Жалба, подадена на 23 юли 2008 г. - Inditex/СХВП - Marin Diaz de Cerio (Словна марка OFTEN) - (Дело T-292/08) (2008/C 236/28)

Обн. C ОВ. бр.236 от 13 Септември 2008г.

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Industria de Diseno Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Испания) (представители: г-н E. Armijo Chavarri и г-н A. Castan Perez-Gomez, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: D. Roberto Fernando Marin Diaz de Cerio (Logrono, Испания)


Искания на жалбоподателя

- Да се приеме за подадена в срок и в надлежната форма жалбата срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 24 април 2008 г. и чрез съответната процедура да се постанови отмяната на посоченото решение по отношение на всички или на част от стоките, за които е отказана регистрация.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка "OFTEN"(заявка № 2.798.270) за стоки и услуги от класове 3, 9, 14, 16, 18, 25 и 35.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в процедурата по възражението: D. Roberto Fernando Marнn Dнaz de Cerio.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Испански словни и фигуративни марки "OLTEN" и испанска фигуративна марка "OLTENWATCH" за стоки от клас 14.

Решение на отдела по споровете: Уважава частично възражението.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Основно нарушение на член 61, параграф 1 и член 62, параграф 1от Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността и при условията на евентуалност - нарушение на член 43, параграф 2 и член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент.


C2008-236-28


Untitled Page