Нова национална страна на разменни евро монети - (2008/C 228/06)

Обн. C ОВ. бр.228 от 5 Септември 2008г.


Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Ватикана


Разменните евро монети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува всички нови изображения на евро монети, за да уведоми всички работещи с монети лица и обществеността като цяло1.


В съответствие със заключенията, приети във връзка с това от Съвета на 8 декември 2003 г.2 държавите-членки и страните, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на разменни евро монети, имат правото да емитират известни количества възпоменателни разменни евро монети, при условие че годишно емитират само по една възпоменателна монета и използват за това единствено монетата с номинал от 2 евро. Тези монети имат характеристиките на обикновените разменни евро монети, но имат възпоменателен мотив от националната си страна.


Емитираща държава: Ватикана

Тема: 2008 година — посветена на Свети Павел

Описание на изображението: Вътрешната част на монетата представя обръщането във вярата на Свети Павел: по пътя за Дамаск — изобразен на заден план, Свети Павел е заслепен от небесна светлина и пада от коня си, който се изправя на задните си крака. Два надписа в полукръг ограждат рисунката: отляво — емитиращата държава — „CITTА DEL VATICANO“ и отдясно — „ANNO SANCTO PAULO DICATO“. Годината „2008“ е отдясно, както и знакът на монетния двор „R“ и името на художника — „VEROI“; най-отдолу е акронимът на гравьора Luciana De Simoni „L.D.S. INC.“.


По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Обем на емисията: 100 000 монети

Дата на емисията: Октомври 2008 г.

Гурт: 2 звезди, повтарящи се шест пъти и редуващи се изправени и обърнати.


_________________________

1 Виж ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, издадени през 2002 г.

2 Виж заключенията на Съвета по общи въпроси от 8 декември 2003 г. за измененията в изображението на националните страни на евро монетите. Виж също Препоръка на Комисията от 29 септември 2003 г. относно обичайната практика за внасяне на промени в изображението на националната страна на разменните евро монети (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 38).


C2008-228-06


Untitled Page