РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности и Кралство Норвегия

Обн. L ОВ. бр.78 от 20 Март 1987г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НОРВЕГИЯ, от името на Кралство Норвегия, наричано по-долу "Норвегия", от една страна,

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, от името на Европейската икономическа общност, и КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, от името на Европейската общност за атомна енергия, от друга страна,


като имат предвид, че без да се накърняват релевантните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, настоящото Рамково споразумение и всякакви включени в него дейности по никакъв начин няма да повлияят на правомощията, предоставени на държавите-членки, да предприемат двустранни дейности с Норвегия в областта на науката, технологиите, изследванията и развитието и да сключват където е уместно споразумения с тази цел;

като отчитат значението на научните и технологичните изследвания за Норвегия и Общностите и взаимния им интерес от сътрудничество в тази област с цел по-доброто използване на ресурсите и предотвратяване на излишни повторения;

като имат предвид, че по време на срещата в Люксембург на 9 април 1984 г. министрите на държавите-членки на Общностите, министрите на страните-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Комисията отчетоха, че нарастващата икономическа взаимна зависимост между Общностите и страните от ЕАСТ особено оправдава сътрудничество в областта на изследванията и развитието и подчертаха необходимостта да се увеличат тези усилия, особено с цел насърчаване мобилността на изследователите; като имат предвид, че в допълнение министрите пожелаха да се обърне специално внимание на някои индустриални и технологични области за бъдещето;

като имат предвид, че Норвегия и Европейските общности си сътрудничат по няколко изследователски програми и действия на Общността;

като имат предвид, че на 19 септември 1985 г. Норвегия и Европейската икономическа общност сключиха Споразумение за сътрудничество по програма за изследване и развитие в областта на металите и минералните вещества;

като имат предвид, че на 19 декември 1984 г. Европейската икономическа общност и Националното бюро за изследвания и специализирани библиотеки в Норвегия сключиха Споразумение за сътрудничество за взаимното свързване на мрежата за предоставяне на данни на Общността (DIANE) и Норвежката мрежа за данни с цел обработване на информация;

като имат предвид, че Норвегия и Европейската икономическа общност също така си сътрудничат в рамките на Европейското сътрудничество в областта на научните и технологичните изследвания (COST), и като имат предвид, че те смятат да продължат своите усилия в тази насока;

като имат предвид, че Норвегия и Общностите осъществяват важни изследователски програми във високоприоритетни области и като имат предвид, че целите на тези програми съвпадат до голяма степен;

като имат предвид, че Норвегия и Общностите имат интерес от сътрудничество в рамките на по-голям брой подобни програми;

като имат предвид, че за да се постигне това е желателно да се създаде рамка, която да обхваща цялото сътрудничество между Норвегия и Общностите в областта на изследванията, към която могат да се асоциират организации и частни предприятия; като имат предвид, че в допълнение тази рамка трябва да постанови прости и ефикасни процедури и да има динамичен характер,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


А. Цел на споразумението


Член 1


Настоящото споразумение дефинира рамка за развиване на научно и технологично сътрудничество между Норвегия и Общностите в областите от общ интерес, които са предмет на изследователски и развойни програми на Общността и Норвегия.


Член 2


Сътрудничеството може да се извършва от обществени или частни организации и предприятия, които участват в изследователските и развойните програми в Норвегия и Общностите, упоменати в член 1.


Член 3


Сътрудничеството между Норвегия и Общностите трябва да се основава на конкретни програми и проекти.


То може да бъде под следните форми:

- редовен обмен на гледни точки относно посоката и приоритетите на изследователските политики и планиране в Норвегия и Общностите,

- обмен на гледни точки относно перспективите и развиването на сътрудничество,

- предоставяне на информация, придобита в резултат от сътрудничеството, предвидено в настоящото споразумение,

- координиране на програми и проекти, изпълнявани от Норвегия и Общностите,

- съвместни програми и подпрограми и съвместни действия, които предстои да се осъществяват от Норвегия и Европейските общности.


Член 4


Сътрудничеството може да се осъществява по следните начини:

- съвместни срещи,

- посещения и обмен на изследователи, инженери и технически състав,

- редовни контакти между съставителите на планове и управляващите програми или проекти,

- участие на експерти в семинари и симпозиуми,

- участие в съвместни програми или подпрограми и съвместни действия,

- предоставяне на документи и съобщаване на резултатите от работата, извършена в рамките на сътрудничеството.


Член 5


Сътрудничеството може да се адаптира и развива по всяко време при взаимно съгласие на договорните страни.


Б. Изпълнение на сътрудничеството


Член 6


Сътрудничеството, обхванато в настоящото споразумение, следва да се изпълнява с подходящи споразумения.


Член 7


Споразуменията, упоменати в член 6, следва да уточнят договореностите за сътрудничество във всеки отделен случай и по-специално:

- целите и научното и технологичното съдържание,

- правилата по отношение на разпространяването на знания и интелектуалната собственост,

- договореностите относно мобилността на персонала и участието на представители на една от договорните страни в организациите на другата страна,

- условията за финансово участие в споразуменията за сътрудничество,

- всякакви други уместни условия.


Член 8


Споразуменията, упоменати в член 6, се сключват съгласно валидните процедури за всяка договаряща се страна.


Член 9


Договорящите се страни се уведомят взаимно за наименованията на организациите и предприятията, упоменати в член 2, които участват в сътрудничеството.

В. Съвместен комитет


Член 10


Създава се съвместен комитет, наречен "Изследователски комитет на Норвегия и Общностите", с цел да:

- идентифицира възможните сфери на сътрудничество и изследва всички мерки за подобряване и развиване на сътрудничеството,

- осъществява редовен обмен на гледни точки относно посоката и приоритетите на изследователските политики и планиране в Норвегия и Общностите и перспективите за сътрудничество,

- осигурява правилното изпълнение на настоящото споразумение.


Член 11


Съвместният комитет, съставен от представители на Комисията и Норвегия, приема свой процедурен правилник.

Той заседава по заявка на една от договорните страни и поне веднъж годишно.

Г. Европейска общност за въглища и стомана


Член 12


Може да се сключи отделен протокол между Европейската общност за въглища и стомана и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга, ако се окаже взаимноизгодно сътрудничеството в области, обхванати в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Д. Заключителни разпоредби


Член 13


Настоящото споразумение се одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съществуващи процедури. То влиза в сила в деня, в който договарящите се страни са си разменили нотификации за приключването на необходимите за тази цел процедури.


Член 14


Настоящото споразумение се прилага от една страна на териториите, където се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и съгласно условията, предвидени в същия договор, и на територията на Кралство Норвегия, от друга страна.


Член 15


Настоящото споразумение е с неопределен срок. Всяка договаряща се страна може да денонсира настоящото споразумение по всяко време или да поиска неговото преразглеждане с предизвестие от 12 месеца.


Член 16


Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и норвежки език, като всеки текст е с еднаква автентичност.

За Съвета и Комисията на Европейските общности


За Кралство Норвегия


Untitled Page