Покана за предложения - Пилотен проект за засилване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата с горските пожари

Обн. C ОВ. бр.251 от 3 Октомври 2008г.

1. Европейската комисия, Генерална дирекция "Околна среда", отдел "Гражданска защита" отправя покана за предложения с цел определяне на проекти за засилване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата с горските пожари, които могат да са избираеми за финансова подкрепа в рамките на пилотен проект в областта на гражданската защита. Тази финансова подкрепа ще бъде във формата на безвъзмездни средства.

2. Съответните области, характерът и съдържанието на дейностите и условията за финансиране са определени в съответното Ръководство за кандидатстване за безвъзмездни средства, което съдържа и подробни инструкции за това къде и кога да се подаде предложение. Ръководството, както и необходимите формуляри за кандидатстване за безвъзмездни средства могат да бъдат изтеглени от сайта Europa на следния

адрес:

http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

3. Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на адреса, посочен в Ръководството за кандидатстване за безвъзмездни средства до 21 ноември 2008 г. Предложенията трябва да бъдат изпратени по пощата или с куриерска служба не по-късно от 21 ноември 2008 г. (за доказателство се приема датата на изпращане, пощенското клеймо или датата от квитанцията за приемане на пратката за изпращане). Те могат също да бъдат подадени на ръка на самия адрес, посочен в ръководството, не по-късно от 17:00 ч.

на 21 ноември 2008 г. (за доказателство се приема разписката за получаване с отбелязана дата и подписана от отговорното длъжностно лице).

Предложения, изпратени преди определения краен срок, но получени от Комисията след 4 декември 2008 г. (крайна дата за получаване), няма да се допускат за разглеждане. Задължение на кандидатстващата организацията е да се увери, че са взети необходимите мерки, за да се спази този краен срок.

Предложения, подадени с факс или електронна поща, както и непълните кандидатури или кандидатури, изпратени на няколко части, няма да бъдат приемани.

4 Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства е определена да протече в следния ред:

- получаване, вписване и потвърждаване на получаването от Комисията,

- оценка на предложенията от Комисията,

- решение за отпускане на средства и уведомяване на кандидатите за резултата.

Бенефициерите ще бъдат избрани въз основа на критериите, определени в точка 2 от упоменатото ръководство и в съответствие с наличния бюджет.

В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и страната, подала предложението, ще се сключи споразумение за безвъзмездни средства (в евро).

Процедурата е строго поверителна.


2008-C251-10


Untitled Page