РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между Европейската икономическа общност и Споразумението от Картахена и страните-членки по него, а именно Република Боливия, Република Колумбия, Република Еквадор, Република Перу и Република Венесуела

Обн. L ОВ. бр.127 от 29 Април 1998г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, от една страна, и

КОМИСИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ КАРТАХЕНА И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКА БОЛИВИЯ, РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ, РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР, РЕПУБЛИКА ПЕРУ И РЕПУБЛИКА ВЕНЕСУЕЛА, от друга страна,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД традиционните връзки на приятелство между страните на Европейската общност (оттук нататък наричани "Общността") и Споразумението от Картахена и страните-членки по него (оттук нататък наричани "Пакт на страните от Андите");

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента си към принципите на Хартата на Обединените нации, към демократичните ценности и спазването на правата на човека;

ЗАГРИЖЕНИ за общия си интерес за създаване на сътрудничество в редица сектори, и по-специално тези на икономическо сътрудничество, търговско сътрудничество и сътрудничество за развитие;

КАТО ПРИЗНАВАТ основната цел на споразумението, която е да заздрави, задълбочи и разнообрази връзките между двете страни;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че взаимното им желание е да насърчават развитието на регионални организации, насочено към стимулиране на икономически растеж и социален напредък;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Споразумението от Картахена е организация за подрегионална интеграция и че двете страни придават особено значение на насърчаването на процеса на интеграция в региона на Андите;

КАТО ПРИПОМНЯТ Съвместната декларация, подписана от страните на 5 май 1980 г., Споразумението за сътрудничество, подписано през 1983 г., Декларацията от Рим от 20 декември 1990 г., заключителното комюнике, прието в Люксембург на 27 април 1991 г. от Общността и нейните държави-членки, и страните от Групата Рио, както и заключителното комюнике, прието на конференцията на министрите, състояла се в Сантяго на 29 май 1992 г.;

КАТО ПРИЗНАВАТ положителното въздействие на модернизацията и процеса на икономическа реформа, както и либерализирането на търговията в страните от Андите;

КАТО ПРИЗНАВАТ значението, което Общността придава на развитието на търговското и икономическо сътрудничество с развиващите се страни, и загрижени за насоките и решенията по отношение сътрудничеството с развиващите се страни от Азия и Латинска Америка;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Пактът на страните от Андите е съставен от развиващи се страни на различни нива на развитие и че те включват по-специално една страна без излаз на море и редица региони с нисък стандарт на живот;

УБЕДЕНИ във важността на принципите на ГАТТ и свободната международна търговия, както и в спазването на правата на интелектуална собственост и свобода на инвестициите;

КАТО ПРИЗНАВАТ значението на международното сътрудничество за подпомагане на страни, засегнати от проблеми, свързани с наркотични вещества и в този контекст значението на решението, прието от Общността на 29 октомври 1990 г. относно Специалната програма за сътрудничество;

КАТО ПРИЗНАВАТ специалното значение, което и двете страни придават на засилената защита на околната среда;

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта да се насърчат социалните права и по-специално правата на най-онеправданите,

РЕШИХА да сключат настоящото споразумение и за тази цел определиха като свои пълномощни представители:


ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:


Niels Helveg PETERSEN,


Министър на външните работи на Дания,

Председател на Съвета на Европейските общности

Manuel MARIN,

Заместник-председател на Комисията на Европейските общности

ЗА КОМИСИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ КАРТАХЕНА:

Miguel RODRIGUEZ MENDOZA,

Председател на Комисията на Споразумението от Картахена

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БОЛИВИЯ:

Ronald MacLEAN ABAROA,

Министър на външните работи

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ:

Noemi SANIN DE RUBIO,

Министър на външните работи

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР:

Diego PAREDES PENA,

Министър на външните работи

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПЕРУ:

Dr. Oscar de la PUENTE RAYDADA,

Министър-председател и Министър на външните работи

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ВЕНЕСУЕЛА:

Fernando OCHOA ANTICH,

Министър на външните работи,

КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Демократична основа за сътрудничество

Връзките на сътрудничество между Общността и Пакта на страните от Андите, както и настоящото споразумение в своята цялост, се основават на зачитането на демократичните принципи и правата на човека, които направляват вътрешната и международната политика както на Общността, така и на Пакта на страните от Андите, и които съставляват съществен елемент на настоящото споразумение.


Член 2


Засилване на сътрудничеството

1. Договарящите се страни с настоящото се ангажират да дадат нов тласък на връзките помежду си. За постигането на тази значима цел, те решиха да насърчат по-специално развитието на сътрудничество, свързано с търговията, инвестициите, финансите и технологиите, като вземат предвид специалния статут на страните от Андите като развиващи се страни, както и да насърчат засилването и заздравяването на процеса на интеграция в подрегиона на Андите.

2. За постигане целите на настоящото споразумение страните признават важността на взаимните консултации по международни въпроси от взаимен интерес.


Член 3


Икономическо сътрудничество


1. Договарящите се страни, като вземат предвид взаимните си интереси и средно- и дългосрочните икономически цели, се ангажират да създадат помежду си икономическо сътрудничество с възможно най-широк обхват, от който нито една икономическа област не е изключена по принцип. Целите на това сътрудничество по-специално са:

а) да засили и разнообрази най-общо икономическите връзки между тях;

б) да допринесе за устойчивото развитие на икономиките и стандарта на живот и в двете страни;

в) да насърчи разширяването на търговията с оглед насърчаването на диверсификация и отваряне на нови пазари;

г) да стимулира притока на инвестиции и трансфера на технологии и да засили защитата на инвестиции;

д) да създаде условия за повишаване нивото на заетост и подобряване на дейността на човека в производствения сектор;

е) да насърчи мерки, стимулиращи развитието на селските райони и подобряването на условията на живот в градската среда;

ж) да стимулира научния и технологичен напредък, да насърчи трансфера на технологии и да подобри технологичните умения;

з) да подкрепи процеса на регионална интеграция;

и) да обмени информация относно статистика и методология.

2. За тази цел и без да се изключва от самото начало никоя сфера на дейност, договарящите се страни, в свой интерес и в зависимост от своите пълномощия и качество, определят по общо съгласие областите, които следва да бъдат обхванати от икономическото сътрудничество. Сътрудничеството ще се съсредоточи особено върху следното:

а) промишленост;

б) агроиндустрия и минно дело;

в) земеделие и риболов;

г) планиране на енергетиката и ефикасно използване на енергия;

д) защита на околната среда и устойчиво развитие на природните ресурси;

е) трансфер на технологии;

ж) наука и технология;

з) интелектуална собственост, включително индустриална собственост;

и) стандарти и критерии за качество;

й) услуги, включително финансови услуги, туризъм, транспорт, далекосъобщения и информационни технологии;

к) информация по валутни въпроси;

л) регулиране в областта на техниката, здравето на човека и здравето на растенията;

м) заздравяване на организациите за икономическо сътрудничество;

н) регионално развитие и интеграция в пограничните региони.

3. За постигане на целите на икономическо сътрудничество договарящите се страни, всяка в съответствие със законодателството си, полагат усилия да насърчават дейности, включващи следното:

а) увеличаване на контактите между двете страни чрез организиране на конференции, семинари, търговски и промишлени посещения и седмици на бизнеса (срещи на бизнесмени), общи и специализирани панаири и такива за подизпълнители, както и проучвателни посещения, предназначени да насърчат търговския и инвестиционния поток;

б) съвместно участие на компании от Общността в панаири и изложби, провеждани в Пакта на страните от Андите, и обратно;

в) предоставяне на техническа помощ, особено чрез изпращане на консултанти и извършване на специфични изследвания;

г) изследователски проекти и размяна на учени;

д) насърчаване на съвместни предприятия, лицензионни договори, трансфер на ноу-хау, подизпълнителство и други дейности;

е) обмяна на необходима информация, особено по отношение достъп до съществуващи или бъдещи бази данни;

ж) създаване на бизнес мрежи, особено в промишления сектор.


Член 4


Предоставяне на статут на най-облагодетелствана нация

Договарящите се страни с настоящото си предоставят взаимно статут на най-облагодетелствана нация в търговията, в съответствие с Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ). И двете страни потвърждават волята си да осъществяват търговия една с друга в съответствие с настоящото споразумение.


Член 5


Развитие на търговско сътрудничество

1. Договарящите се страни приемат да развиват и разнообразяват търговията във възможно най-голяма степен, като взимат предвид съответните си икономически ситуации и като улесняват търговските сделки помежду си във възможно най-голяма степен.

2. За тази цел договарящите се страни полагат усилия да открият начини и методи за намаляване и отстраняване на пречките, затрудняващи развитието на търговия, особено нетарифни и паратарифни бариери, като взимат предвид положените усилия в тази област от международни организации.

3. Договарящите се страни оценяват при необходимост възможността за създаване на процедури за взаимни консултации.


Член 6


Средства за постигане на търговско сътрудничество


В интерес на постигане на по-активно сътрудничество в областта на търговията, договарящите се страни предприемат мерки, насочени към:

- насърчаване на срещи, размени и контакти между предприемачи от всяка от Страните, с цел определяне на стоки, подходящи за продажба на пазара на другата страна,

- улесняване на сътрудничеството между съответните им митнически служби, по-специално по отношение на професионално обучение, опростяване на процедурите и установяване на митнически нарушения,

- насърчаване и предоставяне на помощ за дейности, свързани с търговско представяне, като например семинари, симпозиуми, панаири и търговски и промишлени изложби, търговски посещения, реципрочни посещения, седмици на бизнеса и други дейности,

- предоставяне на подкрепа за собствени организации и фирми, с цел подкрепа за дейности, които са от полза и за двете страни,

- взимане предвид интересите на другата страна по отношение достъпа до пазара за стоки, полуготови и произведени стоки, както и по отношение стабилизирането на световните пазари на стоки, в съответствие с целите, договорени в рамките на съответните международни организации,

- разглеждане на начини и средства за улесняване на търговията и отстраняване на пречки за търговията, като се взима предвид извършената от международни организации дейност.


Член 7

Временен достъп на стоки

Договарящите се страни приемат да предоставят една на друга освобождаване от данъци и мита за временен внос на стоки, съгласно съответните им законодателства и като държат сметка, където е възможно, за съществуващи споразумения в тази област.


Член 8

Промишлено сътрудничество

1. Договарящите се страни насърчават разширяването и диверсификацията на производствената база на страните от Андите в областта на промишлеността и услугите, като насочват дейностите си по сътрудничество по-специално към малки и средни предприятия и насърчават стъпки за улесняване достъпа на тези предприятия до източници на капитал, пазари и необходима технология, като в същото време стимулират съвместни начинания.

2. За тази цел и в рамките на своите отговорности страните насърчават проекти и дейности, които стимулират:

- заздравяването и разширението на мрежи, създадени за целите на сътрудничество,

- засилено използване на финансовия инструмент "ЕО Инвестиционни партньори" (ECIP) както между другото и по-широко сътрудничество с финансовите институции на Пакта на страните от Андите,

- сътрудничество между икономически оператори, като съвместни предприятия, подизпълнителство, трансфер на технологии, лицензиране, приложни научни изследвания и франчайзинг,

- създаването на бизнес съвет ЕО - Пакт на страните от Андите и други органи, които благоприятстват развитието на връзки между тях.


Член 9


Инвестиции


1. Договарящите се страни приемат:

- да насърчават, доколкото позволяват техните правомощия, законови и подзаконови разпоредби и съответни политики, увеличаване на взаимно изгодни инвестиции,

- да подобряват климата за такива инвестиции като целят по-специално постигане на споразумения за насърчаване и защита на инвестициите между държавите - членки на Общността и Пакта на страните от Андите, основаващи се на принципите на недискриминация и реципрочност.

2. При преследването на тези цели договарящите се страни полагат усилия да стимулират насърчаването на инвестиции, между другото посредством:

- семинари, изложби и посещения от директори на дружества,

- обучение на бизнесмени с оглед създаването на инвестиционни проекти,

- техническа помощ, необходима за съвместни инвестиции,

- мерки по програмата ECIP.

3. Сътрудничеството в тази област може да включва публични, частни, национални или многостранни органи, включително регионални финансови институции като "Corporacion Andina de Fomento" (CAF) и "Fondo Latinoamericano de Reservas" (FLAR).


Член 10


Сътрудничество между финансови институции


Договарящите се страни полагат усилия да насърчат, в зависимост от своите нужди и в рамките на своите съответни програми и законодателства, сътрудничество между финансовите институции във формата на:

- обмяна на информация и опит в сфери от взаимен интерес. Това сътрудничество може да бъде между другото под формата на организиране на семинари, конференции и работни срещи,

- размяна на експерти,

- предоставяне на техническа помощ,

- обмяна на информация в областта на статистиката и методологията.


Член 11


Научно и технологично сътрудничество


1. В съответствие с взаимните си интереси и целите на своите политики в областта на науката, договарящите се страни приемат да развиват сътрудничество в областта на науката и технологията, по-специално насочено към:

- насърчаване размяната на учени между Общността и Пакта на страните от Андите,

- създаване на постоянни връзки между научните и технологични общности на двете страни,

- насърчаване на взаимно изгоден трансфер на технологии,

- насърчаване на връзки между изследователски центрове в двете страни с оглед намирането на съвместни решения на проблеми, засягащи и двете страни,

- прилагане на мерки с оглед постигането на целите на научноизследователските програми на двете страни,

- изграждане на изследователски капацитет и стимулиране на технологичните иновации,

- създаване на възможности за икономическо, промишлено и търговско сътрудничество,

- насърчаване на връзки между академични и изследователски институции и производствените сектори на двете страни,

- улесняване обмена на информация и реципрочния достъп до информационни мрежи.


2. Степента на сътрудничество се определя от желанията на страните, които съвместно избират приоритетни области.


Те включват:

- модерни научни и технологични изследвания,

- развитие и управление на научни и технологични политики,

- закрила и подобряване на околната среда,

- рационално използване на природни ресурси,

- интеграция и регионално сътрудничество в областта на науката и технологиите,

- биотехнология,

- нови материали.

3. За да постигнат своите избрани цели, договарящите се страни насърчават и стимулират мерки, включително:

- извършване на съвместни изследователски проекти, включващи изследователски центрове и други квалифицирани институции от двете страни,

- съвременно обучение на учени, по-специално чрез изследователски проекти в изследователските центрове на другата договаряща се страна,

- обмяна на научна информация, по-специално посредством съвместното организиране на семинари, работни срещи, работни заседания и конференции, посещавани от учени на най-високо ниво и от двете договарящи се срани,

- разпространение на научна и технологична информация и ноу-хау.


Член 12


Сътрудничество в областта на стандартите

Без да се засягат международните им задължения, в рамките на своите отговорности и в съответствие със своите законодателства, договарящите се страни предприемат стъпки за намаляване на разликите по отношение на теглови категории и мерни единици, стандартизация и сертифициране, като насърчават използването на съвместими системи на стандарти и сертифициране. За тази цел те насърчават по-специално следното:

- установяването на връзки между експерти с цел улесняване обмена на информация и изследвания върху теглови категории и мерни единици, стандарти, контрол на качеството и насърчаване на качеството и сертифициране, както и да насърчават развитието на техническа помощ в тази област,

- стимулиране на размяна и контакти между органи и институции, специализирани в тези области,

- осъществяването на мерки, насочени към постигането на взаимно признаване на системи и стандарти за качество,

- провеждане на консултации във въпросните области.


Член 13


Технологично развитие и интелектуална и индустриална собственост

1. За постигане на ефективно сътрудничество между предприятия от Пакта на страните от Андите и от Общността в областта на трансфера на технологии, лицензиране, финансиране на съвместни инвестиции и рисков капитал, договарящите се страни приемат, като надлежно съблюдават правата на интелектуална и индустриална собственост:

- да определят промишлените сектори, върху които ще се съсредоточи сътрудничеството, както и средствата за насърчаване на промишлено сътрудничество с високотехнологични насоки,

- да сътрудничат за насърчаване мобилизацията на финансови ресурси за подкрепа на съвместни проекти между предприятия от Пакта на страните от Андите и от Общността, чиято цел е прилагането на нови технологични открития в промишлеността,

- да подкрепят обучението на квалифициран технически и изследователски персонал,

- да насърчават иновациите посредством размяна на информация по програми, които всяка от страните провежда за тази цел, редовен обмен на опит, придобит от управлението на иновационни програми и посредством размяна на схеми между институции на Пакта на страните от Андите и на Общността за размяна на служители от двете страни, отговарящи за насърчаване на иновациите.

2. Договарящите се страни се ангажират да гарантират в рамките на своите законови и подзаконови разпоредби и политики, че се предоставя удачна и ефективна защита за правата на интелектуална и индустриална собственост, включително географски обозначения и наименования за произход, като тази защита се засилва при желание. Те също така се ангажират, където е възможно и доколкото техните законови и подзаконови разпоредби и политики позволяват това, да улеснят достъпа до бази данни и банки за данни в тази област.


Член 14


Сътрудничество в областта на минното дело

Договарящите се страни приемат да насърчават сътрудничеството в областта на минното дело, главно чрез изпълнението на дейности, насочени към:

- насърчаване участието на предприятия и от двете страни в изследването, минното дело и маркетинга на минералните им ресурси,

- създаване на дейности за насърчаване на малки и средни предприятия, които работят в областта на минното дело,

- обмен на опит и технологии, свързани с експлоатацията на мини, проучвания и експлоатация на минерали, както и осъществяване на съвместни изследвания за увеличаване възможностите за технологично развитие.


Член 15


Сътрудничество в областта на енергетиката


Договарящите се страни признават значението на енергийния сектор за икономическото и социално развитие и са готови да засилят своето сътрудничество в тази област, по-специално по отношение на планирането, съхранението и ефективното използване на енергия, както и развитието на нови, икономически устойчиви източници на енергия. Това засилено сътрудничество също така ще отчита въздействията върху околната среда. За тези цели договарящите се страни приемат да насърчават:

- провеждането на съвместни изследвания и проучвания, особено по отношение на енергийни прогнози и оценки,

- продължаването на контакти между плановици в областта на енергетиката,

- изпълнението на съвместни програми и проекти в тази сфера.


Член 16


Сътрудничество в областта на транспорта

Като признават значението на транспорта за икономическото развитие и засилването на търговията, договарящите се страни предприемат необходимите мерки за изпълнение на сътрудничество по отношение на всички видове транспорт.

Сътрудничеството се съсредоточава върху следното:

- обмен на информация относно съответните транспортни политики на Страните, както и за въпроси от общ интерес,

- програми за икономически, правни и технически обучения, насочени към икономически субекти и такива, отговорни за отдели на публичния сектор,

- техническа помощ, по-специално във връзка с програми за модернизация на инфраструктурата.


Член 17


Сътрудничество в областта на информационните технологии и далекосъобщенията


1. Договарящите се страни признават, че информационните технологии и далекосъобщенията са жизнено важни за икономическото и социално развитие и заявяват своята готовност да насърчават сътрудничеството в тези области от общ интерес, по-специално по отношение на следното:

- стандартизация, изпити за съответствие и сертифициране,

- земни и пространствени далекосъобщителни мрежи като предавателни мрежи, сателити, фиброоптика, интегрирани цифрови мрежи (ISDN), трансмисия на данни, телефонни системи в селски райони и мобилни телефонни системи,

- електроника и микроелектроника,

- информация и автоматизация,

- дигитална телевизия,

- изследване и развитие на нови информационни технологии и далекосъобщения,

- насърчаване на инвестиции и съвместни инвестиции.

2. Това сътрудничество се осъществява по-специално посредством следното:

- сътрудничество между експерти,

- експертни оценки, проучвания и обмен на информация,

- обучение на учени и техници,

- формулиране и прилагане на научни проекти от взаимна полза,

- насърчаване на съвместни проекти, свързани с научноизследователската и развойната дейност, създаването на информационни мрежи и бази данни, улесняване достъпа до съществуващи бази данни и информационни мрежи.


Член 18


Сътрудничество в областта на туризма


В рамките на законодателствата си, договарящите се страни допринасят за сътрудничеството в областта на туризма в Пакта на страните от Андите, което се постига чрез специфични мерки, които включват:

- обмен на информация и предварителни проучвания,

- помощ в областта на статистиката и обработването на данни,

- обучение,

- организиране на събития,

- насърчаване на инвестициите и съвместните инвестиции с цел разширяване на туристическите пътувания.


Член 19


Сътрудничество в областта на околната среда


При осъществяване на сътрудничество в областта на околната среда, договарящите се страни потвърждават волята си да допринесат за устойчиво развитие; те ще положат усилия да съгласуват необходимостта от икономическо и социално развитие с необходимостта от надлежна закрила на природата и ще отделят нужното внимание в процеса на сътрудничество на тези части от населението, които са в най-необлагодетелствано положение, на градската среда и защитата на екосистеми като например тропическите гори.

За постигането на тези цели страните полагат усилия да работят заедно върху мерки, целящи по-специално:

- създаването и подобряването на публични и частни структури в областта на околната среда,

- информация и разясняване на широката общественост,

- осъществяване на проучвания и проекти, както и предоставянето на техническа помощ,

- организирането на срещи, семинари и т.н.,

- обмен на информация и опит,

- изследователски проекти върху бедствия и тяхното предотвратяване,

- развитието и алтернативно икономическо използване на защитени зони,

- промишлено сътрудничество в областта на околната среда.


Член 20


Сътрудничество в областта на биологичното разнообразие


Договарящите се страни полагат усилия да установят сътрудничество, по-специално в областта на биотехнологията, насочено към запазване на биологичното разнообразие. Сътрудничеството се основава на три критерия, а именно: социално-икономическа полезност, екологично съхранение и интересите на местните народи.


Член 21


Сътрудничество за развитие


С оглед увеличаване ефективността на сътрудничеството в областите, посочени по-долу, страните се стремят да установят многогодишна програма. Освен това страните признават, че желанието за по-добро управление на развитието включва от една страна отдаване на приоритет на най-бедните части на населението и най-изостаналите региони, а от друга страна предполага гарантиране на тясна интеграция на въпросите за околната среда в процеса на развитие.


Член 22


Сътрудничество в областта на земеделието, горите и селските райони


Договарящите се страни установяват сътрудничество в областта на селското стопанство, горите, агроиндустрията, земеделските храни и тропическите продукти.

За постигане на тези цели, в дух на сътрудничество и добра воля, и като взимат предвид законодателствата и на двете страни по тези въпроси, договарящите се страни разглеждат:

- възможностите за развитие на търговия със земеделски, горски, агропромишлени и тропически продукти,

- мерки, уреждащи здравето на хората и на растенията и околната среда, както и пречки, които могат да съществуват в търговията в тази област.

Договарящите се страни полагат усилия да насърчат сътрудничеството в областта на:

- развитие на земеделието,

- защита и устойчиво развитие на горските ресурси,

- селскостопанска и селска среда,

- обучение на човешки ресурси в областта на развитието на селските райони,

- контакти между земеделските производители на страните, в интерес улесняване търговските дейности и инвестиции,

- агрономически изследвания,

- селскостопанска статистика.


Член 23


Сътрудничество в областта на здравето


Договарящите се страни приемат да сътрудничат за подобряване здравето на хората, като съсредоточават усилията си върху нуждите на най-необлагодетелстваните групи от населението.

За постигане на тези цели те развиват съвместни изследвания, трансфер на технологии, обмен на опит и техническа помощ, по-специално по отношение на:

- управление и администриране на съответните услуги,

- развитие на програми за професионално обучение,

- подобряване на санитарните условия (особено по отношение борбата с холерата) и доброто състояние в градските и селските райони,

- превенция и лечение на синдрома на придобита имунна недостатъчна (СПИН).


Член 24


Сътрудничество в областта на социалното развитие


1. Договарящите се страни установяват сътрудничество за по-нататъшно социално развитие в Пакта на страните от Андите, специално с цел подобряване условията на живот в най-бедните части от населението на Пакта на страните от Андите.

2. Мерките и програмите за постигане на тези цели включват подкрепа, по-специално във вид на техническа помощ, в следните области:

- администриране на социални услуги,

- професионално обучение и създаване на работни места,

- подобряване условията на живот и хигиената в градските и селските райони,

- превантивна здравна грижа,

- закрила на децата,

- образователни програми и съдействие за младите хора,

- ролята на жените.


Член 25


Сътрудничество в борбата с наркотиците


В рамките на своите правомощия, договарящите се страни приемат да координират и засилват усилията си за превенция и намаляване производството, разпространението и употребата на незаконни наркотици.

Това сътрудничество, за което се разчита на компетентните в тази област органи, включва следното:

- проекти в полза на гражданите на пакта на страните от Андите, по които се предоставя обучение, образование, лечение и рехабилитация на зависими лица,

- изследователски програми,

- мерки за сътрудничество и проекти, насочени за насърчаване на алтернативни възможности, включително алтернативни земеделски култури,

- обмен на цялата релевантна информация, включително информация относно мерки, свързани с прането на пари,

- наблюдение на търговията с прекурсори и основни химически продукти,

- програми за превенция на употребата на наркотици.


Договарящите се страни могат по взаимно съгласие да разширят сътрудничеството си и в други области.


Член 26


Регионална интеграция и сътрудничество


Договарящите се страни предприемат стъпки за насърчаване на регионалната интеграция на страните от Андите.

По-специално се отдава приоритет на:

- предоставяне на техническа помощ във връзка с техническите и практически аспекти на интеграцията,

- насърчаване на подрегионална, регионална и международна търговия,

- развитие на регионално сътрудничество в областта на околната среда,

- обновяване на регионалните институции и подкрепа за прилагането на съвместни политики и дейности,

- насърчаване на развитието на регионални контакти.


Член 27


Сътрудничество в областта на държавната администрация


Договарящите се страни сътрудничат по административни въпроси на институционални организации и относно правораздаването на национално, регионално и общинско ниво.

За тази цел те предприемат стъпки, насочени към:

- насърчаване обмена на информация и обучителни курсове за служители и работещи на национално, регионално и общинско ниво,

- увеличаване на ефективността на правителството.


Член 28


Сътрудничество в областта на информацията, комуникацията и културата


Договарящите се страни се договарят съвместно да предприемат действия в областта на информацията и комуникацията с цел:

- да насърчат разбирането за характера и целите на Европейската общност и Пакта на страните от Андите,

- да насърчат държавите-членки на Общността и на Пакта на страните от Андите да засилят културните си връзки.

Тези мерки са по-специално във вид на:

- необходим обмен на информация за въпроси от общ интерес в областта на културата и информацията,

- насърчаване на културни събития и обмени,

- подготвителни проучвания и техническа помощ за съхраняването на културното наследство.


Член 29


Сътрудничество в областта на рибните стопанства


Договарящите се страни признават значението на постигането на конвергенция в техен интерес в областта на рибните стопанства. Те полагат усилия да засилят и развиват сътрудничеството в тази област като:

- изготвят и изпълняват специални програми,

- насърчават частния сектор да участва в развитието на този сектор.


Член 30


Сътрудничество в областта на обучението


Когато е ясно, че подобряване на обучението ще укрепи сътрудничеството, могат да се предприемат необходими действия в области от взаимен интерес, като се държи сметка за новите технологии в тази област.

Това сътрудничество може да бъде под формата на:

- стъпки за подобряване обучението на техници и професионалисти,

- мерки със значителен страничен ефект, обучение за обучители и технически изпълнители, които вече заемат отговорни длъжности в предприятия от публичния и частния сектор, правителството, сектора на публични услуги и икономическата администрация,

- специфични програми за размяна на консултанти, ноу-хау и технологии между учебни заведения в европейските страни и тези от Андите, с особен фокус върху техническия, научния и професионалния сектор,

- програми за ограмотяване, свързани с проекти за здравна грижа и социално развитие.


Член 31


Ресурси за предприемане на сътрудничество


1. Договарящите се страни се ангажират да осигурят, в рамките на своите възможности и чрез собствените си канали, необходимите ресурси за постигане целите на сътрудничеството, предвидено в настоящото споразумение, включително финансови ресурси. В тази връзка ще се извършва многогодишно програмиране и ще се определят приоритети, като се взимат предвид, когато е възможно, нуждите и нивото на развитие на Пакта на страните от Андите.

2. С цел да улесни сътрудничеството, предвидено в настоящото споразумение, Пактът на страните от Андите:

- предоставя на експерти на Общността гаранциите и удобствата, от които имат нужда за извършване на задачите си,

- освобождават стоки и услуги, които трябва да се внасят за целите на проекти за сътрудничество между ЕО и Пакта на страните от Андите от данъци, мита и други вноски.

Тези принципи ще бъдат заложени и в последващи споразумения, в съответствие с националното законодателство.


Член 32


Съвместен комитет


1. Договарящите се страни се договарят да запазят Съвместния комитет, създаден съгласно споразумението за сътрудничество от 1983 г.; те също така се договарят да запазят Подкомитета за наука и технологии, Подкомитета за промишлено сътрудничество и Подкомитета за търговско сътрудничество.

2. Съвместният комитет:

- отговаря за правилното изпълнение на настоящото споразумение,

- координира дейности, проекти и специфични операции във връзка с целите на настоящото споразумение и предлага необходимите средства за тяхното изпълнение,

- изследва развитието на търговията и сътрудничеството между Страните,

- отправя препоръки, необходими за насърчаване разширяването на търговията и засилването и разнообразяването на сътрудничеството,

- търси подходящи методи за предотвратяване на проблеми, които могат да възникнат в области, включени в настоящото споразумение.

3. Дневният ред за заседанията на Съвместния комитет се определя с взаимно съгласие. Комитетът сам установява разпоредбите по отношение на честотата и мястото за повеждане на заседанията си, избор на председател, възможност за създаване на подкомитети в допълнение към съществуващите и други въпроси.Член 33


Други споразумения


1. Без да се засягат разпоредбите на Договорите за създаване на Европейските общности, настоящото споразумение или друго действие по него по никакъв начин не засягат правомощията на членовете на Общността да предприемат двустранни дейности с Пакта на страните от Андите в областта на икономическото сътрудничество или при необходимост да сключват нови споразумения за икономическо сътрудничество с Пакта на страните от Андите.

2. Без да се засягат разпоредбите на предходната алинея относно икономическо сътрудничество, разпоредбите на настоящото споразумение заместват разпоредбите на споразуменията, сключени между държавите-членки на Общностите и Пакта на страните от Андите, когато тези разпоредби са или несъвместими, или идентични с разпоредбите на настоящото споразумение.


Член 34


Европейска общност за въглища и стомана


Между Европейската общност за въглища и стомана и нейните държави-членки, от една страна, и Споразумението от Картахена и неговите държави-членки, от друга страна, се сключва отделен протокол.Член 35


Териториално приложение


Настоящото споразумение се прилага от една страна на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и в съответствие с условията, постановени в този договор, и от друга страна, на териториите, обхванати от Споразумението от Картахена.Член 36


Приложение


Приложението представлява неразделна част от настоящото споразумение.Член 37


Влизане в сила и мълчаливо подновяване


Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която договарящите се страни взаимно са се уведомили за завършване на процедурите, необходими за тази цел. Сключва се за срок от пет години и се подновява мълчаливо всяка година, освен ако някоя от страните не го денонсира на другата страна в писмен вид шест месеца преди датата на изтичане срока на споразумението.


Член 38

Автентични текстове


Настоящото споразумение е съставено в два оригинала на английски, датски, гръцки, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски и френски, език, като текстовете на всички тези езици са с еднаква автентичност.Член 39

Бъдещи развития


1. Договарящите се страни могат с взаимно съгласие да развиват и подобряват настоящото споразумение с оглед засилване нивата на сътрудничество и да го допълват посредством споразумения за специфични сектори или дейности.

2. По отношение изпълнението на споразумението, всяка от договарящите се страни може да прави предложения за разширяване обхвата на сътрудничество, като държи сметка за придобития опит в неговото прилагане.


РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТНОСНО СПЕДИЦИЯТА


Писмо № 1


Брюксел,

Уважаеми господине,

Ще Ви бъдем задължени, ако потвърдите следното:

При подписването на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Споразумението от Картахена и неговите държави-членки, страните се ангажираха да разгледат по подходящ начин въпроси, свързани със спедицията, по-специално в случаите, когато търговията би могла да бъде възпрепятствана. В тази връзка ще се търсят взаимно удовлетворителни решения за спедицията, съгласно съблюдаването на принципа за свободна и лоялна конкуренция на икономическа основа.

Прието бе също така тези въпроси да бъдат обсъдени от Съвместния комитет.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

От името на Съвета на Европейските общности


Писмо № 2

Брюксел,

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата и да потвърдя следното:

"При подписването на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Споразумението от Картахена и неговите държави-членки, страните се ангажираха да разгледат по подходящ начин въпроси, свързани със спедицията, по-специално в случаите, когато търговията би могла да бъде възпрепятствана. В тази връзка ще се търсят взаимно удовлетворителни решения за спедицията, съгласно съблюдаването на принципа за свободна и лоялна конкуренция на икономическа основа.

Прието бе също така тези въпроси да бъдат обсъдени от Съвместния комитет."

Моля приемете, уважаеми господине, моите най- дълбоки почитания.

От името на Споразумението от Картахена и неговите държави-членки:


Untitled Page