ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 7 ноември 1974 година за изменение на член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху набирането на капитал

Обн. L ОВ. бр.303 от 13 Ноември 1974г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


74/553/ЕИО


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 99 и 100 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като взе предвид становището на Европейския парламент (1),


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),


като има предвид, че член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 г. относно косвените данъци върху набирането на капитал (3) предвижда, че в случаите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) от същата директива, стойността, върху която се дължи данъкът върху капитала, не е по-малка от действителната стойност на дружествените дялове, разпределени или притежавани от всеки съдружник, или номиналната сума на тези дялове, ако последната надвишава тяхната действителна стойност;


като има предвид, че приемането в някои от горепосочените случаи на действителната стойност на дяловете като минимална основа за облагане противоречи на принципите, на които се основава хармонизираният данък върху капитала и които имат за цел да въведат система, посредством която данъкът върху капитала следва да се налага само за транзакциите, представляващи законно увеличение на капитала и доколкото такива транзакции допринасят за укрепването на икономическия потенциал на дружеството,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО се заменя със следното:

"2. В случаите, посочени в параграф 1, букви а) и б), държавите-членки могат да определят действителната стойност на дружествените дялове, разпределени или притежавани от всеки съдружник, за основа на сумата, върху която да начисляват данък върху капитала. Това не се прилага в случаите, когато вноските са направени само в брой. Сумата, върху която се начислява данъкът, при никакви обстоятелства не е по-малка от номиналната стойност на дружествените дялове, разпределени или притежавани от всеки съдружник."


Член 2


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 7 ноември 1974 година.


За Съвета

Председател

A. JARROT


_________________________

1 ОВ C 76, 3.7.1974 г., стр. 9.

2 ОВ C 109, 19.9.1974 г., стp. 35.

3 OВ L 249, 3.10.1969 г., стp. 25.

??


??


??


??
Page 2 of 2


Untitled Page