ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/30/08 - Действие 4.6 - Партньорства - Програма "Младежта в действие"

Обн. C ОВ. бр.253 от 4 Октомври 2008г.

2008/C 253/071. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
С помощта на действие 4.6 на програмата "Младежта в действие" Европейската комисия, чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, има за цел да подкрепи проекти за партньорство с регионални или местни публични субекти, или с органи, работещи в сектора на младежта на европейско равнище.Докато други раздели на програмата са насочени към отпускане на голям брой безвъзмездни средства за малки проекти за обмен на млади хора, за инициативи на млади хора или за обучение и работа в мрежа на лица, работещи в сектора на младежта, настоящата покана има за цел да направи възможно групирането на такива малки проекти при използване на структуриращ подход, предложен от публичен субект или орган на европейско равнище. По този начин тя предлага възможност на тези бенефициери да придадат европейско измерение и публичност на своите действия в полза на младите хора и/или да съдействат на Европейския съюз в подкрепата за проекти в полза на младите хора, предоставена от трети лица (например от младежки сдружения, установени в региона на бенефициера). Всъщност съчетаните по този начин проекти могат да бъдат изпълнени или пряко от бенефициера на субсидията, или от други субекти, подкрепени по този начин съвместно от бенефициера и от Съюза. Така този подход се вписва в една партньорска инициатива, насочена към гарантиране на възможно най-голям разпространителски ефект върху действията в полза на младежта.Настоящата покана има за цел да подкрепи партньорствата, допринасящи за разработването на стратегии и програми за съвместни дейности с европейско измерение в полза на младите хора.По-конкретно проектът, получил подкрепа по настоящата покана, ще представлява програма за дейност:- съчетаваща една или повече дейности, спадащи към поддействия 1.1, 1.2 и/или 4.3 (освен работа в мрежа) на програмата "Младежта в действие",- предложена от орган, който е допустим кандидат, участващ в проекта по един от следните два варианта (като единият изключва другия):а) програмата за дейност се изпълнява пряко от самия орган кандидат (процедура А);б) кандидатстващата организация (координатор) координира изпълнението на програмата за дейност, която се осъществява от други организации (партньори), отговарящи на критериите за допустимост по поддействията на програма "Младежта в действие" (процедура Б). В този случай орга- низациите партньори се определят от кандидатстващата организация при подаване на кандидатурата.2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


Предложенията трябва да бъдат представени от местни или регионални публични субекти или от органи, работещи в сектора на младежта на европейско равнище (ENGO) с членуващи организации в най-малко 8 държави по програмата "Младежта в действие".


Допустими са само заявленията на заявители със статут на юридически лица, установени в една от страните по програмата най-малко една година преди датата на подаване на заявлението. Страните по програмата са следните:


- държавите-членки на Европейския съюз: Германия, Австрия, Белгия, България, Кипър, Дания, Испания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Чешка република, Румъния, Обединеното кралство, Словакия, Словения, Швеция,


- държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,


- страните - кандидатки за членство в ЕС, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответ- ствие с общите принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на Общността: Турция.3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ


Допустимите дейности, които могат да фигурират в една програма за дейност, са следните:


1. Обмен на млади хора - по поддействие 1.1 на програмата "Младежта в действие" (за подробности относно критериите за допустимост и правилата за финансиране вж. приложение I).


2. Инициативи на млади хора - по Поддействие 1.2 на програмата "Младежта в действие" (за подробности относно критериите за допустимост и правилата за финансиране вж. приложение I).


3. Дейности по Поддействие 4.3 на програмата "Младежта в действие", освен дейностите по работа в мрежа (за подробности относно критериите за допустимост и правилата за финансиране вж. приложение I).


Не се допускат други дейности.


Програмите трябва да започнат задължително между 1 април 2009 г. и 1 септември 2009 г.


Програмите за дейност може да са с продължителност 2 години (24 месеца).4. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


Качеството на проекта ще бъде оценено по следните критерии:


А. Общо качество на програмата за дейност и на координирането, което ще бъде оценено в зависимост от:


а) съответствие на целите на програмата "Младежта в действие" и на настоящата покана за представяне на предложения;


б) качество на концепцията на програмата за дейност и по-специално на планирането й;


в) обхват на програмата за дейност (т.е. разпространителски ефект, трайното й въздействие върху значителен брой млади хора, нейната прозрачност и оползотворяването на резултатите от нея);


г) брой на младите хора и на младежките активисти, пряко включени в изпълнението на програмата за дейност.


Всеки от посочените по-горе критерии (точка А) има еднаква тежест при оценяването.


Б. Качество на всяка от дейностите, включени в програмата за дейност, което ще бъде оценено в зависимост от:


а) съвкупност от критериите за възлагане, отнасящи се до тази дейност (качество на проекта и на предложените методи, профил на участниците и на вносителите на проектите), както и относителната им тежест за целите на оценката, както е описано подробно в приложение I.


Двете категории критерии ще имат еднаква тежест при изготвяне на оценката.


5. НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ


Общият бюджет, отпуснат за съфинансирането на програми в рамките на настоящата покана, възлиза на около 750 000 EUR.


Сумата на безвъзмездните средства, отпуснати за всеки отделен проект, не може да надхвърля 100 000 EUR.


В рамките на партньорството бенефициерът ще раздели съфинансирането на проекта с Европейската комисия.


Агенцията си запазва възможността да не разпредели всички налични средства.


6. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ


Заявленията трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура

("Агенцията") най-късно до 1 декември 2008 г. на следния адрес:


Agence Executive "Education, Audiovisuel et Culture" Programme "Jeunesse en action"

Appel a propositions EACEA/30/08

BOUR 01/001

Avenue du Bourget, 1

B-1140 Bruxelles


Ще бъдат приети само заявленията, подадени чрез съответните формуляри, надлежно попълнени, датирани и подписани от лицето, което по закон има право да се задължава от името на органа кандидат.


Заявленията, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.


7. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Подробните указани за кандидатите, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния адрес:


http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action46/index_en.htm


Заявленията се подават задължително на предвидените за целта формуляри и трябва да съдържат всички изисквани приложения и данни.


Untitled Page