ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/26/08 Структурна помощ за европейските изследователски организации за обществена политика и за организациите на гражданското общество на европейско ниво - 2009 г.

Обн. C ОВ. бр.232 от 10 Септември 2008г.

Гражданство - Т7


1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ

Настоящата покана за представяне на предложения EACEA/26/08 е изготвена въз основа на решението на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на програма "Европа за гражданите" 1 за периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство (наричана по-нататък "програмата"). Правно основание на настоящата покана е програмата, и по-специално Действие 2 "Активно гражданско общество в Европа", мерки 1 и 2, структурна подкрепа за изследователски организации по европейската публична политика и за организации на гражданското общество на европейско равнище.

Ръководството на програмата предоставя информация на заинтересованите страни относно общата структура на програмата и нейното изпълнение. Във връзка с това организациите, които планират да подадат заявление в рамките на настоящата покана за предоставяне на предложения, са поканени също така да се запознаят с основните части на ръководството на програмата, достъпно на следния уебсайт: http://eacea.ec.europa.eu/citi-zenship/index.en.htm


1.1. Общи цели на програмата

Програмата "Европа за гражданите" (2007-2013 г.) е предназначена да допринесе за изпълнението на следните общи цели:

а) предоставяне на възможност гражданите да си взаимодействат и участват в създаването на все по-близка Европа, демократична и ориентирана към света, обединена и обогатена чрез своето културно многообразие, изграждайки по този начин гражданство на Европейския съюз;

б) развиване на чувство за европейска идентичност, която се основава на общи ценности, история и култура;

в) насърчаване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;

г) увеличаване на толерантността и взаимното разбирателство между европейските граждани, като се зачетат и насърчат културното и езиковото многообразие и по този начин се допринесе за междукултурния диалог.


1.2. Специфични цели

Специфичните цели на настоящата покана за предложения са:

а) насърчаване на действия, дебати и разсъждения, свързани с европейското гражданство и демокрацията, колективните ценности, общата история и култура, чрез сътрудничество в организации на гражданското общество на европейско ниво;

б) поощряване на взаимодействието между граждани и организации на гражданското общество от всички участващи страни, с което се допринася за междукултурния диалог и представянето на европейското многообразие и единство, със специално внимание към действията, целящи развитието на близки връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз в състава му отпреди 30 април 2004 г., и гражданите от държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.


Съгласно условията в настоящата покана дадена организация следва да се насочи поне към една от посочените специфични цели (вж. точка 2.2.1 от пълния текст на поканата за предоставяне на предложения).


1.3. Тематични приоритети

Организацията, която предстои да бъде избрана, трябва също да наблегне в работната си програма на поне един от следните тематични приоритети (вж. точка 2.2.2 от пълния текст на поканата за представяне на предложения):

а) бъдещето на Европейския съюз и основните европейски ценности;

б) активно гражданско общество в Европа-участие и демокрация в Европа;

в) междукултурен диалог;

г) въздействие на политиките на ЕС върху обществото;

д) благополучие на хората в Европа, заетост, социално сближаване и устойчиво развитие.


1.4. Описание на поканата

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до структурна помощ, представляваща оперативна субсидия, за организации, които преследват цели от общ европейски интерес.

Оперативните субсидии предоставят финансова помощ за разходи, които са необходими във връзка с правилното извършване на обичайните и постоянни дейности на избраната Организация. Тези разходи включват по-специално разходи за персонал, допълнителни разходи (разходи за наем и собственост, оборудване, офис материали, телекомуникации пощенски разходи и т.н.), разходи за вътрешни заседания, публикации, разходи за информация и разпространение, както и разходи, пряко свързани с работната програма на организацията.

Целта е да бъдат избрани организации, които със своите постоянни, обичайни и редовни дейности да допринесат за целите на програма "Европа за гражданите".


Забележка:

На 26 септември 2007 г. беше публикувана специална покана за предложения (покана EACEA/30/07 "Структурна помощ за европейските изследователски организации за обществена политика и за организациите на гражданското общество на европейско ниво - 2008-2009 г.") (ОВ C 226, стр. 4), с която се даде възможност на организациите да кандидатстват за годишни оперативни субсидии, покриващи бюджетната 2008 г. или многогодишни стратегически партньорства, покриващи бюджетните 2008 г. и 2009 г.

Настоящата покана не се отнася за организации, които вече са избрани да сключат Рамково партньорско споразумение 2008-2009 г. с Агенцията, като целта й е подбор на организации за сключване на годишни споразумения за субсидии, покриващи бюджетната 2009 г.

Организациите, избрани в рамките на покана EACEA/30/07 за получаване на годишна оперативна субсидия за 2008 г., както и организации, които не са кандидатствали или не са били избрани в рамките на покана EACEA/30/07, биха могли да кандидатстват, ако отговарят на описаните по-долу критерии.


2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


2.1. Организации


За да има право на оперативна субсидия, дадена организация, която преследва цел от общ европейски интерес, трябва да бъде:

-мярка 1: европейска изследователска организация за обществена политика (научен колектив) (описана в точка 2.1 от пълния текст на поканата за предложения),

Или мярка 2: организация на гражданското общество на европейско равнище, която насърчава европейското гражданство (описана в точка 2.1 от пълния текст на поканата за предложения),

-независима организация с нестопанска цел с юридически статут и юридическа правосубектност.


Също така тя трябва:

-да извършва дейност в областта на европейското гражданство, недвусмислено определена в учредителния устав,

-да предприема по-голямата част от дейността си в допустими страни.

Забележка: Не са допустими частни еднолични предприемачи, университети, домове "Европа" или обществени органи, изпълняващи управленски функции на местно, регионално или национално равнище.

Пълно описание на потенциалните кандидати за субсидия, както и подробна информация относно критериите за допустимост по поканата, могат да бъдат намерени в точки 2 и 5 от пълния текст на поканата за представяне на предложения.


2.2. Страни

Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:

а) държавите-членки на Европейския съюз към 1 януари 2007 г. (27 на брой): Австрия, Белгия, България, Кипър,

Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство;

б) Хърватия (информация относно споразуменията, уреждащи участието на други страни, е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция - EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


3. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУБСИДИЯ

Предоставянето на годишна оперативна субсидия се извършва съгласно принципите на прозрачност и равно третиране. Процедурата на избор протича, както следва:

-удостоверяване на допустимостта: заявленията ще бъдат проверявани, за да се установи дали отговарят напълно на условията за допустимост (точка 5 от пълния текст на поканата за представяне на предложения). Ще бъдат приложени критериите за изключване, изброени в раздел 6 на поканата,

-удостоверяване на оперативния и финансовия капацитет: ще бъдат проверени оперативният и финансовият капацитет (процедурата е описана в точка 7 от пълния текст на поканата за представяне на предложения),

-оценяване: предложенията, които са в съответствие с критериите на проверката за допустимост и на проверката за оперативен и финансов капацитет, ще бъдат оценявани от комисия за оценка на основата на качествени и количествени критерии за предоставяне с цел определяне кои от предложенията могат да бъдат съфинансирани. Комисията за оценка ще работи в сътрудничество с независими експерти.


Качествените критерии ще представляват 80 %, а количествените

-20 % от оценката, дадена на кандидатите по отношение на критериите за предоставяне.


3.1. Качествени критерии (80 %)

Ще се оценяват следните фактори:

а) връзка с целите и темите на програма "Европа за гражданите" (30 %);

б) съответствие, последователност и завършеност на работната програма (20 %);

в) въздействие, очаквани резултати от работната програма (10 %);

г) европейска добавена стойност (10 %);

д) прозрачност на действията, а също разпространение и използване на резултатите от програмата с насоченост към европейските граждани и други заинтересовани страни (10 %).


3.2. Количествени критерии (20 %)

Ще се оценяват следните фактори:

а) брой на страните, участващи в работната програма (10 %);

б) брой на участниците, пряко засегнати или имащи пряка полза от действията на програмата (10 %).


4. БЮДЖЕТ

4.1. Общ бюджет на поканата за предоставяне на предложения

Общият бюджет, предвиден за съфинансиране на оперативните субсидии през 2009 г., е около 600 000 EUR. Изпълнителната агенция възнамерява да финансира около 10 заявления в рамките на настоящата покана, но си запазва правото да не използва всички налични средства.

Структурната помощ се предоставя по позиции 15.06.66 на общия бюджет на Европейския съюз.


4.2. Максимален размер на субсидията за индивидуални заявления

През 2009 г. максималният размер за оперативна субсидия ще бъде 60 000 EUR.

Финансовата помощ от Общността не може да надвишава 80 % от допустимите разходи. За кандидат, който изчислява субсидията въз основа на бюджета (вж. по-долу), това означава само 80 % от допустимите разходи на организацията.


4.3. Методи за изчисляване на субсидията: въз основа на бюджет или на единна ставка

За да изчислят размера на оперативната субсидия, кандидатстващите организации могат да избират между две схеми на финансиране:

1. финансиране с единна ставка;

2. традиционното бюджетно финансиране на допустими разходи (изчисляване въз основа на бюджета).

Финансирането въз основа на единна ставка значително улеснява изчисляването на размера на субсидията в сравнение с традиционната схема, при която субсидията се изчислява въз основа на подробен бюджет на допустимите разходи. Когато изчисляването става по схемата на единната ставка, бенефициентът получава фиксирана сума на член на персонала от организацията.

Организациите, прилагащи схемата на единната ставка, могат да използват субсидията за изпълнение на утвърдената си работна програма, без да се ограничават от предварително установени бюджетни категории и прагове. Това позволява по-голяма гъвкавост и оптимално използване на субсидията.


Въпреки че схемата на единната ставка променя базисното изчисляване на субсидията, всички останали условия като максималните прагове на финансиране продължават да се прилагат.

Пълно описание на двата метода на изчисляване може да бъде намерено в точка 9 от пълния текст на поканата за представяне на предложения.


4.4. Период на допустимост

Периодът на допустимост трябва да съответства на бюджетната година на заявителя въз основа на заверените отчети на организацията. В случай че бюджетната година на заявителя съвпада с календарната година, периодът на допустимост е от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

За заявители с бюджетна година, различна от календарната година, периодът на допустимост е 12-месечният период от началото на тяхната бюджетна година през 2009 г.


5. ПЛАН - ГРАФИК

Заявленията трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура не по-късно от 17 ноември 2008 г. (важи датата на пощенското клеймо).

За разглеждане ще се приемат само заявления, представени чрез официалния формуляр, надлежно попълнени и с дата, придружени от балансиран бюджет (приходи/разходи) или калкулатор за субсидии с въведени данни (вж. точка 9 от пълния текст на поканата за представяне на предложения), подадени в два екземпляра (един оригинал, ясно обозначен като такъв, и едно заверено копие), подписани от лицето, упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация.

Заявления, които не съдържат всички изисквани документи и/или които не са подадени в рамките на посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

Заявленията трябва да бъдат изпращани на следния адрес:

-При изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Unit P7 - Citizenship

"Europe for citizens" Call for proposals EACEA/26/08

Operating grants

BOUR, 01/25

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

-Доставени лично преди 17.00 ч. на същия адрес с посочена дата на получаване или от служител на фирма за експресни куриерски услуги, като отново е посочена датата на получаване.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярът за заявление се намират на уебсайта на Изпълнителната агенция (EACEA):

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Заявленията трябва да отговарят на условията, определени в пълния текст, и да бъдат подадени чрез предоставените формуляри.


_________________________

1 Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32).


C2008-232-07


Untitled Page