МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАХАРТА ОТ 1992 Г.


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Съдържание

Страница


ГЛАВА І ЦЕЛИ


Член 1 Цели ..................................................................... 18


ГЛАВА ІІ ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Член 2 Определения .......................................................... 18


ГЛАВА ІІІ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАХАРТА


Член 3 Продължаване, седалище и структура на Международната организация за захарта................................................ 18

Член 4 Членство в организацията............................................ 19

Член 5 Участие на междуправителствени организации ................ 19

Член 6 Привилегии и имунитети ........................................... 19


ГЛАВА ІV МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА ЗАХАРТА


Член 7 Състав на Международния съвет за захарта..................... 19

Член 8 Пълномощия и функции на Съвета ............................... 19

Член 9 Председател и заместник-председател на Съвета .............. 20

Член 10 Сесии на Съвета ........................................................ 20

Член 11 Гласове .................................................................. 20

Член 12 Процедура на гласуване в Съвета ................................. 20

Член 13 Решения на Съвета ................................................... 20

Член 14 Сътрудничество с други организации ............................ 21

Член 15 Отношения с Общия фонд за стоките .............................. 21

Член 16 Приемане на наблюдатели ........................................... 21

Член 17 Кворум на Съвета ..................................................... 21


ГЛАВА V АДМИНИСТРАТИВЕН КОМИТЕТ


Член 18 Състав на Административния комитет ............................. 21

Член 19 Избор на Административен комитет .............................. 22

Член 20 Делегиране на правата от Съвета на Административния комитет ...............................................................................22

Член 21 Процедура на гласуване и решения на Административния комитет .................................................................. 22

Член 22 Кворум на Административния комитет


ГЛАВА VІ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПЕРСОНАЛ

Член 23 Изпълнителен директор и персонал ............................ 23


ГЛАВА VІІ ФИНАНСИ


Член 24 Разходи ................................................................ 23

Член 25 Приемане на административния бюджет и вноски на членовете ........................................................................... 23

Член 26 Плащане на вноските ............................................... 24

Член 27 Одит и публикуване на счетоводните отчети .................25


ГЛАВА VІІІ ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Член 28 Задължения на членовете ........................................... 25

Член 29 Условия на труд ....................................................... 25

Член 30 Екологични аспекти .................................................. 25

Член 31 Финансова отговорност на членовете ............................. 25


ГЛАВА ІХ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОУЧВАНИЯ


Член 32 Информация и проучвания ......................................... 25

Член 33 Оценка на пазара, потребление и статистика .................. 25


ГЛАВА Х НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ


Член 34 Научни изследвания и развитие................................... 26


ГЛАВА ХІ ПОДГОТОВКА НА НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ


Член 35 Подготовка на ново споразумение ............................... 26


ГЛАВА ХІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 36 Депозитар................................................................ 26

Член 37 Подписване ............................................................. 26

Член 38 Ратификация, приемане и одобрение ........................... . 26

Член 39 Нотификация за временно изпълнение ........................... 26

Член 40 Влизане в сила ......................................................... 26

Член 41 Присъединяване ...................................................... 27


Член 42

Оттегляне................................................................ 27

Член 43 Уреждане на сметки ................................................... 27

Член 44 Изменение .......................................................... ... 27

Член 45 Продължителност, удължаване и прекратяване ................ 27

Член 46 Преходни мерки ...................................................... 28


ПРИЛОЖЕНИЕ Разпределение на гласовете за целите на член 25 ..............29


ГЛАВА І


ЦЕЛИ


Член 1


Цели


Целите на Международното споразумение за захарта от 1992 г. (наричано по-долу "настоящото споразумение"), в светлината на резолюция 93 (ІV), приета от Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие, са:


а) да гарантира засилване на международното сътрудничество по въпросите, които имат пряко или непряко отношение към захарта в света;


б) да създаде рамка за междуправителствени консултации за захарта и начините за се подобри световната икономика в сектор захар;


в) да улесни търговията със захар чрез събиране и предоставяне на информация относно световния пазар на захар и други подсладители;


г) да насърчи повишеното търсене на захар, по-специално за нетрадиционни начини на употреба.


ГЛАВА ІІ


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Член 2


Определения


По смисъла на настоящото споразумение:


1. "Организация" означава Международната организация за захарта, упомената в член 3.

2. "Съвет" означава Международният съвет за захарта, упоменат в параграф 3 от член 3.

3. "Член" означава страна по настоящото споразумение.

4. Под "специално гласуване" се разбира гласуване, при което са необходими най-малко две трети от подадените гласове от присъстващите и гласували членове, при условие че са гласували най-малко две трети от присъстващите членове.

5. Под "гласуване с обикновено мнозинство" означава гласуване, при което са необходими повече от половината от подадените гласове на присъстващите и гласували членове, при условие че са гласували най-малко половината от присъстващите членове.

6. "Година" означава календарна година.

7. "Захар" означава захар във всички нейни признати търговски форми, извлечена от захарна тръстика или от захарно цвекло, включително годни за консумация меласи, сиропи и всякакви други форми на течна захар, но без меласи от субпродукти, нито нецентрофугирани захари с ниско качество, произведени с примитивни методи.

8. "Влизане в сила" означава датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, временно или окончателно, съгласно разпоредбите на член 40.

9. "Свободен пазар" означава общото нетно количество внос на световния пазар, с изключение на вноса по силата на специални спогодби като тези, определени в глава ІХ на Международното споразумение за захарта от 1977 г.

10. "Световен пазар" означава международния пазар на захар и включва едновременно захарта, търгувана на свободния пазар и захарта, търгувана по силата на специални спогодби като тези, определени в глава ІХ на Международното споразумение за захарта от 1977 г.


ГЛАВА ІІІ


МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАХАРТА


Член 3


Продължаване, седалище и структура на

Международната организация за захарта


1. Международната организация за захарта, създадена с Международното споразумение за захарта от 1968 г. и продължила съществуването си с Международните споразумения за захарта от 1973 г., 1977 г., 1984 г. и 1987 г., продължава да съществува, за да гарантира изпълнението на настоящото споразумение и да контролира приложението му, с членство, правомощия и функции, определени с настоящото споразумение.

2. Седалището на Организацията е в Лондон, освен ако Съветът не реши друго със специално гласуване.

3. Организацията изпълнява функциите си с помощта на Международния съвет за захарта, неговия административен комитет, неговия изпълнителен директор и неговия персонал.


Член 4


Членство в Организацията


Всяка страна по настоящото споразумение е член на Организацията.


Член 5


Участие на междуправителствени организации


Всяко споменаване в настоящото споразумение на "правителство" или "правителства" се отнася за Европейската икономическа общност и за всяка друга междуправителствена организация, която има отговорност в преговорите, сключването и приложението на международни споразумения, по-специално споразумения за основните продукти. Следователно всяко споменаване в настоящото споразумение на подписване, ратификация, приемане или одобрение, или нотификация за временно прилагане, или за присъединяване, в случая на тези междуправителствени организации, се отнася също за подписване, ратификация, приемане или одобрение, или нотификация за временно прилагане, или за присъединяване на тези междуправителствени организации.


Член 6


Привилегии и имунитети


1. Организацията е международно юридическо лице.

2. Организацията може да сключва договори, да придобива и отстъпва движими и недвижими вещи и да се явява в съда.

3. Статутът, привилегиите и имунитетите на Организацията на територията на Обединеното кралство продължават да се уреждат със споразумението за седалище, сключено между правителството на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия и Международната организация за захарта, подписано в Лондон на 29 май 1969 г., с измененията, които биха били нужни за правилното действие на настоящото споразумение.

4. Ако седалището на Организацията се премести в друга страна, която е член на Организацията, този член сключва възможно най-бързо споразумение с Организацията, което следва да бъде одобрено от Съвета, относно статута, привилегиите и имунитетите на Организацията, нейния изпълнителен директор, нейния персонал и нейните експерти, както и за представителите на членовете, които се намират в тази страна, за да изпълняват функциите си.

5. Освен ако не бъдат взети предвид други разпоредби от данъчно естество по силата на споразумението, посочено в параграф 4 от настоящия член, и в очакване на сключването на това споразумение, новата страна домакин:

а) освобождава от всякакви данъци плащанията, извършени от Организацията на нейния персонал, като не е задължително освобождаването да се прилага по отношение на нейните поданици

и

б) освобождава от всякакви данъци авоарите, доходите и другата собственост на Организацията.

6. Ако седалището на Организацията бъде преместено в страна, която не е член на Организацията, преди преместването Съветът следва да получи от правителството на тази страна писмена гаранция, че:

а) ще сключи възможно най-бързо споразумение като това, посочено в параграф 4 от настоящия член

и

б) в очакване на сключването на това споразумение, ще предостави освобождаването, посочено в параграф 5 на настоящия член.

7. Преди преместването на седалището Съветът полага усилия да сключи споразумението посочено в параграф 4 от настоящия член с правителството на страната, в която следва да бъде преместено седалището на Организацията.


ГЛАВА ІV


МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА ЗАХАРТА


Член 7


Състав на Международния съвет за захарта


1. Върховен орган на Организацията е Международният съвет за захарта, който е съставен от всички членове на Организацията.

2. Всеки член има един представител в Съвета и, ако го желае, един или повече заместници. Всеки член може да прикрепи към своя представител или към неговите заместници, един или повече съветници.


Член 8


Пълномощия и функции на Съвета


1. Съветът упражнява всички пълномощия и изпълнява или гарантира изпълнението на всички функции, които са необходими за приложение на разпоредбите на настоящото споразумение и за продължаване на ликвидацията на Фонда за финансиране на стоковите наличности, създаден по силата на член 49 от Международното споразумение за захарта от 1977 г., така както са делегирани от Съвета на въпросното споразумение на Съвета на международното споразумение за захарта от 1987 г. по силата на член 8, параграф 1 от него.

2. Със специално гласуване Съветът приема необходимите правила и регламенти за прилагане на разпоредбите на настоящото споразумение и съвместими с тях, по-специално процедурни правила на Съвета и на неговите комитети, както и финансови правила и устав на персонала на Организацията. В своя вътрешен правилник Съветът може да предвиди процедура, по която да взима решения по специфични въпроси, без да се събира.

3. Съветът събира и съхранява необходимата документация за изпълнение на функциите, които му вменява настоящото споразумение, както и всяка друга документация по негова преценка.

4. Съветът публикува годишен отчет и всякакви други сведения, по негова преценка.


Член 9


Председател и заместник-председател на Съвета


1. Всяка година Съветът избира между делегациите един председател и един заместник-председател, които не получават заплащане от Организацията.

2. При отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя. Ако председателят и заместник-председателят отсъстват временно по едно и също време или ако единият или другият, или и двамата отсъстват продължително, Съветът може да избере измежду делегациите нови титуляри на тези функции, временно и за постоянно, според случая.

3. Председателят и член на бюрото, който председателства събранието, нямат право на вот. Те могат да упълномощят друго лице да упражни правото на вот на члена, който представляват.


Член 10


Сесии на Съвета


1. Като общо правило Съветът провежда една редовна сесия всяка година.


2. Освен това Съветът се събира на извънредни сесии, ако вземе такова решение или ако това е поискано от:


а) пет члена;

б) два или повече члена, които общо имат най-малко 250 гласа по смисъла на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25;

или

в) Административния комитет.


3. Известие за сесиите на Съвета се изпращат до членовете най-малко 30 календарни дни предварително, освен в спешни случаи, когато срокът е най-малко 10 дни.


4. Сесиите се провеждат в седалището на Организацията, освен ако Съветът не реши друго със специално гласуване. Ако някой член покани Съвета да заседава на друго място, а не в седалището на Организацията и ако Съветът се съгласи, този член поема допълнителните разходи за това.


Член 11


Гласове


1. За да упражняват правото си на глас в рамките на настоящото споразумение, членовете имат общо 2 000 гласа, разпределени съгласно разпоредбите на член 25.

2. Когато правото на глас на даден член се суспендира по силата на член 26, параграф 2 от настоящото споразумение, неговите гласове се разпределят между другите членове според техните части, както са определени в член 25. Същата процедура се прилага, когато правото на глас на въпросния член се възстанови, тогава той се включва в разпределението.


Член 12


Процедура на гласуване в Съвета


1. Всеки член разполага при гласуване с броя гласове, които притежава по силата на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25. Той няма право да разделя тези гласове.

2. С писмено съобщение до председателя, всеки член може да упълномощи всеки друг член да представлява интересите му и да използва гласовете му на всяко събрание на Съвета. Копие от тези пълномощни се представя на всяка комисия за проверка на правомощията, създадена по силата на вътрешния правилник на Съвета.

3. Член, упълномощен от друг член да използва гласовете, които му се полагат по силата на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25, използва тези гласове както е упълномощен и в съответствие с параграф 2 от настоящия член.


Член 13


Решения на Съвета


1. Съветът приема всички решения и препоръки по принцип с консенсус. Ако не се постигне консенсус, всички решения и препоръки се приемат с обикновено мнозинство, освен когато настоящото споразумение не предвижда специално гласуване.

2. При изчисление на гласовете за приемане на всяко решение на Съвета, гласовете на въздържалите се членове не се взимат под внимание и въпросните членове не се приемат за "гласували" за целите на член 2, определение 4 или определение 5. Ако даден член се позове на разпоредбите на член 12, параграф 2 и ако тези гласове се използват на събрание на Съвета, за целите на параграф 1 от настоящия член, този член се приема за присъстващ и гласувал.

3. Членовете са обвързани с всички решения, приети от Съвета по силата на настоящото споразумение.


Член 14


Сътрудничество с други организации


1. Съветът приема всички необходими разпоредби, за да започне консултации или да сътрудничи с Организацията на обединените нации и нейните органи, по-специално с Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие и с Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие и други специализирани институции на Организацията на обединените нации и на междуправителствени организации.

2. Предвид особената роля на Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие в световната търговия с основни продукти, Съветът я информира по своя преценка за дейностите и работните си програми.

3. Съветът приема всички необходими разпоредби за подържане на ефективни контакти с международни органи на производители, търговци и фабриканти на захар.


Член 15


Отношения с Общия фонд за стоките


1. Организацията използва пълноценно механизмите на Общия фонд за стоките.

2. По отношение на изпълнението на проекти по реда на параграф 1 от настоящия член, Организацията не изпълнява ролята на изпълнителен агент, нито поема каквото и да било финансово задължение за гаранции, дадени от членовете или от други единици.


Принадлежността на нито един член към Организацията не води до отговорност за сключени от него договори и взети заеми от друг член или друга общност в рамките на подобни проекти.


Член 16


Приемане на наблюдатели


1. Съветът може да покани всяка държава, която не е членка, да присъства в качеството на наблюдател на всяко едно от заседанията си.

2. Съветът може също да покани да присъства в качеството на наблюдател на всяко едно от заседанията си всяка организация, посочена в член 14, параграф 1.


Член 17


Кворум на заседанията на Съвета


Всяко заседание на Съвета има необходимия кворум, ако присъстват повече от две трети от членовете, като присъстващите членове притежават най-малко две трети от гласовете на всички членове по силата на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25. Ако в деня, определен за заседание на Съвета, кворумът не е постигнат, или ако по време на сесия на Съвета кворумът не е постигнат в три последователни заседания, Съветът се свиква 7 дни по-късно; тогава и за останалото време на сесията, кворумът е постигнат с присъствието на повече от половината членове, като присъстващите членове представляват повече от половината гласове на всички членове по силата на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25. Всеки член, представляван съгласно член 12, параграф 2, се счита за присъстващ.


ГЛАВА V


АДМИНИСТРАТИВЕН КОМИТЕТ


Член 18


Състав на Административния комитет


1. Административният комитет се състои от 18 члена. Като общо правило, 10 от членовете са членовете, които внасят най-големи финансови вноски всяка година, а 8 члена се избират между останалите членове на Съвета.

2. Ако един или повече от 10 члена, внасящи най-големи финансови вноски всяка година, не желае да бъде автоматично назначен в Административния комитет, празното място се запълва със следващия или следващите големи платци, които приемат да заседават в комитета. Когато тези 10 члена на Административния комитет бъдат назначени, другите 8 члена се избират между другите членове на Съвета.

3. Изборът на 8 допълнителни членове се провежда всяка година, въз основа на гласовете, посочени в член 11 и съгласно разпоредбите на член 25. Членовете, назначени в Административния комитет съгласно разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, не участват в този избор.

4. Член, който не е внесъл изцяло вноската си съгласно член 26, не може да заседава в Административния комитет.

5. Всеки член на Административния комитет назначава един представител и може да назначи един или повече заместници и съветници. Освен това всички членове на Съвета могат да присъстват на заседанията на комитета като наблюдатели и да бъдат канени да се изказват.

6. Административният комитет избира председател и заместник-председател всяка година. Председателят няма право на глас и може да бъде преизбиран. В отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

7. Административният комитет обикновено заседава три пъти в годината.

8. Административният комитет заседава в седалището на Организацията, освен ако не реши друго. Ако някой член покани комитета да заседава другаде, а не в седалището на Организацията и ако комитетът се съгласи, този член поема допълнителните разходи за това.


Член 19


Избор на Административен комитет


1. Членовете, избрани между членовете, внасящи най-големи вноски всяка година, се назначават в Административния комитет, съгласно процедурата, посочена в член 18, параграфи 1 или 2.

2. Изборът на 8 допълнителни члена на административния комитет се провежда в Съвета. Всеки член, избираем съгласно разпоредбите на член 18, параграфи 1, 2 и 3, дава на един единствен кандидат всички гласове, които притежава по силата на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25. Всеки член може да даде за друг кандидат гласовете, които са упълномощени за използват по силата на член 12, параграф 2. Избират се осемте кандидати, получили най-голям брой гласове.

3. Ако правото на глас на даден член на Административния комитет е суспендирано по силата на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, всеки член, гласувал в полза на този член или който му е дал гласове съгласно настоящия член, може, за периода на суспендиране, да даде своите гласове на всеки друг член на комитета.

4. Ако някой от членовете, назначени в комитета съгласно разпоредбите на член 18, параграфи 1 или 2, напусне Организацията, той се заменя със следващия най-голям платец, който приеме да заседава в комитета, и, ако е необходимо, се провежда избор на нов допълнителен член на комитета. Ако избран член на комитета напусне Организацията, се провежда избор за заместването му. Всеки член, гласувал за напусналия член или дал гласове за него, и който не гласува за члена, избран да попълни вакантния пост в комитета, може да прехвърли гласовете на друг член на комитета.

5. При особени обстоятелства и след консултация с члена на Административния комитет, за който е гласувал или дал гласове съгласно разпоредбите на настоящия член, даден член може да оттегли гласовете за остатъка от годината. Той може да прехвърли тези гласове на друг член на Административния комитет, но не може да ги отнеме от него до края на годината. Членът на Административния комитет, от който са отнети гласове, запазва поста си в комитета до края на годината. Всяка мярка, приета по силата на разпоредбите на настоящия параграф, влиза в сила след като председателят на изпълнителния комитет бъде информиран писмено.


Член 20


Делегиране на пълномощия от Съвета на Административния комитет


1. Съветът може, със специално гласуване, да делегира на Административния комитет напълно или отчасти свои пълномощия, с изключение на следните:


а) избор на седалище на Организацията съгласно член 3, параграф 2;


б) номинация на изпълнителен директор и друг висш служител съгласно член 23;


в) приемане на административния бюджет и определяне на вноските съгласно член 25;


г) молба, отправена от генералния секретар на Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие, за свикване на конференция за преговори съгласно член 35, параграф 2;


д) препоръка за изменение съгласно член 44;


е) продължаване срока на действие или край на настоящото споразумение по силата на член 45.


Член 21


Процедура на гласуване и решения на Административния комитет


1. Всеки член на Административния комитет разполага за гласуване с броя гласове, които е получил по силата на член 19 и не може да разделя тези гласове.

2. За да вземе решение, Административният комитет има същото мнозинство, каквото има Съветът при вземане на решения. Решението се съобщава на Съвета.

3. Всеки член има правото да обжалва пред Съвета всяко решение на административния комитет, при условия, определени от Съвета в процедурните правила.


Член 22


Кворум на заседанията на Административния комитет


Заседанията на Административния комитет имат кворум, ако присъстват повече от половината членове на комитета, като присъстващите членове представляват най-малко две трети от общия брой гласове на всички членове на комитета.


ГЛАВА VІ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПЕРСОНАЛ


Член 23


Изпълнителен директор и персонал


1. Съветът назначава изпълнителния директор със специално гласуване. Условията за назначението на изпълнителния директор се определят от Съвета.

2. Изпълнителният директор е най-висшият служител на Организацията и отговаря за изпълнението на задълженията, които му се вменяват по силата на настоящото споразумение.

3. След консултация с изпълнителния директор Съветът назначава другите висши служители със специално гласуване и определя условията за наемането им.

4. Изпълнителният директор назначава другите служители съгласно правилата и решенията на Съвета.

5. Съгласно разпоредбите на член 8 Съветът приема правила и регламенти за определяне на основните условия за наемане, правата и задълженията на всички членове на секретариата.

6. Изпълнителният директор и другите служители не могат да имат финансови интереси в захарната промишленост и в търговията със захар.

7. При изпълнение на задълженията си по смисъла на настоящото споразумение, изпълнителният директор и другите служители не искат, нито приемат указания от друг член, нито от друг външен на Организацията орган. Те се въздържат от всякакви действия, несъвместими с положението им на международни служители, отговорни единствено пред Организацията. Всеки член трябва да се съобразява с международния характер на функциите на изпълнителния директор и на персонала и да не се опитва да им влияе при изпълнението на задълженията им.


ГЛАВА VІІ


ФИНАНСИ


Член 24


Разходи


1. Разходите на делегациите в Съвета, Административния комитет или другите комитети на Съвета или на Административния комитет са за сметка на заинтересованите членове.

2. За покриване на разходите, необходими за управление на настоящото споразумение, членовете внасят годишна вноска, определена както е посочено в член 25. Ако обаче някой член поиска специални услуги, Съветът може да изиска той да ги заплати.

3. За управление на настоящото споразумение се води съответното счетоводство.


Член 25


Приемане на административния бюджет и вноски на членовете


1. За целите на настоящия член членовете разполагат с 2 000 гласа.


2. а) Всеки член разполага с броя гласове, посочен в приложението, изчислени както е посочено в буква г) по-долу.


б) Всеки член има най-малко шест гласа.


в) Гласовете не могат да се делят. Цифрите могат да се закръглят при изчисленията и да се гарантира, че са разпределени всички гласове;


г) Гласовете, посочени в приложението, които не са разпределени в момента на влизане в сила на настоящото споразумение, се разпределят между членовете, различни от тези, които имат по шест гласа, както е посочено в приложението. Неразпределените гласове се разпределят по съотношението между броя на техните гласове, съгласно приложението, и общия брой на гласовете на всички членове, които имат повече от шест гласа.


3. Гласовете се преизчисляват всяка година по следната процедура:


а) Всяка година, включително годината, в която настоящото споразумение влезе в сила, в момента когато Международната организация за захарта публикува "Годишник за захарта", се изчислява съставна основа за тонаж за всеки член, която включва:


- 35% от износа на този член на свободния пазар

плюс

- 15% от целия износ на този член по силата на специални спогодби

плюс

- 35% от вноса на този член от свободния пазар

плюс

- 15% от целия внос на този член по силата на специални спогодби.


При изчислението на съставната основа за тонаж на всеки член се използват, за всяка гореспомената категория, усреднените данни в категорията за трите най-силни години от последните четири години, включени в последното издание на "Годишник на захарта" на Организацията. Частта на всеки член в общата стойност на съставните основи тонаж на всички членове се изчислява от изпълнителния директор. Всички горепосочени данни се съобщават на членовете в момента на извършване на изчисленията.


б) За втората година след влизането в сила на настоящото споразумение и за следващите години, гласовете на всеки член се преизчисляват в съответствие с изменението на неговата част в общата стойност на съставната основа за тонаж на всички членове спрямо предходната година.


в) Членовете, разполагащи с шест гласа, получават право на преизчисляване към увеличение по силата на горната буква б) само ако тяхната част от общата стойност на съставната основа за тонаж надхвърли 0,3%.


4. В случай на присъединяване на член или членове след влизането в сила на настоящото споразумение, гласовете на този член или членове се определят съгласно приложението, така както е пригодено в съответствие с горните параграфи 2 и 3. Ако този член или членове не фигурират в приложението на настоящото споразумение, Съветът решава колко гласа да му (им) разпредели. След одобрение от страна на члена или членовете, които не фигурират в приложението, на броя гласове, разпределени им от Съвета, гласовете на досегашните членове се преизчисляват, така че общият брой на гласовете да остане 2 000.

5. В случай на оттегляне на един или повече членове, гласовете на този или тези членове се разпределят между останалите членове пропорционално на тяхната част в общия брой гласове на всички оставащи членове, така че общият брой на гласовете да остане 2 000.


6. Преходни разпоредби:


а) следващите разпоредби се прилагат само по отношение на членовете на Международното споразумение за захарта от 1987 г. към 31 декември 1992 г. и се ограничават в първите две години след влизане в сила на настоящото споразумение (т.е. до 31 декември 1994 г.).


б) Броят на гласовете, разпределени на всеки член през 1993 г. няма да надхвърли броя на гласовете, притежавани от този член през 1992 г., умножен по 1,33 по силата на Международното споразумение за захарта от 1987 г., а през 1994 г. броят на гласовете, притежавани от този член през 1992 г., умножен по 1,66, по силата на Международното споразумение за захарта от 1987 г.


в) За установяване на размера на вноската на глас, неразпределените гласове, вследствие прилагане на разпоредбите на параграф 6, буква б), не се разпределят между другите членове. Следователно вноската на глас се определя спрямо така намаления общ брой на гласовете.


7. Разпоредбите на член 26, параграф 2 относно суспендиране на правото на глас в случай на неизпълнение на задълженията не са приложими спрямо настоящия член.

8. През втората половина на всяка година Съветът приема административния бюджет на Организацията за следващата година и определя размера на вноската на глас на членовете, необходима за финансиране на въпросния бюджет през първите две години, след като се съобрази с разпоредбите на параграф 6 от настоящия член.

9. Вноската на всеки член в административния бюджет се изчислява, като се умножи вноската на глас по броя на гласовете, с които той разполага по силата на настоящия член, а именно:


а) за тези, които са членове към момента на окончателното приемане на административния бюджет, броя на гласовете, които имат тогава;


б) за тези, които стават членове след приемането на административния бюджет, броя на гласовете, които имат към момента на присъединяването си, съобразен с неизтеклата част от периода на приложение на бюджета или бюджетите; вноските на другите членове остават същите.


10. Ако настоящият договор влезе в сила повече от осем месеца преди началото на следващата цяла година, Съветът на първата си сесия приема административен бюджет за периода до началото на тази първа цяла година. В останалите случаи, първият административен бюджет покрива едновременно началния период и първата цяла година.


11. Със специално гласуване Съветът може да приеме необходимите разпоредби, за да смекчи ефекта от размера на вноските на членовете, ако към момента на влизането в сила на настоящото споразумение участието е намалено или при всяко значително намаление на участието, което би могло да се получи в бъдеще.


Член 26


Внасяне на вноските


1. Членовете внасят вноските си в административния бюджет всяка година съгласно техните конституционни процедури. Вноските в административния бюджет всяка година се плащат в свободно конвертируема валута в първия ден от годината; вноските на членовете за годината, в която стават членове на Организацията, се внасят в деня, в който стават членове.

2. Ако даден член не внесе изцяло вноската си в административния бюджет в срок от четири месеца, считано от датата, на която е следвало да плати вноската си съгласно параграф 1 от настоящия член, изпълнителният директор изисква от него да извърши плащането възможно най-бързо. Ако след изтичане на два месеца, считано от датата на искането на изпълнителния директор, въпросният член все още не е платил вноската си, неговото право на глас в Съвета и в Административния комитет се суспендира до изплащането на цялата вноска.

3. Със специално гласуване Съветът може да реши, че даден член, който не е плащал вноските си две години, губи правата, признати на членовете, или не се взима предвид при изготвяне на бюджета. Този член остава задължен да плати вноските си и да поеме другите финансови задължения, произтичащи от настоящото споразумение. Когато заплати забавените вноски, правата му се възстановяват. Плащанията, извършени от членовете със забавени плащания, се изваждат първо от закъснелите плащания, а не от текущите им вноски.


Член 27


Одит и публикуване на счетоводните отчети


Във възможно най-кратки срокове след изтичане на всяка година финансовите отчети на Организацията за изтеклата година, сертифицирани от независим одитор, се представят на Съвета за одобрение и публикуване.


ГЛАВА VІІІ


ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Член 28


Задължения на членовете


Членовете гарантират, че ще вземат необходимите мерки да изпълняват задълженията, които им налага настоящото споразумение и ще сътрудничат пълноценно за постигане на целите му.


Член 29


Условия на труд


Членовете гарантират осигуряването на добри условия на труд в съответната им захарна промишленост и полагат усилия в рамките на възможното, за да повишат жизнения стандарт на заетите в селското стопанство и работниците в различните сектори на производството на захар, както и на отглеждащите захарна тръстика или захарно цвекло.


Член 30


Екологични аспекти


Членовете следят стриктно за опазване на околната среда на всички етапи от производството на захар.


Член 31


Финансова отговорност на членовете


Финансовата отговорност на всеки член по отношение на Организацията и на другите членове се ограничава до задължението да внасят в административния бюджет вноските, определени от Съвета в рамките на настоящото споразумение.


ГЛАВА ІХ


ИНФОРМАЦИЯ И ПРОУЧВАНИЯ


Член 32


Информация и проучвания


1. Организацията служи като център за събиране и публикация на статистически данни и проучвания в световен мащаб за производството, цената, вноса и износа, потреблението и стоковите наличности на захар (едновременно за непреработена и рафинирана захар) и на други подсладители, както и относно данъците върху захарта и другите подсладители.

2. Членовете се задължават да предоставят на Организацията в срокове, определени от процедурните правила, всички статистически данни и други сведения, които по силата на въпросните процедурни правила, са й необходими за изпълнение на функциите, които й вменява настоящото споразумение. При нужда Организацията използва уместни сведения, получени от други източници. Организацията не публикува никакви сведения, позволяващи да се идентифицират операции на лица или дружества, които произвеждат, обработват или търгуват със захар.


Член 33


Оценка на пазара, потребление и статистика


1. Съветът създава Комитет по оценка на пазара на захар, потребление и статистика, съставен от всички членове под председателството на изпълнителния директор.

2. Комитетът разглежда редовно въпросите, имащи отношение към световната икономика на захарта и другите подсладители и съобщава резултата от обсъжданията на членовете. За целта той заседава обикновено два пъти в годината. Комитетът взима предвид всички подходящи сведения, събрани от Организацията по силата на член 32.

3. Комитетът има следните задачи:


а) води статистика на захарта и анализира статистическите данни за производството, потреблението, стоковите наличности, международната търговия и цената на захарта;


б) анализира поведението на пазарите и факторите, които им влияят, като обръща особено внимание на участието на развиващите се страни в световната търговия;


в) анализира търсенето на захар и влиянието на употребата на заместители, естествени или изкуствени, под каквато и да било форма, върху световното потребление и търговия със захар;


г) проучва други въпроси, одобрени от Съвета.


4. Съветът разглежда всяка година работна проектопрограма, придружена с предположение за необходимите ресурси, изготвена от изпълнителния директор.


ГЛАВА Х


НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ


Член 34


Научни изследвания и развитие


За постигане на целите, посочени в член 1, Съветът може да окаже съдействие за научни изследвания относно икономиката на захарта и за разпространение на резултатите, получени в тази област. За целта Съветът може да сътрудничи с международни организации и органи за научни изследвания, при условие че не поема никакви допълнителни финансови задължения.


ГЛАВА ХІ


ПОДГОТОВКА НА НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ


Член 35


Подготовка на ново споразумение


1. Съветът може да проучи възможността да преговаря за ново международно споразумение за захарта, включително евентуално споразумение, което да включва икономически разпоредби, да докладва на членовете и да изготви препоръки.

2. Съветът може, когато счете за необходимо, да помоли Генералния секретар на Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие, да свика конференция за преговори.


ГЛАВА ХІІ


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 36


Депозитар


Депозитар на настоящото споразумение е Генералният секретар на Организацията на обединените нации.


Член 37


Подписване


Настоящото споразумение е открито за подписване от всяко правителство, поканено на Конференцията на Организацията на обединените нации за захарта през 1992 г., от 1 май до 31 декември 1992 г. в седалището на Организацията на обединените нации.


Член 38

Ратификация, приемане и одобрение


1. Настоящото споразумение подлежи на ратификация, приемане и одобрение от правителствата, които го подпишат, съгласно съответната конституционна процедура.

2. Инструментите за ратификация, приемане или одобрение се депозират до 31 декември 1992 г. най-късно. Независимо от това, Съветът може да даде срок на правителствата, подписали споразумението, които не успеят да депозират инструмента си до тази дата.


Член 39


Нотификация за временно приложение


1. Всяко правителство, подписало споразумението, което има намерение да ратифицира, приеме или одобри настоящото споразумение, или правителство, на което Съветът е определил условията за присъединяване, но което още не е депозирало инструмента си, може във всеки момент да съобщи на депозитаря, че ще прилага настоящото споразумение временно, ако то влиза в сила съгласно член 40, или от определена дата, ако вече е в сила.

2. Правителство, което е съобщило съгласно параграф 1 от настоящия член, че ще прилага временно настоящото споразумение, когато то влезе в сила, или от определена дата, ако вече е в сила, се счита от този момент за временен член до момента на депозиране на инструмента за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване, след което става член.


Член 40


Влизане в сила


1. Настоящото споразумение влиза окончателно в сила на 1 януари 1993 г. или на по-късна дата, ако до тази дата са депозирани инструментите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване от името на правителствата, притежаващи 60% от гласовете, съгласно разпределението, посочено в приложението на настоящото споразумение.

2. Ако на 1 януари 1993 г. настоящото споразумение не е влязло в сила съгласно параграф 1 от този член, то ще влезе в сила временно, ако към тази дата са депозирани инструментите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване или нотификации за временно приложение, от името на правителствата, изпълняващи условията за процентите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3. Ако на 1 януари 1993 г. не е достигнат необходимият процент за влизане в сила на настоящото споразумение съгласно параграф 1 или параграф 2 от този член, Генералният секретар на Организацията на обединените нации ще покани правителствата, от чието име са били депозирани инструменти за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване или нотификации за временно приложение, за да решат дали настоящото споразумение ще влезе в сила между тях, окончателно или временно, изцяло или отчасти, от дата, която те ще определят. Ако споразумението влезе в сила временно съгласно разпоредбите на този параграф, по-късно то ще влезе в сила окончателно, когато бъдат изпълнени условията, посочени в параграф 1 от този член, без да е необходимо да се взимат допълнителни решения.

4. За всяко правителство, от името на което бъде депозиран инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване или нотификация за временно приложение след влизането в сила на настоящото споразумение, съгласно параграфи 1, 2 или 3 от този член, инструментът или нотификацията ще влезе в сила от датата на депозирането, и, по отношение на нотификацията за временно приложение, съгласно разпоредбите на член 39, параграф 1.


Член 41


Присъединяване


Правителствата на всички държави могат да се присъединят към настоящото споразумение при условия, определени от Съвета. В момента на присъединяването си всяка държава следва да фигурира в приложението на настоящото споразумение, с указание за броя гласове, с които разполага съгласно условията за присъединяването й. Присъединяването се осъществява чрез депозиране на инструмент за присъединяване. Инструментите за присъединяване посочват, че правителството приема всички условия, определени от Съвета.


Член 42


Оттегляне


1. Всяко правителство може да се оттегли от настоящото споразумение във всеки момент след влизането му в сила, като съобщи писмено за оттеглянето си на депозитаря. Едновременно с това този член съобщава писмено за решението си на Съвета.

2. Оттеглянето, извършено по силата на този член, влиза в сила 30 дни след получаване на нотификацията от депозитаря.


Член 43


Уреждане на сметки


1. Съветът пристъпва, при условия, които счита за справедливи, към ликвидация на сметките на даден член, който се е оттеглил от настоящото споразумение или който по друг начин е престанал да бъде страна по настоящото споразумение. Организацията задържа сумите, внесени от въпросния член. Той е длъжен да уреди всички суми, които дължи на Организацията.

2. При прекратяването на настоящото споразумение, член, който се намира в положението, посочено в параграф 1 от този член, няма право да получи част от постъпленията от ликвидацията, нито от другите авоари на Организацията; също така той няма задължение да изплати част от евентуален дефицит на Организацията.


Член 44


Изменение


1. Със специално гласуване Съветът може да препоръча на членовете изменение на настоящото споразумение. Той може да определи дата, от която всеки член да съобщава на депозитаря дали приема изменението. Изменението влиза в сила 100 дни, след като депозитарят получи нотификациите за приемане на членовете, разполагащи с най-малко две трети от общия брой гласове на всички членове по силата на член 11 и съгласно разпоредбите на член 25, или на по-късна дата, която Съветът може да определи със специално гласуване. Съветът може да определи срок, в който членовете следва да съобщят на депозитаря дали приемат изменението; ако изменението не влезе в сила до изтичането на този срок, то се счита за оттеглено. Съветът предоставя на депозитаря сведенията, необходими за определяне дали получените нотификации за приемане са достатъчни за влизане в сила на изменението.

2. Всеки член, който не е депозирал нотификация за приемане на дадено изменение към датата, на която то влиза в сила, престава, считано от тази дата, да бъде страна по настоящото споразумение, освен ако въпросният член не докаже на Съвета, че не е могъл да приеме изменението в желаното време поради трудности по приключването на конституционната процедура, и ако Съветът не реши да продължи срока за приемане за въпросния член. Този член не е обвързан с изменението докато не нотифицира приемането на въпросното изменение.


Член 45


Продължителност, удължаване и прекратяване


1. Настоящото споразумение остава в сила до 31 декември 1995 г., освен ако не бъде продължено в приложение към параграф 2 от този член, или ако не бъде прекратено преди това в приложение към параграф 3 от същия член.

2. Със специално гласуване Съветът може да продължи настоящото споразумение след 31 декември 1995 г., за последователни периоди, като всеки период е не по-дълъг от две години. Членовете, които не приемат така решеното продължение, съобщават това на Съвета писмено и престават да бъдат страни по настоящото споразумение, считано от началото на периода на продължаването срока на действие.

3. Със специално гласуване Съветът може във всеки момент да реши да прекрати настоящото споразумение, от дата и при условия, които той определи.

4. При прекратяване на настоящото споразумение, Организацията продължава да съществува толкова дълго, колкото е необходимо, за да осъществи ликвидацията; тя има необходимите правомощия и функции за това.

5. Съветът съобщава на депозитаря всяко решение, взето по силата на параграф 2 или параграф 3 от този член.


Член 46


Преходни мерки


1. Когато се усетят последствия от мерките, които са били взети или предстои да бъдат взети съгласно Международното споразумение за захарта от 1987 г., или мерки, които не са били предприети, а е било необходимо, за целите на действието на гореспоменатото споразумение през даден следващ период тези последствия ще имат същия ефект съгласно настоящото споразумение, както ако разпоредбите на Споразумението от 1987 г. бяха в сила за тези цели.

2. Административният бюджет на Организацията за 1993 г. е временно одобрен от Съвета на Международното споразумение за захарта от 1987 г. на последната му редовна сесия за 1992 г., при положение че бюджетът ще бъде окончателното одобрен от Съвета на настоящото споразумение на първата му сесия за 1993 г.


В уверение на горепосоченото, долуподписаните, надлежно упълномощени за това, положиха своите подписи върху настоящото споразумение на посочените дати.


Съставено в Женева на двадесети март хиляда деветстотин деветдесет и втора година. Текстовете на настоящото споразумение на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански езици са еднакво автентични.


ПРИЛОЖЕНИЕ


Разпределение на гласовете по смисъла на член 25

Южна Африка 46
Алжир 38
Аржентина 22
Австралия 117
Австрия 14
Барбадос 6
Беларус 11
Белиз 6
Боливия 6
Бразилия 94
България 18
Камерун 6
Колумбия 18
Европейска 332
икономическа  
общност  
Конго 6
*  
Коста рика(*) 6
Котд'Ивоар 6
Куба 151
Еквадор 6
Египет 37
Ел Салвадор 6
Индонезия 18
Руска 135
федерация  
Фиджи 12
Филипините 12
Финландия 16
Гана 6
Гватемала 16
Гвиана 6
Хондурас (*) 6
Индия 38
Индонезия 18
Ямайка 6
Япония 176
Мадагаскар 6
Малави 6
Мароко 14
Мавриций 15
Мексико 49
Никарагуа 6
Норвегия 19
Панама (*) 6
Папуа Нова 6
Гвинея (*)  
Перу 9
Република 59
Корея  
Доминиканска 23
република  
Обединена 6
република  
Танзания  
Румъния 18
Съединени 178
американски  
щати  
Швеция 15
Свазиленд 13
Тайланд 85
Турция 21
Уганда 6
Унгария 9
Уругвай 6
Зимбабве 8
   
Общо 2
  000
   
Руска 135
федерация  
Фиджи 12
Филипините 12
Финландия 16
Гана 6
Гватемала 16
Гвиана 6
Хондурас (*) 6
Индия 38
Индонезия 18
Ямайка 6
Япония 176
Мадагаскар 6
Малави 6
Мароко 14
Мавриций 15
Мексико 49
Никарагуа 6
Норвегия 19
Панама (*) 6
Папуа Нова 6
Гвинея (*)  
Перу 9
Република 59
Корея  
Доминиканска 23
република  
Обединена 6
република  
Танзания  
Румъния 18
Съединени 178
американски  
щати  
Швеция 15
Свазиленд 13
Тайланд 85
Турция 21
Уганда 6
Унгария 9
Уругвай 6
Зимбабве 8
   
Общо 2
  000
   


21992A1223(01) - ЦПР - редактиран


Untitled Page