Жалба, подадена на 15 юли 2008 г. - Al-Aqsa/Съвет (Дело T-276/08) (2008/C 236/25)

Обн. C ОВ. бр.236 от 13 Септември 2008г.

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Al-Aqsa (Heerlen, Нидерландия) (представители: J. Pauw и M. Uiterwaal, advocaten)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателя

- да се установи, че Съветът е длъжен по отношение на жалбоподателя да заплати обезщетение за понесената от последния вреда на стойност 10 600 000 евро, заедно с лихвите до деня на произнасяне на решението по делото, или да заплати на жалбоподателя обезщетение, чийто размер е определен от Първоинстанционния съд,

- да се осъди Съвета да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят предявява искане за поправяне на вредата, която той е понесъл, поради това, че с Решение 2003/480/EО на Съвета от 27 юни 2003 година1 неговото име е включено в списъка на лицата, за които се прилага Регламент № 2001/2580/EО2. Впоследствие, при всяка промяна на списъка името на жалбоподателя не e заличeно. Жалбоподателят изтъква, че решенията са незаконосъобразни на различни основания. Той посочва, че Решение 2006/379/EО от 29 май 2006 година3 е обявено от Първоинстанционния съд за недействително поради нарушение на изискването за излагане на мотиви4. Освен това жалбоподателят добавя, че тези решения страдат от редица пороци, що се отнася до тяхното съдържание. Той препраща към посочените от него правни основания по дела T-327/03 и T-348/07, Al Aqsa/Съвет5.

Според жалбоподателя става дума за достатъчно съществени нарушения на индивидуални права, с които нарушения следователно се обосновава присъждането на обезщетение. Понесените от жалбоподателя вреди се състояли в накърняване на доброто име и в материални вреди, за които отговорност носел Съветът, считано от 28 юни 2003 г., деня на влизане в сила на европейските мерки.


_________________________

1 2003/480/EG: Решение на Съвета от 27 юни 2003 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (EО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания и за отмяна на Решение 2002/974/EО (ОВ L 160, стр. 81).

2 Регламент (EО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ L 344, стр. 70, Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169).

3 2006/379/EG: Решение на от 29 май 2006 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания и за отмяна на Решение 2005/930/EО (ОВ L 144, стр. 21, Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 5, стр. 97).

4 Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г., по дело Al-Aqsa/Съвет, T-327/03, все още непубликувано в Сборника.

5 ОВ 2003 г., C 289, стр. 30 и ОВ 2007 г., C 269, стр. 61.


C2008-236-25


Untitled Page