ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари

Обн. L ОВ. бр.260 от 30 Септември 2008г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен със:


>M1 Решение 2009/240/ЕО на Комисията от 4 март 2009 година

>M2 Решение 2010/187/ЕС на Комисията от 25 март 2010 година(текст от значение за ЕИП)


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 1,

след като се консултираха с Комитета на регионите, в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,

като имат предвид, че:

(1) Автомобилният, железопътният и вътрешноводният превоз на опасни товари представлява значителен риск за инциденти. Затова следва да бъдат взети мерки, които да гарантират, че този превоз се извършва при възможно най-добрите условия на безопасност.


(2) Еднообразни правила за автомобилния и железопътния превоз на опасни товари бяха установени съответно с Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари 3 и с Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари4.


(3) За да се създаде общ режим, покриващ всички аспекти на вътрешния превоз на опасни товари, Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО следва да бъдат заменени от една директива, която също така да съдържа разпоредби и за вътрешните водни пътища.


(4) Повечето държави-членки са договарящи страни по Евро­ пейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ("ADR"), подчинени на режима на Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари ("RID") и, доколкото е относимо, са дого­ варящи страни по Европейското споразумение за между­ народен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ("ADN").


(5) ADR, RID и ADN въвеждат еднообразни правила за безопасен международен превоз на опасни товари. Тези правила следва да се разширят като обхванат нацио­ налния превоз, за да бъдат хармонизирани в цялата Общност условията, при които се превозват опасните товари и за да се гарантира правилното функциониране на общия транспортен пазар.


(6) Настоящата директива не следва да се прилага спрямо превоза на опасни товари при някои изключителни обстоятелства, свързани с вида използвани превозни средства или плавателни съдове, или с ограниченото естество на предприетия превоз.


(7) Разпоредбите на настоящата директива не следва да се прилагат и по отношение на превоз на опасни товари, извършван под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили. Превозът на опасни товари, извършван от търговски изпълнители, работещи за въоръжените сили следва, обаче, да попада в приложното поле на настоящата директива, освен когато техните договорни задължения се извършват под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили.


(8) Държава-членка, която няма железопътна система, нито планира да има такава в непосредствено бъдеще, би се обвързала с несъразмерно и безпредметно задължение, ако трябва да транспонира и изпълнява разпоредбите на настоящата директива по отношение на железопътния транспорт. Следователно такава държава-членка, докато няма железопътна система, следва да бъде освободена от задължението да въведе в законодателството си и да изпълнява настоящата директива по отношение на железопътния транспорт.


(9) Всяка държава-членка следва да запази правото да изключи от приложението на настоящата директива превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища, когато вътрешните водни пътища на нейната територия не са свързани чрез вътрешен воден път с водните пътища на други държави-членки, или когато по тях не се превозват опасни товари.


(10) Без да се засяга общностното право и разпоредбите на приложение I, раздел I.1. (1.9), приложение II, раздел II.1. (1.9) и приложение III, раздел III.1 (1.9), държавите-членки следва да запазят правото, по причини свързани с безопасността на превоза, да запазят или приемат разпоредби в области, които не попадат в приложното поле на настоящата директива. Тези разпоредби следва да са ясни и конкретни.


(11) Всяка държава-членка следва да запази правото да урежда или забранява превоза на опасни товари на нейна територия, на основания различни от безопасност, като национална сигурност или защита на околната среда.


(12) Използването на средства за транспорт, регистрирани в трети държави, следва да бъде позволено за международен превоз на опасни товари на териториите на държавите- членки, при спазване на съответните разпоредби на ADR, RID и ADN и на настоящата директива.


(13) Всяка държава-членка следва да запази правото да прилага по-строги правила по отношение на нацио­ налните превозни операции, извършвани с използването на средства за транспорт, регистрирани или пуснати в движение на нейна територия.


(14) Хармонизирането на условията, приложими за нацио­ налния превоз на опасни товари, не следва да възпре­ пятства вземането под внимание на някои специфични национални обстоятелства. Следователно настоящата директива следва да позволи на държавите-членки при определени условия да предоставят някои дерогации при определени условия. Такива дерогации следва да бъдат изброени в настоящата директива като "национални дерогации".


(15) С цел да се справят с необикновени и извънредни ситуации, държавите-членки следва да имат право да предоставят индивидуални разрешения, позволяващи


(16) С оглед равнището на инвестиции, необходимо в този отрасъл, на държавите-членки следва да бъде позволено временно да запазят някои специфични национални разпоредби, свързани с изискванията за конструкция на средства за транспорт и оборудване и разпоредби, свързани с транспорта през тунела под Ламанша. На държави-членки следва също да бъде позволено да запазят и приемат разпоредби относно железопътния превоз на опасни товари между държави-членки и държави, които са страни по договора на Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД) до хармони­ зиране на разпоредбите в приложение II към Съгла­ шението за международно железопътно сточно съобщение (СМГС) и разпоредбите на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива и съответно на RID. В рамките на десет години от влизане в сила на настоящата директива Комисията следва да направи оценка на последиците от тези разпоредби и, ако е необходимо, да представи подходящи предложения. Такива разпоредби следва да бъдат изброени в настоящата директива като "допълнителни преходни разпоредби".


(17) Необходимо е приложенията към настоящата директива да могат бързо да бъдат адаптирани към научния и технически прогрес, включително и развитието на нови технологии за следене и проследяване, като по- специално се вземат под внимание новите разпоредби, включени в ADR, RID и ADN. Измененията на ADR, RID и ADN и съответните адаптации на приложенията следва да влязат в сила едновременно. Комисията следва да осигури на държавите-членки подходяща финансова подкрепа, доколкото е уместно, за превода на ADR, RID и ADN и на измененията им на техните официални езици.


(18) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията5.


(19) По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощие за адаптиране на приложенията към настоящата директива към научния и техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.


(20) Също така Комисията следва да може да преработи списъците с национални дерогации и да вземе решение относно прилагането и изпълнението на спешни мерки в случаи на произшествие или инцидент. превоза на опасни товари на тяхна територия, които иначе биха били забранени от настоящата директива.


(21) По причини за ефективност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на адаптациите на приложенията към научния и технически прогрес.


(22) Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се гарантира еднообразното прилагане на хармонизирани правила за безопасност в цялата Общност, както и високо ниво на безопасност на националните и международни превозни операции, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради мащаба и последиците на настоящата директива могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съот­ ветствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 на Договора. В съответствие с принципа на пропорцио­ налност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.


(23) Разпоредбите на настоящата директива не засягат ангажи­ ментите, поети от Общността и нейните държави-членки в съответствие с целите, определени на Конференцията на Обединените нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през юни 1992 г., за стремеж към хармонизация на системите за класифициране на опасни вещества.


(24) Разпоредбите на настоящата директива не засягат законо­ дателството на Общността, уреждащо условията за безо­ пасност, при които следва да се превозват биологични агенти и генетично модифицирани организми, уредени в Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроор­ ганизми в контролирани условия 6, Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобо­ ждаване на генетично модифицирани организми в околната среда 7, и Директива 2000/54/ЕО на Евро­ пейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа 8.


(25) Разпоредбите на настоящата директива не засягат прила­ гането на други общностни разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд и защитата на околната среда. По-специално, те не засягат рамковата директива относно здравословните и безопасни условия на труд - Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място9 и производните директиви.


(26) Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техни­ ческите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища10 предвижда, че плавателните съдове, притежаващи свидетелство издадено в съответствие с Регламента за превоз на опасни товари по река Рейн (ADNR), могат да превозват опасни товари през тери­ торията на Общността при условията, посочени в това свидетелство. Като последица от приемането на настоящата директива, Директива 2006/87/ЕО следва да бъде изменена, за да се отмени тази разпоредба.


(27) Преходен период до 2 години следва да бъде позволен за прилагането на разпоредбите на настоящата директива спрямо превоза на опасни товари по вътрешните водни пътища, така че да се даде достатъчно време за прие­ мането на национални разпоредби, за създаването на правни рамки и за обучение на персонала. Общ петгодишен преходен период следва да се предостави за всички свидетелства, удостоверения и сертификати за кораби и персонал, издадени преди или по време на преходния период, по отношение на прилагането на разпоредбите на настоящата директива относно превоза на опасни товари по вътрешните водни пътища, освен ако в свидетелството, удостоверението или сертификата е посочен по-кратък срок на валидност.


(28) Затова Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО следва да бъдат отменени. В интерес на яснотата и последователността е необходимо да се отмени и Директива 96/35/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 относно назначаването и профе­ сионалната квалификация на консултантите по безопас­ ността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари11, Директива 2000/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2000 г. относно минималните изпитни изисквания за консултантите по безопасност при превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен и вътреш­ новоден транспорт12, Решение 2005/263/ЕО на Комисията от 4 март 2005 г. за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 94/55/ЕО по отношение на автомо­ билния превоз на опасни товари 13, и Решение 2005/180/ЕО на Комисията от 4 март 2005 г., за опра­ вомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 96/49/ЕО по отношение на железопътния превоз на опасни товари 14.


(29) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество 15, държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспо­ ниране, и да ги направят обществено достояние,


ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Приложно поле


1. Настоящата директива се прилага за автомобилния, желе­ зопътния и вътрешноводния превоз на опасни товари в рамките на държавите-членки или между тях, включително и за дейностите по товарене и разтоварване, смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза.Тя не се прилага за превозите на опасни товари:а) с превозни средства, вагони или плавателни съдове, принадлежащи или под отговорността на въоръжените сили;б) с морски плавателни съдове по морски пътища, които образуват част от вътрешните водни пътища;в) с фериботи, които само пресичат вътрешен воден път или пристанище; илиг) се осъществяват изцяло в рамките на затворена зона.2. Приложение II, раздел II.1 не се прилага за държави- членки, които нямат железопътна система, докато на тяхна територия няма изградена такава система.3. В рамките на една година от влизането в сила на настоящата директива държавите-членки могат да решат да не прилагат приложение III, раздел III.1. поради една от следните причини:а) те нямат вътрешни водни пътища;б) вътрешните им водни пътища не са свързани чрез вътрешен воден път с водните пътища на други държави-членки; илив) по вътрешните им водни пътища не се извършват превози на опасни товари.Държава-членка, която реши да не прилага разпоредбите на приложение III, раздел III.1, нотифицира за своето решение Комисията, която информира останалите държави-членки.4. Държавите-членки могат да установят специфични изисквания за безопасност спрямо националния и междуна­ родния превоз на опасни товари на техните територии по отношение на:


а) превозите на опасни товари с превозни средства, вагони или плавателни съдове за вътрешни водни пътища, които не попадат в приложното поле на настоящата директива;


б) използването на предписани маршрути, включително използването на предписан вид транспорт, когато това е оправдано;


в) особените правила за превоз на опасни товари в пътнически влакове.


Те информират Комисията за такива разпоредби и мотивите за тях.
Комисията информира съответно останалите държави-членки.
5. Държавите-членки могат да регламентират или забраняват превоза на опасни товари в рамките на тяхна територия един­ ствено по причини, различни от безопасност по време на превоза.


Член 2


Определения


За целите на настоящата директива:
1. "ADR" означава Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, сключена в Женева на 30 септември 1957 г., така както е изменена;

2. "RID" означава Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари, включен в притурка В към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), сключена във Вилнюс на 3 юни 1999 г., така както е изменен;

3. "ADN" означава Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища, сключена в Женева на 26 май 2000 г., така както е изменено;

4. "превозно средство" означава всякакво моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, което има поне четири колела и конструктивна максимална скорост, надвишаваща 25 кm/h, както и ремаркетата, с изключение на релсовите превозни средства, самоходните машини и селскостопанските и горски трактори, които не надвишават скорост от 40 кm/h при превоз на опасни товари;

5. "вагон" означава всяко релсово превозно средство без собствен двигател, което се движи на собствени колела по железопътни релси и се използва за превоза на товари;

6. "плавателен съд" означава всякакъв плавателен съд за вътрешни водни пътища или морски плавателен съд;


Член 3


Общи разпоредби


1. Без да се засяга член 6, опасните товари не се превозват, когато това е забранено от приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 или приложение III, раздел III.1.


2. Без да се засягат общите правила за достъп до пазара или общо приложимите правила за превоз на товари, превозът на опасни товари се разрешава при спазване на условията, пред­ видени в приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1.


Член 4


Трети държави


Превозът на опасни товари между държавите-членки и трети държави се разрешава при спазване на изискванията на ADR, RID и ADN, освен когато в приложенията е посочено друго.


Член 5


Ограничения на основание безопасност на превоза


1. На основание безопасност на превоза, държавите-членки могат да прилагат по-строги правила, с изключение на изиск­ ванията за конструкцията, относно националните превози на опасни товари с превозни средства, вагони и плавателни съдове за вътрешни водни пътища, регистрирани или пуснати в движение на тяхна територия.
2. Ако в случай на произшествие или инцидент на нейна територия държава-членка счете, че приложимите разпоредби за безопасност са се оказали недостатъчни за ограничаване на рисковете, свързани с превозни операции, и ако има неотложна необходимост от предприемане на действие, на етапа на плани­ рането тази държава-членка нотифицира на Комисията мерките, които предлага да предприеме.
В съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, Комисията решава дали да разреши прилагането на въпросните мерки и какъв да е срокът на това разрешение.


Член 6


Дерогации


1. Държавите-членки могат да разрешат използването на езици, различни от предвидените в приложенията, при превозни операции, които се извършват в рамките на техните територии.


2. а) При условие че безопасността не се излага на риск, държавите-членки могат да поискат дерогации от приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1. и приложение III, раздел III.1 за превоза в рамките на техните територии на малки количества определени опасни товари с изключение на веществата със средно или високо ниво на радиоактивност, стига условията за този вид превоз да не са по-строги от условията, предвидени в тези приложения.


б) При условие че безопасността не се излага на риск, държавите-членки могат да поискат и дерогации от приложение I, раздел I.1., приложение II, раздел II.1. и приложение III, раздел III.1. за превоза на опасни товари на тяхна територия в случаите на:
i) местен превоз на кратки разстояния, или
ii) местен железопътен превоз по определени предписани маршрути, които съставляват част от определен произ­ водствен процес и се контролират строго при ясно определени условия.
За всеки отделен случай Комисията проверява дали са изпълнени условията, установени в букви а) и б) и решава, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, дали да разреши дерогацията и да я добави към списъка с национални дерогации, установен в приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 или приложение III, III.3.
3. Дерогациите по параграф 2 са валидни за срок, ненад­ вишаващ шест години от датата на разрешаването им, като този срок се определя в решението за разрешение. По отношение на съществуващите дерогации, изброени в приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 се счита, че датата на разрешение е 30 юни 2009 г. Освен ако не е предвидено друго, дерогациите са валидни за срок от шест години.
Дерогациите се прилагат без дискриминация.
4. Ако държава-членка поиска удължаване на разрешението за дерогация, Комисията преразглежда въпросната дерогация.
Ако не е прието изменение към приложение I, раздел I.1., приложение II, раздел II.1. и приложение III, раздел III.1, което се отнася до предмета на дерогацията, Комисията в съот­ ветствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, подновява разрешението за нов срок, ненадвишаващ шест години от дата на разрешението, като този срок се определя в решението за разрешение.


Ако е прието изменение на приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1, което се отнася до предмета на дерогацията, Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, може да:
а) обяви дерогацията за остаряла и да я изключи от съответното приложение;
б) ограничи обхвата на разрешението и да измени съответно въпросното приложение;
в) поднови разрешението за нов срок, ненадвишаващ шест години от датата на разрешението, като този срок се определя в решението за разрешение.
5. По изключение и при условие че безопасността не се излага на риск, всяка държава-членка може да издаде индиви­ дуални разрешения за извършване на превоз на опасни товари на нейна територия, които са забранени по силата на настоящата директива, или за изпълнение на такива операции при условия, различни от установените в настоящата директива, стига тези превозни операции да са ясно определени и ограничени във времето.


Член 7


Преходни разпоредби


1. На своята територия държавите-членки могат да запазят разпоредбите, изброени в приложение I, раздел I.2, приложение II, раздел II.2 и приложение III, раздел III.2.
Държавите-членки, които запазят такива разпоредби, уведомяват Комисията за това. Комисията уведомява останалите държави- членки.
2. Без да се засяга член 1, параграф 3, държавите-членки могат да изберат да не прилагат разпоредбите на приложение III, раздел III.1 най-късно до 30 юни 2011 г. В такъв случай съответната държава-членка продължава да прилага по отношение на вътрешните водни пътища разпоредбите на директиви 96/35/ЕО и 2000/18/ЕО, приложими към 30 юни 2009 г.


Член 8


Адаптации


1. Измененията, необходими за адаптиране на приложенията към научния и технически прогрес, включително и използването на технологии за следене и проследяване, в областите, уредени от настоящата директива, и по-специално за отчитане на изме­ ненията на ADR, RID и ADN, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.
2. Комисията предоставя финансова подкрепа, по целесъоб­ разност, на държавите -членки за превода на официалния им език на ADR, RID и ADN и на техните изменения.


Член 9


Процедура на комитет


1. Комисията се подпомага от комитет по превоза на опасни товари.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
Сроковете, установени в член 5a, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на един месец, един месец и два месеца.


Член 10


Транспониране


1. Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзако­ новите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2009 г. Те незабавно информират Комисията за това.
Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива, или то се извършва при официалното им публикуване. Начините на позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.


Член 11


Изменение


Член 6 на Директива 2006/87/ЕО се заличава.


Член 12


Отмяна


1. Директиви 94/55/ЕО, 96/49/ЕО, 96/35/ЕО и 2000/18/ЕО се отменят, считано от 30 юни 2009 г.Свидетелствата, удостоверенията и сертификатите, издадени в съответствие с разпоредбите на отменените директиви, остават валидни до датата на изтичане на сроковете им на действие.


Член 13


Влизане в сила


Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ? в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 14


Адресати


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбургна 24 септември 2008 година.
2. Решения 2005/263/ЕО и 2005/180/ЕО се отменят.


За Европейския парламент

Председател

H.-G. POTTERING


За Съвета Председател J.-P. JOUYET
ПРИЛОЖЕНИЕ IАВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗI.1. ADR


Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2009 г., се разбира, че където е уместно "договаряща страна" се заменя от "държава-членка".I.2. Допълнителни преходни разпоредби


1. Държавите-членки могат да запазят дерогации, приети въз основа на член 4 от Директива 94/55/ЕО, до 31 декември 2010 г. или докато приложение I, раздел I.1. бъде изменено, така че да отрази препоръките на ООН относно превоза на опасни товари, посочени в този член, ако това стане по-рано.


2. На своя територия всяка държава-членка може да разреши използването на цистерни и превозни средства, изработени преди 1 януари 1997 г., които не отговарят на изискванията на настоящата директива, но са били изработени в съответствие с действащите национални изисквания на 31 декември 1996 г., при условие че тези цистерни и превозни средства се поддържат на изискваните нива на безопасност.


Цистерните и превозните средства, изработени на или след 1 януари 1997 г., които не отговарят на изискванията на настоящата директива, но са били изработени в съответствие с изискванията на Директива 94/55/ЕО, действащи на датата на тяхното изработване, могат да продължат да бъдат използвани за национални превози.


3. На своя територия всяка държава-членка, в която температурата на околната среда редовно спада под -20 °C, може да наложи по-строги стандарти по отношение на работната температура за материали, използвани за пластмасово опаковане, цистерни и тяхното оборудване, предназначени за използване при националния автомобилен превоз на опасни товари, до включването в приложение I, раздел I.1 към настоящата директива на разпоредби за подходящите референтни температури за дадените климатични зони.


4. На своя територия всяка държава-членка може да запази национални разпоредби, различни от установените от настоящата директива, по отношение на референтната температура за превоза на втечнени газове или смеси на втечнени газове до включването на разпоредби, отнасящи се до съответните референтни температури за определените климатични зони в Европейските стандарти и посочени в приложение I, раздел I.1 към настоящата директива.


5. Всяка държава-членка може, за превозни операции, извършвани от превозни средства, регистрирани на нейна територия, да запази национални разпоредби, които са били в сила на 31 декември 1996 г., отнасящи се до показването или поставянето на код за спешно действие или предупредителен плакет на мястото на идентификационния номер на опасността, посочен в приложение I, раздел I.1 към настоящата директива.


6. Държавите-членки могат да запазят националните ограничения за превоз на вещества, съдържащи диоксини и фурани, приложими на 31 декември 1996 г.


>M2

I.3. Национални дерогации

Дерогации за държавите-членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО. Номериране на дерогациите: RO-а/bi/bii-MS-nn


RO = път

a/bi/bii = член 6, параграф 2, букви a)/б)i)/б)ii)

МS = съкращение на държавата-членка

nn = пореден номер>M2

Въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от Директива 2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–a–BE-1

Предмет: клас 1 — Малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.

Съдържание на приложението към директивата: 1.1.3.6 ограничава до 20 kg количеството минни взривни вещества, което може да се превозва в обикновено превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: операторите на складове, отдалечени от пунктовете за доставки, могат да получат разрешение за превоз на максимум 25 kg динамит или силно взривно вещество и 300 детонатора в най-обикновени моторни превозни средства в съответствие с условията, които следва да се определят от службата по взривните вещества.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Article 111 de l’arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE–2

Предмет: превоз на непочистени празни контейнери, които са съдържали продукти от различни класове.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО:


5.4.1.1.6. Съдържание на националното законодателство: на документите за превоз е указано „непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове“.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Derogation 6—97.

Забележки: дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 21 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE-3

Предмет: приемане на RO–a–UK-4.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE-4

Предмет: изключение от всички изисквания по ADR за националния превоз на най-много 1 000 ползвани йонни димни детектора от частни домакинства до съоръжението за третиране в Белгия през събирателните пунктове, предвидени в системата за разделното събиране на димни детектори.


Позоваване на ADR: всички изисквания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО:

Съдържание на националното законодателство: домашната употреба на йонни димни детектори не е подложена на регулаторен контрол от гледна точка на радиацията, след като типът димен детектор е одобрен. Превозът на такива димни детектори да крайния потребител също така не подлежи на изискванията на ADR. (Вж. 2.2.7.1.2.г).

Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) изисква разделното събиране на ползвани димни детектори за третирането на печатните платки и — в случая на йонните димни детектори — за отстраняването на радиоактивните вещества. С цел да се даде възможност за разделното събиране, бе разработена система за стимулиране на частни домакинства да предават ползваните си димни детектори на събирателен пункт, от който тези детектори може да се закарат до съоръжение за третиране, като минават понякога през друг събирателен пункт или място за междинно съхраняване.


>M2

На събирателните пунктове ще се предоставят метални опаковки, в които може да се опаковат най-много 1 000 димни детектора. От тези пунктове такава опаковка с димни детектори може да се превозва заедно с други отпадъци до междинен склад или съоръжението за третиране. Опаковката се обозначава с текст „димен детектор“.


Първоначално позоваване на националното законодателство: системата за разделното събиране на димни детектори представлява част от условията за отмяната на одобрените инструменти, предвидени в член 3.1.г.2. от Кралски указ от 20.7.2001 г. — общ правилник за радиационна защита.

Забележки: дерогацията е необходима, за да се даде възможност за разделното събиране на използвани йонни димни детектори.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DE Германия

RO–a–DE-1

Предмет: смесено опаковане и смесено товарене на части за автомобили с класификация 1.4G заедно с някои опасни товари (n4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10 и 7.5.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно смесеното опаковане и смесеното товарене. Съдържание на националното законодателство: ООН 0431 и ООН 0503 могат да бъдат товарени заедно с определени опасни товари (продукти, свързани с производството на автомобили) в определени количества, изброени в изключението. Не се надвишава стойността 1 000 (сравнение с 1.1.3.6.4).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350);

Ausnahme 28.

Забележки: изключението е необходимо, за да предостави бърза доставка на части за автомобили, свързани с безопасността, в зависимост от местното търсене. Поради многообразието на тези продукти съхранението им в местни сервизи не е обичайно.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE-2

Предмет: изключение от изискването за носене на превозни документи и спедиторска декларация за определени количества опасни товари, както е определено в 1.1.3.6 (n1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1 и 5.4.1.1.6.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен клас 7: не се изисква превозен документ, когато количеството на превозвания товар не надвишава количествата, изложени в 1.1.3.6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350);

Ausnahme 18.

Забележки: информацията, предоставена от маркирането и етикетирането на опаковките, се смята за достатъчна за националния превоз, тъй като превозният документ не винаги е подходящ при местна дейност на разпространяване.


Дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE-3

Предмет: превоз на измервателни еталони и горивни помпи (празни, непочистени).>M2

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: разпоредби за номера на ООН 1202, 1203 и 1223.

Съдържание на приложението към директивата: опаковане, маркиране, документи, инструкции за превоз и работа, инструкции за екипажа на превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: спецификация на приложимите норми и допълнителни разпоредби за прилагане на дерогацията;


до 1 000 l: сравними с празни, непочистени опаковки; над 1 000 l: спазване на някои норми за цистерните; превоз само на празни и непочистени.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350);

Ausnahme 24.

Забележки: списък № 7, 38, 38a.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE-5


Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесеното опаковане.


Съдържание на националното законодателство: класове 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за комбинираните опаковки на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и третиращи материали в класове 3 и 6.1 (изброени номера на ООН) като комплекти, които да се продават в комбинирани опаковки в група опаковки II и в малки количества.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350);


Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DK Дания

RO–a–DK-1

Предмет: автомобилен превоз на опаковки или стоки, които съдържат отпадъци или остатъци от опасни вещества, събирани от домакинствата и определени предприятия, за да бъдат унищожени.


Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: част 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 и 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: принципи за класифициране, специални разпоредби, разпоредби за опаковане, разпоредби за маркиране и етикетиране, превозен документ и обучение. Съдържание на националното законодателство: вътрешни опаковки или стоки, съдържащи отпадъци или остатъци от опасни вещества, събирани от домакинства или определени предприятия, могат да бъдат пакетирани заедно във външни опаковки. Съдържанието на всяка вътрешна и/или външна опаковка не трябва да надвишава постановените ограничения за маса и обем. Дерогации от разпоредбите относно класификацията, опаковането, маркирането и етикетирането, документацията и обучението.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgorelse nr. 437 от 6 юни 2005 г. om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.


Забележки: не е възможно да се извърши точна класификация и да се прилагат всички разпоредби по ADR, когато количествата отпадъци или остатъци от опасни вещества се събират от домакинствата и определени предприятия, за да бъдат изхвърляни. Отпадъците обикновено се съхраняват в опаковки, продадени на дребно.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.>M2

RO–a–DK-2

Предмет: автомобилен превоз на опаковки, съдържащи взривни вещества, и опаковки, съдържащи детонатори, на едно и също превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за смесени опаковки.

Съдържание на националното законодателство: при автомобилния превоз на опасни товари трябва да се спазват правилата на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgorelse nr. 729 от 15 август 2001 г. om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Забележки: съществува практическа необходимост да може да се опаковат взривни вещества заедно с детонатори на същото превозно средство, когато тези товари се превозват от мястото на съхранение до работното място и обратно.

Когато се направи изменение на датското законодателство за превоза на опасни товари, датските власти ще разрешат този превоз при следните условия:

1. Превозват се не повече от 25 kg взривни вещества от група Г.

2. Превозват се не повече от 200 детонатора от група Б.

3. Детонаторите и взривните вещества трябва да бъдат опаковани поотделно в опаковки с удостоверение на ООН съгласно нормите, установени в Директива 2000/61/ЕО, изменяща Директива 94/55/ЕО.


4. Разстоянието между опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да бъде поне 1 метър. Това разстояние трябва да се спазва дори и при внезапно задействане на спирачките. Опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да се поставят по начин, който позволява бързото им изваждане от превозното средство.

5. Всички останали правила относно превоза на опасни товари по шосе трябва да бъдат спазвани.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FI Финландия

RO–a–FI-1


Предмет: превоз на опасни товари в определени количества в автобуси и нискорадиоактивни материали в малки количества за целите на здравеопаз- ването и научните изследвания.


Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1, 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за опаковки, документация.

Съдържание на националното законодателство: превозът на опасни товари в определени количества под ограничението на 1.1.3.6 с максимална нетна маса не по-голяма от 200 kg в автобуси се позволява без използване на превозен документ и без изпълнение на всички изисквания за опаковане.

При превоз на нискорадиоактивни материали с тегло, ненадвишаващо 50 kg за целите на здравеопазването и научните изследвания, превозното средство не е необходимо за бъде маркирано и оборудвано съгласно ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintaministerion asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (277/2002; 313/2003; 312/2005).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FI-2

Предмет: описание на празни цистерни в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6.


Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за празни, непочистени опаковки, превозни средства, контейнери, цистерни, >M2 акумулаторни превозни средства и многоелементни газови контейнери („MEGC“).

Съдържание на националното законодателство: в случая на празни, непочистени цистерни, с които се превозват две или повече вещества с номера на ООН 1202, 1203 и 1223, описанието в превозните документи може да бъде допълнено от думите „Последен товар“ заедно с името на продукта, който има най-ниска температура на запалване; „Празна превозна цистерна, 3, последен товар: ООН 1203 автомобилен бензин, II“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintaministerion asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (277/2002; 313/2003).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FI-3

Предмет: етикетиране и маркиране на превозни единици за взривни вещества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби за маркиране с оранжева табела.

Съдържание на националното законодателство: превозните единици, които превозват (обикновено в микробуси) малки количества взривни вещества (максимум 1 000 kg (нето) до каменоломни и работни площадки, могат да бъдат етикетирани отпред и отзад, като се използва табелата в модел № 1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintaministerion asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (277/2002; 313/2003).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FR Франция

RO–a–FR-2

Предмет: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg. Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения Аи Б.

Съдържание на националното законодателство: изключение от изискванията на ADR за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 12.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FR-5

Предмет: превоз на опасни вещества в превозни средства за пътнически обществен транспорт (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на пътници и опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опасни товари, различни от тези от клас 7, разрешени като ръчен багаж в обществени транспортни средства: прилагат се единствено разпоредбите относно опако- ването, маркирането и етикетирането на пакети, изложени в 4.1, 5.2 и 3.4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Забележки: в ръчния багаж се разрешава пренасянето на опасни товари само за лична или професионална употреба. Преносимите съдове за газ се позволяват на пациенти с дихателни проблеми в необходимото количество за едно пътуване.


>M2

Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

RO–a–FR-6

Предмет: собствен превоз на малки количества опасни товари (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за притежание на превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: собственият превоз на малки количества опасни товари, различни от клас 7, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на изискването за притежание на превозен документ, предвидено в 5.4.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.


Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

IE Ирландия

RO–a–IE-1

Предмет: изключение от изискването по 5.4.0 от ADR за превозен документ за превоза на пестициди от ADR клас 3, изброени в 2.2.3.3 като пестициди FT2 (температура на запалване по-ниска от 23 °C) и ADR клас 6.1, изброени в 2.2.61.3 като пестициди T6, течност (температура на запалване не по- ниска от 23 °C), където количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за превоза на пестициди от ADR класове 3 и 6.1, ако количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Забележки: излишно и обременително изискване за местния превоз и доставянето на такива пестициди.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-2


Предмет: изключение от някои разпоредби на ADR относно опаковането, маркирането и етикетирането на малки количества (под ограниченията на 1.1.3.6) пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност и класификационни кодове 1.3G, 1.4G и 1.4S от клас 1 по ADR със съответните идентификационни номера на вещества ООН 0092, ООН 0093, ООН 0191, ООН 0195, ООН 0197, ООН 0240, ООН 0312, ООН 0403, ООН 0404 или ООН 0453 при превоза до най-близките казарми за обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: обезвреждане на пиротехнически изделия с изтекъл срок.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите на ADR за пакетиране, маркиране и етикетиране на пиротехнически средства с изтекъл срок, носещи съответно ООН идентификационни номера ООН 0092, ООН 0093, ООН 0191, ООН 0195, ООН 0197, ООН 0240, ООН 0312, ООН 0403, ООН 0404 или ООН 0453, при превоза до най-близките казарми не се прилагат, при условие че общите разпоредби на ADR за опаковане се спазват и в превозния документ се съдържа допълнителна информация. Това се отнася само до местния превоз на малки количества пиротехнически средства с изтекъл срок до най-близката казарма за безопасно унищожаване.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.


>M2

Забележки: превозът на малки количества морски сигнални ракети с изтекъл срок на годност, по-специално от собствениците на увеселителни кораби и от корабни снабдители, до военните казарми с цел безопасно унищожаване създава трудности, особено по отношение на разпоредбите за опаковане.

Дерогацията се отнася за малки количества (под нормите, определени в 1.1.3.6) за местен превоз.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-3


Предмет: изключване от изискванията на 6.7 и 6.8 по отношение на авто- мобилния превоз на обозначени като празни, непочистени цистерни за съхранение (за съхранение на определени места) за целите на почистване, ремонт, изпитване или бракуване.


Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.7 и 6.8.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за проектирането, изработването, инспекцията и изпитването на цистерни.

Съдържание на националното законодателство: изключване от изискванията на 6.7 и 6.8 на ADR за автомобилния превоз на обозначени като празни, непочистени цистерни (за съхранение на определени места) за целите на почистване, ремонт, изпитване или бракуване, при условие че a) са отстранени колкото се може повече от тръбите, свързани с цистерната, в границите на разумното и възможното; б) към цистерната е прикрепен предпазен клапан, който остава в работен режим по време на превоза; и в) при условията на б) по-горе, всички отвори на цистерната или тръбите, прикрепени към нея, са запечатани, доколкото е целесъобразно и възможно, за да се предотврати изтичането на всякакви опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: тези цистерни се използват за съхранението на вещества на определени места, а не за превоз на товари. Те биха съдържали много малки количества опасни товари, когато те (цистерните) се превозват до друго място за почистване, ремонт и т. н.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-4

Предмет: изключение от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри за машини за наливни напитки, когато те се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3, 5.4, 7 и приложение Б.

Съдържание на приложението към директивата: маркиране на превозните средства, документация, която да се носи, и разпоредби относно транс- портното оборудване и превозните операции.

Съдържание на националното законодателство: изключение от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри машини за наливни напитки, когато се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.


Забележки: основната дейност се състои в разпространяване на пакети напитки, които не са вещества съгласно ADR, заедно с малки количества малки цилиндри със съответните газове за машини за наливни напитки.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-5

Предмет: изключение, за националния превоз в Ирландия, от изискванията за изработване и изпитване на резервоарни съдове и разпоредбите за ползването им, съдържащи се в 6.2 и 4.1 на ADR, за цилиндри и съдове>M2

под налягане с газове от клас 2, които са извършили пътуване, включително и морски превоз, когато i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени, изпитвани и използвани в съответствие с кодекса IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в Ирландия, а са върнати обозначени като празни до страната по произход чрез многомодалния превоз, и iii) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно ниво в малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.4.2, 4.1 и 6.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно многомодалното превозване, включително и морски превоз, използване на цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 на ADR и изработка и изпитване на тези цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 на ADR.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите на 4.1 и 6.2 не се прилагат спрямо цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2, при условие че i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени и изпитвани в съответствие с кодекса IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане се използват в съответствие с кодекса IMDG, iii) тези цилиндри и съдове под налягане са били превозени до изпращача чрез многомодален превоз, включително и морски превоз, iv) превозът на тези цилиндри и съдове под налягане до крайния потребител се състои от едно-единствено превозно пътуване, извършено в рамките на същия ден, от получателя при многомодалната превозна операция (посочена в iii), v) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в държавата, а са върнати номинално празни до страната по произход на многомодалната превозна операция (посочена в iii), и vi) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно ниво в държавата в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.


Забележки: газовете, съдържащи се в тези цилиндри и съдове под налягане, са със специфицираните характеристики, изисквани от крайния потребител, което води до необходимостта те да се внасят от места извън зоната, обхваната от ADR. След употреба се изисква тези номинално празни цилиндри и съдове под налягане да се върнат до страната по произход за презареждане с конкретно специфицираните газове — те не могат да бъдат презареждани в Ирландия или всъщност в която и да било част на зоната на ADR. Макар и да не отговарят на ADR, те съответстват на кодекса IMDG и се приемат за неговите цели. Многомодалният превоз, започнал извън зоната на ADR, има за цел да приключи в помещенията на вносителя, откъдето тези цилиндри и съдове под налягане да се разпространят до крайния потребител на местно ниво в Ирландия в малки количества. Този превоз в рамките на Ирландия би попаднал в обхвата на изменения член 6, параграф 9 от Директива 94/55/ЕО.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

LT Литва

RO–a–LT-1

Предмет: приемане на RO–a–UK-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Del pavojingu kroviniu vezimo keliu transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RO–a–UK-1

Предмет: превоз на някои артикули, съдържащи малкоопасни радиоактивни вещества, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси (E1).


Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания на ADR.


>M2

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал. (Светещо устройство, предназначено за носене от човек; във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от 500 димни детектора за домашна употреба с индивидуална активност, непревишаваща 40 kBq; или във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от пет осветителни устройства с газообразен тритий с индивидуална активност, непревишаваща 10 GBq).

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква, когато в ADR се включат изменения, сходни с разпоредбите на Международната агенция за атомна енергия („МААЕ“).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-2

Предмет: изключение от изискването за носене на превозен документ за определени количества опасни товари (различни от тези в клас 7) съгласно определенията в 1.1.3.6 (E2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.2 и 1.1.3.6.3.

Съдържание на приложението към директивата: изключения от определени изисквания за определени количества на транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за ограничени количества освен в случаите, в които съставляват част от по-голям товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations2004: Regulation 3(7)(a).

Забележки: това изключение отговаря на националния превоз, където превозният документ не винаги е удачен в случаите на разпространителска дейност на местно ниво.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-3

Предмет: изключение от изискването превозните средства, които превозват материал с ниска радиоактивност, да са снабдени с противопожарно оборудване (E4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване превозните средства да бъдат оборудвани с пожарогасителни съоръжения.

Съдържание на националното законодателство: премахва изискването за оборудване с пожарогасители само при транспортиране на пакети, предмет на изключенията (ООН 2908, 2909, 2910 и 2911).


Ограничава изискването при превоз единствено на малко количество пратки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).


Забележки: носенето на противопожарно оборудване е на практика без значение за превоза на ООН 2908, 2909, 2910, ООН 2911, които често могат да бъдат превозвани в малки превозни средства.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-4

Предмет: разпространение на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно и потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от >M2 местни разпространителски складове към търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно към крайни потребители (N1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО:

6.1. Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН или друг вид маркировка, когато съдържат товарите, посочени в график 3.


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) и Regulation 36 Authorisation Number 13.

Забележки: изискванията по ADR не са уместни за последните етапи на превоз от склада за разпространение до търговеца на дребно или потре- бителя или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да позволи вътрешните контейнери за товари за разпространение в търговията на дребно да бъдат превозени на последната отсечка на местното разпространение без външно опаковане.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-5

Предмет: да се позволи различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите в клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.6.3 (N10).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.3 и 1.1.3.6.4.

Съдържание на приложението към директивата: изключения относно количествата, превозвани от транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: въвежда норми относно изключенията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 и Schedule 5; reg. 14 и Schedule 4.


Забележки: да се разрешат различни количествени ограничения за товарите от клас 1, по-конкретно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляването на смесени товари коефициентът на умножение е „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-6

Предмет: увеличаване на максималната нетна маса на взривните изделия, допустими в превозни средства EX/II (N13).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.5.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Съдържание на националното законодателство: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Забележки: регламентите на Обединеното кралство позволяват максималнанетна маса от 5 000 kg за превозни средства от тип II за групи по съвместимост 1.1C, 1.1D, 1.1E и 1.1J.

Много от изделията от клас 1.1C, 1.1D, 1.1E и 1.1J, които се превозват в Европа, са големи или обемисти и на дължина надвишават около 2,5 m.

Това са предимно взривни изделия с военно предназначение. Ограниченията за изработване на превозни средства EX/III (които се изисква да бъдат затворени превозни средства) правят много трудно товаренето и разтоварването на такива изделия. Някои изделия биха изисквали специализирано оборудване за товарене и разтоварване и в началната, и в крайната >M2 точка на пътуването. На практика такова оборудване рядко съществува.

Броят на превозните средства EX/III в Обединеното кралство е малък и за промишлеността би било обременително, ако от нея се изиска израбо- тването на допълнителни специализирани превозни средства EX/III за превоз на този вид взривни материали.

В Обединеното кралство военните взривни вещества се превозват най-вече от търговски превозвачи, така че не могат да се възползват от освобожда- ването за военни превозни средства в Рамковата директива. За да се преодолее този проблем, Обединеното кралство винаги е позволявало превоза до 5 000 kg от тези изделия чрез превозни средства EX/II.

Настоящото ограничение не винаги е достатъчно, тъй като изделието може да съдържа повече от 1 000 kg взривно вещество.

От 1950 г. досега е имало само два инцидента (и двата през 1950-те години) с избухване на взривни вещества с тегло над 5 000 kg. Инцидентите бяха причинени от запалени гуми и гореща система за отвеждане на изгорелите газове, подпалила защитното платнище. Пожарите можеха да се случат и при по-малък товар. Нямаше ранени или загинали.

Опитно придобитите данни показват, че при правилно опакованите взривни изделия няма вероятност от възпламеняване поради удар, например при сблъсък на превозни средства. Данните от военни доклади и проверки на издръжливостта на материала при удар от ракета показват, че за да се възпламенят патроните, е необходима скорост на удара по-висока от тази, създадена при изпитването с падане от 12 метра.

Съществуващите стандарти за безопасност няма да бъдат засегнати.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-7

Предмет: изключение от изискванията за надзор при малки количества от някои товари от клас 1 (N12).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.4 и 8.5 S1(6).

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към надзора на превозни средства, превозващи определени количества опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: предвижда съоръжения за безопасно паркиране и надзор, но не изисква определени товари от клас 1 да бъдат под надзор по всяко време, както се изисква от ADR 8.5 S1(6).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Забележки: изискванията за надзор на АDR не винаги са изпълними в национален контекст.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-8

Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни вещества и взривни вещества заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни вещества, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Забележки: Обединеното кралство желае да разреши някои разновидности на правилата за смесване на взривни вещества с други взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяка разновидност ще има количествено ограничение спрямо една или повече съставни части на товара и ще бъде позволена единствено, при условие че „са взети всички целесъобразно приложими мерки, които да попречат на взривните вещества >M2 да бъдат в контакт със или да застрашат или бъдат застрашени от такива товари“.

Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1. Взривните вещества, определени по класификация с ООН номера 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасни товари, определени по класификация с ООН номер 1942. Разрешеното за превозване количество с ООН номер 1942 се ограничава, тъй като се приема за взривно вещество по 1.1D.

2. Взривните вещества, описани по номера за класификация на ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни вещества не надвишава 500 kg.

3. Взривните вещества по 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се добавят, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на взривните вещества не надвишава 20 kg.

4. Взривните изделия, описани по номера за класификация на ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвместимост Г, Д и Е, на която са компоненти. Общото количество взривни вещества с ООН номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-9

Предмет: алтернатива на поставянето на оранжеви табели на малки партиди радиоактивни материали в малки превозни средства.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за оранжеви табели, които да се поставят на малки превозни средства, превозващи радиоактивен материал.

Съдържание на националното законодателство: позволява всяка дерогация, одобрена при този процес. Исканата дерогация е следната:

Превозните средства трябва да бъдат или:

а) обозначени с табели съгласно действащите разпоредби на параграф 5.3.2 от ADR; или

б) в случая на превозно средство, което превозва не повече от десет опаковки с неделящи се или делящи се радиоактивни материали, предмет на изключение, и когато сборът на транспортните индекси на тези опаковки не надвишава 3, могат като алтернатива да бъдат поставени табелки в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).


Забележки:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива

2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–bi–BE-1

Предмет: превоз в непосредствена близост до производствени обекти, включително превоз по обществени пътища.

>M2

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения Аи Б.

Съдържание на приложението към директивата: приложения Аи Б.

Съдържание на националното законодателство: дерогациите засягат документирането, етикетирането и маркирането на опаковки и удостоверението на водача.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Derogations 2- 89, 4-97 и 2-2 000.

Забележки: опасните товари се превозват между сгради:

— дерогация 2-89: пресичане на обществена магистрала (химикали в опаковки),

— дерогация 4-97: разстояние от 2 km (блокове чугун при температура 600 °C),

— дерогация 2-2 000: разстояние приблизително 500 m (средно-голям контейнер за насипни товари („IBC“), PG II, III класове 3, 5.1, 6.1, 8 и 9).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-3

Предмет: обучение на водачи.

Местен превоз на ООН 1202, 1203 и 1223 в опаковки и цистерни (в Белгия, радиус от 75 km от мястото на регистрирания офис).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.

Съдържание на приложението към директивата:

Структура на обучението:

1. обучение за опаковки;

2. обучение за цистерни;

3. специално обучение кл. 1;

4. специално обучение кл. 7.

Съдържание на националното законодателство: определения — удостоверения — издаване — дубликати — валидност и продължаване на срока — организиране на курсове и изпити — дерогации — санкции — заключителни разпоредби.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предстои да се уточни в предстоящ правен акт.

Забележки: има предложение за първоначален курс, последван от изпит, ограничен до превоза на ООН 1202, 1203 и 1223 в опаковки и в цистерни в радиус от 75 km от мястото на регистрирания офис — продължителността на обучението трябва да отговаря на изискванията на ADR — след 5 години водачът трябва да премине през опреснителен курс и да положи изпит — удостоверението ще гласи „национален превоз на ООН 1202, 1203 и 1223 съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО“.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-4

Предмет: превоз на опасни товари в цистерни за унищожаване чрез изгаряне.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 3.2.

Съдържание на националното законодателство: чрез дерогация от таблицата в 3.2 се позволява използването на цистерна-контейнер с цистернен код L4BH вместо цистернен код L4DH за превоза на токсична течност,

способна да реагира с водата, III, неупомената другаде, при определени условия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Derogation 01 - 2002.

Забележки: тази норма може да се използва само при превоза на опасни отпадъци на къси разстояния.


>M2

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-5

Предмет: превоз на отпадъци до предприятия за обезвреждане на отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.2, 5.4, 6.1 (стар регламент: A5, 2X14, 2X12).

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, маркиране и изисквания относно опаковките.

Съдържание на националното законодателство: вместо да се класифицират по ADR отпадъците се причисляват към различни групи (запалими разтво- рители, бои, киселини, акумулатори и др.), за да се избегне опасна реакция вътре в една група. Изискванията за изработване на опаковките са по-малко ограничителни.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Забележки: тази норма може да бъде използвана за превоза на малки количества отпадъци до заводи за обезвреждане.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-6

Предмет: приемане на RO–bi–SE-5.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-7

Предмет: приемане на RO–bi–SE-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-8

Предмет: приемане на RO–bi–UK-2.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DE Германия

RO–bi–DE-1

Предмет: освобождаване от някои обозначения на превозния документ (n2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен класове 1 (с изключение на 1.4S), 5.2 и 7.

На превозния документ не се изисква обозначаване:

а) на получателя на стоката при местна разпространителска дейност (с изключение при пълен товар и при превоз по някои маршрути);

б) на количеството и вида опаковки, ако не се прилага 1.1.3.6 и ако превозното средство е в съответствие с всички разпоредби на приложения A и Б;

в) при празните, непочистени цистерни е достатъчен превозният документ от последния товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut- Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: прилагането на всички разпоредби не е осъществимо за съответния вид превоз.


>M2

Дерогацията е регистрирана от Европейската комисия под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE-2

Предмет: превоз на материали от клас 9, заразени с полихлорирани бифенили (PCB), в насипно състояние.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на насипен товар.

Съдържание на националното законодателство: разрешение за превоз на насипен товар в контейнери за смесен автомобилно-железопътен превоз или контейнери на превозното средство, запечатани така че да не пропускат течности или прах.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut- Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 11.

Забележки: дерогация 11, ограничена до 31.12.2004 г.; от 2005 г. нататък — същите разпоредби в ADR и RID.

Вж. също Многостранно споразумение M137.

Списък № 4*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE-3

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: от 1 до 5.Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.


Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и контейнери за междинно съхраняване; отпадъците трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки (както са събрани) и категоризирани в специфични групи отпадъци (избягване на опасни реакции вътре в една група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н. Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut- Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20. Забележки: списък № 6*.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. DK Дания RO–bi–DK-1


Предмет: ООН 1202, 1203, 1223 и клас 2 — без превозен документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.


Съдържание на приложението към директивата: необходим превозен документ.


Съдържание на националното законодателство: при превоза на продукти от минерални масла от клас 3, ООН 1202, 1203 и 1223, и газове от клас 2 във връзка с разпространителската дейност (товарите се доставят на двама или повече получатели и събиране на върнати товари при сходни обстоятелства) не се изисква превозен документ, при условие че писмените инструкции съдържат не само информацията, изисквана по ADR, но и информация относно ООН №, име и клас.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgorelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

>M2 Забележки: причината за гореспоменатата дерогация е, че развитието на електронното оборудване прави възможно например за петролните компании използването на такова оборудване за непрестанно подаване на информация за клиентите към превозните средства. Тъй като тази информация не е налична в началото на превозната операция и се предава на превозното средство по време на пътуването, не е възможно — преди започване на превозването — да бъдат съставени превозните документи. Тези видове превоз са сведени до ограничени области. Дерогация за Дания за сходна разпоредба съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–DK-2


Предмет: приемане на RO–bi–SE-6


Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgorelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, в изменената си версия.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–DK-3


Предмет: приемане на RO–bi–UK-1


Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgorelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, в изменената си версия.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. EL Гърция RO–bi–EL-1


Предмет: дерогация от изискванията за безопасност за фиксираните цистерни (автомобилни цистерни), регистрирани преди 31.12.2001 г., за местния превоз или малки количества от същата категория опасни товари.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17—6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изра- ботката, оборудването, одобряването на типа, инспекциите и изпитването и маркирането на стационарните цистерни (автомобилни цистерни), подвижни цистерни и цистерни контейнери и цистерни за смесен авто- мобилно-железопътен превоз, с обвивки от метални материали, и превозни средства на акумулатори и многоелементни газови контейнери (MEGC).


Съдържание на националното законодателство: преходна разпоредба: Стационарните цистерни (автомобилни цистерни), подвижните цистерни и цистерните контейнери, регистрирани за първи път в Гърция между 1.1.1985 г. и 31.12.2001 г., могат да бъдат използвани до 31.12.2010 г. Тази преходна разпоредба засяга превозни средства за превозване на следните опасни материали (ООН: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Тя има за цел да покрие малки количества или местен превоз чрез превозни средства, регистрирани през гореспоменатия период. Тази преходна разпоредба ще бъде в сила за автомобилни цистерни, адаптирани съгласно: 1. Параграфите на ADR за инспекции и изпитване: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).

2. Минимална дебелина на обвивката от 3 mm за цистерните с вместимост на отделението до 3 500 l и поне 4 mm дебелина мека стомана за цистерни с отделения, чиято вместимост е до 6 000 l, независимо от типа или дебелината на разделителните стени.

3. Ако използваният материал е алуминий или друг метал, цистерните следва да отговарят на изискването за дебелина и други технически спецификации, произтичащи от чертежите, одобрени от местния орган на страната, където са били регистрирани преди. При липса на чертежи цистерните следва да отговарят на изискванията на 6.8.2.1.17 (211 127).

4. Цистерните следва да отговарят на изискванията на точки 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), точка 6.8.2.2 с подточки 6.8.2.2.1 и 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

— BG —30.03.2010 — 002.001— 28 >M2 По-конкретно, автомобилните цистерни с маса по-малка от 4 t, използвани единствено за местен превоз на газьол (ООН 1202), първоначално реги- стрирани преди 31.12.2002 г., чиято дебелина на обвивката е под 3 mm, могат да се използват само ако са трансформирани съгласно точка 211 127 (5)б4 (6.8.2.1.20).


Първоначално позоваване на националното законодателство:

(Изисквания за изработка, оборудване, инспекции и изпитвания на стационарни цистерни (превозни средства цистерни) и подвижни цистерни в движение за някои категории опасни товари).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–EL-2


Предмет: дерогация от изискванията за изработка на базови превозни средства по отношение на превозните средства, предназначени за местен превоз на опасни товари, първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно изра- ботката на базови превозни средства.


Съдържание на националното законодателство: дерогацията се прилага спрямо превозни средства, предназначени за местен превоз на опасни товари (категории ООН 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 и 3257), които са били първо- начално регистрирани преди 31 декември 2001 г. Гореспоменатите превозни средства трябва да отговарят на изискванията на параграф 9 (от 9.2.1 до 9.2.6) от приложение Б към Директивата 94/55/ЕО със следните изключения. Съответствие с изискванията на 9.2.3.2 е необходимо само когато превозното средство е оборудвано с антиблокираща спирачна система от производителя; то трябва да бъде оборудвано с износоустойчива спирачна система, както е посочено в 9.2.3.3.1, без непременно да отговаря на 9.2.3.3.2 и 9.2.3.3.3. Електрическото захранване на тахографа трябва да се осигурява чрез предпазна бариера, свързана пряко с акумулатора (точка 220 514) и елек- трическото оборудване на механизма за повдигане на ос на шасито трябва да се инсталира там, където е било първоначално инсталирано от произво- дителя на превозното средство, и трябва да бъде защитено в подходяща запечатана кутия (точка 220 517). По-конкретно, автомобилните цистерни с максимална маса по-малка от 4 тона, предназначени за местен превоз на дизелово гориво (ООН: 1202), трябва да съответстват на изискванията на параграфи 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 и 9.2.4.5., но не непременно на останалите.


Първоначално позоваване на националното законодателство: (Технически изисквания за превозните средства, които са вече в употреба и са предназ- начени за местен превоз на определени категории опасни товари). Забележки: броят на горепосочените превозни средства е малък в сравнение с общия брой вече регистрирани превозни средства, а и те са предназначени само за местен превоз. Форматът на исканата дерогация, размерът на съответния парк от превозни средства и видът превозвани товари не създават проблем за пътната безопасност.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. ES Испания RO–bi–ES-2


Предмет: специално оборудване за търговско разпространяване на безводен амоняк. >M2

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.8.2.2.2.


Съдържание на приложението към директивата: за да се избегне каквато и да е загуба на съдържание, в случай на увреждане на външните приспосо- бления (тръби, странични затварящи устройства), вътрешният спирателен вентил и леглото му трябва да бъдат защитени срещу опасността от изтръгване поради външно натоварване или да бъдат така проектирани, че да издържат на такова натоварване. Устройствата за пълнене и изпразване (включително фланци и пробки с резба) и предпазните капачки (ако има такива) трябва да може да бъдат защитени срещу всякакво неволно отваряне.


Съдържание на националното законодателство: цистерните, използвани за селскостопански цели за търговско разпространяване и пръскане на безводен амоняк, които са били вкарани в експлоатация преди 1 януари 1997 г., могат да бъдат оборудвани с външни вместо с вътрешни предпазни приспособления, стига те да предлагат защита, която е поне еквивалентна на защитата, предлагана от стените на цистерната.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3. Забележки: преди 1 януари 1997 г. тип цистерна, оборудвана с външни предпазни приспособления, се използваше само в селското стопанство за пръскане с безводен амоняк пряко на почвата. Понастоящем все още се използват най-различни цистерни от този вид. Те рядко се карат или товарят на пътя, тъй като се използват единствено за торове в големите ферми.


Срок на валидност: 29 февруари 2016 г. FI Финландия RO–bi–FI-1


Предмет: изменяне на информацията в превозния документ за взривни вещества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.2.1 a).


Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за клас 1.


Съдържание на националното законодателство: в превозния документ е допустимо да се използва броят детонатори (1 000 детонатора съответстват на 1 kg взривно вещество) вместо действителната нетна маса на взривните вещества.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintaministerion asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (277/2002; 313/2003). Забележки: информацията се смята за достатъчна за националния превоз. Тази дерогация се използва основно за нуждите на взривната промишленост по отношение на малки количества за местен превоз. Дерогацията е регистрирана от Европейската комисия под № 31.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–FI-2


Предмет: приемане на RO–bi–SE-10.


Първоначално позоваване на националното законодателство:


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–FI-3


Предмет: приемане на RO–bi–DE-1.


Първоначално позоваване на националното законодателство:


Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

— BG —30.03.2010 — 002.001— 30 >M2 FR Франция RO–bi–FR-1


Предмет: използване на морски документ като превозен документ за пътуване на къси разстояния след разтоварване на плавателния съд.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.


Съдържание на приложението към директивата: информация, указана в документа, използван при превоз на опасни товари.


Съдържание на националното законодателство: морският документ се използва като превозен документ в радиус от 15 km.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — членове 23—4.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–FR-3


Предмет: превоз на стационарни цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ (ВНГ) (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения Аи Б.


Съдържание на националното законодателство: превозът на стационарни цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ подлежи на специфични норми. Приложение само на кратки разстояния.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 30.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–FR-4


Предмет: специфични условия относно обучението на водачи и одобрението на превозни средства, използвани за селскостопански превоз (къси разстояния).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.8.3.2; 8.2.1 и 8.2.2.


Съдържание на приложението към директивата: оборудване на цистерни и обучение на водачи.


Съдържание на националното законодателство: Специфични разпоредби, засягащи одобрението на превозни средства. Специално обучение на водачи.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 29—2 — приложение D4.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. IE Ирландия RO–bi–IE-1


Предмет: изключение от изискването на 5.4.1.1.1 за указване на i) имената и адресите на получателите, ii) броя и описанието на пакетите, и iii) общото количество опасни товари в превозния документ, когато до крайния потребител се превозват керосин, дизелово гориво и втечнен нефтен газ със съответните номера за идентификация на веществото ООН 1223, ООН 1202 и ООН 1965.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.


Съдържание на приложението към директивата: документация.


Съдържание на националното законодателство: когато до крайния потребител се превозват керосин, дизелово гориво и втечнен нефтен газ със съответните номера за идентификация на веществото ООН 1223, ООН 1202 и ООН 1965, както е посочено в допълнение Б.5 на приложение Б към ADR, не е необходимо да се включват името и адресът на получателя, броят >M2 и описанието на пакетите, междинните контейнери за насипен товар или резервоари, или общото превозвано количество на транспортната единица.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“. Забележки: в случаите на доставки на гориво за битово отопление на местни клиенти обичайната практика е „да се допълни“ цистерната за съхранение на клиента — ето защо когато натоварената цистерна започне превоза, не се знае реалното количество за доставка или броят на клиентите (при един курс). При доставка на бутилки за ВНГ на домакинствата обичайната практика е празните бутилки да се подменят с нови — ето защо броят клиенти и техните индивидуални доставки не се знаят при започване на превозната операция.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–IE-2


Предмет: изключение, което да позволи превозният документ, изискван по 5.4.1.1.1, да бъде този за последното товарене в случая на празните, непо- чистени цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.


Съдържание на приложението към директивата: документация.


Съдържание на националното законодателство: при превоза на празни, непочистени цистерни е достатъчен превозният документ за последното товарене.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“. Забележки: най-вече при доставката на бензин и/или дизелово гориво на бензиностанциите пътуващата цистерна се връща направо в нефтения склад (за да бъде отново заредена за следващите доставки) веднага след доставяне на последния товар.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–IE-3


Предмет: изключение, което да позволи товаренето и разтоварването на опасни товари, за които се прилага специалната разпоредба на CV1 в 7.5.11 или S1 в 8.5, на обществено място без специално разрешение от компетентните органи.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5 и 8.5.


Съдържание на приложението към директивата: допълнителни разпоредби относно товаренето, разтоварването и обработката.


Съдържание на националното законодателство: товаренето и разтоварването на опасни товари на обществено място се позволява без специално разрешение от компетентните органи като дерогация от изискванията на 7.5.11 или 8.5.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“. Забележки: за вътрешния превоз тази разпоредба е много тежко бреме за компетентните органи.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–IE-5


Предмет: изключение от „забрана за смесено товарене“ на 7.5.2.1 за изделията от група по съвместимост Б и веществата и изделията от група по съвместимост Г на същото превозно средство заедно с опасните товари, в цистерни от класове 3, 5.1 и 8.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.


Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно това- ренето, разтоварването и обработката.


Съдържание на националното законодателство: опаковките, съдържащи изделия от група по съвместимост Б на клас 1 по ADR, и опаковките, >M2 съдържащи вещества и изделия от група по съвместимост Г на клас 1 по ADR, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари от класове по ADR 3, 5.1 или 8, при условие че: a) упоме- натите опаковки от клас 1 по ADR се превозват в отделни контейнери/- отделения с одобрена конструкция и при условията, наложени от компе- тентния орган, и б) упоменатите вещества от класове по ADR 3, 5.1 или 8 се превозват в съдове, които отговарят на изискванията на компетентния орган, що се отнася до техните конструкция, изработка, изпитване, преглед, работа и експлоатация.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“. Забележки: да се позволи — при условията, одобрени от компетентния орган — товаренето на изделия и вещества от групи по съвместимост Б и Г на клас 1 на същото превозно средство, в цистерни от класове 3, 5.1 и 8 — т.e. „автомобили помпи“.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–IE-6


Предмет: изключение от изискването на 4.3.4.2.2, което налага гъвкавите тръби за пълнене и изпразване, които не са постоянно закрепени за обвивката на превозното средство цистерна, да бъдат празни по време на превоза.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.3


Съдържание на приложението към директивата: използване на автомобили цистерни.


Съдържание на националното законодателство: за гъвкавите маркучи на барабани (включително и фиксираните тръби, свързани с тях), прикрепени към автоцистерните, които се използват за разпространяването на дребно на нефтопродукти с номера за идентификация на веществото ООН 1011, ООН 1202, ООН 1223, ООН 1863 и ООН 1978, не се изисква да бъдат празни по време на автомобилния превоз, при условие че са взети подходящи мерки за предотвратяване на загубата на каквото и да било съдържание.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“. Забележки: гъвкавите маркучи, прикрепени към превозните средства цистерни за доставки за бита трябва да остават пълни по всяко време дори при превоза. Системата за изпразване, известна като „мокра линия“, изисква в измервателното устройство на цистерната и маркуча да има първоначално напълване, така че клиентът да получи точното количество продукт.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–IE-7


Предмет: изключение от някои изисквания на 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11 от ADR за превоз в насипно състояние на амониевонитратен тор ООН 2067 от пристанища към получатели.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11.


Съдържание на приложението към директивата: изискването за отделен превозен документ, в който е включено вярното общо количество за конкретния товар, за всеки превоз; и изискването превозното средство да се почисти преди и след пътуването.


Съдържание на националното законодателство: предложена дерогация, която да позволи изменения на изискванията на ADR по отношение на превозния документ и почистването на превозното средство; за да се вземат под внимание практическите особености на превоза в насипно състояние от пристанището до получателя.


Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“. Забележки: разпоредбите на ADR изискват a) отделен превозен документ, указващ общата маса на опасния товар, превозван с конкретния курс, и б) специалната разпоредба „CV24“ относно почистването на всеки един товарен курс между пристанището и получателя по време на разтоварването >M2 на кораб за насипни товари. Тъй като превозът е местен и става дума за разтоварването на кораб за насипни товари, свързан с множество операции на товарене (на същия или през следващите дни) на същото вещество, между кораба за насипен товар и получателя, е достатъчен един превозен документ с приблизителната обща маса на всяко товарене и не би трябвало да е необходимо да се прилага специална разпоредба „CV24“.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. LT Литва RO–bi–LT-1


Предмет: приемане на RO–bi–EL-1


Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Del pavojingu kroviniu vezimo keliu transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–LT-2


Предмет: приемане на RO–bi–EL-2.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Del pavojingu kroviniu vezimo keliu transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. NL Нидерландия RO–bi–NL-13


Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2004 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 и 9.


Съдържание на приложението към директивата: изключения за определени количества; специални разпоредби; използване на опаковка; използване на опаковка на опаковката; документация; изработване и изпитване на опаковки; товарене, разтоварване и обработка; личен състав; оборудване; експлоатация; превозни средства и документация; конструкция и одобрение на превозните средства.


Съдържание на националното законодателство: 17 съществени разпоредби във връзка с превоза на малки количества събрани битови опасни отпадъци. Поради малките количества, за които става въпрос при всеки отделен случай, и разнообразието на веществата превозните операции не може да се провеждат при пълно спазване на правилата на ADR. Следователно гореспоменатата схема определя опростен вариант с дерогация от няколко разпоредби на ADR.


Първоначално позоваване на националното законодателство: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2004 г. Забележки: схемата беше въведена, за да позволи на обикновените граждани да оставят на определено място „малки количества химичен отпадък“. Следователно въпросните вещества представляват остатъци, като например отпадъци от бои. Нивото на опасност се намалява с избора на транспортното средство, което inter alia включва използването на специални транспортни елементи и табелки с надпис „пушенето забранено“, заедно с жълта мигаща светлина, ясно видими за обществеността. Най-важното по отношение на превоза е, че се гарантира безопасността. Това може да се постигне например като веществата се превозват в запечатани опаковки, за да се предотвратят разпръскването и рискът от изтичане или натрупване в превозното средство на токсични изпарения. В превозното средство има вградени отделения, годни за съхранение на различните категории отпадъци и защитаващи от разместване, случайно разместване и неволно отваряне. Същевременно и въпреки малките количества на предадените отпадъци транспортният оператор трябва да притежава сертификат за професионална квалификация с оглед разнообразието на веществата. >M2 Поради недостатъчните знания на обикновените граждани относно нивата на опасност, свързана с тези вещества, следва да се предоставят писмени инструкции, както е посочено в приложението към схемата.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. PT Португалия RO–bi–PT-1


Предмет: превозна документация за номера на ООН 1965

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превозна документация.


Съдържание на националното законодателство: точното име на пратката, което трябва да бъде посочено в превозния документ, в съответствие с раздел 5.4.1 от RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), за газовете бутан и пропан за търговски цели, включени в обща позиция „ООН № 1965 газообразни въглеводороди във втечнена смес, неупомената другаде“, превозвани в бутилки, може да бъде заменено от други търговски наименования, както следва: „ООН 1965 Бутан“ в случая на смеси A, A01, A02 и A0, описани в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвани в бутилки; „ООН 1965 Пропан“ в случая на смес С, описана в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвана в бутилки.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 7560/2004, 16 април 2004 г., в член 5, № 1 от Decreto-Lei № 267- A/2003 от 27 октомври. Забележки: улесняването на попълването от икономическите оператори на превозните документи за опасни товари е без съмнение от значение, при положение обаче че не се застрашава безопасността на тези операции.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–PT-2


Предмет: превозни документи за празни, непочистени цистерни и контейнери.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.


Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозна доку- ментация


Съдържание на националното законодателство: при обратния курс на празните цистерни и контейнери, послужили за превоз на опасни товари, превозният документ, посочен в раздел 5.4.1 от RPE, може да бъде заменен от превозния документ от последното натоварване, извършено непосред- ствено преди това.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 15162/2004, 28 юли 2004 г., в член 5, № 1, от Decreto-Lei № 267- A/2003 от 27 октомври. Забележки: задължението, според което превозът на празни цистерни и контейнери, които са съдържали опасни товари, трябва да бъде придружен от превозен документ в съответствие с RPE, води в определени случаи до практически затруднения, които биха могли да бъдат сведени до минимум, без това да навреди на безопасността.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. SE Швеция RO–bi–SE-1


Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 2, 5.2 и 6.1.


Съдържание на приложението към директивата: класификация, маркиране и етикетиране, както и изисквания за изработката и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: законодателството съдържа опростени критерии за класификация, по-малко ограничителни изисквания за изработката и изпитването на опаковките и модифицирани изисквания за етикетиране и маркиране. Вместо опасните отпадъци да се класифицират по ADR, те се причисляват към различни групи отпадъци. Всяка група отпадъци съдържа вещества, които могат, в съответствие с ADR, да бъдат опаковани заедно (смесено опаковане). Всеки пакет трябва да бъде маркиран със съответния код за групата отпадъци вместо с номера по ООН.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: тези норми могат да бъдат използвани единствено за превоза на опасни отпадъци от държавни площадки за рециклиране до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-2


Предмет: име и адрес на изпращача в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.


Съдържание на приложението към директивата: обща информация, изисквана в превозния документ.


Съдържание на националното законодателство: националното законода- телство гласи, че името и адресът на изпращача не се изискват, когато като част от системата на търговското разпространяване се връщат празни, непочистени опаковки.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: в повечето случаи празните непочистени опаковки, които се връщат, все още съдържат малки количества опасни товари. Тази дерогация се използва основно от промишлените отрасли при връщането на празни, непочистени газови резервоари в замяна срещу пълни резервоари.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-3


Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до производ- ствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения Аи Б.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоза на опасни товари по обществени пътища.


Съдържание на националното законодателство: превоз в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките. Дерогациите се отнасят до етикетирането и маркирането на опаковки, превозните документи, удостоверението на водача и удостове- рението за одобрение съгласно параграф 9.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: има няколко ситуации, при които опасните товари се прехвърлят между помещения, разположени от двете страни на обществен път. Тази форма на транспорт не съставлява превоз на опасни товари по частен път и следователно трябва да бъде обвързана със съответните изисквания. Сравни също с Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-4


Предмет: превоз на опасни товари, иззети от властите.

>M2

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения A и Б.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания към автомо- билния превоз на опасни товари.


Съдържание на националното законодателство: отклоненията от разпо- редбите могат да бъдат позволени, ако се дължат на причини, свързани с охраната на труда, рискове при разтоварването, предоставяне на доказа- телства и т.н. Отклонения от нормативната уредба се позволяват единствено когато по време на нормалните условия на превоз са постигнати задоволителни равнища на безопасност.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: тези дерогации могат да се прилагат само от властите, изземващи опасни товари. Тази дерогация е предназначена за местния превоз — например на стоки, иззети от полицията като взривни вещества или откраднато имущество. Проблемът при тези видове стоки е, че никога не може да има сигурност относно класифицирането им. Освен това стоките често не са опаковани, маркирани или етикетирани в съответствие с ADR. Всяка година полицията извършва стотици такива превози. В случая на контрабанден алкохол същият трябва да се превози от мястото на изземане до склад за съхранение на доказателствата, откъдето да отиде в съоръжение за унищожаване; последните две може да са доста отдалечени едно от друго. Позволените отклонения са: a) не е необходимо да се етикетира всяка опаковка и б) не е необходимо да се използват одобрени опаковки. Въпреки това всяка палета, съдържаща такива опаковки, трябва да бъде правилно етикетирана. Необходимо е да са изпълнени всички останали изисквания. Годишно се извършват около 20 такива превоза.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-5


Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до пристанища.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.


Съдържание на приложението към директивата: документи, които трябва да се носят на транспортната единица; всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да бъде оборудвана с определено оборудване; одобрение на превозното средство.


Съдържание на националното законодателство: В транспортната единица не е необходимо да се носят документи (с изключение на удостоверението на водача). Транспортната единица не е необходимо да е снабдена с оборудването, посочено в 8.1.5. За тракторите не се изисква удостоверение за одобрение.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: сравни Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-6


Предмет: удостоверение за обучение на инспектори по ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.1.


Съдържание на приложението към директивата: водачите на превозни средства трябва да посещават курсове за обучение.


Съдържание на националното законодателство: инспекторите, които извършват годишния технически преглед на превозното средство, не е необходимо да посещават курсовете за обучение, посочени в 8.2, или да притежават удостоверение за обучение по ADR.

>M2

Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: в някои случаи проверяваните превозни средства по време на техническия преглед може да превозват опасни стоки като товар, напр. непочистени, празни резервоари. Все още се прилагат изискванията на 1.3 и 8.2.3.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-7


Предмет: местно търговско разпространяване на ООН 1202, 1203 и 1223 в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.


Съдържание на приложението към директивата: описанието за празните, непочистени цистерни и цистерни контейнери съответства на 5.4.1.1.6. Името и адресът на получателите при многократно изпращане може да се запише в други документи.


Съдържание на националното законодателство: за празните, непочистени цистерни или цистерни контейнери не е необходимо описание в превозния документ съгласно 5.4.1.1.6, когато количеството вещество в плана за товарене е отбелязано с 0. Името и адресът на получателите не се изискват в никакъв документ в превозното средство.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-9


Предмет: местен превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4, 6.8 и 9.1.2.


Съдържание на приложението към директивата: превозен документ; изработка на цистерни; удостоверение за одобрение.


Съдържание на националното законодателство: местният превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки не е необходимо да следва някои предписания: а) не се изисква декларация за опасни товари; б) все още могат да се използват по-стари цистерни/контейнери, които не са изработени съгласно 6.8, а в съответствие с по-старото национално зако- нодателство, и са прикрепени към екипажни вагони; в) за местния превоз и в непосредствена близост до пътни работи все още могат да се използват по-стари цистерни, които не отговарят на изиск- ванията на 6.7 или 6.8, предназначени за превоз на вещества по ООН 1268, 1999, 3256 и 3257, със или без оборудване за полагане на пътна настилка; г) не се изисква удостоверение за одобрение за екипажните вагони и цистерните със или без оборудване за полагане на пътна настилка.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: екипажният фургон е тип каравана за работния екипаж с помещение за екипажа и снабден с неодобрена цистерна/контейнер за дизелово гориво, предназначена за работата на горските трактори.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-10


Предмет: превоз на взривни вещества в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.4.


Съдържание на приложението към директивата: взривните вещества могат да бъдат опаковани единствено в съответствие с 4.1.4.

>M2

Съдържание на националното законодателство: компетентният национален орган одобрява превозните средства, предназначени за превоз на взривни вещества в цистерни. Превоз в цистерни е допустим само за тези взривни вещества, които са изброени в нормативната уредба или със специално разрешение от компетентния орган. Превозното средство, натоварено с взривни вещества в цистерни, трябва да бъде маркирано и етикетирано в съответствие с 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. и 5.3.1.4. Само едно превозно средство на транспортна единица може да съдържа опасни товари.


Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари и шведския регламент SAIFS 1993:4. Забележки: това се прилага само за национален превоз, като превозът е предимно от местен характер. Въпросните предписания бяха в сила преди присъединяването на Швеция към Европейския съюз. Само две дружества извършват превозни операции на взривни вещества в превозни средства цистерни. В близкото бъдеще се очаква преход към емулсии. Стара дерогация № 84.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-11


Предмет: удостоверение за управление на превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно обучението на екипажа на превозното средство.


Съдържание на националното законодателство: не се разрешава обучение на водачи на нито едно от превозните средства, посочени в 8.2.1.1.


Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари. Забележки: местен превоз.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–SE-12


Предмет: превоз на ООН 0335 фойерверки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложение Б, 7.2.4, V2 (1).


Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за използването на превозни средства тип EX/II и EX/III.


Съдържание на националното законодателство: при превоза на ООН 0335 фойерверки, специална разпоредба V2 (1) в 7.2.4 е приложима единствено за нетно


Съдържание на взривни вещества, което е повече от 3 000 kg (4 000 kg с ремарке), при условие че фойерверките са били причислени към ООН 0335 съгласно стандартната таблица за класификация на фойерверки в 2.1.3.5.5 на четиринадесетото редактирано издание на ООН. Препоръки относно превоза на опасни товари. Това причисляване се прави със съгласието на компетентния орган. На превозното средство трябва да се носи потвърждение за причисляването.


Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари. Забележки: превозът на фойерверки е ограничен по време до два кратки периода в годината — края на годината и края на април — началото на май. Превозът от изпращачите към терминалите може да се извършва от съще- ствуващия парк одобрени по EX превозни средства без особени проблеми. Разпространението на фойерверки от терминалите към пазарните центрове обаче, както и превозът на излишъка обратно към терминала, са ограничени поради липса на одобрени по EX превозни средства. Превозвачите нямат >M2 интерес да инвестират в такива одобрения, защото не могат да си покрият разходите. Това излага на опасност цялостното съществуване на изпращачи на фойерверки, тъй като продуктите им не могат да стигнат до пазара. При използване на тази дерогация класификацията на фойерверките трябва да се прави въз основа на стандартния списък в Препоръките на ООН, за да бъде възможно най-актуализирана. Подобен вид изключение съществува за ООН 0336 фойерверки, включени в Специална разпоредба 651, 3.3.1 от ADR 2005.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. UK Обединено кралство RO–bi–UK-1


Предмет: пресичане на обществени пътища от превозни средства, превозващи опасни товари (N8).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения Аи Б.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоз на опасни товари по обществените пътища.


Съдържание на националното законодателство: неприлагане на предпи- санията за превоз на опасни товари в рамките на частни помещения, разделени от път. При клас 7 тази дерогация не се прилага спрямо никоя от разпоредбите на Наредбите за радиоактивни материали (автомобилен превоз) 2002.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). Забележки: лесно може да възникне ситуация, при която има прехвърляне на стоки между частни помещения, разположени от двете страни на път. Тя не съставлява превоз на опасни товари по обществени пътища в обичайния смисъл на понятието и в този случай не се прилага нито една от разпо- редбите на нормативната уредба за опасните товари.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–UK-2


Предмет: изключение от забраната водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари във верига на местна дистрибуция от склад за местна дистрибуция към търговец на дребно или краен потребител и от търговец на дребно към краен потребител (освен при клас 7) (N11).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.3.


Съдържание на приложението към директивата: забрана водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари.


Съдържание на националното законодателство: към забраната за отваряне на опаковки се прави уговорката „освен когато е упълномощен от оператора на превозното средство да го прави“.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.12 (3). Забележки: буквалното тълкуване на забраната в приложението, така както е формулирана, може да създаде сериозни проблеми за търговското разпро- страняване на дребно.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–UK-3


Предмет: алтернативни разпоредби за превоз на дървени бурета, съдържащи ООН 3065 от група за опаковане III.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.4, 4.1, 5.2 и 5.3.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания за опаковане и етикетиране.


Съдържание на националното законодателство: позволява превоза на алкохолни питиета с алкохолно съдържание повече от 24 %, но не по-високо от 70 обемни % (група за опаковане III) в дървени бурета, неодобрени по ООН и без етикети за опасност, подлежащи на по-строги изисквания за товарене и превозно средство.


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) и (14). Забележки: това е продукт с висока стойност, който подлежи на държавен акциз и трябва да се превози между спиртоварната и митническите складове в обезопасени запечатани превозни средства с държавни митнически пломби. Облекчените условия за опаковане и етикетиране са взети под внимание в допълнителните изисквания за гарантиране на безопасност.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–UK-4


Предмет: приемане на RO–bi–SE-12


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RO–bi–UK-5


Предмет: събиране на използвани акумулатори за унищожаване или реци- клиране.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения Аи Б.


Съдържание на приложението към директивата: Специална разпоредба 636.


Съдържание на националното законодателство: Позволява използването на следните алтернативни условия за Специална разпоредба 636 от глава 3.3: Използваните литиеви батерии и акумулатори (ООН 3090 и ООН 3091), събрани и предоставени за превозването им от събирателните пунктове до междинните пунктове за обработка с цел тяхното унищожаване, заедно с други нелитиеви батерии или акумулатори (ООН 2800 и ООН 3028), не подлежат на други разпоредби по ADR, ако отговарят на следните условия: те са опаковани в цилиндри IH2 или в кутии 4H2 съобразно нивото на изпитване на група на опаковане II за твърдите вещества, количеството на литиевите и литиево-йонните батерии във всяка опаковка не надвишава 5 %, максималната брутна маса не надвишава 25 kg, общото количество на опаковките за транспортна единица не надвишава 333 kg, не се пренасят други опасни товари.


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1. Забележки: събирателните пунктове обикновено са центрове за продажба на дребно и е трудно от практическа гледна точка да се подготвят и обучат голям брой хора за сортиране и опаковане на изразходвани батерии в съот- ветствие с ADR. Британската система ще функционира в съответствие с насоките, определени от UK Waste and Resources Action Programme, и ще включва и предоставянето на опаковки, които отговарят на изискванията по ADR, както и на подходящи инструкции.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

>B ПРИЛОЖЕНИЕ IIЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ

II.1. RID Приложение към RID, съдържащо се в притурка В към COTIF, приложимо считано от 1 януари 2009 г.

II.2. Допълнителни преходни разпоредби

1. Държавите-членки могат да запазят дерогации, приети въз основа на член 4 на Директива 96/49/ЕО до 31 декември 2010 г. или докато приложение II, раздел II.1 се измени, за да отрази Препоръките на ООН за превоза на опасни товари, посочени в този член, ако това се случи по-рано.

2. На своя територия всяка държава-членка може да позволи използването на вагони и вагони-цистерни с междурелсие 1 520/1 524 mm, изработени преди 1 юли 2005 г., които не съответстват на тази директива, но са изработени в съответствие с приложение II към СМГС или с действащите национални разпоредби на тази държава-членка на 30 юни 2005, при условие че тези вагони се поддържат съгласно изиск- ваните нива на безопасност.

3. На своя територия всяка държава-членка може да позволи използването на цистерни и вагони, изработени преди 1 януари 1997 г., които не съответстват на тази директива, но са изработени в съответствие с действащите национални разпоредби на 31 декември 1996 г., при условие че такива цистерни и вагони се поддържат съгласно изиск- ваните нива на безопасност. Цистерни и вагони, изработени преди 1 януари 1997 г., които не съответстват на тази директива, но са изработени в съответствие с изискванията на Директива 96/49/ЕО, приложими към датата на тяхната изработка, може да продължат да се използват за национален превоз.

4. На своя територия всяка държава-членка, в която температурата на околната среда е обичайно по-ниска от – 20 °C, може да наложи по- строги стандарти, що се отнася до работната температура на материали, използвани за пластмасово опаковане, цистерни и тяхното оборудване, предназначено за използване в националния железопътен превоз на опасни товари до включването на разпоредбите за подходящите рефе- рентни температури за дадените климатични зони в приложение II, раздел II.1 към настоящата директива.

5. На своя територия всяка държава-членка може да запази национални разпоредби, различни от посочените в тази директива по отношение на референтната температура за превоза на втечнени газове или смеси на втечнени газове до включването в Европейските стандарти на разпо- редбите за подходящите референтни температури за дадените климатични зони и са посочени в приложение II, раздел II.1 към настоящата директива.

6. Всяка държава-членка може, за превозни операции, извършвани от вагони, регистрирани на нейна територия, да запази разпоредбите от действащото национално законодателство на 31 декември 1996 г., свързани с показването или поставянето на авариен код за действие или плакет за опасност на мястото на номера за идентификация на опасността, предвидени в приложение II, раздел II.1 към настоящата директива.

7. За превоз през тунела под Ламанша Франция и Обединеното кралство могат да наложат по-стриктни разпоредби от предвидените в настоящата директива.

8. Държава-членка може да запази и приеме за своята територия разпоредби относно железопътния превоз на опасни товари от и до страни по договора на ОСЖД. Чрез подходящи мерки и задължения съответните държави-членки гарантират поддържането на нива на безо- пасност, равностойни на предвидените в приложение II, раздел II.1. Комисията ще бъде информирана за тези разпоредби, като от своя страна тя ще информира съответно останалите държави-членки.

>B В рамките на десет години след влизане в сила на настоящата директива Комисията ще направи оценка на последиците от прилагането на разпо- редбите, посочени в настоящия параграф. Комисията ще представя, при необходимост, подходящи предложения заедно с доклад.

9. Държавите-членки могат да запазят националните ограничения за превоз на вещества, съдържащи диоксини и фурани, приложими на 31 декември 1996 г. >M2


II.3. Национални дерогации Дерогации за държавите-членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО. Номериране на дерогациите: RA-a/bi/bii-MS-nn RA = железници a/bi/bii = член 6, параграф 2, букви a)/б)i)/б)ii) МS = съкращение на държавата-членка nn = пореден номер Въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от Директива 2008/68/ЕО DE Германия RA–a–DE-2


Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.


Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесено опаковане.


Съдържание на националното законодателство: клас 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за смесено опаковане на


Предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и обработващи материали в клас 3 и 6.1 (изброени номера по ООН) като комплекти, които да се продават в смесени опаковки в група за опаковане II и в малки количества.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut- Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 21. Забележки: списък № 30*, 30a, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. FR Франция RA–a–FR-3


Предмет: превоз за нуждите на железопътния превозвач.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.


Съдържание на приложението към директивата: информация относно опасните материали, която да е указана на бележката към пратката.


Съдържание на националното законодателство: превозът за нуждите на железопътния превозвач на количества, които не превишават ограни- ченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на задължението за деклариране на товара.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 20.2.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RA–a–FR-4


Предмет: изключение от етикетирането на определени пощенски вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО:

5.3.1. Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.


Съдържание на националното законодателство: трябва да се етикетират единствено пощенски вагони, които превозват над 3 тона материал от същия клас (с изключение на 1, 6.2 или 7).


Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrete du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 21.1.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. SE Швеция RA–a–SE-1


Предмет: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.


Съдържание на приложението към директивата: железопътните вагони, превозващи опасни товари, трябва да бъдат обозначени с етикети.


Съдържание на националното законодателство: не е необходимо обознача- ването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: в RID има количествени ограничения за товарите, обозначени като експресни товари. Следователно става въпрос за малки количества.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. UK Обединено кралство RA–a–UK-1


Предмет: превоз на някои слаборадиоактивни стоки, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания по RID.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.


Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпо- редбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (изменени с Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква след включването в RID на подобни изменения в предписанията на МААЕ.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RA–a–UK-2


Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни вещества и взривни вещества заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.


Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.


Съдържание на националното законодателство: националното законода- телство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни вещества, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

>M2

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (изменени с Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Забележки: Обединеното кралство желае да позволи някои вариации на правилата за смесване на взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяка вариация ще има количествено ограничение за една или повече съставни части на товара и би била позволена, само ако „са взети всички възможни в рамките на целесъобразното мерки за предотвратяване на това взривните вещества да влязат в контакт със или да застрашат, или да бъдат застрашени от всякакви такива товари“. Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1. Взривните вещества, класифицирани под номера ООН 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, може да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари, описани по класификационен номер на ООН 1942. Количеството, което може да се превози от ООН 1942, се огра- ничава, като се приема за взривно вещество по 1.1D.

2. Взривните вещества, класифицирани под номера ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни вещества не надвишава 500 kg.

3. Взривните вещества по 1.4G могат да бъдат превозвани със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, нетоксични газове в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях на едно и също превозно средство, при условие че общата маса или обемът на опасни товари, когато се съберат, не надвишава 200 kg или литра, а общата нетна маса на взривните вещества не надвишава 20 kg.

4. Взривните изделия, класифицирани под номера ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвме- стимост Г, Д и Е, на която са компоненти. Общото количество взривни вещества с ООН номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RA–a–UK-3


Предмет: позволяване на различно „максимално общо количество на транс- портна единица“ за товарите по клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.1.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.1.


Съдържание на приложението към директивата: изключения, свързани с естеството на превозната операция.


Съдържание на националното законодателство: да установи норми по отношение на изключенията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). Забележки: да позволи различни ограничения за ограничени количества и коефициенти на умножение при смесеното товарене за стоки от клас 1, а именно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчис- ляване на смесени товари коефициентите на умножение да се приемат за „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RA–a–UK-4


Предмет: приемане на RA–a–FR-6.

>M2

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.3.2.


Съдържание на приложението към директивата: облекчаване на изиск- ванията за обозначаване на вагоните, превозващи автомобили заедно с товара им.


Съдържание на националното законодателство: изискването за обозначаване не се прилага в случаите, когато са ясно видими табелките на превозното средство.


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). Забележки: това винаги е било национална разпоредба в Обединеното кралство.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RA–a–UK-5


Предмет: разпространение на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно или потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпространителски складове към търговци на дребно или потре- бители и от търговци на дребно към крайни потребители.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.


Съдържание на приложението към директивата: изисквания към израбо- тването и изпитването на опаковките.


Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН.


Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26. Забележки: изискванията на RID не са подходящи за крайните етапи на превоза от разпространителския склад до търговец на дребно или потребител или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да се разреши вътрешните опаковки на товарите за разпро- страняването на дребно да бъдат превозвани по железопътната част на местно разпространяване без външни опаковки.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО DE Германия RA–bi–DE-2


Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: от 1 до 5.


Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.


Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и контейнери за междинно съхраняване; отпадъците трябва да се опаковат във вътрешни опаковки (както са събрани) и да се категоризират в специални групи за отпадъци (избягване на опасни реакции в група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товари- телница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut- Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20. Забележки: списък № 6*.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

>M2 DK Дания RA–bi–DK-1


Предмет: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.


Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния.


Съдържание на националното законодателство: относно превоза през желе- зопътния тунел на постоянната транспортна връзка през Големия Белт зако- нодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, пред- видени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между товарите от опасни стоки.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne pa Storeb?lt og Oresund, от 15 февруари 2005 г. Забележки:


Срок на валидност: 30 юни 2015 г. RA–bi–DK-2


Предмет: превоз на опасни товари в тунели

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.


Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния


Съдържание на националното законодателство: относно превоза през желе- зопътния тунел на постоянната връзка през Оресунд законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтер- нативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между товарите от опасни стоки.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne pa Storeb?lt og Oresund, от 15 февруари 2005 г. Забележки:


Срок на валидност: 29 февруари 2016 г. SE Швеция RA–bi–SE-1


Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 2, 5.2 и 6.1.


Съдържание на приложението към директивата: класификация, маркиране и етикетиране, както и изисквания за изработката и изпитването на опаковки.


Съдържание на националното законодателство: законодателството съдържа опростени критерии за класификация, по-малко ограничителни изисквания за изработването и изпитването на опаковките и изменени изисквания за маркиране и етикетиране. Вместо опасните отпадъци да се класифицират по RID, те се причисляват към различни групи отпадъци. Всяка група отпадъци съдържа вещества, които могат, в съответствие с RID, да бъдат опаковани заедно (смесено опаковане). Всеки пакет трябва да бъде маркиран със съответния код за групата отпадъци вместо с номера по ООН.


Първоначално позоваване на националното законодателство: Sarskilda bestammelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pa vag och i terrang. Забележки: тези разпоредби могат да се използват единствено за превоза на опасни отпадъци от обществени места за рециклиране до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.


Срок на валидност: 30 юни 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIПРЕВОЗ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩАIII.1. ADN


Приложените регламенти към ADN, приложими считано от 1 юли 2009 г., както и член 3, буква е), член 3, буква з), член 8, параграф 1, член 8, параграф 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно "договаряща страна" се заменя от "държава-членка".


III.2. Допълнителни преходни разпоредби


1. Държавите-членки могат да запазят националните ограничения за превоз на вещества, съдържащи диоксини и фурани, приложими към 30 юни 2009 г.


2. Удостоверенията в съответствие с приложение III, раздел III.1 (8.1), издадени преди или по време на преходния период, посочен в член 7, параграф 2, са валидни до 30 юни 2016 г., освен ако на удостоверението е посочен по-кратък срок на валидност.


>M2

III.3. Национални дерогации

— …
_________________________

1 ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 44.

2 Становище на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. (ОВ C 187 Е, 24.7.2008 г., стр. 148.), Обща позиция на Съвета от 7 април 2008 г. (ОВ C 117 Е, 14.5.2008 г., стр. 1.), и Позиция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

3 ОВ L 319, 12.12.1994 г., стp. 7.

4 ОВ L 235, 17.9.1996 г., стp. 25.

5 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23.

6 ОВ L 117, 8.5.1990 г., стp. 1.

7 ОВ L 106, 17.4.2001 г., стp. 1.

8 ОВ L 262, 17.10.2000 г., стp. 21.

9 ОВ L 183, 29.6.1989 г., стp. 1.

10 ОВ L 389, 30.12.2006 г., стp. 1.

11 ОВ L 145, 19.6.1996 г., стp. 10

12ОВ L 118, 19.5.2000 г., стp. 41.

13 ОВ L 85, 2.4.2005 г., стp. 58.

14 ОВ L 61, 8.3.2005 г., стp. 41.

15 ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


Untitled Page