Жалба, подадена на 21 юли 2008 г. - People's Mojahedin of Iran/Съвет (Дело T-284/08) (2008/C 236/27)

Обн. C ОВ. бр.236 от 13 Септември 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur Oise, Франция) (представители: J.-P. Spitzer, lawyer и D. Vaughan, QC)

Ответник: Съвет на Европейския Съюз


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение 2008/583/EО на Съвета в частта му, която засяга жалбоподателя;

- да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Съгласно 230 ЕО и доколкото Решение 2008/583/EО от 15 юли 2008 година1 ("обжалваното решение") за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Решение 2007/868/ЕО го засяга, жалбоподателят иска частичната му отмяна.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение трябва да бъде отменено, доколкото към този момент никое релевантно решение на компетентен национален орган не е оправдавало включването на жалбоподателя в списъка с терористични организации. В допълнение жалбоподателят твърди, че решението трябва да бъде отменено, тъй като доколкото се твърди, че то се е основава на "нова информация" и на решение на компетентен орган, различен от такъв на Обединеното кралство, преди да приеме решението Съветът не е съобщил на жалбоподателя доказателствата, на които се основава то.

По-нататък жалбоподателят твърди, че не са изложени основания защо такава информация следва да се третира като нова или релевантна.

Жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение е взето без подходяща преценка на новата информация и без да се провери дали тя представлява конкретно и надеждно доказателство - въз основа на което Съветът да приеме решението - че жалбоподателят е участвал в терористични действия.

По-нататък жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение е прието в нарушение на правото му да бъде изслушан и на основните му права. Накрая жалбоподателят подчертава, че обжалваното решение е взето при обстоятелства, свързани със злоупотреба с процедури или злоупотреба с власт.


_________________________

1 OВ 2008 г., L 188, стp. 21.


C2008-236-27


Untitled Page