Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на селскостопански продукти и храни - (2008/C 254/09)

Обн. C ОВ. бр.254 от 7 Октомври 2008г.

Тази публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета1. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени от Комисията в срок от шест месеца от датата на тази публикация.


ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА


Заявка за промяна в съответствие с член 9 и член 17, параграф 2


„KOLSCH“


ЕО №: DE/PGI/117/0655/10.05.2004


ЗНП ( ) ЗГУ ( X )


Предвидена промяна (предвидени промени)


Рубрики от спецификацията:


Название на продукта

Описание на продукта

Географска област

Доказателство за произход

Метод на производството

Връзка

Eтикетиране

Национални разпоредби


Промяна (промени)


Описание: Светла, напълно ферментирала, бистра и горноферментираща бира с акцент на хмел със същите изисквания за качество:


1. светла — цвят: 5-15 единици EBC — по Европейска пивоварна конвенция;


2. напълно ферментирала — остатъчна захар: 0,0-0,5 % тегл.;


3. с акцент на хмел — концентрация на горчивите вещества: 15-30 единици EBC — по Европейска пивоварна конвенция;


4. бистра — мътност: 0,0-2 единици EBC — по Европейска пивоварна конвенция;


5. горноферментираща — смес с дрожди: чисти щамове горноферментиращи дрожди;


6. изчислена концентрация на екстрактно съдържание 11-12,5 % тегл.;


7. алкохолно съдържание — 4,2-5,5 % vol.


— Kolsch с намалено алкохолно съдържание: 2,1-2,8 % vol.,


— безалкохолна бира Kolsch: < 0,5 % vol.


Оригиналните бири, от които се произвеждат безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание, отговарят на същите изисквания за качество, посочени в 1 до 6.


Пояснение: Досега в изискванията за качество под точките 1 до 6 бяха посочени усреднени стойности за бирите Kolsch на всички производители, някои от тях и без допустими отклонения, което води до недоразумения. Вместо тези данни сега се посочват диапазоните, които същевременно се адаптират към техническите дадености и/или развитието на вкуса на потребителите.


При безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание, които се произвеждат изключително от производителите на бирите Kolsch, от напълно ферментиралата готова бира Kolsch се извлича част от алкохолното съдържание или целият алкохол, като всички други съставни вещества остават непроменени, т.е. изискванията за качество под точките 1 до 6 съответно важат и за тях. „По-лекият“ вкус се получава само въз основа на последващото намаляване на алкохолното съдържание. Безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание също са плътни бири. Поради наличието на интерес на потребителите те съществуват и преди 26 януари 1994 г., като този факт по погрешка не е споменат в заявлението. Доброто име на бирите Kolsch се отнася в същата степен и за безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание.


Географска област: Територията на град Koln както и градовете Bedburg, Bonn, Bruhl, Dormagen, Frechen, Leverkusen, Monheim и Wiehl в околностите на Koln.


Пояснение: Отпада указанието на географското положение на пивоварните, понастоящем произвеждащи бири Kolsch. Описанието на самата географска област остава непроменено.


Доказателство за произход: Чрез книжно администриране и/или електронно регистриране на всички документи за снабдяване, като например формуляри за поръчки, стокови разписки и товарителници, както и на всички фактури от доставчици и за клиенти се документират — и в случай на обратно проследяване се идентифицират — непосредствените доставчици на всички суровини — пивоварен малц (малц от ечемик и/или пшеница), смлян и пресован в пелети хмел или екстракт от хмел, пивоварна вода, горноферментиращи дрожди — и непосредствените промишлени купувачи. Освен това при бутилирането от всяка серия/партида се заделят резервни образци, препратки към които се намират на всяка търговска единица чрез посочване на пивоварната-производител и номера на серията/партидата.


Пояснение: Досегашното описание на заглавието „Доказателство за произход“ влиза непроменено в заглавието „Връзка с географската област“. Занапред в заглавието „Доказателство за произход“ ще се описват мерките за обратното проследяване на крайния продукт „Kolsch“ до мястото на производството в географската област.


Метод на производство: Производство според изискванията на немския закон за чистотата на бирата, като се използват чисти щамове горноферментиращи дрожди.


Всички бири Kolsch, включително бирите с намалено алкохолно съдържание и безалкохолните, от край време се варят съгласно изискванията на немския закон за чистотата на бирата. В съответствие с този закон за суровини се използват само пивоварен малц (малц от ечемик и/или пшеница), хмел и горноферментиращи дрожди. Чрез доставчици се набавят пивоварен малц и хмел, понякога и пивоварна вода, ако липсва собствен кладенец, а в редки случаи и чисти щамове горноферментиращи дрожди, ако те не се култивират по традиция в/от самата пивоварна в географската област.


След приемането на малца той се съхранява в силозите за малц. Впоследствие малцът от силозите се смила грубо в пивоварни мелници. След смилането полученият шрот се смесва с вода, която може да произхожда от източници извън географската област, и съдържащото се в малцовите зърна нишесте се разгражда с помощта на ензими в процеса на майшуване. След майшуването чрез филтрацията на малцовата каша се получава пивната мъст. Към получената пивна мъст се добавя хмел и сместа се вари. Получените при това коагулати се отделят в процес на отстраняване на горещите утайки, а горещата мъст се охлажда с помощта на топлообменник. Получената охладена мъст се заквасва с горноферментиращи пивни дрожди, аерира се и се подава към ферментационен апарат. Във ферментационния апарат получените при майшуването въглехидрати ферментират с помощта на горноферментиращите дрожди и се превръщат в алкохол и въглероден двуокис. Поради образуването на дълговерижни съединения от спори горноферментиращите дрожди изплуват на повърхността. Получената по този начин „млада“ бира се охлажда, подлага се на процес на съзряване и след това се филтрира през филтриращата преграда. Филтрираната бира се успокоява в апарати под налягане и после се подлага на различните процеси на бутилиране, които могат да се провеждат и извън географската област.


При бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание и безалкохолните бири Kolsch алкохолното съдържание на ферментиралата готова бира се намалява преди всичко чрез вакуумна дестилация и изпаряване или обратна осмоза през полупропусклива мембрана или диализа, като всички операции също се провеждат в географската област.


Пояснение: Методът на производство сега е описан чрез всички отделни стъпки с оглед на географската област, както това бе направено вече в резюмето, изпратено на 19 май 2004 г. в Landesamt fur Ernahrungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen (Дирекция за хранителна промишленост на провинция Северен Рейн-Вестфалия). Изложените досега данни относно отделни изисквания за качество се прехвърлят в заглавието „Описание“, като средните стойности се заместват с диапазони, които в някои случаи се адаптират.


РЕЗЮМЕ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА


„KOLSCH“


ЕО №: DE/PGI/117/0655/10.05.2004


ЗНП ( ) ЗГУ ( X )


Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.


1. Отговорен орган в държавата-членка:


Наименование: Bundesministerium der Justiz

Адрес: Mohrenstrasse 37

D-10117 Berlin (Postanschrift: D-11015 Berlin)

Тел. (49) 0 18 88 5 80-0 или (030) 20 25-70

Факс. (49) 0 18 88 5 80-95 25 или (030) 20 25-95 25

Еmail: @####67108864#mailto:matzner-an@bmj.bund.de#matzner-an@bmj.bund.de@


2. Група:


Наименование: Kolner Brauerei-Verband e.V.

Адрес: Lungengasse 48-50

D-50676 Koln

Тел. (49-221) 240 38 28

Факс. (49-221) 921 80 19

E-mail:

—Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )


3. Вид продукт:


Клас 2.1: Бира


4. Спецификация: (резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)


4.1. Наименование: „Kolsch“


4.2. Описание: Светла, напълно ферментирала, ясна и горноферментирала бира с акцент на хмел със същите изисквания за качество:


1. светла — цвят: 5-15 единици EBC — по Европейска пивоварна конвенция;


2. напълно ферментирала — остатъчна захар: 0,0-0,5 % тегл.;


3. с акцент на хмел — концентрация на горчивите вещества: 15-30 единици EBC — по Европейска пивоварна конвенция;


4. бистра — мътност: 0,0-2 единици EBC — по Европейска пивоварна конвенция;


5. горноферментирала — смес с дрожди: чисти щамове горноферментиращи дрожди;


6. изчислена концентрация на екстрактно съдържание 11-12,5 % тегл.;


7. алкохолно съдържание — 4,2-5,5 % vol.


— Kolsch с намалено алкохолно съдържание: 2,1-2,8 % vol.,


— безалкохолна бира Kolsch: < 0,5 % vol.


Оригиналните бири, от които се произвеждат безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание, отговарят на същите изисквания за качество, посочени в 1 до 6.


4.3. Географска област: Територията на град Koln както и градовете Bedburg, Bonn, Bruhl, Dormagen, Frechen, Leverkusen, Monheim и Wiehl в околностите на Koln.


4.4. Доказателство за произход: Чрез книжно администриране и/или електронно регистриране на всички документи за снабдяване, като например формуляри за поръчки, стокови разписки и товарителници, както и на всички фактури от доставчици и за клиенти се документират — и в случай на обратно проследяване се идентифицират — непосредствените доставчици на всички суровини — пивоварен малц (малц от ечемик и/или пшеница), смлян и пресован в пелети хмел или екстракт от хмел, пивоварна вода, горноферментиращи дрожди — и непосредствените промишлени купувачи. Освен това при бутилирането от всяка серия/партида се заделят резервни образци, препратки към които се намират на всяка търговска единица чрез посочване на пивоварната-производител и номера на серията/партидата.


4.5. Метод на производство: Производство според изискванията на немския закон за чистотата на бирата, като се използват чисти щамове горноферментиращи дрожди.


Всички бири Kolsch, включително бирите с намалено алкохолно съдържание и безалкохолните, от край време се варят съгласно изискванията на немския закон за чистотата на бирата. В съответствие с този закон за суровини се използват само пивоварен малц (малц от ечемик и/или пшеница), хмел и горноферментиращи дрожди. Чрез доставчици се набавят пивоварен малц и хмел, понякога и пивоварна вода, ако липсва собствен кладенец, а в редки случаи и чисти щамове горноферментиращи дрожди, ако те не се култивират по традиция в/от самата пивоварна в географската област.


След приемането на малца той се съхранява в силозите за малц. Впоследствие малцът от силозите се смила грубо в пивоварни мелници. След смилането полученият шрот се смесва с вода, която може да произхожда от източници извън географската област, и съдържащото се в малцовите зърна нишесте се разгражда с помощта на ензими в процеса на майшуване. След майшуването чрез филтрацията на малцовата каша се получава пивната мъст. Към получената пивна мъст се добавя хмел и сместа се вари. Получените при това коагулати се отделят в процес на отстраняване на горещите утайки, а горещата мъст се охлажда с топлообменник. Получената охладена мъст се заквасва с горноферментиращи пивни дрожди, аерира се и се подава към ферментационен апарат. Във ферментационния апарат получените при майшуването въглехидрати ферментират с помощта на горноферментиращите дрожди и се превръщат в алкохол и въглероден диоксид. Поради образуването на дълговерижни съединения от спори горноферментиращите дрожди изплуват на повърхността. Получената по този начин „млада“ бира се охлажда, подлага се на процес на съзряване и след това се филтрира през филтриращата преграда. Филтрираната бира се успокоява в апарати под налягане и после се подлага на различните процеси на бутилиране, които могат да се провеждат и извън географската област.


При бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание и безалкохолните бири Kolsch алкохолното съдържание на ферментиралата готова бира се намалява преди всичко чрез вакуумна дестилация и изпаряване или обратна осмоза през полупропусклива мембрана или диализа, като всички операции също се провеждат в географската област.


4.6. Връзка с географската област: Качеството и репутацията на бирите „Kolsch“ се обясняват с хилядолетната история и традиция на производството на бира в град Koln и околностите му. Пивоварното изкуство там датира от 9-ти век. Първото автентично свидетелство за варенето на пиво в град Koln и околностите му е учредителна грамота от манастира Gerresheim, в която има указание за пивоварни в Koln. Около 1250 г. в Koln се формира задругата на пивоварите. До началото на 20-ти век се произвежда само горноферментирала бира. Появилата след това конкуренция от долноферментирала бира води до временна забрана на същата от страна градския съвет и пивоварното ведомство в защита на традиционния пивоварен занаят. В края на краищата, поради постоянното подобряване на качеството им, бирите „Kolsch“ успяват да се наложат срещу конкуренцията на долноферментиралите бири.


От януари 1994 г. бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание и безалкохолните бири Kolsch се произвеждат изключително от производители на бири Kolsch. Безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание също са плътни бири, като за производството им от напълно ферментиралата готова бира Kolsch се извлича част от алкохолното съдържание или целия алкохол, като всички други съставни вещества остават непроменени. Доброто име на бирите Kolsch се отнася в същата степен и за безалкохолните бири Kolsch и бирите Kolsch с намалено алкохолно съдържание.


4.7. Инспекционен орган:

Наименование: Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Адрес: Leibnitzstrasse 10

D-45659 Recklinghausen

(Postanschrift: Postfach 101052, D-45610 Recklinghausen)

Тел. (49-201) 15 90 22 33

Факс (49-201) 79 95 14 46

Е-mail: christi@####67108864#mailto:ratsack@lanuv.nrw.de#ane.ratsack@lanuv.nrw.de@


4.8. Етикетиране: Нагласено е с марката на конкретната пивоварна, понякога има и указание за защитата на Kolsch като „защитено географско указание“ или „g.g.A.“ (ЗГУ).


_________________________

1 ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


2008-C254-09


Untitled Page