ДИРЕКТИВА 2006/98/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния

Обн. L ОВ. бр.363 от 20 Декември 2006г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Договора за присъединяването на България и

Румъния 1, и по-специално член 4, параграф 3 от него,като взе предвид Акта за присъединяването на България и Румъ- ния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, като има предвид, че:


(1) По силата на член 56 от Акта за присъединяване, когато актове на институциите остават валидни след 1 януари

2007 г. и изискват адаптиране поради присъединяване, а необходимите адаптации не са предвидени в Акта за при- съединяване и приложенията към него, необходимите актове се приемат от Съвета, освен в случаите, когато Коми- сията е приела първоначалния акт.(2) В Заключителния акт на Конференцията, на която бе съста- вен Договорът за присъединяване, се посочва, че високодоговарящите се страни са достигнали политическо споразумение по редица адаптации към приети от институ- циите актове, необходими поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани където е необходимо, като се има предвид напредъка в пра- вото на Съюза.(3) Следователно Директиви 69/335/ЕИО2, 77/388/ЕИО3, 77/799/ЕИО4, 79/1072/ЕИО5, 83/182/ЕИО6, 90/434/ЕИО7, 90/435/ЕИО8, 2003/48/ЕО9 и 2003/49/ЕО10 следва да бъдат изменени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

Директиви 69/335/ЕИО, 77/388/ЕИО, 77/799/ЕИО,

79/1072/ЕИО, 83/182/ЕИО, 90/434/ЕИО, 90/435/ЕИО,

2003/48/ЕО и 2003/49/ЕО следва да бъдат изменени съгласно приложението.


Член 2


1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите

и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят

с настоящата директива преди датата на присъединяване на Бъл- гария и Румъния към Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответ- ствието между тези разпоредби и настоящата директива.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позова- ване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основ- ните разпоредби от националното законодателство, които те прие- мат в областта, уредена с настоящата директива.


Член 3

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на

Договора за присъединяване на България и Румъния.


Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета Председател J. KORKEAOJA


ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
1. 31969 L 0335: Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 г. относно косвените данъци върху прираста

на капитала (ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25), изменена с:


- 11972 B: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),


- 31973 L 0079: Директива 73/79/ЕИО на Съвета от 9.4.1973 г. (ОВ L 103, 18.4.1973 г., стр. 13),


- 31974 L 0553: Директива 74/553/ЕИО на Съвета от 7.11.1974 г. (ОВ L 303, 13.11.1974 г., стр. 9),


- 11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),


- 31985 L 0303: Директива 85/303/ЕИО на Съвета от 10.6.1985 г. (ОВ L 156, 15.6.1985 г., стр. 23),


- 11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Кралство Испания

и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),


- 11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Република

Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).


Следното се добавя към член 3, параграф 1, буква a):


"Дружества, които съгласно българското право са познати като:


- "Акционерно дружество"


- "Командитно дружество с акции"


- "Дружество с ограничена отговорност";


Дружества, които съгласно румънското право са познати като:


- "societa?i in nume colectiv"


- "societa?i in comandita simpla"


- "societa?i pe ac?iuni"


- "societa?i in comandita pe ac?iuni"


- "societa?i cu raspundere limitata"."


2. 31977 L 0388: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1), изменена с:


- 11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 95),


- 31980 L 0368: Директива 80/368/ЕИО на Съвета от 26.3.1980 г. (ОВ L 90, 3.4.1980 г., стр. 41),


- 31984 L 0386: Директива 84/386/ЕИО на Съвета от 31.7.1984 г. (ОВ L 208, 3.8.1984 г., стр. 58),


- 11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Кралство Испания

и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 167),


- 31989 L 0465: Директива 89/465/ЕИО на Съвета от 18.7.1989 г. (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 21),


- 31991 L 0680: Директива 91/680/ЕИО на Съвета от 16.12.1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 1),


- 31992 L 0077: Директива 92/77/ЕИО на Съвета от 19.10.1992 г. (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 1),


- 31992 L 0111: Директива 92/111/ЕИО на Съвета от 14.12.1992 г. (ОВ L 384, 30.12.1992 г., стр. 47),


- 31994 L 0004: Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14.2.1994 г. (ОВ L 60, 3.3.1994 г., стр. 14),
- 31994 L 0005: Директива 94/5/ЕО на Съвета от 14.2.1994 г. (ОВ L 60, 3.3.1994 г., стр. 16),


- 31994 L 0076: Директива 94/76/ЕО на Съвета от 22.12.1994 г. (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 53),


- 31995 L 0007: Директива 95/7/ЕО на Съвета от 10.4.1995 г. (ОВ L 102, 5.5.1995 г., стр. 18),


- 31996 L 0042: Директива 96/42/ЕО на Съвета от 25.6.1996 г. (ОВ L 170, 9.7.1996 г., стр. 34),


- 31996 L 0095: Директива 96/95/ЕО на Съвета от 20.12.1996 г. (ОВ L 338, 28.12.1996 г., стр. 89),


- 31998 L 0080: Директива 98/80/ЕО на Съвета от 12.10.1998 г. (ОВ L 281, 17.10.1998 г., стр. 31),


- 31999 L 0049: Директива 1999/49/ЕО на Съвета от 25.5.1999 г. (ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 27),


- 31999 L 0059: Директива 1999/59/ЕО на Съвета от 17.6.1999 г. (ОВ L 162, 26.6.1999 г., стр. 63),


- 31999 L 0085: Директива 1999/85/ЕО на Съвета от 22.10.1999 г. (ОВ L 277, 28.10.1999 г., стр. 34),


- 32000 L 0017: Директива 2000/17/ЕО на Съвета от 30.3.2000 г. (ОВ L 84, 5.4.2000 г., стр. 24),


- 32000 L 0065: Директива 2000/65/ЕО на Съвета от 17.10.2000 г. (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 44),


- 32001 L 0004: Директива 2001/4/ЕО на Съвета от 19.1.2001 г. (ОВ L 22, 24.1.2001 г., стр. 17),


- 32001 L 0115: Директива 2001/115/ЕО на Съвета от 20.12.2001 г. (ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 24),


- 32002 L 0038: Директива 2002/38/ЕО на Съвета от 7.5.2002 г. (ОВ L 128, 15.5.2002 г., стр. 41),


- 32002 L 0093: Директива 2002/93/ЕО на Съвета от 3.12.2002 г. (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 27),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),


- 32003 L 0092: Директива 2003/92/ЕО на Съвета от 7.10.2003 г. (ОВ L 260, 11.10.2003 г., стр. 8),


- 32004 L 0007: Директива 2004/7/ЕО на Съвета от 20.1.2004 г. (ОВ L 27, 30.1.2004 г., стр. 44),


- 32004 L 0015: Директива 2004/15/ЕО на Съвета от 10.2.2004 г. (ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 61),


- 32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35),


- 32005 L 0092: Директива 2005/92/ЕО на Съвета от 12.12.2005 г. (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 19),


- 32006 L 0018: Директива 2006/18/ЕО на Съвета от 14.2.2006 г. (ОВ L 51, 22.2.2006 г., стр. 12).


a) Член 28м се заменя със следния:


"Член 28м


Обменен курс


За определяне на равностойността в национална валута на сумите, посочени в екю в настоящия раздел, държавите-членки използват обменният курс, приложим на 16 декември 1991 г. Въпреки това, България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия използват обменния курс, приложим към датата на тяхното присъединяване."


б) Заглавието на ДЯЛ XVIв се заменя със следното:


"ДЯЛ XVIв


Преходни мерки, приложими в контекста на присъединяването към Европейския съюз на Австрия, Финландия и Швеция на 1 януари 1995 година, на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия на 1 май 2004 година и на България и Румъния на 1 януари 2007 година".


в) В ДЯЛ XVIв, второ тире от член 28п, параграф 1 се заменя със следното:


"- "нови държави-членки" означава територията на държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз

на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. и на 1 януари 2007 г., както е определено за всяка от тези държави-членки в член 3 от настоящата директива,".
г) В ДЯЛ XVIв, последната алинея от член 28п, параграф 7 се заменя със следното:


"Настоящото условие се смята за изпълнено в следните случаи:


- за Австрия, Финландия и Швеция, когато датата на първото използване на транспортното средство е преди

1 януари 1987 г.;


- за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, когато датата на първото използване на транспортното средство е преди 1 май 1996 г.;


- за България и Румъния, когато датата на първото използване на транспортното средство е преди 1 януари 1999

година;


- когато стойността на данъка, дължим за внос, е незначителна.".


3. 31977 L 0799: Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане (ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15), изменена с:


- 11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите -Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),


- 31979 L 1070: Директива 79/1070/ЕИО на Съвета от 6.12.1979 г. (ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 8),


- 11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите -Присъединяване на Кралство Испания

и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),


- 31992 L 0012: Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25.2.1992 г. (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1),


- 11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Република

Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),


- 32003 L 0093: Директива 2003/93/ЕО на Съвета от 7.10.2003 г. (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 23),


- 32004 L 0056: Директива 2004/56/ЕО на Съвета от 21.4.2004 г. (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 70),


- 32004 L 0106: Директива 2004/106/ЕО на Съвета от 16.11.2004 г. (ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 30).


a) Следното се добавя към член 1, параграф 3:


"в България:


данък върху доходите на физическите лица корпоративен данък

данъци, удържани при източника


алтернативни данъци на корпоративния данък окончателен годишен (патентен) данък


в Румъния: impozitul pe venit impozitul pe profit

impozitul pe veniturile ob?inute in Romania de nereziden?i impozitul pe veniturile microintreprinderilor

impozitul pe cladiri impozitul pe teren.".

б) Следното се добавя към член 1, параграф 5:


"в България:


Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите


в Румъния:


Ministerul Finan?elor Publice sau un reprezentant autorizat.".
4. 31979 L 1072: Осма директива 79/1072/ЕИО на Съвета от 6 декември 1979 г. за хармонизиране на

законодателствата на държавите-членки относно данъците върху търговския оборот - Режим на обратно изплащане

на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната на сделката

(ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 11), изменена с:


- 11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите -Присъединяване на Кралство Испания

и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),


- 31986 L 0560: Тринадесета директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17.11.1986 г. (ОВ L 326, 21.11.1986 г., стр. 40),


- 11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Република

Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).


a) Следното се добавя към точка Г от приложение В:


"-България: ...............;


- Румъния: ...............".


б) Следното се добавя към първи параграф на точка И от приложение В:


"BGN ............... RON ...............".

в) Следното се добавя към приложение В, точка И, параграф 2:


"BGN ............... RON ...............".

5. 31983 L 0182: Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга (ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59), изменена с:


- 11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Кралство Испания

и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),


- 31991 L 0680: Директива 91/680/ЕИО на Съвета от 16.12.1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 1),


- 11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Република

Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).


Следното се добавя към приложението:


"БЪЛГАРИЯ


- данък върху превозните средства


РУМЪНИЯ


- taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal - articolele 261- 265),


- accize pentru autoturisme ? i autoturisme de teren inclusiv rulate [Codul Fiscal - articolul 208, alineatul (5) ? i articolul 210 alineatul (1) litera (b)]".


6. 31990 L 0434: Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1), изменена с:


- 11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Република

Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),


- 32005 L 0019: Директива 2005/19/ЕО на Съвета от 17.2.2005 г. (ОВ L 58, 4.3.2005 г., стр. 19).
a) Следното се добавя към член 3, буква в):


"- корпоративен данък в България,


- impozit pe profit в Румъния,".


б) Следното се добавя към приложението:


"aa) Дружества, които съгласно българското право са познати като: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество

с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;


aб) Дружества, които съгласно румънското право са познати като: "societa?i pe ac?iuni", "societa?i in comandita

pe ac?iuni", "societa?i cu raspundere limitata.""


7. 31990 L 0435: Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане

на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6), изменена с:


- 11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Република

Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


- 12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите - Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),


- 32003 L 0123: Директива 2003/123/ЕО на Съвета от 22.12.2003 г. (ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 41).


a) Следното се добавя към член 2, параграф 1, буква в):


"- корпоративен данък в България,


- impozit pe profit в Румъния,".


б) Приложението се заменя със следното:"


СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА A)
a) Дружества, включени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) и Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица и кооперативни дружества, включени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) и Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава

на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите;


б) Дружества, които съгласно белгийското право са познати като "societe anonyme"/"naamloze vennootschap",

"societe en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "societe privee a responsabilite limitee"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "societe cooperative a responsabilite limitee"/"cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "societe cooperative a responsabilite illimitee"/"cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "societe en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "societe en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", публичноправни субекти, които са приели една от гореупоменатите правни форми, и други дружества, регистрирани в съответствие с белгийското право и подлежат на облагане с корпоративен данък в Белгия;


в) Дружества, които съгласно българското право са познати като: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи" "държавни предприятия", регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;


г) Дружества, които съгласно чешкото право са познати като: "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym";


д) Дружества, които съгласно датското право са познати като "aktieselskab" и "anpartsselskab". Други дружества, подлежащи на данъчно облагане съгласно Акта за корпоративно данъчно облагане, доколкото техните данъчно облагаеми приходи се изчисляват и облагат в съответствие с общите данъчни правила, приложими за

"aktieselskaber";


е) Дружества, които съгласно немското право са познати като "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts", и други дружества, регистрирани в съответствие с немското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Германия;
ж) Дружества, които съгласно естонското право са познати като: "taisuhing", "usaldusuhing", "osauhing",

"aktsiaselts", "tulundusuhistu";


з) Дружества, които съгласно гръцкото право са познати като "??????? ????????", "???????? ????????????? ??????? (?.?.?.)" и други дружества, регистрирани в съответствие с гръцкото право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Гърция;


и) Дружества, които съгласно испанското право са познати като: "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", публичноправни субекти, които извършват дейност съгласно частното право. Други субекти, регистрирани в съответствие с испанското право и които подлежат на облагане

с корпоративен данък в Испания ("Impuesto sobre sociedades");


й) Дружества, които съгласно френското право са познати като "societe en commandite par actions", "societe a responsabilite limitee", "societes par actions simplifiees", "societes d'assurances mutuelles", "caisses d'epargne

et de prevoyance", "societes civiles", и промишлени и търговски публични стопански единици и предприятия,

"cooperatives", "unions de cooperatives", и други дружества, регистрирани в съответствие с френското право

и които подлежат на облагане с корпоративен данък във Франция;


к) Дружества, регистрирани или съществуваши в съответствие с ирландското право, предприятия, регистрирани съгласно "Industrial and Provident Societies Act", "building societies", регистрирани съгласно "Building Societies Act" и "trustee savings banks" по смисъла на "Trustee Savings Banks Act, 1989";


л) Дружества, които съгласно италианското право са познати като "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", "societa cooperativa", "societa di mutua assicurazione", публични и частни субекти, чиято дейност е изцяло или частично търговска;


м) Съгласно кипърското право: "?????????" според дефиницията в законите за облагане на приходите;


н) Дружества, които съгласно латвийското право са познати като: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";


o) Дружества, регистрирани в съответствие с литовското право;


п) Дружества, които съгласно люксембургското право са познати като "societe anonyme", "societe en commandite par actions", "societe a responsabilite limitee", "societe cooperative", "societe cooperative organisee comme une societe anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'epargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public", и други дружества, регистрирани в съответствие с люксембургското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Люксембург;


р) Дружества, които съгласно унгарското право са познати като: "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat", "korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag", "egyesules", "szovetkezet";


с) Дружества, които съгласно малтийското право са познати като: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata",

"Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet";


т) Дружества, които съгласно нидерландското право са познати като "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Cooperatie",

"onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op cooperatieve grondslag",

"vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", и други дружества, регистрирани в съответствие с нидерландското право и, които подлежат на облагане с корпоративен данък в Нидерландия;


у) Дружества, които съгласно австрийското право са познати като "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts",

"Sparkassen", и други дружества, регистрирани в съответствие с австрийското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Австрия;


ф) Дружества, които съгласно полското право са познати като: "spolka akcyjna", "spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia";


х) Търговски дружества или гражданско-правни дружества, които имат търговска форма, и кооперации и публични предприятия, които са регистрирани в съответствие с португалското право;


ц) Дружества, които съгласно румънското право са познати като:

"societa?i pe ac?iuni", "societa?i in comandita pe ac?iuni", "societa?i cu raspundere limitata";


ч) Дружества, които съгласно словенското право са познати като: "delniska druzba", "komanditna druzba",

"druzba z omejeno odgovornostjo";


ш) Дружества, които съгласно словашкото право са познати като: "akciova spolocnost", "spolocnost s rucenim obmedzenym", "komanditna spolocnost";


щ) Дружества, които съгласно финландското право са познати като "osakeyhtio/aktiebolag",

"osuuskunta/andelslag", "saastopankki/sparbank" и "vakuutusyhtio/forsakringsbolag";


aa) дружества, които съгласно шведското право са познати като "aktiebolag", "forsakringsaktiebolag",

"ekonomiska foreningar", "sparbanker", "omsesidiga forsakringsbolag";


aб) дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство."
8. 32003 L 0048: Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от

спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38), изменена с:


- 32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35),


- 32004 D 0587: Решение 2004/587/ЕО на Комисията от 19.7.2004 г. (ОВ L 257, 4.8.2004 г., стр. 7).В приложението се добавя следното между информацията за Белгия и Испания:


"България Общините


Социалноосигурителни фондове"и между информацията за Португалия и Словакия:


"Румъния autorita?ile administra?iei publice locale (местни органи на публичната администрация)"9. 32003 L 0049: Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане

на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49), изменена с:


- 32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35),


- 32004 L 0076: Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29.4.2004 г. (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 106).


a) Следното се добавя към член 3, буква a) iii):


"- корпоративен данък в България,- impozit pe profit, impozitul pe veniturile ob?inute din Romania de nereziden?i в Румъния,".


б) Следното се добавя към приложението:


"aa) Дружества, които съгласно българското право са познати като: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество

с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия", регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;


aб) Дружества, които съгласно румънското право са познати като: "societa?i pe ac?iuni", "societa?i in comandita

pe ac?iuni", "societa?i cu raspundere limitata"."


_________________________

1 ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

2 ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25.

3 ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

4 ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15.

5 ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 11.

6 ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59.

7 ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1.

8 ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6.

9 ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38.

10 ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49.


Untitled Page