Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни - (2008/C 255/10)

Обн. C ОВ. бр.255 от 8 Октомври 2008г.

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета1. Възраженията трябва да бъдат получени от Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.


ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА РЕГЛАМЕНТ (EО) № 510/2006 НА СЪВЕТА Заявка за промяна в съответствие с член 9 „QUESO MANCHEGO“


ЕО №: ES/PDO/117/0087/06.11.2006


ЗГУ # ЗНП X


1. Рубрика от спецификацията на продукта, за която се изисква промяна


# Наименование


X Описание


X Географски район


X Доказателство за произход


# Метод на производство


# Връзка


X Етикетиране


X Национални изисквания


X Други (инспекционен орган)


2. Вид на изменението


# Промяна в единния документ или в резюмето


X Промяна в спецификацията на регистрираното ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван нито единен документ, нито резюме


# Промяна в спецификацията, която не води до изменение на публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)


# Временна промяна в спецификацията като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)


3. Промени


3.1. Описание на продукта


Постигнатият през последните години технологичен напредък и осъвременяването на законодателството доведоха до усъвършенстване на техниките за анализ, а оттам и до по-голяма надеждност и прецизност на резултатите; вследствие на това се стигна до някои промени в отличителните параметрите на сиренето „Queso Manchego“.


Свързаните с консистенцията на сиренето „Queso Manchego“ органолептични характеристики се постигат благодарение на подходящ период на зреене; поради това периодът на зреене за сирената, чието тегло не надвишава 1,5 kg, се скъсява и се въвежда максимален период на зреене от две години, с оглед съхраняване на присъщите за този вид сирене органолептични характеристики.


Минималното маслено съдържание се повишава от 6 % нa 6,5 %. От проведените многобройни анализи в мандрите и в лабораторията на Регулаторния съвет се установи, че средната масленост надвишава 7 %.


Определянето на макроскопични примеси и пробата за редуктаза с метиленово синьо остаряха като техники за анализ.


Понятието „общ сух екстракт“ се заменя с „полезен сух екстракт“, тъй като отразява по-точно способността на млякото да се превърне в сирене.


Въвежда се нов параметър за контрол на аналитичните характеристики на млякото, а именно неговата плътност. В случая с млякото плътността е тясно свързана с неговия физикохимичен състав.


Променят се размерите на продукта, тъй като през последните години се забелязва отчетлива пазарна тенденция на търсене на по-малки по размер сирена.


Минималното изискване за киселинност (pH) на сирената се намалява на 4,8, въз основа на научни изследвания, които доказват, че това е обичайна аналитична стойност за този вид сирене.


Лабораторията на контролния орган използва в настоящата си практика техниката на електрофореза за анализ на сместа мляко — сирене. Освен че е официално призната, с годините тази техника се доказа като надеждна и бърза.


Текстът „Граница на холестерола: 98 % от стероловата фракция от неосапуняемия екстракт“ се заличава. Използваните понастоящем методи са по-усъвършенствани и по-надеждни и затова не се налага този метод на анализ да продължи да бъде използван.


С течение на времето и след изготвяне и доразвитие на формуляра с описание на профила на сиренето „Queso Manchego“ се пристъпи към реорганизация на характеристиките на продукта с това наименование за произход, като изключително внимание се обръща на органолептичните характеристики, представени в първоначалната спецификация.


От четири години насам е въведена точковата система. Измененията, внесени в различните описания на органолептичните параметри, се дължат на наблюдаваното през последните години развитие на използваната лексика в областта на сензорния анализ.


3.2. Географски район


Районът на производство бе актуализиран, вследствие на настъпила промяна в терминологията — вече не се говори за общини, а за населени места.


В резултат на това се появиха нови населени места, които в миналото са били част от някои общини, но които, в рамките на тези общини, вече са били част от района на производство.


И ако сега, с новото признаване, тези населени места не бъдат добавени, те ще останат извън района на производство, въпреки че винаги са били признати като намиращи се в рамките на съответната община, защото неизменно са отговаряли на определените условия.


3.3. Доказателства, че продуктът произхожда от определения географски район


Въведена бе практиката да се „поставя казеинов печат върху коричката на сиренето“, тъй като тя е един от основните елементи за идентификация и контрол.


Този контролен елемент представлява „пръстовият отпечатък“ на „Queso Manchego“. Всяко едно сирене носи върху казеиновия печат свои собствени номер и серия. Освен това прехвърлянето на печата от едно сирене на друго е невъзможно, тъй като след като веднъж се отдели от питата, после не може да се постави на друга.


3.4. Инспекционен орган


Инспекционният орган бе променен въз основа на изискването на член 10 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни.


3.5. Етикетиране


Външният вид на продукта се е променил с течение на времето и се е адаптирал към различни изисквания и препоръки. Сегашното лого изобразява на повърхността на сиренето отличителните му характеристики и стадо овце, от които се добива суровината за производството на продукта.


3.6. Национални законодателни изисквания


Актуализирането на действащото законодателство относно защитените наименования за произход и географски указания отменя предходното законодателство, посочено в заявката за регистрация, поради което е необходимо този параграф да бъде съответно изменен.


ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА


„QUESO MANCHEGO“


ЕО №: ES/PDO/117/0087/06.11.2006


ЗГУ # ЗНП X


1. Наименование


„Queso Manchego“


2. Държава-членка


Испания


3. Описание на земеделския продукт или храна


3.1. Вид продукт


Клас 1.3: Сирена


3.2. Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1


Сирене от пресовано тесто, произведено от овче мляко, добито от овце от порода „manchega“, с минимален период на зреене 30 дни, за сирена с тегло по-малко или равно на 1,5 kg, и 60 дни за останалите разфасовки, като максималният период на зреене е 2 години.


„Queso Manchego“ може да се произвежда от пастьоризирано или сурово мляко; в случай че е използвано сурово мляко, на етикета може да се отбележи надписът „Artesano“.


„Queso Manchego“ е мазно сирене. Физическите му характеристики в края на периода на зреене са следните:


— форма: цилиндрична и подчертано плоска,


— максимална височина: 12 cm,


— максимален диаметър: 22 cm,


— съотношение диаметър/височина: в порядъка от 1,5 до 2,2,


— минимално тегло: 0,4 кg,


— максимално тегло: 4,0 кg.


Физико-химическите характеристики на сиренето са следните:


— pH в порядъка от 4,8 до 5,8,


— сух екстракт: минимум 55 %,


— масленост: минимум 50 % при сух екстракт,


— общо съдържание на белтъчини при сух екстракт: минимум 30 %,


— натриев хлорид: максимум 2,3 %.


Xарактеристики на тестото:


— консистенция: твърда и компактна,


— цвят: варира от бяло до слонова кост и жълтеникаво,


— мирис: млечен, киселинен, интензивен и траен, който при по-изсушените сирена може да достигне пикантни оттенъци, и като цяло дълготраен и устойчив,


— вкус: леко кисел, ясно изразен и апетитен, който при по-изсушените сирена става пикантен. Особен и приятен остатъчен вкус, придаден му от млякото от овцете от порода „manchega“,


— външен вид: сиренето е на малки дупчици, неравномерно разпределени, като в някои случаи може и да няма такива,


— структура: със слаба еластичност, кремообразна и леко брашнообразна, като при по-зрелите сирена може и да е зърнеста.


Микробиологичните граници на сиренето са следните:


— Escherichia coli: максимум 1 000 колонии/g,


— Staphilococus aureus: максимум 100 колонии/g,


— Salmonella: отсъства в 25 g,


— Lysteria: отсъства в 25 g.


„Queso Manchego“ е сирене с леко кисел, ясно изразен и апетитен вкус, който при по-изсушените сирена става пикантен, и с особен и приятен остатъчен вкус, придаден му от млякото от овцете от порода „manchega“.


3.3. Суровини (само за преработени продукти)


„Queso Manchego“ се произвежда от овче мляко, добито от овце от породата „manchega“, с естествена закваска или други подсирващи ензими и натриев хлорид.


Млякото не трябва да съдържа коластра и лекарствени продукти или други примеси, които могат да окажат отрицателно въздействие при изработването, зреенето и съхранението на сиренето, както и на хигиенните и санитарните му условия.


„Queso Manchego“ може да се произвежда от пастьоризирано или сурово мляко; в случай че е използвано сурово мляко, на етикета може да се отбележи надписът „Artesano“.


Аналитичните характеристики на млякото са:


— масленост: минимум 6,5 %,


— лактоза: минимум 4 %,


— белтъчини: минимум 4,5 %,


— полезен сух екстракт: минимум 11 %,


— киселинност (по DORNIC): максимум 30°,


— плътност: 1,034-1,040 kg/l,


— точка на замръзване: < или = – 0,550 °C.


3.4. Фуражи (само за продукти от животински произход)


Овцете от порода „manchega“ се извеждат на паша през цялата година, като стопаните се ползват от природните ресурси; на закрито към храната им се добавят концентрирани фуражи, сено и вторични продукти.


Що се отнася до извеждането на паша, следва да се отбележи, че пасищата са по горските полянки, където растителността е целогодишна; видовете, които се срещат по тези места са: Medicago minima, Scorpirus subillosa, Astrafalus stella, Astrafalus sesamus и др.


„Мadajales“ представляват най-добрите пасища за овцете; там се среща ливадната метлица, наред с голямо разнообразие от бобови растения като: Medicago rigidula, Medicago lupulina, Medicago truncatula, Trigonella polyderata, Coronilla scorpoides, и др.


В дълбоката и влажна почва никнат понякога „fenelares“, които представляват гъста пасищна растителност, сред която преобладават жилави двугодишни растения, които приличат на житното растение Bracnypodium phoenicoides.


3.5. Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район


3.6. Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.


Сирената с наименование за произход „Queso Manchego“ могат да напускат мандрите и регистрираните инсталации и да се пускат на пазара единствено в опаковки, които не могат да влошат тяхното качество.


„Queso Manchego“ е винаги с коричка, която може да бъде предварително измита.


Освен това „Queso Manchego“ може да се покрие с парафин или с друга прозрачна неактивна субстанция, която е разрешена от закона, или пък да се намаже с маслиново масло, стига коричката да запази естествения си вид и цвят и казеиновият печат да се чете.


В никакъв случай не могат да се използват субстанции, които придават на коричката черен цвят.


„Queso Manchego“ може да се пуска на пазара на порции, нарязано или настъргано, при условие че е опаковано и произходът му може да бъде установен. Тази операция може да се извършва извън района на произход от предприятия, които са приели и спазват установения протокол за производствени действия, с оглед гарантиране проследяването на „Queso Manchego“ и на обработките, на които то е било подложено.


Използваните опаковки трябва при всички случаи да са в съответствие с действащото законодателство.


3.7. Специфични правила за поставяне на етикети


На етикета задължително фигурира надписът „Наименование за произход „Queso Manchego“. В случай че за производството на сиренето е използвано сурово мляко, това може да се отбележи на етикета с надписа „Artesano““.


Предназначеният за консумация продукт трябва да бъде снабден с номерирани контраетикети, предоставени от Регулаторния съвет, които се поставят в регистрираното предприятие по начин, който да не позволява тяхната повторна употреба; освен това на всяко сирене „Queso Manchego“ във фазата на оформяне и пресоване на калъпите следва да се постави казеинов печат с номер и серия.


4. Кратко определение на географския район


Населените места с наименование за произход „Queso Manchego“ са, както следва: 45 общини от провинция Albacete, 84 — от провинция Ciudad Real, 156 — от провинция Cuenca и 122 — от провинция Toledo.


Към тях бяха добавени: Alcoba de los Montes и El Robledo от провинция Ciudad Real, Albadalejo del Cuende, Villarejo de la Peguela, Villarejo-Sobrehuerta и Villar del Horno от провинция Cuenca.


5. Връзка с географския район


5.1. Специфична характеристика на географския район


Област La Mancha e врязана в южното плато на полуострова и се характеризира с равнинен релеф, чиято надморска височина намалява с приближаването на Атлантическия океан.


La Mancha е издигната равнина, разположена на варовиково-глинеста почва, а предназначеният за паша терен е образуван от богати на варовици и мергели субстрати.


Климатът в областта се характеризира с крайни стойности и големи колебания, присъщи за континенталния тип климат, с много студена зима и горещо лято (когато температурата на въздуха понякога достига до 40 °C), с големи дневни (понякога от порядъка на 20 °C) и годишни (50 °C) температурни амплитуди. Валежите са рядко явление и това нарежда тази област сред така наречените безводни райони на Испания, чиито природни условия се отличават с изключителна суша и относителна влажност накъде около 65 %.


Почвено-климатичните условия са направили от порода „manchega“ най-адаптираната за района порода.


5.2. Специфична характеристика на продукта


Сирене от пресовано тесто, с твърда коричка, с плътна и компактна консистенция, с цвят, който варира от бяло до слонова кост и жълтеникаво, с интензивен и дълготраен мирис, с леко кисел, наситен и апетитен вкус, със слаба еластичност и с кремообразна и леко брашнообразна структура.


5.3. Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или особеностите на продукта (за ЗНП) или специфично качество, репутация или друга особеност на продукта (за ЗГУ)


Специфичните почвено-климатични условия на района са изиграли голяма роля при естествената селекция, превръщайки порода „manchega“ в най-добре адаптираната порода овце, от която се произвежда млякото, което придава на „Queso Manchego“ отличителните само за него цвят, мирис, вкус и консистенция.


Сирене от овце от порода „manchega“ се произвежда от древни времена. Развитието на производството през вековете позволи да се усъвършенства това традиционно за La Mancha сирене, така че да се извлече максимално качество от този продукт.


Препратка към публикуваната спецификация


Consejeria de Agricultura. Denominaciones de Origen. Resolucion de 2 de octubre de 2006, Consejeria de Agricultura por la que se adopta decision favorable sobre solicitud de modificacion de pliego de condiciones de la Denominacion de Origen Protegida Queso Manchego. D.O.C.M. no 209 de 10 de octubre de 2006. Pag. 20695.


Публикувана в Официален вестник на Castilla-La Mancha бр. 209 от 10 октомври 2006 г. http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3


_________________________

1 ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


C2008-255-10


Untitled Page