Жалба, подадена на 15 юли 2008 г. - Meyer-Falk/ Комисия (Дело T-251/06) (2008/C 236/23)

Обн. C ОВ. бр.236 от 13 Септември 2008г.

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Германия) (представител: S. Crosby, solicitor)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени обжалваното решение,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят обжалва решението на Комисията от 6 ноември 2006 г., с което му е отказан достъп до два документа относно борбата с организираната престъпност и съдебната реформа в България. При подготовката на жалбата жалбоподателят подава молба за правна помощ, която Първоинстанционният съд уважава с определение от 21 януари 2008 г.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва по същество на първо място, че ответникът е нарушил принципа на законосъобразност на действията на администрацията, тъй като искането на жалбоподателя за достъп до документи е отхвърлено, въпреки че документите са били достъпни за обществеността с изключение на жалбоподателя.

На второ място жалбоподателят посочва, че приложението на член 4, параграф 1, букви а) и б), както и на член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/20011 е опорочено от погрешно използване на правото на преценка.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


C2008-236-23


Untitled Page