ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година за изменение на Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху прираста на капитала

Обн. L ОВ. бр.156 от 15 Юни 1985г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


85/303/EИО


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 99 и 100 от него,


като взе предвид предложението на Комисията (1),


като взе предвид становището на Европейския парламент (2),


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),


като има предвид, че косвените данъци върху прираста на капитала бяха хармонизирани на общностно равнище с Директива 69/335/ЕИО (4), последно изменена с Директива 74/553/ЕИО (5); като има предвид, че Директива 73/80/ЕИО (6) определя общи ставки за тези данъци;


като има предвид, че икономическите ефекти от налога върху капитала са в ущърб на прегрупирането и развитието на предприятията; като има предвид, че тези ефекти са особено вредни в настоящата икономическа ситуация и когато има огромна нужда да се даде приоритет на стимулирането на инвестициите;


като има предвид, че най-доброто разрешение за постигането на тези цели би било премахването на налога върху капитала; като има предвид обаче, че загубите от приходи, които биха се появили в резултат на такава мярка, са неприемливи за определени държави-членки; като има предвид, че поради това на държавите-членки трябва да се даде възможността да освобождават от налог върху капитала всички или част от транзакциите, попадащи в неговия обхват, като се прилага единна ставка на данъка в рамките на една и съща държава-членка;


като има предвид, че би следвало да има задължително освобождаване на транзакциите, които понастоящем са обект на редуцирана ставка на налога върху капитала;


като има предвид, че към 1 юли 1984 г. в Гърция не съществуваха налози върху капитала; като има предвид, че поради тази причина би трябвало да се предвиди разпоредба за възможността за въвеждане на такъв налог в Гърция и за освобождаване на определени транзакции от него,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Директива 69/335/ЕИО се изменя, както следва:

1. В член 4, параграф 2:

- въвеждащата фраза се заменя със следното:

"2. Следните транзакции могат да продължат да бъдат обект на налог върху капитала до степента, до която са облагани по ставка от 1 %, както на 1 юли 1984 г.:";

- в края се добавя следната алинея:

"Независимо от това Република Гърция определя кои от изброените по-горе транзакции ще облага с налог върху капитала."

2. Член 7 се заменя със следното:

"


Член 7

1. Държавите-членки освобождават от налог върху капитала транзакциите, които са различни от посочените в член 9 и които към 1 юли 1984 г. са били освободени или облагани по ставка от 0,50 % или по-малко.

Освобождаването се извършва при условията, които са били приложими на тази дата за предоставянето на освобождаването и в зависимост от случая, за налагането на ставка от 0,50 % или по-малко.

Република Гърция определя кои транзакции са освободени от налог върху капитала.

2. Държавите-членки могат или да освобождават от налог върху капитала всички транзакции, различни от упоменатите в параграф 1, или да ги облагат с налог по единна ставка, която не превишава 1 %.

3. В случай на увеличаване на капитала на компанията в съответствие с член 4, параграф 1, буква в), след намаляване на капитала на компанията в резултат на трайни загуби, тази част от увеличението, която съответства на намалението на капитала, може да бъде освободена, ако това увеличение възниква в рамките на четири години след намалението на капитала."

3. В член 8 въвеждащата фраза се заменя със следното:

"При спазване на член 7, параграф 1 държавите-членки могат да освобождават от налог върху капитала транзакциите, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, относно:".


Член 2

Директива 73/80/ЕИО се отменя.


Член 3

Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 януари 1986 г. Те незабавно информират Комисията за това.


Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 10 юни 1985 година.

За Съвета

Председател

M. FIORET


_________________________

1 ОВ С 267, 6.10.1984 г., стр. 5.

2 ОВ С 46, 18.2.1985 г., стр. 77.

3 ОВ С 87, 9.4.1985 г., стр. 21.

4 ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25.

5 ОВ L 303, 13.11.1974 г., стр. 9.

6 ОВ L 103, 18.4.1973 г., стр. 15.


Untitled Page