейност и комуникация по време на криза относно биологичното земеделие и животновъдство.


Bioforum организира също две биологични кампании и отговаря за цялостната комуникация: обединяването на различни биологични послания и хармонизиране на публикациите. Целта на Bioforum е да подобри маркетинговата структура и пазарната прозрачност на биологичните продукти.

Bioforum изпълнява ролята на съветник за биологичното селско стопанство относно политиките в ред области: селско стопанство, образование, научноизследователска дейност, здравеопазване и т.н.


Помощта се предоставя по член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006. Помощта може да покрие 100 % от следните разходи:

— член 15, параграф 2, точка в): помощ за консултантски услуги, предоставяни от трети страни,

— член 15, параграф 2, точка д): помощ за фактическа информация относно системи за качество, които са отворени за продукти от други страни относно генерични продукти, хранителни предимства на генерични продукти и предлагани приложения на такива продукти,

— член 15, параграф 2, точка е): публикации като каталози или електронни страници за представяне на фактическа информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията. Помощта се отпуска само за дейности и информационни материали, в които не се упоменава произхода на продукта.


Схемата не предвижда никакви помощи с рекламни цели. Ще се спазват всички части на член 15


Обхванат сектор: Биологично земеделие и животновъдство.


Помощта се изплаща само на малки и средни стопанства


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

B-1030 Brussel


Интернет адрес:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=780


Друга информация: —


Помощ №: XA 199/08


Държава-членка: Континентална Франция


Регион: Тези дейности могат да бъдат финансирани от всички регионални и местни органи (регионални съвети или съвети на департаменти), които желаят това


Наименование на схемата за помощ: Aides a la preretraite en agriculture Правно основание:


— Article 8 du reglement (CE) no 1857/2006


— Article 23 du reglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au developpement rural par le FEADER, en liaison avec le reglement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 decembre 2006 portant modalites d'application de ce reglement


— Decret no 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif a la mise en ?uvre d'une mesure de preretraite pour les agriculteurs


Планирани годишни разходи за схемата: 7 000 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: Всеки селскостопански производител, който преустановява предсрочно дейността си ще може да ползва помощ във фиксиран размер от 7 000 EUR на година, допълнителна помощ от около 2 000 EUR на година, представляваща безплатна социална осигуровка за периода на предсрочното пенсиониране и зачитането на този период като трудов стаж за пенсия, т.e. обща сума от 9 000 EUR на година


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на електронната страница на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“


Срок на схемата: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Мярката за предсрочно пенсиониране има за цел да осигури социално решение за селскостопански производители, които са принудени да преустановят дейността си поради икономически затруднения, за които е невъзможно да се приспособят към новите екологични изисквания или вследствие на сериозни здравословни проблеми, като същевременно се насърчава прехвърлянето на така освободените земи на млади селскостопански производители, които започват дейността си с помощите, предвидени в Програмата за селскостопанско развитие в континентална Франция (PDRH Programme de Developpement Rural Hexagonal) или на селскостопански производители под 50 години, които разширяват стопанствато си.


Мярката ще позволи преструктурирането на стопанства. Мярката ще засегне около 1 000 селскостопански производители всяка година.


Държавата ще финансира тази мярка, в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 с определен годишен бюджет, разпределен по региони. Възможно е местните органи да осигурят финансова подкрепа, която да допълни помощта до максимално позволения размер в Общността (18 000 EUR на година и на получател).


Тази мярка ще бъде приведена в действие под контрола на местните управители (префекти) посредством договори за проекти между държавата и регионите. Помощта ще бъде изплатена от Националния център за селскостопанско устройство (CNASEA, Centre National pour l'Amenagement des Structures et des Exploitations Agricoles) след представяне на документи за действителното прехвърляне и преустановяване на дейност


Обхванат сектор: Малки и средни предприятия във всички сектори на селското стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministere de l'agriculture et de la pche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP


Интернет адрес:

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agri-coles/aides-aux-exploitations/la-preretraite/


Друга информация: —


C2008-229-09


Untitled Page