ДИРЕКТИВА 2006/79/ЕО НА СЪВЕТА от 5 октомври 2006 година относно освобождаване от данъчно облагане на вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни

Обн. L ОВ. бр.286 от 17 Октомври 2006г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(кодифицирана версия)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент1,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,

като има предвид, че:


(1) Директива 78/1035/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. за освобождаване от данъчно облагане на вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни3 е съществено изменяна няколко пъти4. В интерес на прозрачността и рационалността упоменатата директива следва да бъде кодифицирана.

(2) Следва да се изготви разпоредба за освобождаване от данък върху оборота и акцизи за вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни.

(3) За тази цел границите, в които това освобождаване от практическа гледна точка следва да се прилага, трябва да бъдат доколкото е възможно същите като предвидените за договореностите на Общността за освобождаване от митни сборове в Регламент (ЕИО) № 918/83 от 28 март 1983 г. на Съвета, установяващ режим на Общността за освобождаване от митни сборове5.

(4) Необходимо е да се определят конкретни лимити за определени продукти поради високото ниво на данъчно облагане, на което те са предмет понастоящем в държавите-членки.

(5) Настоящата директива не трябва да накърнява задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, установени в приложение І, част Б.


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

1. Малки пратки стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна от частни лица на други частни лица в държава-членка, се освобождават при внос от данък върху оборота и акциз.

2. По смисъла на параграф 1 „малки пратки стоки с нетърговски характер“ означава пратки, които:

а) имат случаен характер;

б) съдържат само стоки, предназначени за лична или семейна употреба на получателите, естеството и количеството на които не показват, че са внесени с търговска цел;

в) съдържат стоки на обща стойност, която не надвишава 45 EUR;

г) са изпратени от изпращача до получателя без каквото и да е заплащане.


Член 2


1. Член 1 се прилага за изброените по-долу стоки при условията на следните количествени ограничения:

а) тютюневи изделия

i) 50 цигари,

или

ii) 25 пурети (пури с максимално тегло 3 грама всяка),

или

iii) 10 пури

или

iv) 50 грама тютюн за пушене;

б) алкохол и алкохолни напитки:

i) дестилирани напитки и спирт с алкохолно съдържание до 22 % vol.; неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание 80 % vol. и повече обемни процента: една стандартна бутилка (до 1 литър),

или

ii) дестилирани напитки и спирт, аперитиви на базата на вино или алкохол, тафия, саке или подобни напитки с алкохолно съдържание до 22 % vol.; пенливи вина, подсилени вина: една стандартна бутилка (до 1 литър),

или

iii) непенливи вина: два литра;

в) парфюми: 50 грама,

или

тоалетни води: 0,25 литра или осем унции;

г) кафе: 500 грама,

или

екстракти от кафе и есенции: 200 грама;

д) чай: 100 грама,

или

екстракти от чай и есенции: 40 грама.

2. Държавите-членки имат право да намаляват количествата на стоките, посочени в параграф 1, подлежащи на освобождаване от данък върху оборота и акцизи, или изцяло да отменят освобождаването за такива стоки.


Член 3


Всички стоки, изброени в член 2, които се съдържат в малки пратки с нетърговски характер в количества, надвишаващи тези, предвидени в упоменатия член, се изключват изцяло от освобождаването.


Член 4


1. Равностойността на еурото в национална валута, която се използва за прилагането на настоящата директива, се определя веднъж годишно. Приложимите ставки са действащите на първия работен ден от октомври в сила от 1 януари следващата година.

2. Държавите-членки могат да закръглят сумите в национална валута в резултат на превръщането на сумите в еуро, предвидени в член 1, параграф 2, при условие че това закръгляне не надвишава 2 EUR.

3. Държавите-членки могат да запазят сумата на освобождаването в сила по време на годишните корекции предвидени в параграф 1, ако преди закръглянето предвидено в параграф 2, конвертирането на сумата на освобождаването в еуро би довело до по-малко от 5 % промяна в освобождаването, изразено в национална валута.


Член 5


Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, което приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира съответно останалите държави-членки за това.


Член 6


Директива 78/1035/ЕИО се отменя, без да се накърняват задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за въвеждане в националното законодателство на директивите, установени в приложение І, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се тълкуват в съответствие с таблицата на съответствията в приложение ІІ.


Член 7


Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ? в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 8


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Люксембург на 5 октомври 2006 година.

За Съвета

Председател

K. RAJAM?KI


ПРИЛОЖЕНИЕ І


ЧАСТ А

Отменената директива с нейните последователни изменения


Директива 78/1035/ЕИО на Съвета 6 (ОВ L 366, 28.12.1978 г., стр. 34)

Директива 81/933/ЕИО на Съвета (ОВ L 338, 25.11.1981 г., стр. 24) - само член 2

Директива 85/576/ЕИО на Съвета (ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 30)


ЧАСТ Б


Срокове за транспониране в националното законодателство

(съгласно член 6)

Директива - Срокове за транспониране

78/1035/ЕИО - 1 януари 1979 г.

81/933/ЕИО - 31 декември 1981 г.

85/576/ЕИО 30 юни 1986 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО


Директива 78/1035/ЕИО - Настоящата директива


Член 1, параграф 1 - Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, първо тире - Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, второ тире - Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, трето тире - Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, четвърто тире - Член 1, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 1, буква а), от 50 цигари“ на „50 грама тютюн за пушене“ - Член 2, параграф 1, буква а), i)—iv)

Член 2, параграф 1, буква б) - Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, буква б), първо тире - Член 2, параграф 1, буква б), i)

Член 2, параграф 1, буква б), второ тире - Член 2, параграф 1, буква б), ii)

Член 2, параграф 1, буква б), трето тире - Член 2, параграф 1, буква б), iii)

Член 2, параграф 1, букви в), г) и д) - Член 2, параграф 1, букви в), г) и д)

Член 2, параграф 2 - Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3 - —

Член 3 -


Член 3

Член 4, параграф 1 - —

Член 4, параграф 2 - Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 3 - Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 4 - Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1 - —

Член 5, параграф 2 -


Член 5

— - Член 6

— -


Член 7

Член 6 -


Член 8

— - Приложение І

— - Приложение ІІ


_________________________

1 Все още непубликувано в Официален вестник.

2 Все още непубликувано в Официален вестник.

3 ОВ L 366, 28.12.1978 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

4 Виж приложение І, част А.

5 ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

6 Директива 78/1035/ЕИО също така е изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.


Untitled Page