ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал

Обн. L ОВ. бр.245 от 3 Октомври 1969г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


69/335/ЕИО
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 99 и 100 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (ОВ 119, 3.7.1965 г., стр. 2057/65.)

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (ОВ 134, 23.7.1965 г., стр. 2227/65)

като има предвид, че целта на Договора е да се създаде икономически съюз, чиито характеристики са идентични с тези на вътрешния пазар, и

като има предвид, че едно от основните условия за постигането на тази цел е насърчаване свободата на движение на капитала;

като има предвид, че косвените данъци върху набирането на капитал, които понастоящем са в сила в държавите-членки, а именно данъкът върху капиталовите вноски в търговските дружества и гербовият налог върху ценните книжа, пораждат дискриминация, двойно данъчно облагане и несъответствия, които са в противоречие със свободното движение на капитала и впоследствие трябва да бъдат елиминирани чрез хармонизиране;

като има предвид, че хармонизацията на такива данъци върху набирането на капитала трябва да бъде организирана, така че да минимизира последиците върху бюджета на държавите-членки;

като има предвид, че облагането от държава-членка с гербов налог върху ценни книжа от други държави-членки, въведени или емитирани в рамките на нейната територия, е в противоречие с концепцията за общия пазар, чиито характеристики са идентични с тези на местния пазар;

като има предвид, в допълнение, че е очевидно, че запазването на гербовия налог върху емитирането на ценни книжа по отношение вътрешните заеми и въвеждането или пускането на емисии на чуждестранни ценни книжа на пазара на държава-членка е нежелателно, както от икономическа гледна точка, така и поради противоречието с настоящото развитие на данъчните законодателства на държавите-членки в тази област;

като има предвид, че при тези обстоятелства е препоръчително да се премахне гербовият налог върху ценните книжа, независимо от произхода на тези ценни книжа и независимо дали те представляват собствен или заемен капитал на дружеството;

като има предвид, че е присъщо на концепцията за общия пазар, чиито характеристики са идентични с тези на вътрешния пазар, данъкът върху набирането на капитала на търговско дружество в рамките на общия пазар да се налага само веднъж, както и ставката на този данък да бъде еднаква за всички държави-членки, така че да не препятства движението на капитала;

като има предвид, че следователно този данък трябва да бъде хармонизиран по отношение на неговата структура и ставки;

като има предвид, че запазването на другите косвени данъци с характеристики, идентични с тези на данъка върху вноската или гербовия налог върху ценните книжа, може да препятства целта на мерките, предвидени в настоящата директива, и поради това тези данъци би трябвало да се премахнат,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

Държавите-членки облагат капиталовите вноски в капиталови дружества с данък, който е хармонизиран в съответствие с разпоредбите на членове от 2 до 9, наричан по-нататък "данък върху вноската".


Член 2


1. Транзакциите, обект на облагане с данък върху вноската, подлежат на облагане само в държавата-членка, на чиято територия се намира ефективният център на управление на дружеството в момента, когато такива транзакции се осъществяват.

2. Когато ефективният център на управление на капиталово дружество се намира в трета страна, а неговият регистриран офис се намира в държава-членка, транзакциите, които са обект на облагане с данък върху вноската, се облагат в държавата-членка, в която се намира регистрираният офис.

3. Когато регистрираният офис и ефективният център на управление на капиталово дружество са разположени в трета страна, предоставянето на основен или оборотен капитал на филиал в държава-членка може да бъде облагано в тази държава-членка, на чиято територия се намира филиалът.


Член 3


1. За целите на настоящата директива понятието "капиталово дружество " означава:

а) дружества съгласно белгийското, германското, френското, италианското, люксембургското и холандското право , познати респективно като:


б) всяко дружество, асоциация или юридическо лице, чиито акции от капитала или активи могат да се търгуват на фондова борса;

в) всяко дружество, асоциация или всяко юридическо лице, осъществяващи стопанска дейност, чиито членове имат правото техни акции да се предоставят без предварително разрешение на трети страни и са солидарно отговорни за задълженията на дружеството, асоциацията или юридическото лице до размера на акциите си.

2. За целите на прилагането на настоящата директива, всяко друго дружество, асоциация или юридическо лице, осъществяващи стопанска дейност, се считат за капиталово дружество. Въпреки това, държавата-членка има правото да не ги приема за капиталово дружество за целите на облагането с данък върху вноската.


Член 4

1. Следните транзакции са облагаеми с данък върху вноската:

а) учредяването на капиталово дружество;

б) преобразуването в капиталово дружество на дружество, асоциация или юридическо лице, които не са капиталово дружество;

в) увеличаването на капитала на капиталово дружество чрез вноски на активи от всякакъв вид;

г) увеличаването на активите на капиталово дружество чрез вноски на активи от всякакъв вид, като не се вземат предвид акциите в капитала или активите на дружеството, а правата от този тип, идентични с тези на членовете, като право на глас, дял при разпределението на печалбата или дял при разпределението на салдото след ликвидация;


д) прехвърлянето от трета държава в държава-членка на ефективния център на управление на дружество, асоциация или юридическо лице с регистрация на офиса в трета държава, които се приемат в тази държава-членка като капиталово дружество за целите на облагането с данък върху вноската;


е) прехвърлянето от трета държава в държава-членка на регистрирания офис на дружество, асоциация или юридическо лице, чийто ефективен център на управление е в трета страна, които се приемат в тази държава-членка като капиталово дружество за целите на облагането с данък върху вноската;

ж) прехвърлянето от една държава-членка в друга държава-членка на ефективния център на управление на дружество, асоциация или юридическо лице, които се приемат в последната държава-членка като капиталово дружество за целите на облагането с данък върху вноската, но не се приемат за такава в другата държава-членка;

з) преместването от една държава-членка в друга държава-членка на регистрирания офис на дружество, асоциация или юридическо лице, чиито ефективен център на управление е в трета страна и които се приемат в последната държава-членка като капиталово дружество за целите на облагането с данък върху вноската, но не се приемат за такава в другата държава-членка.

2. Следните транзакции могат да бъдат облагаеми с данък върху вноската:

а) увеличаване на капитала на капиталово дружество чрез капитализиране на печалбата или на постоянните или временните резерви;

б) увеличаване на активите на капиталово дружество чрез предоставяне на услуги от член, което не води до увеличение на капитала на дружеството, но се отразява в изменение на правата на дружеството или може да повиши стойността на акциите на дружеството;

в) заем от капиталово дружество, ако кредиторът има право на дял от печалбата на дружеството;

г) заем от капиталово дружество от страна на член, съпруг или дете на члена, или заем от трета страна, ако е гарантиран от член, при условие че такива заеми ще се отразят в увеличение на капитала на дружеството.

3. Не представлява учредяване по смисъла на параграф 1, буква а) каквото и да било изменение на учредителния акт или на устава на капиталово дружество, и по-специално:

а) преобразуването на капиталово дружество в друг тип капиталово дружество;

б) прехвърлянето от една държава-членка в друга държава-членка на ефективния център на управление или регистрирания офис на дружество, асоциация или юридическо лице, които се приемат за капиталови дружества в двете държави-членки за целите на облагането с данък върху вноската;

в) промяната на предмета на дейност на капиталово дружество;

г) удължаването на периода на съществуване на капиталово дружество.


Член 5


1. Данък се дължи:

а) при формирането на капиталово дружество или увеличаването на капитала или активите му, посочено в член 4, параграф 1, точки а), в) и г): върху действителната стойност на активите от всякакъв вид, внесени или предстоящи за внасяне от членовете, след приспадане на поетите задължения и разходите, поети от дружеството в резултат на всяка вноска. Облагането с данък върху вноската може да бъде отложено от държавите-членки докато вноските станат ефективни;

б) при преобразуването в капиталово дружество или прехвърлянето на ефективния център на управление или на регистрирания офис на капиталово дружество, посочено в член 4, параграф 1), букви б), д), е), ж) и з): върху действителната стойност на активите на дружеството от всякакъв вид към момента на преобразуването или прехвърлянето, след приспадане на задълженията и разходите, поети от дружеството към този момент;

в) при увеличение на капитала след капитализация на резерви от печалба или доставки, посочено в член 4, параграф 2, буква а): върху номиналната стойност на такова увеличение;

г) при увеличаването на активите, посочено в член 4, параграф 2, буква б): върху действителната стойност на предоставените услуги, след приспадане на задълженията или разходите, поети от дружеството в резултат на предоставянето на такива услуги;

д) в случаите на заеми, посочени в член 4, параграф 2, букви в) и г): върху номиналния размер на взетия заем.

2. В случаите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), стойността, върху която се начислява данъкът, не е по-малка, обаче, от действителната стойност на акциите на дружеството, разпределени или притежавани от всеки член, или номиналната сума на тези акции, ако последната превишава тяхната действителна стойност.

3. Сумата, върху която се начислява данъкът при увеличение на капитала не включва:

- сумата на активите, принадлежащи на капиталовото дружество, които са разпределени в увеличение на капитала и които вече са обложени с данък върху вноската,

- сумата на заемите, взети от капиталовото дружество, която е преобразувана в акции на дружеството и която вече е била обект на облагане с данък върху вноската.


Член 6


1. Всяка държава-членка може да изключи от данъчната основа, в съответствие с член 5, сумата на предоставения капитал от член с неограничена отговорност по отношение на задълженията на капиталовото дружество, както и дела от активите на дружеството на такъв член.

2. Когато държава-членка упражнява правомощието, предвидено в параграф 1, следното е облагаемо с данък върху вноската:

- прехвърлянето на ефективния център на управление на капиталово дружество в друга държава-членка, която не упражнява това правомощие;

- прехвърлянето на регистрирания офис на капиталово дружество, чийто ефективен център на управление е в трета страна, в друга държава-членка, която не упражнява това правомощие;

- всяка транзакция, в резултат на която отговорността на член е ограничена до дела му в капитала на дружеството, особено когато ограничението на отговорността е в резултат на преобразуването на капиталово дружество в друг вид капиталово дружество.

Данък върху вноската се прилага при всички такива случаи върху стойността на дела от активите на дружеството, принадлежащ на членове с неограничена отговорност по отношение на задълженията на дружеството.


Член 7


1. До влизането в сила на разпоредбите, които следва да се приемат от Съвета съгласно параграф 2:

а) ставката на данъка върху вноската не може да надвишава 2 % или да бъде по-малка от 1 %;

б) тази ставка се намалява с 50 % или повече, когато едно или повече капиталови дружества прехвърлят всички техни активи и задължения, или една част или повече от техния бизнес, към едно или повече капиталови дружества, които са в процес на създаване или които вече съществуват.

Това намаление се извършва, при условие че:

- вноските се разглеждат изключително като разпределение на дялове в дружеството или дружествата, въпреки че държавите-членки имат правото да разширяват прилагането на намалението в случаите, в които вноските се разглеждат като разпределение на дялове в дружеството или дружествата, заедно с плащане в брой, което не надвишава 10 % от номиналната стойност на дяловете;

- дружествата, вземащи участие в транзакцията, имат ефективен център на управление или регистриран офис на територията на държава-членка;

в) ставката на данъка върху вноската може да бъде намалена до 0,5 % до 1 януари 1973 г. и до 1 % от тази дата в случай на учредяване или увеличение в капитала на холдинг или инвестиционни дружества, чиито основен предмет на дейност е притежаването на дялове в други предприятия и управлението и превръщането в печалба на такива дялове, при условие че такива дружества нямат собствена промишлена или търговска дейност и нямат търговско формирование, което е известно на обществеността.

2. За да се даде възможност на Съвета да определи общите ставки на данъка върху вноската преди приключването на преходния период, Комисията представя предложение пред Съвета по този въпрос преди 1 януари 1971 г.

3. В случай на увеличение на капитала на дружество в съответствие с член 4, параграф 1, точка в), след намаляване на капитала на дружеството в резултат на трайни загуби, ставката може да бъде намалена за тази част от увеличението, която отговаря на намалението на капитала, ако това увеличение се явява в рамките на четири години след намалението на капитала.

4. Когато държавата-членка упражнява правомощието, предвидено в член 4, параграф 2, данъкът върху вноската може да се налага по намалена ставка.


Член 8


Държава-членка може частично или напълно да освободи от данък върху вноската транзакциите, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, които са свързани с:

- капиталови дружества, които предоставят обществени услуги, такива като предприятия за обществен транспорт, пристанищни власти или предприятия за доставка на вода, газ и електричество, в случаите, когато държавата, регионалните или местните органи притежават поне половината от капитала на дружеството;

- капиталови дружества, които в съответствие с техните правила и на практика упражняват изключително и директно културна, дарителска, социална или образователна дейност.


Член 9


Определени видове транзакции или капиталови дружества могат да са обект на освобождаване, намаления или увеличения на ставките, за да се постигне справедливост при облагането или социален ефект, или да се позволи на държавите-членки да се справят в специфични ситуации. Държавата-членка, която предлага да се предприеме подобна мярка, представя своевременно този въпрос пред Комисията, с оглед прилагането на член 102 от Договора.


Член 10


Независимо от данъка върху вноската, държавите-членки не облагат с каквито и да било данъци дружествата, асоциациите или юридическите лица, осъществяващи стопанска дейност:

а) по отношение на транзакциите, посочени в член 4;

б) по отношение на вноските, заемите или предоставянето на услуги, явяващи се като част от транзакциите, посочени в член 4;

в) по отношение на регистрацията или всяка друга необходима формалност за започването на бизнес, на която може да бъде подложено дружество, асоциация или юридическо лице, опериращи с търговска цел, поради правната си форма.


Член 11


Държавите-членки не облагат под каквато и да е форма:

а) създаването, емитирането, приемането на котировка на фондовата борса, осигуряването на достъп до пазара или търгуването с дялове, акции и други ценни книжа от този вид, или със сертификати, представляващи такива ценни книжа, независимо от кого са издадени;

б) заемите, включително държавни бонове, възникнали с емитирането на ценни книжа с фиксиран лихвен процент или други ценни книжа с възможност за пускане в обръщение, независимо от кого са емитирани, или всички формалности, свързани с това, или създаването, емитирането, приемането на котировка на фондовата борса, осигуряването на достъп до пазара или търгуването с такива ценни книжа с фиксиран лихвен процент или други ценни книжа с възможност за пускане в обръщение.


Член 12


1. Чрез дерогация от членове 10 и 11, държавите-членки могат да налагат:

а) данък върху прехвърлянето на ценни книжа, независимо от това дали се облагат или не по твърда ставка;

б) на дружество, асоциация или юридическо лице, опериращи с търговска цел, данък върху трансферите, включително данък за регистрация на земя, върху прехвърлянето на стопанска дейност или недвижима собственост, намираща се в рамките на тяхната територия;

в) данък върху трансферите за активи от всякакъв вид, прехвърляни на дружество, асоциация или юридическо лице, опериращи с търговска цел, доколкото тази собственост се прехвърля срещу заплащане, различно от дялове в дружеството;

г) данък върху учредяването, регистрацията или освобождаването на ипотеки или други налози върху земя или друга собственост;

д) данък, платим посредством такси или дължими вземания;

е) данък върху добавената стойност.

2. Налозите и данъците, посочени в параграф 1, точки б), (в), (г) и д), са идентични, независимо къде се намира ефективният център на управление или регистрираният офис на дружеството, асоциацията или юридическото лице, опериращи с търговска цел, в рамките на територията на държава-членка, и тези налози и данъци не могат да надвишават приложимите към идентични транзакции в държава-членка.


Член 13


Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1972 година. Те незабавно уведомяват Комисията за това.


Член 14


Държавите-членки предоставят на Комисията текстовете на основните разпоредби на вътрешното право в областта, уредена с настоящата директива.


Член 15


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставена в Брюксел на 17 юли 1969 година.

За Съвета


Председател

H. J. WITTEVEEN


Untitled Page