ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/31/08

Обн. C ОВ. бр.250 от 2 Октомври 2008г.

Действие 4.1 - Подкрепа за органи на европейско равнище в сферата на младежта

1. Цели и описание

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да подпомогне постоянните дейности на органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта, и да преследва цел, която е от общ европейски интерес.

Тези дейности трябва да допринесат за насърчаването на активното участие от страна на младите граждани в обществения живот, в обществото, както и за разработването и осъществяването на действия за европейско сътрудничество в сферата на младежта в общ смисъл.

На такива органи може да бъде предоставена годишна субсидия с цел подпомагането им да посрещнат разходите по своята дейност. Те могат да бъдат:

- организация с нестопанска цел, осъществяваща своята дейност на европейско равнище с насоченост към младите хора,

- европейска мрежа, представляваща органи, работещи в полза на младите хора.

Предоставянето на субсидията се осъществява, като се вземе предвид правото на съответния орган да избира членовете си, както и неговата автономност при детайлното определяне на дейностите му.

Настоящата покана за представяне на предложения не се отнася за организации, които вече са сключили рамково споразумение за партньорство с Агенцията за периода 2008-2010 г.


Целта на поканата за представяне на предложения е подбор на организации за сключване на годишни споразумения за субсидии, покриващи бюджетната 2009 г. Организациите, избрани в рамките на покана EACEA/20/07 за получаване на годишна оперативна субсидия за 2008 г., както и организациите, които не са кандидатствали или не са били избрани в рамките на покана EACEA/20/07, могат да кандидатстват, ако отговарят на описаните по-долу критерии.

2. Допустими кандидати

2.1. Допустими органи

За да му бъде предоставена оперативна субсидия, органът трябва да отговаря на следните условия:

- да е неправителствена организация,

- да е регистриран съгласно изискванията на закона поне една година преди датата на подаване на заявлението, в случай че става дума за оперативна субсидия,

- да е организация с нестопанска цел,

- да е младежка организация или орган с по-широки цели, част от дейностите на които са предназначени за младежта,

- да привлича младите хора в управлението на дейностите, развивани в тяхна полза,

- да има поне един постоянен член на персонала (платен или неплатен). Договорено е изключение за органи, които никога не са получавали финансови помощи на основание на това действие и които предвиждат да наемат постоянен член на персонала в случай на предоставяне на финансова помощ.


2.2. Допустими страни

Допускат се кандидатури на органи със седалище в една от следните страни:

- държавите-членки на Европейския съюз,

- държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

- страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз, които се ползват от предприсъединителната стратегия: Турция,

- страните от Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия,

- някои страни от Източна Европа: Беларус, Молдова, Руската федерация, Украйна.

Органите, които искат да подадат заявление, трябва да имат действащи организации в поне осем от горепосочените страни.


3. Допустими дейности

В годишната си работна програма за 2009 г. (1 януари 2009 г.

- 31 декември 2009 г.) организациите трябва да включат редица дейности в съответствие с принципите, които подчертават действието на Общността в сферата на младежта.

Дейностите, които биха допринесли за укрепването и повишаването на ефективността на действието на Общността, са следните:

- група 1: представителство на европейско равнище на възгледите и интересите на младите хора в тяхното многообразие,

- група 2: младежки обмен и доброволчески дейности,

- група 3: неинституционализирано и неформално обучение и програми за младежки дейности,

- група 4: насърчаване на междукултурното познание и разбиране,

- група 5: дебати по европейски въпроси, политиките на

Европейския съюз или младежките политики,

- група 6: разпространение на информация за действия на Общността,

- група 7: действия, насърчаващи участието и инициативите от страна на младежите.


4. Критерии за предоставяне

Заявленията за предоставяне на субсидии ще бъдат оценявани, като се вземат предвид следните качествени критерии:

- съответствие с условията на целите на програмата,

- качество на планираните дейности,

- въздействие и ефект на умножаване на тези дейности сред младите хора,

- географско въздействие на планираните дейности,

- участие на младежи в организацията на съответните органи, а също следните количествени критерии:


брой на:

- планираните дейности,

- групите от включени дейности,

- засегнатите теми,

- младежите, участващи в дейностите, и по-специално на тези в неравностойно положение,

- страните участнички.


5. Бюджет

Предвидената обща сума за съфинансирането на органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта, за 2009 г. възлиза на минимум 1 400 000 EUR. Финансовата помощ от Общността не може да надвишава 80 % от общите разходи, допустими за дейността.

Максималният размер на субсидията за всеки орган е 35 000 EUR за годишно споразумение за действие.

За да изчислят размера на оперативната субсидия, кандидатстващите организации могат да избират между две схеми на финансиране:

1. финансиране с единна ставка;

2. традиционното бюджетно финансиране на допустими разходи

(изчисляване въз основа на бюджета).


6. Подаване на заявления

Ще бъдат допускани за разглеждане само заявления, представени на официалния формуляр, надлежно попълнени и датирани, подадени в два екземпляра (един оригинал) и подписани от лицето, упълномощено да поема правно обвързващи анга- жименти от името на кандидатстващата организация.

Заявленията за предоставяне на субсидии трябва да се изпращат на следния адрес най-късно до 1 декември 2008 г.:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Youth Unit (P6)

Grant application "Youth in Action" - Action 4.1 - 2009

Avenue du Bourget 1 (BOUR - 1/01) B-1140 Brussels

- при изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо,

- при изпращане по куриер важи датата на доставка от куриерската служба.

Заявления, изпратени по факс или по електронна поща, няма да бъдат разглеждани.


7. Допълнителна информация

Заявленията трябва да отговарят на условията, описани в Указания за подаване на заявления - Покана за представяне на предложения EACEA/31/08 -, да бъдат подадени на предвидения за целта формуляр и да съдържат съответните приложения. Тези документи могат да се намерят на следния адрес в интернет:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm


2008-C250-10


Untitled Page