Образуване на СЕЛЕКС номера


Всеки документ, намиращ се в базата на Сиела Евро, може да бъде лесно открит чрез търсене по СЕЛЕКС номер. Това е уникален код, който се образува по няколко прости правила, посочени по-долу. Когато имате съмнение за точното наименование на акта, който търсите, но разполагате с определена служебна информация, можете с лекота сами да съставите точния номер на търсения от вас документ.


Забележка:

Възможно е даден документ да фигурира в няколко версии (поправки) в базата данни. Поправката има същия Селекс номер и добавка в скоби накрая на цифрите – например (01), (02) и т.н. в зависимост от това коя по ред е съответната поправка.

Консолидираните версии на документите в Сиела Евро се въвеждат на мястото на оригиналните и следователно имат еднакъв с техния СЕЛЕКС номер.


Секторите, в които се подразделят документите в Сиела Евро са следните:


0 – консолидирани версии на документи (в Сиела Евро тази номерация не се използва)

1 – раздел на договорите (учредителни договори, договори за присъединяване)

2 – международни споразумения

3 – действащо законодателство

4 – допълващо законодателство

5 – подготвителни договори

6 – юриспруденция

7 – национални мерки за прилагане на актове

8 – национална съдебна практика

9 – парламентарни въпроси


Сектор Е – документи EFTA (Европейската асоциация за свободна търговия)


Сектор C – документи от раздел C на Официален вестник. Обикновено фигурират с номера на броя на ОВ, годината на издаване и зададения пореден номер на съответния документ. Тези документи нямат ясно изразен СЕЛЕКС номер. Идентифицират се по година, номер на Официален вестник и поредния номер в броя.

Пример C2009/321/04 - става въпрос за четвъртия в съдържанието документ от брой С 321 от 2009 година.СЕЛЕКС номерът се формира по следния начин:

1. На първо място се поставя цифра, съответстваща на сектора, към който принадлежи документа – от 0 до 9 (вкл. С и Е)

2. Следващите четири цифри на номера са годината на издаване на документа.

3. Следва буква (букви), които са определени за всеки конкретен вид акт и са посочени в таблиците по-долу.

4. Следващите четири цифри са номерът на документа. Когато съставяме едноцифрен, дву – или трицифрен номер, пред него се поставят нули (0).


Таблици за образуване на номерата и примери:


Раздел “1” – ДОГОВОРИ -
K Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ECSC Treaty) (1951)
A Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (EURATOM) (1957); EURATOM Консолидирана версия с Договора от Лисабон 2010
E Договор за създаване на Европейската икономическа общност (EEC Treaty) (1957); Консолидираните версии на: Договора от Маастрихт 1992; Договора за Европейската общност от Амстердам 1997; Договора за ЕО от Ница 2002; Договора за ЕО от Атина 2006; Договора за функционирането на Европейския съюз 2008; Договора за функционирането на Европейския съюз 2010
F Договор за сливане (1965) и Договор за изменение на бюджетните разпоредби 1970
B Договор за присъединяване 1972 (Обединеното кралство, Дания, Ирландия, Норвегия)
R Договор за изменение на определени финансови разпоредби 1975 и Договор за изменение на определени разпоредби в протокола на статута на Европейската инвестиционна банка 1975
H Договор за присъединяване 1979 (Гърция)
I Договор за присъединяване1985 (Испания и Португалия)
G Гренландски договор 1985
U Единен европейски акт 1986
M Договор за Европейския съюз, Маастрихт (1992); Договор за Европейския съюз, консолидирана версия от Амстердам 1997; Договор от Ница за ЕС, консолидирана версия 2002; Договор за ЕС от Атина, консолидирана версия 2006; Договор за ЕС, консолидирана версия от Лисабон, 2008; Договор за ЕС, консолидирана версия от Лисабон, 2010
N Договор за присъединяване 1994 (Австрия, Швеция, Финландия, Норвегия)
D Договор от Амстердам 1997
C Договор от Ница 2001
T Договор за присъединяване 2003 (Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения, Словакия)
V Договор за приемане на Конституцията на Европа (2004)
S Договор, акт и протоколи, касаещи приемането на Република България и Румъния (2005)
P Хартата на Европейския съюз за основните права (2007); Хартата на Европейския съюз за основните права (2010)
L Договора от Лисабон 2007


Раздел „2” - Международни споразуменияA Споразумения с международни организации или държави, които не са членки на ЕС
D Актове, издадени от органи, създадени по силата на международни споразумения
P Актове на парламентарни органи, създадени от международни споразумения
X Други актове


Раздел „3” – Действащо законодателство


Примери:

32011R0023 – Регламент № 23 от 2011 година.

32010L0123 – Директива № 123 от 2010 година.

32009D1000 – Решение № 1000 от 2009 година.E CFSP (външна политика и политика на сигурност): общи позиции, съвместни действия, общи стратегии
F Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
R Регламенти
L Директиви
D Решения (с или без адресат)
S Решения на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОСВ)от общ интерес
M Непротивопоставяне на предварително обявена концентрация
J Непротивопоставяне на предварително обявено сливане
B Бюджет
K Препоръки на ЕОСВ
O Насоки на Европейската централа банка
H Препоръки
A Становища
G Резолюции
C Декларации
Q Институционални споразумения: Процедурни правила, вътрешни споразумения
X Други документи, публикувани в раздел L (ел) на Официалния вестник (или такива, датиращи преди 1967 г.)
Y Други документи, публикувани в раздел C (це) на Официален вестникРаздел „4” – Допълващо законодателство:A Споразумения между държавите-членки
D Решения на представителите на правителствата на държавите-членки
X Други актове, публикувани в раздел L на Официален вестник
Y Други актове, публикувани в раздел C на Официален вестник


Раздел „5” – Подготвителни актове (според издателя им):  Съвет и държави-членки
AG Общи позиции на Съвета
KG Съгласия на Съвета ЕОВС
IG Инициативи на държавите-членки
XG Други актове на Съвета и държавите-членки
  Европейската комисия
PC COM – законодателни предложения
DC Други „COM” документи
JC JOIN документи
SC SEC и SWD документи
EC Предложения за кодифицирани версии на регламенти
FC Предложения за кодифицирани версии на директиви
GC Предложения за кодифицирани версии на решения
XC Други актове на Комисията
  Европейски парламент (ЕП)
AP Законодателни резолюции на ЕП
BP Бюджет (ЕП)
IP Други резолюции на ЕП
DP Вътрешни решения на ЕП
XP Други актове на ЕП
  Сметна палата
AA Становища на Сметната палата
TA Отчети
SA Специалин доклади
XA Други актове на Сметната палата
  Европейска централна банка
AB Становища
HB Препоръки
XB Други актове на ЕЦБ
  Европейски икономически и социален комитет
AE Становища по консултации
IE Други становища на ЕИСЦ
AC Становища
XE Други актове
  Комитет на регионите
AR Становища по консултации
IR Други становища
XR Други актове на КР
  Комитет на ЕОВС
AK Становища на консултативния комитет
XK Други актове на Комитета ва ЕОВСД
  Други органи
XX Други актове (други органи)


Раздел „6” – Юриспруденция (по издател):


Примери:


62010CC0415 - Заключение на генералния адвокат (CC) по дело № 415 от 2010 г.

62009TJ0304 - Решение на Общия съд по дело № 304 от 2009 година  Съд
CJ Решение
CO Определение
CC Заключение на генерален адвокат
CS Прекратяване
CT Привличане на трета страна
CV Становище
CX Разпореждане
CD Решение
CP Мнение
CN Комуникация: ново дело
CA Комуникация: присъда
CB Комуникация: определение
CU Комуникация: искане за становище
CG Комуникация: становище
  Общ съд (преди Договора от Лисабон се нарича Първоинстанционен съд)
TJ Решение
TO Определение
TC Заключение на генерален адвокат
TT Привличане на трета страна
TN Комуникация: ново дело
TA Комуникация: присъда
TB Комуникация: определение
  Съд на публичната служба
FJ Решение
FO Определение
FT Привличане на трета страна
FN Комуникация: ново дело
FA Комуникация: присъда
FB Комуникация: определение


Раздел „7” – Национални мерки за прилагане (според сектор на прилагане)

Забележка – номерът на мерките е същият като този на Директивите, които се транспонират с тази разлика, че вместо цифрата „3”, СЕЛЕКС номерът започва със „7”.L National measures to implement directives


Раздел „8” – Национална съдебна практика (практика на държавите-членки)
BE Белгия
BG България
CZ Чешка република
DK Дания
DE Германия
EE Естония
IE Ирландия
EL Гърция
ES Испания
FR Франция
IT Италия
CY Кипър
LV Латвия
LT Литва
LU Люксембург
HU Унгария
MT Малта
NL Холандия
AT Австрия
PL Полша
PT Португалия
RO Румъния
SI Словения
SK Словакия
FI Финландия
SE Швеция
UK Обединеното кралство
XX Други държави, Съд на Европейската асоциация за свободна търговия, Европейски съд за правата на човека


Раздел „9” – Парламентарни въпросиE Писмени въпроси
H Въпроси по парламентарни въпроси
O Устни въпроси


Sector E: Документи на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA)A International agreements
C Acts of the EFTA Surveillance Authority
G Acts of the EFTA Standing Committee
J Decisions, orders, consultative opinions of the EFTA Court
P Pending cases of the EFTA Court
X Information and Communications
O Other acts


Untitled Page