Разпределение на г-н O'Higgins в съставите

Обн. C ОВ. бр.260 от 11 Октомври 2008г.

2008/C 260/02На 17 септември 2008 г. вследствие на встъпването в длъжност на г-н O'Higgins като съдия на пленарното събрание на Първоинстанционния съд се реши да се изменят, както следва, решенията от пленарните събрания от 25 септември 2007 г. и 8 юли 2008 г. относно разпределението на съдиите по състави.


За периода от 17 септември 2008 г. до 30 септември 2008 г., а впоследствие за периода от 1 октомври 2008 г. до 31 август 2010 г. съдиите се разпределят по следния начин: в III-ти разширен състав от петима съдии:


Г-н Azizi, председател на състав, г-жа Cremona, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen и г-н O'Higgins, съдии.


в IV-ти разширен състав от петима съдии:


Г-н Czucz, председател на състав, г-жа Cremona, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen и г-н O'Higgins, съдии.


в IV-ти състав от трима съдии: Г-н Czucz, председател на състав; Г-жа Labucka, съдия; Г-н O'Higgins, съдия.


Untitled Page