ДИРЕКТИВА 2006/138/ЕО НА СЪВЕТА от 19 декември 2006 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги

Обн. L ОВ. бр.384 от 29 Декември 2006г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като взе предвид становището на Европейския парламент,


като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,


като има предвид, че:


(1) Срокът на действие на временните договорености за данъка върху добавената стойност от Директива 77/388/ЕИО1, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги, се удължава до 31 декември 2006 г. с Директива 2006/58/ЕО на Съвета от 27 юни 2006 г. за изменение на Директива 2002/38/ЕО на Съвета относно периода на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги2.


(2) Все още няма възможност да се приемат разпоредби за мястото на предоставяне на услуги и за по-общ електронен механизъм. Като се вземе предвид, че законното положение и фактите, които оправдават удължаването на срока на действие до 31 декември 2006 г., не са се променили, и че за да се избегне временно несъответствие в договореностите за данъка върху добавената стойност за услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги, тези договорености следва да продължат да се прилагат до 31 декември 2008 г.


(3) Следователно Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система за данъка върху добавената стойност, която преработва Директива 77/388/ЕИО, следва съответно да бъде изменена.


(4) Като се вземе предвид неотложността на проблема, за да се избегне правното несъответствие, наложително е да се направи изключение за шестседмичния период, упоменат в точка І, параграф 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1. в член 56, параграф 3 се заменя, както следва:

"3. Разпоредбите на параграф 1, букви й) и к) и параграф 2 се прилагат до 31 декември 2008 г.";

2. в член 57, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Параграф 1 се прилага до 31 декември 2008 г.";

3. в член 59, параграф 2 се заменя със следното:

"2. До 31 декември 2008 г. държавите-членки прилагат член 58, буква б) спрямо услугите за радио- и телевизионно разпръскване съгласно член 56, параграф 1, буква й), от които се предоставят на данъчно незадължени лица, чието седалище или постоянен адрес е в държава-членка или които обикновено пребивават в държава-членка, от данъчно задължено лице, чийто бизнес е със седалище извън Общността или което има постоянно седалище там, от което се предоставят услугите или което при липса на място на дейност или постоянно седалище, има постоянен адрес или обикновено пребивава извън Общността.";


4. Член 357 се заменя със следното:

"Член 357

Настоящата глава се прилага до 31 декември 2008 г."


Член 2

Транспониране


1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 2007 г. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.


Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.


Член 3


Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуване ? в Официален вестник на Европейския съюз.


Тя се прилага от 1 януари 2007 г.


Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 19 декември 2006 година.


За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


_________________________

1 Шеста Директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота - обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1). Директива, отменена с Директива 2006/112/ЕО (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

2 ОВ L 174, 28.6.2006 г., стр. 5.


Untitled Page