МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ


ПРЕАМБЮЛКАТО ПРИЗНАВАТ значението, което млякото и млечните продукти имат за икономиките на много страни 1 от гледна точка на производството, търговията и потреблението;


КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта, от взаимен интерес за производители и потребители, както и за износители и вносители, да се избягват излишъците и недостигът и да се поддържа разумно равнище на цените на тези продукти;


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ разнообразието и взаимовръзката между млечните продукти;


КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ обстановката на пазара на млечни продукти, която се характеризира с много големи колебания и налагането на множество мерки върху вноса и износа на тези продукти;


КАТО СЧИТАТ, че засиленото сътрудничество в областта на млечните продукти допринася за постигане на целите за разширяване и либерализация на световната търговия и за изпълнение на принципите и задачите, свързани с развиващите се страни, договорени в декларацията на министрите от Токио от 14 септември 1973 г. относно многостранните търговски преговори;РЕШЕНИ да съблюдават принципите и целите на Общото споразумение за митата и търговията (наричано по-нататък "Общото споразумение" или ГАТТ) 2, и като изпълняват целите на настоящото споразумение - да изпълняват ефективно принципите и целите, договорени в посочената декларация от Токио,


Участниците по настоящото споразумение, чрез своите представители, се договориха за следното:


ЧАСТ ПЪРВА


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член I


Цели


Целите на настоящото споразумение са в съответствие с принципите и задачите, договорени в Декларацията на министрите от Токио на 14 септември 1973 г. относно многостранните търговски преговори, а именно:


- постигане на разширяване и все по-голяма либерализация на световната търговия с млечни продукти при максимално стабилни пазарни условия, въз основа на взаимна изгода както за страните-износители, така и за страните-вносители;

- по-нататъшно икономическо и социално развитие на развиващите се страни.


Член II


Продуктов обхват


Настоящото споразумение се прилага за областта на млечните продукти. По смисъла на настоящото споразумение, понятието "млечни продукти" включва следните продукти, така както те са определени с номенклатурен код по Митническата номенклатура на Съвета за сътрудничество:


код по МНСС:

а) Мляко и сметана, в прясно състояние, неконцентрирани

и неподсладени 04.01


б) Мляко и сметана, в консервирано състояние, концентрирани

или подсладени 04.02


в) Масло 04.03


г) Сирене и извара 04.04


д) Казеин преди 35.01


2. Международният съвет по млечни продукти, създаден по силата на член VII, параграф 1, буква а) от настоящото споразумение (по-нататък наричан Съветът), може да вземе решение настоящото споразумение да бъде прилагано и за други продукти, в чийто състав влизат млечни продукти от посочените в параграф 1 на настоящия член, ако прецени, че включването им е необходимо за изпълнение на целите и разпоредбите на настоящото споразумение.


Член III


Информация


1. Участниците по настоящото споразумение се договарят редовно и своевременно да предоставят на Съвета информацията, която му позволява да осъществява наблюдение и оценка на цялостното състояние на световния пазар на млечни продукти, както и състоянието на световния пазар за всеки отделен вид млечен продукт.

2. Участниците развиващи се страни, предоставят информацията, с която те разполагат. Развитите страни, участници в настоящото споразумение, както и участващите в него развиващи се страни, които са в състояние да направят това, следва да разглеждат с разбиране всяко отправено към тях искане за оказване на техническа помощ, с цел участващите страни да могат да подобрят своите механизми за набиране на информация.

3. Информацията, която участниците се задължават да предоставят по силата на параграф 1 от настоящия член, съобразно условията, установени от Съвета, следва да включва данни за предходни периоди и текущо състояние, както и оценка на перспективите по отношение на производството, потреблението, цените, наличните количества и търговията, включително за операции, различни от обичайните търговски операции, по отношение на продуктите, упоменати в член II от настоящото споразумение, както и всякаква друга информация, която Съветът счете за необходима. Участниците предоставят също така информация за своята вътрешна политика и за някои търговски мерки, включително и за поетите двустранни и многостранни ангажименти в областта на млечните продукти, като уведомяват възможно най-рано за всички настъпили промени в политиката или предприетите мерки в търговията, които могат да окажат влияние върху международната търговия с млечни продукти. Разпоредбите на настоящия параграф не изискват от нито един участник да разкрива поверителна информация, с което биха възпрепятствали правоприлагането или по друг начин засегнали обществените интереси, или биха били накърнили законните търговски интереси на определени публични или частни предприятия.


Забележка:


По силата на разпоредбите на настоящия член следва да се разбира, че Съветът издава указания до секретариата за изготвяне и актуализиране на списък с всички мерки, които оказват влияние върху търговията с млечни продукти, включително на ангажиментите, които произтичат по силата на двустранни и многостранни преговори.


Член IV


Функции на Международния съвет по млечните продукти и сътрудничество между участниците в настоящото споразумение


1. Съветът заседава с цел:


а) да прави оценка на ситуацията и да съставя прогнози за световния пазар на млечни продукти, въз основа на текущ доклад, изготвен от секретариата заедно с документацията, предоставена от участниците по силата на разпоредбите на член III от настоящото споразумение, информация, получена в резултат действието на протоколите, предмет на член VI от настоящото споразумение, както и на всяка друга информация, с която той разполага;

б) да преразглежда действието на настоящото споразумение;


2. Когато след извършване на оценка на състоянието на пазара и съставяне на прогноза, както това е упоменато в параграф 1, буква а) от настоящия член, Съветът установи наличие на сериозен пазарен дисбаланс или заплаха от настъпването на такъв, който оказва влияние или може да окаже влияние върху международната търговия, както с млечни продукти изобщо, така и по отношение на само един или няколко млечни продукти, Съветът следва да намери възможни решения за излизане от тази ситуация, които да предложи за разглеждане от националните правителства, като отчита по-специално обстановката в развиващите се страни.

3. В зависимост от това, дали Съветът счита, че обстановката, определена в параграф 2 на настоящия член е временна или по-дълготрайна, мерките, упоменати в параграф 2 от настоящия член, могат да включват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които допринасят за подобряване на цялостната обстановка на световния пазар.

4. При обсъждането на предлаганите мерки, които могат да бъдат взети по силата на параграфи 2 и 3 от настоящия член, се отчита специалното и по-благоприятно третиране на развиващите се страни, когато това е подходящо и възможно.

5. Всеки участник може да постави за решаване от Съвета всякакви въпроси 3, които могат да окажат влияние върху настоящото споразумение, които inter alia служат и за целите, предвидени по силата на разпоредбите на параграф 2 от настоящия член. Всеки участник своевременно осигурява необходимото, с цел провеждане на консултации относно подобни въпроси 1, които имат някакво влияние върху настоящото споразумение.

6. Когато въпросът засяга прилагането на специфичните разпоредби на протоколите, приложени към настоящото споразумение, всеки участник в споразумението, който счита, че търговските му интереси са сериозно застрашени и който не е в състояние да постигне с другия участник или с останалите участници взаимно удовлетворително разрешение на въпроса, може да отправи искане до председателя на Комитета, създаден по силата на член VII, параграф 2, буква а) от настоящото споразумение, за съответния протокол, да свика специално извънредно заседание на Комитета, с цел да определи възможно най-скоро и ако е необходимо - в рамките на четири работни дни, всички мерки, които са необходими за справяне с възникналата ситуация. Когато не може да бъде постигнато удовлетворително разрешение на въпроса, по искане на председателя на Комитета за съответния протокол, в срок от не повече от 15 дни се провежда заседание на Съвета за разглеждане на въпроса с цел улесняване на задоволителното му разрешаване.


Член V


Помощи с храни и други операции, различни от обичайните търговски операции


1. Участниците се договарят за следното:


а) Съвместно с ФАО и други заинтересовани организации, да съдействат за признаването на стойността, която млечните продукти имат за подобряване на хранителната стойност на храните и да съдействат за намирането на подходящи начини за тяхното предоставяне в полза на развиващите се страни.


б) В съответствие с целите на настоящото споразумение, да предоставят в рамките на своите възможности млечни продукти на развиващите се страни под формата на помощи с храни. Доколкото това е практически възможно, участниците следва ежегодно предварително да уведомяват Съвета за мащаба, количествата и предназначението на евентуално предлаганите от тях хранителни помощи. Също така, когато е възможно, участниците следва предварително да уведомяват Съвета за евентуално предлагани изменения на предварително съобщената от тях програма. Тук следва да се има предвид, че подобни вноски могат да бъдат предоставяни двустранно, или чрез съвместни проекти, както и по многостранни програми и по-специално по линия на Световната програма по храните.


в) Като отчитат желателността да бъдат хармонизирани техните усилия в тази област, както и необходимостта да се избягват вредни намеси в обичайно установените модели на производство, потребление и международна търговия, да разменят становища в рамките на Съвета относно техните режими за доставка и изискванията към млечните продукти, които предоставят като помощ с храни, или по концесионни условия.


2. Безвъзмездният износ на стоки за развиващите се страни, износът предназначен за подпомагане в извънредни ситуации или за подобряване на благосъстоянието в развиващите се страни, както и други операции извън обичайните търговски операции, се осъществяват съгласно "Принципите за пласиране на излишъка и консултативните задължения" на ФАО. Поради това, Съветът си сътрудничи тясно с Консултативния подкомитет по пласиране на излишъци.

3. В съответствие с условията, които Съветът ще определи, при поискване, той подлага на обсъждане и консултира всички операции извън обичайните търговски операции и извън тези, които попадат в обхвата на Споразумението за тълкуване и прилагане на членове VI, XVI и XXIII от Общото споразумение за митата и търговията.


ЧАСТ ВТОРА


СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член VI


Протоколи1. Без да се засягат разпоредбите на членове I до V от настоящото споразумение, изброените по-долу продукти са предмет на разпоредбите на протоколите, приложени към настоящото споразумение:


Приложение I: Протокол за някои видове прахообразни млечни продукти

Мляко на прах и сметана на прах, с изключение на суроватка на прах


Приложение II: Протокол за млечните мазнини

Млечна мазнина


Приложение III:Протокол за някои видове млечно сирене

Определени видове сирене


ЧАСТ ТРЕТА


АДМИНИСТРИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО


Член VII


1. Международен съвет по млечните продукти


а) В рамките на ГАТТ се създава Международен съвет по млечните продукти. В състава на Съвета влизат представители на всички участници в настоящото споразумение, които осъществяват всички функции, необходими за изпълнение на разпоредбите на споразумението. Съветът се обслужва от секретариата на ГАТТ. Съветът създава свой собствен процедурен правилник.


б) Редовни и специални заседания


Съветът заседава обикновено най-малко два пъти годишно. Въпреки това, Председателят има право да свика специално заседание на Съвета както по своя собствена инициатива, така и по искане на комитетите, създадени по силата на разпоредбите на параграф 2, буква а) от настоящия член, или по искане на участник в настоящото споразумение.


в) Решения


Съветът взема своите решения с консенсус.

Когато нито един от членовете на Съвета не се обяви по надлежен ред срещу приемането на дадено предложение, се счита, че Съветът е взел решение по даден предложен за обсъждане въпрос.


г) Сътрудничество с други организации


Съветът предприема всички необходими стъпки за провеждане на консултации или съдействие с междуправителствени и неправителствени организации.


д) Допускане на наблюдатели


(i) Съветът може да покани като наблюдатели на някои от заседанията му да присъстват и представители на страни, които не са участнички в настоящото споразумение.

(ii) Също така, Съветът може да покани като наблюдатели на някои от заседанията му да присъстват и някои от организациите, посочени в параграф 1, буква г) от настоящия член.


2. Комитети


а) Съветът създава комитет за осъществяване на всички функции, необходими за изпълнението на разпоредбите, предвидени в Протокола за някои видове прахообразни млечни продукти, комитет за осъществяване на всички функции, необходими за изпълнението на разпоредбите, предвидени в Протокола за млечните мазнини и комитет за осъществяване на всички функции, необходими за изпълнението на разпоредбите, предвидени в Протокола за някои видове сирене. В състава на всеки от тези комитети влизат представители на всички участници в съответния протокол. Комитетите се обслужват от секретариата на Общото споразумение за митата и търговията ГАТТ. За изпълнението на своите функции, те се отчитат пред Съвета.


б) Преглед на обстановката на пазара


Съветът следва да извърши необходимото, като също така определи условията за предоставяне на информацията съгласно член III от настоящото споразумение, за да позволи:


- Комитетът по протокола за някои видове прахообразни млечни продукти да извършва постоянно наблюдение върху обстановката и развитието на международните пазари за продуктите, които попадат в обхвата на този протокол, както и върху условията, при които се прилагат разпоредбите на този протокол от участниците в него, като отчита движението на цените в международната търговия за всички останали млечни продукти, които имат отношение към търговията с продуктите, които попадат в обхвата на този протокол,


- Комитетът по протокола за млечните мазнини да извършва постоянно наблюдение върху обстановката и развитието на международния пазар за продуктите, които попадат в обхвата на този протокол, както и върху условията, при които се прилагат разпоредбите на този протокол от участниците в него, като отчита движението на цените в международната търговия за всички останали млечни продукти, които имат отношение към търговията с продуктите, които попадат в обхвата на този протокол,


- Комитетът по протокола за някои видове сирене може да извършва постоянно наблюдение върху обстановката и развитието на международните пазари за продуктите, които попадат в обхвата на този протокол, както и върху условията, при които се прилагат разпоредбите на този протокол от участниците в него, като отчита движението на цените в международната търговия за всички останали млечни продукти, които имат отношение към търговията с продуктите, които попадат в обхвата на този протокол.


в) Редовни и специални заседания


Всеки комитет обикновено заседава най-малко веднъж на тримесечие. Въпреки това, председателят на всеки комитет има право да свика специално заседание на Комитета както по своя собствена инициатива, така и по искане на участник в нея.


г) Решения


Всеки комитет взема своите решения с консенсус. Когато нито един от членовете на Комитета не се обяви по надлежен ред срещу приемането на дадено предложение, се счита, че Комитетът е взел решение по даден предложен за обсъждане въпрос.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член VIII


1. Приемане 4


а) Споразумението подлежи на приемане чрез подписване или по друг подходящ начин от правителствата на държавите, които са членки на Обединените нации или на някоя от специализираните агенции към тази организация, както и на Европейската икономическа общност.


б) При приемането на настоящото споразумение, всяко правителство5 може да направи резерви по отношение на приемането на някой от протоколите, приложени към настоящото споразумение. Тези резерви подлежат на одобрение от страна на участниците.


в) Настоящото споразумение се депозира при Генералния директор за договарящите страни по ГАТТ, който своевременно предоставя на всеки участник заверено копие и уведомително писмо за всеки случай на приемане на това споразумение. Английската, френската и испанската езикови версии на настоящото споразумение са еднакво автентични.


г) Приемането на настоящото споразумение води до денонсиране на Споразумението за някои видове млечни продукти, съставено в Женева на 12 януари 1970 г., което е в сила от 14 май 1970 г. - за участниците, подписали това споразумение, както до денонсиране на Протокола за млечните мазнини, съставен в Женева на 2 април 1973 г., който е в сила от 14 май 1973 г. - за участниците които са подписали този протокол. Това денонсиране е в сила от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.


2. Временно прилагане


Всяко правителство може да депозира при Генералния директор за договарящите се страни по ГАТТ декларация за временно прилагане на настоящото споразумение. Всяко правителство, което е депозирало подобна декларация, прилага временно настоящото споразумение и временно се счита за страна участничка в него.


3. Влизане в сила


а) За участниците, които са приели настоящото споразумение, то влиза в сила на 1 януари 1980 година. За участниците, които приемат настоящото споразумение след тази дата, то влиза в сила от датата на приемането му от съответната страна.


б) Настоящото споразумение не влияе върху действителността на договорите, сключени преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.


4. Срок на действие


Настоящото споразумение е в сила за срок от три години. Срокът на действие на споразумението се удължава всеки път за допълнителен период от три години, освен ако Съветът не вземе друго решение най-малко 80 дни преди изтичане на съответния срок на действие.


5. Изменение


Освен в случаите, когато на определени места в текста на настоящото споразумение се предвижда възможност то да бъде променяно, Съветът може да направи препоръка за изменение на разпоредбите в него. Предложеното изменение влиза в сила след приемането му от правителствата на всички участници .


6. Взаимна връзка между настоящото споразумение и приложенията към него


Следните документи представляват неразделна част от настоящото споразумение при спазване на разпоредбите на параграф 1, буква б) от настоящия член:


- Протоколите, упоменати в член VI от настоящото споразумение и съдържащи се в приложения I, II и III,

- Списъците на референтните точки, упоменати в член 2 от протокола относно някои прахообразни млечни продукти, член 2 от протокола относно млечните мазнини и член 2 от протокола относно някои видове сирене, съдържащи се съответно в приложения Ia, IIa и IIIa,

- Таблиците с ценовите разлики за продуктите с различна масленост, упоменати в член 3, параграф 4, забележка 3 от Протокола относно някои видове прахообразни млечни продукти и член 3, параграф 4, забележка 1 от Протокола относно млечните мазнини, съдържащ се съответно в приложения Iб и IIб.

- Регистърът на процесите и мерките за контрол, упоменати в член 3, параграф 5 от Протокола относно някои видове прахообразни млечни продукти, съдържащ се в приложение Iв.


7. Взаимна връзка между настоящото споразумение и Общото споразумение за митата и търговията ГАТТ


Настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на участниците в него, които произтичат от Общото споразумение за митата и търговията ГАТТ 6.


8. Оттегляне от участие


а) Всяка от страните участнички може да се оттегли от настоящото споразумение. Подобно оттегляне се счита за окончателно влязло в сила след изтичането на 60 дневен период след датата, на която Генералният директор за договарящите се страни по ГАТТ получи писмено уведомление за това.


б) Всяка страна участничка може да се оттегли от протоколите, приложени към настоящото споразумение, при спазване на условията, които може да бъдат договорени между участниците. Подобно оттегляне се счита за окончателно влязло в сила след изтичането на 60 дневен период след датата, на която Генералният директор за договарящите се страни по ГАТТ получи писмено уведомление за това .ПРИЛОЖЕНИЕ IПРОТОКОЛ ЗА НЯКОИ ПРАХООБРАЗНИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ


ЧАСТ ПЪРВА


Член 1


Продуктов обхват


Настоящият протокол се прилага за мляко и сметана на прах, попадащи в позиция по МНСС№ 04.02, с изключение на суроватка на прах.


ЧАСТ ВТОРА


Член 2


Пилотни продукти
 
1. По силата на настоящия протокол се определят минимални експортни
цени за пилотните продукти със следните характеристики:
 
а) Наименование: Обезмаслено мляко на прах
Водно съдържание: По-малко или равно на 5 % тегловно
 
б) Наименование: Пълномаслено мляко на прах
Водно съдържание: По-малко или равно на 5 % тегловно
 
в) Наименование: Суроватка от избиване на масло на прах7
Масленост: По-малка или равна на 11 % тегловно
Водно съдържание: По-малко или равно на 5 % тегловно
 
Опаковка: В опаковките, които обичайно се използват
за търговски цели, с нетно съдържание -
тегло съответно не по-малко от 25 кг или 50
фунта
 
Условия на доставка: до борда (ФОБ) на океански плавателен съд
от територията на страната износител или франко границата на страната-
износител.
Чрез дерогация от настоящата разпоредба, в
страните, изброени в приложение дa се
определят референтни точки. Комитетът,
създаден по силата на разпоредбите на член
настоящото споразумение (наричан по- нататък
"Комитетът"), може да внася изменения в настоящото
Плащане незабавно срещу представяне на
необходимите документи.


Член 3


Минимални цени


Размер и спазване на минималните цени


1. Участниците се задължават да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират експортните цени на определените в член 2 от настоящия протокол продукти да не бъдат по-ниски от минималните цени, приложими по силата на разпоредбите в настоящия протокол. Когато продуктите се изнасят под формата на стоки, в състава на които те участват, участниците предприемат необходимите стъпки за избягване заобикалянето на разпоредбите за цените, предвидени с настоящия протокол.


2. а) Размерите на минималните цени, определени в настоящия член, отчитат по-специално текущата обстановка на пазара, цените на млечните продукти в страните участнички, които произвеждат такива продукти, необходимостта да се гарантира подходяща взаимовръзка между минималните цени, определени в протоколите към настоящото споразумение, необходимостта да се гарантират разумни цени за потребителите, както и желателността да се поддържат минимални доходи за по-рентабилните производители, с цел осигуряване на стабилност на предлагането в по-дългосрочен план.


б) Минималните цени, предвидени по силата на параграф 1 от настоящия член, които следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия протокол, се определят както следва:


(i) 425 щатски долара на тон за обезмаслено мляко на прах, както е определено в член 2 от настоящия протокол;

(ii) 725 щатски долара на тон за пълномаслено мляко на прах, както е определено в член 2 от настоящия протокол;

(iii) 425 щатски долара на тон за суроватка, получена при производството на масло, както е определено в член 2 от настоящия протокол.


3. а) Размерите на минималните цени, определени в настоящия член, могат да бъдат променяни от Комитета, като се отчитат, от една страна, резултатите от действието на протокола, а от друга - развитието на тенденциите на международния пазар.


б) Размерите на минималните цени, определени в настоящия член, подлежат на преразглеждане от Комитета най-малко веднъж годишно. За тази цел Комитетът заседава всяка година през месец септември. При това преразглеждане Комитетът отчита по-специално и в съответно уместната и необходима степен разходите, направени от страна на производителите, някои други икономически фактори на международните пазари, които имат отношение към тези цени, необходимостта от поддържане на дълготраен минимален доход за по-рентабилните производители, необходимостта от поддържане на стабилност на предлагането и гарантиране на приемливи цени за потребителите, както и текущата обстановка на пазара, като също така отчита желанието за подобряване на взаимовръзката между равнищата на минималните цени, определени в параграф 2, буква б) от настоящия член и равнището на подпомагане на млечния сектор в страните-участнички, които са основни производители на млечни продукти.


Корекции на минималните цени


4. Когато реално експортираните продукти се различават от пилотните продукти по отношение на масленост, опаковка или условия на продажба, минималните цени се коригират, за да се защитят определените в настоящия протокол минимални цени на продуктите, посочени в член 2 от настоящия протокол, като се спазват следните условия:


- Масленост:

Когато маслеността на прахообразните млечни продукти, определени в член 1 от настоящия протокол, с изключение на суроватката на прах, получена от производство на масло8, се различава от маслеността на пилотните продукти, както е определена в член 2, параграф 1, букви буква а) и б) от настоящия протокол, за всеки цял процентен пункт масленост от 2% нагоре се извършва корекция за повишаване на минималните цени пропорционално на разликата с минималните цени на установените за пилотните продукти, определени в член 2, параграф 1, букви а) и б) от настоящия протокол 9.

- Опаковка

Когато продуктите се предлагат в опаковки, различни от обичайно използваните в търговията и с нетно съдържание - тегло не по-малко от 25 кг или съответно 50 фунта, минималните цени се коригират, така че да отразят разликата в цената за опаковката, в сравнение с определения по-горе вид.

- Условия на продажба:

Когато продуктите се доставят при условия различни от ФОБ доставка от страната износител или франко граница на страната износител 10, минималните цени се калкулират въз основа на минималните цени за доставка ФОБ от страната-износител, определени в параграф 2, буква б) от настоящия член, плюс реалните и оправдани с документи разходи по предоставените услуги. Когато условията на доставката включват ползването на кредит, тази услуга също се таксува на преобладаващите търговски стойности за съответната страна.


Износ и внос на обезмаслено мляко на прах и суроватка на прах, получена от производството на масло, за храна на животни

5. Чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 1 - 4 от настоящия член, страните участнички в настоящия протокол могат при спазване на определените по-долу условия, съответно да извършват износ или внос на обезмаслено мляко на прах и суроватка на прах, получена от производството на масло, за храна на животни и на цени, по-ниски от минималните, определени за тези продукти в настоящия протокол. Участниците могат да се възползват от тази възможност само в степента, в която продуктите, предназначени за този износ или внос, са били подложени на процесите за преработка и мерките за контрол, които се прилагат в страната-износителка или страната-получател, за да се гарантира изнесените или внесени обезмаслено мляко на прах или суроватка на прах, получена от производството на масло, да бъдат използвани изключително само за храна на животни. Тези процеси и мерки за контрол следва да бъдат одобрени от Комитета и вписани в създадения от него регистър11. Страните по настоящото споразумение, които желаят да се възползват от разпоредбите на този параграф, следва да уведомят Комитета предварително за своето намерение, който по искане на даден участник в настоящото споразумение, провежда заседание за оценка на пазарната обстановка. Участниците предоставят необходимата информация във връзка с извършените от тях операции с обезмаслено мляко на прах и суроватка на прах, предназначени за храна на животни, за да може Комитетът да проследи развитието на обстановката в този сектор и периодично да съставя прогнози за движението на тези търговски операции.


Специални условия на продажбата

6. Участниците се задължават в рамките на своите институционални възможности да гарантират, че практики като упоменатите в член 4 от настоящия протокол, не водят пряко или косвено до понижение на експортните цени на продуктите, за които се прилагат разпоредбите за минималните цени, под договорения минимален размер.

Приложно поле

7. За всеки участник в настоящия протокол, разпоредбите, предвидени в него, се прилагат при износ на продуктите, определени в член 1 от настоящия протокол, които са произведени или препакетирани във вътрешността на неговата митническа територия.

Операции, различни от обичайните търговски операции

8. Разпоредбите на параграфи 1 - 7 от настоящия член не се прилагат за безвъзмезден износ за развиващите се страни или износ, предназначен за подпомагане в извънредни ситуации, или за цели, свързани с развитието на храните, както и за подобряване благосъстоянието на развиващите се страни.


Член 4

Предоставяне на информация

В случаите, когато цените на международните пазари на продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, се доближават до минималните цени, определени в член 3, параграф 2, буква б) от настоящия протокол и без да се засягат разпоредбите на член III от настоящото споразумение, участниците уведомяват Комитета за всички релевантни елементи за извършване на оценка на тяхната пазарна позиция и по-специално за практиката в кредитирането или отпускането на заеми, паралелни операции с други видове продукти, бартерни сделки или тристранни операции, възстановявания или ползване на отстъпки, договори за изключителни права, разходи за опаковки и детайли по опаковането, за да може Комитетът да направи проверка.


Член 5

Задължения на участниците-износителки

Страните по настоящото споразумение, които са износителки, изразяват съгласие да отговорят приоритетно, доколкото това е по силите им и според своите институционални възможности, на обичайните търговски изисквания на страните-участнички в споразумението от развиващите се страни, които са вносители и особено на тези изисквания, които се прилагат за цели, свързани с развитието на храните, или за цели, свързани с благосъстоянието.


Член 6

Сътрудничество на участниците, които са вносители

1. Участниците, които внасят продукти, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, се задължават:

а) да оказват съдействие за изпълнение на целите на настоящия протокол за прилагането на минималните цени и да гарантират, доколкото това е възможно, че продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, не се внасят на цени под съответния еквивалент на определените минимални цени, определен по митническа оценка;

б) без да се накърняват разпоредбите на член III от настоящото споразумение и член 4 от настоящия протокол, да предоставят информация относно вноса на продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, осъществяван от страни, които не са включени в настоящото споразумение;

в) да разглеждат с разбиране предложенията за подходящи ответни правни мерки, когато действието на настоящия протокол е застрашено от внос при цени, които са несъвместими с минималните цени.


2. Параграф 1 от настоящия член не се прилага за внос на обезмаслено мляко на прах и суроватка на прах, предназначени за храна на животни, при условие, че този внос е предмет на мерките и процедурите, предвидени по силата на член 3, параграф 5 от настоящия протокол.


ЧАСТ ТРЕТА


Член 7


Дерогации


По искане от участник, Комитетът има право да допуска дерогации от разпоредбите на член 3, параграфи 1 до 5 от настоящия протокол, с цел да се избегнат затрудненията, в които някои от участниците биха изпаднали в резултат от спазването на изискването за минималните цени. Комитетът се произнася по подобно искане в срок до три месеца след датата на подаването му.


Член 8


Извънредни действия


Всеки участник, който счете, че интересите му са сериозно застрашени от страна, която не е обвързана с настоящия протокол, може да подаде искане до председателя на Комитета за свикване на извънредно заседание на Комитета в срок до два работни дни, с цел да се определи и вземе решение дали трябва да бъдат предприети някакви специални мерки за справяне с тази ситуация. Когато това заседание не може да бъде проведено в рамките на два работни дни и съществува вероятност търговските интереси на засегнатата страна да бъдат съществено накърнени, този участник може да предприеме едностранни действия за защита на своята позиция, при условие че незабавно уведоми за това всички останали участници, които има вероятност да бъдат засегнати от тези действия. Председателят на Комитета също следва да бъде незабавно уведомен по надлежния ред за всички обстоятелства по случая, като също така до него се отправя искане за свикване на специално заседание на Комитета във възможно най-кратък срок.ПРИЛОЖЕНИЕ I a
Списък на референтните точкиСъгласно разпоредбите на член 2 от настоящия протокол, за изброените по-долу страни се определят следните референтни точки:


Австрия: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Финландия: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Норвегия: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Швеция: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Полша: Антверпен, Хамбург, Ротердам
ПРИЛОЖЕНИЕ I б


Таблица за ценовите разлики за продукти с различна масленост


Масленост % Минимална цена
  щатски долари/тон
Масленост % Минимална цена
  щатски долари/тон
Под 2  
Равна или по-голяма от 2, но по-малка от 3 425
Равна или по-голяма от 3, но по-малка от 4 437
Равна или по-голяма от 4, но по-малка от 5 449
Равна или по-голяма от 5, но по-малка от 6 461
Равна или по-голяма от 6, но по-малка от 7 473
Равна или по-голяма от 7, но по-малка от 8 485
Равна или по-голяма от 8, но по-малка от 9 497
Равна или по-голяма от 9, но по-малка от 10 509
Равна или по-голяма от 10, но по-малка от 11 521
Равна или по-голяма от 11, но по-малка от 12 533
Равна или по-голяма от 12, но по-малка от 13 545
Равна или по-голяма от 13, но по-малка от 14 557
Равна или по-голяма от 14, но по-малка от 15 569
Равна или по-голяма от 15, но по-малка от 16 581
Равна или по-голяма от 16, но по-малка от 17 593
Равна или по-голяма от 17, но по-малка от 18 605
Равна или по-голяма от 18, но по-малка от 19 617
Равна или по-голяма от 19, но по-малка от 20 629
Равна или по-голяма от 20, но по-малка от 21 641
Равна или по-голяма от 21, но по-малка от 22 653
Равна или по-голяма от 22, но по-малка от 23 665
Равна или по-голяма от 23, но по-малка от 24 677
Равна или по-голяма от 24, но по-малка от 25 689
Равна или по-голяма от 25, но по-малка от 26 701
Равна или по-голяма от 26, но по-малка от 27 713
Равна или по-голяма от 27, но по-малка от 28 725
Равна или по-голяма от ..., но по-малка от ... 737

ПРИЛОЖЕНИЕ I вРегистър на процесите и мерките за контролСъгласно разпоредбите на член 3, параграф 5 от настоящия протокол, за изброените по-долу участнички по споразумението се определят следните процеси и мерки за контрол12:


Австралия

Австрия

Канада

Европейската икономическа общност

Финландия

Япония

Нова Зеландия

Норвегия

Испания

Швейцария


ПРИЛОЖЕНИЕ IIПРОТОКОЛ ОТНОСНО МЛЕЧНАТА МАЗНИНА


ЧАСТ ПЪРВА


Член 1


Продуктов обхват


Настоящият протокол се прилага за млечна мазнина с МНСС код № 04.03, с масленост равна или по-голяма от 50 % тегловно.


ЧАСТ ВТОРА


Член 2


Пилотни продукти


По силата на настоящия протокол се определят минимални експортни цени за пилотни продукти със следните характеристики:


а) Наименование: Млечна мазнина без водно съдържание Масленост: 99.5 % тегловно;


б) Наименование: Масло

Масленост: 80 % тегловно


Опаковка: В опаковките, които обичайно се използват за търговски цели, с нетно съдържание -тегло съответно не по-малко от 25 кг или 50 фунта


Условия на доставка: ФОБ от страната износител, или до

Франко границата на страната-износител.


Чрез дерогация от настоящата разпоредба, в

страните, изброени в приложение IIa сеопределят референтни точки. Комитетът,създаден по силата на разпоредбите на член VII, параграф 2, буква а) от настоящото споразумение(наричана по- нататък "Комитетът") може да внася изменения къмнастоящото приложение.


Плащане незабавно срещу представяне нанеобходимите документи.


Член 3


Минимални цени


Размер и спазване на минималните цени


1. Страните-участнички се ангажират да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират експортните цени на определените в член 2 от настоящия протокол продукти да не бъдат по-ниски от минималните цени, приложими по силата на разпоредбите в настоящия протокол. Когато продуктите се изнасят под формата на стоки, в състава на които те участват, страните-участнички следва да предприемат необходимите стъпки за избягване заобикалянето на изискванията за цените, предвидени с настоящия протокол.

2. а) Размерите на минималните цени, определени в настоящия член, отчитат по-специално текущата обстановка на пазара, цените на млечните продукти в страните-участнички, които произвеждат такива продукти, необходимостта да се гарантира подходяща взаимовръзка между минималните цени, определени в протоколите към настоящото споразумение, необходимостта да се гарантират разумни цени за потребителите, както и желателността за поддържане на минимални доходи за по-рентабилните производители, с цел осигуряване на стабилност на предлагането в по-дългосрочен план.


б) Минималните цени, предвидени по силата на разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, които следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия протокол, се определят както следва:


(iv) 1 100 щатски долара на тон за млечна мазнина без водно съдържание, както е дефинирано в член 2 от настоящия протокол;

(v) 925 щатски долара на тон за масло, както е дефинирано в член 2 от настоящия протокол.


3. а) Размерите на минималните цени, определени в настоящия член, могат да бъдат променяни от Комитета, като се отчитат, от една страна, резултатите от действието на протокола, а от друга - развитието на тенденциите на международния пазар.


б) Размерите на минималните цени, определени в настоящия член, подлежат на преразглеждане от Комитета най-малко веднъж годишно. За тази цел Комитетът заседава всяка година през месец септември. При това преразглеждане Комитетът отчита по-специално и в съответно уместната и необходима степен разходите, направени от страна на производителите, някои други икономически фактори на международните пазари, които имат отношение към тези цени, необходимостта от поддържане на дълготраен минимален доход за по-рентабилните производители, необходимостта от поддържане на стабилност на предлагането и гарантиране на приемливи цени за потребителите, както и текущата обстановка на пазара, като също така отчита желателността да се подобри взаимовръзката между равнищата на минималните цени, определени в параграф 2, буква б) от настоящия член и равнището на подпомагане на млечния сектор в страните-участнички, които са основни производители на млечни продукти.


Корекции на минималните цени


4. Когато реално експортираните продукти се различават от пилотните продукти по отношение на масленост, опаковка или условия за доставка, минималните цени се коригират, за да се защитят определените в настоящия протокол минимални цени на продуктите, посочени в член 2 от настоящия протокол, като се спазват следните условия:


- Масленост:

Когато маслеността на продуктите, определени в член 1 от настоящия протокол, се различава от маслеността на пилотните продукти, така както тя е дефинирана в член 2 от настоящия протокол, и ако маслеността е равна или по-голяма от 82% или по-малка от 80%, за всеки цял процентен пункт масленост над или под 80% се извършва корекция за повишаване или намаляване на минималните цени пропорционално на разликата с минималните цени на установените за пилотните продукти, определени в член 2 от настоящия протокол 13.

- Опаковка

Когато продуктите се предлагат в опаковки, различни от обичайно използваните в търговията и с нетно съдържание - тегло не по-малко от 25 кг или съответно 50 фунта, минималните цени се коригират спрямо разликата в цената за опаковката, в сравнение с определения по-горе вид.

- Условия на продажбата

Когато продуктите се доставят при условия, различни от ФОБ доставка от страната износител или от граница на страната износител14, минималните цени се калкулират въз основа на минималните цени за доставка ФОБ от страната-износител, определени в параграф 2, буква б) от настоящия член, плюс реалните и оправдани с документи разходи по предоставените услуги. Когато условията на продажбата включват ползването на кредит, тази услуга също се таксува на преобладаващите търговски стойности за съответната страна.

Специални условия на продажбата

5. Страните-участнички в настоящото споразумение се ангажират в рамките на своите институционални възможности да гарантират практики, като упоменатите в член 4 от настоящия протокол, да не водят пряко или косвено до понижение на експортните цени на продуктите, за които се прилагат разпоредбите за минималните цени, под договорения минимален размер.

Приложно поле

6. За всяка от страните-участнички в настоящия протокол, разпоредбите, предвидени в него, се прилагат при износ на продуктите, определени в член 1 от настоящия протокол, които са произведени или препакетирани във вътрешността на нейната митническа територия.

Операции, различни от обичайните търговски операции

7. Разпоредбите на параграфи от 1 до 6 от настоящия член не се прилагат за безвъзмезден износ за развиващите се страни или износ, предназначен за подпомагане в извънредни ситуации, или за цели, свързани с развитието на храните, както и за подобряване благосъстоянието на развиващите се страни.


Член 4

Предоставяне на информация

В случаите, когато цените на международните пазари на продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, се доближават до минималните цени определени в член 3, параграф 2, буква б) на настоящия протокол и без да се накърняват разпоредбите на член III от настоящото споразумение, страните-участнички уведомяват Комитета за всички релевантни елементи за извършване на оценка на тяхната пазарна позиция и по-специално за практиката в кредитирането или отпускането на заеми, паралелни операции с други видове продукти, бартерни сделки или тристранни операции, възстановявания или ползване на отстъпки, договори за изключителни права, разходи за опаковки и детайли по опаковането, така че Комитетът да може да направи проверка.


Член 5

Задължения на страните-участнички, които са износителки

Страните по настоящото споразумение, които са износителки, изразяват съгласие да отговорят приоритетно, доколкото това е по силите им и според своите институционални възможности, на обичайните търговски изисквания на страните-участнички в споразумението от развиващите се страни, които са вносители и особено на тези изисквания, които се прилагат за цели, свързани с развитието на храните, или за цели, свързани с благосъстоянието.


Член 6

Сътрудничество на страните-участнички в споразумението, които са вносители

Страните-участнички в настоящото споразумение, които внасят продукти, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, се ангажират със следното:

а) да сътрудничат за изпълнение на целите на настоящия протокол за прилагането на минималните цени и да гарантират, доколкото това е възможно, че продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, не се внасят на цени под съответния еквивалент на определените минимални цени, определен според митническа оценка;

б) без да се накърняват разпоредбите на член III от настоящото споразумение и член 4 от настоящия протокол, да предоставят информация относно вноса на продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, осъществяван от страни, които не са участнички по настоящото споразумение;

в) да разглеждат с разбиране предложенията за подходящи правни мерки, когато действието на настоящия протокол е застрашено от внос при цени, които са несъвместими с минималните цени.ЧАСТ ТРЕТА


Член 7


Дерогации


При постъпило искане от дадена страна-участничка в настоящото споразумение, Комитетът има право да допуска дерогации от разпоредбите на член 3, параграф от 1 до 4 от настоящия протокол, с цел да се избегнат затрудненията, в които някои от страните-участнички в споразумението биха изпаднали в резултат от спазването на изискването за минималните цени. Комитетът се произнася по подобно искане в срок до три месеца след датата на подаването му.


Член 8


Извънредни мерки


Всяка страна-участничка в настоящото споразумение, която счете, че интересите й са сериозно застрашени от страна, която не е обвързана с настоящия протокол, може да подаде искане до председателя на Комитета за свикване на извънредно заседание на Комитета в срок до два работни дни, с цел да се определи и вземе решение дали трябва да бъдат предприети някакви специални мерки за справяне с тази ситуация. Когато това заседание не може да бъде проведено в рамките на два работни дни и съществува вероятност търговските интереси на засегнатата страна да бъдат съществено нарушени, тази страна-участничка може да предприеме едностранни действия за защита на своята позиция, при условие, че незабавно уведоми за това всички останали страни-участнички, които има вероятност да бъдат засегнати от тези действия. Председателят на Комитета също следва да бъде незабавно уведомен по надлежния ред за всички обстоятелства по случая, като също така до него бъде отправено искане за свикване на специално заседание на Комитета във възможно най-кратък срок.ПРИЛОЖЕНИЕ II a
Списък на референтните точкиСъгласно разпоредбите на член 2 от настоящия протокол, за изброените по-долу страни се определят следните референтни точки:


Австрия: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Финландия: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Базел - за износ на масло за Швейцария

Норвегия: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Швеция: Антверпен, Хамбург, Ротердам

Базел - за износ на масло за Швейцария

ПРИЛОЖЕНИЕ II б


Таблица за ценовите разлики за продукти с различна масленост


Масленост % Минимална цена
щатски долари/тон  
Равна или по-голяма от ..., но по-малка от ... .....
Равна или по-голяма от ..., но по-малка от ... ....
Равна или по-голяма от 79, но по-малка от 80 916,25
Равна или по-голяма от 80, но по-малка от 82 925
Равна или по-голяма от 82, но по-малка от 83 942,50
Равна или по-голяма от 83, но по-малка от 84 951,25
Равна или по-голяма от 84, но по-малка от 85 960
Равна или по-голяма от 85, но по-малка от 86 968,75
Равна или по-голяма от 86, но по-малка от 87 977,50
Равна или по-голяма от 87, но по-малка от 88 986,25
Равна или по-голяма от 88, но по-малка от 89 995
Равна или по-голяма от 89, но по-малка от 90 1 003,75
Равна или по-голяма от 90 но по-малка от 91 1 012,50
Равна или по-голяма от 91, но по-малка от 92 1 021,25
Равна или по-голяма от 92, но по-малка от 93 1 030
Равна или по-голяма от 93, но по-малка от 94 1 038,75
Равна или по-голяма от 94, но по-малка от 95 1 047,50
Равна или по-голяма от 95, но по-малка от 96 1 056,25
Равна или по-голяма от 96, но по-малка от 97 1 065
Равна или по-голяма от 97, но по-малка от 98 1 073,75
Равна или по-голяма от 98, но по-малка от 99 1 082,50
Равна или по-голяма от 99, но по-малка от 99.5 1 091,25
Равна или по-голяма от 99.5 1 100ПРИЛОЖЕНИЕ IIIПРОТОКОЛ ЗА НЯКОИ ВИДОВЕ СИРЕНЕ


ЧАСТ ПЪРВА


Член 1


Продуктов обхват


Настоящият протокол се прилага за видовете сирене с МНСС код № 04.04, с масленост на сухото вещество равна или по-голяма от 45% тегловно и съдържание на сухо вещество равно или по-голямо от 50% тегловно.


ЧАСТ ВТОРА


Член 2


Пилотни продукти


1. По смисъла на настоящия протокол се определя минимална експортна цена за пилотните продукти със следните характеристики:


- Наименование: Сирене


- Опаковка: В опаковките, които обичайно се използват за търговски цели, с нетно съдържание -тегло съответно не по-малко от 20 кг или 40 фунта


- Условия на доставка:ФОБ от страната износител, или до

франко границата на страната-износител.


По изключение от настоящата разпоредба, в

страните, изброени в приложение IIIa сеопределят референтни точки. Комитетът,създаден по силата на разпоредбите на член VII, параграф 2, буква а) от настоящото споразумение(наричана по-нататък "Комитета") може да внася изменения къмнастоящото приложение.

Плащане незабавно срещу представяне нанеобходимите документи.


Член 3


Минимална цена


Размер и спазване на минималната цена


1. Участниците се задължават да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират експортните цени на определените в членове 1 и 2 от настоящия протокол продукти да не бъдат по-ниски от минималната цена, приложима по силата на разпоредбите в настоящия протокол. Когато продуктите се изнасят под формата на стоки, в състава на които те участват, участниците следва да предприемат необходимите стъпки за избягване заобикалянето на изискванията за цените, предвидени с настоящия протокол.

2. а) Размерът на минималната цена, определен в настоящия член, отчита по-специално текущата обстановка на пазара, цените на млечните продукти в страните-участнички, които произвеждат такива продукти, необходимостта да се гарантира подходяща взаимовръзка между минималните цени, определени в протоколите към настоящото споразумение, необходимостта да се гарантират разумни цени за потребителите, както и желателността да се поддържат минимални доходи за по-рентабилните производители, с цел осигуряване на стабилност на предлагането в по-дългосрочен план.


б) Минималната цена, предвидена по силата на разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, която следва да се прилага от датата на влизане в сила на настоящия протокол, се определя на 800 щатски долара за тон.


3. а) Размерът на минималната цена, определен в настоящия член, може да бъде променен от Комитета, като се отчитат, от една страна, резултатите от действието на протокола, а от друга - развитието на тенденциите на международния пазар.


б) Размерът на минималната цена, определен в настоящия член, подлежи на преразглеждане от Комитета най-малко веднъж годишно. За тази цел Комитетът заседава всяка година през месец септември. При това преразглеждане Комитетът отчита по-специално и в съответно уместната и необходима степен разходите, направени от страна на производителите, някои други икономически фактори на международните пазари, които имат отношение към тези цени, необходимостта от поддържане на дълготраен минимален доход за по-рентабилните производители, необходимостта от поддържане на стабилност на предлагането и гарантиране на приемливи цени за потребителите, както и текущата обстановка на пазара, като също така отчита желанието за подобряване на взаимовръзката между равнищата на минималните цени, определени в параграф 2, буква б) от настоящия член и равнището на подпомагане на млечния сектор в страните-участнички, които са основни производители на млечни продукти.


Корекции на минималната цена


4. Когато реално експортираните продукти се различават от пилотните продукти по отношение на опаковката или условията на продажба, минималната цена се коригира, за да се защити определената в настоящия протокол минимална цена на продуктите, като се спазват следните условия:

- Опаковка

Когато продуктите се предлагат в опаковка, различна от опаковката посочена в член 2, минималната цена се коригира спрямо разликата в цената за опаковката, в сравнение с определения по-горе вид.

- Условия на продажбата

Когато продуктите се доставят при условия, различни от ФОБ доставка от страната износител или от граница на страната износител 15, минималната цена се калкулира въз основа на минималната цена за доставка ФОБ от страната-износител, определена в параграф 2, буква б) от настоящия член, плюс реалните и оправдани с документи разходи по предоставените услуги. Когато условията на доставката включват ползването на кредит, тази услуга също се таксува по преобладаващите търговски стойности за съответната страна.

Специални условия на продажбата

5. Участниците се задължават в рамките на своите институционални възможности да гарантират практики, като упоменатите в член 4 от настоящия протокол, да не водят пряко или косвено до понижение на експортните цени на продуктите, за които се прилагат разпоредбите за минималната цена, под договорения минимален размер.

Приложно поле

6. За всеки от участниците в настоящия протокол, разпоредбите, предвидени в него, се прилагат при износ на продуктите, определени в член 1 от настоящия протокол, които са произведени или препакетирани във вътрешността на неговата митническа територия.

Операции, различни от обичайните търговски операции

7. Разпоредбите на параграфи 1 - 6 от настоящия член не се прилагат за безвъзмезден износ за развиващите се страни или износ, предназначен за подпомагане в извънредни ситуации, или за цели, свързани с развитието на храните, както и за подобряване благосъстоянието на развиващите се страни.


Член 4

Предоставяне на информация

В случаите, когато цените на международните пазари на продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, се доближават до минималната цена определена в член 3, параграф 2, буква б) от настоящия протокол и без да се засягат разпоредбите на член III от настоящото споразумение, участниците уведомяват Комитета за всички необходими елементи за извършване на оценка на тяхната пазарна позиция и по-специално за практиката в кредитирането или отпускането на заеми, паралелни операции с други видове продукти, бартерни сделки или тристранни операции, възстановявания или ползване на отстъпки, договори за изключителни права, разходи за опаковки и детайли по опаковането, за да може Комитетът да направи проверка.


Член 5

Задължения на участниците - износители

Страните по настоящото споразумение, които са износителки, изразяват съгласие да отговорят приоритетно, доколкото това е по силите им и според своите институционални възможности, на обичайните търговски изисквания на страните-участнички в споразумението от развиващите се страни, които са вносители и особено на тези изисквания, които се прилагат за цели, свързани с развитието на храните, или за цели, свързани с благосъстоянието.


Член 6

Сътрудничество на участниците - вносители

Участниците, които внасят продукти, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, се ангажират със следното:

а) да оказват съдействие за изпълнение на целите на настоящия протокол за прилагането на минималната цена и да гарантират, доколкото това е възможно, че продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол не се внасят на цени под съответния еквивалент на определената минимална цена, определен според митническата оценка;

б) без да се засягат разпоредбите на член III от настоящото споразумение и член 4 от настоящия протокол, да предоставят информация относно вноса на продуктите, попадащи в обхвата на член 1 от настоящия протокол, осъществяван от страни, които не са включени в настоящото споразумение;

в) да разглеждат с разбиране предложенията за подходящи правни мерки, когато действието на настоящия протокол е застрашено от внос на цени, които са несъвместими с минималната цена.ЧАСТ ТРЕТА


Член 7


Дерогации


1. По искане от участник в настоящото споразумение, Комитетът има право да предоставя дерогации от разпоредбите на член 3, параграфи 1 до 4 от настоящия протокол, с цел да се избегнат затрудненията, в които някои от участниците в споразумението биха изпаднали в резултат от спазването на изискването за минималната цена. Комитетът се произнася по такова искане в срок до тридесет дни след датата на подаването му.

2. Разпоредбите на член 3, параграфи 1 до 4 не се прилагат за осъществен при изключителни обстоятелства износ на малки количества непреработено сирене в естествен вид, чието качество е под обичайното предназначено за износ в резултат от влошени показатели или производствени пропуски. Участниците-износители на такъв вид сирене уведомяват предварително секретариата на ГАТТ за своето намерение. Освен това, участниците в споразумението уведомяват Комитета всяко тримесечие за всички продажби на сирене, осъществени по силата на разпоредбите на настоящия параграф, като посочват за всяка отделна търговска операция количествата, цените и дестинацията на доставката.


Член 8


Извънредни мерки


Всеки участник, който счете, че интересите му са сериозно застрашени от страна, която не е обвързана с настоящия протокол, може да подаде искане до председателя на Комитета за свикване на извънредно заседание на Комитета в срок до два работни дни, с цел да се определи и вземе решение дали трябва да бъдат предприети някакви специални мерки за справяне с тази ситуация. Когато това заседание не може да бъде проведено в рамките на два работни дни и съществува вероятност търговските интереси на засегнатата страна да бъдат съществено нарушени, този участник може да предприеме едностранни действия за защита на своята позиция, при условие че незабавно уведоми за това всички останали участници, които има вероятност да бъдат засегнати от тези действия. Председателят на Комитета също следва да бъде незабавно уведомен по надлежния ред за всички обстоятелства по случая, като също така до него бъде отправено искане за свикване на специално заседание на Комитета във възможно най-кратък срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ III a
Списък на референтните точки


Съгласно разпоредбите на член 2 от настоящия протокол, за изброените по-долу страни се определят следните референтни точки:


Австрия: Антверпен, Хамбург, Ротердам


Финландия: Антверпен, Хамбург, Ротердам


Норвегия: Антверпен, Хамбург, Ротердам


Швеция: Антверпен, Хамбург, Ротердам


Полша: Антверпен, Хамбург, Ротердам


_________________________

1 По смисъла на настоящото споразумение и протоколите, съставляващи приложения към него, понятието "страна" включва Европейската икономическа общност.

2 Тази разпоредба в преамбюла се отнася само за договарящите се страни по Общото споразумение за митата и търговията ГАТТ.

3 Забележка: Следва да се има предвид, че понятието "въпрос" в този параграф включва всички въпроси, които попадат в обхвата на многостранни договорености постигнати в рамките на многостранни търговски преговори и по-специално онези от тях, които касаят мерки свързани с вноса и износа. Потвърждава се също така, че разпоредбите на член IV, параграф 5) и настоящата забележка под линия са без ущърб на правата и задълженията на страните по тези договорености.

4 По смисъла с който се използва в настоящия член, понятието "приемане" или "прието" включва извършването на всички вътрешни процедури, необходими за изпълнение на разпоредбите на настоящото споразумение.

5 По смисъла на настоящото споразумение, понятието "правителство" включва компетентните власти на Европейската икономическа общност.

6 Тази разпоредба се отнася само за страните по Общото споразумение за митата и търговията ГАТТ.

7 Получена при производството на масло и анхидрит на млечна мазнина

8 Както това е дефинирано в член 2, параграф 1, буква в) от настоящия протокол.

9 Виж приложение Iб за "Таблица за ценовите разлики за продукти с различна масленост".

10 Виж член 2.

11 Виж приложение Iв - "Регистър на процесите и мерките за контрол". Приема се, че на износителите се разрешава да изнасят в необработен вид обезмаслено мляко на прах и суроватка на прах за храна на животни, когато те са предназначени за вносители, които са въвели в регистъра свои процеси и мерки за контрол. В този случай, износителите информират комитета за своето намерение да доставят в необработен вид обезмаслено мляко на прах и/или суроватка на прах за храна на животни на такива вносители, които са регистрирали свои процеси и мерки за контрол.

12 Тук не са включени процесите и мерките за контрол. Те могат да бъдат намерени в заверения с оригинала текст на Международното споразумение за млечните продукти, който може да бъде получен от Генералния секретариат на Съвета на Европейските общности.

13 Виж приложение IIб за "Таблица за ценовите разлики за продукти с различна масленост".

14 Виж член 2.

15 Виж член 2.

21979A0412(02) - редактиран ЦПР


Untitled Page