ДИРЕКТИВА 2006/58/ЕО НА СЪВЕТА от 27 юни 2006 година за изменение на Директива 2002/38/ЕО на Съвета относно срока на прилагане на режима на данък добавена стойност за радио- и далекосъобщителните услуги и някои услуги, доставяни по електронен път

Обн. L ОВ. бр.174 от 28 Юни 2006г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/38/ЕО на Съвета от 7 май 2002 г. за изменение и временно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на режима на данък добавена стойност за радио- и далекосъобщителните услуги и някои услуги, доставяни по електронен път1, и по-специално член 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) Преразглеждането, предвидено в член 5 от Директива 2002/38/ЕО на Съвета, беше осъществено.

(2) Резултатите от това преразглеждане сочат, че разпоредбите на член 1 от Директива 2002/38/ЕО действат удовлетворително и постигат своята цел.

(3) На 29 декември 2003 г. Комисията внесе предложение за директива относно мястото на доставка между данъчно задължени лица, което беше изменено с нейното предложение от 22 юли 2005 г., за да бъдат включени доставките от данъчно задължени лица до потребители, които не са данъчно задължени лица. Съгласно измененото предложение всички радио- и далекосъобщителни, както услугите, доставяни по електронен път, ще се облагат на мястото на потребление.

(4) На 4 ноември 2004 г. Комисията внесе предложение за директива относно опростяването на задълженията по ДДС, която ще предвиди по-общ електронен механизъм от този, предвиден в Директива 2002/38/ЕО на Съвета, за да се улесни спазването на фискалните задължения при трансгранични услуги.

(5) Въпреки че е постигнат значителен напредък по приемането, на основата на горепосочените предложения за нормативни актове, на необходимите по-широки мерки, които ще заменят мерките, съдържащи се в член 1 от Директива 2002/38/ЕО, нямаше възможност те да бъдат приети преди изтичането на срока на последната на 30 юни 2006 г.

(6) В светлината на приемането на тези разширени мерки в краткосрочен или средносрочен план, както и на констатациите от гореспоменатата процедура на преразглеждане, уместно е, в интерес на доброто функциониране на вътрешния пазар и за да се осигури непрекъснатото премахване на изкривяването, разпоредбите, приложими спрямо услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои услуги, предоставяни по електронен път, предвидени в член 1 от Директива 2002/38/ЕО, да продължат да се прилагат до 31 декември 2006 г.

(7) Член 5 от Директива 2002/38/ЕО предвижда възможността поради практически съображения този срок да бъде продължен от Съвета, действащ с единодушие на основата на внесено от Комисията предложение.

(8) Директива 2002/38/ЕО следва съответно да се измени.

(9) Предвид на неотложността на въпроса, за да се избегне образуването на правна празнота, е наложително да се допусне изключение от изискването за шестседмичния срок, посочен в точка I(3) от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Член 4 от Директива 2002/38/ЕО се заменя със следното:"Член 4

Член 1 се прилага до 31 декември 2006 г."


Член 2


1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, считано от 1 юли 2006 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.


Член 3

Настоящата директива влиза в сила на деня на публикуването ? в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2006 година.

За Съвета

Председател

J. PROLL


_________________________

1 ОВ L 128, 15.5.2002 г., стр. 41.


Untitled Page