РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария

Обн. L ОВ. бр.313 от 22 Ноември 1985г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ШВЕЙЦАРСКИЯТ ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ,

от името на Конфедерация Швейцария, наричана по-долу "Швейцария", от една страна,

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, от името на Европейската икономическа общност, И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, от името на Европейската общност за атомна енергия, от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че без да се накърняват съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, настоящото рамково споразумение и всякакви включени в него дейности по никакъв начин няма да повлияят на правомощията, предоставени на държавите-членки да предприемат двустранни дейности с Швейцария в областта на науката, технологиите, изследванията и развитието и да сключват, където е уместно, споразумения с тази цел;

КАТО ОТЧИТАТ значението на научните и технологичните изследвания за Швейцария и Общностите и взаимния им интерес от сътрудничество в тази област с цел по-доброто използване на ресурсите и предотвратяване на излишни повторения;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че по време на срещата в Люксембург на 9 април 1984 г. министрите на държавите-членки на Общностите, министрите на държавите-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Комисията отчетоха, че нарастващата икономическа взаимна зависимост между Общностите и държавите от ЕАСТ оправдава сътрудничеството, особено в областта на изследванията и развитието, и подчертаха необходимостта да се увеличат тези усилия, особено с цел насърчаване мобилността на изследователите; като имат предвид, че в допълнение министрите пожелаха да се обърне специално внимание на някои индустриални и технологични области за бъдещето;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 16 септември 1978 г. Швейцария и Общностите сключиха Споразумение за сътрудничество в областта на управляемия термоядрен синтез и физика на плазмата; като имат предвид, че Швейцария и Общностите си сътрудничат по няколко изследователски програми и действия на Общността;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 28 септември 1979 г. Европейската икономическа общност осъществи размяна на писма, с които се установява общата рамка за сътрудничество в областта на информационните услуги, и по-специално включването на швейцарската територия в мрежата за предаване на данни на Общността (Евронет);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Швейцария и Европейската икономическа общност също така си сътрудничат в рамките на Европейското сътрудничество в областта на научните и технически изследвания (COST), и като имат предвид, че те смятат да продължат своите усилия в тази насока;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Швейцария и Общностите осъществяват важни изследователски програми във високоприоритетни области и като имат предвид, че целите на тези програми съвпадат до голяма степен;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Швейцария и Общностите имат интерес от сътрудничество в рамките на по-голям брой подобни програми;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за да се постигне това, е желателно да се създаде рамка, която да обхваща цялото сътрудничество между Швейцария и Общностите в областта на изследванията, към която могат да се асоциират организации и частни предприятия; като имат предвид, че в допълнение тази рамка трябва да постанови прости и ефикасни процедури и да има динамичен характер,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


А. Цел на споразумението


Член 1


Настоящото споразумение дефинира рамка за развиване на научно и технологично сътрудничество между Швейцария и Общностите в областите от общ интерес, които са предмет на изследователски програми и програми за развитие на Общността и Швейцария.


Член 2


Сътрудничеството може да се извършва от обществени или частни организации и предприятия, които участват в изследователски програми и програмите за развитие в Швейцария и Общностите, упоменати в член 1.


Член 3


Сътрудничеството може да бъде под следните форми:

- редовен обмен на гледни точки относно посоката и приоритетите на изследователските политики и планиране в Швейцария и Общностите,

- обмен на гледни точки относно перспективите и развиването на сътрудничество,

- предоставяне на информация, получена в резултат от сътрудничеството, предвидено в настоящото споразумение;

- координиране на програми и проекти, изпълнявани от Швейцария и Общностите,

- съвместни програми и подпрограми и съвместни действия, които предстои да се осъществяват от Швейцария и Европейските общности.


Член 4


Сътрудничеството може да се осъществява по следните начини:

- съвместни срещи,

- посещения и обмен на изследователи, инженери и технически състав,

- редовни контакти между съставителите на планове и управляващите програми или проекти,

- участие на експерти в семинари, симпозиуми и работни срещи,

- участие в съвместни програми или подпрограми и съвместни действия,

- предоставяне на документи и съобщаване на резултатите от работата, извършена в рамките на сътрудничеството.


Член 5


Сътрудничеството може да се адаптира и развива по всяко време при взаимно съгласие на договарящите се страни.

Б. Изпълнение на сътрудничеството


Член 6


Сътрудничеството, обхванато в настоящото споразумение, следва да се изпълнява чрез подходящи споразумения.


Член 7


Споразуменията, упоменати в член 6, следва да уточнят договореностите за сътрудничество във всеки отделен случай, и по-специално:

- целите на научното и техническо съдържание,

- правилата по отношение на разпространяването на знания и интелектуалната собственост,

- договореностите относно мобилността на персонала и участието на представители на една от договарящите се страни в организациите на другата страна,

- условията за финансово участие в споразуменията за сътрудничество,

- всякакви други подходящи условия.


Член 8


Споразуменията, упоменати в член 6, се сключват съгласно валидните процедури за всяка договаряща се страна.


Член 9


Договарящите се страни трябва да се уведомят взаимно за имената на организациите и предприятията, упоменати в член 2, които участват в сътрудничеството.

В. Съвместен комитет


Член 10


Следва да се установи съвместен комитет, наречен "Изследователски комитет на Швейцария и Общностите", с цел да:

- идентифицира възможните сфери на сътрудничество и изследва всички мерки за подобряване и развиване на сътрудничеството,

- осъществява редовен обмен на гледни точки относно посоката и приоритетите на изследователските политики и планиране в Швейцария и Общностите и перспективите за сътрудничество,

- осигурява правилното изпълнение на настоящото споразумение.


Член 11


Съвместният комитет, съставен от представители на Комисията и Швейцария, приема свой процедурен правилник.

Той заседава по заявка на една от договарящите се страни и поне веднъж годишно.

Г. Европейска общност за въглища и стомана


Член 12


Може да се сключи отделен протокол между Европейската общност за въглища и стомана и нейните държави-членки, от една страна, и Швейцария, от друга, ако се окаже взаимно изгодно сътрудничеството в области, обхванати в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Д. Заключителни разпоредби


Член 13


Настоящото споразумение се одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съществуващи процедури. То влиза в сила в деня, в който договарящите се страни взаимно се уведомят за приключването на необходимите за тази цел процедури.


Член 14


Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, където се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и съгласно условията, постановени в същия договор, и, от друга страна, на територията на Конфедерация Швейцария.


Член 15


Настоящото споразумение е с неопределена продължителност. Всяка договаряща се страна може да обяви настоящото споразумение за невалидно по всяко време или да подаде заявка за неговото преразглеждане с предупреждение от 12 месеца.


Член 16


Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на датски, холандски, английски, френски, немски, гръцки и италиански език, като всички текстове са еднакво автентични.


Съставено в......

За Швейцарския федерален съвет

За Съвета и Комисията

на Европейските общности


Untitled Page