Жалба, подадена на 15 юли 2008 г. - Bayer Healthcare/СХВП - Laboratorios ERN (CITRACAL) - (Дело T-277/08) (2008/C 236/26)

Обн. C ОВ. бр.236 от 13 Септември 2008г.

Език, на който е подадена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Bayer Healthcare LLC (Morristown, Съединени Американски щати) (представител: M. Edenborough, barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в процедурата пред апелативния състав: Laboratorios ERN, SA (Sant Just Desvern, Испания)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението, постановено на 5 май 2008 г. От четвърти апелативен състав на СХВП (марки и дизайни) по преписка R 459/2007-4; и

- да се осъди ответника или при условията на евентуалност другата страна в процедурата пред апелативния състав да заплати съдебните разноски. По-нататък при условията на евентуалност да се осъдят солидарно ответника и другата страна в процедурата пред апелативния състав за съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Bayer Healthcare LLC (по-рано известно като "Mission Pharmacal Company")

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка "CITRACAL" за стоки от клас 5, заявка за регистрация на марката № 1 757 855


Притежател на марката или знака, на който е направено позо-ваване в процедурата по възражението: Laboratorios ERN, SA (по-рано известно като "Laboratorios Diviser-Aquilea", SL)

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: испанската марка "CICATRAL", регистрирана под № 223 532, за стоки от класове 1 и 5.

Решение на отдела по споровете: Възражението е уважено за всички спорни стоки.

Решение на апелативния състав: Жалбата е отхвърлена.

Изложени правни основания: Апелативният състав е допуснал грешка при преценката на доказателствата за използване на марката, по-специално що се отнася до въпроса за представяне на подходящ превод на списъка със стоки, по отношение на които е била използвана марката, на която е направено позоваване в процедурата по възражение. Освен това, апелативният състав прави неправилна преценка по въпроса за съществуването на вероятност от объркване между двете конфликтни марки.


C2008-236-26


Untitled Page