Конкурс за проектни предложения — EACEA/18/08 - Подкрепа за промоция и достъп до пазара: аудиовизуални фестивали - (2008/C 233/07)

Обн. C ОВ. бр.233 от 11 Септември 2008г.

1. Цели и описание


Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на решение № 1718/2006/EC на Европейския парламент и Съвета на Европа от 15 ноември 2006 година за създаване на отделна многогодишна програма на Европейската общност в подкрепа на дейности в областта на аудиовизията през периода (МЕДИА 2007).

Целите на гореспоменатото решение на Съвета са:

— да се подпомогне и насърчи промоцията и движението на европейски аудиовизуални и кинотворби в рамките на изложения, панаири и аудиовизуални фестивали в Европа и по света, тъй като участието в подобни форуми може да допринесе значително за промоцията на европейски творби и за сътрудничеството между професионалисти в областта на киното и аудиовизията,

— да се подобри достъпа на европейската и международна публика до европейските аудиовизуални творби.


2. Допустими кандидати


Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия.


3. Допустими дейности


Тези компании трябва да са организатори на фестивали, които отговарят на посочените критерии и които показват минимум 70 % европейски филми от поне 10 страни членки на програма МЕДИА, от общата фестивална програма.


Настоящият конкурс за проектни предложения е валиден за фестивали, които се провеждат между 1 май 2009 г. и 30 април 2010 г.


4. Критерии завъзлагане


Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:

— европейското измерение на проекта (15 точки),

— културно и географско многообразие на проекта (20 точки),

— качество и иновационен характер на проекта (10 точки),

— въздействие върху аудиторията (30 точки),

— въздействие върху рекламата и разпространението на европейски аудивизуални творби (15 точки),

— участие на професионалисти в областта на филмовото изкуство (10 точки).


5. Бюджет


Възможно е в рамките на тази покана да се подаде кандидатура или за годишно споразумение, или за рамково споразумение за партньорство за период от четири години.


Максималната сума, одобрена за настоящия конкурс за проектни предложения, възлиза на 3 500 000 EUR (при условие че бюджетът за 2009 г. бъде приет).


Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


Максималният размер на безвъзмездните помощи ще бъде 75 000 EUR.


6. Краен срок


Краен срок за получаване на предложения:

— 31 октомври 2008 г. за проекти с начало между 1 май 2009 г. и 31 октомври 2009 г.,

— 30 април 2009 г. за проекти с начало между 1 ноември 2009 г. и 30 април 2010 г.


Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) на следния адрес: Agence Exucutive ?ducation Audiovisuel et Culture (EACEA)

Unit Programme MEDIA — P8

Appel de propositions — EACEA/18/08 — Festivals audiovisuels

M. Constantin DASKALAKIS BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Bruxelles


Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени върху официалния формуляр, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.


7. Допълнителна информация


Инструкциите и формулярите за кандидатстване, свързани с поканата за предложения ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/media


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да се използват предоставените формуляри за кандидатстване.


C2008-233-07


Untitled Page