Жалба, подадена на 14 юли 2008 г. - X Technology Swiss/СХВП - Ipko-Amcor (First-On-Skin) - (Дело T-273/08) (2008/C 236/24)

Обн. C ОВ. бр.236 от 13 Септември 2008г.

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Швейцария) (представител: A. Herbertz, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ipko-Amcor BV (Zoetermeer, Нидерландия)


Искания на жалбоподателя

- Решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация от 15 май 2008 г. по преписка R 281/2007-4 да се промени така, че да се отхвърли възражението.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "First-On-Skin" за стоки от класове 18, 23 и 25 (Заявка № 4 019 981).

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в процедурата по възражението: Ipko-Amcor BV.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Словна марка "FIRST" да стоки от клас 25 (Регистрация в държавите от Benelux № 401 666), като възражението е направено по отношение на регистрацията за стоки от клас 25.

Решение на отдела по споровете: Отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: Отменя решението на отдела по споровете.

Изложени правни основания: Не съществува вероятност от объркване на конфликтните марки.


C2008-236-24


Untitled Page