РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета(Текст от значение за ЕИП)

Обн. L ОВ. бр.320 от 29 Ноември 2008г.

Текст на документа в сайта на EUR-LexИзменен със:
>M1 Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година (ОВ L 338/2008)


>M2 Регламент (ЕО) № 1261/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година (ОВ L 338/2008)


>M3 Регламент (ЕО) № 1262/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година (ОВ L 338/2008)


>M4 Регламент (ЕО) № 1263/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година (ОВ L 338/2008)


>M5 Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година (ОВ L 339/2008)


>M6 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 662/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 23 ЮЛИ 2010 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1606/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЯСНЕНИЕ 19 НА КОМИТЕТА ЗА РАЗЯСНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (КРМСФО) И С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО) 1 (ОВ L 193/2010)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти1, и по-специално член 3, параграф 1 от него,


като има предвид, че:


(1)Регламент (ЕО) № 1606/2002 изисква за всяка финансова година, започваща на или след 1 януари 2005 г., публично търгуваните дружества, спрямо които се прилага законодателството на държава-членка, при определени обстоятелства да подготвят своите консолидирани отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, посочени в член 2 от същия регламент.


(2)Някои международни счетоводни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г., бяха приети с Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията от 29 септември 2003 г. относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета2. След като взе предвид съвета на Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) Комисията измени посочения регламент, за да включи всички стандарти, представени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), както и разясненията, представени от Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМФО) и приети изцяло в рамките на Общността до 15 октомври 2008 г., с изключение на МСС 39 (относно признаване и оценяване на финансовите инструменти), малка част от който беше пропусната.


(3)Различните международни стандарти са приети посредством няколко регламента за изменение. Това поражда правна несигурност и затруднява правилното прилагане на международните счетоводни стандарти в Общността. С оглед опростяване на законодателството на Общността в областта на счетоводните стандарти и постигане на яснота и прозрачността е целесъобразно стандартите, които по настоящем се съдържат в Регламент (ЕО) № 1725/2003 и изменящите го актове, да бъдат включени в един-единствен документ.


(4)Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва да бъде заменен с настоящия регламент.


(5)Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Международните счетоводни стандарти, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, се приемат, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2
Регламент (ЕО) № 1725/2003 се отменя.
Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.


За Комисията Charlie MсCREEVY Член на Комисията
ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
> M5


МСС 1 Представяне на финансови отчети (преработен през 2007 г.)


> B


МСС 2 Материални запаси


МСС 7 Отчети за паричните потоци


МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки


> M5


МСС 10 Събития след края на отчетния период


> B


МСС 11 Договори за строителство


МСС 12 Данъци върху дохода


МСС 16 Имоти, машини и съоръжения


МСС 17 Лизинг


МСС 18 Приходи


МСС 19 Доходи на наети лица


МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ


МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове


> M1


МСС 23 Разходи по заеми (преработен през 2007 г.)


> B


МСС 24 Оповестяване на свързани лица


МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване


МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети


МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия


МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики


МСС 31 Дялове в съвместни предприятия


МСС 32 Финансови инструменти: представяне


МСС 33 Нетна печалба на акция


МСС 34 Междинно финансово отчитане


МСС 36 Обезценка на активи


МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи


МСС 38 Нематериални активи


МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване


МСС 40 Инвестиционни имоти


МСС 41 Земеделие


МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане


МСФО 2 Плащане на базата на акции


МСФО 3 Бизнес комбинации


МСФО 4 Застрахователни договори


МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности


МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси


МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване


МСФО 8 Оперативни сегменти
> B


Разяснение 1 на КРМСФО Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения


Разяснение 2 на КРМСФО Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти


Разяснение 4 на КРМСФО Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг


Разяснение 5 на КРМСФО Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда


Разяснение 6 на КРМСФО Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар — отпадъчно електрическо и електронно оборудване


Разяснение 7 на КРМСФО Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики


Разяснение 8 на КРМСФО Обхват на МСФО 2


Разяснение 9 на КРМСФО Преоценка на внедрени деривативи


Разяснение 10 на КРМСФО Междинно финансово отчитане и обезценка


Разяснение 11 на КРМСФО МСФО 2 Операции с акции в рамките на групата и с обратно изкупени собствени акции


> M3


Разяснение 13 на КРМСФО Разяснение 13 на КРМСФО „Програми за лоялност на клиентите“


> M4


Разяснение 14 на КРМСФО Разяснение 14 на КРМСФО по МСС 19„Таван на актив по план с дефинирани доходи, изисквания за минимално финансиране и тяхното взаимодействие“
> M6 (ОВ L 193/2010)


Разяснение 19 на КРМСФО „Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал“


МСФО 1 - Изменение на МСФО 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане“


Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или други честни сделки. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org
КРМСФО
РАЗЯСНЕНИЕ 19
Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
ПОЗОВАВАНИЯ
— Рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети


— МСФО 2 Плащане на базата на акции


— МСФО 3 Бизнес комбинации


— МСС 1 Представяне на финансовите отчети


— МСС 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните прогнози и грешки


— МСС 32 Финансови инструменти: представяне


— МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО
1 Длъжник и кредитор могат да предоговорят условията на финансовия пасив с цел длъжникът да погаси задължението изцяло или частично, като емитира инструменти на собствения капитал в полза на кредитора. Тези сделки понякога се наричат „размяна на дълг срещу капитал“ („debt for equity swaps“). КРМСФО получи запитвания за насоки относно счетоводното отчитане на подобни сделки.
ОБХВАТ


2 Настоящото разяснение разглежда счетоводното отчитане от страна на предприятието, когато условията на финансовия пасив са предоговорени и в резултат на това предприятието емитира инструменти на собствения капитал в полза на своя кредитор, с които погасява изцяло или частично финансовия пасив. Разяснението не се отнася до счетоводното отчитане от страна на кредитора.


3 Предприятието не прилага настоящото разяснение спрямо сделки в следните ситуации:


а) кредиторът е също пряк или непряк акционер и действа в качеството на пряк или непряк настоящ акционер;


б) кредиторът и предприятието са контролирани от една и съща страна или страни преди и след сделката и същността на сделката включва разпределяне на капитал от страна на предприятието или капиталова вноска в предприятието;


в) погасяването на финансовия пасив чрез емитирането на акции е в съответствие с първоначалните условия на финансовия пасив.
ВЪПРОСИ


4 Настоящото разяснение разглежда следните въпроси:


а) Представляват ли инструменти на собствения капитал на предприятието, емитирани с цел погасяването изцяло или частично на финансов пасив, „платено възнаграждение“ в съответствие с параграф 41 от МСС 39?


б) Как предприятието следва да измери първоначално инструментите на собствения капитал, емитирани за погасяване на такъв финансов пасив?


в) Как предприятието следва да отчете разликата между балансовата стойност на погасения финансов пасив и първоначално измерената стойност на емитираните инструменти на собствения капитал?
КОНСЕНСУС
5 Емитирането на инструменти на собствения капитал на предприятието в полза на кредитор с цел погасяване изцяло или частично на финансов пасив представлява „платено възнаграждение“ в съответствие с параграф 41 от МСС 39. Предприятието премахва финансовия пасив (или част от финансовия пасив) от своя отчет за финансово състояние, само и единствено ако той е погасен в съответствие с параграф 39 от ММС 39.


6 Когато инструменти на собствения капитал, емитирани в полза на кредитор с цел погасяване изцяло или частично на финансов пасив, са първоначално признати, предприятието ги измерва по справедливата стойност на емитираните инструменти на собствения капитал, освен ако справедливата стойност не може да бъде надеждно измерена.


7 Ако справедливата стойност на емитираните инструменти на собствения капитал не може да бъде надеждно измерена, тогава инструментите на собствения капитал се измерват, така че да отразяват справедливата стойност на погасения финансов пасив. При измерване на справедливата стойност на погасен финансов пасив, който включва характеристика „при поискване“ (напр. „депозит на виждане“), параграф 49 от МСС 39 не се прилага.


8 Ако е погасена само част от финансовия пасив, предприятието преценява дали платеното възнаграждение е свързано с промяна на условията на пасива, който остава непогасен. Ако част от платеното възнаграждение е свързано с изменението на условията на оставащата част от пасива, предприятието разпределя платеното възнаграждение между погасената част от пасива и частта от пасива, която остава непогасена. При извършване на разпределението предприятието разглежда съответните факти и обстоятелства, свързани със сделката.


9 Разликата между балансовата стойност на погасения финансов пасив (или погасената част от финансовия пасив) и платеното възнаграждение се признава в отчета за доходите в съответствие с параграф 41 от ММС 39. Емитираните инструменти на собствения капитал се признават първоначално и се измерват към датата, на която финансовият пасив (или частта от този финансов пасив) е бил погасен.


10 Когато само част от финансовия пасив е погасена, възнаграждението се разпределя в съответствие с параграф 8. Възнаграждението, разпределено към оставащия пасив, се взема предвид, когато се преценява дали условията на този оставащ пасив са променени в значителна степен. Ако оставащият пасив е бил съществено променен, предприятието отчита изменението като погасяване на оригиналния пасив и признаване на нов пасив, според изискванията на параграф 40 от МСС 39.


11 Предприятието оповестява финансовия резултат, признат съгласно параграфи 9 и 10, като отделна позиция в отчета за доходите или в обяснителните бележки.
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
12 Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2010 година. По- ранното прилагане се разрешава. Ако дадено предприятие прилага настоящото разяснение за период, започващ преди 1 юли 2010 г., то оповестява този факт.


13 Предприятието прилага промяна в счетоводната политика в съответствие с МСС 8 от началото на най-ранно представения сравнителен период.
Допълнение
Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане


Изменението на настоящото допълнение се прилага за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2010 г. Ако предприятието прилага настоящото разяснение за по-ранен период, измененията се прилагат за този по-ранен период.


В приложение Г се добавят заглавие и параграф 25Г.


Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал


Г25 Прилагащото за първи път предприятие може да прилага преходните разпоредби на КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.


ПКР-7 Въвеждане на еврото ПКР-10 Държавна помощ — без специална връзка с оперативната дейност


ПКР-12 Консолидация — предприятия със специално предназначение


ПКР-13 Съвместно контролирани предприятия — непарични вноски от контролиращите съдружници


ПКР-15 Оперативен лизинг — стимули ПКР-21 Данъци върху дохода — възстановяване на преоценените неамортизируеми активи


ПКР-25 Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери


ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг


ПКР-29 Оповестяване — споразумения за концесионна услуга


ПКР-31 Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услуги


ПКР-32 Нематериални активи — разходи за интернет страници
Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото за възпроизвеждане за целите на лична употреба или други честни сделки. Допълнителна информация може да бъде получена от Съвета по международни счетоводни стандарти на адрес www.iasb.org
МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1
Представяне на финансови отчети
ЦЕЛ


1 Целта на настоящия стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на други предприятия. Настоящият стандарт определя общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети.
ОБХВАТ


2 Предприятията прилагат настоящия стандарт при изготвянето и представянето на финансови отчети с общо предназначение в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).


3 Други МСФО определят изискванията за признаване, оценка и оповестяване на специфични операции и други събития.


4 Настоящият стандарт не се прилага към структурата и съдър- жанието на съкратените междинни финансови отчети, изготвени в съответствие с МСС 34
Междинно финансово отчитане.


Параграфи 15-35 обаче се прилагат за такива финансови отчети. Настоящият стандарт се прилага еднакво за всички предприятия, включително тези, които представят консолидирани финансови отчети и тези, които представят самостоятелни финансови отчети, както е определено в МСС 27
Консолидирани и индивидуални финансови отчети.


5 В настоящия стандарт се използва терминология, приложима за дружества със стопанска цел, включително в обществения сектор. Дружествата с нестопанска цел в частния сектор или в обще- ствения сектор, които желаят да прилагат настоящия стандарт, може да се нуждаят от изменение в описанията за единични статии от финансовите отчети, както и за самите отчети.


6 По аналогичен начин, предприятия, които нямат собствен капитал, както е определено в МСС 32


Финансови инструменти: представяне


(напр. някои кооперации) може да се нуждаят от приспособяване на представянето във финансовите отчети на участието на членовете или собствениците на дялове.


ДЕФИНИЦИИ


7 В настоящия стандарт са използвани следните термини с посо- ченото значение:


Финансови отчети с общо предназначение (наричани „финансови отчети“) са тези, чиято цел е да отговорят на нуждите на ползватели, които не са в позицията да изискват отчети, направени с цел да отговорят на техни специфични информа- ционни изисквания.


Практическа неприложимост: дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това.
Международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО) са Стандартите и Разясненията, приети от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят от:


а) Международни стандарти за финансовo отчитане;


б) Международни счетоводни стандарти; и


в) Разяснения, предоставени от Комитета за Разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за Разясненията (ПКР).


>M5


Съществени: пропуските и неточното представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, по отделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството на пропуска или грешката, преценени с отчитане на конкретните обстоятелства. Размерът или естеството на статията, или комбинация от двете, може да бъде определящият фактор. Преценката дали даден пропуск или неточно представяне могат да повлияят на икономическите решения на ползвателите и следо- вателно – дали те са съществени, изисква да се вземат предвид характеристиките на тези ползватели.


Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети посочват в параграф 25, че „се приема, че ползвателите имат приемливи познания за бизнеса, стопанската дейност и счетоводното отчитане, както и желанието да проучат информацията с необхо- димата прилежност.“ Следователно при оценката трябва да се вземе предвид как ползвателите с такива характеристики може да се очаква разумно да бъдат повлияни при вземането на иконо- мически решения.


Пояснителните приложения съдържат информация в допълнение към представената в отчета за финансовото състояние, отчета за всеобхватния доход, отделни отчети за дохода (ако са пред- ставени), отчета за промени в собствения капитал и отчета на паричните потоци. В пояснителните приложения се предоставя текстово описание или разбивка на статиите, посочени в тези отчети, както и информация за позициите, които не отговарят на условията за признаване в тези отчети.
Друг всеобхватен доход съдържа статии на приходи и разходи (включително корекции за прекласифициране), които не се признават в печалбата или загубата, както е разрешено или се изисква от други МСФО. Компонентите на друг всеобхватен доход включват:


а) Промени в преоценъчния излишък (вж. МСС 16 Имоти,- машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи);


б) Актюерски печалби и загуби по планове за дефинирани доходи, признати в съответствие с параграф 93А на МСС 19 Доходи на наети лица;


в) Печалби и загуби, възникващи от преизчисляване на финан- совите отчети на чуждестранна дейност (вж. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове);


г) Печалби и загуби от преоценяване на финансови активи на разположение за продажба (вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване);


д) Ефективната част от печалбите и загубите по хеджиращи инструменти при хеджиране на парични потоци (вж. МСС 39). Собственици са държателите на инструменти, класифицирани като собствен капитал. Печалбата или загубата е общата сума на приходите минус разходите, като се изключат компонентите на друг всеобхватен доход. Корекции за прекласификация са сумите, прекласифицирани към печалбата или загубата през текущия период, които са признати в друг всеобхватен доход в текущия или предходен периоди. Общ всеобхватен доход е промяната в собствения капитал през периода в резултат от операции и други събития, различни от промените в резултат от операции със собствениците в качеството им на собственици. Общият всеобхватен доход се състои от всички компоненти на „печалбата или загубата“ и на „друг всеобхватен доход“.
8 Макар в настоящия стандарт да се използват термините „друг всеобхватен доход“, „печалбата или загубата“ и „общ всеобхватен доход“, предприятието може да използва други термини за описване на общите суми, при положение че значението е ясно. Например може да използва термина „нетен доход“ за описване на печалбата или загубата.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


Цел на финансовите отчети
9 Финансовите отчети са структурирано представяне на финан- совото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да предоставят информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от ползватели при вземането на икономически решения. Финансовите отчети показват също така и резултатите от стопа- нисването на ресурсите, които са поверени на ръководството на предприятието. За да се постигне тази цел, във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:


а) активите;


б) пасивите;


в) собствения капитал;


г) приходите и разходите, включително печалби и загуби;


д) вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на такива; и


е) паричните потоци. Тази информация заедно с информацията в пояснителните приложения към финансовите отчети помага на ползвателите да преценяват бъдещите парични потоци на предприятието и по- специално тяхното разположение във времето и степен на сигурност.
Пълен комплект финансови отчети


10 Пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:


а) отчет за финансовото състояние към края на периода;


б) отчет за всеобхватния доход за периода;


в) отчет за промените в собствения капитал за периода;


г) отчет за паричните потоци за периода;


д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по- важните счетоводни политики и друга пояснителна информация; и


е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекла- сифицира статии в своите финансови отчети. Предприятията могат да използват наименования на отчетите различни от тези, използвани в настоящия стандарт.


11 Предприятието представя с еднакво значение всички финансови отчети в пълен комплект от финансови отчети.


12 Както се разрешава в параграф 81, предприятието може да представя компонентите на печалбата или загубата или като част от единния отчет за всеобхватния доход, или в отделен отчет за дохода. Когато се представя отчет за дохода, той пред- ставлява част от пълния комплект финансови отчети и се представя непосредствено преди отчета за всеобхватния доход.


13 Много предприятия представят, освен финансовите си отчети, и финансов преглед от страна на ръководния екип, в който се описват и обясняват основните характеристики на финансовите резултати от дейността и финансовото състояние на предприятието и основните източници на несигурност, пред които то се изправя. Такива отчети може да включват и преглед на:


а) основните фактори и влияния, определящи резултатите от дейността, включително и промените в средата, в която пред- приятието функционира, възможностите на предприятието да отговори на тези промени и техния ефект, както и инвести- ционната политика на предприятието да поддържа и подобрява резултатите от дейността, включително и неговата дивидентска политика;


б) източниците на финансиране на предприятието и неговото целево съотношение между пасивите и собствения капитал; и


в) ресурсите на предприятието, които не са признати в баланса в съответствие с МСФО.


14 Много предприятия представят извън финансовите си отчети допълнителна информация като доклади по въпроси за околната среда и отчети за допълнителна полезна информация особено в отрасли, където екологичните фактори са значими и когато служителите се считат за важна група ползватели. Доклади и отчети, представяни извън финансовите отчети, са извън обхвата на МСФО.
Общи характеристики


Честно представяне и съответствие с Международните стандарти за финансовo отчитане


15 Финансовите отчети трябва да представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното представяне изисква достоверно представяне на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с дефинициите и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в Общите положения. Приложението на МСФО, с допълнителни оповестявания, когато е необходимо, се предполага, че ще доведе до финансови отчети, които постигат честно представяне.


16 Предприятие, чиито финансови отчети са изготвени в съот- ветствие с МСФО, изрично и безрезервно оповестява този факт в пояснителните приложения. Предприятието не може да определя финансовите отчети като съответстващи на МСФО, освен ако те не отговарят на всички изисквания на МСФО.


17 На практика при всички обстоятелства предприятието постига честно представяне чрез спазване на приложимите МСФО. Честното представяне изисква от предприятието също да:


а) избере и прилага счетоводна политика в съответствие с МСС


8 Счетоводна политика, промени в счетоводните прибли- зителни оценки и грешки. МСС 8 определя йерархията на меродавните насоки и указания, които ръководството трябва да вземе предвид при отсъствие на Стандарт или Разяснение, които се прилагат конкретно за дадена позиция.


б) представя информация, включително за счетоводната политика, по начин, който осигурява значима, надеждна, сравнима и разбираема информация.


в) предоставя допълнителни оповестявания, когато спазването на специфичните изисквания на МСФО е недостатъчно, за да даде възможност на ползвателите да разберат ефекта от конкретни операции, други събития и условия върху финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на пред- приятието.


18 Предприятието не поправя неподходящи счетоводни политики чрез оповестяване на използваните счетоводни политики или чрез пояснителни приложения или обяснителен материал.


19 В изключително редки обстоятелства, когато ръководният екип прецени, че спазването на изискване на даден МСФО ще бъде толкова подвеждащо, че ще противоречи на целта на финансовите отчети, изложена в Общите положения, предприятието се отклонява от тези изисквания по начина, посочен в параграф 20, ако съответната нормативна уредба изисква или по друг начин не забранява такова отклонение.


20 Когато предприятие се отклони от изискването на МСФО в съот- ветствие с параграф 19, то е длъжно да оповести:


а) че ръководството е стигнало до заключение, че финансовите отчети представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на предприятието;


б) че то е спазило приложимите МСФО, освен че е направило отклонение от дадено изискване, за да постигне честно пред- ставяне;


в) наименованието на МСФО, от който предприятието се е отклонило, естеството на отклонението, включително и трети- рането, което МСФО изисква, причината, поради която това третиране би било толкова подвеждащо при тези обстоя- телства, че би противоречило на целта на финансовите отчети, изложени в Общите положения, и възприетото третиране; и


г) за всеки представен период, финансовото влияние на откло- нението върху всяка статия във финансовите отчети, което би било отчетено при спазване на изискването.


21 Когато дадено предприятие се е отклонило от изискване на МСФО в предходен период и това отклонение влияе на сумите, признати във финансовите отчети за текущия период, пред- приятието прави оповестявания съгласно параграф 20 в) и г).


22 Параграф 21 се прилага например, когато предприятие се е отклонило в предходен период от изискването на МСФО за оценката на активите или пасивите и това отклонение засяга оценката на промените в активите и пасивите, признати във финансовите отчети за текущия период.


23 В изключително редки случаи, когато ръководният екип стигне до заключение, че прилагането на определено изискване на МСФО може да бъде толкова подвеждащо, че да противоречи на целта на финансовите отчети, заложена в Общите положения, но съответната нормативна уредба забранява отклонение от изиск- ването, предприятието трябва да намали до максимална възможна степен възприеманите подвеждащи аспекти на спаз- ването на изискването, като оповести:


а) наименованието на въпросния Стандарт или Разяснение, есте- ството на изискването и защо ръководството е преценило, че спазването на това изискване би било толкова подвеждащо при тези обстоятелства, че би противоречило на целта на финан- совите отчети, изложена в Общите положения; и


б) за всеки представен период корекциите на всяка статия във финансовите отчети, които ръководството е преценило, че са необходими за постигане на честно представяне.


24 За целите на параграфи 19—23, дадена статия от информацията би била в противоречие с целите на финансовите отчети, когато тя не представя достоверно операциите, други събития и условия, които тя или претендира да представя, или може разумно да се очаква да представя и, следователно, тя вероятно би повлияла на икономическите решения на ползвателите на финансовите отчети. Когато се преценява дали спазването на специфично изискване на МСФО би било толкова подвеждащо, че да противоречи на целта на финансовите отчети, заложена в Общите положения, ръко- водният екип трябва да обсъди:


а) защо целта на финансовите отчети не се постига при конкретните обстоятелства; и


б) начинът, по който обстоятелствата в предприятието се различават от тези при други предприятия, които следват изискването. Ако други предприятия при сходни обстоятелства следват изискването, налице е опровержимо предположение, че спазването на изискването от страна на предприятието не би било толкова подвеждащо, че да бъде в противоречие с целта на финансовите отчети, заложена в Общите положения.


Действащо предприятие


25 При изготвяне на финансовите отчети, ръководният екип трябва да направи оценка на способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие. Пред- приятието изготвя финансови отчети на база действащо пред- приятие, освен ако ръководният екип възнамерява да ликвидира предприятието или няма реалистична алтернатива да не направи това. Когато ръководният екип е наясно, правейки оценката си, за съществена несигурност, свързана със събития или условия, която може да хвърли значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие, пред- приятието следва да оповести тази несигурност. Когато пред- приятието не изготвя финансовите отчети на база действащо предприятие, то оповестява този факт, заедно с базата, на която са изготвени финансовите отчети, и причината, поради която на предприятието не се гледа като на действащо предприятие.


26 При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството взема предвид цялата налична информация за бъдещето, което е най-малко, но без да се огра- ничава до дванадесет месеца от края на отчетния период. Степента на взимане под внимание зависи от фактите и в двата случая. Когато предприятието има история на печеливша дейност и непосредствен достъп до финансови ресурси, заключението, че действащо предприятие като база на счетоводно отчитане е подходящо, може да се постигне без детайлен анализ. В други случаи ръководството трябва да разгледа редица фактори, свързани с текущата и очаквана рентабилност, погасителни планове на дълга и потенциални източници на подмяна на финан- сирането, преди да може удовлетворително да реши, че базата на действащото предприятие е уместна.
Счетоводен принцип на начисляването


27 Предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването.


28 Когато се използва принципът на начисляването, статиите се признават като активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи (елементите на финансовите отчети), когато те отговарят на дефинициите и критериите за признаване на тези елементи в Общите положения.


Същественост и обобщаване


29 Предприятието представя поотделно всяка съществена група от сходни статии. Предприятието представя поотделно статии от несходен характер или функция, освен ако са несъществени.


30 Финансовите отчети са резултат от обработката на голям брой операции или събития, които са обобщени в групи в зависимост от техния характер или функция. Крайният етап в процеса на обобщаване и класифициране е представянето на сбити и класи- фицирани данни, които формират единични статии във финан- совите отчети. Единична статия, която самостоятелно не е съще- ствена, се обобщава с други и се представя или в тези отчети, или в пояснителните приложения. Статия, която не е достатъчно съществена, за да изисква самостоятелно представяне в тези отчети, може да изисква отделно представяне в пояснителните приложения.


31 Предприятието не е нужно да представя специалното опове- стяване, изисквано от МСФО, ако информацията не е съществена.
Компенсиране


32 Предприятието не компенсира активи и пасиви или приходи и разходи, освен ако не се изисква или разрешава от даден МСФО.


33 Предприятието отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи. Компенсирането в отчетите за всеобхватния доход или финансовото състояние или в отделен отчет за доходите (ако се представя), освен когато то не отразява същността на операцията или събитието, отнема възможността на ползвателите да разберат операциите, други събития или условия, които са настъпили, и да оценят бъдещите парични потоци на предприятието. Отчитането на активи, нетно от корективи, например обезценка поради негодност на материални запаси и на съмнителни вземания, не се счита за компенсиране.


34 МСС 18 Приходи определя термина „приход“ и изисква той да бъде оценен по справедливата стойност на полученото възме- здяване или на вземането, като се вземе предвид размерът на търговските отстъпки и отстъпките за обем, направени от пред- приятието. В хода на своята ежедневна дейност предприятието предприема и други операции, които не генерират приходи и са инцидентни спрямо основните дейности, генериращи приходи. Резултатите от такива операции се представят, когато предста- вянето им отразява същността на операцията или събитието чрез нетиране на прихода със свързаните с него разходи, възникнали от същата операция. Например:


а) печалбите и загубите от освобождаване от нетекущи активи, включително инвестиции и оперативни активи, се отчитат като постъпленията от освобождаването се намаляват с балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи; и


б) разходите, свързани с провизия, която е призната съгласно МСС


37 Провизии, условни пасиви и условни активи и които се възстановяват по силата на договорни отношения с трети страни (например договор за гаранция на доставчика), се намаляват със свързаните с тях суми за възстановяване.


35 Освен това печалбите и загубите, възникващи от група подобни операции, се отчитат нетно, например печалби или загуби от операции с чужда валута или печалби или загуби от финансови инструменти, държани за търгуване. Предприятието обаче представя такива печалби и загуби отделно, ако те са съществени. Честота на отчитане


36 Предприятието представя пълен комплект финансови отчети (включително сравнителна информация) най-малко веднъж годишно. Когато краят на отчетния период на предприятието се промени и годишните счетоводни отчети са представени за по- дълъг или по-кратък от една година период, предприятието трябва да оповести следната информация като допълнение към отчетния период, за който се отнасят финансовите отчети:


а) причината за използването на по-дълъг или по-кратък отчетен период; и


б) фактът, че представените във финансовите отчети суми не са изцяло сравними.


37 Обикновено предприятията последователно изготвят финансови отчети за едногодишен период. Поради практически причини обаче някои предприятия предпочитат да се отчитат например за период от 52 седмици. Настоящият стандарт не изключва такава практика.


Сравнителна информация


38 С изключение на случаите, когато МСФО разрешават или изискват друго, предприятието оповестява сравнителна информация по отношение на предходен период за всички суми, отчетени във финансовите отчети за текущия период. Срав- нителната информация се включва в текстови и описателен вид, когато това е уместно и необходимо за по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период. 39 Предприятие, оповестяващо сравнителна информация, следва да представи като минимум два отчета за финансовото състояние, два от всеки от другите отчети и свързаните с тях пояснителни приложения. Когато предприятие прилага счетоводна политика със задна дата или извършва преизчисляване със задна дата на статии в своите финансови отчети или когато прекласифицира статии във финансовите си отчети, то представя като минимум три отчета за финансовото състояние, два от всеки други отчети и свързаните с тях пояснителни приложения. Предприятието представя отчети за финансовото състояние към:


а) края на текущия период;


б) края на предходния период (което отговаря на началото на настоящия период), и


в) началото на най-ранния сравним период.


40 В някои случаи текстовата описателна информация, съдържаща се във финансовите отчети за предходния/предходните период(и), продължава да бъде актуална и за текущия период. Например, предприятие оповестява в текущия период подробности за съдебен спор, чийто изход е бил несигурен към края на непосред- ствено предходния отчетен период и чието решаване все още предстои. Ползвателите биха имали полза от информацията, че е съществувала такава несигурност към края на непосредствено предходния период, както и за стъпките, които са били пред- приети през периода, за да се разреши тази несигурност.


41 Когато предприятието промени представянето или класифи- кацията на статии във финансовите си отчети, то прекласифицира сравнителната информация, освен ако прекласификацията е прак- тически невъзможна. Когато предприятието прекласифицира сравнителни суми, то оповестява:


а) характера на прекласифицирането;


б) сумата на всяка статия или група статии, които са прекласи- фицирани; и


в) причината за прекласифицирането.


42 Когато прекласифицирането на сравнителна информация е прак- тически невъзможно, предприятието оповестява:


а) причината, поради която не е прекласифицирана инфор- мацията; и


б) същността на корекциите, които са щели да бъдат направени, ако сравнителната информация е била прекласифицирана.


43 Повишаването на съпоставимостта на информацията между периодите подпомага ползвателите при вземане на икономически решения, особено като позволява да се оценяват тенденциите във финансовата информация с цел предсказване на бъдещи развития. При някои обстоятелства обаче е практически невъзможно да се прекласифицира сравнителна информация за конкретен предходен период, за да се постигне съпоставимост с текущия период. Например в предходния период данните може да не са били събирани по начин, който позволява прекласифициране, и може да не е практично да се пресъздава информацията.


44 МСС 8 разглежда корекциите на сравнителната информация, изисквани, когато дадено предприятие промени счетоводната си политика или коригира грешка. Последователност на представянето


45 Представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети се запазват и през следващите периоди, освен ако: а) е очевидно, в резултат на настъпила значителна промяна в характера на дейността на предприятието или при преглед на финансовите му отчети, че друго представяне или класи- фикация ще бъдат по-подходящи с оглед на критериите за подбор и прилагане на счетоводните политики по МСС 8; или


б) даден МФСО изисква промяна в представянето.


46 Например, значително придобиване или освобождаване или преглед на представянето на финансовите отчети може да подскажат, че финансовите отчети трябва да бъдат представени по различен начин. Предприятието променя представянето на финансовите си отчети, само в случай че промененото пред- ставяне предоставя информация, която е надеждна и по-значима за ползвателите на финансовите отчети и е вероятно прерабо- тената структура да продължи да се прилага така, че сравни- мостта да не е накърнена. Когато са направени такива промени в представянето, предприятието прекласифицира сравнителната информация в съответствие с параграфи 41 и 42.
СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
47 Настоящият стандарт изисква конкретни оповестявания в отчета за финансовото състояние или за всеобхватния доход, в отделен отчет за доходите (ако се представя такъв) или в отчета за промените в собствения капитал и изисква оповестяване на единични статии или в тези отчети, или в пояснителните приложения. МСС 7 Отчети за паричните потоци определя изискванията за представяне на информация за паричните потоци.


48 В настоящия стандарт понякога се използва терминът „опове- стяване“ в по-широк смисъл, обхващащ и статии, представени във финансовите отчети. Оповестявания се изискват и от други МСФО. Освен ако не е предвидено обратното в друга разпоредба на настоящия стандарт или в друг МСФО, такива оповестявания може да се правят във финансовите отчети.
Идентификация на финансовите отчети
49 Предприятието ясно идентифицира финансовите отчети и ги разграничава от друга информация, представена в същия публикуван документ.


50 МСФО се прилагат само за финансовите отчети, а не непременно и за останалата информация, представена в годишен отчет, нормативно изисквана информация или друг документ. Поради това е много важно ползвателите да бъдат в състояние да разграничат информацията, изготвена в съответствие с изиск- ванията на МСФО от останалата информация, която може да бъде полезна за тях, но не е обект на стандартите.


51 Предприятието ясно идентифицира всеки финансов отчет и пояс- нителните приложения. Освен това, предприятието изрично посочва следната информация и я повтаря, когато е необходимо, за да бъде тя разбираема:


а) наименование на отчитащото се предприятие или други начини за неговата идентификация и всякаква промяна в тази информация от края на предходния отчетен период;


б) дали финансовите отчети се отнасят за отделно предприятие или за група предприятия;


в) датата на края на отчетния период или периода, обхванат от комплекта финансови отчети или пояснителните приложения; г) отчетната парична единица, както е дефинирана в МСС 21; и


д) степента на закръгляване, използвана при представянето на сумите във финансовите отчети.


52 Предприятието отговаря на изискванията на параграф 51, като представя подходящи заглавия на страници, отчети, пояснителни приложения, колони и други подобни. Изисква се преценка при определянето на най-добрия начин за представяне на тази информация. Например, когато предприятието представя финан- совите отчети в електронен вид, не винаги се използват отделни страници; тогава предприятието използва горните статии, за да е сигурно, че информацията, включена във финансовите отчети, се разбира.


53 Финансовите отчети често се правят по-разбираеми чрез предста- вянето на информацията в хиляди или милиони от отчетната валута. Това е приемливо дотолкова, доколкото предприятието оповестява степента на закръгляване и не пропуска съществена информация.
Отчет за финансовото състояние
Информация, която се представя в отчета за финансовото състояние
54 Като минимум, отчетът за финансовото състояние включва единични статии, които представят следните количества:


а) имоти, машини и съоръжения;


б) инвестиционни имоти;


в) нематериални активи;


г) финансови активи (с изключение на сумите, посочени в д), з) и и));


д) инвестиции, отчетени по метода на собствения капитал;


е) биологични активи;


ж) материални запаси;


з) търговски и други вземания;


и) пари и парични еквиваленти;


й) сумата на активите, класифицирани като държани за продажба, и активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба и преуста- новени дейности;


к) търговски и други задължения;


л) провизии;


м) финансови пасиви (с изключение на сумите, посочени в й) и к));


н) пасиви и активи за текущи данъци според изискванията на МСС


12 Данъци върху дохода;


о) отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи, според изискванията на МСС 12;


п) пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5.


р) малцинствено участие, представено в рамките на собствения капитал; и с) регистриран капитал и резерви, отнасящ се към собственици на собствения капитал на предприятието майка.


55 Предприятието представя допълнителни единични статии, заглавия и междинни сборове в отчета за финансовото състояние, когато такова представяне е важно за разбиране на финансовото състояние на предприятието.


56 Когато предприятието представя текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи пасиви като отделни класификации в отчета за финансовото състояние, то не трябва да класифицира отсро- чените данъчни активи (пасиви) като текущи активи (пасиви).


57 Настоящият стандарт не предписва определен ред или формат за представянето на статиите. Параграф 54 просто изброява статии, които са достатъчно различни по характер или функция, за да изискват отделно представяне в отчета за финансовото състояние. Освен това:


а) статии се добавят, когато размерът, характерът или функцията на статията или обобщението на сходни статии са такива, че отделното й представяне е важно за разбирането на финан- совото състояние на предприятието; и


б) използваните описания и последователността на статиите или обобщението на сходни статии могат да бъдат променени в зависимост от особеностите на предприятието и неговите операции, за да се осигури информацията, важна за разби- рането на финансовото състояние на предприятието.


Например, финансова институция може да измени горните описания, за да предостави информация, която е важна за дейността на финансова институция.


58 Предприятието прави преценка дали да представя допълнителните статии отделно въз основа на оценката на:


а) характера и ликвидността на активите;


б) тяхната функция в предприятието; и в) сумата, характера и срочността на задълженията.


59 Използването на различни бази за оценка за различни класове активи подсказва, че те се различават по характер или функция и следователно трябва да се представят като отделни статии. Например, определени класове имоти, машини и съоръжения могат да бъдат отчетени по цена на придобиване или преоценена стойност в съответствие с изискванията на МСС 16.


Разграничение текущи/нетекущи


60 Предприятията представят текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи пасиви като отделно класифицирани в своя отчет за финансовото състояние в съответствие с параграфи 66-76, освен когато, при представяне на база ликвидност, се предоставя информация, която е надеждна и по-значима. Когато се прилага това изключение, предприятието представя всички активи и пасиви по степента на ликвидност.


61 Който и метод на представяне да се приеме, предприятието оповестява сумата, която се очаква да бъде възстановена или уредена след повече от дванадесет месеца за всяка статия активи и пасиви, която съдържа очаквани за възстановяване или уреждане суми:


а) не повече от дванадесет месеца след края на отчетния период, и


б) повече от дванадесет месеца след края на отчетния период.


62 Когато предприятие доставя стоки или услуги в рамките на ясно определим работен цикъл, отделното класифициране на текущи и нетекущи активи и пасиви в отчета за финансовото състояние осигурява полезна информация посредством разграничаване на нетните активи, които циркулират за продължителен период като оборотен капитал, от онези, които се използват в дългос- рочните дейности на предприятието. По този начин се отгра- ничават активите, които се очаква да бъдат реализирани в рамките на текущия оперативен цикъл и задълженията, дължими за уреждане през същия период.


63 За някои предприятия, като финансовите институции, предста- вянето на активите и пасивите във възходящ или низходящ ред на ликвидността предоставя информация, която е надеждна и по- значима, отколкото представянето на база текущи/нетекущи, тъй като предприятието не доставя стоки или услуги в рамките на ясно определим оперативен цикъл.


64 При прилагането на параграф 60 предприятието може да представя някои от своите активи и пасиви, като използва класи- фикацията текущи/нетекущи, и други по степен на ликвидност, когато това предоставя надеждна и по-значима информация. Потребността от смесена база на представяне може да възникне, когато предприятието има разнообразни дейности.


65 Информацията за датите на реализация на активите и пасивите е полезна при оценката на ликвидността и платежоспособността на дадено предприятие. МСФО 7 Финансови инструменти: опове- стяване изисква оповестяване на датите на падежа на финансовите активи и финансовите пасиви. Финансовите активи включват търговски и други вземания, а финансовите пасиви включват търговски и други задължения. Информация за очак- ваната дата на възстановяване на непарични активи от рода на материални запаси и очакваната дата на уреждане на пасиви от рода на провизии също е полезна, независимо дали активите и пасивите са класифицирани като текущи или нетекущи. Например предприятието следва да оповести размера на материалните запаси, които се очаква да бъдат възстановени за период повече от дванадесет месеца след края на отчетния период.


Текущи активи


66 Предприятието класифицира даден актив като текущ, когато:


а) очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален оперативен цикъл;


б) държи актива предимно с цел търгуване;


в) очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или


г) активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефи- ницията на МСФО 7), освен ако за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период. Предприятието класифицира всички останали активи като нетекущи.


67 В настоящия стандарт се използва терминът „нетекущ“, в който се включват материалните, нематериалните и финансовите активи с дългосрочен характер. Той не забранява използването на алтер- нативни описания, стига значението им да е ясно.


68 Оперативният цикъл на предприятието е времето между придоби- ването на материалите, които влизат в процеса на обработка, и тяхното реализиране в пари или парични еквиваленти. Когато оперативният цикъл на предприятието не е ясно определим, неговото времетраене се приема за дванадесет медеца. Текущите активи включват активи (от рода на материални запаси и търговски вземания), които се продават, употребяват и реализират като част от нормалния оперативен цикъл на предприятието, дори когато не се очаква да бъдат реализирани през следващите 12 месеца след края на отчетния период. Текущите активи включват също активи, държани предимно с цел търгуване (финансовите активи в тази категория се класифицират като държани за търговия в съответствие с МСС 39) и текущата част на нетекущите финансови активи. Текущи пасиви


69 Предприятието класифицира даден пасив като текущ, когато:


а) очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикъл;


б) държи пасива предимно с цел търгуване;


в) пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или


г) предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-малко дванадесет месеца след края на отчетния период. Предприятието класифицира всички останали пасиви като нетекущи.


70 Някои текущи задължения, като търговски задължения и начисления към служители и за други оперативни разходи, пред- ставляват част от оборотния капитал, използван в нормалния цикъл на дейността. Предприятието класифицира такива оперативни статии като текущи пасиви, дори ако те следва да бъдат уредени в рамките на повече от дванадесет месеца след края на отчетния период. Един и същ оперативен цикъл на пред- приятието следва да се прилага за класификацията на активите и пасивите на предприятието. Когато оперативният цикъл на пред- приятието не е ясно определим, неговото времетраене се приема за дванадесет месеца.


71 Други текущи задължения не се уреждат в рамките на нормалния оперативен цикъл, но следва да се уредят в срок от дванадесет месеца след края на отчетния период или се държат предимно с цел търгуване. Например финансови пасиви, класифицирани като държани за търгуване съгласно МСС 39, банков овърдрафт и текущата част на нетекущи финансови пасиви, дължими дивиденти, данъци върху дохода и други нетърговски задължения. Финансови пасиви, които осигуряват финансирането на дългосрочна база (т.е. не са част от оборотния капитал, използван в нормалния оперативен цикъл на предприятието) и които не следва да бъдат уредени в срок дванадесет месеца след отчетния период, са нетекущи задължения съгласно параграфи 74 и 75.


72 Предприятието класифицира своите финансови пасиви като текущи, когато следва да се уредят в рамките на дванадесет месеца след отчетния период, дори ако:


а) първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет месеца; и


б) споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на дългосрочна база е сключено след отчетния период и преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване.


73 Ако предприятие очаква и има право на преценка да рефинансира или да прехвърли напред задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период по съществуващо кредитно улеснение, то класифицира задължението като нетекущо, дори ако в противен случай то би било дължимо в по-кратък срок. Когато обаче рефинансирането или прехвърлянето напред на задължението не е по преценка на предприятието (например няма споразумение за рефинансиране), потенциалът за рефинан- сиране не се взема предвид и задължението се класифицира като текущо.


74 Когато предприятие наруши поето условие по дългосрочно спора- зумение на или преди края на отчетния период, в резултат на което задължението стане изискуемо, задължението се класи- фицира като текущо, дори ако кредитодателят се е съгласил, след отчетния период и преди одобрението на финансовите отчети за публикуване, да не изисква плащането като последица от нарушението. Задължението се класифицира като текущо, защото към края на отчетния период предприятието няма безусловно право да разсрочи уреждането му за период най- малко дванадесет месеца от тази дата.


75 Пасивът обаче се класифицира като нетекущ, ако кредитодателят се е съгласил към края на отчетния период да предостави гратисен период, приключващ най-малко дванадесет месеца след отчетния период, в рамките на който предприятието може да изправи нарушението, и през който кредитодателят не може да изиска незабавно погасяване.


76 По отношение на кредити, класифицирани като нетекущи, ако настъпят следните събития между края на отчетния период и датата на одобрение на финансовите отчети за публикуване, тези събития отговарят на условията за оповестяване като неко- ригиращи събития в съответствие с МСС 10 Събития след датата на баланса: а) рефинансиране на дългосрочна база;


б) изправяне на нарушение по дългосрочно кредитно спора- зумение; и в) получаване от кредитодателя на гратисен период за изправяне на нарушението по дългосрочно кредитно споразумение най- малко дванадесет месеца след отчетния период.


Информация, която трябва да се представи или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения


77 Предприятието оповестява в отчета за финансовото състояние или в пояснителните приложения към него допълнителни субкласи- фикации на представените балансови статии, класифицирани по подходящ за дейността на предприятието начин.


78 Детайлите, описани в допълнителната класификация, зависят от изискванията на МСФО и от размера, характера и функциите на включените статии. Предприятието използва също факторите, посочени в параграф 58, за определяне базата на субкласи- фикация. Оповестяванията варират за всяка статия, например:


а) позициите „имоти, машини и съоръжения“ се разделят по групи в съответствие с МСС 16;


б) вземанията се разделят на вземания от търговски клиенти, вземания от свързани лица, авансови плащания и други суми;


в) материалните запаси се класифицират допълнително в съот- ветствие с изискванията на МСС 2 Материални запаси като стоки, доставки за производство, суровини и материали, неза- вършено производство и продукция;


г) провизиите се разделят на провизии за доходи на наети лица и други статии; и


д) собственият капитал и резервите се разделят в различни класове като внесен капитал, премиен резерв и други резерви.


79 Предприятието оповестява следната информация в отчета за финансовото състояние, в отчета за промените в собствения капитал или в пояснителните приложения:


а) за всеки клас дялов/акционерен капитал:


i) броя на оторизираните (за издаване) акции;


ii) броя на емитираните и напълно платени акции, както и на тези, които са емитирани, но не са платени напълно;


iii) номиналната стойност на една акция или че акциите са без номинална стойност;


iv) равнение на броя на държаните от акционерите акции към началото и края на годината;


v) правата, преференциите и ограниченията, присъщи на съответния клас, включително ограничения при разпреде- лението на дивидентите и обратното плащане на капитала;


vi) акциите на предприятието, държани от самото пред- приятие или от дъщерни или асоциирани предприятия; и vii) акциите, запазени за издаване в рамките на опции или договори за продажба на акции, включително условията и сумите; и


б) описание на характера и целта на всеки резерв в рамките на собствения капитал.


80 Предприятие без дялов капитал като например събирателно дружество или тръст оповестява информация, която е еквива- лентна на изискваната в параграф 79 а), като показва движението за периода на всяка категория капиталови дялове, както и правата, преференциите и ограниченията за всяка от тези категории.


Отчет за всеобхватния доход


81 Предприятието следва да представи всички статии на приходи и разходи, признати през даден период:


а) в единен отчет за всеобхватния доход, или


б) в два отчета: отчет, показващ компонентите на печалбата или загубата (отделен отчет за доходите) и втори отчет, започващ с печалбата или загубата и показващ компонентите на друг всеобхватен доход (отчет за всеобхватния доход). Информация, която се представя в отчета за всеобхватния доход


82 Като минимум отчетът за всеобхватния доход включва статиите, които представляват следните суми за периода: а) приходи; б) финансови разходи;


в) дял от печалбите и загубите на асоциирани и съвместни пред- приятия, отчетени по метода на собствения капитал;


г) разходи за данъци;


д) една единна сума, представляваща сбора от:


i) печалбата или загубата след данъчно облагане от преуста- новени дейности; и


ii) печалбата или загубата след данъчно облагане, признати при оценката към справедлива стойност минус разходите за продажба или за освобождаване от активите или група(и) за освобождаване, съставляващи преустановената дейност;


е) печалбата или загубата;


ж) всеки компонент на друг всеобхватен доход, класифициран по характера му (с изключение на сумите в з));


з) дял от другия всеобхватен доход на асоциирани и съвместни предприятия, отчетени по метода на собствения капитал; и и) обща сума на всеобхватния доход.


83 Предприятието оповестява следните статии в отчета за всеобх- ватния доход като разпределения на печалбата или загубата за периода:


а) печалбата или загубата за периода, отнасяща се към; i) миноритарното участие, и ii) собствениците на предприятието-майка.


б) общата сума на всеобхватния доход, отнасящ се към: i) миноритарното участие, и ii) собствениците на предприятието-майка.


84 Предприятието може да представи в отделен отчет за доходите (вж. параграф 81) статиите от параграф 82а—е и оповестяванията от параграф 83а).


85 Предприятието представя допълнителни единични статии, заглавия и междинни сборове в отчета за всеобхватния доход (ако се представя такъв), когато такова представяне е важно за разбиране на финансовите резултати на предприятието.


86 Тъй като ефектите от различните дейности, операции и събития в предприятието се различават по честота, потенциал за печалбата или загубата и предсказуемост, оповестяването на елементите на финансовите резултати улеснява ползвателите в разбирането на постигнатите финансови резултати и в разработването на прогнози на бъдещите резултати. Предприятието включва допъл- нителни статии в отчета за всеобхватния доход и в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв), и изменя използваните описания и подредбата на статиите, когато това е необходимо за обясняване елементите на финансовите резултати. Факторите, които трябва да се вземат предвид, включват същественост, характер и функция на различните компоненти на приходите и разходите. Например, финансова институция може да измени горните описания, за да предостави информация, която е важна за дейността на финансова институция. Предприятието не компенсира статии на приходи и разходи, ако не отговаря на критериите в параграф 32.


87 Предприятието не представя статии на приходите и разходите като извънредни позиции в отчета за всеобхватния доход или в отделния отчет за доходите (ако се представя), нито в поясни- телните приложения. Печалба или загуба за периода


88 Предприятието признава всички елементи на приходите и разходите през периода в печалбата или загубата, освен ако даден МСФО не изисква или разрешава друго.


89 Някои МСФО определят обстоятелства, при които предприятието признава конкретни позиции извън печалбата или загубата през текущия период. МСС 8 определя две такива обстоятелства: корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика. Други МСФО изискват или разрешават компонентите на друг всеобхватен доход, които отговарят на дефиницията на Общите положения за приходи и разходи, да бъдат изключени от печалбата или загубата (вж. параграф 7). Друг всеобхватен доход за периода


90 Предприятието следва да оповести сумата на данъка върху дохода, отнасящ се до всеки компонент на друг всеобхватен доход, включително корекции от прекласификация, или в отчета за всеобхватния доход, или в пояснителните приложения.


91 Предприятието може да представи компоненти от друг всеобхватен доход или:


а) нето от свързаните данъчни ефекти, или


б) преди свързаните данъчни ефекти с една сума, дадена като съвкупна сума на данъка върху дохода, свързан с тези компоненти.


92 Предприятието оповестява корекциите от прекласификация, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход.


93 Други МСФО определят дали и кога суми, признати преди в друг всеобхватен доход, се прекласифицират към печалбата или загубата. Тези прекласификации се наричат в настоящия стандарт корекции от прекласификация. Корекцията от прекласи- фикация се включва заедно със свързания компонент от друг всеобхватен доход в периода, в който корекцията е прекласифи- цирана към печалбата или загубата. Например печалбите, реали- зирани от освобождаването от държани за продажба финансови активи, се включват в печалбата или загубата за текущия период. Тези суми може да са били признати в друг всеобхватен доход като нереализирани печалби в текущия или предходни периоди. Тези нереализирани печалби се приспадат от друг всеобхватен доход в периода, в който реализираните печалби се прекласи- фицират към печалбата или загубата, за да се избегне тяхното включване в общата сума на всеобхватния доход два пъти.


94 Предприятието може да представи корекциите от прекласи- фикация в отчета за всеобхватен доход или в пояснителните приложения. Предприятие, което представя корекциите от прекла- сификация в пояснителните приложения, представя компонентите на другия всеобхватен доход след всички свързани корекции от прекласификация.


95 Корекции от прекласификация възникват например при освобо- ждаване от чуждестранна дейност (вж. МСС 21), при отписване на държани за продажба финансови активи (вж. МСС 39) и когато хеджирана прогнозна операция засяга печалбата или загубата (вж. параграф 100 от МСС 39 във връзка с хеджиране на парични потоци).


96 Корекции от прекласификация не възникват при промени в прео- ценъчния излишък, признат в съответствие с МСС 16 или МСС 38 или при актюерски печалби или загуби при планове за дефи- нирани доходи, признати в съответствие с параграф 93А на МСС 19. Тези компоненти се признават в друг всеобхватен доход и се прекласифицират към печалбата или загубата в последващи периоди. Промените в преоценъчния излишък може да се прехвърлят към неразпределена печалба в последващи периоди, когато активът бъде използван или отписан (вж. МСС 16 и МСС 38). Актюерските печалби и загуби се отчитат в неразпределена печалба в периода, в който са признати като друг всеобхватен доход (вж. МСС 19).


Информация, която трябва да се представи в отчета за всеобх- ватния доход или в пояснителните приложения


97 Когато позициите на приходи или разходи са съществени, пред- приятието оповестява техния характер и сума поотделно.
98 Обстоятелствата, които могат да породят необходимост от отделно оповестяване на позициите на приходи и разходи, включват:


а) намаление стойността на материалните запаси до нетната им реализуема стойност или на имоти, машини и съоръжения до възстановимата стойност, както и обратно възстановяване на такива намаления на стойността;


б) преструктуриране на дейностите на предприятието и обратно възстановяване на провизиите за разходите за преструктури- рането;


в) освобождаване от имоти, машини и съоръжения;


г) освобождаване от инвестиции; д) преустановени дейности; е) уреждане на съдебни дела; и ж) други обратно възстановени провизии.


99 Предприятието представя анализ на разходите, признати в печалбата или загубата, използвайки класификация, която се основава или на същността на разходите, или на тяхната функция в рамките на предприятието, в зависимост от това коя от двете предоставя надеждна и по-значима информация.


100 Предприятията се насърчават да представят анализа в параграф 99 в отчета за всеобхватния доход или в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв).


101 Разходните статии се класифицират допълнително с цел да се посочи обхватът на компонентите на финансовите резултати от дейността, които могат да се различават по отношение на честота, потенциал за печалбата или загубата и предвидимост. Тази информация се предоставя по един от възможните два начина. 102 Първият анализ на разходите е по метода „същност на разходите“. Предприятието обобщава разходите отнасящи се до печалбата или загубата според същността им (например амортизации, разходи за материали, транспортни разходи, разходи за персонала, разходи за реклама) и не се преразпределят по различни функции в пред- приятието. Този метод е лесен за използване, тъй като не е необходимо преразпределяне на разходите за дейността по функ- ционални групи.
Пример за класификация съгласно метода на същност на разходите:
Приходи X


Други доходи X


Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство X


Използвани суровини, материали и консу- мативи X


Разходи за персонала X Разходи за амортизация X


Други разходи X


Общо разходи (X)


Печалба преди данъчно облагане X
103 Вторият начин на анализ е познат като метод на „разходи по функционално предназначение“ или „себестойност на продажбите“ и групира разходите според тяхната функция като част от себестойността на продажбите или например разходите за продажби или административната дейност. Като минимум пред- приятието оповестява себестойността на продажбите си по този метод отделно от другите разходите. Този метод осигурява по- значима информация на ползвателите, отколкото класифици- рането по същност на разходите, но преразпределянето на разходите по функции може да изисква произволни разпре- деления и предполага значителна субективна преценка.


Пример за класификация по метода на функционалното предназначение на разходите е даден по-долу:
Приходи X


Себестойност на продажбите (X)


Брутна печалба X


Други доходи X


Разходи по продажбите (X)


Административни разходи (X)


Други разходи (X)


Печалба преди данъчно облагане X
104 Предприятията, които класифицират разходите си по функ- ционално предназначение, оповестяват допълнителна информация за същността на разходите, включително амортизационните разходи и разходите за персонала.


105 Изборът между метода на функционалното предназначение на разходите и метода на същност на разходите зависи както от историческите и отраслови фактори, така и от характера на пред- приятието. И двата начина осигуряват индикация за онези разходи, за които се очаква да варират, пряко или косвено, спрямо равнището на продажбите или производството на пред- приятието. Тъй като всеки от двата начина на представяне има своите предимства за различните видове предприятия, в настоящия стандарт се изисква ръководният екип да избере начина, който ще осигури най-значимо и надеждно представяне. Тъй като обаче информацията за същността на разходите на пред- приятието е полезна при прогнозирането на бъдещите парични потоци, когато се използва класификацията по функционално предназначение на разходите, се изисква допълнително опове- стяване. В параграф 104 „разходи за персонала“ има същото значение, както в МСС 19.


Отчет за промените в собствения капитал


106 Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, показващ в отчета:


а) обща сума на всеобхватния доход за периода, като показва поотделно общите суми, отнасящи се до собствениците на предприятието-майка и до малцинственото участие;


б) за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане със задна дата или преизчисление със задна дата, признати в съответствие с МСС 8;


в) сумите на операциите със собствениците в качеството им на такива, показващ поотделно вноските и разпределенията към собствениците; и


г) за всеки компонент на собствения капитал, изравняване на балансовата стойност в началото и в края на периода, като се оповестява отделно всяка промяна.


107 Предприятието представя в отчета за промените в собствения капитал или в пояснителните приложения сумата на дивидентите, признати като разпределения към собствениците през периода, както и свързаната сума на акция/дял.


108 В параграф 106 компонентите на собствения капитал включват например всеки клас на внесен капитал, натрупаното салдо от всеки клас на друг всеобхватен доход и неразпределена печалба.


109 Измененията в собствения капитал на предприятието между началото и края на отчетния период отразяват увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода. С изключение на промените в резултат от операции със собствениците в каче- ството им на собственици (от рода на вноски в собствения капитал, обратно придобиване на инструменти на собствения капитал на предприятието и дивиденти) и разходи по операцията, пряко свързани с такива операции, цялостната промяна в собствения капитал през периода представлява общата сума на приходите и разходите, включително печалбите и загубите, гене- рирани от дейността на предприятието през този период.


110 МСС 8 изисква корекции със задна дата за отразяване на промени в счетоводната политика до степента, до която е практически уместно, освен когато преходните разпоредби на друг МСФО изискват друго. МСС 8 изисква също преизчислението за кори- гиране на грешки да се прави с обратна сила, доколкото е прак- тически уместно. Корекциите със задна дата и преизчисленията със задна дата не представляват промени в собствения капитал, а са корекции на началното салдо на неразпределената печалба, освен когато МСФО изисква корекция със задна дата на друг компонент от собствения капитал. Параграф 106 (б) изисква оповестяване в отчета на промените на собствения капитал на общия размер на корекциите във всеки компонент на собствения капитал, явяващи се поотделно в резултат от промени в счето- водната политика и от корекции на грешки. Тези корекции се оповестяват за всеки предходен период и началото на периода.


Отчет за паричните потоци


111 Информацията за паричните потоци предоставя на ползвателите база за оценка на способността на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти, както и на потребностите на пред- приятието да оползотвори тези парични потоци. МСС 7 определя изискванията за представяне и оповестяване на информация за паричните потоци.


Пояснителни приложения
Структура
112 Пояснителните приложения към финансовите отчети:


а) представят информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и специфичните счетоводни политики, приложени в съответствие с параграфи 117—124;


б) оповестят информацията, изисквана от МСФО, която не е представена никъде другаде във финансовите отчети; и в) предоставят информация, която не е представена никъде другаде във финансовите отчети, но е важна за разбирането на всеки един от тях.


113 Пояснителните приложения към финансовите отчети, доколкото е практически уместно, се представят по систематичен начин. Предприятието прави кръстосани препратки за всяка статия в отчетите за финансовото състояние и за всеобхватния доход, в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв) и в отчетите за промените в собствения капитал и за паричните потоци към всяка свързана с тях информация в пояснителните приложения. 114 Пояснителните приложения обикновено се представят в следния ред, който допринася за по-доброто разбиране на финансовите отчети и сравняването им с отчетите на други предприятия:


а) декларация за съответствие с МСФО (вж. параграф 16);


б) обобщение на прилаганите значителни счетоводни политики (вж. Параграф 117);


в) подкрепяща информация за статиите, представени в отчетите за финансовото състояние и всеобхватния доход, в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв) и в отчетите за промените в собствения капитал и за паричните потоци, в реда, в който са представени всеки отчет и всяка статия; и


г) други оповестявания, включително: i) условни пасиви (вж. МСС 37) и непризнати договорни ангажименти; и


ii) нефинансови оповестявания, напр. цели и политика на управлението на финансовия риск на предприятието (вж. МСФО 7).


115 В някои случаи може да бъде необходимо или желателно редът на представяне на специфични статии да бъде променен в пояс- нителните приложения. Например, предприятието може да комбинира информация за промените в справедливата стойност, признати в печалбата или загубата, с информация за падежите на финансовите инструменти, макар че първите оповестявания се отнасят до отчета за всеобхватния доход или отделния отчет за доходите (ако се представя такъв), а вторият се отнася до отчета за финансовото състояние. Независимо от това, предприятието следва да запазва систематична структурата на пояснителните приложения, доколкото това е практически възможно.


116 Предприятието може да представя пояснителни приложения, предоставящи информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и специфичните счетоводни политики, като отделен раздел на финансовите отчети.
Оповестяване на счетоводната политика


117 Предприятието оповестява в обобщението на значителните счетоводни политики следното: а) базата (базите) за оценяване, използвана(и) при изготвянето на финансовите отчети, и б) други използвани счетоводни политики, които са значими за правилното разбиране на финансовите отчети.


118 За ползвателите е важно да бъдат информирани за използваната във финансовите отчети база (бази) за оценяване (напр. исто- рическа цена, текуща стойност, нетна реализуема стойност, спра- ведлива стойност или възстановима стойност), тъй като базата, на която се изготвят финансовите отчети, оказва значително влияние върху техния анализ. Когато са използвани повече от една оценъчни бази във финансовите отчети, например, когато опре- делени групи активи се преоценяват, е достатъчно да се даде индикация за отделните категории активи и пасиви, към които е приложена всяка база за оценяване.


119 При вземането на решение дали да се оповести конкретна счетоводна политика ръководният екип преценява дали оповестя- ването ще подпомогне ползвателите в разбирането на начина, по който операциите, други събития и условия са отразени в отче- тените финансови резултати и финансово състояние. Оповестя- ването на конкретни счетоводни политики е особено полезно за ползвателите, когато тези политики са избрани от алтернативите, позволени в МСФО. Пример за това е оповестяване дали пред- приятие признава своето участие в съвместно контролирано пред- приятие, като използва пропорционална консолидация или метода на собствения капитал (вж. МСС 31 Дялове в съвместни пред- приятия). Някои МСФО имат специфично изискване за опове- стяване на конкретни счетоводни политики, включително избора, направен от ръководния екип измежду различните разрешени политики. Например МСС 16 изисква оповестяване на базите за оценка, използвани за категориите на имоти, машини и съоръжения.


120 Всяко предприятие преценява самостоятелно същността на своите операции и политиките, които ползвателят би очаквал да бъдат оповестени за този тип предприятие. Например ползвателите биха очаквали предприятие, подлежащо на данъчно облагане на дохода, да оповестява счетоводната политика за данъците върху дохода, включително относно отсрочени данъци и данъчни активи. Когато предприятието има съществени чуждестранни дейности или операции в чужда валута, се очаква то да оповести счетоводните политики за признаване на печалбите и загубите от сделки с чужда валута и хеджирането на тези печалби и загуби.


121 Една счетоводна политика може да бъде от съществено значение поради характера на дейността на предприятието, дори когато сумите, представени за текущия и предходните периоди, не са съществени. Освен това е подходящо да се оповести и счето- водната политика, която не е конкретно изисквана от МСФО, но е избрана и приложена в съответствие с МСС 8.


122 Предприятието оповестява в обобщението на значителните счетоводни политики или в други пояснителни приложения преценките, отделно от тези, свързани с приблизителни оценки (вж. параграф 125), които ръководният екип е направил в процеса на прилагане на счетоводните политики на пред- приятието, които имат най-значителен ефект върху признатите във финансовите отчети суми.


123 В процеса на прилагане на счетоводните политики на пред- приятието, ръководният екип прави различни преценки, отделно от тези, свързани с приблизителни оценки, които могат значително да повлияят на сумите, признати във финансовите отчети. Например ръководството прави преценки при опреде- лянето на следното:


а) дали финансовите активи са инвестиции, държани до падеж;


б) кога по същество всички значителни рискове и изгоди от собствеността на финансовите активи и лизинговите активи са прехвърлени на други предприятия;


в) дали по същество конкретни продажби на стоки представляват договорености за финансиране и следователно не пораждат приходи; и


г) дали съдържанието на отношението между предприятието и предприятие със специално предназначение показва, че пред- приятието със специално предназначение се контролира от предприятието.


124 Някои от оповестяванията, давани в съответствие с параграф 122, се изискват и от други МСФО. Например МСС 27 изисква пред- приятието да оповести причините, поради които участието в собствеността на предприятието не представлява контрол върху предприятието, в което е инвестирано, което не е дъщерно, макар повече от половината му гласове или потенциални гласове да се притежават директно или индиректно чрез дъщерни предприятия. МСС 40 Инвестиционни имоти изисква оповестяване на критериите, разработени от предприятието за разграничаване на инвестиционни имоти от имоти, използвани за собствени цели, и от имоти, държани за продажба в нормалния ход на дейността, когато класификацията на имотите е затруднена. Източници на несигурност на приблизителните оценки


125 Предприятието оповестява информация за направените предпо- ложения относно бъдещето и други ключови източници на неси- гурност на приблизителните оценки към края на отчетния период, които имат сериозен риск да доведат до съществени корекции към балансовите суми на активите и пасивите в рамките на след- ващата финансова година. По отношение на тези активи и пасиви, пояснителните приложения съдържат подробности за:


а) техния характер; и


б) тяхната балансова сума към края на отчетния период.


126 Определянето на балансовите суми на някои активи и пасиви изисква приблизителна оценка на ефектите от несигурни бъдещи събития върху тези активи и пасиви към края на отчетния период. Например при отсъствие на скоро наблюдавани пазарни цени, са необходими приблизителни оценки, ориентирани към бъдещето, за измерване на възстановимата сума на групи имоти, машини и съоръжения, ефектът от технологично оста- ряване върху материалните запаси, провизии – предмет на бъдещ изход от съдебен спор в ход и дългосрочни задължения към наети лица, като пенсионни задължения. Тези приблизителни оценки са свързани с предположения за такива позиции като корекция за риск на паричните потоци или процент на дискон- тиране, бъдещи промени в заплатите и бъдещи промени на цените, засягащи други разходи.


127 Ключовите предположения и други ключови източници на неси- гурност на приблизителните оценки, оповестени в съответствие с параграф 125, се отнасят към приблизителните оценки, които изискват най-трудните, субективни и комплексни преценки на ръководството. Колкото повече се увеличава броят на промен- ливите и предположенията, засягащи възможно бъдещо разре- шаване на несигурността, толкова по-субективни и комплексни стават тези преценки и потенциалът за последваща съществена корекция на балансовите суми на активите и пасивите обикновено се увеличава съответно.


128 Оповестяванията по параграф 125 не се изискват за активи и пасиви, които съдържат значителен риск техните балансови суми да се променят съществено в рамките на следващата финансова година, ако в края на отчетния период те са оценени по справедлива стойност на база скоро наблюдавани пазарни цени. Такива справедливи стойности може да се променят съще- ствено в рамките на следващата финансова година, но тези промени няма да се породят от предположения или други източници на несигурност на приблизителните оценки към края на отчетния период.


129 Оповестяванията в параграф 125 се представят по начин, който помага на ползвателите на финансовите отчети да разберат преценките, направени от ръководния екип относно бъдещето и относно други източници на несигурност на приблизителните оценки. Характерът и степента на предоставената информация варират според характера на предположенията и други обстоя- телства. Примери за типове правени оповестявания са:


а) характер на предположението или друга несигурност на оценките;


б) чувствителност на балансовите суми към методите, предполо- женията и приблизителните оценки, стоящи в основата на техните изчисления, включително причините за тази чувстви- телност;


в) очакваното разрешаване на несигурността и обхватът на приемливо възможните последици в рамките на следващата финансова година по отношение на балансовите суми на съответните активи и пасиви; и


г) обяснения на направени промени в минали предположения, отнасящи се до тези активи и пасиви, ако несигурността остава неотстранена.


130 Настоящият стандарт не изисква предприятието да оповестява бюджетна информация или прогнози при даването на опове- стявания по параграф 125.


131 Понякога е практически невъзможно да се оповести степента на възможните ефекти на дадено предположение или друг източник на несигурност на оценките към края на отчетния период. В такива случаи предприятието оповестява, че е приемливо възможно, на базата на съществуващите знания, резултатите в рамките на следващата финансова година, които се различават от предположенията да изискват съществени корекции на балан- совата сума на засегнатия актив или пасив. Във всички случаи предприятието оповестява характера и балансовата сума на конкретния актив или пасив (или група активи или пасиви), засегнати от предположението.


132 Оповестяването в параграф 122 на конкретни преценки, направени от ръководството в процеса на прилагане на счето- водната политика на предприятието, не се отнася до оповестя- ванията на източниците на несигурност на оценките в параграф 125.


133 Други МСФО изискват оповестяване на някои предположения, които в противен случай биха били задължителни съгласно параграф 125. Например МСС 37 изисква оповестяване при опре- делени обстоятелства на основни предположения, отнасящи се до бъдещи събития, засягащи групи провизии. МСС 7 изисква опове- стяване на значителни предположения, прилагани при оценката на справедливата стойност на финансови активи и финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност. МСС 16 изисква оповестяване на значителни предположения, прилагани при оценката на справедливите стойности на преоценени позиции на имоти, машини и съоръжения.
Капитал


134 Предприятието оповестява информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят неговите цели, политики и процеси за управление на капитала.


135 За да спази изискванията на параграф 134, предприятието оповестява следното:


а) качествена информация относно целите, политиките и процесите за управление на капитала, включително:


i) описание на това какво управлява като капитал;


ii) когато предприятието подлежи на външно наложени изисквания за капитала, характера на тези изисквания и как тези изисквания са включени в управлението на капитала; и iii) как постига целите си за управление на капитала.


б) обобщени количествени данни за това какво управлява като капитал. Някои предприятия приемат някои финансови пасиви (напр. някои форми на подчинен дълг) като част от капитала. Други предприятия приемат капитала като изключващ някои компоненти на собствения капитал (напр. компоненти, породени от хеджиране на парични потоци).


в) всякакви промени в а) или б) от предходния период.


г) дали през периода предприятието е спазвало външно наложени изисквания за капитала, на които подлежи. д) когато предприятието не е спазвало такива външно наложени изисквания за капитала — последиците от такова неспазване. Предприятието базира такива оповестявания на информацията, предоставяна вътрешно на ключовия управленски персонал.


136 Предприятието може да управлява капитала по редица начини и да бъде предмет на различни изисквания за капитала. Например даден конгломерат може да включва предприятия, които извършват застрахователна и банкова дейност и тези предприятия могат да функционират в различни юрисдикции. Когато обобщено оповестяване на изискванията по отношение на капитала и начина на управление не би предоставило полезна информация или би изкривило възприемането на капиталовите ресурси на предприятието от ползвателя на финансовите отчети, предприятието следва да оповести отделна информация за всяко приложимо към него изискване по отношение на капитала.
Други оповестявания


137 Предприятието оповестява в пояснителните приложения:


а) сумата на дивидентите, предложени или декларирани преди одобряване на финансовите отчети за публикуване, но непризнати като разпределение към собствениците през периода, и съответната сума на дял/акция; и б) сумата на непризнати кумулативни привилегировани дивиденти.


138 Предприятието оповестява следната информация, ако тя не е оповестена никъде другаде в публикуваната информация с финан- совите отчети:


а) седалището и правния статут на предприятието, държава на регистрация и адрес на управление (или основно място на дейност, ако е различно от адреса на управление);


б) описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни дейности; и


>M5 в) наименованието на предприятието-майка и на крайното пред- приятие-майка от групата. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


139 Предприятието прилага настоящия Стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Разрешава се по-ранното прилагане. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за по-ранен период, то оповестява този факт.
ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 1 (ПРЕРАБОТЕН 2003 Г.)
140 настоящият стандарт заменя МСС 1 Представяне на финансови отчети, преработен през 2003 г. с измененията и допълненията му от 2005 г.


МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 2
Материални запаси
ЦЕЛ


1. Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на материалните запаси. Основен проблем при осчетоводяването на материалните запаси е тяхната себестойност да бъде призната за актив и пренесена за бъдещи периоди, докато бъдат признати съответните приходи. Настоящият стандарт дава практически указания за определянето на себестойността и нейното последващо признаване за разход, включително и всяка обезценка до нетната реализируема стойност. Освен това той дава насоки за използването на методите за изписване на себестойността, съгласно които се определят разходите за материални запаси.


ОБХВАТ


2. Настоящият стандарт следва да се прилага за всички материални запаси с изключение на:


а) незавършеното производство, възникнало по договори за строителство, включително и пряко свързани с тях договори за предоставяне на услуги (вж. МСС 11 Договори за строителство);


б) финансови инструменти (вж. МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване); и


в) биологични активи, свързани със земеделска дейност и земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата (вж. МСС 41 Земеделие).


3. Настоящият стандарт не се прилага при оценката на активи, държани от:


а) производители на земеделска и горска продукция, земеделски продукти след прибиране на реколтата, минералии минерални продукти дотолкова, доколкото те се оценяват по нетна реализируема стойност в съответствие с вече установените практики в тези отрасли. Когато такива материални запаси са оценявани по нетна реализируема стойност, промените в тази стойност се признават в печалба или загуба в периода на промяната.


б) стокови брокери търговци, които оценяват техните материални запаси по справедливата им стойност минус разходите за продажба. Когато такива материални запаси се оценяват по справедливата им стойност минус разходите за продажба, промените в справедливата им стойност минус разходите за продажба се признават в печалба или загуба в периода на промяната.


4. Материалните запаси, посочени в параграф 3, буква а), се оценяват по нетна реализируема стойност на определени етапи на производството. Това например става, когато земеделската реколта е вече прибрана, когато е приключил процесът на добиване на полезни изкопаеми и продажбата е осигурена чрез форуърден договор или правителствена гаранция или когато има активен пазар и съществува незначителен риск стоката да не може да бъде продадена. Тези материални запаси се освобождават само от изискванията за оценка в настоящия стандарт.


5. Брокери търговци са тези, които купуват или продават стоки за чужда или собствена сметка. Материалните запаси,


разглеждани в параграф 3, буква б), са придобити основно с цел продажба в близко бъдеще и генериране на печалба


от колебанията в цената или брокерско-търговския марж. Когато такива материални запаси се оценяват по справедливата им стойност минус разходите за продажба, те се освобождават само от изискванията за оценка в настоящия стандарт.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ


6. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Материални запаси - активи:


а) държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност;


б) намиращи се в процес на производство за такава продажба; или


в) под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето


на услуги.


Нетна реализируема стойност - предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.


Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден между информирани и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.


7. Под нетна реализируема стойност се има предвид нетната сума, която едно предприятие очаква да реализира от


продажбата на материален запас в обичайния процес на дейност. Справедливата стойност отразява сумата, за която същият материален запас може да бъде разменен между информирани и желаещи купувачи и продавачи на пазара. Нетната реализируема стойност е специфична стойност за конкретното предприятие, докато справедливата стойност


не е. Нетната реализируема стойност на материалните запаси може да не е равна на справедливата стойност минус


разходите за продажба.


8. Материалните запаси обхващат закупените и предназначените за продажба стоки, включително например стоките, закупени от търговци на дребно и предназначени за продажба, или земя и други имоти за продажба. Материалните запаси обхващат също така и напълно завършената продукция или незавършеното производство, което е в процес на производство в предприятието, и включват материали и запаси, предназначени да се използват в процеса на производство. В случай на предоставяне на услуги материалните запаси включват разходите за услугите съгласно параграф 19, за които предприятието все още не е признало свързаните с тях приходи (вж. МСС 18 Приходи).
ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ


9. Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност.


Себестойност на материалните запаси


10. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както


и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.


Разходи за закупуване


11. Разходите за закупуване на материалните запаси включват покупната цена, митните сборове и други данъци (различни


от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните органи), транспортните разходи и други, които могат директно да се отнесат към придобиването на завършените стоки, материалите и услугите.


Търговските отстъпки, рабати и други подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.


Разходи за преработка


12. Разходите за преработка на материалните запаси включват разходи, пряко свързани с произвежданите единици, като например прекия труд. Освен това те включват и систематично начисляване на постоянните и променливите общи разходи, които се правят при преработването на материалите в готова продукция. Постоянните общи разходи са тези непреки производствени разходи, които остават сравнително постоянни, независимо от обема на производство, като например амортизацията и поддръжката на производствени сгради и оборудване, а така също и разходите за ръководството и администрацията на производството. Променливите общи разходи са тези непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството, като например непреките материали и непрекия труд.


13. Класифицирането на постоянните общи разходи към разходите за преработка се базира на нормалния капацитет на производствените мощности. Нормалният капацитет е очакваното средно производство за няколко периода или сезона при нормални условия, като се взема предвид загубата на капацитет в резултат на планирана поддръжка. Реалното ниво на производство може да бъде използвано, ако то се приближава до нормалния капацитет. Сумата на постоянните общи разходи, начислени за всяка единица продукция, не се увеличава в резултат на нисък обем на производство или когато предприятието е в застой. Неразпределените общи разходи се признават за разходи в периода, в който те възникват. В периоди на необичайно високо производство размерът на постоянните общи разходи, който се начислява за всяка произведена единица, се намалява, така че оценката на материалните запаси да


не превишава тяхната себестойност. Променливите общи разходи се разпределят за всяка произведена единица на базата на реалното използване на производствените мощности.


14. Производственият процес може да даде като резултат едновременното производство на повече от един продукт. Такъв


е случаят например при производството на свързани продукти или когато се произвеждат основен продукт и съпътстващ продукт. Когато разходите за преработката на всеки продукт не са ясно разграничими, те се разпределят


между продуктите на рационална и последователна основа. Така например разпределението може да се базира на относителната стойност на продажбите на всеки продукт или на всеки етап от производствения процес, на който продуктите могат да бъдат разграничавани помежду им, или при завършване на производството. Повечето съпътстващи продукти по своята природа са несъществени. В такъв случай те обикновено се оценяват с нетната реализируема стойност и тази стойност се приспада от стойността на основния продукт. В резултат на това балансовата стойност на основния продукт не се различава съществено от неговата себестойност.


Други разходи


15. Другите разходи се включват в себестойността на материалните запаси само дотолкова, доколкото те са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото им местоположение и състояние. Така например в себестойността на материалните запаси може да се окаже уместно да бъдат включени непроизводствените общи разходи или разходите за проектиране на продукти за конкретни клиенти.


16. Примери за разходи, изключвани от себестойността на материалните запаси и признавани като разходи за периода, в


който те са възникнали, са:


а) наднормативните количества бракувани материали, вложеният за тях труд или други производствени разходи;


б) складовите разходи, освен в случаите, когато те са необходими за производствен процес, предхождащ следващ производствен етап;


в) административните разходи, които не са свързани с довеждането на материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние; и


г) разходите за продажба.


17. В ограничени случаи разходите по ползвани кредити, които са определени в МСС 23 Разходи по заеми, се включват в стойността на материалните запаси.


18. Едно предприятие може да закупи материални запаси при условия на разсрочено плащане. Когато договореностите по същество съдържат елемент на финансиране, като например разликата между покупната цена за нормални кредитни срокове и платената сума, този елемент се признава като разход за лихви за периода на финансирането.


Себестойност на материалните запаси при предоставяне на услуги


19. Дотолкова, доколкото доставчиците на услуги имат материални запаси, те се оценяват по себестойността на тяхното производство. Тази себестойност се състои главно от разходите за труд и другите разходи за персонала, пряко зает в предоставянето на услугата, включително служителите, изпълняващи надзорна дейност, и съответната част от общите разходи за тях. Трудът и другите разходи, свързани с продажбите и общия административен персонал, не се включват, а се признават като разходи за периода, в който са възникнали. Себестойността на материалните запаси на доставчиците на услуги не включва надценките за печалба или неотносимите общи разходи, които понякога са включени в цената, която искат доставчиците на услуги.


Себестойност на земеделска продукция, добита от биологични активи


20. Съгласно МСС 41 Земеделие материалните запаси, които представляват предимно земеделска продукция, добита от биологични активи, се оценяват при първоначалното им признаване по справедлива стойност, намалена с приблизително оценените разходи при пункта за продажба към момента на добиването. За целите на прилагане на настоящия стандарт това е себестойността на материалните запаси към тази дата.


Способи за оценка на себестойността


21. Способите за оценка на себестойността на материалните запаси, като например метода на стандартната себестойност за разходите или методът "цени на дребно", могат да бъдат използвани за удобство, ако резултатите се приближават до себестойността. Стандартната себестойност взима предвид нормалните нива на материали и доставки, труда, ефикасността и използването на капацитета. Те се преразглеждат редовно и ако е необходимо, се преизчисляват съобразно новите условия.


22. Методът "цени на дребно" се използва често в търговията на дребно за оценяване на голям брой бързооборотни позиции от материални запаси, които имат еднакви надценки и за които е неуместно използването на други методи. Себестойността на материалните запаси се определя, като продажната цена на запасите се намалява с подходящия процент на брутната надценка. Използваният процент следва да взима предвид запасите, чиито цени са намалени под началната продажна цена. Често за всяка група стоки на дребно се използва осреднен процент.


Методи за изписване на себестойността


23. Разходите за материалните запаси от позициите, които обикновено не са взаимозаменяеми, и произведените стоки или извършените услуги са предназначени за конкретни проекти, трябва да бъдат определени чрез използването на конкретна идентификация на себестойността на всеки от тях.


24. Конкретна идентификация за себестойността означава, че конкретни разходи се свързват с определени позиции материални запаси. Това е подходящо третиране на единици, които са предназначени за конкретен проект, независимо дали те са били закупени или произведени. Конкретната идентификация на разходите обаче е неуместна при голям брой позиции материални запаси, които обичайно са взаимозаменяеми. В такива случаи методът на подбор на тези единици, които остават в запасите, би могъл да се използва за постигане на преднамерен ефект върху печалбата или загубата.


25. Разходите за материални запаси, които са различни от уредените в параграф 23, трябва да се определят чрез използването на методите "първа входяща - първа изходяща" (FIFO) или среднопретеглена стойност. Едно предприятие следва да използва едни и същи методи за определяне на разходите за всички материални запаси със сходна същност и употреба за предприятието. За материалните запаси с различна същност и употреба могат да бъдат оправдани различни методи за изписване на себестойността.


26. Например материалните запаси, които са използвани в един бизнес сегмент, могат да имат полза за предприятието, различна от тази, която биха имали в друг бизнес сегмент. Обаче разликата в географското местоположение на материалните запаси (или в съответните данъчни закони) сама по себе си не е достатъчна да оправдае използването на различни методи за изписване на себестойността.


27. Според метода FIFO позициите от материалните запаси, които са закупени или произведени първи, се продават първи и следователно оставащите в запасите позиции в края на отчетния период са тези, които са закупени или произведени последни. По метода за среднопретеглената стойност разходите за всяка позиция се определят от среднопретегленатасебестойност на сходните позиции в началото на периода и себестойността на сходните позиции, закупени или произведени през периода. Осредняването може да бъде изчислявано на периодична основа или при постъпване на всяка допълнителна доставка в зависимост от условията в предприятието.


Нетна реализируема стойност


28. Себестойността на материалните запаси може да е невъзстановима, в случай че те са повредени или са цялостно или частично морално остарели, или ако има спад в продажните им цени. Също така себестойността на материалните запаси може да бъде невъзстановима, ако приблизително определените разходи за завършване или приблизително определените разходи, които ще бъдат направени за осъществяване на продажбата, са се увеличили. Практиката на обезценяване на материалните запаси под себестойността им до нетната реализируема стойност е в съответствие с разбирането, че активите не трябва да се отчитат със стойности, превишаващи очакваните суми от тяхната продажба или използване.


29. Материалните запаси обикновено се обезценяват до нетната реализируема стойност на базата на отделни позиции.


При някои обстоятелства обаче може да бъде подходящо да се групират сходни или свързани позиции. Така например подобен случай може да има при позиции материални запаси, които са свързани с един и същ производствен асортимент, които имат сходно предназначение или крайна употреба; произведени са и са предлагани в една и съща географска зона и на практика не могат да бъдат оценени отделно от други позиции, участващи в същия производствен асортимент. Не е уместно да се обезценяват материални запаси въз основа на класификационни групи, например стоки или всички материални запаси в даден отрасъл или географски сегмент. Доставчиците на услуги обикновено натрупват разходи във връзка с всяка услуга, за която се иска отделна продажна цена. Ето защо всяка такава услуга се третира като отделна позиция.


30. Приблизителното оценяване на нетната реализируема стойност се базира на най-сигурните съществуващи данни по време на съставянето на тази оценка според обема на материалните запаси, който се очаква да бъде реализиран. Тези оценки отчитат колебанията в цените или разходите, които са в пряка връзка със събитията, станали след приключване на периода дотолкова, доколкото тези събития потвърждават условията, съществуващи в края на периода.


31. Освен това приблизителната оценка на нетната реализируема стойност следва да отчита какво е предназначението на държаните материални запаси. Като например - нетната реализируема стойност на количеството материални запаси, държани за изпълнение на фирмените договори за продажби или предоставяне на услуги, се базира на договорната цена. Ако договорите за продажба са за по-малко количество от държаните материални запаси, нетната реализируема стойност на превишението има като база основните цени на продажба. Провизии могат да възникнат от фирмени договори за продажба, превишаващи по количество материалните запаси, или от фирмени договори за покупка. Такива провизии се разглеждат съгласно МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.


32. Материалите и другите запаси, държани с оглед да бъдат използвани в производството на материални запаси, не се обезценяват под себестойността им, ако се очаква завършените продукти, в които те ще бъдат вложени, да бъдат продадени по тяхната себестойност или над нея. Когато обаче спад на цената на материалите сочи, че себестойността


на готовата продукция ще превиши нетната ? реализируема стойност, материалите се обезценяват до нетната реализируема стойност. При тези условия възможно най-добрата мярка за нетната реализируема стойност на


материалните запаси е заместителната.


33. Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реализируема стойност. Когато условията, довели до обезценяването на материалните запаси под тяхната себестойност, вече не са налице или когато има ясно доказателство за увеличение на нетната реализируема стойност заради промяна в икономическите обстоятелства, сумата на обезценката се възстановява (т.е възстановяването е ограничено до сумата на първоначалната обезценка), така че новата балансова стойност е по-ниската от себестойността и преразгледаната нетна реализируема стойност. Такъв е случаят, когато например дадена позиция от материалните запаси, която се отчита по нетна реализируема стойност поради спад в цената на продажбите, е все още в наличност в даден последващ период и нейната продажна цена се е увеличила.
ПРИЗНАВАНЕ ЗА РАЗХОД


34. Когато се продават материални запаси, тяхната балансова стойност следва да бъде призната като разход през периода, през който е бил признат съответният приход. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализируема стойност, както и всички загуби от материални запаси следва да се признаят като разходи за периода на обезценката или на възникването на загубите. Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността на обезценката на материалните запаси, възникнало в резултат на увеличение на нетната реализируема стойност, следва да бъде призната като намаляване на сумата на признатите разходи за материални запаси през периода, през който е възникнало възстановяването.


35. Някои материални запаси могат да бъдат отнесени по сметките на други активи, като например материални запаси, които се използват като компонент на създадените от самото предприятие собствени имоти, съоръжения и оборудване. Материалните запаси, отнесени към друг актив, се признават за разход в продължение на полезния живот на актива.


ОПОВЕСТЯВАНЕ


36. Финансовите отчети трябва да оповестяват:


а) счетоводната политика, приета при оценката на материалните запаси, включително и използваните методи за изписване на себестойността;


б) общата балансова сума на материалните запаси и балансовата сума по класификационни групи, подходящи за предприятието;


в) балансовата сума на материалните запаси, отчитани по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба;


г) сумата на материалните запаси, призната като разход за периода;


д) сумата на всяка обезценка на материалните запаси, която е призната като разход за периода съгласно параграф 34;


е) сумата на всички обратно възстановени обезценки, които са признати като намаление на сумата на материалните запаси, признати като разход за периода в съответствие с параграф 34;


ж) условията или събитията, довели до обратно възстановяване на обезценки на материални запаси в съответствие


с параграф 34; и


з) балансовата сума на материалните запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.


37. Информацията за балансовата сума, съдържаща се в различните класификации на материалните запаси, и степента на промените на тези активи е полезна за потребителите на финансовите отчети. Обичайни класификации на материалните запаси са стоки, производствени запаси, материали, незавършено производство и готова продукция. Материалните запаси на доставчиците на услуги могат да бъдат описани като незавършено производство.


38. Сумите на материалните запаси, признати като разход за периода, които често се отнасят към себестойността на продадената продукция, съставляват тези разходи, преди това включени в оценката на материалните запаси, които вече са продадени, и неразпределените общи разходи, както и наднормативните суми на производствените разходи за материални запаси. Условията в едно предприятие могат също да дадат основание за включване на други суми, като разходи за дистрибуция.


39. Някои предприятия приемат формат на отчета за доходите, в резултат на който се оповестяват суми, различни от себестойността на материалните запаси, признати като разход за периода. При този формат предприятието представя анализ на разходите, използвайки класификация, базирана на характера на разходите. В този случай предприятието оповестява признатите разходи за суровини и консумативи, разходите за труд и другите разходи, заедно със сумата на нетната промяна на материалните запаси за периода.
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


40. Предприятието следва да прилага настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.
ОТМЯНА НА ДРУГИ РЕШЕНИЯ


41. Настоящият стандарт заменя МСС 2 Материални запаси (преработен през 1993 г.).


42. Настоящият стандарт заменя ПКР-1 Последователност - различни методи за изписване на себестойността на материалните запаси.
МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 7


Отчети за паричните потоци


ЦЕЛ


Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на ползвателите на финансовите отчети база за оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите на предприятието да използва тези парични потоци. Икономическите решения, които вземат ползвателите, изискват да се направи оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти, тяхното разположение във времето и сигурността на генерирането им.


Целта на настоящия стандарт е да се изисква осигуряване на информация за историческите изменения на паричните средства


и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчет за паричните потоци, в който те се категоризират през отчетния период като такива от оперативна, инвестиционна и финансова дейност.


ОБХВАТ


1. Предприятието изготвя отчет за паричните потоци в съответствие с изискванията на настоящия стандарт и го представя като неразделна част от финансовите си отчети за всеки отчетен период, за който се представят финансови отчети.


2. Настоящият стандарт заменя досегашния МСС 7 Отчет на измененията на финансовото състояние, приет през юли 1977 г.


3. Ползвателите на финансовите отчети на предприятието се интересуват как предприятието генерира и използва паричните средства и паричните еквиваленти. Това е така, независимо от характера на дейността на предприятието и независимо от това, дали паричните средства могат да се разглеждат като продукт на предприятието, какъвто може да бъде случаят при финансовите институции. Предприятията се нуждаят от парични средства по причини, които по същество са еднакви, колкото и различни да са основните им дейности, които генерират приходи. Те се нуждаят от парични средства, за да извършват своята дейност, да плащат задълженията си и да осигуряват възвръщаемост на своите инвеститори. Поради това стандартът изисква всички предприятия да представят отчет за паричните потоци.


ПОЛЗА ОТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


4. Отчетът за паричните потоци, използван заедно с останалите финансови отчети, предоставя информация, която дава възможност на ползвателите да оценят промените в нетните активи на предприятието, финансовата му структура (включително и неговата ликвидност и платежоспособност) и способността му да влияе върху размера и разположението във времето на паричните потоци, за да може да се приспособява към променящите се обстоятелства и възможности. Информацията за паричните потоци е от полза при извършването на оценката на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и дава възможност на ползвателите да създават модели за оценяване и сравняване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци на различните предприятия.


Тя подобрява и сравнимостта на отчитането на резултатите от дейността на различните предприятия, защото премахва ефекта от различното счетоводно третиране на едни и същи сделки и събития.


5. Историческата информация за паричните потоци често се използва като показател за размера, разпределението във времето и сигурността на бъдещите парични потоци. Полезна е и когато се проверява точността на минали оценки на бъдещи парични потоци, както и при проучването на съотношението между рентабилността и нетния паричен поток и влиянието на променящите се цени.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ


6. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Парични средства - парични средства, налични в брой и под формата на безсрочни депозити.


Парични еквиваленти - краткосрочни високоликвидни инвестиции, които са леснообръщаеми в конкретни парични суми и са свързани с незначителен риск от промяна в стойността им.


Парични потоци - входящи и изходящи потоци от парични средства и парични еквиваленти.


Оперативна дейност - основната дейност на предприятието, която генерира приходи, както и друга дейност, която


не е инвестиционна или финансова.


Инвестиционна дейност - придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в паричните еквиваленти. Финансова дейност - дейност, която води до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието.


Парични средства и парични еквиваленти


7. Паричните еквиваленти се държат по-скоро за посрещане на краткосрочни парични ангажименти, отколкото за инвестиционни или други цели. За да бъде категоризирана като паричен еквивалент, една инвестиция трябва да бъде леснообръщаема в конкретна сума парични средства и да съдържа незначителен риск от промени на стойността. Затова дадена инвестиция нормално се категоризира като паричен еквивалент само когато има краткосрочен падеж, като например три месеца или по-малко от датата на придобиването. Инвестициите в акции не се включват в паричните еквиваленти, освен ако по същество не са парични еквиваленти, например при привилегировани акции, придобити в рамките на кратък срок преди техния падеж и с посочен срок за изкупуване.


8. Заемането на средства от банки по принцип се счита за финансова дейност. В някои страни обаче банковият овърдрафт, който е платим при поискване, представлява неразделна част от управлението на паричните средства на предприятието. При тези обстоятелства банковият овърдрафт се включва като елемент на паричните средства и паричните еквиваленти. Характерна черта на подобна схема на банково обслужване е, че салдото по банковата сметка често се променя от положителни стойности до овърдрафт.


9. Паричните потоци изключват движенията между статии, които представляват парични средства или парични еквиваленти, защото тези елементи представляват по-скоро част от управлението на паричните средства на предприятието, отколкото част от неговата оперативна, инвестиционна или финансова дейност. Управлението на паричните потоци включва инвестирането на свободните парични средства в парични еквиваленти.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


10. Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, категоризирани по оперативна, инвестиционна и финансова дейност.


11. Предприятието представя паричните си потоци, свързани с оперативната, инвестиционната и финансовата дейност, по начин, който е най-подходящ за стопанската му дейност. Класифицирането по дейности осигурява информация, която дава възможност на ползвателите да оценят влиянието на тези дейности върху финансовото състояние на предприятието и размера на паричните средства и паричните еквиваленти, които то притежава. Тази информация може да се използва и за оценяване на зависимостите между тези дейности.


12. Една сделка може да включва парични потоци, които са класифицирани по различен начин. Например когато паричното погасяване на кредит включва както лихва, така и главница, лихвата може да бъде класифицирана като оперативна дейност, а главницата - като финансова дейност.


Оперативна дейност


13. Размерът на паричните потоци, произтичащи от оперативна дейност, е главен показател за степента, в която дейността


на предприятието е генерирала достатъчно парични потоци за изплащане на заемите, за поддържане на оперативната дееспособност на предприятието, за изплащане на дивиденти и за извършване на нови инвестиции, без да се прибягва


до външни източници на финансиране. Информацията за конкретните компоненти на историческите оперативни парични потоци, заедно с останалата информация, е полезна за прогнозиране на бъдещите парични потоци от оперативните дейности.


14. Паричните потоци от оперативната дейност се генерират главно от основната приходоносна дейност на предприятието. Следователно по принцип те са резултат от сделки и други събития, които се включват при определянето на печалбата или загубата. Като пример за парични потоци от оперативна дейност могат да се посочат:


а) паричните постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги;


б) паричните постъпления от възнаграждение за права, такси, комисиони и други приходи;


в) паричните плащания на доставчици на стоки и услуги;


г) паричните плащания на и от името на персонала;


д) паричните постъпления и паричните плащания на застрахователно предприятие за застрахователни премии и обезщетения, анюитетните суми и други суми по застрахователни полици;


е) паричните плащания или възстановяване на суми, внесени като подоходни данъци, с изключение на случаите,


когато те могат да бъдат конкретно отнесени към финансовата и инвестиционната дейност; и


ж) паричните постъпления и плащания по договори, държани за дилърски или търговски цели.


Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване, могат да донесат печалба или загуба, която се включва при определянето на общата печалба или загуба. Паричните потоци, които са свързани с подобни сделки обаче, представляват парични потоци от инвестиционна дейност.


15. Дадено предприятие може да държи ценни книжа и кредити за дилърски или търговски цели, като в този случай те се


сходни с материалните запаси, придобити специално за препродажба. Следователно паричните потоци, произтичащи от покупката и продажбата на ценни книжа за дилърски и търговски цели, се класифицират като оперативна дейност.


По същия начин паричните аванси и кредити, предоставени от финансовите институции, се класифицират обикновено като оперативна дейност, тъй като те се отнасят към главната приходоносна дейност на предприятието.


Инвестиционна дейност


16. Отделното отчитане на паричните потоци, генерирани от инвестиционната дейност, е важно, защото паричните потоци представляват размера на разходите, направени за ресурси, които са предназначени да генерират бъдещи приходи и парични потоци. Като пример за парични потоци от инвестиционни дейности могат да се посочат:


а) паричните плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи. Тези плащания включват плащанията, свързани с капитализираните разходи за развойна дейност, както


и с капитализираните разходи за имоти, машини и съоръжения, изградени със собствени ресурси;


б) паричните постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи;


в) паричните плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в смесени предприятия (различни от плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);


г) паричните постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в съвместни предприятия (различни от постъпленията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);


д) паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни (които не са аванси и кредити, предоставени от финансова институция);


е) паричните постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни


(които не са аванси и кредити на финансова институция);


ж) паричните плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансова дейност; и


з) паричните постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансова дейност.


Когато даден договор се отчита като хеджиране на определима позиция, паричните потоци от договора се класифицират по същия начин, както паричните потоци на позицията, която се хеджира.


Финансова дейност


17. Отделното оповестяване на паричните потоци, генерирани от финансовата дейност, е важно, защото помага при прогнозирането на сумите от бъдещите парични потоци, които представляват вземания на институциите, които са предоставили капитал на предприятието. Като примери за парични потоци от финансова дейност могат да се посочат:


а) паричните постъпления от емитирането на акции или други инструменти на собствения капитал;


б) изплащането на парични суми на собственици за придобиването или обратното изкупуване на акции на предприятието;


в) паричните постъпления от емитиране на облигации, заеми, кредити, полици, ипотеки и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства;


г) паричните погашения на получени в заем средства;


д) паричните плащания от страна на даден лизингополучател за намаляване на размера на неизплатеното задължение по финансов лизинг.
ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ


18. Предприятието трябва да отчита паричните потоци от оперативната дейност, като използва:


а) или прекия метод, при който се отразяват главните групи от брутни парични постъпления и брутни парични плащания;


б) или косвения метод, при който печалбата или загубата се коригира по отношение на ефекта на сделките, извършвани по безналичен път, на отложените или начислените минали или бъдещи парични постъпления или плащания във връзка с оперативната дейност и на приходните или разходните позиции, свързани с инвестиционни или финансови парични потоци.


19. Препоръчително е предприятията да отчитат паричните потоци от оперативната си дейност, като използват прекия метод. Прекият метод осигурява информация, която може да бъде полезна при оценяване на паричните потоци и която не може да бъде получена по косвения метод. При прекия метод информацията за основните групи брутни парични постъпления и брутни парични плащания може да бъде получена:


а) или от счетоводните регистри на предприятието;


б) или чрез коригирането на продажбите, себестойността на продажбите (лихвите и други подобни доходи и разходите за изплащане на лихви и други подобни разходи за дадена финансова институция) и други статии от отчета за доходите по отношение на:


i) промените на материалните запаси и оперативните вземания и задължения през отчетния период;


ii) други безналични статии; и


iii) други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни или финансови парични потоци.


20. При косвения метод нетният паричен поток от оперативната дейност се определя чрез коригирането на нетната печалба или загуба по отношение на ефектите на:


а) промените на материалните запаси и оперативните вземания и задължения по време на отчетния период;


б) безналичните статии, като например амортизация, провизии, отсрочени данъци, нереализирани положителни и отрицателни разлики от промените на валутните курсове, неразпределена печалба на асоциираните предприятия и малцинствени дялове; и


в) всички други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни или финансови парични потоци.


Алтернативно нетният паричен поток от оперативната дейност може да бъде представен по косвения метод, като се покажат приходите и разходите, представени в отчета за доходите и промените на материалните запаси и оперативните вземания и задължения през отчетния период.


ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ


21. Предприятието трябва да отчита поотделно основните групи брутни парични постъпления и брутни парични плащания, произтичащи от инвестиционна и финансова дейност, освен когато паричните потоци, описани в параграфи 22 и 24, се отчитат на нетна база.


ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА НЕТНА БАЗА


22. Паричните потоци, произтичащи от посочената по-долу оперативна, инвестиционна или финансова дейност, могат да


се отчитат на нетна база:


а) паричните постъпления и плащания от името на клиентите, когато паричните потоци отразяват по-скоро дейностите на клиента, отколкото тези на предприятието; и


б) паричните постъпления и плащания за статии, при които обращаемостта е бърза, сумите са големи и падежите


са кратки.


23. Примери за парични постъпления и плащания, посочени в параграф 22, буква а), са:


а) приемането и изплащането на безсрочни депозити в банка;


б) парични средства, държани от инвестиционно предприятие от името на клиента; и


в) наеми, събирани от името на собствениците на имотите и изплащани на тях.


Примери за парични постъпления и плащания, посочени в параграф 22, буква б), са авансите, отпускани за и погасяването на:


а) сумите на главниците, отнасящи се до кредитни карти на клиенти;


б) закупуването и продажбата на инвестиции; и


в) други краткосрочни заеми, например тези, които имат падеж три месеца или по-малко.


24. Паричните потоци, генерирани от всяка от следните дейности на дадена финансова институция, могат да бъдат


отчитани на нетна база:


а) паричните постъпления и плащанията за приемане и изплащане на депозити с определен падеж;


б) предоставянето на депозити и тегленето на депозити от други финансови институции; и


в) паричните аванси и кредити, отпускани на клиенти, и погасяването на тези аванси и кредити.


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА


25. Паричните потоци, генерирани от сделки в чуждестранна валута, трябва да се отчитат във функционалната валута на предприятието, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на функционалната валута към чуждестранната валута на датата на паричния поток.


26. Паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие трябва да се приведат към обменния курс на функционалната валута към чуждата валута на датата на паричния поток.


27. Паричните потоци в чуждестранна валута се отчитат по начин, отговарящ на МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове. Това позволява използването на обменен курс, който е приблизително равен на действителния обменен курс. Например среднопретегленият обменен курс за отчетния период може да се използва за счетоводно отчитане на сделки в чуждестранна валута или за превалутиране на паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие. МСС 21 обаче не позволява да се използва обменният курс за деня на изготвяне на баланса при превалутирането на паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие.


28. Нереализираните печалби или загуби, произтичащи от промени в курсовете на чуждестранната валута, не са парични потоци. Но влиянието на промените в обменните курсове върху паричните средства или паричните еквиваленти, държани или дължими в чуждестранна валута, се отчита в отчета за паричните потоци, за да се извърши равнение на паричните средства и паричните еквиваленти в началото и в края на периода. Тази сума се представя отделно от паричните потоци от оперативни, инвестиционни и финансови дейности и включва евентуалните разлики, които биха се получили, ако тези парични потоци бяха отчитани по обменните курсове в края на периода.


29. [Заличен]


30. [Заличен]
ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ


31. Паричните потоци от получени и изплатени лихви и дивиденти трябва да бъдат отчитани поотделно. Всеки поток трябва да се категоризира поотделно по последователен начин от един в друг период като отнасящ се до оперативната, инвестиционната или финансовата дейност.


32. Общата сума на лихвите, изплатени през отчетния период, се отчита в отчета за паричните потоци, независимо дали е призната като разход в отчета за доходите, или е капитализирана в съответствие с разрешения алтернативен подход в МСС 23 Разходи по заеми.


33. При финансова институция изплатените лихви и получените лихви и дивиденти обикновено се категоризират като парични потоци от оперативната дейност. Не съществува обаче консенсус по категоризацията на тези парични потоци за другите предприятия. Изплатените лихви и получените лихви и дивиденти могат да бъдат категоризирани като парични потоци от оперативната дейност, тъй като те се включват в определянето на печалбата или загубата. Като алтернатива изплатените лихви и получените лихви и дивиденти могат да се категоризират съответно като финансови парични потоци и инвестиционни парични потоци, тъй като те представляват разходи за получаването на финансови ресурси или възвръщаемост на инвестициите.


34. Изплатените дивиденти могат да се категоризират като финансов паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови ресурси. Като алтернатива изплатените дивиденти могат да се категоризират като компонент на паричните потоци от оперативната дейност, за да се подпомогнат ползвателите при определянето на способността на предприятието да изплаща дивиденти от оперативните си парични потоци.
ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА


35. Паричните потоци, генерирани от данъци върху дохода, трябва да се отчитат поотделно и да се категоризират като парични потоци от оперативна дейност, освен ако не могат да бъдат конкретно определени като инвестиционна или финансова дейност.


36. Данъците върху дохода възникват при сделки, пораждащи парични потоци, които се категоризират в отчета за паричните потоци като основна, инвестиционна или финансова дейност. Докато разходите за данъци могат лесно да се определят като отнасящи се до инвестиционната или финансовата дейност, често е непрактично свързаните с тях парични потоци от данъци да се съотнасят към тях, а и те могат да възникнат в отчетен период, различен от този на паричните потоци на основната сделка. Затова платените данъци обикновено се категоризират като парични потоци от оперативна дейност. Когато обаче е практично данъчният паричен поток да се съотнесе към отделна сделка, която създава парични потоци, категоризирани като инвестиционна или финансова дейност, данъчният паричен поток се категоризира според случая като инвестиционна или финансова дейност. Когато данъчните парични потоци са разпределени в повече от една категория дейности, се оповестява общата сума платени данъци.
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ, АСОЦИИРАНИ И СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


37. Когато се осчетоводява инвестиция в асоциирано или дъщерно предприятие чрез използване на метода на собствения капитал или себестойностния метод, инвеститорът свежда отчитането в своя отчет за паричните потоци само до паричните потоци между себе си и предприятието, в което се извършва инвестицията, например - само до дивиденти и аванси.


38. Предприятие, което отчита своя дял в съвместно контролирано предприятие (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия), като използва пропорционална консолидация, включва в консолидирания си отчет за паричните потоци своя пропорционален дял от паричните потоци на съвместно контролираното предприятие. Предприятие, което отчита такъв дял, като използва капиталовия метод, включва в отчета си за паричните потоци онези парични потоци, които се отнасят до инвестициите му в съвместно контролираното предприятие, както и разпределенията от дохода и други плащания или постъпления между него и съвместно контролираното предприятие.
ПРИДОБИВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ


39. Съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиването и освобождаването от дъщерни предприятия или други стопански единици, трябва да се представят поотделно и да се категоризират като инвестиционна дейност.


40. Предприятието трябва да оповести съвкупно, по отношение както на придобиванията, така и на освобождаването от дъщерни предприятия или други стопански единици през отчетния период, всеки от следните елементи:


а) общата покупна или продажна цена;


б) частта от покупната или продажната цена, изплатена в парични средства или парични еквиваленти;


в) сумата на паричните средства или парични еквиваленти в придобитото или продадено дъщерно предприятие или стопанска единица; и


г) сумата на активите и пасивите, с изключение на паричните средства и паричните еквиваленти в придобитото или продаденото дъщерно предприятие или стопанска единица, обобщена по всички главни категории.


41. Отделното представяне на влиянието върху паричните потоци на придобиването или освобождаването от дъщерни предприятия и други стопански единици като статии на отделни редове, заедно с отделното оповестяване на сумите от придобитите или продадени активи и пасиви, спомага да се разграничат тези парични потоци от паричните потоци, произтичащи от друга оперативна, инвестиционна и финансова дейност. Ефектите на продажбите върху паричните потоци не се приспадат от паричните потоци от придобиванията.


42. Съвкупната сума на платените или получените парични средства като покупна или продажна цена се записва в отчета за паричните потоци нетно от придобитите или освободени парични средства или парични еквиваленти.
БЕЗНАЛИЧНИ СДЕЛКИ
43. Инвестиционните и финансовите операции, при които не се изисква използване на парични средства или парични еквиваленти, трябва да се изключат от отчета за паричните потоци. Такива операции трябва да бъдат отразени на друго място във финансовите отчети по начин, който дава цялата съответна информация за тези инвестиционни и финансови дейности.


44. Много инвестиционни и финансови дейности не оказват пряко влияние върху текущите парични потоци, въпреки че засягат структурата на капитала и активите на предприятието. Изключването на безналичните операции от отчета за паричните потоци е в съответствие с целта на отчета за паричните потоци, тъй като тези статии не отразяват паричните потоци през текущия период. По-долу са дадени примери за безналични операции:


а) придобиване на активи или чрез пряко поемане на съответните свързани с тях пасиви, или чрез финансов лизинг;


б) придобиване на предприятия чрез емитиране на дялов капитал; и в) преобразуване на дълг в собственост.
КОМПОНЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ
45. Предприятието трябва да оповестява компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти, както и да представя равнението на тези суми в своя отчет за паричните потоци с равностойни статии, посочени в >M5 отчета за финансовото състояние <.


46. С оглед на разнообразието в практиката на управлението на паричните средства и схемите на банково обслужване в различните части на света и за да се спазят изискванията на МСС 1 Представяне на финансови отчети, предприятието оповестява възприетата от него политика при определянето на състава на паричните средства и паричните еквиваленти.


47. Влиянието на всяка промяна в политиката за определяне на компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти, например промяна в категоризацията на финансовите инструменти, които преди това не са били считани


за част от инвестиционния портфейл на предприятието, се отчита съгласно изискванията на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.


ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ


48. Предприятието трябва да оповестява заедно с коментар, даван от ръководството, размера на значителните наличностина парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, които не са на разположение за ползване от групата.


49. Има редица обстоятелства, при които паричните средства и паричните еквиваленти, държани от предприятието, не са на разположение за ползване от страна на групата. Като пример могат да се посочат наличностите на парични средства и парични еквиваленти, които държи дъщерно дружество, което работи в страна, в която се прилагат валутен контрол или други правни ограничения, когато наличностите не са на разположение за общо ползване от предприятието майка или от други дъщерни предприятия.


50. Допълнителната информация може да се окаже необходима на ползвателя, за да разбере финансовото състояние и ликвидността на предприятието. Оповестяването на тази информация, заедно с коментар от страна на ръководството, е желателно и може да съдържа следното:


а) сумата на неусвоените отпуснати кредити, които могат да бъдат на разположение за бъдещи оперативни дейности и за уреждане на капиталови ангажименти, като се посочват евентуалните ограничения върху ползването на тези кредити;


б) съвкупните суми на паричните потоци съответно от оперативна, инвестиционна и финансова дейност, свързани с дялово участие в съвместни предприятия, отчитани чрез използването на пропорционална консолидация;


в) съвкупната сума на паричните потоци, които представляват увеличения на оперативния капацитет отделно от тези парични потоци, които са необходими за поддържането на оперативния капацитет; и


г) сумата на паричните потоци, произтичащи от оперативната, инвестиционната и финансовата дейност от всеки отчитан сегмент (вж. МСФО 8 Оперативни сегменти).


51. Отделното оповестяване на паричните потоци, които представляват увеличения на оперативния капацитет, и паричните потоци, необходими за поддържането на оперативния капацитет, е от полза за ползвателя и му помага да определи дали предприятието инвестира достатъчно в поддържането на своя оперативен капацитет. Предприятие, което не инвестира достатъчно в поддържането на своя оперативен капацитет, може да ощетява бъдещата си рентабилност за сметка на текущата ликвидност и разпределяните между собствениците суми.


52. Отчитането на паричните потоци по сегменти дава възможност на ползвателите да разберат по-добре отношението между паричните потоци от стопанската дейност като цяло и между съставните ? части, както и наличието и динамиката на паричните потоци по сегменти.
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
53. Настоящият стандарт влиза в сила по отношение на финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1994 г.


МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 8
Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
ЦЕЛ


1. Целта на настоящия стандарт е да се предвидят критериите за подбор и промяна на счетоводната политика, както и счетоводното третиране и оповестяване на промените в счетоводната политика, счетоводните приблизителни оценки


и коригирането на грешки. Настоящият стандарт има за цел да подобри значението и надеждността на финансовите отчети на предприятието, както и съпоставимостта на тези финансови отчети във времето и спрямо финансовите


отчети на други предприятия.


2. Изискванията за оповестяване на счетоводната политика, освен тези, отнасящи се до промените в счетоводна политика, са разгледани в МСС 1 Представяне на финансови отчети.


ОБХВАТ


3. Настоящият стандарт се прилага при подбора и прилагането на счетоводните политики и отразяването на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и коригирането на грешки от предходен период.


4. Данъчните ефекти от корекциите на грешки от предходен период и корекциите с обратна сила за отразяване на промени в счетоводната политика се признават и оповестяват в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


5. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Счетоводна политика - конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети.


Промяна в счетоводна приблизителна оценка - корекция на балансовата стойност на даден актив или пасив или сумата на периодичното потребление на даден актив, получена след оценка на сегашното състояние и очакваните бъдещи изгоди и задължения, свързани с активите и пасивите. Промени в счетоводните приблизителни оценки настъпват в резултат на нова информация или ново развитие и в тази връзка не се третират като корекции на грешки.
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) - >M5 МСФО <, приети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС). Те обхващат:


а) Международните стандарти за финансово отчитане;


б) Международните счетоводни стандарти;


в) разясненията, дадени от Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане


(КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разяснения (ПКР).


Същественост - пропуските и неточното представяне на позиции са съществени, ако те биха могли поотделно или заедно да повлияят на икономическите решения на ползвателите,>M5 направени < въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера и естеството на пропуските или неточното представяне, преценявани спрямо съществуващите обстоятелства. Размерът или естеството на дадена позиция или комбинацията от двете могат да бъдат определящият фактор.


Грешки от минал период - пропуски или неточно представяне на финансовите отчети на предприятието за един или повече минали периоди, произтичащи от неизползване или неправилно използване на надеждна информация, която:


а) е била налична към момента, в който финансовите отчети за тези периоди са били утвърдени за публикуване; и


б) е могла, при полагането на разумни усилия, да бъде получена и взета предвид при изготвянето и представянето на тези финансови отчети.


Тези грешки включват ефектите от математически грешки, грешки при прилагане на счетоводната политика, недоглеждане или неточно представяне на факти и измамите.


Прилагане с обратна сила - прилагане на нова счетоводна политика по отношение на операции и други събития и условия така, сякаш винаги се е прилагала новоприетата счетоводна политика.


Преизчисляване с обратна сила - коригиране на признаването, оценяването и оповестяването на сумите на елементи от финансовите отчети така, сякаш не са възниквали грешки за предходен период.


Практическа неприложимост - дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това. За конкретен минал период прилагането на промяна в счетоводната политика с обратна сила или преизчисляването със задната дата, за да се коригира грешка, се счита за практически неприложимо, когато:


а) не могат да се установят ефектите от прилагането или преизчисляването с обратна сила;


б) прилагането или преизчисляването с обратна сила изисква изготвяне на предположения какви биха били намеренията на ръководството в този период; или


в) прилагането или преизчисляването с обратна сила изисква съществени преоценки на сумите и за целите на тези оценки не е възможно от общата информация да се извлекат обективни данни, които:


i) да докажат съществуването на обстоятелства към датата(ите), спрямо която(ито) тези суми следва да бъдат признати, оценени и оповестени; или


ii) е трябвало да бъдат налице към момента, в който финансовите отчети за този минал период са били утвърдени за публикуване.


Прилагане в бъдеще на промяна в счетоводната политика и признаване на ефекта от промяната в счетоводната политика съответно означава:


а) прилагане на новата счетоводна политика по отношение на операциите и другите събития и условия, които са настъпили след датата на промяна в политиката; и


б) признаване на ефекта от промяната в счетоводната приблизителна оценка в текущия и бъдещите периоди, засегнати от тази промяна.


6. За да се направи преценка дали даден пропуск или неточно представяне би могло да повлияе на стопанските решенияна ползвателите и да се окаже съществено, е необходимо да се анализират характеристиките на тези ползватели.


Параграф 25 от Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети посочва, че "от ползвателите се очаква да имат разумни познания за бизнеса, икономическите дейности и счетоводството и желание да положат разумни усилия да проучат тази информация". Следователно при изготвянето на тази преценка следва да се положат разумни усилия за определяне на начина, по който ще бъдат повлияни ползвателите, отговарящи на тези изисквания, при взимането на стопански решения.
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Подбор и прилагане на счетоводна политика
7. Когато даден >M5 МФСО < e конкретно приложими към дадена операция, друго събитие или условие, счетоводната(ите) политика(и), прилагана(и) към тази статия, се определя(т) чрез прилагане на съответния стандарт или съответните разяснения и насоките за неговото изпълнение, публикувани от Съвета по МСС.


8. МСФО излага счетоводни политики, изготвени от Съвета по МСС, в резултат на които финансовите отчети съдържат точна и надеждна информация за операциите и другите събития и условия, за които се отнасят. Тези политики не се прилагат, когато ефектът от тяхното прилагане е несъществен. Въпреки това не е уместно да се допускат или да не се коригират несъществени разминавания с МСФО, за да се постигне определено представяне на финансовото състояние, резултатите или паричните потоци на дадено предприятие.


9. Насоките за изпълнение на стандартите, публикувани от Съвета по МСС, не са част от тези стандарти и следователно


не съдържат изисквания по отношение на финансовите отчети.


10. При липса на >M5 МФСО <, които да са конкретно приложими към дадена операция, друго събитие или условие, ръководството използва собствените си преценки за разработване и прилагане на счетоводна политика, с цел финансовите отчети да дават информация, която е:


а) необходима на ползвателите за вземане на стопански решения;


б) надеждна, което означава, че:


i) представя достоверно финансовото състояние, резултатите и паричните потоци на предприятието;


ii) отразява стопанската същност на операциите, другите събития и условия, а не само тяхната правна форма;


iii) е неутрална, т.е. безпристрастна;


iv) е предпазлива; и


v) е пълна във всички съществени аспекти.


11. За целите на преценката, описана в параграф 10, ръководството се позовава и оценява приложимостта на следните източници, посочени в низходящ ред:


а) изискванията и насоките в >M5 МСФО <, третиращи сходни свързани въпроси; и


б) определенията, критериите за признаване и концепциите за оценка на активите, пасивите, приходите и разходите, изложени в Общите положения.


12. За целите на преценката, посочена в параграф 10, ръководството може също да вземе предвид последните решения на други органи, определящи стандартите, които използват сходна концептуална рамка за разработване на счетоводните стандарти, друга счетоводна литература и приетите секторни практики в степента, до която те не са в противоречие с източниците, посочени в параграф 11.


Последователност на счетоводните политики


13. Предприятието избира и прилага своята счетоводна политика последователно за сходни операции и други събития и условия, освен ако даден >M5 МФСО < конкретно не изисква или разрешава класификация на статиите, спрямо които би било уместно прилагането на други различни политики. Когато даден >M5 МФСО < изисква или разрешава подобна класификация, спрямо всяка категория трябва да бъде избрана и прилагана последователно подходяща политика.


Промени в счетоводната политика


14. Предприятието променя дадена счетоводна политика само когато подобна промяна:


а) се изисква от конкретен >M5 МФСО <; или


б) води до представяне във финансовите отчети на надеждна и по-уместна информация за ефекта от операциите и другите събития или условия върху финансовото състояние, резултатите или паричните потоци на предприятието.


15. Трябва да се осигури възможност на ползвателите да сравняват финансовите отчети на предприятието за различните периоди от време, за да могат да установят тенденциите на развитие на неговото финансово състояние, резултати и парични потоци. Ето защо за всеки период се прилага една и съща счетоводна политика, освен ако няма промяна в счетоводната политика, която отговаря на изискванията, посочени в параграф 14.


16. Следните случаи не се считат за промяна в счетоводната политика:


а) прилагане на счетоводна политика за операции и други събития или условия, които се различават по същество


от предишните; и


б) прилагане на нова счетоводна политика за операции и други събития или условия, които не са се случвали преди или са били незначителни.


17. Първоначалното приемане на дадена политика за отчитане на активи по преоценени стойности в съответствие с


МСС 16 Имоти, машини и съоръжения или МСС 38 Нематериални активи е промяна в счетоводната политика, но


тя се третира като преоценка в съответствие с МСС 16 или МСС 38, а не в съответствие с настоящия стандарт.


18. Параграфи 19-31 не се прилагат по отношение на промяната в счетоводната политика, описана в параграф 17.


Прилагане на промени в счетоводната политика


19. В съответствие с параграф 23:


а) предприятието отчита промяна в счетоводната политика, произтичаща от първоначалното прилагане на даден >M5 МФСО < в съответствие с конкретните преходни разпоредби, ако има такива, в този > M5 МФСО <; и


б) когато предприятието променя своята счетоводна политика при първоначалното прилагане на >M5 МФСО <, което не включва конкретни преходни разпоредби, приложими по отношение на тази промяна, или прави промени в счетоводната политика доброволно, то отразява тази промяна с обратна сила.


20. За целите на настоящия стандарт ранното прилагане на > M5 МФСО < не се третира като доброволна промяна в счетоводната политика.


21. При липсата на > M5 МФСО <, които да са конкретно приложими към дадена операция или друго събитие или условие, ръководството може също, в съответствие с параграф 12, да приложи счетоводна политика, съобразена с последните становища на други органи, определящи стандартите, които използват сходна концептуална рамка за разработване на счетоводните стандарти. В случай че подобно становище бъде изменено и в резултат от това предприятието реши да промени дадена счетоводна политика, тази промяна се признава и оповестява като доброволна промяна в счетоводната политика.


Прилагане на промените в счетоводната политика с обратна сила


22. В съответствие с параграф 23 когато промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила съгласно изискванията на параграф 19, буква а) или б), предприятието коригира началното салдо на всеки засегнат елемент от капитала за предходния представен период, както и другите сравнителни суми, оповестени през предходния представен период, така, сякаш винаги се е прилагала новоприетата счетоводна политика.


Ограничения върху прилагането с обратна сила


23. Когато разпоредбите на параграф 19, буква а) или б) изискват прилагане с обратна сила, промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила до степента, до която е практически неприложимо да се определят конкретните ефекти за периода или кумулативният ефект от промяната.


24. Когато е практически неприложимо да се определят конкретните ефекти за периода или кумулативният ефект от промяната на счетоводната политика върху сравнителната информация за един или повече представени предходни периоди, предприятието прилага новата счетоводна политика по отношение на балансовата стойност на активите и пасивите към началото на най-ранния период, за който е осъществимо прилагането с обратна сила, като това може да бъде текущият период. Предприятието прави съответните корекции в началното салдо на всеки засегнат елемент от капитала за този период.


25. Когато в началото на текущия период е практически неприложимо да се определи кумулативният ефект от прилагането на нова счетоводна политика по отношение на всички предходни периоди, предприятието коригира сравнителната информация, за да приложи в бъдеще новата счетоводна политика от най-ранния период, за който това е осъществимо.


26. Когато дадено предприятие прилага нова счетоводна политика с обратна сила, тази политика се прилага по отношение на сравнителната информация за толкова предходни периоди, за колкото е практически осъществимо. Прилагането с обратна сила спрямо предходен период е практически неприложимо, освен ако е практически осъществимо да се определи кумулативният ефект върху сумите, посочени както в началния, така и в крайния >M5 отчет


за финансовото състояние < за този период. Началното салдо на всеки засегнат елемент от капитала за най-ранния предшестващ период, който е представен във финансовите отчети, се коригира със сумата на произтичащата корекция, отнасяща се за периодите преди тези, представени във финансовите отчети. Обикновено се коригира неразпределената печалба. Въпреки това може да се коригира друг компонент от капитала (например за да се постигне съответствие с даден > M5 МФСО <). Всяка друга информация, представена в предходни периоди, като исторически обзори на финансови данни, също се коригира толкова назад, колкото е практически осъществимо.


27. Когато за едно предприятие е практически неприложимо да приложи нова счетоводна политика с обратна сила, тъй като не може да определи кумулативния ефект от прилагането на счетоводната политика спрямо всички предходни периоди, в съответствие с параграф 25 предприятието прилага новата счетоводна политика в бъдеще от възможно най-ранния период. По този начин предприятието игнорира онази част от кумулативната корекция на активи, пасиви и капитал, възникнала преди тази дата. Разрешено е да се прави промяна в счетоводната политика, дори да е практически неприложимо тази политика да се приложи в бъдеще за всеки един предходен период. Параграфи 50-


53 предоставят насоки кога е практически неприложимо да се прилага новоприета счетоводна политика към един или повече предходни периоди.


Оповестяване


28. Когато първоначалното прилагане на > M5 МФСО < има ефект върху текущия или предходен период или


би имало такъв ефект, въпреки че е практически неприложимо да се определи сумата на корекцията, или би могло да има ефект върху бъдещи периоди, предприятието оповестява:


а) наименованието на стандарта или разяснението;


б) ако е уместно, че промяната в счетоводната политика е направена в съответствие с неговите преходни разпоредби;


в) естеството на промяната в счетоводната политика;


г) ако е уместно, описание на преходните разпоредби;


д) ако е уместно, преходните разпоредби, които биха имали ефект върху бъдещи периоди;


е) за текущия и всеки представен предходен период, доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията:


i) за всяка засегната статия от финансовите отчети; и


ii) в случай че спрямо предприятието се прилага МСС 33 Доход на акция, за основния доход на акция и дохода на акция с намалена стойност;


ж) доколкото е практически приложимо, размерът на корекцията за периоди, предхождащи представените периоди; и


з) в случай че прилагането с обратна сила съгласно изискванията на параграф 19, буква а) или б) е практически неприложимо за определен предходен период или за периоди, предхождащи представените периоди, следва да се оповестят обстоятелствата, които са довели до съществуването на това условие, и да се опишат начинът и датата, от която се прилага тази политика.


Не е нужно тези оповестявания да се включват във финансовите отчети за последващи периоди.


29. Когато доброволната промяна на счетоводната политика има ефект върху текущия или предходен период или би имала такъв ефект, въпреки че е практически неприложимо да се определи размерът на корекцията, или би могла да има ефект върху бъдещи периоди, предприятието оповестява:


а) естеството на промяната в счетоводната политика;


б) причините, поради които прилагането на новоприетата счетоводна политика ще доведе до предоставянето на надеждна и по-уместна информация;


в) за текущия и всеки представен предходен период, доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията:


i) за всяка засегната статия от финансовите отчети; и


ii) в случай че спрямо предприятието се прилага МСС 33, за основния доход на акция и дохода на акция с намалена стойност;


г) доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията за периодите, предхождащи представените периоди; и


д) в случай че прилагането с обратна сила е практически неприложимо за определен предходен период или за периодите, предхождащи представените периоди, следва да се оповестят обстоятелствата, които са довели до съществуването на това условие и да се опише как и от кога се прилага промяната в счетоводната политика.


Не е необходимо тези оповестявания да се повтарят във финансовите отчети за последващи периоди.


30. Когато едно предприятие не е приложило нов > M5 МФСО <, който(ето) е публикуван(о), но все още не е влязъл(ло) в сила, предприятието трябва да оповести:


а) този факт; и


б) всяка известна или разумно определима информация, необходима за оценяване на възможния ефект от прилагането на новоприетия > M5 МФСО < върху финансовите отчети на предприятието в периода на първоначално прилагане.


31. В съответствие с параграф 30 предприятието решава дали да оповести:


а) наименованието на новия > M5 МФСО <;


б) естеството на предстоящата(ите) промяна(ени) в счетоводната политика;


в) датата, до която стандартът или разяснението следва да се приложи;


г) датата, към която предприятието планира да приложи стандарта или разяснението;


д) едно от следните:


i) разискването за влиянието от първоначалното прилагане на стандарта или разяснението върху финансовите отчети на предприятието; или


ii) в случай че това влияние не е известено или разумно оценимо - изявление в тази връзка.


ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ


32. В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителното оценяване е свързано с преценки въз основа на последната налична надеждна информация. Приблизителни оценки могат да се изискват например за:


а) лошите вземания;


б) негодност на материалните запаси;


в) справедливата стойност на финансовите активи и пасиви;


г) полезния живот или очаквания модел на потребление на бъдещите икономически изгоди от амортизируемите активи; и


д) задълженията по гаранции.


33. Използването на разумни приблизителни оценки представлява основен елемент в изготвянето на финансовите отчети и не намалява тяхната достоверност.


34. Дадена приблизителна оценка подлежи на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се основава, или в резултат от получена нова информация или допълнително натрупан опит. По своята същност преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с предходни периоди и не представлява корекция на грешка.


35. Всяка промяна в прилаганата база за оценяване се третира като промяна в счетоводната политика, а не в счетоводната приблизителна оценка. Когато е трудно да се направи разграничение между промяна в счетоводната политика и промяна в счетоводната приблизителна оценка, промяната се приема като промяна на счетоводната приблизителна оценка.


36. Ефектът от промяната в счетоводната приблизителна оценка, различна от промяната, която се разглежда в параграф 37, трябва да се признава в бъдеще чрез включването му в печалбата и загубата за:


а) периода на промяната, ако промяната засяга само този период; или


б) периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата вида.


37. Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка поражда промени в активите и пасивите или се отнася до елемент от капитала, тя се признава чрез коригиране на балансовата стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната.


38. Признаването в бъдеще на ефекта от промяната в счетоводната приблизителна оценка означава, че промяната се прилага спрямо операциите и другите събития и условия, считано от датата на промяна в приблизителната оценка. Дадена промяна на счетоводната приблизителна оценка може да окаже влияние само върху печалбата и загубата за текущия период или върху текущия период и бъдещи такива. Например приблизителната оценка на сумата на лошите вземания засяга само текущия период, поради което се признава в текущия период. Промяната в приблизителната оценка на полезния живот или на очаквания модел на потребление на икономическите ползи от един амортизируем актив засяга разходите за амортизация както за текущия период, така и за всеки период през останалия срок на полезен живот. И в двата случая ефектът от промяната, свързана с текущия период, се признава като приход или разход за текущия период. Ефектът върху бъдещи периоди, ако има такъв, се признава като приход или разход за бъдещите периоди.


Оповестяване


39. Предприятието оповестява естеството и сумата на промяната в счетоводната приблизителна оценка, която оказва влияние върху текущия период или се очаква да окаже влияние в бъдещи периоди с изключение на случаите, когато е практически неприложимо да се оцени този ефект за бъдещи периоди.


40. В случай че ефектът от промяната за бъдещи периоди не е оповестен, тъй като е практически неприложимо да се оцени, предприятието е длъжно да оповести този факт.


ГРЕШКИ


41. Грешки могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването, представянето или оповестяването на елементи от финансовите отчети. Финансовите отчети не съответстват на МСФО, ако съдържат съществени грешки или несъществени грешки, преднамерено направени с цел постигане на определено представяне на финансовото състояние, резултатите и паричните потоци на предприятието. Евентуални грешки за текущия период, открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да бъдат одобрени за публикуване. Въпреки това понякога се откриват съществени грешки в последващ период и тези грешки от предходни периоди се коригират в сравнителната информация, представена във финансовите отчети за този последващ период (вж. параграфи 42-47).


42. В съответствие с параграф 43 предприятието коригира с обратна сила съществените грешки от предходни периоди в първия комплект финансови отчети, утвърдени за издаване, след като са открити грешките, чрез:


а) преизчисляване на сравнителните суми за представения(те) предходен(ни) период(и), в който(ито) е възникнала грешка; или


б) в случай че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период, преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за най-ранно представения период.


Ограничения при преизчисляването с обратна сила


43. Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване с обратна сила, освен ако е практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или кумулативният ефект от тази грешка.


44. Когато е практически неприложимо да се определят специфичните за периода ефекти от дадена грешка върху сравнителната информация за един или повече от представените предходни периоди, предприятието преизчислява началното салдо на активите, пасивите и капитала за най-ранния период, за който е практически приложимо да се направи преизчисление с обратна сила (като това може да бъде текущият период).


45. Когато в началото на текущия период е практически неприложимо да се определи кумулативният ефект от дадена грешка върху всички предходни периоди, предприятието трябва да преизчисли сравнителната информация, с цел да коригира грешката от възможно най-ранен бъдещ период.


46. Корекцията на грешка от предходен период се изключва от печалбата и загубата за периода, в който е открита грешката. Всяка представена информация за предишни периоди, включително исторически обзори на финансови данни, се преизчислява толкова назад, колкото е практически приложимо.


47. Когато е практически неприложимо да се определи размерът на дадена грешка (напр. грешка в прилагането на счетоводната политика) за всички предходни периоди, в съответствие с параграф 45 предприятието преизчислява сравнителната информация за бъдещето от възможно най-ранния бъдещ период. По този начин предприятието игнорира частта от кумулативното преизчисляване на активите, пасивите и капитала преди тази дата. Параграфи 50-53 предоставят насоки кога е практически неприложимо да се коригира грешка, възникнала в един или


повече предходни периоди.


48. Корекциите на грешки се разграничават от промените в счетоводните приблизителни оценки. По своята същност счетоводните приблизителни оценки имат приблизителен характер и подлежат на преразглеждане след получаване на допълнителна информация. Например печалбата или загубата, призната в резултат на условност, не е корекция на грешка.


Оповестяване на грешки за предходни периоди


49. В изпълнение на параграф 42 предприятието оповестява:


а) естеството на грешката от предходен период;


б) за всеки представен предходен период, доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията:


i) за всяка засегната статия от финансовите отчети; и


ii) в случай че спрямо предприятието се прилага МСС 33, за основния доход на акция и дохода на акция с намалена стойност;


г) сумата на корекцията в началото на най-ранния представен предходен период; и


д) в случай че преизчисляването с обратна сила е практически неприложимо за определен предходен период, следва да се оповестят обстоятелствата, които са довели до съществуването на това условие, и да се опишат начинът и датата, на която грешката е била коригирана.


Не е нужно тези оповестявания да се повтарят във финансовите отчети за последващи периоди.


ПРАКТИЧЕСКА НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО С ОБРАТНА СИЛА


50. Понякога е практически неприложимо да се коригира сравнителна информация за един или повече предходни периоди с цел съпоставянето ? с информацията за текущия период. Възможно е например информацията от предходен(ни) период(и) да е събирана по начин, който да не позволява прилагане на новоприетата счетоводна политика с обратна сила (включително за целите на параграфи 51-53, прилагане за предходни периоди с бъдеща дата) или преизчисляване с обратна сила с цел коригиране на грешка от предходен период, и може да се окаже практически неприложимо да се възпроизведе тази информация.


51. Често е необходимо да се правят приблизителни оценки при прилагане на дадена счетоводна политика по отношение на компонентите на финансовите отчети, признати или оповестени във връзка с операциите и другите събития или условия.


Процесът на приблизително оценяване по своята същност е субективен и приблизителните оценки може да бъдат изготвени след >M5 края на отчетния период <. Изготвянето на приблизителна оценка е по-трудно, когато счетоводната политика се прилага с обратна сила или се прави преизчисление с обратна сила с цел коригиране на грешка от предходен период поради по-дългия период от време, който може да е изминал след възникване на засегнатата операция, друго събитие или условие. Въпреки това целта на приблизителните оценки, свързани с предходни периоди, е същата като тази на оценките, отнасящи се за текущия период, а именно да се отразят обстоятелствата, които са съществували при възникване на дадена операция, друго събитие или условие.


52. Следователно прилагането на новоприета счетоводна политика с обратна сила или коригирането на грешка от предходен период налага да се прави разграничение между информацията, която:


а) предоставя доказателство за съществуващите обстоятелства към датата(ите) на възникване на дадена операция, друго събитие или условие, и


б) е трябвало да е налице при утвърждаването за издаване на финансовите отчети за предходния период от друг вид информация. За определени видове приблизителни оценки (например приблизителна оценка на справедливата стойност, която не се основава на фактическа цена или информация) е практически неприложимо да се разграничи тази информация. Когато прилагането или преизчисляването с обратна сила налага изготвянето на значителни приблизителни оценки, за които е невъзможно да се разграничат двата вида информация, е практически неприложимо да се приложи новоприета счетоводна политика или да се коригира грешка за предходен период с обратна сила.


53. При прилагането на новоприета счетоводна политика за предходен период или коригиране на суми към предходен период не трябва да се използва последваща оценка за това, какви е трябвало да бъдат намеренията на ръководството през предходния период или за изчисляване на признатите, оценени или оповестени суми в предходния период. Например когато предприятието коригира грешка от предходен период във връзка с оценяването на финансови активи, които преди са били класифицирани като инвестиции до падеж в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, то не променя методиката на оценка за този период, в случай че ръководството на по-късен етап е решило да не държи тези инвестиции до падеж. Освен това когато предприятието коригира грешка от предходен период във връзка с изчисляването на задължения по натрупани болнични на своите служители в съответствие с МСС 19 Доходи на наети лица, то не взима предвид информацията за необичайно тежка грипна епидемия, получена в последващ период, след като финансовите отчети са били утвърдени за издаване. Фактът, че често се налага да се изготвят значителни приблизителни оценки с цел коригиране на представена за предходни периоди сравнителна информация не означава, че не могат да бъдат направени надеждни поправки или корекции на тази информация.
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
54. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Когато предприятието прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.
ОТТЕГЛЯНЕ НА ДРУГИ РЕШЕНИЯ
55. Настоящият стандарт заменя МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, както е преработен през 1993 г.


56. Настоящият стандарт заменя следните разяснения:


а) ПКР-2 Последователност - Капитализация на разходите по заеми; и


б) ПКР-18 Последователност - алтернативни методи
МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 10
> M5
Събития след края на отчетния период
ЦЕЛ
1. Целта на настоящия стандарт е да определи:


а) кога едно предприятие трябва да коригира финансовите си отчети заради събития след датата на >M5 след края на отчетния период <; и


б) оповестяванията, които предприятието трябва да направи относно датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, и относно събитията след датата на >M5 след края на отчетния период <.


Стандартът също изисква предприятието да не изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако събитията след датата на >M5 след края на отчетния период < показват, че принципът за действащо предприятие не е подходящ за прилагане.


ОБХВАТ


2. Настоящият стандарт се прилага за отчитане и оповестяване на събития след датата на >M5 след края на отчетния период <.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


3. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Събития >M5 след края на отчетния период < - събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, които възникват между >M5 след края на отчетния период < и датата, на която финансовите отчети са утвърдени за издаване. Могат да бъдат разграничени два вида събития:


а) тези, които доказват условия, съществували към датата на >M5 след края на отчетния период < (коригиращи събития след >M5 края на отчетния период <); и


б) тези, които са показателни за условия, възникнали >M5 след края на отчетния период < (некоригиращи събития >M5 след края на отчетния период <).


4. Процесът по утвърждаване на финансовите отчети за издаване варира в зависимост от структурата на управление, законовите изисквания и процедурите по изготвянето и приключването на финансовите отчети.


5. В някои случаи от предприятието се изисква да предаде на акционерите финансовите отчети на предприятието за одобрение, след като финансовите отчети вече са издадени. В такива случаи финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на датата на издаване, а не на датата, на която акционерите ги одобряват.
Пример
Ръководството на предприятието изготвя проекта за финансово отчитане за годината към 31 декември 20X1 г. на 28 февруари 20X2 г. На 18 март 20X2 г. съветът на директорите разглежда финансовите отчети и официално ги утвърждава за издаване. Предприятието обявява своята печалба и друга финансова информация на 19 март 20X2 г. Финансовите отчети са предоставени на разположение на акционерите и други лица на 1 април 20X2 г. Акционерите одобряват финансовите отчети на 15 май 20X2 г. и одобрените финансови отчети след това са представени пред регулаторния орган на 17 май 20X2 г.


Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 март 20X2 г. (датата на утвърждаването за издаване от съвета на директорите).
6. В някои случаи от ръководството на предприятието се иска да представи финансовите отчети пред надзорния съвет (съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство) за одобрение. В такива случаи финансовите отчети са утвърдени за издаване, когато ръководството ги утвърди за издаване пред надзорния съвет.
Пример


На 18 март 20X2 г. ръководството на едно предприятие утвърждава финансовите отчети за издаване пред надзорния съвет. Надзорният съвет е съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство, и може да включва представители на наетия персонал и други външни интереси. Надзорният съвет одобрява финансовите отчети на 26 март 20X2 г. Финансовите отчети са предоставени на разположение на акционерите и другите лица на 1 април 20X2 г. Акционерите одобряват финансовите отчети на 15 май 20X2 г. и финансовите отчети след това са представени пред регулаторния орган на 17 май 20X2 г. Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 май 20X2 г. (датата на утвърждаване им за издаване от ръководството пред надзорния съвет).


7. Събития >M5 след края на отчетния период < включват всички събития до датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, дори ако тези събития възникват след публикуването на обявената печалба и друга финансова информация.


ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ


Коригиращи събития >M5 след края на отчетния период <


8. Предприятието коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите събития >M5 след края на отчетния период <.


9. Следните събития са примери за коригиращи събития >M5 след края на отчетния период <, които изискват предприятието да коригира сумите, признати във финансовите отчети, или да признае статии, които не са били признати преди:


а) решение >M5 след края на отчетния период < на съдебно дело, което потвърждава, че предприятието вече е имало съществуващо задължение към >M5 края на отчетния период <. Предприятието коригира вече признатата провизия, свързана


с това съдебно дело, в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, или признава нова провизия. Предприятието не оповестява условен пасив, защото уреждането предоставя допълнително доказателство, че това се разглежда в съответствие с параграф 16 от МСС 37;


б) получаване на информация >M5 след края на отчетния период <, показваща, че даден актив е бил обезценен към >M5 края на отчетния период < или че сумата на предварително признатата загуба от обезценка на този актив трябва да бъде коригирана, например:


i) несъстоятелност на клиент, възникнала >M5 след края на отчетния период <, обикновено потвърждава, че към >M5 края на отчетния период < вече е съществувала загуба по сметката за търговските вземания и че предприятието трябва да коригира балансовата сума на сметката за търговските вземания; и


ii) продажбата на материални запаси >M5 след края на отчетния период < може да предостави доказателство относно тяхната нетна реализируема стойност към >M5 края на отчетния период <;


в) установяване след >M5 края на отчетния период < на себестойността на активи, закупени преди >M5 края на отчетния период <, или постъпленията от активи, продадени преди >M5 края на отчетния период <;


г) установяване след >M5 края на отчетния период < на сумата за разпределяне от печалбата или изплащането на бонуси, ако предприятието е имало съществуващо правно или конструктивно задължение към >M5 края на отчетния период < да направи такива плащания в резултат на събития преди тази дата (вж. МСС 19 Доходи на наети лица); и


д) разкриване на измама или грешки, които показват, че финансовите отчети са неверни.


Некоригиращи събития след >M5 края на отчетния период <


10. Предприятието не трябва да коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази некоригиращите събития след >M5 края на отчетния период <.


11. Пример за некоригиращо събитие след >M5 края на отчетния период < е намаляването на пазарната стойност на инвестициите между >M5 края на отчетния период < и датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване. Намаляването на пазарната стойност обикновено не се свързва със състоянието на инвестициите към >M5 края на отчетния период <, но отразява обстоятелства, които са възникнали впоследствие. Следователно предприятието не коригира сумите за инвестициите, признати във финансовите отчети. По подобен начин предприятието не актуализира сумите, оповестени за инвестиции към >M5 края на отчетния период <, въпреки че може да е необходимо предприятието да направи допълнителни оповестявания съгласно параграф 21.


Дивиденти


12. В случай че предприятието декларира дивиденти за притежателите на капиталови инструменти (така както са определени в МСС 32 Финансови инструменти: представяне) след >M5 края на отчетния период <, предприятието не признава тези дивиденти като задължение към >M5 края на отчетния период <.


13. Когато дивидентите са декларирани (т.е. дивидентите са подходящо оторизирани и вече не са предмет на преценка от


страна на предприятието) след >M5 края на отчетния период <, но преди финансовите отчети да са оторизирани за издаване, предприятието не следва да признава тези дивиденти като пасив към >M5 края на отчетния период <, тъй като те не отговарят на критериите на МСС 37 за текущо задължение. Тези дивиденти се оповестяват в пояснителните бележки в съответствие


с МСС 1 Представяне на финансови отчети.


ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ


14. Предприятието не изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако ръководството прецени след >M5 края на отчетния период <, че възнамерява да ликвидира предприятието или да преустанови дейността му, или че няма никаква друга реалистична алтернатива, освен да направи това.


15. Влошаването на оперативните резултати и финансовото състояние след >M5 края на отчетния период < може да покаже необходимост да се обмисли дали принципът за действащото предприятие е все още подходящ за прилагане. Ако принципът за действащо предприятие вече е неподходящ, ефектът е толкова всеобхватен, че настоящият стандарт изисква фундаментална промяна в базата за счетоводно отчитане, а не коригиране на сумите, признати по силата на първоначалната база за счетоводно отчитане.


16. МСС 1 изисква определени оповестявания, ако:


а) финансовите отчети не са изготвени на принципа на действащо предприятие; или


б) ръководството съзнава съществената несигурност, свързана със събития или условия, която може да породи значително съмнение относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие. Събитията или условията, изискващи оповестяване, могат да възникнат след >M5 края на отчетния период <.


ОПОВЕСТЯВАНЕ


Дата на утвърждаване за издаване


17. Предприятието оповестява датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване и кой е извършил това одобряване. Ако собствениците на предприятието или други лица имат право да изменят и допълват финансовите отчети след тяхното издаване, предприятието оповестява този факт.


18. За ползвателите е важно да знаят кога финансовите отчети са били утвърдени за издаване, тъй като финансовите отчети не отразяват събития след тази дата.


Актуализиране на оповестяванията относно условия към >M5 края на отчетния период <


19. Ако предприятието получи информация след >M5 края на отчетния период < относно условия, които са съществували към >M5 края на отчетния период <, в резултат на тази нова информация предприятието актуализира оповестяванията, които се отнасят до тези условия.


20. В някои случаи предприятието трябва да актуализира оповестяванията в своите финансови отчети, за да отрази информация, получена след >M5 края на отчетния период <, дори когато информацията не влияе на сумите, които предприятието признава в своите финансови отчети. Един пример за необходимостта да се актуализиране оповестяванията е когато се появи доказателство след >M5 края на отчетния период < относно условен пасив, който е съществувал към >M5 края на отчетния период <. В допълнение към преценката дали трябва да признае или промени провизия съгласно МСС 37 предприятието актуализира своите оповестявания относно условните пасиви с оглед на това доказателство.


Некоригиращи събития след >M5 края на отчетния период <


21. Там, където некоригиращите събития след >M5 края на отчетния период < са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло


на стопанските решения, взети от ползвателите въз основа на финансовите отчети, предприятието оповестява следната информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие след >M5 края на отчетния период <:


а) естеството на събитието; и


б) приблизителната оценка на финансовия му ефект или заявление, че не може да бъде направена такава оценка.


22. Следните събития са примери на некоригиращи събития след >M5 края на отчетния период <, които обикновено водят до оповестявания:


а) значима бизнес комбинация след >M5 края на отчетния период < (МСФО 3 Бизнес комбинации изисква специални оповестявания в такива случаи) или продажба на важно дъщерно предприятие;


б) оповестяване на план за преустановяване на дейността;


в) важни покупки на активи, класифициране на активи като активи за продажба в съответствие с МСФО 5


Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, освобождавания на активи или изземване на важни активи от правителството;


г) разрушаване на важна производствена единица в резултат на пожар след >M5 края на отчетния период <;


д) разгласяване или започване на изпълнението на важно преструктуриране (вж. МСС 37);


е) важни сделки с обикновени акции и сделки с потенциални обикновени акции след >M5 края на отчетния период < (МСС 33


Нетна печалба на акция изисква от предприятието да оповести описание на подобни сделки, различни от капиталови или бонус емисии, разделяне на акции или анулиране на разделяне на акции, които следва да се коригират в съответствие с МСС 33);


ж) необичайно големи промени след >M5 края на отчетния период < в цената на активите или валутните курсове;


з) промени в данъчните ставки или данъчните закони, приети или обявени след >M5 края на отчетния период <, които имат съществен ефект върху текущите и отсрочените данъчни активи и пасиви (вж. МСС 12 Данъци върху дохода);


и) поемане на значителни ангажименти или условни пасиви, например чрез издаване на значителни гаранции; и


й) започване на важен съдебен спор, произтичащ единствено от събития, възникнали след >M5 края на отчетния период <.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


23. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Когато предприятието прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.


ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 10 (КАКТО Е ПРЕРАБОТЕН ПРЕЗ 1999 Г.)


24. Настоящият стандарт заменя МСС 10 Събития след >M5 края на отчетния период < (както е преработен през 1999 г.).
МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 11
Договори за строителство
ЦЕЛ
Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на приходите и разходите, свързани с договори за строителство. Поради характера на дейността, изпълнявана по договори за строителство, обикновено датата, на която се сключва договорът, и датата на приключването на дейността попадат в различни отчетни периоди. Следователно основният въпрос при счетоводното отчитане на договорите за строителство е разпределянето на приходите и разходите по договора към счетоводните периоди, през които се изпълняват строителните работи. В настоящия стандарт се използват критериите за признаване, установени в Общите положения за изготвянето и представянето на финансови отчети, с цел определяне кога приходите и разходите по договора трябва да бъдат признати като приходи и разходи в >M5 отчета за всеобхватния доход <. Той предоставя и практически насоки относно прилагането на тези критерии.
ОБХВАТ


1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводно отчитане на договори за строителство във финансовите отчети на изпълнителите.


2. Настоящият стандарт заменя МСС 11 Отчитане на договорите за строителна дейност, одобрен през 1978 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


3. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Договор за строителство - договор, в който е конкретно договорено изграждането на актив или на съвкупност от активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение.


Договор на база твърда цена - договор за строителство, при който изпълнителят се съгласява на твърда договорна цена или твърда единична цена на готов продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.


Договор на база "разходи плюс" - договор за строителство, при който на изпълнителя се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение.


4. Договор за строителство може да бъде сключен за изграждането на един актив, като например мост, сграда, язовир, тръбопровод, път, кораб или тунел. Договорът за строителство може да обхваща и изграждането на редица активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение; примерите за подобни договори включват строителството на рафинерии и други сложни елементи от машини, съоръжения или оборудване.


5. За целите на настоящия стандарт договорите за строителство включват:


а) договори за предоставяне на услуги, които са пряко свързани със строителството на актива, например тези за услугите, предоставяни от ръководителите на проекта и архитектите; и


б) договори за разрушаване или възстановяване на активи и рекултивиране на околната среда след разрушаването


на активите.


6. Договорите за строителство се формулират по различни начини, които за целите на настоящия стандарт се класифицират като договори на база твърда цена и договори на база "разходи плюс". Някои договори за строителство може да съдържат характеристики както на договор на база твърда цена, така и на договор на база "разходи плюс", например в случаите на договор на база "разходи плюс" при договорена максимална цена. При тези обстоятелства изпълнителят трябва да вземе предвид всички условия, представени в параграфи 23 и 24, за да определи кога да признае приходите и разходите по договора.


КОМБИНИРАНЕ И СЕГМЕНТИРАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО


7. Обикновено изискванията на настоящия стандарт се прилагат поотделно за всеки договор за строителство. При определени обстоятелства обаче е необходимо стандартът да се прилага по отношение на отделно разграничими елементи на един договор или по отношение на група договори, третирани заедно, за да се отрази същността на договора или на групата договори.


8. Когато даден договор обхваща няколко актива, строителството на всеки актив следва да бъде третирано като отделен


договор за строителство, когато:


а) за всеки актив са представени отделни предложения;


б) всеки актив е бил предмет на отделни преговори и изпълнителят и клиентът са могли да приемат или отхвърлят тази част от договора, която се отнася за всеки актив; и


в) разходите и приходите за всеки актив могат да бъдат установени.


9. Група от договори, независимо от това дали са с един или няколко клиенти, следва да бъде третирана като един договор за строителство, когато:


а) групата от договори се договаря като един пакет;


б) договорите са толкова тясно взаимно свързани, че всъщност са част от един проект с общ марж на печалбата; и


в) договорите се изпълняват едновременно или в непрекъсната последователност.


10. Даден договор може да предвижда строителството на допълнителен актив по избор на клиента или може да бъде изменен така, че да включва строителството на допълнителен актив. Строителството на допълнителния актив следва


да се третира като отделен договор за строителство, когато:


а) активът се различава значително по отношение на проект, технология или функция от актива(ите), обхванат(и) от първоначалния договор; или


б) цената на актива се договаря без връзка с първоначалната договорна цена.


ПРИХОДИ ПО ДОГОВОРА


11. Приходите по договора включват:


а) първоначалната сума на прихода, договорена в договора; и


б) измененията в строителните работи, изплащането на искове и материални стимули:


i) до степента, до която е вероятно те да доведат до реализиране на приходи; и


ii) същите могат да бъдат надеждно оценени.


12. Приходите по договора се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение. Оценката на приходите по договора се влияе от множество несигурности, които зависят от резултатите от бъдещи събития. Често приблизителните оценки трябва да бъдат преразглеждани вследствие на възникването на събитията и разрешаването на несигурностите. Следователно сумата на приходите по договора може


да се увеличава или намалява през различните периоди. Например:


а) изпълнителят и клиентът може да се договорят за изменения или по отношение на искове, които увеличават или намаляват приходите по договора в период, следващ периода, в който първоначално е договорен договорът;


б) сумата на договорените приходи при договор на база твърда цена може да се увеличи в резултат на клаузите за повишаване на разходите;


в) сумата на приходите по договора може да се намали в резултат от неустойки, произтичащи от закъснение по вина на изпълнителя при приключването на договора; или


г) когато при договор на база твърда цена се използва твърда цена на единица продукт, приходите по договора се увеличават с увеличаването на броя на единиците.


13. Изменението представлява нареждане от страна на клиента за промяна в обхвата на работата, която трябва да бъде изпълнена по договора. Такова изменение може да доведе до увеличаване или намаляване на приходите по договора. Примери за изменения са промените в спецификациите или в проекта на актива и промените във времетраенето на договора. Дадено изменение се включва в приходите по договора, когато:


а) има вероятност клиентът да одобри изменението и сумата на приходите, произтичащи от изменението; и


б) сумата на приходите може да бъде надеждно оценена.


14. Искът представлява сума, която предприемачът иска да събере от клиента или от друга страна като възстановяване на


разходи, които не са били включени в договорната цена. Например иск може да възникне вследствие забавяне по вина


на клиента, грешки в спецификациите или проекта и оспорвани изменения в работите по договора. Оценката на сумите на приходите, произтичащи от искове, се характеризира с голяма степен на несигурност и често зависи от резултатите от преговори. Следователно исковете могат да бъдат включени в приходите по договора единствено


когато:


а) преговорите са достигнали до напреднал етап, на който е вероятно клиентът да приеме иска; и


б) сумата, която е вероятно да бъде приета от клиента, може да бъде надеждно оценена.


15. Премийните плащания представляват допълнителни суми, които се изплащат на изпълнителя при постигането или преизпълнението на определени стандарти за изпълнение. Например договорът може да предвижда премийни плащания на изпълнителя за предсрочно изпълнение на договора. Премийните плащания се включват в приходите по договора, когато:


а) изпълнението на договора е на достатъчно напреднал етап, на който е вероятно да бъдат постигнати или преизпълнени определените стандарти за изпълнението; и


б) сумата на премийните плащания може да бъде надеждно оценена.


РАЗХОДИ ПО ДОГОВОРА


16. Разходите по договора включват:


а) разходи, които са пряко свързани с конкретния договор;


б) разходи, които се отнасят към договорната дейност като цяло и могат да бъдат разпределени към договора; и


в) такива други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на договора.


17. Разходите, които се отнасят пряко към конкретен договор, включват:


а) разходи за труд на обекта, включително надзор на обекта;


б) разходи за материали, използвани при строителството;


в) амортизация на машините и съоръженията, използвани по договора;


г) разходи за придвижването на машините, съоръженията и материалите до и от обекта на изпълнението на договора;


д) разходи за наемане на машини и съоръжения;


е) разходи за проектиране и техническа помощ, които са пряко свързани с договора;


ж) приблизително изчислени разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранционната поддръжка, включително и очакваните гаранционни разходи; и


з) искове от трети страни.


Тези разходи могат да бъдат намалени с евентуални случайни приходи, които не са включени в приходите по договора, например приходи от продажбата на излишни материали и продажбата на машините и съоръженията в края на договора.
18. Разходите, които могат да се отнасят към договорната дейност като цяло и които могат да бъдат разпределени по конкретни договори, включват:


а) застраховки;


б) разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор; и


в) общи разходи по строителството.
Подобни разходи се разпределят чрез използването на методи, които са систематични и рационални и се прилагат последователно за всички разходи с подобни характеристики. Разпределянето се базира на нормалното равнище на строителна дейност.


Общите разходи за строителство включват такива разходи, като тези за изготвяне и обработка на ведомостите за заплатите на персонала, ангажиран със строителството. >M1 Разходи, които биха могли да се отнесат къмx дейност по договор като цяло и могат да бъдат разпределени към конкретни договори, включват и разходите по заеми. <
19. Разходите, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на договора, може да включват някои общи административни разходи и разходи за развойна дейност, за които в условията на договора е предвидено възстановяване.
20. Разходите, които не могат да бъдат отнесени към договорна дейност или не могат да бъдат разпределени към даден договор, се изключват от разходите за даден договор за строителство. Подобни разходи включват:


а) общи административни разходи, за които в договора не се предвижда да бъдат възстановени;


б) разходи, свързани с продажби;


в) разходи за изследователска и развойна дейност, за които в договора не се предвижда да бъдат възстановени; и


г) амортизация за машини и съоръжения, които не са били използвани за дадения договор.


21. Разходите по договора включват разходи, които се отнасят към даден договор за периода от датата на възлагането до окончателното му изпълнение. Разходите обаче, които се отнасят пряко към даден договор и които са понесени във връзка със сключването на договора, също се включват като част от разходите по него, ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени и ако е вероятно, че договорът ще бъде сключен. Когато разходите, направени по сключването на договора, се признават за разход за периода, през който са направени, те не се включват в разходите по договора, когато договорът е сключен през следващ период.
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРА
22. Когато резултатът от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно, приходите и разходите, свързани с договора за строителство, следва да бъдат признати като приходи и разходи съответно чрез отнасяне към етапа на завършеност на договорната дейност към >M5 края на отчетния период <. Очакваните загуби по договора за строителство следва да бъдат признати като разход незабавно в съответствие с параграф 36.


23. В случай на договор на база твърда цена резултатът от договора за строителство може да бъде определен надеждно, ако бъдат изпълнени всички посочени по-долу условия:


а) общите приходи по договора могат да бъдат надеждно оценени;


б) има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора;


в) както разходите по договора за неговото изпълнение, така и етапът на завършеност могат да бъдат надеждно оценени към >M5 края на отчетния период <; и


г) разходите, отнасящи се към договора, могат да бъдат ясно определени и надеждно оценени, така че действителните разходи, направени по договора, да могат да бъда сравнени с предишни приблизителни оценки.


24. В случай на договор на база "разходи плюс" резултатът от договора за строителство може да бъде определен надеждно,


ако бъдат изпълнени всички посочени по-долу условия:


а) има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора; и


б) разходите, отнасящи се към договора, независимо дали са изрично възстановими или не, могат да бъдат ясно определени и надеждно оценени.


25. Признаването на приходите и разходите чрез отнасяне към етапа на завършеност на договора често се нарича метод на процента на завършеност. Съгласно този метод приходите по договора се съпоставят с разходите по договора, направени за достигане на етапа на завършеност, което води до отчитането на приходите, разходите и печалбата, които може да се отнесат към частта от завършената работа. Този метод дава полезна информация за степента на изпълнение на дейността по договора и за резултатите през даден период.


26. Съгласно метода „процент на завършеност“ приходите по договора се признават като приход в >M5 печалба или загуба < през отчетните периоди, когато е била извършена работата. Разходите по договора обикновено се признават като разход в >M5 печалба или загуба < през отчетните периоди, когато е извършена работата, за която те се отнасят. Обаче всяко очаквано превишение на общата сума на разходите по договора над общата сума на приходите по договора се признава като разход незабавно в съответствие с параграф 36.


27. Изпълнителят може да е направил разходи по договора, които да се отнасят за бъдещи дейности по договора. Такива


разходи по договора се признават като актив, при условие че е вероятно те да бъдат възстановени. Такива разходи представляват сума, дължима от клиента, и често се класифицират като незавършено строителство по договора.


28. Резултатът от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно само когато е вероятно предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора. Когато обаче се появи несигурност по отношение на събираемостта на определена сума, която вече е включена в приходите по договора и вече е призната в >M5 печалба или загуба <, несъбираемата сума или сумата, по отношение на която вече не съществува вероятност за възстановяване, се признава като разход, а не като корекция на сумата на приходите по договора.


29. Обикновено едно предприятие е в състояние да прави надеждни приблизителни оценки, след като е сключило договор, който установява:


а) приложимите права на всяка от страните по отношение на актива, който ще бъде построен;


б) възнаграждението, което ще бъде получено в замяна; и в) начина и условията на плащането.


Обикновено е необходимо предприятието да има също така и ефективна вътрешна финансово-бюджетна и отчетна система. Предприятието преглежда и когато е необходимо, поправя приблизителните оценки на приходите и разходите по договора по време на неговото изпълнение. Необходимостта от подобни актуализации не показва непременно, че резултатите от договора не могат да бъдат надеждно предвидени.


30. Етапът на завършеност на даден договор може да бъде определен по много начини. Предприятието използва метода, който осигурява надеждна оценка на извършената работа. В зависимост от характера на договора тези методи могат да включват:


а) съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа, към предвидените общи разходи по договора;


б) прегледи на извършената работа; или


в) завършеност на физическата част от работата по договора.


Междинните плащания и получените от клиентите аванси често не отразяват извършената работа.


31. Когато етапът на завършеност се определя посредством разходите по договора, направени до момента, в тях се включват само тези разходи по договора, които отразяват извършената до този момент работа. Като примери за разходи по договора, които се изключват, могат да бъдат посочени:


а) разходите по договора, които се отнасят до бъдеща дейност по договора, като например разходите за материали, които са доставени на обекта по договора или са заделени за използване по договора, но все още не са монтирани, използвани или вложени по време на изпълнението на договора, освен ако материалите не са били произведени специално за този конкретен договор; и


б) плащанията, които са направени авансово на подизпълнителите преди изпълнението на работата по договора за подизпълнение.


32. Когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно оценени:


а) приходите трябва да бъдат признати само до степента на направените разходи по договора, които е вероятно да бъдат възстановени; и


б) разходите по договора трябва да бъдат признати като разход за периода, през който са направени.


Очаквана загуба по договора за строителство следва да бъде призната като разход незабавно в съответствие с параграф 36.


33. Често по време на ранните етапи на даден договор резултатите от него не могат да бъдат надеждно предвидени.


Въпреки това може да бъде вероятно предприятието да си възстанови направените разходи по договора. Следователно приходите по договора се признават само до степента на направените разходите по договора, които се очаква да бъдат възстановими. Тъй като резултатът от договора не може да бъде надеждно предвиден, не се признава печалба. Въпреки че резултатът от договора не може да бъде надеждно предвиден, може да бъде вероятно общата сума на разходите да


превишава общата сума на приходите по договора. В такива случаи всяко очаквано превишение на общата сума на разходите по договора над общата сума на приходите по договора се признава като разход незабавно в съответствие с параграф 36.


34. Разходите по договора, за които няма вероятност да бъдат възстановени, се признават незабавно като разход.


Примерите за обстоятелства, при които не е вероятно да бъдат възстановени разходите по договора и при които може


да се наложи същите да бъдат незабавно признати като разход, включват договори:


а) които не са напълно юридически изпълними, т.е. валидността им е поставена сериозно под въпрос;


б) чието приключване зависи от резултатите от неприключено съдебно дело или предстоящ закон;


в) отнасящи се до имоти, които е вероятно да бъдат конфискувани или отчуждени;


г) при които клиентът не е в състояние да изпълни задълженията си; или


д) при които изпълнителят не е в състояние да приключи договора или не може да изпълни други свои задължения по него.


35. Когато несигурностите, които са представлявали пречка за надеждното предвиждане на резултатите от договора, вече не съществуват, приходите и разходите, свързани с договора за строителство, трябва да бъдат признати в съответствие с параграф 22, а не в съответствие с параграф 32.
ПРИЗНАВАНЕ НА ОЧАКВАНИ ЗАГУБИ


36. Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора, очакваните загуби трябва да бъдат признати като разход незабавно.


37. Сумата на подобна загуба се определя независимо от:


а) това, дали работата по договора е започнала или не;


б) етапа на завършеност на дейността по договора; или


в) сумата на очакваните печалби по други договори, които не се третират като един договор за строителство в съответствие с параграф 9.


ПРОМЕНИ В ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ


38. Методът "процент на завършеност" се прилага кумулативно за всеки отчетен период по отношение на текущите приблизителни оценки за приходите и разходите по договора. Следователно ефектът от промяната в приблизителната оценка на приходите или разходите по договора или ефектът от промяната в приблизителната оценка за резултата от даден договор се отчита като промяна на приблизителните счетоводни оценки (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки). Променените приблизителни оценки се използват при определянето на сумата на приходите и разходите, признати в >M5 печалба или загуба < за отчетния период, през който е направена промяната, и последващите отчетни периоди.
ОПОВЕСТЯВАНЕ


39. Предприятието следва да оповести:


а) сумата на приходите по договора, признати като приход през периода;


б) методите, използвани за определяне на приходите по договора, признати през периода; и


в) методите, използвани за определяне на етапа на завършеност на договорите в процес на изпълнение.


40. За договорите, които са в процес на изпълнение към датата на баланса, предприятието следва да оповести поотделно всяка от изброените по-долу суми:


а) съвкупната сума на направените разходи и признатите печалби (намалени с признатите загуби) до момента;


б) сумата на получените аванси; и в) сумата на удръжките.


41. Удръжките представляват суми от междинните фактурирани суми, които не се изплащат, докато не бъдат изпълнени посочените в договора условия или докато не бъдат отстранени дефектите. Междинните фактурирани суми представляват фактурирани суми за извършената по договора работа, независимо дали са изплатени от клиента. Авансите представляват суми, получени от изпълнителя преди изпълнението на съответната работа.


42. Предприятието следва да представи:


а) брутната сума, дължима от клиенти за работата по договора, като актив; и


б) брутната сума, дължима на клиенти за работата по договора, като задължение.


43. Брутната сума, дължима от клиенти за работа по договора, представлява нетната сума на:


а) направените разходи плюс признатите печалби; намалени със б) сумата на признатите загуби и междинните фактурирани суми


за всички договори, които са в процес на изпълнение, за които направените разходи плюс признатите печалби


(намалени с признатите загуби) превишават сумата на междинните фактурирани суми.


44. Брутната сума, дължима на клиенти за работа по договора, представлява нетната сума на:


а) направените разходи плюс признатите печалби; намалени със б) сумата на признатите загуби и междинните фактурирани суми


за всички договори, които са в процес на изпълнение, за които междинните фактурирани суми превишават направените разходи плюс признатите печалби (намалени с признатите загуби).


45. Предприятието оповестява всякакви условни пасиви и условни активи в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. Условни пасиви и условни активи могат да възникнат от такива позиции, като например разходи по гаранции, искове, неустойки или евентуални загуби.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


46. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на или след


1 януари 1995 г.
МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 12


Данъци върху дохода


ЦЕЛ


Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на данъците върху дохода. Основният въпрос при счетоводното отчитане на данъците върху дохода е как да се отчитат текущите и бъдещите данъчни последици от:


а) бъдещото възстановяване (уреждане) на балансовата стойност на активите (пасивите), признати в >M5 отчета за финансово състояние < на предприятието; и


б) операциите и другите събития през текущия период, които са признати във финансовия отчет на предприятието.


Настоящият стандарт изисква предприятието да осчетоводява данъчните последици от операции и други събития по същия начин, по който осчетоводява самите операции и други събития.>M5 За операции и други събития, признати извън печалбата или загубата (или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал) всякакви свързани данъчни ефекти също се признават извън печалбата или загубата (съответно или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал). < За операции и други събития, признати директно в собствения капитал, всички свързани данъчни ефекти се признават също директно в собствения капитал.


признати директно в собствения капитал, всички свързани данъчни ефекти се признават също директно в собствения капитал.


По подобен начин признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви при бизнес комбинация засяга размера на репутацията, възникваща в резултат на бизнес комбинацията, или размера на всяко превишение на участието на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобитото предприятие над цената на комбинацията.


Настоящият стандарт разглежда също признаването на отсрочените данъчни активи, възникващи от неизползвани данъчни загуби или неизползвани данъчни кредити, представянето на данъците върху дохода във финансовите отчети и оповестяването на информацията, отнасяща се до тези данъци.
ОБХВАТ
1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводното отчитане на данъците върху дохода.


2. За целите на настоящия стандарт данъците върху дохода включват всички местни и чуждестранни данъци, които се базират на облагаемата печалба. Данъците върху дохода включват също данъци, като данъци при източника, които са платими от дъщерно, асоциирано или смесено предприятие при разпределението на печалбата на отчитащото се предприятие.


3. [Заличен]


4. В настоящия стандарт не се разглеждат методите на счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата (вж. МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ) или данъчни кредити за инвестиции. В настоящия стандарт обаче се разглежда счетоводното отчитане на временните разлики, които могат да възникнат в резултат на такива безвъзмездни средства или данъчни кредити за инвестиции.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Счетоводна печалба - печалбата или загубата за периода преди намаляването с разходите за данъци.


Облагаема печалба/данъчна загуба - печалбата/загубата за периода, определена в съответствие с правилата,


установени от данъчните органи, по силата на които се плащат/възстановяват данъците.


Данъчен разход/приход - общата сума, включена при определянето на печалбата или загубата за периода във връзка с текущите и отсрочените данъци.


Текущ данък - сумата на дължимите/възстановимите данъци върху дохода във връзка с облагаемата печалба/


данъчната загуба за периода.


Отсрочени данъчни пасиви - дължимите в бъдещи периоди суми на данъци върху дохода, свързани с облагаемите временни разлики.


Отсрочени данъчни активи - възстановимите в бъдещи периоди суми на данъци върху дохода, свързани с:


а) приспадащите се временни разлики;


б) преноса на неизползвани данъчни загуби; и в) преноса на неизползвани данъчни кредити.


Временни разлики - разликите между балансовата стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа.


Временните разлики могат да бъдат:


а) облагаеми временни разлики, които са временните разлики, в резултат на които ще възникнат облагаеми суми при определянето на облагаемата печалба/загуба в бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или уредена; или


б) приспадащи се временни разлики, които са временните разлики, в резултат на които ще възникнат суми, подлежащи на приспадане, при определянето на облагаемата печалба/загуба в бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или уредена.


Данъчна основа на актива или пасива - стойността, приписана на този актив или пасив за данъчни цели.


6. Данъчният разход/приход включва текущите данъчни разходи/приходи и отсрочените данъчни разходи/приходи.


Данъчна основа


7. Данъчната основа на един актив представлява сумата, която подлежи на приспадане за данъчни цели срещу всички облагаеми икономически ползи, които ще се влеят в предприятието, когато то възстанови балансовата стойност на актива. В случай че тези икономически ползи няма да бъдат облагаеми, данъчната основа на актива е равна на неговата балансова стойност.


Примери


1. Една машина е придобита за 100 единици. За данъчни цели е била вече отчислена амортизация в размер на 30 единици в текущия и предходни периоди и остатъчната стойност ще подлежи на приспадане в бъдещи периоди или като амортизация, или чрез отчисление при изваждане на актива от употреба. Генерираният приход от използването на машината е облагаем, евентуалната печалба при изваждане на актива от употреба ще бъде облагаема, а всяка загуба при изваждане на актива от употреба ще подлежи на приспадане за данъчни цели. Данъчната основа на машината е 70 единици.


2. Вземане от лихви има балансова стойност 100 единици. Съответните приходи от лихви ще бъдат обложени с данък на базата на извършено плащане. Данъчната основа на вземането от лихви е нула.


3. Търговски вземания имат отчетна стойност 100 единици. Съответният приход вече е бил включен при изчисляването на облагаемата печалба/загуба. Данъчната основа на търговските вземания е 100 единици.


4. Вземане на дивиденти от дъщерно предприятие има балансова стойност 100 единици. Дивидентите са необлагаеми. По същество цялата балансова стойност на актива се приспада от получените икономически ползи. Следователно данъчната основа на вземането от дивиденти е 100 единици3


5. Вземане от предоставен кредит има балансова стойност 100 единици. Изплащането на заема няма да има данъчни последици. Данъчната основа на кредита е 100 единици.


8. Данъчната основа на един пасив е неговата балансова стойност, намалена с всички суми, които подлежат на приспадане за данъчни цели във връзка с него в бъдещи периоди. В случая на авансово получен доход данъчната основа на възникналия в резултат пасив е неговата балансова стойност, намалена със сумите на приходите, които няма да бъдат облагаеми в бъдещи периоди.
Примери


1. Текущите пасиви включват начислени разходи с балансова стойност 100 единици. Свързаният с тях разход ще бъде приспаднат за данъчни цели на базата на извършено плащане. Данъчната основа на начислените разходи е нула.


2. Текущите пасиви включват получени авансово приходи от лихви с балансова стойност 100 единици.


Съответният приход от лихви е бил обложен с данъци на базата на извършено плащане. Данъчната основа на получените авансово лихви е нула.


3. Текущите пасиви включват начислени разходи с балансова стойност 100 единици. Свързаният с тях разход вече е бил приспаднат за данъчни цели. Данъчната основа на начислените разходи е 100 единици.


4. Текущите пасиви включват начислени глоби и наказателни лихви с балансова стойност 100 единици.


Глобите и наказателните лихви не подлежат на приспадане за данъчни цели. Данъчната основа на начислените глоби и наказателни лихви е 100 единици.


5. Задължение по кредит има балансова стойност 100 единици. Изплащането на кредита няма да има данъчни последици. Данъчната основа на кредита е 100 единици4
9. Някои статии имат данъчна основа, но не се признават като активи и пасиви в >M5 отчета за финансово състояние <.. Например разходите за изследователска дейност се признават като разходи при определянето на счетоводната печалба в периода, през който са възникнали, но приспадането им може да не е разрешено при определянето на облагаемата печалба/загуба до по-късен във времето период. Разликата между данъчната основа на разходите за изследователска дейност, представляваща сумата, която данъчните органи ще позволят да се приспадне в бъдещи периоди, и нулевата балансова стойност, представлява временна разлика, подлежаща на приспадане, която води до отсрочен данъчен актив.


10. Когато данъчната основа на един актив или пасив не е непосредствено очевидна, от полза е да се вземе предвид фундаменталният принцип, върху който е основан настоящият стандарт: че едно предприятие следва, с някои ограничени на брой изключения, да признава отсрочен данъчен пасив/актив винаги, когато възстановяването или уреждането на балансовата стойност на актива или пасива би увеличило/намалило размера на бъдещите данъчни задължения в сравнение с този, ако възстановяването или уреждането не биха имали данъчни последици. Пример В, представен след параграф 52, илюстрира обстоятелствата, при които може да се окаже от полза да се има предвид този фундаментален принцип, например когато данъчната основа на един актив или пасив зависи от очаквания начин на възстановяване или уреждане.


11. При консолидираните финансови отчети временните разлики се определят посредством сравнение на балансовите стойности на активите и пасивите в консолидираните финансови отчети със съответната данъчна основа. Данъчната основа се определя на базата на консолидирана данъчна декларация при законодателства, които предвиждат да се подава такава декларация. При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групата.
ПРИЗНАВАНЕ НА ТЕКУЩИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ И ТЕКУЩИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ
12. Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до която не е платен. Ако вече платената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за тези периоди, излишъкът се признава като актив.


13. Ползата, свързана с данъчна загуба, която може да бъде пренесена назад, за да се възстанови текущ данък за предходен период, се признава като актив.


14. Когато данъчната загуба се използва за възстановяване на текущ данък за предходен период, предприятието признава ползата като актив в момента на възникване на данъчната загуба, тъй като съществува вероятност в предприятието да се влеят ползи, които могат да бъдат надеждно оценени.
ПРИЗНАВАНЕ НА ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ ОБЛАГАЕМИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ


15. Отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики, освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от:


а) първоначалното признаване на репутация; или


б) първоначалното признаване на актив или пасив при операция, която:


i) не е бизнес комбинация; и


ii) не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба/загуба към момента на извършване на операцията.


Обаче при временни данъчни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и дялове в съвместни предприятия, отсрочените данъчни пасиви се признават в съответствие с параграф 39.


16. Присъщо на признаването на един актив е, че неговата балансова стойност ще бъде възстановена под формата на икономически ползи, които се вливат в предприятието в бъдещи периоди. Когато балансовата стойност на актива надвишава неговата данъчна основа, размерът на облагаемите икономически ползи ще превиши позволената сума, подлежаща на приспадане за данъчни цели. Тази разлика е облагаема временна разлика и задължението да се платят произтичащите от нея данъци върху дохода в бъдещи периоди представлява отсрочен данъчен пасив. Когато предприятието възстановява балансовата стойност на актива, облагаемата временна разлика се проявява обратно и предприятието ще има облагаема печалба. По този начин има вероятност от предприятието да изтекат икономически ползи под формата на плащания на данъци. Поради това настоящият стандарт изисква признаването на всички отсрочени данъчни пасиви, освен при определени обстоятелства, описани в параграфи 15 и 39.


Пример


Актив, придобит за 150 единици, има балансова стойност 100 единици. Натрупаната амортизация за данъчни цели е 90 единици, а данъчната ставка е 25 %.


Данъчната основа на актива е 60 единици (цена на придобиване в размер на 150 единици, намалена с натрупаната амортизация от 90 единици). За да се възстанови балансовата сума от 100 единици, предприятието трябва да генерира облагаем доход от 100 единици, но ще може да приспадне за данъчни цели амортизация само за 60 единици. Като последица от това предприятието ще плати данък върху дохода от 10 единици (25 % от 40 единици), когато си възстанови балансовата стойност на актива. Разликата между балансовата стойност от 100 единици и данъчната основа от 60 единици представлява облагаема временна разлика от 40 единици. Поради това предприятието признава отсрочен данъчен пасив в размер на 10 единици (25 % от 40 единици), представляващ данъците върху дохода, които ще бъдат платени, когато то възстанови балансовата стойност на актива.


17. Някои временни разлики възникват, когато приход или разход бъде включен в счетоводната печалба за един период, а в облагаемата печалба за друг период. Такива временни разлики често се описват като времеви разлики. По-долу са дадени примери за временни разлики от този тип, които са облагаеми, поради което водят до отсрочени данъчни пасиви:


а) приход от лихви е включен в счетоводната печалба пропорционално във времето, но при някои законодателства може да се включва в облагаемата печалба при постъпването на паричното плащане. Данъчната основа на всяко признато в >M5 отчета за финансово състояние <. вземане във връзка с такива приходи е нула, защото приходите не влияят върху облагаемата печалба, докато не бъдат събрани;


б) амортизацията, използвана при определянето на облагаемата печалба/загуба, може да се различава от използваната при определяне на счетоводната печалба. Временната разлика е разликата между балансовата сума на актива и неговата данъчна основа, която представлява първоначалната цена на придобиване на актива, намалена с всички отчисления във връзка с актива, позволени от данъчните органи при определяне на облагаемата печалба за текущия и предходните периоди. Облагаема временна разлика възниква и води до отсрочен данъчен пасив, когато данъчната амортизация е ускорена (ако данъчната амортизация е по-малко бърза, отколкото счетоводната амортизация, възниква приспадаща се временна разлика и тя води до отсроченданъчен актив); и


в) разходите за развойна дейност могат да бъдат капитализирани и амортизирани в бъдещи периоди при определяне на счетоводната печалба, но да бъдат приспаднати при определяне на облагаемата печалба за периода, през който са възникнали. Такива разходи за развойна дейност имат нулева данъчна основа, тъй като те вече са били приспаднати от облагаемата печалба. Временната разлика представлява разликата между балансовата сума на разходите за развойна дейност и тяхната данъчна основа, която е нула.


18. Временни разлики възникват още, когато:


а) цената на бизнес комбинация е разпределена чрез признаване по справедлива стойност на придобитите разграничими активи и поетите пасиви, но не е направена съответната корекция за данъчни цели (вж. параграф 19)


б) активите са преоценени, но не е направена съответната корекция за данъчни цели (вж. параграф 20);


в) в бизнес комбинация възниква репутация (вж. параграф 21);


г) данъчната основа на един актив или пасив при първоначалното му признаване се различава от първоначалната му балансова стойност, например когато предприятието получава ползи от необлагаеми безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с активи (вж. параграфи 22 и 33); или


д) балансовата стойност на инвестициите в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия или участията в съвместни предприятия се различава от данъчната основа на инвестициите или участията (вж. параграфи 38-45).


Бизнес комбинации


19. Цената на бизнес комбинация се разпределя чрез признаване на придобитите разграничими активи и поетите пасиви по справедлива стойност към датата на извършване на придобиването. Временни разлики възникват, когато данъчните основи на придобитите разграничими активи и поетите пасиви не са засегнати от бизнес комбинацията или са засегнати в различна степен. Например когато балансовата стойност на един актив бъде увеличена до неговата справедлива стойност, но данъчната му основа остава по цена на придобиване за предходния собственик, възниква облагаема временна разлика, която води до отсрочен данъчен пасив. Този отсрочен данъчен пасив се отразява върху репутацията (вж. параграф 66).


Активи, отчитани по справедлива стойност


20. МСФО позволяват или изискват определени активи да бъдат отчитани по справедлива стойност или да бъдат преоценявани (вж. например МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 38 Нематериални активи, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСС 40 Инвестиционни имоти). При някои законодателства преоценката или друго преизчисляване на актив до справедливата му стойност се отразява върху облагаемата печалба/ загуба за текущия период. В резултат на това данъчната основа на актива се коригира и не възникват временни разлики. При други законодателства преоценката или преизчисляването на активите не влияе върху облагаемата печалба за периода на преоценката или преизчисляването и като последствие данъчната основа на актива не се коригира. Въпреки това бъдещото възстановяване на балансовата стойност ще доведе до облагаем поток от икономически ползи и сумата, която ще подлежи на приспадане за данъчни цели, ще се различава от сумата на тези икономически ползи. Разликата между балансовата стойност на преоценения актив и неговата данъчна основа е временна разлика и поражда отсрочен данъчен пасив или актив. Това е вярно дори когато:


а) предприятието не възнамерява да извади актива от употреба. В такива случаи преоценената балансова стойност на актива ще бъде възстановена посредством използването му и така ще се генерира облагаем доход, който надвишава данъчнопризнатата амортизация през бъдещи периоди; или


б) данъкът върху капиталовия доход се отсрочва, ако постъпленията от изваждането на актива от употреба бъдат инвестирани в сходни активи. В такива случаи данъкът в крайна сметка ще бъде дължим при продажбата или използването на сходния актив.


Репутация


21. Репутацията, възникваща при бизнес комбинация, се измерва като превишението на цената на придобиването над участието на придобиващия в справедливата стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобитото предприятие. Много данъчни законодателства не позволяват намаляване на балансовата стойност на репутацията като данъчнопризнат разход при определянето на облагаемата печалба. Още повече че при такива законодателства стойността на репутацията често не подлежи на приспадане, когато дъщерно предприятие се освободи от свързания с нея бизнес. При такива законодателства репутацията има данъчна основа нула. Всяка разлика между балансовата стойност на репутацията и нейната нулева данъчна основа представлява облагаема временна разлика. Въпреки това настоящият стандарт не разрешава признаването на произтичащия отсрочен данъчен пасив, тъй като репутацията се измерва като остатъчна величина и признаването на отсрочения данъчен пасив би увеличило балансовата стойност на репутацията.


21A. Последващите намаления на отсрочен данъчен пасив, който не е признат, защото е възникнал от първоначалното признаване на репутация, също се считат за възникнали от първоначалното признаване на репутацията и поради това не се признават в съответствие с параграф 15, буква а). Например ако репутацията, придобита в бизнес комбинация, е с цена на придобиване 100 единици, но е с нулева данъчна основа, параграф 15, буква а) забранява предприятието да признава произтичащия отсрочен данъчен пасив. Ако предприятието впоследствие признае 20 единици загуба от обезценка на тази репутация, размерът на облагаемата временна разлика, свързана с репутацията, намалява от 100 на 80 единици, което води до намаление на стойността на непризнатия отсрочен данъчен пасив. Това намаление на стойността на непризнатия отсрочен данъчен пасив също се счита за свързано с първоначалното признаване на репутацията, поради което признаването му е забранено в съответствие с параграф 15, буква а).


21Б. Отсрочените данъчни пасиви за облагаеми временни разлики, свързани с репутацията, обаче се признават до степента, до която не са възникнали от първоначалното признаване на репутацията. Например ако репутацията, придобита в бизнес комбинация, има цена на придобиване 100 единици, която подлежи на приспадане за данъчни цели при ставка 20 % годишно, като се започва от годината на придобиване, данъчната основа на репутацията е 100 единици при първоначалното признаване и 80 единици към края на годината на придобиване. Ако балансовата стойност на репутацията към края на годината на придобиване остава непроменена на 100 единици, към края на тази година възниква облагаема временна разлика от 20 единици. Тъй като тази облагаема временна разлика не е свързана с първоначалното признаване на репутацията, полученият отсрочен данъчен пасив се признава.


Първоначално признаване на актив или пасив


22. При първоначалното признаване на актив или пасив може да възникне временна разлика, например ако част или цялата цена на придобиване на актива не подлежи на приспадане за данъчни цели. Методът на счетоводно отчитанена такава временна разлика зависи от естеството на операцията, която е довела до първоначалното признаване на актива:


а) при бизнес комбинация предприятието признава всеки отсрочен данъчен пасив или актив и това се отразява върху размера на репутацията или на всяко превишаване на участието на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобитото предприятие над цената на комбинацията (вж. параграф 19);


б) ако операцията влияе върху счетоводната или облагаемата печалба, предприятието признава всички отсрочени данъчни пасиви или активи, както и произтичащите от тях отсрочени данъчни разходи или приходи в >M5 печалбата или загубата < (вж. параграф 59);


в) ако операцията не представлява бизнес комбинация и не засяга нито счетоводната, нито облагаемата печалба, предприятието би могло, при отсъствието на изключенията, описани в параграфи 15 и 24, да признае възникналия отсрочен данъчен пасив или актив и да коригира балансовата стойност на актива или пасива със същата стойност. Такива корекции биха направили финансовите отчети по-малко прозрачни. Поради това настоящият стандарт не разрешава предприятието да признава така възникналия отсрочен данъчен пасив или актив нито при първоначалното признаване, нито впоследствие (вж. примера по-долу). Освен това предприятието не признава последващите изменения в непризнатите отсрочени данъчни пасиви или активи, когато активът се амортизира.
Пример, илюстриращ параграф 22, буква в)
Предприятие възнамерява да използва актив, който струва 1 000 единици през полезния му живот от 5 години, и след това да се освободи от него по остатъчната му стойност от нула единици. Данъчната ставка е 40 %. Амортизацията на актива не подлежи на приспадане за данъчни цели. При изваждането от употреба всеки капиталов доход не би бил облагаем и всяка евентуална капиталова загуба не би подлежала на приспадане.


В процеса на възстановяване на балансовата стойност на актива предприятието ще спечели облагаем доход от 1 000 единици и ще плати данък в размер на 400 единици. Предприятието не признава получения отсрочен данъчен пасив от 400 единици, тъй като той произтича от първоначалното признаване на актива.


През следващата година балансовата сума на актива е 800 единици. Като реализира облагаем доход от 800 единици, предприятието ще заплати данък в размер на 320 единици. Предприятието не признава отсрочения данъчен пасив в размер на 320 единици, защото той произтича от първоначалното признаване на актива.
23. В съответствие с МСС 32 Финансови инструменти: представяне емитентът на съставен финансов инструмент (например конвертируеми облигации) класифицира компонента на задължение, съдържащ се във финансовия инструмент, като пасив, а компонента на собствения капитал като собствен капитал. При някои законодателства данъчната основа на компонента на задължение при първоначалното му признаване е равна на първоначалната балансова стойност на сбора от пасивния и капиталовия компонент. Получената в резултат облагаема временна разлика възниква от първоначалното признаване на компонента на собствения капитал отделно от компонента на задължение.


Поради това изключението, посочено в параграф 15, буква б), не се прилага. Като последствие предприятието признава възникналия отсрочен данъчен пасив. >M5 В съответствие с параграф 61А отсроченият данък се начислява директно към балансовата сума на капиталовия компонент. В съответствие с параграф 58 последващите промени в отсрочения данъчен пасив се признават в печалбата или загубата като отсрочен данъчен разход (приход). <
Приспадащи се временни разлики
24. Отсрочен данъчен актив се признава за всички приспадащи се временни разлики до степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се оползотворят приспадащите се временни разлики, освен ако отсроченият данъчен актив не произтича от първоначалното признаване на актив или пасив в операция, която:


а) не е бизнес комбинация; и


б) не влияе нито върху счетоводната, нито върху данъчната печалба/загуба към момента на извършване на операцията.


Независимо от това при приспадащи се временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и дялове в съвместни предприятия, отсроченият данъчен актив се признава в съответствие с параграф 44.


25. Присъщо е при признаването на задължение, че неговата балансова стойност ще се уреди в бъдещи периоди посредством изтичане на икономически ползи от предприятието. Когато от предприятието изтичат ресурси, част или цялата им сума може да бъде приспадната при определянето на облагаемата печалба за период, по-късен от периода, през който е признат пасивът. В такива случаи съществува временна разлика между балансовата стойност на пасива и неговата данъчна основа. Съответно възниква отсрочен данъчен актив по отношение на данъците върху дохода, които ще са възстановими в бъдещи периоди, когато част от пасива ще може да бъде данъчно призната при определяне на облагаемата печалба. По подобен начин, ако балансовата стойност на актива е по-малка от неговата данъчна основа, разликата поражда отсрочен данъчен актив по отношение на данъците върху дохода, които ще подлежат на възстановяване в бъдещи периоди.


Пример


Предприятие признава пасив от 100 единици, свързан с начисление за разходи за продуктови гаранции. За данъчни цели разходите за продуктови гаранции няма да подлежат на приспадане, докато предприятието не заплати дължимите искове. Данъчната ставка е 25 %.


Данъчната основа на пасива е нула (балансова стойност от 100 единици, намалена със сумата, която подлежи на приспадане за данъчни цели във връзка с този пасив в бъдещи периоди). При уреждане на това задължение в размер на балансовата му стойност предприятието ще намали бъдещата си облагаема печалба със сумата от 100 единици и следователно бъдещите си данъчни плащания - с 25 единици (25 % от 100 единици). Разликата между балансовата стойност от 100 единици и данъчната основа от нула единици представлява приспадаща се временна разлика от 100 единици. Поради това предприятието признава отсрочен данъчен актив от 25 единици (25 % от 100 единици), при положение че съществува вероятност предприятието да реализира достатъчна облагаема печалба в бъдещи периоди, срещу която да може да извлече изгода от намалените данъчни плащания.


26. Следващите примери са за приспадащи се временни разлики, които водят до отсрочени данъчни активи:


а) разходите за пенсионни доходи могат да бъдат приспаднати при определянето на счетоводната печалба в течение на стажа на служителя, но се приспадат при определянето на облагаемата печалба или когато предприятието заплаща вноски към фонда, или когато пенсионните доходи се заплащат от самото предприятие. Между балансовата стойност на пасива и неговата данъчна основа съществува временна разлика; данъчната основа на пасива обикновено е нула. Такава приспадаща се временна разлика води до отсрочен данъчен актив, тъй като икономическите ползи ще се влеят в предприятието под формата на приспадане от облагаемата печалба при плащане на вноските или пенсионните доходи;


б) разходите за изследователска дейност се признават като разход при определяне на счетоводната печалба в периода, през който са възникнали, но приспадането им може да не е разрешено при определяне на облагаемата печалба/загуба до по-късен период. Разликата между данъчната основа на разходите за изследователска дейност, представляваща сумата, която данъчните органи ще позволят да се приспадне в бъдещи периоди, и нулевата балансова стойност, представлява приспадаща се временна разлика, която води до отсрочен данъчен актив;


в) цената на придобиване при бизнес комбинация се разпределя чрез признаване на разграничимите придобити активи и поети пасиви по справедлива стойност към датата на придобиване. Когато се признава поет пасив към датата на придобиване, но свързаните с това разходи не се приспадат при определяне на облагаемата печалба до


по-късен период, възниква приспадаща се временна разлика, която води до отсрочен данъчен актив. Отсрочен данъчен актив възниква също и когато справедливата стойност на придобит разграничим актив е по-ниска от неговата данъчна основа. И в двата случая възникващият отсрочен данъчен актив влияе върху репутацията (вж.


параграф 66); и


г) определени активи могат да бъдат отчитани по справедлива стойност или да бъдат преоценявани, без да се извършва съответното преизчисляване за данъчни цели (вж. параграф 20). Ако данъчната основа на актива надвишава неговата балансова стойност, възниква приспадаща се временна разлика.


27. Обратното проявление на приспадащите се временни разлики води до намаления при определянето на облагаемата печалба за бъдещи периоди. Въпреки това икономически ползи под формата на намаление на размера на данъчните плащания ще се влеят в предприятието само ако то реализира достатъчна по размер облагаема печалба, срещу която да ги приспадне. Поради тази причина предприятието признава отсрочени данъчни активи само ако съществува вероятност да се генерирана облагаема печалба, срещу която да могат да се оползотворят приспадащите се временни разлики.


28. Има вероятност да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да бъдат оползотворени приспадащите се временни разлики, когато съществуват достатъчно облагаеми временни разлики във връзка с един и същ данъчен орган и отнасящи се до едно и също данъчнозадължено предприятие, които се очаква да се проявят обратно:


а) през същия период, през който се очаква обратното проявление на приспадащата се временна разлика; или


б) за периоди, в които данъчната загуба, възникваща от отсрочените данъчни активи, може да бъде пренесена назад или напред.


При такива обстоятелства отсроченият данъчен актив се признава през периода, през който възникват приспадащите се временни разлики.


29. Когато няма достатъчно облагаеми временни разлики, отнасящи се до един и същ данъчен орган и едно и също данъчнозадължено предприятие, отсроченият данъчен актив се признава до степента, до която:


а) е вероятно предприятието да реализира достатъчна облагаема печалба, отнасяща се до един и същ данъчен орган и едно и също данъчнозадължено предприятие за периода на обратно проявление на приспадащата се временна разлика (или за периоди, в които данъчната загуба, възникваща от отсрочените данъчни активи, може да бъде пренесена назад или напред). При оценяването дали ще съществува достатъчна облагаема печалба за бъдещи периоди предприятието игнорира облагаемите суми, произтичащи от приспадащи се временни разлики, които се очаква да възникнат в бъдещи периоди, тъй като отсроченият данъчен актив, възникващ от тези временни разлики, ще изисква сам по себе си бъдеща облагаема печалба, за да бъде оползотворен; или


б) предприятието разполага с възможности за данъчно планиране, които да създадат данъчна печалба в подходящи периоди.


30. Възможностите за данъчно планиране представляват действия, които предприятието може да предприеме, с цел да се създаде или увеличи облагаемият доход през даден период преди изтичането на срока на пренасянето на данъчната загуба или данъчния кредит. Например при някои законодателства облагаемата печалба може да бъде създадена или увеличена:


а) като се предпочете доходите от лихви да се облагат на база постъпления или на база вземания;


б) с отсрочване на претенциите за определени отчисления от облагаемата печалба;


в) с продажба и евентуално обратен лизинг на активи, които са повишили стойността си, но за които данъчната основа не е коригирана, за да се отрази това повишение; и


г) с продажба на актив, който генерира необлагаем доход (като например при някои законодателства, държавните облигации) с цел да се закупи друга инвестиция, генерираща облагаем доход.


Когато данъчното планиране прехвърля облагаема печалба от по-късен към по-ранен период, оползотворяването на пренесени данъчни загуби или данъчен кредит все още зависи от съществуването на бъдеща облагаема печалба от източници, различни от временните разлики, които ще възникнат в бъдеще.


31. Когато предприятието има история на загуби през последните периоди, то следва да вземе предвид насоките в параграфи 35 и 36.


32. [Заличен]


Първоначално признаване на актив или пасив


33. Един от случаите, в които при първоначално признаване на актив възниква отсрочен данъчен актив е, когато необлагаемо правителствено дарение, отнасящо се до актив, е приспаднато при определянето на балансовата стойност на актива, но за данъчни цели не е приспаднато от амортизируемата стойност на актива (с други думи, от неговата данъчна основа); балансовата стойност на актива е по-малка от неговата данъчна основа и това поражда приспадащасе временна разлика. Правителствените дарения могат също да бъдат отчитани като приходи за бъдещи периоди, като в този случай разликата между прихода за бъдещи периоди и неговата нулева данъчна основа е приспадаща се временна разлика. Който и от двата метода на представяне да бъде предпочетен от предприятието, то не признава получения отсрочен данъчен актив поради причините, изложени в параграф 22.


Неизползвани данъчни загуби и неизползвани данъчни кредити


34. За пренос напред на неизползвани данъчни загуби и данъчни кредити се признава отсрочен данъчен актив до степента, в която е вероятно наличието на бъдеща облагаема печалба, срещу която могат да се оползотворят неизползваните данъчни загуби и неизползваните данъчни кредити.


35. Критериите за признаване на отсрочени данъчни активи, възникващи в резултат на преноса на неизползвани данъчни загуби и кредити, са същите както и критериите за признаване на отсрочени данъчни активи, възникващи от приспадащи се временни разлики. Съществуването на неизползвани данъчни загуби обаче е важно доказателство, че е възможно да не бъде реализирана бъдеща облагаема печалба. Поради това когато предприятието има история на скорошни загуби, то признава активите по отсрочени данъци, възникващи от неизползвани данъчни загуби или кредити само до степента, до която има достатъчно облагаеми временни разлики или други убедителни доказателства, че ще бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, срещу която да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или кредити. При такива обстоятелства параграф 82 изисква оповестяване на размера на отсрочения данъчен актив и характера на доказателствата в полза на неговото признаване.


36. Предприятието разглежда следните критерии при оценяване на вероятността да съществува достатъчна облагаема печалба, срещу която да може да се оползотворят неползваните данъчни загуби или неизползваните данъчни кредити:


а) дали предприятието има достатъчно облагаеми временни разлики, отнасящи се до същите данъчни органи и същото данъчнозадължено предприятие, които ще доведат до облагаеми суми, срещу които да бъдат оползотворени неизползваните данъчни загуби или неизползваните данъчни кредити преди изтичането на срока им;


б) дали има вероятност предприятието да реализира облагаема печалба, преди да е изтекъл срокът на неизползваните данъчни загуби или неизползваните данъчни кредити;


в) дали неизползваните данъчни загуби са в резултат от установими причини, които е малко вероятно да се проявят отново; и


г) дали предприятието разполага с възможности за данъчно планиране (вж. параграф 30), чрез които би могло да създаде облагаема печалба за периода, през който могат да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или неизползваните данъчни кредити.


Когато не съществува вероятност да бъде реализирана облагаема печалба, срещу която да бъдат оползотворени неизползваните данъчни загуби или неизползваните данъчни кредити, отсроченият данъчен актив не се признава.


Преразглеждане на непризнати отсрочени данъчни активи


37. Към датата на всеки >M5 отчет за финансово състояние < предприятието преразглежда непризнатите отсрочени данъчни активи. Предприятието признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до степента, до която се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява възстановяването на отсрочения данъчен актив. Например подобряването на условията за търговия може да направи по-вероятно предприятието да е в състояние да генерира достатъчна бъдеща облагаема печалба, за да може отсроченият данъчен актив да удовлетвори критериите за признаване, описани в параграф 24 или 34. Друг пример е, когато предприятието преразглежда отсрочени данъчни активи към датата на извършване на бизнес комбинация или след нея (вж. параграфи 67 и 68).


Инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия


38. Временни разлики възникват, когато балансовата стойност на инвестициите в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия или участията в съвместни предприятия (а именно дяловете на предприятието майка или на инвеститора в нетните активи на дъщерното предприятие, клона, асоциираното или съвместното предприятие, включително балансовата стойност на репутацията) става различна от данъчната основа (която обикновено е стойността на придобиване) на инвестицията или участието. Такива разлики могат да възникнат в редица различни случаи, например при:


а) съществуване на неразпределена печалба на дъщерни предприятия, клонове, асоциирани или съвместни предприятия;


б) промени във валутните курсове, когато предприятието майка и неговото дъщерно предприятие се намират в различни държави; и


в) намаление на балансовата стойност на инвестиция в асоциирано предприятие до нейната възстановима стойност.


Временната разлика в консолидираните финансови отчети може да се различава от временната разлика, свързана с инвестицията, във финансовите отчети на предприятието майка, в случай че предприятието майка отчита инвестицията в своя отделен финансов отчет по стойност на придобиване или по преоценена стойност.


39. Предприятието признава отсрочен данъчен пасив за всички облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове, асоциирани предприятия или участия в съвместни предприятия, освен до степента,


до която са изпълнени и двете описани по-долу условия:


а) предприятието майка, инвеститорът или съдружникът е в състояние да контролира времето на обратното проявление на временната разлика; и


б) съществува вероятност временната разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще.


40. Тъй като предприятието майка контролира политиката на своето дъщерно предприятие по отношение на дивидентите, то е в състояние да контролира времето на обратно проявление на временните разлики, свързани с


инвестицията (включително временните разлики, възникващи не само от неразпределени печалби, но и от курсови


разлики). Освен това в повечето случаи не би било практично да се определи размерът на данъците върху дохода, които ще бъдат дължими, когато временната разлика се прояви обратно. Поради тази причина когато предприятието майка е определило, че тази печалба няма да се разпределя в обозримо бъдеще, то не признава отсрочен данъчен пасив. Същите съображения важат и за инвестициите в клонове.


41. Непаричните активи и пасиви на предприятието се измерват в неговата функционална валута (вж. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове). Ако облагаемата печалба или данъчната загуба на предприятието (а оттам и данъчната основа на неговите непарични активи и пасиви) се определя в различна валута, промените във валутния курс пораждат временни разлики, които водят до признаване на отсрочен данъчен пасив или (ако съответства на изискванията в параграф 24) актив. Възникналият отсрочен данък се дебитира или кредитира в печалбата или загубата (вж. параграф 58).


42. Инвеститорът в асоциирано предприятие не контролира предприятието и обикновено не е в състояние да определя политиката му на разпределяне на дивиденти. Поради това, при отсъствието на споразумение, изискващо печалбите


на асоциираното предприятие да не бъдат разпределяни в обозримо бъдеще, инвеститорът признава отсрочен данъчен пасив, произтичащ от облагаеми временни разлики, свързани с неговата инвестиция в асоциираното предприятие. В


някои случаи инвеститорът може да не е в състояние да определи сумата на данъка, който би бил дължим, в случай че


си възстанови стойността на своята инвестиция в асоциираното предприятие, но да може да определи, че тази сума ще бъде равна или ще надвишава определен минимум. В такива случаи отсроченият данъчен пасив се оценява по тази сума.


43. Уреждането на отношенията между страните в едно смесено предприятие обикновено е свързано с разпределянето на печалбата и установява дали решенията по такива въпроси изискват единодушие на всички съдружници или определено мнозинство. Когато съдружникът може да контролира разпределението на печалбата и има вероятност тази печалба да не бъде разпределена в обозримо бъдеще, не се признава отсрочен данъчен пасив.


44. Предприятието признава отсрочен данъчен актив за всички приспадащи се временни разлики, възникващи от инвестиции в дъщерни предприятия, клонове или асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия само и единствено до степента, до която има вероятност:


а) временната разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще; и


б) да бъде реализирана облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика.


45. При вземане на решение дали един отсрочен данъчен актив да се признае за приспадаща се временна разлика, свързана с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и с участия в съвместни предприятия, предприятието взема предвид насоките, представени в параграфи от 28 до 31.
ОЦЕНЯВАНЕ
46. Текущите данъчни пасиви/активи за текущия и предходните периоди се оценяват по сумата, която се очаква да бъде платена на/възстановена от данъчните органи при прилагане на данъчни ставки (и данъчни закони), действащи или по същество въведени в сила към датата на >M5 края на отчетния период <.


47. Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди въз основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или по същество въведени в сила към датата на >M5 края на отчетния период <.


48. Текущите и отсрочените данъчни активи и пасиви обикновено се оценяват, като се ползват данъчните ставки (и данъчните закони), които са в сила. В някои законодателства обаче обявяването на данъчните ставки (и данъчните закони) от правителството има практически ефекта на действително влизане в сила, което може да стане няколко месеца след обявяването им. При тези обстоятелства данъчните активи и пасиви се оценяват, като се използват обявените данъчни ставки (и данъчни закони).


49. Когато за различните равнища на облагаем доход се прилагат различни данъчни ставки, отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват, като се използват средните стойности на данъчните ставки, които се очаква да бъдат приложими към облагаемата печалба/данъчната загуба през периодите, през които се очаква временните разлики да се проявят обратно.


50. [Заличен]


51. Оценяването на отсрочените данъчни пасиви и на отсрочените данъчни активи отразява данъчните последици, които биха произтекли от начина, по който предприятието очаква към датата на >M5 края на отчетния период <. да възстанови или уреди балансовата стойност на своите активи и пасиви.


52. При някои законодателства начинът, по който предприятието възстановява/урежда балансовата стойност на един актив/пасив, може да засегне едното или и двете от:


а) данъчната ставка, приложима към момента, в който предприятието ще възстанови/уреди балансовата стойност на актива/пасива; и


б) данъчната основа на актива/пасива.


В такива случаи предприятието оценява отсрочените данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи, като прилага данъчна ставка и данъчна основа в съответствие с очаквания начин на уреждане или възстановяване.
Пример А


Един актив има балансова стойност 100 единици и данъчна основа 60 единици. Ако активът бъде продаден, ще се приложи данъчна ставка 20 %, а по отношение на другите доходи ще се приложи данъчна ставка 30 %. Предприятието признава отсрочен данъчен пасив от 8 единици (20 % от 40 единици), ако очаква да продаде актива, без да го използва повече, и отсрочен данъчен пасив от 12 единици (30 % от 40 единици), ако очаква да задържи актива и да възстанови балансовата му стойност чрез употреба.


Пример Б


Актив с цена на придобиване 100 единици и балансова стойност 80 единици е преоценен на 150 единици.


Не е извършена съответна корекция за данъчни цели. Натрупаната амортизация за данъчни цели е 30 единици, а данъчната ставка е 30 %. Ако активът се продаде над себестойността, натрупаната данъчна амортизация от 30 единици ще бъде включена в облагаемия доход, но приходите от продажбата, превишаващи себестойността, няма да бъдат облагаеми.


Данъчната основа на актива е 70 единици и съществува облагаема временна разлика от 80 единици. Ако предприятието очаква да възстанови балансовата стойност чрез използване на актива, то трябва да генерира облагаем доход в размер на 150 единици, но ще може приспадне амортизация само в размер на 70 единици. По този начин се формира отсрочен данъчен пасив от 24 единици (30 % от 80). Ако предприятието очаква да възстанови балансовата стойност посредством незабавна продажба на актива за сумата от 150 единици, отсроченият данъчен пасив се изчислява, както следва:

  Облагаема Данъчна ставка Отсрочен данъчен пасив
  временна    
  разлика    
       
       
Натрупана данъчна амортизация 30 30% 9
Постъпления,превишаващи себестойността 50 нула -
       
Общо 80   9
(Забележка: в съответствие с >M5 параграф 61А < допълнителният отсрочен данък, възникващ в резултат на преоценката, се >M5 признава в друг всеобхватен доход <.)
Пример В


Обстоятелствата са като в пример Б, с изключение на това, че ако активът бъде продаден на цена, надхвърляща себестойността, натрупаната данъчна амортизация ще бъде включена в облагаемия доход (при ставка 30 %), а постъпленията от продажбата ще бъдат обложени по ставка 40 % след отчисляване на коригираната с инфлацията стойност от 110 единици.


Ако предприятието очаква да възстанови балансовата стойност чрез използване на актива, то трябва да генерира облагаем доход в размер на 150 единици, но ще може да приспадне амортизация само в размер на 70 единици. По този начин данъчната основа е 70 единици и се формира облагаема временна разлика от 80 единици и отсрочен данъчен пасив от 24 единици (30 % от 80), както в пример Б.


Ако предприятието очаква да възстанови балансовата стойност посредством незабавна продажба на актива за сумата от 150 единици, то ще бъде в състояние да приспадне индексираната стойност от 110 единици. Нетните постъпления от 40 единици ще бъдат обложени със ставка 40 %. В допълнение натрупаната данъчна амортизация от 30 единици ще бъде включена в облагаемия доход и обложена със ставка 30 %. На тази база данъчната основа е 80 единици (110 минус 30), има облагаема временна разлика в размер на 70 единици и отсрочен данъчен пасив от 25 единици (40 % от 40 единици плюс 30 % от 30 единици). Ако данъчната основа не е непосредствено очевидна в този пример, може да бъде от полза да се вземе предвид фундаменталният принцип, описан в параграф 10.
(Забележка: в съответствие с >M5 параграф 61А < допълнителният отсрочен данък, възникващ в резултат на преоценката, се >M5 признава в друг всеобхватен доход <.)
52Б. При обстоятелствата, описани в параграф 52А, ефектът на дивидентите върху данъка върху дохода се признава, когато се признава задължение за плащане на дивидент. Ефектът на дивидентите върху данъка върху дохода е по-пряко свързан с минали операции или събития, отколкото с разпределянето към собствениците. Поради това ефектът на дивидентите върху данъка върху дохода се признава в печалбата или загубата за периода, както се изисква съгласно параграф 58, освен до степента, до която ефектът на дивидентите върху данъка върху дохода възниква при обстоятелствата, описани в параграф 58, букви а) и б).
Пример, илюстриращ параграфи 52А и 52Б
Следващият пример разглежда оценяването на текущите и отсрочените данъчни активи и пасиви на предприятие при законодателство, при което данъците върху дохода са дължими при по-висока ставка за неразпределената печалба (50 %) и дадена сума подлежи на възстановяване, когато печалбата е разпределена. Данъчната ставка върху разпределената печалба е 35 %. Към >M5 края на отчетния период < 31 декември 20Х1 г. предприятието не признава задължение за плащане на дивиденти, предложени или декларирани >M5 след края на отчетния период <. В резултат няма признати дивиденти за 20Х1 г. Облагаемият доход за 20Х1 г. е 100 000 единици. Нетната облагаема временна разлика за 20Х1 г. е 40 000 единици.
Впоследствие на 15 март 20Х2 г. предприятието признава като пасив дивиденти в размер на 10 000 единици от печалба от дейността за предходни периоди. На 15 март 20Х2 г. предприятието признава възстановяването на данъци върху дохода от 1 500 единици (15 % от дивидентите, признати като пасив) като текущ данъчен актив и като намаление на разходите за текущ данък върху дохода за 20Х2 г.
53. Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират.


54. Надеждното определяне на отсрочените данъчни активи и пасиви на дисконтова база изисква подробно прогнозиране на времето на обратно проявление на всяка временна разлика. В много случаи изготвянето на такива прогнози е непрактично или е твърде сложно. Поради това не е подходящо да се изисква дисконтиране на отсрочените данъчни активи и пасиви. Позволяването на дисконтиране, без то да бъде задължително, би породило отсрочени данъчни активи и пасиви, които не биха били сравними за отделните предприятия. Поради тази причина настоящият стандарт не изисква, нито позволява да се дисконтират отсрочени данъчни активи и пасиви.


55. Временните разлики се определят от гледна точка на балансовата стойност на актива или пасива. Това важи дори когато балансовата стойност сама по себе си е определена на дисконтова база, например в случай на задължения за пенсионни доходи (вж. МСС 19 Доходи на наети лица).


56. Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всяка дата на >M5 края на отчетния период <. Предприятието намалява балансовата стойност на отсрочения данъчен актив до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява да се оползотвори ползата от част или целия отсрочен данъчен актив. Всяко такова намаление трябва да се отчете с обратен ефект до степента, до която стане вероятно да се реализира достатъчна облагаема печалба.
ПРИЗНАВАНЕ НА ТЕКУЩ И ОТСРОЧЕН ДАНЪК
57. Осчетоводяването на текущи и отсрочени данъчни ефекти от операция или друго събитие е в съответствие с осчетоводяването на самата операция или събитие. Параграфи от 58 до 68В въвеждат този принцип.
Отчет за доходите
58. Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печалбата или загубата за периода, освен до степента, до която данъкът възниква от:


а) операция или събитие, която(ето) е призната(о) през същия или различен период директно в собствения капитал (вж. параграфи от 61 до 65); или


б) бизнес комбинация (вж. параграфи от 66 до 68).


59. Повечето отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи възникват, когато приходът или разходът е включен в счетоводната печалба за един период, а в облагаемата печалба/загуба - за друг период. Произтичащият от това отсрочен данък се признава в >M5 печалбата или загубата <. Примери за това са, когато:
а) лихва, лицензионно възнаграждение или дивидент се получава след изтичане на периода и е включена(о) в счетоводната печалба пропорционално на периода, за който се отнася в съответствие с МСС 18 Приходи, а в облагаемата печалба/загуба - на база действително плащане; и


б) разходите за нематериални активи са били капитализирани в съответствие с МСС 38 Нематериални активи и са амортизирани в >M5 отчета за всеобхватния доход <, но са приспаднати за данъчни цели при възникването им.
60. Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи и пасиви може да се промени дори когато няма промяна в размера на свързаните с тях временни разлики. Това може да бъде резултат например от:


а) промяна в данъчните ставки или данъчното законодателство;


б) преразглеждане на това, дали отсрочените данъчни активи подлежат на възстановяване; или


в) промяна в очаквания начин на възстановяване на актива.


Полученият в резултат отсрочен данък се признава в >M5 печалбата или загубата <, освен до степента, до която се отнася до статии, преди това дебитирани или кредитирани в собствения капитал (вж. параграф 63).
Статии, кредитирани или дебитирани директно в собствения капитал
>M5


Член 61 се отменя.


Създава се нов член 61А.


61А. Текущ данък и отсрочен данък се признават извън печалбата или загубата, ако данъкът е свързан с позиции, признати в същия или друг отчетен период извън печалбата или загубата. Следователно текущ данък и отсрочен данък, свързан с позиции, признати в същия или друг период:
а) в друг всеобхватен доход следва да се признават в друг всеобхватен доход (вж. параграф 62).


б) директно в собствен капитал следва да се признават директно в собствен капитал (вж. параграф 62А).
62. Международните стандарти за финансово отчитане изискват или разрешават конкретни статии да се признават в друг всеобхватен доход. Примери за такива статии са:


а) промяна в балансовата сума, възникваща от преоценка на имоти, машини и съоръжения (вж. МСС 16); и


б) [заличен]


в) разлики от обменни курсове, възникващи от преизчисление на финансовите отчети на чуждестранна дейност (вж. МСС 21).


г) [заличен]


62А. Международните стандарти за финансово отчитане изискват или разрешават конкретни статии да се отнасят към кредит или да се начисляват директно в собствен капитал. Примери за такива статии са:


а) корекция в началното салдо на неразпределена печалба в резултат или от промяна в счетоводната политика, приложена със задна дата, или корекция на грешка (вж. МСС 8


Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки); и


б) суми, възникващи от първоначално признаване на компонент на собствения капитал в сложен финансов инструмент (вж. параграф 23).


63. При изключителни обстоятелства може да е трудно да се определи сумата на текущия или отсрочен данък, свързан с позиции признати извън печалбата или загубата (или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал). Такъв може да е случаят, например когато:


а) данъкът върху дохода е прогресивен и не е възможно да се определи ставката, с която е бил обложен конкретният компонент от облагаемата печалба/данъчна загуба;


б) промяна в данъчната ставка или други данъчни правила засяга отсрочените данъчни активи или пасиви, отнасящи се (изцяло или частично) >M5 на статия, която преди е била признава извън печалбата или загубата; или <


в) предприятието е определило, че отсрочен данъчен актив трябва да се признае или не трябва повече да бъде признаван в пълен размер >M5 и отсроченият данъчен актив се отнасят (изцяло или частично) до статия, която преди е била призната извън печалбата или загубата. <


>M5


В такива случаи текущият и отсрочен данък, отнасящ се до статии, признати извън печалбата или загубата, се базират на приемливо пропорционално разпределение на текущия и отсрочен данък на предприятието в съответната данъчна юрисдикция или друг метод, който постига по-уместно разпределение при тези обстоятелства.
64. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения не конкретизира дали предприятието трябва да прехвърля всяка година от преоценъчния резерв в неразпределената печалба сума, равна на разликата между амортизацията на преоценен актив и амортизацията на себестойността на същия актив. Ако предприятието извършва такова прехвърляне, прехвърлената сума е след приспадане на съответния отсрочен данък. Подобни съображения се отнасят и до прехвърлянията, извършени при изваждането от употреба на определен имот, машина или съоръжение.


65. Когато един актив се преоценява за данъчни цели и преоценката му е свързана със счетоводна преоценка от предходен период или с преоценка, която се очаква да се извърши в бъдещ период, данъчните ефекти и от преоценката на актива, и от коригирането на данъчната основа се кредитират или дебитират в собствения капитал за периодите, през които са възникнали. Ако преоценката за данъчни цели обаче не е свързана със счетоводната преоценка от предходен период или с преоценката, която се очаква да бъде извършена в бъдещ период, данъчните ефекти от коригирането на данъчната основа се признават в >M5 печалбата или загубата <.


65А. Когато предприятието изплаща дивиденти на своите акционери, може да се изисква част от дивидентите да се плати на данъчните органи от името на акционерите. При някои законодателства тази сума се определя като данък при източника. Такава сума, платена или дължима на данъчните органи, се дебитира в собствения капитал като част от дивидентите.
Отсрочени данъци, произтичащи от бизнес комбинация
66. Както е обяснено в параграф 19 и параграф 26, буква в), в резултат от бизнес комбинация е възможно да възникнат временни разлики. В съответствие с МСФО 3 Бизнес комбинации предприятието признава всички последващи отсрочени данъчни активи (до степента, до която отговарят на критериите за признаване, описани в параграф 24) или отсрочени данъчни пасиви като разграничими активи и пасиви към датата на придобиването. В резултат тези отсрочени данъчни активи и пасиви влияят върху репутацията или сумата, превишаваща участието на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобитото предприятие над цената на комбинацията. Въпреки това в съответствие с параграф 15, буква а) предприятието не признава отсрочените данъчни пасиви, произтичащи от първоначалното признаване на репутацията.
67. Като резултат от бизнес комбинация придобиващото предприятие може да сметне, че съществува вероятност да възстанови свой собствен отсрочен данъчен актив, който не е бил признат преди бизнес комбинацията. Например придобиващото предприятие може да е в състояние да оползотвори ползата от неизползвани данъчни загуби срещу бъдещата облагаема печалба на придобитото предприятие. В такива случаи придобиващият признава отсрочен данъчен актив, но не го включва като част от отчитането на бизнес комбинацията и поради това не го взема предвид при определянето на репутацията или сумата на всяко превишение на участието на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобитото предприятие над цената на комбинацията.


68. Ако възможната полза от пренесената данъчна загуба на придобиваното предприятие или други отсрочени данъчни активи не удовлетворяват критериите на МСФО 3 за отделно признаване, когато една бизнес комбинация е първоначално отчетена, а впоследствие същите са реализирани, придобиващото предприятие признава получения отсрочен данъчен приход в печалбата или загубата. В допълнение придобиващото предприятие:


а) намалява балансовата стойност на репутацията до размера, който би бил признат, в случай че отсроченият данъчен актив е признат като разграничим актив към датата на придобиване; и


б) признава като разход намалението на балансовата стойност на репутацията.


Тази процедура обаче не трябва да води до създаване на превишение на участието на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобитото предприятие над цената на комбинацията, нито да увеличава вече признатата сума на това превишение.
Пример


Предприятие придобива дъщерно предприятие, което е имало приспадащи се временни разлики в размер на 300 единици. Данъчната ставка към датата на придобиването е 30 %. Полученият отсрочен данъчен актив в размер на 90 единици не е бил признат като разграничим актив при определянето на репутацията в размер на 500 единици, произтичаща от бизнес комбинацията. Две години след комбинацията предприятието преценява, че бъдещата облагаема печалба ще бъде достатъчна, за да може предприятието да възстанови ползата от всички приспадащи се временни разлики.


Предприятието признава отсрочен данъчен актив в размер на 90 единици и отсрочен данъчен приход в размер на 90 единици в печалбата или загубата. Освен това то намалява балансовата стойност на репутацията с 90 единици и признава разход за тази сума в печалбата или загубата. Като последствие стойността на репутацията се намалява до 410 единици, което е сумата, която би била призната, ако отсроченият данъчен актив в размер на 90 единици е бил признат като разграничим актив към датата на придобиване.
Ако данъчната ставка се увеличи на 40 %, предприятието признава в печалбата или загубата отсрочен данъчен актив в размер на 120 единици (40 % от 300 единици) и приход от отсрочени данъци в размер на 120 единици. Ако данъчната ставка намалее на 20 %, предприятието признава отсрочен данъчен актив в размер на 60 единици (20 % от 300) и отсрочен данъчен приход в размер на 60 единици. И в двата случая предприятието намалява балансовата стойност на репутацията с 90 единици и признава разход за тази сума в печалбата или загубата.
Текущи и отсрочени данъци, произтичащи от сделки с плащане на базата на акции
68А. При някои законодателства предприятието приспада данък (т.е. сума, която подлежи на приспадане при определянето на облагаемата печалба) във връзка с възнаграждения, изплатени чрез акции, опции за акции или други инструменти на собствения капитал на предприятието. Размерът на този приспаднат данък може да се различава от съответния разход за възнаграждения и може да възникне в по-късен отчетен период. Например при някои законодателства предприятието може да признае разход за услуги, предоставяни от наети лица и получени срещу предоставена опция за акции в съответствие с МСФО 2 Плащане на базата на акции, но да не получи приспадане на данък до момента на изпълнение на опцията, като оценяването на размера на този данък се основава на цената на акциите на предприятието към датата на изпълнение на опцията.


68Б. Както и при разходите за изследователска дейност, разгледани в параграф 9 и параграф 26, буква б) от настоящия стандарт, разликата между данъчната основа за предоставените от наети лица услуги до момента (представляваща сумата, която данъчните органи биха разрешили да бъде приспадната в бъдещи периоди) и нулевата балансова стойност, представлява приспадаща се временна разлика, която води до формирането на отсрочен данъчен актив. Ако сумата, която данъчните органи биха позволили да бъде приспадната в бъдещи периоди, не е известна към края на периода, тя трябва да бъде приблизително оценена на базата на наличната информация към края на периода. Например ако сумата, която данъчните органи ще позволят като приспадане в бъдещи периоди, зависи от цената на акциите на предприятието към бъдеща дата, оценката на временните разлики, подлежащи на приспадане, трябва да се извърши на базата на цената на акциите на предприятието към края на периода.


68В. Както е отбелязано в параграф 68А, сумата на приспаднатия данък (или приблизителната оценка на бъдещ приспаднат данък, определена в съответствие с параграф 68А) може да се различава от свързания общ разход за възнаграждение. Параграф 58 от стандарта изисква текущият и отсроченият данък да бъдат признати като приход или разход и да се включат в печалбата или загубата за периода, освен до степента, до която данъкът възниква от:


а) операция или събитие, признато в същия или различен период, директно в собствения капитал, или б) бизнес комбинация. Ако сумата на приспаднатия данък (или приблизителната оценка на бъдещия приспаднат данък) надхвърля сумата на съответния общ разход за възнаграждение, това показва, че приспаднатият данък е свързан не само с разхода за възнаграждение, а и със статия на собствения капитал. При това положение превишението на съответния текущ или отсрочен данък следва да се признае директно в собствения капитал.
ПРЕДСТАВЯНЕ
Данъчни активи и данъчни пасиви
69. [Заличен]


70. [Заличен]


Компенсиране


71. Предприятието компенсира текущите данъчни активи и пасиви само тогава, когато:


а) има законно право да компенсира признатите суми; и


б) възнамерява или да уреди на нетна основа, или едновременно да реализира актива и да уреди пасива.


72. Въпреки че текущите активи и пасиви се признават и оценяват поотделно, в >M5 отчета за финансово състояние < на предприятието те се компенсират в зависимост от критерии, подобни на критериите за финансови инструменти, установени в МСС 32. Предприятието обикновено има законно основание да приспада текущ данъчен актив срещу текущ данъчен пасив, когато те се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган и този орган разрешава на предприятието да извършва или получава еднократно плащане на нетна основа.


73. В консолидираните финансови отчети отсроченият данъчен актив на едно предприятие от групата се приспада срещу текущ данъчен пасив на друго предприятие от групата тогава и само тогава, когато съответните предприятия имат законно право да извършват или получават еднократни нетни плащания и предприятията възнамеряват да извършат или получат такова нетно плащане или едновременно да възстановят актива и да уредят пасива.


74. Предприятието компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато:


а) то има законно право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви; и


б) отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за:


i) едно и също данъчнозадължено предприятие; или


ii) различни данъчнозадължени предприятия, които възнамеряват или да уредят текущи данъчни пасиви и активи на нетна основа, или едновременно да реализират активите и да погасят пасивите за всеки бъдещ период, през който се очаква да бъдат погасени или възстановени значителни по размер отсрочени данъчни пасиви или активи.


75. За да се избегне нуждата от разработването на подробен времеви график за обратното проявление на всяка временна разлика, настоящият стандарт изисква предприятието да компенсира отсрочения данъчен актив срещу отсрочения данъчен пасив на едно и също предприятие само тогава, когато те се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган и предприятието има законно право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви.


76. В редки случаи предприятието може да има законно право да приспада, както и намерение да се разплаща на нетна база за някои, но не за всички периоди. При такива редки случаи може да се изисква подробен времеви график, за да се установи надеждно дали отсроченият данъчен пасив на данъчнозадълженото предприятие ще породи увеличени данъчни плащания за същия период, за който отложен данъчен актив на друго данъчнозадължено предприятие ще породи намалени данъчни плащания за второто предприятие.
Данъчен разход
Данъчен разход/приход, отнасящ се до печалба или загуба от обичайна дейност


>M5


77. Данъчният разход (приход), отнасящ се към печалбата или загубата от обичайни дейности, се представя в отчета за всеобхватен доход.


77A Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.), то представя данъчния разход (приход), отнасящ се до печалбата или загубата от обичайни дейности, в този отделен отчет.


78. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове изисква определени курсови разлики да се признават като приход или разход, но не конкретизира къде следва да бъдат представени такива разлики в отчета за доходите. Съответно, когато курсовите разлики от чуждестранни отсрочени данъчни пасиви или активи се признават в отчета за доходите, тези разлики може да се класифицират като разходи/приходи за отсрочени данъци, ако се прецени, че това представяне ще бъде от полза за потребителите на финансовите отчети.ОПОВЕСТЯВАНЕ


79. Основните компоненти на данъчния разход/приход се оповестяват поотделно.


80. Компонентите на данъчния разход/приход могат да включват:


а) текущ данъчен разход/приход;

б) всички корекции на текущ данък от предходни периоди, признати през периода;

в) сумата на разхода/прихода по отсрочени данъци, отнасяща се до възникването и обратното проявление на временни разлики;

г) сумата на отсрочения данъчен разход/приход, отнасяща се до промени в данъчните ставки или въвеждането на нови данъци;

д) сумата на ползите, възникващи от непризната преди данъчна загуба, данъчен кредит или временна разлика за предходен период, използвана, за да се намали разходът за текущи данъци;

е) сумата на ползите, възникващи от непризната преди данъчна загуба, данъчен кредит или временна разлика за предходен период, използвана, за да се намали отсроченият данъчен разход;

ж) отсрочения данъчен разход, възникващ в резултат на обезценката или отчитането с обратен ефект на предишна обезценка на отсрочен данъчен актив в съответствие с параграф 56; и

з) сумата на данъчния разход/приход, отнасяща се до онези промени в счетоводната политика и грешки, които са включени в печалбата или загубата в съответствие с МСС 8, тъй като не могат да бъдат отчетени с обратна сила.


>M5

81. Следното също се оповестява отделно:


а) Съвкупният текущ и отсрочен данък, отнасящ се до статии, начислени или отнесени директно по кредита на собствен капитал (вж. параграф 62А);

аб) сумата на данъка върху дохода, отнасящ се до всеки компонент на друг всеобхватен доход (вж. параграф 62 и МСС 1 (както е преработен през 2007 г.));

б) [заличен];

в) обяснение на връзката между данъчния разход/приход и счетоводната печалба в едната или и двете от следните форми:

i) числово равнение между данъчния разход/приход и резултата от умножаването на сумата на счетоводната печалба по приложимата(ите) данъчна(и) ставка(и) с оповестяване също на основата, върху която се изчислява(т) приложимата(ите) данъчна(и) ставка(и); или

ii) числово равнение между средната ефективна данъчна ставка и приложимата данъчна ставка с оповестяване също на основата, върху която е изчислена приложимата данъчна ставка;

г) обяснение на промените в приложимата(ите) данъчна(и) ставка(и) в сравнение с предходния отчетен период;

д) сумата (и датата на изтичане на срока им, ако има такъв) на приспадащите се временни разлики и неизползваните данъчни загуби и кредити, за които в >M5 отчета за финансово състояние < не е бил признат отсрочен данъчен актив;

е) общата сума на временните разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, за които не са били признати отсрочени данъчни пасиви (вж. параграф 39);

ж) по отношение на всеки вид временни разлики и всеки вид неизползвани данъчни загуби и неизползвани данъчни кредити:

i) сумата на отсрочените данъчни активи и пасиви, призната в >M5 отчета за финансово състояние < за всеки представен период;

ii) сумата на отсрочения данъчен приход или разход, призната в >M5 печалбата или загубата <, ако тя не е очевидна от измененията на сумите, признати в >M5 отчета за финансово състояние <;

з) по отношение на преустановени дейности, данъчният разход, отнасящ се до:

i) печалбата или загубата от преустановяването; и

ii) печалбата или загубата от обичайна дейност на преустановените дейности за периода заедно със съответните суми за всеки представен период; и

и) сумата на ефектите на дивидентите на акционерите в предприятието върху данъка върху дохода, които са предложени или декларирани, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като пасиви във финансовите отчети.


82. Предприятието оповестява сумата на отсрочен данъчен актив и естеството на доказателствата, подкрепящи неговото признаване, когато:


а) усвояването на отсрочения данъчен актив зависи от бъдещите облагаеми печалби, превишаващи печалбите, които възникват в резултат от обратното проявление на съществуващите облагаеми временни разлики; и


б) предприятието е претърпяло загуба в текущия или в предходния период в данъчната област, към която се отнася отсроченият данъчен актив.


82А. При обстоятелствата, описани в параграф 52А, предприятието оповестява естеството на потенциалните данъчни последици, които биха възникнали в резултат от изплащане на дивиденти на акционерите. В допълнение то оповестява сумите на потенциалните последици за данъка върху дохода, които могат да бъдат практически определени, както и дали съществуват потенциални последици за данъка върху дохода, които не могат да бъдат практически определени.


83. [Заличен]


84. Оповестяването, изисквано съгласно параграф 81, буква в), позволява потребителите на финансовите отчети да разберат дали връзката между данъчните разходи/приходи и счетоводната печалба е необичайна и да разберат значимите фактори, които биха могли да имат влияние върху тази връзка в бъдеще. Връзката между данъчния разход/ приход и счетоводната печалба може да бъде повлияна от такива фактори като приходите, неподлежащи на облагане с данъци, разходите, непризнати за данъчни цели при определяне на облагаемата печалба/загуба, ефекта от данъчните загуби и ефекта от чуждестранните данъчни ставки.


85. При обяснението на връзката между данъчния разход/приход и счетоводната печалба предприятието използва приложимата данъчна ставка, която осигурява най-съдържателна информация за потребителите на финансовите му отчети. Често най-пълна със съдържание е вътрешната ставка за данъка в държавата, в която е седалището на предприятието, обединяваща данъчната ставка, прилагана за държавни данъци, със ставките, прилагани за всякакви местни данъци, които се изчисляват на подобно по същество ниво като облагаемата печалба/данъчната загуба. Въпреки това за едно предприятие, осъществяващо дейност при различни законодателства, може да има повече смисъл да се обединят равненията, изготвени при използване на вътрешната ставка за всяка отделна юрисдикция. Следващият пример илюстрира как изборът на приложима данъчна ставка засяга представянето на числовото равнение.


Пример, илюстриращ параграф 85


През 19Х2 г. предприятието има счетоводна печалба по силата на местното законодателство (държава А) в размер на 1 500 единици (19Х1 г: 2 000 единици) и в държава Б - 1 500 единици (19Х1 г.: 500 единици). Данъчната ставка е 30 % за държава А и 20 % за държава Б. В държава А разходите от 100 единици (19Х1 г.: 200 единици) не подлежат на приспадане за данъчни цели.


Пример, показващ равнението с вътрешната данъчна ставка:
  19X1г. 19X2г.
     
Счетоводна печалба 2500 3000
Данък при вътрешна данъчна ставка от 30 % 750 900
Данъчен ефект от разходите, непризнати за данъчни цели 60 30
Ефект от по-ниските данъчни ставки в държава Б (50) (150)
Данъчен разход 760 780


Следващият пример илюстрира равнение, изготвено чрез обединяване на отделните ставки за всяко национално законодателство. При този метод ефектът от разликите между вътрешната данъчна ставка за отчитащото се предприятие и вътрешните данъчни ставки за други законодателства не се появява като отделна статия при равнението. Може да бъде необходимо предприятието да обясни ефекта от значителните промени или в данъчните ставки, или в структурата на печалбите, реализирани в различните юрисдикции, с цел да обясни промените в данъчните ставки, които е приложило, както се изисква съгласно параграф 81, буква г).


Счетоводна печалба 2500 3000
Данък при вътрешни данъчни ставки, приложими към 700 750
печалбата в държавата, в която е реализирана    
Данъчен ефект от разходи, непризнати за данъчни цели 60 30
Данъчен разход 760 780
86. Средната ефективна данъчна ставка представлява данъчният разход/приход, разделен на счетоводната печалба.


87. Често не е практично да се изчислява размерът на непризнатите отсрочени данъчни пасиви, възникващи от инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия (вж. параграф 39). Поради това настоящият стандарт изисква предприятието да оповести обобщения размер на съответните временни разлики, но не изисква да се оповестяват отсрочените данъчни пасиви. Въпреки това, когато е уместно, предприятията се насърчават да оповестяват размерите на непризнатите отсрочени данъчни пасиви, тъй като тази информация може да бъде от полза за потребителите на финансовите отчети.


87А. Параграф 82А изисква предприятието да оповести естеството на потенциалните последици за данъците върху дохода, които ще бъдат породени от изплащането на дивиденти на акционерите. Предприятието оповестява важните характеристики на системата за данъчно облагане на доходите и факторите, които ще повлияят на сумата на последиците за данъка върху дохода от изплащането на дивиденти.


87Б. Понякога не е практично да се изчислява общата сума на потенциалните последици за данъка върху дохода, които биха възникнали в резултат от изплащането на дивиденти на акционерите. Такъв може да е случаят, например когато предприятието има голям брой чуждестранни дъщерни предприятия. Дори при такива обстоятелства обаче някои части от общата сума могат да бъдат лесноопределими. Например в една консолидирана група предприятието майка и някои от неговите дъщерни предприятия може да са платили данъци върху дохода върху неразпределената печалба при по-висока ставка и да знаят каква е сумата, която трябва да бъде възстановена при плащането на бъдещи дивиденти на акционерите от консолидираната неразпределена печалба. В такъв случай сумата за възстановяване се оповестява. Ако е приложимо, предприятието оповестява също, че съществуват допълнителни потенциални последици за данъка върху дохода, които практически не могат да бъдат определени. В отделните финансови отчети на предприятието майка, ако има такива, оповестяването на потенциалните последици за данъка върху дохода е свързано с неразпределената печалба на предприятието майка.


87В. Предприятието, задължено да направи оповестяванията, посочени в параграф 82А, може също да е задължено да направи оповестявания за временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове или асоциирани предприятия или участия в съвместни предприятия. В такива случаи предприятието отчита това при определянето на информацията, която да бъде оповестена съгласно параграф 82А. Например предприятието може да бъде задължено да оповести общата сума на временните разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, за които не са били признати отсрочени данъчни пасиви (вж. параграф 81, буква е). Ако не е практически възможно да се изчислят сумите от непризнати отсрочени данъчни пасиви (вж. параграф 87), може да съществуват суми от потенциални последици за данъка върху дохода от дивиденти, отнасящи се до тези дъщерни предприятия, които практически не могат да бъдат определени.


88. Предприятието оповестява всички свързани с данъци условни задължения и условни активи в съответствие с МСС 37

Провизии, условни пасиви и условни активи. Условните задължения и условните активи могат да възникнат например от неразрешени спорове с данъчните органи. По подобен начин, когато промените в данъчните ставки или данъчните закони влязат в сила или бъдат обявени >M5 след края на отчетния период <, предприятието оповестява всеки значителен ефект от тези промени върху неговите текущи и отсрочени данъчни активи и пасиви (вж. МСС 10 Събития >M5 след края на отчетния период <).
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


89. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 1998 г., с изключение на уточненията в параграф 91. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за финансовo отчитане, обхващащо периоди, които започват преди 1 януари 1998 г., то оповестява, че е приложило стандарта вместо МСС 12 Отчитане на данъците върху дохода, одобрен през 1979 г.


90. Настоящият стандарт заменя МСС 12 Отчитане на данъци върху дохода, одобрен през 1979 г.


91. Параграфи 52А, 52Б, 65А, параграф 81, буква и), параграфи 82А, 87А, 87Б, 87В и заличаването на параграфи 3 и 50 влизат в сила за годишните финансови отчети5, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2001 г.


По-ранното им прилагане се насърчава. Ако по-ранното прилагане има отражение върху финансовите отчети, предприятието следва да оповести този факт.


>M5


92. МСС 1 (както е преработен през 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това той изменя параграфи 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 и 81, заличава параграф 61 и добавя параграфи 61А, 62А и 77А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 16


Имоти, машини и съоръжения


ЦЕЛ


1. Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на имотите, машините и съоръженията, така че ползвателите на финансовите отчети да могат да разпознават информацията за инвестициите на предприятието в имоти, машини и съоръжения и промените в такива инвестиции. Основните въпроси при отчитането на имотите, машините и съоръженията са признаването на активите, определянето на балансовите им стойности и амортизационните разходи и загубите от обезценка, които трябва да бъдат признати във връзка с тях.


ОБХВАТ


2. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на имоти, машини и съоръжения, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводно третиране.


3. Стандартът не се прилага за:


а) имотите, машините и съоръженията, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5


Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;


б) биологичните активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие);


в) признаването и оценяването на активи за проучване и оценка (вж. МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси); или


г) правата върху природни залежи и резерви от рода на нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.


Настоящият стандарт обаче се прилага за имоти, машини и съоръжения, използвани за разработване или поддържанена активите, посочени в букви б)-г).


4. Други стандарти може да изискват признаването на актив от имоти, машини и съоръжения въз основа на подход, различен от подхода в настоящия стандарт. Например МСС 17 Лизинг изисква от предприятието да оценява своето признаване на обект от лизингови имоти, машини и съоръжения въз основа на прехвърлянето на рискове и изгоди. Въпреки това в подобни случаи всички други аспекти на счетоводното третиране на тези активи, включително амортизацията, се определят от изискванията на настоящия стандарт.


5. Предприятието следва да прилага настоящия стандарт за имоти, които се строят или разработват за бъдещо използване като инвестиционни имоти, но все още не отговарят на определението за "инвестиционен имот" в МСС 40


Инвестиционни имоти. След като приключи строителството или разработката, имотът става инвестиционен имот и предприятието е длъжно да прилага МСС 40. МСС 40 се прилага също и за съществуващите инвестиционни имоти, които са в процес на преобразуване за продължаваща употреба като инвестиционни имоти. Предприятие, което


използва модела на цената на придобиване за инвестиционни имоти съгласно МСС 40, трябва да използва модела на цената на придобиване и по настоящия стандарт.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


6. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Балансова стойност - сумата, с която един актив се признава в >M5 отчета за финансово състояние <, след като се приспаднат всички натрупани


за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.


Цена на придобиване - сумата от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретните изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата на акции.


Амортизируема сума - цената на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети,


намалена с остатъчната стойност.


Амортизация - систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.


Специфична за предприятието стойност - настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква


да възникнат от продължаващата употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.


Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи несвързани лица в сделка при справедливи пазарни условия.


Загуба от обезценка - сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.


Имоти, машини и съоръжения - материалните активи, които:


а) се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;


б) се очаква да бъдат използвани през повече от един период.


Възстановима сума - по-високата от нетната продажна цена на актива и неговата стойност в употреба.


Остатъчна стойност - приблизително оценената сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат приблизителните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е остарял и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.


Полезен живот:


а) периода, през който един актив се очаква да бъде наличен за използване от предприятието; или


б) броя на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.


ПРИЗНАВАНЕ


7. Цената на придобиване на отделен имот, машина и съоръжение се признава за актив само ако:


а) е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди, свързани с актива; и


б) цената на придобиване на актива може надеждно да бъде оценена.


8. Резервните части и сервизното оборудване обикновено се отчитат като материални запаси и се признават като печалба или загуба в момента на влагането им. Основните резервни части и резервно оборудване обаче се считат за имоти, машини и съоръжения, когато предприятието очаква да ги използва през повече от един период. По същия начин ако резервните части и сервизното оборудване могат да се използват само във връзка с отделен имот, машина и съоръжение, те се отчитат като имоти, машини и съоръжения.


9. Настоящият стандарт не предписва мерна единица за признаване, т.е. какво съставлява позиция на имоти, машини и съоръжения. Ето защо при прилагане на критериите за признаване към специфичните обстоятелства на дадено предприятие е необходимо да се използва преценка. Може да е уместно да се обединят поотделно незначителни позиции като матрици, инструменти и други и критериите да се приложат към съвкупната им стойност.


10. Предприятието оценява по силата на настоящия принцип за признаване всичките си разходи за имоти, машини и съоръжения в момента, когато бъдат направени. Тези разходи включват разходите, направени първоначално за придобиване или построяване на актива от имоти, машини и съоръжения, и разходите, извършени впоследствие за добавяне или подмяна на части или за обслужването му.


Първоначални разходи


11. Имоти, машини и съоръжения могат да бъдат придобити с цел безопасност или опазване на околната среда.


Придобиването на такива имоти, машини и съоръжения, макар да не увеличава пряко бъдещите икономически изгоди


от всеки конкретен съществуващ имоти, машина и съоръжение, може да е необходимо, за да може предприятието да получава бъдещите икономически изгоди от другите си активи. Такива имоти, машини и съоръжения отговарят на условията за признаване като актив, тъй като създават възможност за бъдещи икономически изгоди от съответните


активи, които предприятието ще извлече над това, което то би могло да извлече, ако тези активи не бяха придобити. Например един производител на химически продукти може да въведе нови процеси за химическа обработка, за да спазва изискванията за опазване на околната среда при производството и съхранението на опасни химикали. Свързаните с това подобрения на машините и съоръженията се признават за актив, защото без тях предприятието не може да произвежда и продава химикали. Явяващата се обаче в резултат на това балансова стойност на такъв актив или свързани активи се проверява за обезценка в съответствие с МСС 16 Обезценка на активи.


Последващи разходи


12. Съгласно принципа на признаване в параграф 7 предприятието не признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения разходите за ежедневното обслужване на актива. Тези разходи по-скоро се признават в печалба или загуба в момента на извършването им. Разходите за ежедневно обслужване са предимно разходите за труд и консумативи и могат да включват стойността на малки резервни части. Целта на тези разходи често се описва като "ремонти и поддръжка" на актива от имоти, машини и съоръжения.


13. Части от някои позиции от имоти, машини и съоръжения може да се нуждаят от подмяна на определени интервалиот време. Например една пещ може да се нуждае от нова вътрешна облицовка след определен брой часове на използване или салонът на пътнически самолет, чиито седалки и кухни може да се нуждаят от подмяна няколко пъти през полезния живот на корпуса. Активи от имоти, машини и съоръжения могат да се придобиват и с цел да се правят по-рядко повтарящи се подмени, като например подмяна на вътрешни стени на сграда или извършване на еднократна подмяна. По силата на принципа на признаване в параграф 7 предприятието признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения разхода за подмяна на част от такъв актив, когато е направен такъв разход, ако отговаря на критериите за признаване. Балансовата сума на тези части, които са подменени, се отписва в съответствие с разпоредбите за отписване, посочени в настоящия стандарт (вж. параграфи 67-72).


14. Условие за продължаване на експлоатацията на актив от имоти, машини и съоръжения (например самолет) може да бъде извършването на редовни основни прегледи за дефекти, независимо дали са подменяни части от актива. При извършването на всеки основен преглед разходите за него се признават в балансовата стойност на актива от имоти, машини и съоръжения като подмяна, ако са спазени критериите за признаване. Всяка оставаща балансова сума от разходите за предишния преглед (различаваща се от физически части) се отписва. Това става независимо дали разходите за предишния преглед са били определени в сделката, посредством която активът е бил придобит или построен. Ако е необходимо, приблизително оценените разходи за аналогичен бъдещ преглед могат да се използват като индикация какви са били разходите за настоящия преглед, когато активът е бил придобит или построен.
ОЦЕНКА ПРИ ПРИЗНАВАНЕ


15. Всеки имот, машина и съоръжение, които се признават като актив, се оценяват по цена на придобиване.


Компоненти на цената на придобиване


16. Цената на придобиване на един имот, машина и съоръжение включва:


а) неговата покупна цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, след приспадане на всички търговски отстъпки;


б) всякакви разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състояние, необходимо за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството;


в) първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на обекта, на който е разположен, задължението, което предприятието поема при придобиването на актива или като последствие от използването на актива през определен период за цели, различни от производството на материални запаси през този период.


17. Примери за преки разходи са:


а) разходи за персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица), произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива от имоти, машини и съоръжения;


б) разходи за подготовката на обекта;


в) разходи за първоначална доставка и обработка;


г) разходи за инсталиране и монтаж;


д) разходи за тестване дали активът функционира правилно след приспадане на нетните приходи от продажба на произведените единици до привеждане на актива на това местоположение и в това състояние (например мостри, произведени по време на изпитването на оборудването); и


е) професионални хонорари.


18. Предприятието прилага МСС 2 Материални запаси към разходите по задължения за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, на който е разположен активът, които са направени през определен период като резултат от използването на актива за производството на материални запаси през този период. Задълженията за разходи, отчитани


в съответствие с МСС 2 или МСС 16, се признават и оценяват в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.


19. Примери за разходи, които не са елементи на цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения, са:


а) разходите за откриване на нов обект;


б) разходите за въвеждане на нов продукт или услуга (включително разходите за реклама и промоция);


в) разходите за извършване на дейност на ново местоположение или с нова категория клиенти (включително разходите за обучение на персонала);


г) административните и другите общопроизводствени разходи.


20. Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Следователно разходите за използване или предислоциране на актива не се включват в балансовата стойност на този актив. Например следните разходи не се включват в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения:


а) разходите, извършени докато актив, годен за експлоатация по начина, предвиден от ръководството, предстои да бъде въведен в употреба или се експлоатира на по-малка от пълната му производствена мощност;


б) първоначалните оперативни загуби, като тези, които се понасят, докато се създава търсене за продукцията на актива; и


в) разходите за преместване или реорганизация на част или цялата дейност на предприятието.


21. Някои операции възникват във връзка с построяването или създаването на актив от имоти, машини и съоръжения, но не са необходими за привеждане на актива до мястото или състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Тези случайни операции може да възникнат преди или по време на построяването или развойната дейност. Например доход може да се получи, като площадката за строеж на сграда се използва като паркинг преди започване на строителството. Тъй като случайните операции не са необходими за привеждане на актива на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството, приходите и свързаните разходи от случайните операции се признават като печалба или загуба и се включват в съответстващите им класификации на приходи и разходи.


22. Цената на придобиване на създаден от самото предприятие актив се определя, като се следват същите принципи кактоза придобит актив. Ако предприятието изработва подобни активи за продажба в хода на нормалната си дейност, себестойността на актива обикновено е същата както разходите за производството на актива за продажба (вж. МСС 2). Следователно всякаква вътрешна печалба се елиминира при изчисляването на тези стойности. Също така стойността на необичайни количества бракуван материал, труд или други ресурси, използвани за производството на създаден от самото предприятие актив, не се включва в себестойността на актива. МСС 23 Разходи по заеми установява критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от предприятието активи от имоти, машини и съоръжения.


Оценка на цената на придобиване


>M1

23. Стойността на даден имот, машина, съоръжение и оборудване е равностойността на паричната цена на датата на признаването му. Ако плащането е отсрочено извън обичайните кредитни срокове, разликата между равностойността на паричната цена и общотоплащане се признава като лихва в течение на периода на кредита, освен ако не се капитализира в съответствие с МСС 23.


24. Един или повече активи от имоти, машини и съоръжения могат да се придобиват в замяна за непаричен(ни) актив(и) или комбинация от парични и непарични активи. По-нататък се разглежда просто размяната на един непаричен актив за друг, но същото важи и за всякакви размени, описани в предходното изречение. Цената на придобиване на такъв актив от имоти, машини и съоръжения се определя по справедливата стойност, освен ако: а) сделката по размяна няма търговско съдържание, или б) нито справедливата стойност на получения актив, нито тази на дадения актив може надеждно да бъде оценена. Придобитият актив се оценява по този начин дори ако предприятието не може незабавно да отпише предавания актив. Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на придобиване се определя по балансовата стойност на предадения актив.


25. Предприятието определя дали сделката по размяна има търговско съдържание, като преценява степента, до която бъдещите му парични потоци се очаква да се променят в резултат от размяната. Сделка по размяна има търговско съдържание, ако:


а) конфигурацията (риск, момент на настъпване и сума) на паричните потоци от получения актив се различава от конфигурацията на паричните потоци от прехвърления актив; или


б) специфичната за предприятието стойност на частта от операциите на предприятието, засегната от сделката, се промени в резултат от размяната; и


в) разликата, посочена в буква а) или б), е значителна по отношение на справедливата стойност на разменените активи. За целите на определянето дали дадена сделка по размяна има търговско съдържание специфичната за предприятието стойност на частта от дейността на предприятието, засегната от сделката, отразява паричните потоци след данъчно облагане. Резултатът от тези анализи може да е ясен и без да се налага предприятието да прави подробни изчисления.


26. Справедливата стойност на актив, за който не съществуват съпоставими пазарни сделки, може да се оцени надеждно, ако: а) вариацията в обхвата на разумните оценки на справедливата цена не е значителна за този актив, или б) вероятностите за различните оценки в рамките на обхвата могат разумно да бъдат оценени и използвани за оценяване на справедливата стойност. Ако предприятието е в състояние да определи надеждно справедливата стойност или на получения актив, или на отдадения актив, тогава за измерване на стойността на получения актив се използва справедливата стойност на отдадения актив, освен ако справедливата стойност на получения актив е по-ясно определима.


27. Цената на придобиване на актив от имоти, машини и съоръжения, държан от наемател по финансов лизингов договор, се определя, като се следват принципите, изложени в МСС 17.


28. Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията може да се намалява с отпуснатите правителствени дарения в съответствие с МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ.
ОЦЕНКА СЛЕД ПРИЗНАВАНЕ


29. Предприятието избира модела на цената на придобиване в параграф 30 или модела на преоценка в параграф 31 като своя счетоводна политика и прилага тази политика към цял клас имоти, машини и съоръжения.


Модел на цената на придобиване


30. След признаване като актив дадена позиция от имоти, машини и съоръжения се отчита по нейната цена на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.


Модел на преоценка


31. След първоначалното признаване за актив всеки имот, машина и съоръжение, чиято справедлива стойност може да се оцени надеждно, се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката минус всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка. Преоценките се правят достатъчно редовно, за да се гарантира, че балансовата сума не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на счетоводния >M5 отчет за финансово състояние <.


32. Справедливата стойност на земя и сгради обикновено се определя на базата на пазарни доказателства чрез оценка, която обикновено се извършва от квалифицирани оценители. Справедливата стойност на машини и съоръжения обикновено е пазарната им стойност, определена чрез оценка.


33. Когато липсват доказателства за пазарната стойност поради специализирания характер на имота, машините и съоръженията и тъй като тези активи рядко се продават, освен като част от продължаващ функционирането си бизнес, може да е необходимо предприятието да оцени справедливата им стойност, като използва подхода на доходите или на амортизираната възстановителна стойност.


34. Честотата на преоценките зависи от промените в справедливите стойности на отделните имоти, машини и съоръжения, които се преоценяват. Когато справедливата стойност на преоценяван актив значително се различава от балансовата му стойност, се изисква допълнителна преоценка. Някои имоти, машини и съоръжения са изложени на значителни и чести промени в справедливата стойност и това налага ежегодна преоценка. Такива чести преоценки неса необходими за имоти, машини и съоръжения, чиито справедливи стойности търпят само незначителни промени. За тях преоценката на всеки три или пет години може да е достатъчна.


35. Когато се преоценява отделен имот, машина и съоръжение цялата натрупана амортизация към датата на преоценката


се третира по един от следните начини:


а) преизчислява се пропорционално на промяната в брутната балансова стойност на актива, така че балансовата стойност на актива след преоценката да е равна на преоценената му стойност. Този метод се използва обикновено, когато активът се преоценява посредством индекс за определяне на амортизираната му възстановима стойност;


б) отписва се за сметка на брутната балансова стойност на актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност на актива. Този метод често се използва за сгради.


Сумата на корекцията, която е резултат от преизчисляването или отписването на натрупаната амортизация, съставлява част от увеличението или намалението на балансовата стойност, което се отчита в съответствие с параграфи 39 и 40.


36. Когато се преоценява имот, машина или съоръжение, се преоценява целият клас имоти, машини и съоръжения, към който принадлежи този актив.


37. Клас имоти, машини и съоръжения представлява група активи със сходен характер и употреба в дейностите на предприятието. По-долу са дадени примери за отделни класове:


а) земя;


б) земя и сгради;


в) машини;


г) кораби;


д) самолети;


е) моторни превозни средства;


ж) обзавеждане и вътрешни инсталации; и з) офис оборудване.


38. Активите във всеки клас имоти, машини и съоръжения се преоценяват едновременно, за да се избегне селективната преоценка на активи и отчитането на суми във финансовите отчети, които представляват смесица от цени на придобиване и оценки към различни дати. Въпреки това даден клас активи може да се преоценява на периодичен принцип, при условие че преоценката на класа активи се извършва за кратък срок и че преоценките се актуализират.


>M5 39. Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се признава в друг всеобхватен доход и се натрупва в собствен капитал в статията „Резерв от преоценки“. < Увеличението от преоценка обаче се признава за печалба или загуба, когато възстановява обратно намаление от преоценка на същия актив, което преди това е признато за печалба или загуба.


40. Когато балансовата стойност на един актив се намалява в резултат на преоценка, намалението се признава за печалба или загуба. >M5 Намалението обаче се признава в друг всеобхватен доход до степента на съществуващо кредитно салдо в резерва от преоценки по отношение на този актив. Намалението, признато в друг всеобхватен доход, намалява сумата, натрупана в собствен капитал в статията „Резерв от преоценки“. <


41. Резервът от преоценки, включен в собствения капитал по отношение на актив от имоти, машини и съоръжения, може да се прехвърля директно към неразпределената печалба, когато активът бъде отписан. Това може да означава прехвърляне на целия резерв при изваждане от употреба или освобождаване от актива. Част от преоценката обаче може да бъде прехвърлена при използването на актива от предприятието. В такива случаи сумата на прехвърлената преоценка представлява разликата между амортизацията въз основа на преоценената балансова стойност на актива и амортизацията въз основа на цената на придобиване. Прехвърлянето от "Резерв от преоценки" в неразпределената печалба не се извършва посредством отчета за доходите.


42. Ефектът върху подоходните данъци, ако има такъв, който е резултат от преоценяването на имоти, машини и съоръжения, се признава и оповестява в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.


Амортизация


43. Всяка част от актив от имоти, машини и съоръжения с цена на придобиване, която е значителна по отношение на общата стойност на актива, се амортизира отделно.


44. Предприятието разпределя сумата, първоначално призната по отношение на актив от имоти, машини и съоръжения,


по неговите значителни части и амортизира поотделно всяка такава част. Например може да е уместно да се амортизират поотделно корпусът и двигателите на самолет, независимо дали е собственост на предприятието, или е взет на финансов лизинг.


45. Значителна част от актив от имоти, машини и съоръжения може да има полезен живот и метод на амортизация, еднакви с полезния живот и метода на амортизация на друга значителна част от същия актив. Такива части могат да се групират при определяне на разходите за амортизация.


46. До степента, до която предприятието амортизира поотделно някои части на актив от имоти, машини и съоръжения,


то амортизира също така отделно останалата част от актива. Останалата част се състои от частите на актива, които самостоятелно не са значителни. Ако предприятието има променливи очаквания относно тези части, може да са необходими способи на приближение за амортизиране на останалата част по начин, който вярно да отразява начина


на потребление и/или полезния живот на тези части.


47. Предприятието може да реши да амортизира поотделно части от актив, които нямат значителна стойност спрямо общата цена на придобиване на актива.


48. Амортизационният разход за всеки период се признава в печалбата или загубата, освен ако е включен в балансовата стойност на друг актив.


49. Амортизационният разход за периода обикновено се признава в печалбата или загубата. Понякога обаче бъдещите икономически изгоди, свързани с даден актив, се усвояват в производството на други активи. В този случай амортизационният разход представлява част от себестойността на другия актив и се включва в неговата балансова стойност. Например амортизацията на производствени машини и съоръжения се включва в разходите за преобразуване на материалните запаси (вж. МСС 2). По аналогичен начин амортизацията на имоти, машини и съоръжения, използвани за развойна дейност, може да се включи в себестойността на нематериалния актив, признат в съответствие с МСС 38 Нематериални активи.


Амортизируема сума и период на амортизация


50. Амортизируемата сума на актив се разпределя систематично върху целия му полезен живот.


51. Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат най-малко при приключването на всяка финансова година и ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценки, промените следва да се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС 8 Счетоводни политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.


52. Амортизация се признава дори ако справедливата стойност на актива надвишава неговата балансова стойност, стига остатъчната стойност на актива да не надвишава балансовата му стойност. Ремонтът и поддръжката на актива не премахват необходимостта той да бъде амортизиран.


53. Амортизируемата сума на всеки актив се определя след приспадане на остатъчната стойност на актива. На практика остатъчната стойност на актива често е незначителна и затова не е съществена за изчисляването на амортизируемата сума.


54. Остатъчната стойност на актив може да се увеличи до сума, равна или по-голяма от балансовата стойност на актива. В такъв случай амортизационното отчисление на актива е нула, освен и докато неговата остатъчна стойност впоследствие не намалее до сума по-ниска от балансовата стойност на актива.


55. Амортизацията на актива започва, когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Амортизирането на актива се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5, и датата, на която активът е отписан. Следователно амортизацията не се преустановява, когато активът не се използва или бъде изваден от активна употреба, освен ако активът не е изцяло амортизиран. При методите на амортизация според използването обаче амортизационното отчисление може да е нула, когато няма производство.


56. Бъдещите икономически изгоди, свързани с даден актив, се реализират от предприятието главно чрез неговото използване. Други фактори обаче, например техническото и търговското остаряване и износване, докато активът стои неизползван, често водят до намаляване на икономическите изгоди, които са могли да бъдат получени от актива. Следователно при определянето на полезния живот на актива се отчитат всички посочени по-долу фактори:


а) очакваното използване на актива от предприятието. Използването се оценява според очаквания капацитет или получената физическа продукция от актива;


б) очакваното физическо износване, което зависи от експлоатационните фактори, например броя на смените, през които активът ще се използва, и програмата на предприятието за ремонт и поддръжка, както и грижите и поддръжката на актива, докато не е в употреба;


в) техническото или търговско остаряване поради промени или усъвършенстване на производството или поради промяна в пазарното търсене за продукта или услугата, получавани от актива; и


г) правните или други подобни ограничения върху използването на актива, например датите, на които изтичат сроковете на съответните договори за лизинг.


57. Полезният живот на един актив се определя от гледна точка на очакваната полезност на актива за предприятието.


Политиката за управление на активите на предприятието може да включва освобождаване от активите след конкретен период от време или след реализирането на определена част от икономическите изгоди, свързани с актива.


Следователно полезният живот на актива може да е по-кратък от икономическия му живот. Оценката на полезния живот на актива е въпрос на преценка въз основа на опита на предприятието с подобни активи.


58. Земята и сградите са делими активи и за целите на счетоводството се разглеждат отделно, дори когато са придобити заедно. С някои изключения, като например кариери и обекти, използвани като депо, земята има неограничен полезен живот и следователно не се амортизира. Сградите имат ограничен живот и следователно са амортизируеми активи. Увеличението на стойността на земята, върху която е построена дадена сграда, не се отразява върху определянето на амортизируемата стойност на сградата.


59. Ако себестойността на земята включва разходите за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, тази част от актива земя се амортизира през периода, през който са получавани изгоди от извършването на тези разходи. В някои случаи самата земя може да има ограничен полезен живот и тогава тя се амортизира по начин, който отразява изгодите, които ще бъдат извлечени от нея.


Метод на амортизация


60. Използваният метод на амортизация отразява модела, по който се очаква бъдещите икономически изгоди да бъдат реализирани от предприятието.


61. Методът на амортизация, прилаган за актив, се преглежда най-малко при приключване на финансовата година и ако е


настъпила значителна промяна в очаквания модел на реализиране на икономическите изгоди, свързани с тези активи, методът се променя, за да отрази променения модел. Такава промяна се отчита като промяна в приблизителна счетоводна оценка в съответствие с МСС 8.


62. Различни методи могат да бъдат използвани за систематично разпределение на амортизируемата сума на актив през неговия полезен живот. Тези методи включват линейния метод, метода на намаляващия остатък и методи според количеството произведена продукция. Линейната амортизация води до постоянно отчисление през целия полезен живот, ако остатъчната стойност на актива не се променя. Методът на намаляващия остатък води до намаляващи отчисления през полезния живот на актива. Методът според количеството на произведената продукция води до отчисление, основано на очакваната употреба или продукция. Предприятието избира метода, който най-добре отразява очаквания модел на реализиране на бъдещите икономически изгоди, свързани с актива. Методът се прилага последователно през всеки следващ период, освен ако не настъпи промяна в очаквания модел на реализиране на тези бъдещи икономически изгоди.


Обезценка


63. За да определи дали даден имот, машина или съоръжение са обезценени, предприятието прилага МСС 36 Обезценка


на активи. Посоченият стандарт пояснява начина, по които предприятието преразглежда балансовата сума на своите активи и по който определя възстановимата стойност на актива и кога се признава или се възстановява обратно загуба


от обезценка.


64. [Заличен]


Компенсация за обезценка


65. Компенсацията от трети лица за активи от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени, се отразява в печалбата или загубата, когато компенсацията стане дължима.


66. Обезценките или загубите от активи от имоти, машини и съоръжения, свързаните искове или плащанията на компенсация от трети страни и всяка последваща покупка или построяване на заменящи активи са отделни икономически събития и се отчитат поотделно, както следва:


а) обезценките на активи от имоти, машини и съоръжения се признават в съответствие с МСС 36;


б) отписването на активи от имоти, машини и съоръжения, извадени от употреба или от които предприятието се е освободило, се определя в съответствие с настоящия стандарт;


в) компенсацията от трети страни за активи от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени, се включва при определянето на печалбата или загубата, когато стане дължима, и


г) цената на придобиване на активи от имоти, машини и съоръжения, възстановени, закупени или построени като заменящи активи, се определя в съответствие с настоящия стандарт.


ОТПИСВАНЕ


67. Балансовата стойност на даден имот, машина или съоръжение се отписва:


а) при продажба; или


б) когато не се очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване или при освобождаването от него.


68. Печалбите или загубите, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжение, се включват в печалбата или загубата, когато активът бъде отписан (освен ако МСС 17 не изисква друго при продажба и обратен лизинг). Печалбите не се класифицират като приход.


69. Освобождаването от актив от имоти, машини и съоръжения може да настъпи по различен начин (напр. чрез продажба, сключване на финансов лизинг или чрез дарения). При определяне на датата на освобождаване от актива предприятието прилага критериите на МСС 18 Приходи за признаване на приход от продажбата на стоки. МСС 17 се прилага за освобождаване чрез продажба и обратен лизинг.


70. Ако по силата на принципа за признаване, посочен в параграф 7, предприятие признава в балансовата стойност на


актив от имоти, машини и съоръжения себестойността на подмяна на част от актива, тогава то отписва балансовата стойност на подменената част, независимо дали подменената част е била амортизирана отделно. Ако за предприятието


не е практично да определи балансовата стойност на подменената част, то може да използва цената на придобиване на заменящата част като индикация каква е била цената на придобиване на подменената част към момента, когато е била


придобита или построена.


71. Печалбата или загубата, възникваща при отписването на имот, машина или съоръжение, се определя като разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива.


72. Дължимото вземане при освобождаване от актив от имоти, машини и съоръжения се признава първоначално по справедлива стойност. Ако плащането за актива е разсрочено, полученото вземане се признава първоначално по еквивалент на паричната цена. Разликата между номиналната стойност на вземането и еквивалента на паричната цена


се признава в съответствие с МСС 18 като приход от лихви, отразяващ ефективната доходност на вземането.


ОПОВЕСТЯВАНЕ


73. Финансовите отчети оповестяват за всеки клас имоти, машини и съоръжения:


а) базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова стойност;


б) използваните методи на амортизация;


в) полезния живот или използваните норми на амортизация;


г) брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на отчетния период; и


д) равнение на балансовата стойност към началото и края на отчетния период, като се показват:


i) увеличенията;


ii) активите, класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване,


класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5, и други освобождавания;


iii) придобиванията чрез бизнес комбинации;


iv) увеличенията или намаленията в резултат от преоценки съгласно параграфи 31, 39 и 40 и от загуби от обезценка, които са >M5 признати или възстановени обратно в друг всеобхватен доход < в собствения капитал в съответствие с МСС 36;


v) загубите от обезценка, които са признати в отчета за доходите съгласно МСС 36;


vi) загубите от обезценка, които са възстановени обратно в >M5 отчета за всеобхватния доход < в съответствие с МСС 36;


vii) амортизацията;


viii) нетните курсови разлики, които възникват от преизчисляването на финансовите отчети от функционалната валута в друга валута за целите на представянето, включително преизчисляването на сделка в чужда валута във валутата за целите на представянето на отчитащото се предприятие; и


ix) другите промени.


74. Финансовите отчети оповестяват и:


а) съществуването и размера на ограниченията върху правото на собственост, както и имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечения по задължения;


б) сумата на разходите, призната в балансовата стойност на актив от имоти, машини или съоръжения в процеса на неговото построяване;


в) сумата на договорните задължения за придобиването на имоти, машини и съоръжения; и


г) ако не е оповестена отделно в отчета за доходите, сумата на компенсацията от трети страни за активи от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени и които са включени в >M5 отчета за всеобхватния доход <..


75. Изборът на метода на амортизация и оценката на полезния живот на активите са въпрос на преценка. Следователно


оповестяването на приетите методи и изчисления полезен живот или норми на амортизация дават на ползвателите на финансовите отчети информация, която им позволява да направят преглед на политиката, избрана от ръководството, и


да правят сравнения с други предприятия. По тези причини е необходимо да се оповестява следното:


а) амортизацията, призната или в печалбата или загубата, или като част от цената на придобиване на други активи през периода; и


б) натрупаната амортизация в края на този период.


76. В съответствие с МСС 8 предприятието оповестява характера и ефекта от всяка промяна в приблизителните счетоводни оценки, която има ефект през текущия период или която се очаква да има ефект през следващите периоди.


За имотите, машините и съоръженията такова оповестяване може да бъде провокирано от промени в оценката на:


а) остатъчните стойности;


б) приблизително изчислените разходи за демонтаж, преместване и възстановяване на имоти, машини или съоръжения;


в) полезния живот; и


г) методите на амортизация.


77. Когато отделни имоти, машини или съоръжения се посочват по преоценени стойности, се оповестява следното:


а) датата на преоценка;


б) дали е участвал независим оценител;


в) методите и значителните предположения, приложени в приблизителната оценка на справедливите стойности на активите;


г) степента, до която справедливите стойности на активите са определени пряко чрез препратка към актуални цени на активен пазар или скорошни пазарни преки сделки между независими страни при справедливи пазарни условия, или са оценени приблизително, като са използвани други техники на оценка;


д) за всеки преоценен клас имоти, машини и съоръжения, балансовата сума, която би била призната, ако активите


се отчитаха съгласно метода на цената на придобиване; и


е) преоценъчния резерв, като се посочват движенията през отчетния период и всички ограничения върху разпределянето на резерва между акционерите.


78. В съответствие с МСС 36 предприятието оповестява информацията за обезценката на имоти, машини или съоръжения


в допълнение към информацията, изисквана съгласно параграф 73, буква д), подточки iv)-vi).


79. Следната информация може да се окаже полезна за ползвателите на финансовите отчети:


а) балансовата стойност на временно неизползваните имоти, машини и съоръжения;


б) брутната балансова стойност на всички напълно амортизирани имоти, машини и съоръжения, които все още са


в употреба;


в) балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията, които са извадени от активна употреба и които не


са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5; и


г) когато се използва моделът на цената на придобиване, справедливата стойност на имотите, машините и съоръженията, ако тя съществено се различава от балансовата стойност.


Следователно предприятията се насърчават да оповестяват тези стойности.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ


80. Изискванията на параграфи 24-26 относно първоначалната оценка на актив от имоти, машини и съоръжения,


придобит в сделка за размяна на активи, се прилага само за бъдещи сделки.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


81. Предприятията трябва да прилагат настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари


2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието започне да прилага настоящия стандарт за период преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.


81А. Предприятията трябва да прилагат измененията на параграф 3 за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Ако предприятието прилага МСФО 6 за по-ранен период, посочените изменения се прилагат за този по-ранен период.

>M5

81Б. МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя параграфи 39, 40 и 73 (д)(iv). Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.


ОТМЯНА НА ДРУГИ РЕШЕНИЯ


Настоящият стандарт отменя МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (преработен през 1998 г.).


Настоящият стандарт отменя следните разяснения:


а) ПКР-6 Разходи за модифициране на съществуващ софтуер


б) ПКР-14 Имоти, съоръжения, машини и оборудване - компенсация за обезценка или загуба на активи; и


в) ПКР-23 Имоти, съоръжения, машини и оборудване - разходи за основна инспекция или основен ремонт.


МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 17


Лизинг


ЦЕЛ


1. Целта на настоящия стандарт е да се определи подходяща политика за счетоводно отчитане и оповестяване за лизингополучателите и лизингодателите, която да се прилага по отношение на лизинговите договори.


ОБХВАТ


2. Настоящият стандарт се прилага при счетоводното отчитане на всички лизингови договори с изключение на:


а) лизинговите договори за проучване или използване на минерали, петрол, природен газ и други подобни невъзстановими ресурси; и


б) лицензионните споразумения за кинофилми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права.


Настоящият стандарт обаче не трябва да се прилага като база за оценяване на:


а) имотите, държани от лизингополучатели, които се отчитат като инвестиционни имоти (вж. МСС 40


Инвестиционни имоти);


б) инвестиционните имоти, предоставени от лизингодатели при оперативен лизинг (вж. МСС 40);


в) биологичните активи, държани от лизингополучатели при финансов лизинг (вж. МСС 41 Земеделие); или


г) биологичните активи, отдадени от лизингодатели при оперативен лизинг (вж. МСС 41).


3. Настоящият стандарт се прилагаза договори, при които се прехвърля правото на използване на активи, въпреки че е вероятно от лизингодателя да се изискват значителни услуги във връзка с експлоатацията или поддръжката на подобни активи. Настоящият стандарт не се прилага за споразумения, представляващи договори за услуги, при които правото на използване на активи не се прехвърля от едната страна по договора на другата.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Лизингов договор - споразумение, по силата на което лизингодателят предоставя на лизингополучателя правото да използва актив срещу еднократно плащане или серия от плащания за договорен срок.


Финансов лизинг - лизингов договор, при който по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди, произтичащи


от собствеността върху даден актив. В края на договора правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено.


Оперативен лизинг - лизингов договор, различен от финансовия лизинг.


Неотменим лизинг - лизингов договор, който е отменим само в следните случаи:


а) при настъпването на някакви далечни непредвидими обстоятелства;


б) с разрешението на лизингодателя;


в) ако лизингополучателят сключи нов лизингов договор за същия или равностоен актив със същия лизингодател;


или


г) при изплащане от страна на лизингополучателя от самото начало на такава допълнителна сума, която осигурява в голяма степен продължаването на лизинговия договор.


Начало на лизинговия договор - по-ранната от следните две дати - на лизинговото споразумение или на ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор. Към тази дата:


а) лизинговият договор е класифициран като финансов или оперативен лизинг; и


б) при финансов лизинг сумите, които трябва да бъдат признати в началото на срока на лизинговия договор, са определени.


Начало на срока на лизинговия договор - датата, от която лизингополучателят може да упражни правото си на


ползване на наетия актив. Това е датата на първоначалното признаване на лизинга (т.е. признаване на произтичащите


от сключена лизингова сделка активи, пасиви, приходи или разходи, според обстоятелствата).


Срок на лизинговия договор - неотменимия период, за който лизингополучателят се е договорил с лизингодателя да наеме актива, заедно с допълнителните условия, съгласно които лизингополучателят има право да продължи да наема актива, със или без допълнително заплащане, като от самото начало на лизинга до голяма степен е сигурно, че лизингополучателят ще упражни това право.


Минимални лизингови плащания - плащанията по време на срока на лизинговия договор, които лизингополу чателят е или може да бъде задължен да извърши, с изключение на условния наем, разходите за услуги и данъци, дължими от и възстановими на лизингодателя, както и:


а) по отношение на лизингополучателя - всички суми, гарантирани от лизингополучателя или от страна,


свързана с лизингополучателя; или


б) по отношение на лизингодателя - всяка остатъчна стойност, гарантирана на лизингодателя от страна на:


i) лизингополучателя;


ii) страна, свързана с лизингополучателя; или


iii) независима трета страна, която има финансова възможност да изпълни задължението по тази гаранция.


Ако обаче лизингополучателят разполага с опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително


по-ниска от справедливата стойност към датата на упражняване на тази опция, за която опция от самото начало на лизинговия договор е сигурно в голяма степен, че ще бъде упражнена, минималните лизингови плащания включват


минималните плащания, дължими през целия срок на лизинговия договор, и плащането, необходимо за упражняването на тази опция за закупуване.


Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде заменен или даден пасив - уреден между информирани, желаещи и несвързани лица в сделка при справедливи пазарни условия.


Икономически живот е:


а) периодът, в който се очаква даден актив да бъде икономически използваем от едно или повече предприятия;


или


б) количеството продукция или сходни единици, които се очаква едно или повече предприятия да придобият от актива.


Полезен живот - приблизително оценения оставащ период от началото на срока на лизинговия договор, без ограничение в неговата продължителност, в който се очаква икономическите изгоди от актива да бъдат усвоени от предприятието.


Гарантирана остатъчна стойност е:


а) по отношение на лизингополучателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от страна, свързана с него (като размерът на гаранцията е максималната сума, която при всички случаи би могла да бъде дължима); и


б) по отношение на лизингодателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от трета страна, несвързана с лизингодателя, която има финансова възможност да изпълни задълженията по гаранцията.


Негарантирана остатъчна стойност - онази част от остатъчната стойност на наетия актив, чиято реализация от страна на лизингодателя не е сигурна или е гарантирана само от страна, свързана с лизингодателя.


Първоначални преки разходи - диференциални разходи, пряко отнасящи се до договарянето и уреждането на лизингов договор, с изключение на разходите, извършени от лизингодател - производител или търговец.


Брутна инвестиция в лизингов договор - съвкупността от:


а) минималните лизингови плащания по силата на един финансов лизинг от гледна точка на лизингодателя; и


б) негарантираната остатъчна стойност, начислена за лизингодателя.


Нетна инвестиция в лизинговия договор - брутната инвестиция в лизинговия договор, дисконтирана с лихвения процент, заложен в лизинговия договор.


Незаработен финансов доход - разликата между:


а) брутната инвестиция в лизинговия договор; и б) нетната инвестиция в лизинговия договор.


Лихвен процент, заложен в лизинговия договор - дисконтовия процент, при който общата настояща стойност на: а)


минималните лизингови плащания, и б) негарантираната остатъчна стойност в началото на лизинга се изравнява със:


1. справедливата стойност на наетия актив, и 2. началните преки разходи, извършени от лизингодателя.


Диференциален лихвен процент по задължението на лизингополучателя - лихвения процент, който лизингопо-лучателят би трябвало да плаща по подобен лизингов договор или, ако той не може да бъде определен, процентът, който лизингополучателят би платил в началото на лизинговия договор, за да заеме за подобен период от време и с подобно обезпечение средствата, необходими за закупуване на актива.


Условен наем - онази част от лизинговите плащания, която не е определена като сума, а се основава на бъдещата стойност на фактор, който се изменя, при промяна на фактори, несвързани с течението на времето (например процент


от бъдещите продажби, степен на бъдещо използване, бъдещи ценови индекси, бъдещи пазарни лихвени проценти).


5. Споразумението или ангажиментът по лизингов договор може да включва клауза за преизчисляване на лизинговите плащания при промени в разходите за построяване или за придобиване на наетия имот или при промени в някои други мерки на разходи или стойности, като общи ценови равнища или промени в разходите на лизингодателя за финансиране на лизинга през периода между началото на лизинговия договор и началото на срока на лизинговия договор. В този случай за целите на настоящия стандарт се приема, че горепосочените промени са настъпили в началото на лизинга.


6. Определението на лизинговия договор обхваща също и договори за наемане на актив, които съдържат клауза, даваща


на наемателя опция за придобиване на правото на собственост върху актива при изпълнение на договорените условия.


Тези договори понякога се наричат договори за покупка на изплащане.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ


7. Класификацията на лизинговите договори, възприета в настоящия стандарт, се основава на степента, до която рисковете и изгодите от собствеността на наетия актив са за лизингодателя или лизингополучателя. Рисковете включват възможните загуби от неизползвани мощности или технологично остаряване, както и от колебанията на възвръщаемостта, дължащи се на променящи се икономически условия. Изгодите могат да бъдат представени от очакваната доходоносна експлоатация през икономическия живот на актива и очакваната печалба от нарастването на стойността или реализирането на остатъчната стойност.


8. Даден лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако с него по същество се прехвърлят всички рискове


и изгоди от собствеността върху актива. Даден лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг, ако с него по същество не се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността върху актива.


9. Тъй като сделката между лизингодателя и лизингополучателя се основава на лизингов договор между двете страни, е целесъобразно да се използват постоянни определения. Прилагането на тези определения към различните обстоятелства на лизингодателя и лизингополучателя може да доведе до различно класифициране на един и същ лизингов договор от страна на всяка от страните. Един от примерите за това е, когато лизингодателят получи изгода от гаранция за остатъчната стойност, предоставена от трета страна, несвързана с лизингополучателя.


10. Дали един лизингов договор е финансов лизинг или оперативен лизинг зависи от същността на сделката, а не от формата на договора6. Примери за ситуации, които индивидуално или в комбинация водят по принцип до класифициране на лизинговия договор като финансов лизинг, са когато:


а) лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива на лизингополучателя към края на срока на лизинговия договор;


б) лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде достатъчно по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става упражняема, за да бъде до голяма степен сигурно още в началото на лизинговия договор, че опцията ще бъде упражнена;


в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива дори ако правото


на собственост не е прехвърлено;


г) в началото на лизинговия договор настоящата стойност на минималните лизингови плащания се равнява почти изцяло на справедливата стойност на наетия актив; и


д) наетите активи имат дотолкова специфичен характер, че само лизингополучателят може да ги използва без съществени модификации.


11. Показатели за ситуации, които индивидуално или в комбинация също биха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг, са когато:


а) лизингополучателят може да отмени лизинговия договор, а свързаните с отмяната загуби от страна на лизингодателя се покриват от лизингополучателя;


б) печалбите или загубите от колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност остават у лизингополучателя (например под формата на отстъпка в наема, равна на по-голямата част от постъпленията от продажбите в края на лизинговия договор); и


в) лизингополучателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок срещу наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.


12. Примерите и критериите в параграфи 10 и 11 невинаги дават база за заключение. Ако от други условия е ясно, че лизинговият договор не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, то той се класифицира като оперативен лизинг. Пример за това е, когато собствеността върху нает актив се прехвърля в края на лизинговия договор при променливи лизингови плащания, равни на справедливата стойност на актива в този момент, или в случаите, когато се заплащат условни наеми, в резултат на което лизингополучателят не получава по същество всички свързани рискове и изгоди.


13. Класификацията на лизинговите договори се извършва в началото на лизинга. Ако по което и да е време лизингополучателят и лизингодателят се договорят за промяна в условията на лизинговия договор, която не е подновяване на лизинга, по начин, който би довел до различна класификация на лизинговия договор съгласно критериите, установени в параграфи 7-12, при условие че промените в условията са били в сила в началото на лизинговия договор, по време на неговия срок преработеното споразумение се счита за нов договор. Промените в оценките (например промени в приблизителните оценки за икономическия живот или за остатъчната стойност на наетия актив) или промените в обстоятелствата (например неизпълнение от страна на лизингополучателя) обаче не дават основание за нова класификация на лизинговия договор за счетоводни цели.


14. Лизинговите договори за земя и сгради се класифицират като оперативен или финансов лизинг по същия начин, както лизинговите договори за други активи. Характерна черта на земята обаче е, че тя обикновено има неопределен икономически живот и ако не се очаква правото на собственост да бъде прехвърлено на лизингополучателя до края на срока на лизинговия договор, лизингополучателят по същество не получава всички рискове и изгоди от собствеността, в който случай лизинговият договор за земя се класифицира като оперативен лизинг. Плащане, извършено при сключване на лизингов договор или за придобиване на права на собственост върху нает имот, който е отразен счетоводно като оперативен лизинг, представлява предплатени лизингови плащания, които се амортизират през целия срок на лизинговия договор съгласно модела на уговорените изгоди.


15. За целите на класификацията на лизинговите договори компонентите на лизингов договор за земя и сгради се разглеждат отделно. Ако се очаква правото на собственост върху двата компонента да бъде предадено на лизингополучателя до края на срока на лизинговия договор, и двата елемента се класифицират като финансов лизинг, независимо дали са анализирани като един или като два отделни лизингови договора, освен ако от други условия е ясно, че с лизинговия договор по същество не се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността върху един от двата компонента. Когато земята има неопределен икономически живот, компонентът на лизинговия договор, отнасящ се за земята, обикновено се класифицира като оперативен лизинг, освен ако се очаква правото на собственост върху земята да бъде прехвърлено на лизингополучателя до края на срока на лизинговия договор съгласно параграф 14. Компонентът, отнасящ се за сградите, се класифицира като финансов или оперативен лизинг в съответствие с параграфи 7-13.


16. Винаги, когато е необходимо за класификацията и счетоводното отразяване на лизинга на земя и сгради, минималните лизингови плащания (включително общата сума на предплатените плащания) се разпределят между компонентите за земята и тези за сградите пропорционално на съотношението между справедливите стойности на частите от лизинговия договор, които се отнасят за земята и сградите в началото на лизинговия договор. Ако лизинговите плащания не могат да бъдат надеждно разпределени между тези два компонента, целият лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, освен ако е ясно, че и двата компонента представляват оперативен лизинг и в такъв случай целият лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг.


17. Когато при лизингов договор за земя и сгради сумата, която би била призната като първоначален разход за земя съгласно параграф 20, е несъществена, земята и сградите могат да се разглеждат като едно цяло за целите на класификацията на лизинговия договор и да се класифицират като финансов или оперативен лизинг в съответствие с параграфи 7-13. В този случай се приема, че икономическият живот на сградите представлява икономическия живот на целия нает актив.


18. Не се налага прилагане на различни оценки за компонентите за земята и сградите, когато делът на лизингополучателя както в земята, така и в сградите се класифицира като инвестиционен имот съгласно МСС 40 и е възприет моделът на справедливата стойност. Подробни изчисления за подобна оценка се налагат само когато класификацията на единия или двата компонента в противен случай би била несигурна.


19. Съгласно МСС 40 от гледна точка на лизингополучателя е възможно делът в имот, държан по силата на оперативен лизингов договор, да се класифицира като инвестиционен имот. В този случай делът от имота се записва счетоводно като финансов лизинг, като за признаване на актива се използва методът на справедливата стойност. Лизингополучателят продължава да отчита счетоводно лизинговия договор като финансов лизинг, дори ако последващи събития доведат до промяна в същността на дела на лизингополучателя в имота, така че вече да е невъзможно неговото класифициране като инвестиционен имот. Примери за подобни случаи са, когато лизингополучателят:


а) обитава имот, който впоследствие се прехвърля в имот, обитаван от собственика по приета стойност, равна на неговата справедлива стойност към датата на промяната на ползването; или


б) сключва подлизингов договор, с който всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху този дял, по същество се прехвърлят на трета несвързана страна. От гледна точка на лизингополучателя такъв подлизингов договор се отразява счетоводно като финансов лизинг с третата страна, независимо че от гледна точка на третата страна договорът може да бъде отразен счетоводно като оперативен лизинг.
ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ


Финансов лизинг


Първоначално признаване


20. В началото на лизинговия срок финансовият лизинг трябва да се признава като актив и пасив в >M5 отчета за финансово състояние < на лизингополучателя с размер, който е равен на справедливата стойност на наетата собственост в началото на лизинговия срок или, ако е по-нисък - на настоящата стойност на минималните лизингови плащания, определени в началото на лизинговия договор. Дисконтовият процент, който се използва при изчисляване на настоящата стойностна минималните лизингови плащания, е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, доколкото той практически може да бъде определен; ако това е невъзможно, се използва диференциалният лихвен процент по задължението на лизингополучателя. Първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя, се прибавят към сумата, призната като актив.


21. Сделките и другите събития се отчитат счетоводно и се представят в съответствие с тяхната същност и финансова реалност, а не само според юридическата им форма. Според юридическата форма на лизинговия договор лизингополучателят не придобива юридическо право на собственост върху наетия актив, но при финансов лизинг според същността и финансовата реалност лизингополучателят придобива икономическите ползи от експлоатацията на наетия актив през по-голямата част от икономическия му живот в замяна на поетото задължение да заплаща за това право сума, която в началото на лизинговия договор трябва да е приблизително равна на справедливата стойност на актива и съответния финансов разход.


Ако такива лизингови сделки не бъдат отразени в >M5 отчета за финансово състояние < на лизингополучателя, икономическите ресурси и нивото на задлъжнялост на предприятието се представят със занижена стойност, като по този начин се изкривяват финансовите показатели. Затова е целесъобразно финансовият лизинг да бъде вписван в >M5 отчета за финансово състояние < на лизингополучателя както като актив, така и като задължение за извършване на бъдещи лизингови плащания.

В началото на лизинговия срок активът и пасивът за бъдещи лизингови плащания се отразяват в >M5 отчета за финансово състояние < с едни и същи суми, с изключение на началните преки разходи, извършени от лизингополучателя, които се включват в сумата, призната като актив.


23. Не е целесъобразно задълженията, свързани с наети активи, да бъдат представяни във финансовите отчети като намаление на стойността на наетите активи. Ако в >M5 отчета за финансово състояние < текущите пасиви и дългосрочните пасиви се представят отделно, същото разграничение се прави и за задълженията, свързани с лизинг.


24. Често възникват първоначални преки разходи във връзка със специфични лизингови дейности, като договаряне и обезпечаване на лизинговите договори. Разходите, определени като пряко свързани с дейности, извършени от лизингополучателя по финансов лизинг, се включват в сумата, призната като актив във връзка с лизинговия договор.


Последващи оценки


25. Минималните лизингови плащания трябва да се разпределят между финансовия разход и намалението на неплатеното задължение. Финансовият разход трябва да се разпределя по периоди за срока на лизинговия договор, така че да се получи постоянен лихвен процент за периодите по остатъчното салдо на задължението. Условните наеми се начисляват като разход за периодите, в които са извършени.


26. На практика при разпределянето на финансовия разход по периоди през срока на лизинговия договор лизингополучателят може да използва някакъв вид приближение, за да се улеснят изчисленията.


27. Финансовият лизинг поражда разходи за амортизации на амортизируемите активи, както и финансови разходи за всеки отчетен период. Амортизационната политика по отношение на амортизируемите наети активи трябва да бъде съобразена с тази по отношение на собствените амортизируеми активи, а признатата амортизация трябва да се изчислява в съответствие с МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи. Ако не съществува достатъчна степен на сигурност, че лизингополучателят ще придобие собствеността до края на срока на лизинговия договор, активът трябва да бъде изцяло амортизиран през по-краткия от двата срока - срока на лизинговия договор или полезния живот на актива.


28. Амортизируемата сума на наетия актив се разпределя на системна база за всеки отчетен период по време на очакваното използване в съответствие с амортизационната политика, възприета от лизингополучателя за собствените му амортизируеми активи. Ако съществува достатъчна степен на сигурност, че лизингополучателят ще придобие собствеността до края на срока на лизинговия договор, периодът на очаквано използване е равен на полезния животна актива; в противен случай активът се амортизира през по-краткия от двата срока - срока на лизинговия договор или полезния живот на актива.


29. Сумата от амортизационните разходи за актива и финансовите разходи за периода обикновено не е равна на лизинговите плащания, дължими за периода, и затова не е правилно дължимите лизингови плащания да бъдат просто признавани като разход в >M5 отчета за всеобхватния доход <. Съответно активът и свързаният с него пасив вероятно няма да бъдат с равни суми след началото на срока на лизинговия договор.


30. За да се определи дали наетият актив се е обезценил, се прилага МСС 36 Обезценка на активи.


31. В допълнение към разпоредбите на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване лизингополучателите трябва да оповестят следното във връзка с финансовия лизинг:


а) по отношение на всеки клас активи - нетната балансова сума към датата на >M5 края на отчетния период <;


б) равнението между общата стойност на бъдещите минимални лизингови плащания към >M5 края на отчетния период < и тяхната настояща стойност; в допълнение предприятието трябва да оповести общата сума на минималните лизингови плащания към >M5 края на отчетния период < и тяхната настояща стойност за всеки от следните периоди:


i) не по-късно от една година;


ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;


iii) по-късно от пет години;


в) условните наеми, признати като разход за отчетния период;


г) общата сума на очакваните бъдещи минимални подлизингови плащания, получени по силата на неотменими подлизингови договори към >M5 края на отчетния период <;


д) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингополучателя, включително, но не единствено, следните:


i) базата, на която се определят условните наемни плащания;


ii) наличието на опции за подновяване или за закупуване и "пълзящи клаузи" и техните условия; и


iii) ограничения, наложени от условията на лизинговия договор, например такива за получаване на дивиденти, допълнителен дълг и нови лизингови договори.


32. Освен това по отношение на сумите на активите, наети по силата на финансов лизинг, който се отчита от лизингополучателя като придобиване на активи, важат изискванията за оповестяване съгласно МСС 16, МСС 36, МСС 38, МСС 40 и МСС 41.


Оперативен лизинг


33. Лизинговите плащания по оперативен лизинг трябва да се признават като разход в >M5 отчета за всеобхватния доход < по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, освен ако друга системна база не е представителна за времето, през което потребителят използва изгодите на наетия актив7.


34. При оперативен лизинг лизинговите плащания (с изключение на разходите за услуги, например за застраховка и поддръжка) се признават като разход в >M5 отчета за всеобхватния доход < по линейния метод, освен ако друга системна база не е представителна за времето, през което потребителят използва изгодите на наетия актив, дори ако плащанията не се извършват на тази база.


35. В допълнение към изискванията на МСФО 7 лизингополучателите трябва да оповестят следното във връзка с оперативните лизингови договори:


а) общата сума на бъдещите минимални лизингови плащания по неотменими оперативни лизингови договори за всеки от следните периоди:


i) не по-късно от една година;


ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;


iii) по-късно от пет години;


б) общата сума на очакваните бъдещи минимални подлизингови плащания, получени по силата на неотменими подлизингови договори към >M5 края на отчетния период <;


в) лизинговите и подлизинговите плащания, признати като разход за отчетния период, с отделни суми за минимални лизингови плащания, условни наеми и подлизингови плащания;


г) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингополучателя, включително, но не единствено, следните:


i) базата, на която се определят условните наемни плащания;


ii) наличието на опции за подновяване или опции за закупуване и "пълзящи клаузи" и техните условия; и


iii) ограниченията, наложени от условията на лизинговия договор, например за получаване на дивиденти, допълнителен дълг и нови лизингови договори.
ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛИТЕ


Финансов лизинг


Първоначално признаване


36. Лизингодателите трябва да признават активите, държани по силата на договор за финансов лизинг, в своите >M5 отчети за финансово състояние < и да ги представят като вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор.


37. При финансов лизинг лизингодателят по същество прехвърля всички рискове и изгоди от собствеността върху активаи разглежда подлежащото на получаване лизингово плащане като погасяване на главница и финансов доход, който го компенсира и възнаграждава за инвестицията и услугите му.


38. При договарянето и уреждането на лизингов договор лизингодателите често правят начални преки разходи, например за комисиони, юридически такси и вътрешни разходи. Те не включват общите управленски и административни разходи, като например тези за договаряне и маркетинг. При договорите за финансов лизинг, с изключение на тези, сключени от лизингодател - производител или търговец, първоначалните преки разходи се включват в първоначалната оценка на вземанията по финансов лизинг и с тях се намалява сумата на признатия доход през целия срок на лизинговия договор. Лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, се определя така, че първоначалните преки разходи да бъдат автоматично включени в сумата на вземанията по финансовия лизинг; не се налага те да се включват отделно. За лизингодател - производител или търговец, разходите във връзка с договарянето и уреждането на лизингов договор не се включват в определението "първоначални преки разходи". Следователно тези разходи се изключват от нетната инвестиция в лизинга и се признават като разход, когато бъде призната печалбата от продажба, което при договора за финансов лизинг е нормално да стане в началното на срока на лизинговия договор.


Последващи оценки


39. Признаването на финансовия доход трябва да се основава на модел, отразяващ постоянна норма на възвръщаемост за периодите върху нетната инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия лизинг.


40. Лизингодателят цели да разпредели финансовия доход през целия срок на лизинговия договор на системна и рационална база. Това разпределяне на дохода е въз основа на модел, отразяващ постоянна норма на възвръщаемостот нетната инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия лизинг. От лизинговите плащания през отчетния период, с изключение на разходите за услуги, се приспада брутната инвестиция в лизинговия договор, за да се намали както главницата, така и незаработеният финансов доход.


41. Приблизително изчислените негарантирани остатъчни стойности, използвани при изчисляването на брутната инвестиция на лизингодателя в лизингов договор, се проверяват периодично. Ако е настъпило намаление на приблизително изчислената негарантирана остатъчна стойност, разпределението на дохода през срока на лизинга се преразглежда и всяко намаление, свързано с вече начислени суми, се признава незабавно.


41А. Актив по договор за финансов лизинг, класифициран като държан с цел продажба (или включен в група за освобождаване, в която активите са класифицирани като държани за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, се отчита в съответствие с настоящия МСФО.


42. Лизингодателят - производител или търговец, признава печалбата или загубата за отчетния период в съответствие с политиката, възприета от предприятието по отношение на окончателните продажби. Ако бъдат оферирани изкуствено занижени лихвени проценти, печалбата от продажбата трябва да се сведе до тази, която би била получена при начисляване на пазарен лихвен процент. Разходите, извършени от лизингодател - производител или търговец, във връзка с договарянето и уреждането на лизингов договор се признават като разход, когато бъде призната печалбата от продажбата.


43. Производителите и търговците често предлагат на клиентите избор да закупят или наемат актива. Финансовият лизинг на даден актив от даден лизингодател - производител или търговец, генерира два вида доход:


а) печалба или загуба, еквивалентна на печалбата или загубата, която би била получена при окончателна продажба на наемания актив по нормални продажни цени, отразяваща всички приложими търговски отстъпки или отстъпки за обеми; и


б) финансов доход за срока на лизинговия договор.


44. Приходът от продажбата, признат в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателя - производител или търговец, представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска - настоящата стойност на минималните лизингови плащания, начислени на лизингодателя, изчислени при пазарен лихвен процент. Себестойността на продажбата в началото на срока на лизинговия договор е себестойността или балансовата стойност, ако са различни, на наетата собственост, намалена с настоящата стойност на негарантираната остатъчна стойност. Разликата между прихода от продажбата и себестойността на продажбата е печалбата от продажбата, която се признава в съответствие с политиката, следвана от предприятието по отношение на продажбите.


45. Лизингодателите - производители или търговци, понякога оферират изкуствено занижени лихвени проценти, за да привличат клиенти. Използването на такъв процент води до отчитане в момента на продажбата на прекалено голяма част от общия доход от сделката. Ако се оферират изкуствено занижени лихвени проценти, печалбата от продажбатасе свежда до тази, която би била получена при начисляване на пазарен лихвен процент.


46. Разходите, извършени от лизингодател - производител или търговец, във връзка с договаряне и уреждане на лизингов договор се признават като разход в началото на срока на лизинговия договор, тъй като те са свързани главно


с реализирането на печалба от продажбата за производителя или търговеца.


47. В допълнение към разпоредбите на МСФО 7 лизингодателите трябва да оповестят следното във връзка с финансовия лизинг:


а) равнението на брутната инвестиция в лизинговия договор към >M5 края на отчетния период <, с настоящата стойност на минималните лизингови плащания, изискуеми към >M5 края на отчетния период <; в допълнение предприятието трябва да оповести брутната инвестиция в лизинговия договор и настоящата стойност на минималните лизингови плащания, изискуеми към >M5 края на отчетния период <, за всеки от следните периоди:


i) не по-късно от една година;


ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;


iii) по-късно от пет години.


б) нереализирания финансов доход;


в) негарантираните остатъчни стойности, начислени към дохода на лизингодателя;


г) натрупаната отстъпка за несъбираеми изискуеми минимални лизингови плащания;


д) условните наеми, признати като доход за отчетния период; и


е) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингодателя.


48. Често е полезно като показател за растеж да се оповестява брутната инвестиция, намалена с нереализирания доход от новия бизнес, добавена през отчетния период, след приспадането на съответните суми за отменените лизингови договори.


Оперативен лизинг


49. Лизингодателите представят в своите >M5 отчети за финансовото състояние < активите, които са обект на оперативен лизинг, в съответствие с тяхното естество.


50. Наемният доход от договори за оперативен лизинг се признава като доход по линейния метод за срока на лизинговия договор, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел, при чието използване е намалена извлечената полза от наетия актив8.


51. Разходите, включително амортизацията, извършени във връзка с генерирането на дохода от лизинг, се признават за разход. Наемният доход (с изключение на постъпленията от извършени услуги, като застраховки и поддръжка) се признава за доход по линейния метод за целия срок на лизинговия договор дори ако постъпленията не се получават


на тази база, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел, при чието използване е намалена извлечената полза от наетия актив.


52. Началните преки разходи, извършени от лизингодателя във връзка с договарянето и уреждането на оперативен лизинг, се прибавят към балансовата стойност на наетия актив и се признават като разход през целия срок на лизинговия договор на същата база както дохода от лизинг.


53. Амортизацията на амортизируемите активи, отдадени на лизинг, се извършва на база, която е в съответствие с обичайната амортизационна политика, възприета от лизингодателя по отношение на подобни активи, а амортизациите се изчисляват в съответствие с МСС 16 и МСС 38.


54. За да определи дали отдадения на лизинг актив се е обезценил, предприятието прилага МСС 36.


55. Лизингодателят - производител или търговец, не признава печалба от продажба при сключването на договор за оперативен лизинг, тъй като той не е еквивалентен на продажба.


56. В допълнение към разпоредбите на МСФО 7 лизингодателите трябва да оповестят следното във връзка с оперативния лизинг:


а) общата сума на бъдещите минимални лизингови плащания по неотменими договори за оперативен лизинг и сумата им за всеки от следните периоди:


i) не по-късно от една година;


ii) по-късно от една година и не по-късно от пет години;


iii) по-късно от пет години;


б) общата сума на условните наеми, признати като доход за отчетния период; и


в) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингополучателя.


57. Освен това изискванията за оповестяване съгласно МСС 16, МСС 36, МСС 38, МСС 40 и МСС 41 се прилагат за лизингодатели, предоставили активи в рамките на договор за оперативен лизинг.


ПРОДАЖБА С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ


58. Сделката за продажба с обратен лизинг е свързана с продажбата на актив и обратното наемане на същия актив.


Лизинговото плащане и продажната цена обикновено са взаимозависими, тъй като се договарят в пакет. Счетоводното третиране на продажбите с обратен лизинг зависи от вида на съответния лизингов договор.


59. Ако резултатът от продажба с обратен лизинг е финансов лизинг, всяко превишение на прихода от продажбата над балансовата стойност не се признава незабавно като доход във финансовите отчети на продавача лизингополучател. Вместо това то се разсрочва и амортизира през целия срок на лизинговия договор.


60. Ако обратният лизинг е финансов лизинг, сделката е средство за предоставяне на финансиране от лизингодателя на лизингополучателя, като активът се явява обезпечение. По тази причина не е целесъобразно превишението на прихода


от продажбата над балансовата стойност да се разглежда като доход. Такова превишение се разсрочва и амортизира през целия срок на лизинговия договор.


61. Ако резултатът от продажба с обратен лизинг е оперативен лизинг и е ясно, че сделката се сключва по справедливата стойност, всяка печалба или загуба се признава незабавно. Ако продажната цена е по-ниска от справедливата стойност, всяка печалба или загуба се признава незабавно, освен в случаите, когато загубата се компенсира от бъдещите лизингови плащания под пазарната цена. В тези случаи загубата се разсрочва и амортизира пропорционално на лизинговите плащания през периода, през който се очаква активът да бъде използван. Ако продажната цена е по-висока от справедливата стойност, превишението над справедливата стойност се разсрочва и амортизира през периода, през който се очаква активът да бъде използван.


62. Ако обратният лизинг е оперативен лизинг и лизинговите плащания и продажната цена се определят според справедливата стойност, по същество това е обикновена продажба и всяка печалба или загуба се признава незабавно.


63. При договорите за оперативен лизинг ако справедливата стойност в момента на сделката за продажба с обратен лизинг е по-ниска от балансовата стойност на актива, незабавно се признава загуба, равна на разликата между балансовата стойност и справедливата стойност.


64. При финансовия лизинг не се налага подобна корекция, освен ако не е настъпила обезценка на стойността, като в този случай балансовата стойност се намалява до възстановимата стойност в съответствие с МСС 36.


65. Изискванията за оповестяване спрямо лизингополучателите и лизингодателите важат и за сделките за продажба с обратен лизинг. Изискването за описване на значителните ангажименти във връзка с лизинга води до оповестяване на уникални и необичайни условия на договора или сделките за продажба с обратен лизинг.


66. Възможно е сделките за продажба с обратен лизинг да попаднат в обхвата на критериите за отделно оповестяване в


МСС 1 Представяне на финансови отчети.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ


67. Както е определено в параграф 68, прилагането на настоящия стандарт с обратна сила се насърчава, но не е задължително. Ако стандартът не се прилага с обратна сила, салдото на всеки вече съществуващ финансов лизинг се счита за правилно определено от лизингодателя и след това трябва да се отчита в съответствие с разпоредбите на настоящия стандарт.


68. Предприятие, което за предишен отчетен период е прилагало МСС 17 (преработен през 1997 г.), трябва да приложи с


обратна сила измененията, въведени с настоящия стандарт за всички лизингови договори, или ако МСС 17 (преработен през 1997 г.) не е бил прилаган с обратна сила от предприятието - за всички договори за финансов лизинг, сключени от момента на първоначално прилагане на настоящия стандарт.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


69. Предприятията следва да прилагат настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари


2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието приложи настоящия стандарт за период,


започващ преди 1 януари 2005 г., то оповестява този факт.


ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 17 (ПРЕРАБОТЕН ПРЕЗ 1997 Г.)


70. Настоящият стандарт заменя МСС 17 Лизинг (преработен през 1997 г.).


МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 18


Приходи


ЦЕЛ


Доходът е дефиниран в Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети като увеличение на икономическите ползи през счетоводния период под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намаление


на пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно от увеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите, така и печалбите. Приходът е доход, който се създава в хода на обичайната дейност


на предприятието и се означава с различни наименования, като продажби, възнаграждения, лихви, дивиденти и


възнаграждения за права. Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и събития.


Основният въпрос при счетоводното отчитане на прихода е да се определи моментът на неговото признаване. Приходът се признава, когато е вероятно предприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да се оценят надеждно. Настоящият стандарт посочва обстоятелствата, при които тези критерии ще са изпълнени, а следователно ще се признае и приходът. Той предоставя и практически насоки за прилагането на тези критерии.


ОБХВАТ


1. Настоящият стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитане на приходи, получени от следните сделки и събития:


а) продажба на стоки;


б) предоставяне на услуги; и


в) използване от други лица на лихвоносни активи на предприятието, възнаграждения за права и дивиденти.


2. Стандартът заменя МСС 18 Признаване на приходите, приет през 1982 г.


3. Стоките включват стоките, произведени от предприятието с цел продажба, както и стоките, закупени с цел препродажба, като например стоки, закупени от търговец на дребно, или земя и друга собственост, държани за препродажба.


4. Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение от страна на предприятието на договорена задача за договорен срок. Услугите могат да бъдат предоставени през един период или през повече от един период. Някои договори за предоставяне на услуги са директно свързани с договори за строителство, например за услуги на ръководители на проекти и архитекти. Приходът от тези договори не се разглежда от настоящия стандарт, а се разглежда в съответствие с изискванията за договорите за строителство, посочени в МСС 11 Договори за строителство.


5. Използването от други лица на активи на предприятието създава приход под формата на:


а) лихви - начисления за използването на парични средства или парични еквиваленти или суми, дължими на предприятието;


б) възнаграждения за права - начисления за използването на дълготрайни активи на предприятието, например патенти, търговски марки, авторски права и програмни продукти; и


в) дивиденти - разпределение на печалбите между акционерите пропорционално на участието им в конкретен клас капитал.


6. Настоящият стандарт не разглежда прихода от:


а) лизингови споразумения (вж. МСС 17 Лизинг);


б) дивиденти, получени от инвестиции, които се осчетоводяват по метода на собствения капитал (вж. МСС 28


Инвестиции в асоциирани предприятия);


в) застрахователни договори в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори;


г) промени в справедливата стойност на финансови активи и финансови пасиви или изваждането им от употреба


(вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване);


д) промени в стойността на други текущи активи;


е) първоначално признаване и промени в справедливата стойност на биологични активи, свързани със земеделска


дейност (вж. МСС 41 Земеделие);


ж) първоначално признаване на земеделска продукция (вж. МСС 41); и


з) добив на минерални руди.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


7. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Приход - брутен поток от икономически ползи през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато тези потоци водят до увеличаване на собствения капитал, различни от увеличенията, свързани


с вноските на акционерите.


Справедлива стойност - сума, за която един актив може да бъде разменен или един пасив - уреден между добре информирани и желаещи несвързани лица при справедливи пазарни условия.


8. Приходите включват само брутните потоци от икономически ползи, получени от и дължими на самото предприятието. Сумите, събрани от името на трети страни, като данъци върху продажбите, данъци върху стоки и услуги и данъци върху добавената стойност не са икономически ползи, които предприятието получава, и не водят до увеличаване на собствения капитал. Затова те се изключват от приходите. По същия начин при агентско взаимоотношение брутните потоци от икономически ползи включват суми, събрани от името на възложителя, които


не водят до увеличаване на собствения капитал на предприятието. Сумите, събрани от името на възложителя, не са приходи. В тези случаи приход е комисионното възнаграждение.


ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ


9. Приходът трябва да се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възнаграждение9.


10. Сумата на прихода от една сделка обикновено се определя съгласно споразумение между предприятието и купувача или ползвателя на актива. Тя се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение, като се отчита сумата от всички търговски отстъпки и отстъпките за по-голямо количество, направени от предприятието.


11. В повечето случаи плащането е под формата на парични средства или парични еквиваленти и сумата на прихода представлява сумата от получените или подлежащи на получаване парични средства или парични еквиваленти. Когато обаче потокът от парични средства или парични еквиваленти се разсрочва, справедливата стойност на плащането може да е по-малка от номиналната стойност на получените или подлежащи на получаване парични средства. Например предприятието може да осигури на купувача безлихвен кредит или да приеме от купувача запис


на заповед, носещ доход под пазарния лихвен процент, като възмездяване за продадените стоки. Когато сделката по същество представлява финансираща операция, справедливата стойност на плащането се определя, като се дисконтират всички бъдещи постъпления с присъщ лихвен процент. Условният лихвен процент е по-ясно определимия от следните два:


а) преобладаващия лихвен процент за сходен инструмент на емитент със сходен кредитен рейтинг; или


б) лихвения процент, с който се дисконтира номиналната стойност на инструмента спрямо текущата продажна цена в брой на стоки и услуги.


Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност на плащането (възмездяването) се признава за приход от лихва в съответствие с параграфи 29 и 30 и съгласно МСС 39.


12. Когато стоки или услуги се разменят или заменят за стоки или услуги със сходен характер и стойност, размяната не се разглежда като сделка, която създава приход. Това често се случва със стоки като нефт и мляко, когато доставчиците разменят или заменят стокови запаси от различни места, за да задоволят своевременно търсенето на конкретно място. Когато се продават стоки или се предоставят услуги в размяна на несходни стоки или услуги, размяната се разглежда като сделка, която създава приход. Приходът се оценява по справедливата стойност на получените стоки или услуги, коригирана със сумата от всички преведени парични средства или парични еквиваленти. Когато справедливата стойност на получените стоки и услуги не може да бъде надеждно оценена, приходът се оценява по справедливата стойност на предадените стоки и услуги, коригирана със сумата на всички преведени парични средства или парични еквиваленти.


ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СДЕЛКАТА


13. Критериите за признаване, предвидени в стандарта, обикновено се прилагат отделно за всяка сделка. При някои обстоятелства обаче критериите за признаване трябва да се прилагат за делими компоненти на една сделка, за да се отрази същността на сделката. Например когато продажната цена на един продукт включва определима сума за последващо гаранционно обслужване, тази сума се разсрочва и се признава за приход през периода, през който се извършва обслужването. Обратното, критериите за признаване се прилагат за две или повече сделки едновременно, когато те са свързани така, че търговският ефект не може да се установи, без да се отчете цялата поредица от сделки. Например предприятието може да продаде стоки и същевременно да сключи отделно споразумение за обратно изкупуване на стоките на по-късна дата и така да отмени същностния ефект от сделката. В такъв случай двете сделки


се разглеждат заедно.


ПРОДАЖБА НА СТОКИ


14. Приходът от продажбата на стоки трябва да се признава, когато са изпълнени всички посочени условия:


а) предприятието е прехвърлило на купувача съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките;


б) предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките, доколкото то обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен контрол над продаваните стоки;


в) сумата на прихода може надеждно да бъде оценена;


г) вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат получени от предприятието; и


д) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно оценени.


15. Преценката кога предприятието е прехвърлило на купувача значителните рискове и ползи от собствеността изисква преглед на обстоятелствата на сделката. В повечето случаи прехвърлянето на рисковете и ползите от собствеността съвпада с прехвърлянето на юридическото право на собственост или с предаването във владение на купувача. Такъв е случаят при повечето продажби на дребно. В други случаи прехвърлянето на рисковете и ползите от собствеността става по различно време от това на прехвърлянето на правото на собственост или на предаването във владение.


16. Ако предприятието запазва значителните рискове от собствеността, сделката не е продажба и приходът не се признава. Предприятието може да запази значителен риск от собствеността по няколко начина. Примери на ситуации, при които предприятието може да запази значителните рискове и ползи от собствеността, са:


а) когато предприятието запазва задължение за незадоволително изпълнение, което не е покрито с нормални гаранционни клаузи;


б) когато получаването на прихода от конкретна продажба зависи от получаване на приход за купувача от продажба на стоките, която той от своя страна ще осъществи;


в) когато експедираните стоки подлежат на монтаж, а монтажът представлява съществена част от договора, която все още не е изпълнена от предприятието; и


г) когато купувачът има право да анулира покупката по причина, посочена в договора за покупко-продажба, и предприятието не е сигурно дали стоката ще бъде върната.


17. Ако предприятието запазва само незначителен риск от собствеността, сделката е продажба и приходът се признава.


Например един продавач може да запази правото на собственост върху стоките, само за да осигури събираемостта на дължимата сума. В такъв случай ако предприятието е прехвърлило значителните рискове и ползи от собствеността,


сделката е продажба и приходът се признава. Друг пример на предприятие, което запазва само незначителен риск от собствеността, може да е продажба на дребно, при която се предлага връщане на парите, ако купувачът не е доволен. Приходът в подобни случаи се признава в момента на продажбата, при условие че продавачът може надеждно приблизително да оцени бъдещи върнати стоки и признава задълженията за върнати стоки въз основа на миналия опит и други значими фактори.


18. Приходът се признава само когато е вероятно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката. В някои случаи това може да не е вероятно преди получаването на възнаграждението или до отстраняването на някаква несигурност. Например може да не е сигурно дали даден чуждестранен държавен орган ще разреши възнаграждението


от дадена продажба да бъде преведено в чужда страна. Когато разрешението бъде дадено, несигурността отпада и


приходът се признава. Когато обаче възникне несигурност относно събирането на сума, която вече е включена в прихода, несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не е вероятно, се признава за разход, а


не за корекция на сумата на първоначално признатия приход.


19. Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка или друго събитие, се признават едновременно. Този процес


обикновено се нарича съпоставяне на приходите и разходите. Разходите, включително гаранциите и други разходи, които ще бъдат направени след експедирането на стоките, обикновено могат да бъдат надеждно оценени, когато другите условия за признаването на прихода са удовлетворени. Приходът обаче не може да бъде признат, когато разходите не могат да бъдат оценени надеждно. При такива обстоятелства всяко вече получено възнаграждение за


продажбата на стоките се отчита като задължение.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ


20. Когато резултатът от една сделка за предоставяне на услуги може да се оцени надеждно, приходът, свързан със сделката, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към >M5 края на отчетния период <. Резултатът от една сделка може да се оцени надеждно, когато са изпълнени всички следващи условия:


а) сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;


б) вероятно е предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката;


в) етапът на завършеност на сделката към >M5 края на отчетния период < може бъде надеждно оценен; и


г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат да бъдат надеждно оценени10.


21. Признаването на прихода в зависимост от етапа на завършеност на една сделка често се нарича метод на процент на завършеност. При този метод приходът се признава през счетоводните периоди, през които са извършени услугите. Признаването на прихода на тази основа осигурява полезна информация за обхвата на обслужващата дейност и резултатите от дейността през определен период. МСС 11 също изисква признаването на прихода на тази основа. Изискванията на посочения стандарт обикновено се прилагат за признаването на прихода и съответните разходи по сделка, свързана с предоставянето на услуги.


22. Приходът се признава само когато е вероятно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката.


Когато обаче възникне несигурност относно събирането на сума, вече включена в прихода, несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не е вероятно, се признава за разход, а не за корекция на сумата на първоначално признатия приход.


23. Всяко предприятие обикновено може да прави надеждни оценки, след като е постигнало договореност с другите страни по сделката за следното:


а) изпълнимите права на всяка от страните по отношение на услугата, която ще се предоставя или получава от страните;


б) полученото или платено възнаграждение; и в) начина и условията на уреждането.


Обикновено е необходимо и предприятието да има ефективна вътрешна система за финансово бюджетиране и отчитане. Предприятието проверява и ако е необходимо, преразглежда приблизителните оценки на прихода по време


на изпълнението на услугата. Нуждата от такова преразглеждане не означава непременно, че резултатът от сделката не може да бъде надеждно оценен.


24. Етапът на завършеност на една сделка може да се определи по различни методи. Всяко предприятие използва метода,


който надеждно оценява извършените услуги. В зависимост от характера на сделката методите може да включват:


а) преглед на извършената работа;


б) извършените до момента услуги като процент от общия обем на услугите, които трябва да бъдат извършени;


или


в) частта, която направените до момента разходи представляват от общия обем на предвидените разходи по сделката. Само разходите, които отразяват извършените до момента услуги, се включват в направените до момента разходи. Само разходите, които отразяват извършените услуги или услугите, които трябва да бъдат извършени, се включват в общия обем на предвидените разходи по сделката.


Междинните и авансовите плащания, направени от клиентите, обикновено не отразяват извършените услуги.


25. Поради практически съображения когато услугите се извършват с неопределен брой действия за конкретен период от


време, приходът се признава по линеен метод за конкретния период, освен ако има доказателства, че друг метод по-добре представя етапа на завършеност. Когато едно конкретно действие е много по-значимо от всички други, признаването на прихода се отлага до завършването на значимото действие.


26. Когато резултатът от сделката за предоставяне на услуги не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава само доколкото признатите разходи са възстановими.


27. През ранните етапи на една сделка често се случва резултатът от сделката да не може да бъде надеждно оценен.


Въпреки това е вероятно предприятието да възстанови направените по сделката разходи. Следователно приходът се признава само доколкото се очаква направените разходи да бъдат възстановени. Тъй като резултатът от сделката не


може да бъде надеждно оценен, не се признава печалба.


28. Когато резултатът от една сделка не може да бъде надеждно оценен и не е вероятно направените разходи да бъдат възстановени, приходът не се признава и направените разходи се признават за разход. Когато вече не съществуват несигурности, поради които резултатът от договора не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава в съответствие с параграф 20, а не в съответствие с параграф 26.


ЛИХВИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРАВА И ДИВИДЕНТИ


29. Приходът, създаден от използването от други лица на лихвоносни активи на предприятието, възнаграждения за права


и дивиденти, се признава, както е посочено в параграф 30, когато:


а) е вероятно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката; и


б) сумата на приходите може да бъде надеждно оценена.


30. Приходите се признават въз основа на следното:


а) лихвата се признава по метода на ефективната лихва, изложен в МСС 39, параграфи 9 и НП5-НП8;


б) възнагражденията за права се признават на базата на счетоводния принцип на начисляване съгласно съдържанието на съответното споразумение; и


в) дивидентите се признават, когато се установи правото на акционера да получи плащането.


31. [Заличен]


32. Когато неплатена лихва е била начислена преди придобиването на лихвоносна инвестиция, последвалите лихвени постъпления се разпределят между периода преди придобиването и този след придобиването. Само частта след придобиването се признава за приход. Когато дивидентите по капиталови ценни книжа се обявяват от печалбите преди придобиването, тези дивиденти се приспадат от стойността на ценните книжа. Ако е трудно да се направи такова разпределение, освен на произволна база, дивидентите се признават за приход, освен ако те ясно представляват възстановяване на част от стойността на капиталовите ценни книжа.


33. Възнагражденията за права се начисляват съгласно условията на съответното споразумение и обикновено се признават на тази основа, освен ако с оглед на съдържанието на споразумението е по-подходящо приходът да се признава на друга системна или рационална база.


34. Приходът се признава само когато има вероятност предприятието да получи икономически ползи, свързани със сделката. Когато обаче възникне несигурност относно събирането на сума, която вече е включена в прихода, несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не е вероятно, се признава за разход, а не за корекция на сумата на първоначално признатия приход.


ОПОВЕСТЯВАНЕ


35. Всяко предприятие трябва да оповестява:


а) счетоводната политика, приета по отношение на признаването на приходите, включително методите, приети за определяне на етапа на завършеност на сделката за предоставяне на услуги;


б) сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включително приходите от:


i) продажба на стоки;


ii) предоставяне на услуги;


iii) лихви;


iv) възнаграждения за права;


v) дивиденти; и


в) сумата на прихода, създаден от размяната на стоки или услуги, включен във всяка важна категория приходи.


36. Всяко предприятие оповестява всички условни пасиви и условни активи в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. Условни пасиви и условни активи могат да възникнат от балансови статии, като например гаранционни разходи, искове, неустойки или евентуални загуби.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


37. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1995 г.МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 19


Доходи на наети лица


ЦЕЛ


Целта на настоящия стандарт е да се определят счетоводното отчитане и оповестяването на доходите на наетите лица.


Стандартът изисква предприятието да признава:


а) задължение, когато наето лице е работило в замяна на получаването на доходи, които са платими в бъдеще; и


б) разход, когато предприятието консумира икономическата изгода, възникнала вследствие на положения труд от наетото лице срещу доходи за същото.


ОБХВАТ


1. Настоящият стандарт се прилага от работодателите при счетоводното отчитане на всички доходи на наети лица, с изключение на онези, за които е приложим МСФО 2 Плащане на базата на акции.


2. Стандартът не третира отчитането от страна на плановете за доходи на наети лица (вж. МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване).


3. Доходите на наети лица, за които е приложим настоящият стандарт, включват тези, предоставяни:


а) съгласно формални планове или други официални споразумения между предприятието и отделни наети лица,


група наети лица или техни представители;


б) съгласно законови изисквания или чрез браншови споразумения, по силата на които предприятията са задължени да правят вноски в национални, държавни, браншови или други планове на множество работодатели;


в) според неформално възприета практика, от която възниква конструктивно задължение. Неформална практика поражда конструктивно задължение, когато предприятието няма реална алтернатива, освен да изплати доходи на наетите лица. Пример за конструктивно задължение е когато промяна в неформално възприетата практика на предприятието би причинила неприемлива вреда във взаимоотношенията на същото с наетите от него лица.


4. Доходите на наети лица включват:


а) краткосрочни доходи на наети лица, като надници, заплати и вноски за социални осигуровки, платен годишен отпуск и платен отпуск по болест, участие в разпределението на печалбата и премии (ако са платими в рамките


на дванадесет месеца след края на периода) и непарични възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или услуги) за наетите в момента лица;


б) доходи след напускане на работа, като пенсии, други пенсионни доходи, застраховки "Живот" след напускане и медицинско обслужване след напускане на работата;


в) други дългосрочни доходи на наети лица, включително отпуски за дългогодишен трудов стаж или отпуск за празнични дни, юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж, обезщетения за дългосрочна нетрудоспособност (инвалидност) и, ако не са платими изцяло в рамките на дванадесет месеца след края на периода, участия в разпределение на печалбата, премии и отсрочени обезщетения; и


г) доходи при прекратяване.


Понеже всяка категория, посочена в букви от а) до г), притежава различни характеристики, настоящият стандарт установява отделни изисквания за всяка от тях.


5. Доходите на наети лица включват доходи, предоставяни за наетите лица или лицата на тяхна издръжка и могат да бъдат уредени посредством плащания (или чрез осигуряване на стоки или услуги) или директно в полза на наетите лица, на техните съпрузи, деца или други лица на тяхна издръжка, или на други трети лица, като например застрахователни компании.


6. Едно наето лице може да предоставя услуги на дадено предприятие на пълно работно време, непълно работно време, постоянна, частична или временна заетост. За целите на настоящия стандарт наетите лица включват директорите и останалия ръководен персонал.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


7. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Доходи на наети лица - всички форми на възнаграждение, предоставени от предприятието в замяна на положения


от наетите лица труд.


Краткосрочни доходи на наети лица - тези доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.


Доходи след напускане - тези доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които са платими след приключване на трудовото правоотношение.


Планове за доходи след напускане - формални или неформални договорености, според които предприятието осигурява доходи след напускане за едно или повече наети лица.


Планове с дефинирани вноски - планове за доходи след напускане, при които предприятието внася предварително определени вноски в отделно предприятие (фонд) и не носи законово или конструктивно задължение да заплаща допълнителни такива, ако фондът не разполага с достатъчно активи за изплащането на всички доходи на наетите лица, отнасящи се до техния трудов стаж за текущия и предходните периоди.


Планове с дефинирани доходи - планове за доходи след напускане, които са различни от плановете с дефинирани вноски.


Планове на множество работодатели - планове с дефинирани вноски (различни от държавните планове) или планове с дефинирани доходи (различни от държавните планове), при които:


а) се обединяват активите, внесени от различни предприятия, които не са под общ контрол; и


б) тези активи се използват за осигуряване на доходи на наети лица на повече от едно предприятие въз основа на факта, че нивата на вноските и доходите са определени, без да се взема предвид идентичността на предприятието, което наема същите тези наети лица.


Други дългосрочни доходи на наети лица - тези доходи на наети лица (различни от доходите след напускане и доходите при прекратяване), които не стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода,


в който наетите лица са положили труда за тях.


Доходи при прекратяване - доходи на наети лица, платими в резултат на:


а) решение на предприятието да прекрати трудовото правоотношение на наето лице преди нормалния срок за пенсиониране; или


б) решение на наетото лице да се съгласи на доброволно напускане в замяна на тези доходи.


Безусловно придобити доходи на наети лица - доходи на наети лица, които не зависят от бъдещо трудово правоотношение.


Настояща стойност на задължение по изплащане на дефинирани доходи - настоящата стойност, без да се приспадат активите на плана, на очакваните бъдещи плащания, необходими за уреждането на задължение, произтичащо от трудовия стаж на наетите лица през текущия и миналите периоди.


Разходи за текущ трудов стаж - увеличението на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, произтичащо от трудовия стаж на наетите лица през текущия период.


Разходи за лихви - увеличението в течение на един период на настоящата стойност на задължението по изплащане


на дефинирани доходи, което възниква, понеже доходите са с един период по-близо до тяхното уреждане.


Активите на плана включват:


а) активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица; и б) квалифицираните застрахователни полици.


Активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица - тези активи (различни от непрехвърляемите финансови инструменти, емитирани от отчитащото се предприятие), които:


а) се държат от предприятие (фонд), което е отделно юридическо лице от отчитащото се предприятие и съществува единствено, за да плати или финансира доходите на наети лица; и


б) са налични, за да бъдат използвани само за плащане или финансиране на доходи на наети лица, не са достъпни


за кредиторите на отчитащото се предприятие (дори при несъстоятелност) и не могат да бъдат върнати на отчитащото се предприятие освен ако:


i) оставащите във фонда активи са достатъчни за посрещане на всички свързани задължения по доходи на наети лица на плана или на отчитащото се предприятие; или


ii) активите се връщат на отчитащото се предприятие за възстановяване на вече платени от него доходи на наети лица.


Квалифицирана застрахователна полица - застрахователна полица11 издадена от застраховател, който не е свързано с отчитащото се предприятие лице (по смисъла на МСС 24 Оповестяване на свързани лица), ако постъпленията от полицата:


а) могат да бъдат използвани само за плащане или финансиране на доходите на наетите лица по планове с дефинирани доходи; и


б) не са достъпни за кредиторите на отчитащото се предприятие (дори при несъстоятелност) и не могат да бъдат изплатени на отчитащото се предприятие освен ако:


i) постъпленията представляват излишък от активи, които не са необходими, за да може полицата да посрещне всички свързани задължения по доходи на наети лица; или


ii) постъпленията се връщат на отчитащото се предприятие за възстановяване на вече платени от него доходи на наети лица.


Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение може да бъде уредено между добре осведомени и желаещи несвързани страни в сделка при справедливи пазарни условия.


Възвръщаемост на активи на план за доходи на наети лица - лихви, дивиденти и други приходи, извличани от активите на плана, заедно с реализираните и нереализираните печалби или загуби от същите, намалени с всички разходи по управлението на плана и всички платими от самия план данъци.


Актюерските печалби и загуби включват:


а) произтеклите от опита и действителността корекции (ефектите от разликите между предходните актюерски предположения и събитията и тези, които са се случили в действителност); и


б) ефектите от промените в самите актюерски предположения.


Разходи за минал трудов стаж - увеличението на настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи, произтичащи от трудовия стаж на наети лица за минали периоди, което идва като резултат през текущия период вследствие на въвеждането или промяната в доходите след напускане или другите дългосрочни доходи на наети лица. Разходите за минал трудов стаж могат да бъдат или положителни (когато доходите биват въвеждани или подобрявани), или отрицателни (когато съществуващите доходи биват намалявани).


КРАТКОСРОЧНИ ДОХОДИ НА НАЕТИ ЛИЦА


8. Краткосрочните доходи на наети лица включват:


а) надниците, заплатите и социалните осигуровки;


б) краткосрочните компенсируеми отсъствия (като платен годишен отпуск и платен отпуск по болест), когато се очаква отсъствията да възникнат в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица


са положили свързания с тези отпуски труд;


в) участията в разпределението на печалбата и премиите, платими в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица са положили свързания с тези доходи труд; и


г) непаричните възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или услуги) за заетите в момента наети лица.


9. Счетоводното отчитане на краткосрочните доходи на наети лица обикновено се извършва директно, понеже не са необходими актюерски предположения, за да се оцени задължението или разходът и не съществува възможност за появата на актюерски печалби или загуби. Освен това задълженията по краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недисконтирана база.


Признаване и оценяване


Всички краткосрочни доходи на наети лица


10. Когато наето лице е положило труд за дадено предприятие в рамките на един счетоводен период, предприятието признава недисконтираната сума на краткосрочните доходи на наетите лица, които се очаква да бъдат платени в замяна на положения труд:


а) като задължение (начислен разход) след приспадане на всички вече платени суми. Ако вече платената сума надвишава недисконтираната сума на доходите, предприятието трябва да признае това превишение като актив (предплатен разход (разход за бъдещ период - бел. ред.) до степен, до която това авансово плащане ще доведе например до намаление на бъдещи плащания или възстановяване на парични средства; и


б) като разход освен ако друг стандарт не изисква или позволява включването на доходите в стойността на даден актив (вж. например МСС 2 Материални запаси и МСС 16 Имоти, машини и съоръжения).


Параграфи 11, 14 и 17 обясняват как предприятието прилага това изискване спрямо краткосрочните доходи на наети лица, които са под формата на компенсируеми отсъствия, участия в разпределението на печалбата и програми за изплащане на премии.


Краткосрочни компенсируеми отсъствия


11. Предприятието признава очакваните разходи, свързани с краткосрочните доходи на наети лица, които са под формата на компенсируеми отсъствия, съгласно параграф 10, както следва:


а) при натрупващи се компенсируеми отсъствия, когато наетите лица полагат труд, който увеличава тяхното право на компенсируеми отсъствия в бъдеще; и


б) при ненатрупващи се компенсируеми отсъствия, когато те възникнат.


12. Предприятието може да обезщети наетите лица за отсъствие по различни причини, включително ваканция, болест и краткосрочна нетрудоспособност, майчинство или бащинство, участие като съдебен заседател и военен запас. Правото


на компенсируеми отсъствия попада в две категории:


а) натрупващи се; и б) ненатрупващи се.


13. Натрупващи се компенсируеми отсъствия са тези, които могат да бъдат пренесени напред и да бъдат използвани в бъдещи периоди, ако правото на такова отсъствие за текущия период не е използвано изцяло. Натрупващите се компенсируеми отсъствия могат да бъдат или безусловно придобити (с други думи наетите лица получават право на парично плащане за неизползваната част от отпуска си при напускане на предприятието), или небезусловно придобити (когато наетите лица нямат право на изплащане на неизползваната част от отпуска при напускане на предприятието). Когато наетите лица полагат труд, който увеличава тяхното право на бъдещи компенсируеми отсъствия, възниква задължение. Това задължение съществува и се признава дори ако платените отпуски са небезусловно придобити, въпреки възможността наетите лица да напуснат, преди да са използвали правото си на небезусловно придобит натрупан отпуск, което би повлияло на оценяването на това задължение.


14. Предприятието оценява очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отсъствия като допълнителна сума, която предприятието очаква да изплати в резултат от неизползваното право, което се е натрупало към >M5 края на отчетния период <..


15. Методът, описан в предходния параграф, оценява задължението в размер на сумата на допълнителните плащания, които се очаква да възникнат единствено поради факта, че доходите се натрупват. В много случаи на предприятието може да не се налага да прави детайлни изчисления, за да прецени, че няма съществено задължение, свързано с неизползвани компенсируеми отсъствия. Например задължението за отпуск по болест е вероятно да бъде съществено само ако съществува формално или неформално споразумение, според което неизползваният платен отпуск по болест може да бъде ползван като платен годишен отпуск.


Пример, илюстриращ параграфи 14 и 15


Предприятие има персонал от 100 наети лица, всяко от които има право на пет работни дни платен отпуск по болест годишно. Неизползваният отпуск по болест може да бъде пренесен напред за една календарна година. Отпускът по болест първо се изважда от правото на такъв отпуск за текущата година и после от пренесения остатък от предходната година (по метода "последна входяща-първа изходяща"). На 31 декември 20Х1 г. неизползваното право на такъв отпуск е средно два дни на наето лице. Предприятието очаква, базирайки се на минал опит, който се предполага, че ще продължи, че 92 от наетите лица ще вземат не повече от пет дни платен отпуск по болест през 20Х2 г. и че останалите осем наети лица ще вземат средно по шест и половина дни всяко.


Предприятието очаква, че ще изплати допълнително 12 дни платен отпуск по болест в резултат на неизползваното право на такъв, което се е натрупало към 31 декември 20Х1 г. (по един ден и половина за всяко от осемте наети лица). Следователно предприятието признава задължение, равно на 12 дни платен отпуск по болест.


16. Ненатрупващите се компенсируеми отсъствия не се пренасят в бъдещи периоди: те стават невалидни, ако правото на


отпуск за текущия период не бъде използвано изцяло и не дават право на наетите лица на парично плащане за неизползваната част от отпуската при напускане на предприятието. Такъв обикновено е случаят при отпуските по болест (до степента, в която неизползваното право в минали периоди не увеличава правото на такъв отпуск в бъдещи периоди), отпуск по майчинство или бащинство и компенсируеми отсъствия за участие като съдебен заседател или за


военен запас. Предприятието не признава задължение или разход до момента на отсъствието, понеже трудовият стаж


на наетите лица не увеличава размера на този доход.


Участие в разпределението на печалбата и програми за изплащане на премии


17. Предприятието признава очакваните разходи за участие в разпределението на печалбата и изплащането на премии съгласно условията на параграф 10 само тогава, когато:


а) за предприятието съществува настоящо правно или конструктивно задължение да направи такива плащания в резултат на минали събития; и


б) на задължението може да бъде направена надеждна приблизителна оценка.


Настоящо задължение е налице, когато и само когато предприятието няма друга реална алтернатива, освен да извърши плащанията.


18. Съгласно някои планове за участие в разпределението на печалбата наетите лица получават дял от печалбата само ако останат на работа в предприятието за определен срок. Такива планове създават конструктивно задължение, понеже наетите лица полагат труд, който увеличава сумата за изплащане, ако те останат на работа до края на определения срок. Оценяването на такива конструктивни задължения отразява възможността някои от наетите лица да напуснат, без да получат плащания за участие в разпределението на печалбата.


Пример, илюстриращ параграф 18


Разпределението на печалбата изисква предприятието да изплати определен процент от своята нетна печалба за годината на наетите лица, които са работили през цялата година. Ако никое от наетите лица не напусне през годината, общият сбор на плащанията за участие в разпределението на печалбата за годината ще бъде3 % от нетната печалба. Предприятието е преценило, че текучеството на персонала ще намали плащанията до 2,5 % от нетната печалба.


Предприятието признава задължение и разход в размер на 2,5 % от нетната печалба.


19. За предприятието може да не съществува правно задължение да изплаща премии. Въпреки това в някои случаи в него има практика за изплащането на такива премии. В такива случаи за предприятието съществува конструктивно задължение, понеже то няма реалистична алтернатива, освен да изплати премии. Оценяването на конструктивните задължения отразява възможността някои от наетите лица да напуснат, без да получат премия.


20. Предприятието може да направи надеждна приблизителна оценка на своето правно или конструктивно задължениепо плана за участие в разпределение на печалбата или изплащането на премии тогава и само тогава, когато:


а) формалните условия на плана съдържат формула за определяне на размера на дохода;


б) предприятието определя размера на сумите за изплащане преди финансовите отчети да бъдат оторизирани за издаване; или


в) миналата практика дава ясно доказателство за размера на конструктивното задължение на предприятието.


21. Задължението по планове за участие в разпределението на печалбата и за изплащане на премии е следствие от положения труд на наетите лица, а не от сделка със собствениците на предприятието. Следователно предприятието признава разходите по планове за участие в разпределението на печалбата и за изплащане на премии не като разпределение на нетната печалба, а като разход.


22. Ако плащанията за участие в разпределението на печалбата и изплащането на премии не са изискуеми изцяло в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили свързания с тях труд, тези плащания се считат за други дългосрочни доходи на наети лица (вж. параграфи 126-131).


Оповестяване


23. Въпреки че настоящият стандарт не изисква специфично оповестяване на краткосрочните доходи на наети лица, други стандарти може да изискват такива оповестявания. Например МСС 24 Оповестяване на свързани лица изисква оповестяване на информация относно доходите на наетия ключов ръководен персонал. МСС 1 Представяне на финансови отчети изисква предприятието да оповести разходите за доходи на наети лица.
ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ВНОСКИ И ПЛАНОВЕ С


ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ


24. Доходите след напускане включват например:


а) доходи по пенсиониране, като например пенсии; и


б) други доходи след напускане, като например застраховки "Живот" след напускане на работа и медицинско обслужване след напускане на работата.


Споразуменията, по силата на които предприятието осигурява доходи след напускане, представляват планове за доходи след напускане. Предприятието прилага настоящия стандарт по отношение на всички такива споразумения, без значение дали те включват или не създаването на отделно предприятие, което да получава вноските и което да изплаща доходите.


25. Плановете за доходи след напускане се класифицират или като планове с дефинирани вноски, или като планове с дефинирани доходи в зависимост от икономическата същност на плана, произтичаща от неговите принципни условия и правила. При планове с дефинирани вноски:


а) правното или конструктивно задължение на предприятието е ограничено до размера на сумата, която е уговорено да се внася във фонда. По този начин сумата на доходите след напускане, получена от наетото лице, се определя от размера на вноските, платени от предприятието (а може също и от наетото лице) по плана за доходи след напускане или на застрахователна компания, заедно с доходите от инвестициите, произтичащи от вноските; и


б) като последствие актюерският риск (че доходите ще бъдат по-малки от очакваните) и инвестиционният риск (че инвестираните активи няма да бъдат достатъчни за изплащане на очакваните доходи) се носят от наетото лице.


26. Примери за случаи, когато задължението на предприятието не е ограничено до сумата, която е уговорено да бъде внасяна във фонда, са тези, когато предприятието има правно или конструктивно задължение поради:


а) формула за доходи по плана, която не е свързана единствено с размера на вноските;


б) гаранция или индиректно чрез план, или директно като точно определена възвръщаемост върху вноските; или


в) такава неформално възприета практика, която поражда конструктивно задължение. Например конструктивно задължение може да възникне, когато предприятието има традиция да увеличава доходите на бивши наети лица, за да се компенсира инфлацията, макар че може да не съществува такова правно задължение.


27. При планове с дефинирани доходи:


а) задължението на предприятието е да осигури уговорените доходи на настоящите и бившите наети лица; и


б) актюерският риск (че доходите ще струват повече от очакваното) и инвестиционният риск по същество се носят от предприятието. Ако актюерският или инвестиционният опит водят до резултат, по-лош от очаквания, задължението на предприятието може да се увеличи.


28. Параграфи 29-42 по-долу изясняват разликата между планове с дефинирани вноски и планове с дефинирани доходи в контекста на планове на множество работодатели, държавни планове и при застраховани доходи.


Планове на множество работодатели


29. Предприятието класифицира план на множество работодатели като план с дефинирани вноски или като план с дефинирани доходи според неговите условия (включително всички конструктивни задължения, които са извън формализираните условия). Когато един план на множество работодатели е план с дефинирани доходи, предприятието:


а) отчита счетоводно своя пропорционален дял от задължението за изплащане на дефинирани доходи, от активите на плана и от разходите, свързани с плана по същия начин, по който отчита всички други планове с дефинирани доходи; и


б) оповестява информацията, изисквана съгласно параграф 120А.


30. Когато няма достатъчно информация, за да се използва методът за отчитане на дефинирани доходи по план на множество работодатели, който е план с дефинирани доходи, предприятието:


а) отчита плана според изискванията на параграфи 44-46, както ако това би бил план с дефинирани вноски;


б) оповестява:


i) факта, че планът е план с дефинирани доходи; и


ii) причината, поради която няма достатъчно информация, която да даде възможност на предприятието да отчете счетоводно този план като план с дефинирани доходи; и


в) до степента, до която даден излишък или недостиг по плана може да се отрази на размера на бъдещите вноски, оповестява допълнително:


i) всяка налична информация относно този излишък или недостиг;


ii) базата, която е използвана за определянето на този излишък или недостиг; и


iii) последиците за предприятието, ако има такива.


31. Пример за план на множество работодатели с дефинирани доходи е този, при който:


а) планът се финансира на "разходопокривна" база (на базата на текущите плащания при напускане - бел. ред.), така че: вноските се установяват на ниво, за което се очаква да бъде достатъчно за изплащането на доходите, които стават дължими през същия период, а бъдещите доходи, възникнали през текущия период, се изплащат от бъдещите вноски; и


б) доходите на наети лица се определят въз основа на продължителността на техния трудов стаж и участващите предприятия не разполагат с реалистични средства за оттегляне от плана, без да платят вноските, дължими за заработените от наетите лица доходи към датата на оттеглянето. Такъв план създава актюерски риск за предприятието: ако крайната стойност на вече заработените доходи към >M5 края на отчетния период <. е по-голяма от очакваната, предприятието ще трябва или да увеличи размера на вноските си, или да убеди наетите лица да приемат намаление на доходите. Следователно един такъв план е план с дефинирани доходи.


32. Когато е налице нужната информация относно план на множество работодатели, който е план с дефинирани доходи, предприятието отчита счетоводно своя пропорционален дял от задължението по изплащане на дефинирани доходи, от активите на плана и от разходите по доходите след напускане, свързани с плана, по същия начин, както при всеки друг план с дефинирани доходи. В някои случаи обаче предприятието може да не е в състояние да установи своя дял от основната финансова позиция и резултатите от дейността на плана с достатъчна за счетоводни цели надеждност.


Това може да възникне, ако:


а) предприятието няма достъп до информация относно плана, която да удовлетворява изискванията на настоящия стандарт; или


б) планът излага участващите предприятия на актюерски рискове, свързани с настоящите и бившите наети лица на други предприятия, в резултат на което няма последователна и надеждна база за разпределяне на задълженията, активите на плана и разходите между отделните предприятия, участващи в плана.


В тези случаи предприятието отчита плана, както ако това би бил план с дефинирани вноски и оповестява допълнителната информация, изисквана съгласно параграф 30.


32A. Възможно е да е налице договорно споразумение между плана на множество работодатели и участниците в него, в което да се определя по какъв начин излишъкът по плана ще бъде разпределен между участниците (или ще бъде финансиран недостигът). Участник в план на множество работодатели с такова споразумение, който отчита този план като план с дефинирани вноски в съответствие с параграф 30, признава актива или пасива, който възниква от договорното споразумение и произтичащия приход или разход в текущата печалба или загуба.


Пример, илюстриращ параграф 32А


Предприятие, което участва в план с дефинирани доходи на множество работодатели, не изготвя оценки на плана на база МСС 19. Следователно то отчита плана, както ако той беше план с дефинирани вноски. Оценката на финансирането не на базата на МСС 19 показва недостиг в плана в размер на 100 милиона. По силата на договор планът е приел схема на вноски от участващите в него работодатели, при която недостигът се елиминира през следващите пет години. Общите вноски на предприятието по силата на договора възлизат на 8 милиона.


Предприятието признава задължение за вноските, коригирано за отразяване на стойността на парите във времето, и разход в същия размер в текущата печалба или загуба.


32Б. МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи изисква предприятието да признае или да оповести информация относно определени условни задължения. В контекста на план на множество работодатели условно задължение може да възникне например при:


а) актюерски загуби, свързани с други участващи предприятия, понеже всяко предприятие, което участва в план на множество работодатели, споделя актюерските рискове на всяко от другите участващи предприятия; или


б) всяка отговорност съгласно условията на даден план да се финансира всеки недостиг по него, ако други предприятия прекратят участието си.


33. Плановете на множество работодатели се различават от групово администрираните планове. Групово администри- раният план е просто съвкупност от планове на отделни работодатели, съчетани така, че да позволят на участващите работодатели да обединят своите активи за целите на инвестирането и да намалят разходите за управление на инвестициите и административните разходи, но исканията, които могат да се предявят на отделните работодатели, са ограничени само до доходите на техните собствени наети лица. Групово администрираните планове не пораждат особени счетоводни проблеми, тъй като информацията е налична, за да се позволи те да бъдат третирани по същия начин както всеки друг план на един работодател, а и тъй като такива планове не излагат участващите предприятияна актюерски рискове, свързани с настоящи и бивши наети лица на други предприятия. Определенията в настоящия стандарт изискват предприятието да класифицира групово администрираните планове като планове с дефинирани вноски или като планове с дефинирани доходи в зависимост от условията на плана (включително всяко конструктивно задължение, което е извън формалните условия).


Планове с дефинирани доходи, при които се споделят рискове между различни предприятия под общ контрол


34. Плановете с дефинирани доходи, при които се споделят рискове между различни предприятия под общ контрол, например компания майка и нейните дъщерни предприятия, не са планове на множество работодатели.


34А. Предприятието, участващо в такъв план, следва да получи информация за плана като цяло, оценен в съответствие с МСС 19 на база предположения, които са приложими за плана като цяло. Ако е налице договорно споразумение или заявена политика за начисляване на нетните разходи за дефинирани доходи за плана като цяло, оценени в съответствие с МСС 19 от отделните предприятия от групата, в отделните или индивидуалните си финансови отчети предприятието признава така начислените нетни разходи за дефинирани доходи. Ако не съществува такова споразумение или политика, нетните разходи за дефинирани доходи се признават в отделните или индивидуалните финансови отчети на онова предприятие от групата, което е работодателят, законно финансиращ плана. В отделните или индивидуалните си финансови отчети другите предприятия от групата признават разход, равен на дължимата от тях вноска за периода.


34Б. Участието в такъв план представлява сделка със свързани лица за всяко отделно предприятие в групата. Следователно в отделните или индивидуалните си финансови отчети предприятието прави следните оповестявания:


а) договорното споразумение или заявена политика за начисляване на нетните разходи за дефинирани доходи или факта, че няма такава политика;


б) политиката за определяне на вноската, която трябва да бъде платена от предприятието;


в) ако предприятието отчита разпределение на нетните разходи за дефинирани доходи в съответствие с параграф 34А, пълната информация за плана като цяло в съответствие с параграфи 120-121;


г) ако предприятието отчита платимата за периода вноска в съответствие с параграф 34А, пълната информация за плана като цяло, която се изисква в съответствие с параграф 120А, букви б)-д), й), н), о), р) и параграф 121. Другите оповестявания, изисквани по параграф 120А, не са приложими.


35. [Заличен]


Държавни планове


36. Предприятието отчита един държавен план по същия начин както план на множество работодатели (вж. параграфи 29 и 30).


37. Държавните планове са създадени по силата на законодателството, за да обхванат всички предприятия (или всички предприятия от дадена категория, например дадена промишленост) и се ръководят от националната или местната власт или от друг орган (например автономна агенция, създадена конкретно за тази цел), който не е обект на контрол или влияние от страна на отчитащото се предприятие. Някои планове, създадени от дадено предприятие, осигуряват както задължителни доходи, които заместват доходите, които иначе биха били обхванати от държавния план, така и допълнителни доброволни доходи. Такива планове не са държавни планове.


38. Държавните планове се характеризират по своята същност като планове с дефинирани доходи или планове с


дефинирани вноски в зависимост от задължението на предприятието по плана. Много държавни планове се финансират на "разходопокривна" база: вноските са определени на ниво, за което се очаква да бъде достатъчно за изплащане на необходимите доходи, които стават изискуеми през същия период; бъдещите доходи, заработени през текущия период, ще бъдат изплащани от бъдещи вноски. Въпреки това при повечето държавни планове за


предприятието не съществува правно или конструктивно задължение да изплаща тези бъдещи доходи: неговото единствено задължение е да плаща вноските, когато станат дължими, и ако предприятието престане да наема членове


на държавния план, за същото няма да съществува задължение да изплаща доходите, заработени от собствените му наети лица през предходни години. Поради тази причина държавните планове обикновено са планове с дефинирани вноски. Обаче в редките случаи, когато един държавен план представлява план с дефинирани доходи, предприятието прилага изискванията, посочени в параграфи 29 и 30.


Застраховани доходи


39. Предприятието може да плаща застрахователни премии за финансиране на план за доходи след напускане.


Предприятието третира един такъв план като план с дефинирани вноски, освен ако то ще има (или директно, или индиректно чрез плана) правно или конструктивно задължение или да:


а) плаща доходите на наетите лица директно, когато те станат изискуеми; или


б) плаща допълнителни суми, ако застрахователят не изплаща всички бъдещи доходи на наетите лица, свързани с трудовия стаж на същите за текущия и миналите периоди.


Ако предприятието се ангажира с такова правно или конструктивно задължение, същото третира плана като план с дефинирани доходи.


40. Не е задължително доходите, обезпечени от застрахователен договор, да имат директна или автоматична връзка със задължението на предприятието за изплащане на доходи на наетите лица. Плановете за доходи след напускане, които включват застрахователни договори, са обект на същото разграничение между счетоводното отчитане и финансирането, както и при другите финансирани планове.


41. Когато предприятието финансира задължение за изплащане на доходи след напускане чрез вноски по застрахователна полица, според която предприятието (или директно, индиректно чрез плана, посредством механизма за определяне на бъдещи премии, или посредством взаимоотношение на свързано лице със застрахователя) запазва правно или конструктивно задължение, плащането на премиите не се равнява на споразумение за дефинирани вноски. Следователно предприятието:


а) отчита счетоводно квалифицирана застрахователна полица като актив на плана (вж. параграф 7); и


б) признава други застрахователни полици като права за възстановяване (ако тези полици отговарят на критериите по параграф 104А).


42. Когато застрахователната полица е на името на определен участник в плана или на група участници в плана и предприятието няма никакво правно или конструктивно задължение да покрива каквито и да било загуби по полицата, то предприятието няма задължение да изплаща доходи на наетите лица, а застрахователят носи единствен отговорността за изплащането на тези доходи. Плащането на фиксирани премии съгласно такива договори представлява по своята същност по-скоро уреждане на задължението по изплащане на доходи на наетите лица, отколкото инвестиция за посрещане на това задължение. Следователно предприятието вече няма актив или задължение. Поради това то третира такива плащания като вноски по план с дефинирани вноски.


ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ВНОСКИ


43. Счетоводното отчитане на плановете с дефинирани вноски е пряко, понеже задължението на отчитащото се предприятие за всеки период се определя от размера на сумите, които трябва да се внесат за този период. Следователно не се изискват актюерски предположения за оценяването на задължението или на разхода и не съществува възможност за каквито и да било актюерски печалби или загуби. Също така задълженията се измерват на недисконтирана база, освен в случаите, когато същите не са напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили свързания с тях труд.


Признаване и оценяване


44. Когато наето лице е положило труд за дадено предприятие през определен период, предприятието признава дължимите вноски по плана с дефинирани вноски в замяна на този положен труд:


а) като задължение (начислен разход) след приспадане на всички вече платени вноски. Ако вече платената вноска надвишава дължимата вноска за положения труд преди >M5 края на отчетния период <., предприятието признава това превишение като актив (предплатен разход) до степента, до която това авансово плащане ще доведе например до намаление на бъдещи плащания или възстановяване на парични средства; и


б) като разход, освен ако друг стандарт не изисква или позволява включването на вноската в стойността на даден актив (вж. например МСС 2 Материални запаси и МСС 16 Имоти, машини и съоръжения).


45. Когато вноските по плана с дефинирани вноски не са изцяло дължими в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили свързания с тях труд, тези вноски следва да бъдат дисконтирани, като се използва дисконтовият процент, посочен в параграф 78.


Оповестяване


46. Предприятието оповестява сумата, призната като разход по плановете с дефинирани вноски.


47. Когато се изисква от МСС 24, предприятието оповестява информация относно вноските по планове с дефинирани вноски за ключовия ръководен персонал.


ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ


48. Счетоводното отчитане на плановете с дефинирани доходи е сложно, понеже са необходими актюерски предположения за оценяването на задължението и разхода и съществува възможност за възникване на актюерски печалби и загуби. Освен това задълженията се оценяват на дисконтирана база, понеже е възможно те да бъдат уредени много години след положения за тях труд от страна на наетите лица.


Признаване и оценяване


49. Плановете с дефинирани доходи могат да бъдат нефинансирани или могат да бъдат изцяло или частично финансирани


от вноските на предприятието и понякога на неговите наети лица в отделно предприятие или фонд, който юридически е отделен от отчитащото се предприятие и от който фонд се изплащат доходите на наетите лица. Изплащането на финансирани по план доходи, когато те станат изискуеми, зависи не само от финансовото състояние и резултатите от инвестициите на фонда, но също така и от способността (и желанието) на предприятието да попълни всеки недостиг в активите на фонда. Следователно по същество предприятието поема актюерските и инвестиционните рискове, свързани с плана. Следователно признатите разходи по план с дефинирани доходи не са непременно равни на сумата на дължимите за периода вноски.


50. Счетоводното отчитане в предприятието на планове с дефинирани доходи включва следните стъпки:


а) използване на актюерски техники за изготвяне на надеждна приблизителна оценка за размера на доходите, които наетите лица са заработили в замяна на положения от тях труд през текущия и предходните периоди. Това налага предприятието да определи каква част от доходите се отнасят за текущия период и каква част - за предходни периоди (вж. параграфи 67-71) и да направи приблизителна оценка (актюерски предположения) относно демографските променливи (като текучество и смъртност на наетите лица) и финансовите променливи (като бъдещо нарастване на заплатите и разходи за медицинско обслужване), които ще повлияят върху стойността на доходите (вж. параграфи 72-91);


б) дисконтиране на тези доходи, като се използва кредитният метод на прогнозираните единици, с цел определяне на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, както и на разходите за текущ трудов стаж (вж. параграфи 64-66);


в) определяне на справедливата стойност на всички активи на плана (вж. параграфи 102-104);


г) определяне на общата сума на актюерските печалби и загуби, както и на размера на тези актюерски печалби и загуби, който следва да бъде признат (вж. параграфи 92-95);


д) когато планът се въвежда първоначално или е изменен, определяне на възникващите разходи за минал трудов стаж (вж. параграфи 96-101); и


е) когато планът е бил съкратен или уреден, определяне на получената като резултат печалба или загуба (вж.


параграфи 109-115).


Когато предприятието има повече от един план с дефинирани доходи, същото прилага тези процедури за всеки съществен план поотделно.


51. В някои случаи приблизителните оценки, осреднените величини и компютърните модели могат да осигурят надеждна приблизителност на детайлните изчисления, пояснени в настоящия стандарт.


Счетоводно отчитане на конструктивно задължение


52. Предприятието отчита не само своето правно задължение съгласно формалните условия на план с дефинирани доходи, но също така и всички конструктивни задължения, които възникват вследствие на неформалната практика на предприятието. Неформално възприетата практика поражда конструктивно задължение, когато предприятието няма


реална алтернатива, освен да изплати доходи на наетите лица. Пример за конструктивно задължение е когато промяна


в неформално възприетата практика на предприятието би причинила неприемлива вреда във взаимоотношенията на същото с неговите наети лица.


53. Формалните условия на план с дефинирани доходи може да позволяват на предприятието да прекрати своето задължение по плана. Въпреки това за предприятието обикновено е трудно да отмени плана, ако иска да задържи наетите лица. Следователно при отсъствие на доказателство за противното счетоводното отчитане на доходите след напускане предполага, че предприятието, което текущо обещава такива доходи, ще продължи да прави това през оставащия трудов стаж на наетите лица.


Баланс


54. Сумата, призната като задължение по изплащане на дефинирани доходи, представлява нетния сбор от следните суми:


а) настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи към датата на баланса (вж. параграф 64);


б) плюс всички актюерски печалби (намалени с всички актюерски загуби), непризнати поради прилагане на третирането, изложено в параграфи 92 и 93;


в) минус всички разходи за минал трудов стаж, които още не са признати (вж. параграф 96);


г) минус справедливата стойност към датата на баланса на активите на плана (ако има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно (вж. параграфи 102-104).


55. Настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи представлява брутното задължение преди приспадане на справедливата стойност на всички активи на плана.


56. Предприятието определя настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи, както и справедливата стойност на всички активи на плана достатъчно редовно, така че сумите, признати във финансовите отчети, да не се различават съществено от тези, които ще бъдат определени към M5 края на отчетния период.


57. Настоящият стандарт насърчава, но не изисква предприятието да привлече квалифициран актюер при оценяването на всички съществени задължения за доходи след напускане. Поради практически съображения предприятието може да изиска от квалифициран актюер да извърши подробна оценка на задължението преди M5 края на отчетния период. Въпреки това резултатите от тази оценка се актуализират по повод на всички съществени сделки и други съществени изменения в обстоятелствата (включително изменения в пазарните цени и лихвените проценти) до M5 края на отчетния период.


58. Сумата, определена съгласно изискванията на параграф 54, може да бъде отрицателна (актив). Предприятието оценява получения актив на по-ниската от:


а) сумата, определена съгласно изискванията на параграф 54; и б) сбора на:


i) всички кумулативни непризнати нетни актюерски загуби и разходи за минал трудов стаж (вж. параграфи 92, 93 и 96); и


ii) настоящата стойност на всички налични икономически изгоди под формата на възстановени от плана средства или бъдещи намаления на вноските по плана; сегашната стойност на тези икономически изгоди трябва да бъде определена с помощта на дисконтовия процент, посочен в параграф 78.


58А. Прилагането на параграф 58 не води до признаване на печалба единствено в резултат на актюерска загуба или разходи за минал трудов стаж през текущия период, или до загуба, която се признава единствено в резултат на актюерска печалба през текущия период. Следователно в съответствие с параграф 54 предприятието незабавно признава посочените по-долу суми до степента, в която те възникват, докато активът по дефинирани доходи се признава в съответствие с параграф 58, буква б):


а) нетните актюерски загуби от текущия период и разходите за минал трудов стаж от текущия период до степента, в която те надвишават всяко намаление на настоящата стойност на икономическите изгоди, посочени в параграф 58, буква б), подточка ii). Ако няма промяна или има увеличение на настоящата стойност на икономическите изгоди, пълната сума на нетните актюерски загуби от текущия период и разходите за минал трудов стаж от текущия период незабавно следва да бъде призната съгласно параграф 54;


б) нетните актюерски печалби от текущия период след приспадане на разходите за минал трудов стаж от текущия период до степента, в която те надвишават всяко увеличение на настоящата стойност на икономическите изгоди, посочени в параграф 58, буква б), подточка ii). Ако няма промяна или има намаление на настоящата стойност на икономическите изгоди, пълната сума на нетните актюерски печалби от текущия период, след приспадане на разходите за минал трудов стаж от текущия период, незабавно следва да бъде призната съгласно параграф 54.


58Б. Параграф 58А е приложим за дадено предприятие единствено ако то разполага, в началото или в края на счетоводния


период, с излишък12 по план с дефинирани доходи и то не може въз основа на съществуващите условия на плана да


си възстанови изцяло този излишък чрез възстановявания на средства или намаления на бъдещите вноски. В такива случаи разходите за минал трудов стаж и актюерските загуби, които възникват през периода, чието признаване е отсрочено съгласно параграф 54, ще увеличат посочената в параграф 58, буква б), подточка i) сума. Ако това


увеличение не бъде компенсирано със същото намаление на настоящата стойност на икономическите изгоди, които отговарят на изискванията за признаване съгласно параграф 58, буква б), подточка ii), ще е налице увеличение в нетната обща сума, посочена в параграф 58, буква б), и съответно, признатата печалба. Параграф 58А забранява признаването на печалба при тези обстоятелства. Обратен ефект възниква по отношение на актюерските печалби, които възникват през периода, чието признаване е отсрочено съгласно параграф 54, до степента, до която актюерските печалби намаляват кумулативните непризнати актюерски загуби. Параграф 58А забранява признаването


на загуба при тези обстоятелства. За примери за прилагането на настоящия параграф вж. допълнение В.


59. Актив може да възникне, когато един план с дефинирани доходи е бил финансиран повече от необходимото или в определени случаи, когато се признават актюерски печалби. В такива случаи предприятието признава актив, защото:


а) то контролира ресурс, който представлява възможността да се използва излишъка за получаване на бъдещи ползи;


б) този контрол е резултат от минали събития (вноски, платени от предприятието, и положен труд от наетото лице); и


в) то разполага с бъдещи икономически изгоди под формата на намаление на бъдещи вноски или възстановяване


на парични средства директно в негова полза или индиректно в полза на друг план с недостиг.


60. Ограничението в параграф 58, буква б) не отменя отложеното признаване на определени актюерски загуби (вж. параграфи 92 и 93) и определени разходи за минал трудов стаж (вж. параграф 96), различни от посочените в параграф 58А. Обаче това ограничение има предимство над преходната опция в параграф 155, буква б). Параграф 120А, буква е), подточка iii) изисква предприятието да оповести всички суми, непризнати като актив, заради ограничението в параграф 58, буква б).


Пример, илюстриращ параграф 60


План с дефинирани доходи има следните характеристики:
Настояща стойност на задължението 1100
Справедлива стойност на активите на плана (1 190)
  (90)
Непризнати актюерски загуби (110)
Непризнати разходи за минал трудов стаж (70)
Непризнато увеличение на задължението от първоначалното прилагане на стандарта (50)
съгласно параграф 155, буква б)  
Отрицателна стойност, определена съгласно параграф 54 (320)
Настояща стойност на съществуващите бъдещи възстановявания на средства и намаления на бъдещи вноски 90
Ограничението съгласно параграф 58, буква б) се изчислява, както следва:  
Непризнати актюерски загуби 110
Непризнати разходи за минал трудов стаж 70
Настояща стойност на съществуващите бъдещи възстановявания на средства и 90
намаления на бъдещите вноски  
Ограничение 270
270 е по-малко от 320. Следователно предприятието признава актив в размер на 270 и оповестява, че ограничението е намалило балансовата сума на актива с 50 единици (вж. параграф 120А, буква е), подточка iii).


Печалба или загуба за периода


61. Предприятието признава нетния сбор на следните суми в печалбата или загубата за периода, освен в случаите, когато друг стандарт изисква или разрешава тяхното включване в цената на придобиване (себестойността) на актив:


а) разходите за текущ трудов стаж (вж. параграфи 63-91);


б) разходите за лихви (нарастването на стойността на дохода на наетите лица - бел. ред.) (вж. параграф 82);


в) очакваната възвръщаемост от активите на всеки план за доходи на наети лица (вж. параграфи 105-107) и от всички права за възстановяване (вж. параграф 104А);


г) актюерските печалби и загуби, както това се изиска в съответствие със счетоводната политика на предприятието


(вж. параграфи 92 и 93Г);


д) разходите за минал трудов стаж (вж. параграф 96);


е) ефектът от всякакви съкращения или уреждания (вж. параграфи 109 и 110); и


ж) ефектът от ограничението в параграф 58, буква б), освен ако не е признат извън печалбата или загубата в съответствие с параграф 93В.


62. Други стандарти изискват включването на определени разходи за доходи на наети лица в цената на придобиване


(себестойността) на активи като материални запаси или имоти, машини, съоръжения и оборудване (вж. МСС 2


Материални запаси и МСС 16 Имоти, машини и съоръжения). Всички разходи за доходи след напускане, включени


в цената на придобиване (себестойността) на такива активи, обхващат приложимата част от компонентите, изброени в параграф 61.


Признаване и оценяване: настояща стойност на задължения по изплащане на дефинирани доходи и разходи за текущ трудов стаж


63. Крайната стойност на плана с дефинирани доходи може да бъде повлияна от много променливи, като окончателни заплати, текучество и смъртност на наетите лица, тенденции в разходите за медицинско обслужване, и за финансираните планове - доходите от инвестирането на активите на плана. Крайната стойност на плана е несигурна и тази несигурност е вероятно да продължи за дълъг период от време. За да се оцени настоящата стойност на задълженията по изплащане на доходи след напускане, както и на свързаните с тях разходи за текущ трудов стаж, е необходимо да се:


а) приложи актюерски метод на оценка (вж. параграфи 64-66);


б) отнесат доходите по периоди от трудовия стаж (вж. параграфи 67-71); и


в) направят актюерски предположения (вж. параграфи 72-91).


Актюерски метод на оценка


64. Предприятието използва кредитния метод на прогнозираните единици за определяне на настоящата стойност на своите задължения по изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи за текущ трудов стаж, както и където е приложимо, разходи за минал трудов стаж.


65. Кредитният метод на прогнозираните единици (понякога познат като метод на начисляваните доходи пропорционално на трудовия стаж или като метод на съотношението доходи/години трудов стаж) разглежда всеки период от трудовия стаж като пораждащ допълнителна единица право на доходи (вж. параграфи 67-71) и оценява всяка такава единица поотделно, за да се достигне окончателното задължение (вж. параграфи 72-91).


Пример, илюстриращ параграф 65


При прекратяване на трудовата заетост на дадено лице е платима като доход еднократна обща сума, която е равна на 1 % от последната му заплата за всяка година от трудовия стаж. Заплатата през първата година е 10 000 и се приема, че тя ще нараства със 7 % (капитализирано) всяка година. Използваният дисконтов процент е 10 % годишно. Таблицата по-долу показва как се формира задължението за едно наето лице, което се очаква да напусне в края на петата година, като се приема, че няма изменения в актюерските предположения. За опростяване в този пример се игнорират допълнителните корекции, необходими за отразяването на вероятността наетото лице да напусне предприятието на по-ранна или по-късна дата.
Година 1 2 3 4 5
           
- предходни години 0 131 262 393 524
           
- текуща година (1 131 131 131 131 131
% от последната заплата)          
- текуща и 131 262 393 524 655
предходни години          
Начално - 89 196 324 476
задължение          
Лихва в размер на 10 % - 9 20 33 48
           
Година 1 2 3 4 5
           
Разходи за текущ трудов стаж 89 98 108 119 131
           
Крайно задължение 89 196 324 476 655
Забележка:


1. Началното задължение представлява настоящата стойност на доходите, отнасящи се за предходни години.


2. Разходите за текущ трудов стаж представляват настоящата стойност на доходите, отнасящи се за текущата година.


3. Крайното задължение представлява настоящата стойност на доходите, отнасящи се за текущата и предходните години.


66. Предприятието дисконтира цялата сума на задължението по изплащане на доходи след напускане, дори ако част от задължението става изискуемо в рамките на дванадесет месеца след датата на баланса.


Отнасяне на доходите на наетите лица по периоди на трудов стаж


67. При определяне на настоящата стойност на своето задължение по изплащане на дефинирани доходи и свързаните с него разходи за текущ трудов стаж и където е приложимо, разходите за минал трудов стаж, предприятието отнася доходите по периоди на трудовия стаж съгласно формулата за доходите на плана. Обаче ако трудовият стаж на наетото лице е в по-късните години и това води до съществено по-високо ниво на доходи, отколкото трудовия стаж в по-ранните години, предприятието отнася доходите на линейна база от:


а) най-ранната датата, от която трудовият стаж на наетото лице води до доходи по този план (без значение дали доходите са зависими от по-нататъшния трудов стаж); до


б) датата, от която по-нататъшният трудов стаж на наетото лице не води до съществена сума от по-нататъшни доходи по този план, освен при по-нататъшни повишения на заплатите.


68. Кредитният метод на прогнозираните единици изисква предприятието да отнесе доход към текущия период (с цел определяне на разходите за текущ трудов стаж) и към текущия и предходните периоди (с цел определяне на настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи). Предприятието отнася доход за тези периоди, през които възниква задължението по осигуряване на доходи след напускане. Това задължение възниква при полагането на труд от страна на наетите лица в замяна на доходи след напускане, които предприятието очаква да изплати през бъдещи отчетни периоди. Актюерските техники позволяват на предприятието да оцени това задължение с достатъчна надеждност, за да бъде оправдано признаването на задължение.


Пример, илюстриращ параграф 68


1. План с дефинирани доходи осигурява доход под формата на еднократна обща сума от 100 единици, платими при пенсиониране за всяка година прослужен трудов стаж.


Доходът от 100 единици се отнася за всяка година. Разходите за текущ трудов стаж представляват настоящата стойност на 100 единици, умножена по броя на годините прослужен трудов стаж до датата на баланса.


Ако доходът е платим в момента, когато наетото лице напуска предприятието, разходите за текущ трудов стаж и настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи отразяват датата, на която наетото лице се очаква да напусне. По този начин, поради ефекта на дисконтирането, тези суми са по-малки от сумите, които биха били определени, ако наетото лице напусне на датата на баланса.


2. План осигурява месечна пенсия в размер на 0,2 % от последната заплата за всяка година прослужен трудов стаж. Пенсията е платима след навършване на 65-годишна възраст.


Доход, равен на настоящата стойност към очакваната дата на пенсиониране на месечна пенсия в размер на 0,2 % от предвижданата последна заплата и платим от предвижданата дата на пенсиониране до очакваната дата на смърт, се отнася за всяка година от трудовия стаж. Разходите за текущ трудов стаж представляват настоящата стойност на този доход. Настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи е равна на настоящата стойност на месечните плащания на пенсия в размер на 0,2 % от последната заплата, умножени по броя на годините на трудовия стаж до датата на баланса. Разходите за текущ трудов стаж и настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи се дисконтират, понеже изплащането на пенсия започва при навършване на 65-годишна възраст.


69. Трудовият стаж на наетите лица поражда задължение съгласно плана с дефинирани доходи, дори ако доходите са зависими от полагане на труд в бъдеще (с други думи те не са безусловно придобити). Трудовият стаж на наетите лица преди датата на безусловно придобиване на правото поражда конструктивно задължение, понеже на датата на всеки следващ баланс размерът на бъдещия трудов стаж, който наетото лице ще трябва да отработи, преди да получи право на доходи, намалява. При оценяването на своето задължение по изплащане на дефинирани доходи предприятието отчита вероятността някои от наетите лица да не отговорят на изискванията за безусловно придобиване на права. Аналогично, въпреки че някои доходи след напускане, например доходи за медицинско обслужване след напускане, стават платими само ако възникне точно определено събитие, когато наетото лице вече не е на работа, задължението възниква, когато то полага труд и придобива стаж, който ще му осигури право на доходи, ако възникне даденото събитие. Вероятността, че даденото събитие ще възникне, влияе на оценяването на задължението, но не определя дали задължението съществува.


Примери, илюстриращи параграф 69


1. План изплаща доход от 100 единици за всяка година трудов стаж. Правото на доходите се придобива безусловно след десет години трудов стаж.


Доход от 100 единици се отнася за всяка година. През всяка от първите десет години разходите за текущ трудов стаж и сегашната стойност на задължението отразяват вероятността, че някое от наетите лица може да не достигне десетте години трудов стаж.


2. План изплаща доход от 100 единици за всяка година трудов стаж, без да се включва трудовият стаж преди навършване на 25-годишна възраст. Безусловните права върху доходите се получават незабавно.


За трудовия стаж до 25-годишна възраст не се отнасят никакви доходи, понеже трудовият стаж преди тази възраст не води до доходи (условни или безусловни). Доход от 100 единици се отнася за всяка следваща година.


70. Задължението се увеличава до датата, когато по-нататъшният трудов стаж на наетото лице не води до съществено


изменение на по-нататъшните доходи. Следователно всички доходи се отнасят за периодите, завършващи на или преди тази дата. Доходите се отнасят по отделни счетоводни периоди съгласно формулата за доходи по плана. Обаче


ако трудовият стаж на наетото лице в по-късни години води до съществено по-високо ниво на доходи, отколкото трудовият му стаж в по-ранните години, предприятието отнася доходите на линейна база до датата, когато по-нататъшният трудов стаж на наетото лице не води до съществена сума от по-нататъшни доходи. Това е така, защото трудовият стаж на наетото лице през целия период накрая води до по-високо ниво на доходи.


Примери, илюстриращи параграф 70


1. План изплаща доход под формата на еднократна обща сума в размер на 1 000 единици, правата по който се придобиват след десет години трудов стаж. Планът не осигурява по-нататъшни доходи за следващите години на трудовия стаж.


Доход от 100 единици (1 000 делено на десет) се отнася за всяка от първите десет години. Разходите за текущ трудов стаж през всяка от първите десет години отразяват вероятността, че наетото лице може да не достигне десетте години трудов стаж. За следващите години не се отнасят доходи.


2. План изплаща еднократна обща сума като пенсионен доход в размер на 2 000 единици на всички наети лица от персонала, които са все още на служба на 55-годишна възраст, след като имат 20 години трудов стаж, или които са все още на служба на 65-годишна възраст независимо от продължителността на техния трудов стаж.


За наетите лица, които идват на служба преди 35-годишна възраст, трудовият стаж: първо носи доходи съгласно плана на възраст 35 години (наето лице може да напусне на възраст 30 години и да се върне на 33-годишна възраст, без това да се отрази на размера или времето на доходите). Тези доходи са зависими от по-нататъшния трудов стаж. Също така трудовият стаж след 55-годишна възраст не води до съществена сума от по-нататъшни доходи. За тези наети лица предприятието отнася доход в размер на 100 единици (2 000 делено на 20) за всяка година от 35- до 55-годишна възраст.


За наетите лица, които започват работа между 35- и 45-годишна възраст, трудовият стаж над двадесет години няма да доведе до съществена сума от по-нататъшни доходи. За тези наети лица предприятието отнася доход в размер на 100 единици (2 000 делено на 20) за всяка година от първите двадесет.


За наето лице, което започва работа на 55-годишна възраст, трудовият стаж над десет години няма да доведе до съществена сума от по-нататъшни доходи. За такова наето лице предприятието отнася доход в размер на 200 единици (2 000 делено на 10) за всяка година от първите двадесет.


За всички наети лица разходите за текущ трудов стаж и настоящата стойност на задължението отразяват вероятността наетото лице да не натрупа необходимия трудов стаж.


3. Програма за медицинско обслужване след напускане възстановява 40 % от разходите на наетото лице за медицинско обслужване след напускане, ако то напусне (излезе в пенсия - бел. ред.) след повече от десет и по-малко от двадесет години трудов стаж и 50 % от тези разходи, ако наетото лице напусне след двадесет или повече години трудов стаж.


Съгласно формулата за доходи по плана предприятието отнася 4 % от настоящата стойност на очакваните разходи за медицинско обслужване (40 % делено на десет) за всяка от първите десет години и 1 % (10 % делено на десет) за всяка от вторите десет години. Разходите за текущ трудов стаж през всяка година отразяват вероятността наетото лице да не натрупа необходимия трудов стаж, за да получи част от или всички доходи. За наетите лица, за които се очаква да напуснат в рамките на десет години, не се отнасят доходи.


4. Програма за медицинско обслужване след напускане възстановява 10 % от разходите на наетото лице


за медицинско обслужване след напускане, ако то напусне предприятието след повече от десет и по-малко от двадесет години трудов стаж и 50 % от тези разходи, ако наетото лице напусне след двадесет или повече години трудов стаж.


Трудовият стаж в по-късните години води до съществено по-високо ниво на доходите, отколкото този през по-ранните години. Следователно за наетите лица, за които се очаква да напуснат след двадесет или повече години, предприятието отнася доходи на линейна база съгласно параграф 68. Трудовият стаж над двадесет години не води до съществена сума в по-нататъшните доходи. Следователно доходът, отнесен за всяка от първите двадесет години, е равен на 2,5 % от настоящата стойност на очакваните разходи за медицинско обслужване (50 % делено на двадесет).


За наетите лица, за които се очаква да напуснат след десет до двадесет години, доходът, отнесен за всяка от първите десет години, е равен на 1 % от настоящата стойност на очакваните разходи за медицинско обслужване. За тези наети лица не се отнася доход за трудовия стаж между края на десетата година и очакваната дата на напускане.


За наетите лица, за които се очаква да напуснат в рамките на десет години, не се отнасят доходи.


71. Когато размерът на дохода е постоянен процент от последната заплата за всяка година прослужен трудов стаж, бъдещите увеличения на заплатата ще се отразят на размера на необходимата сума за уреждане на задължението, което съществува по повод на трудовия стаж преди >M5 края на отчетнияпериод <,, но не създават допълнително задължение. Следователно:


а) за целите на параграф 67, буква б) увеличенията на заплатата не водят до допълнителни доходи, въпреки че размерът на доходите зависи от последната заплата; и


б) размерът на дохода, отнесен за всеки период, е постоянен процент от заплатата, с която е обвързан този доход.


Пример, илюстриращ параграф 71


Наети лица от персонала имат право на доход в размер на 3 % от последната заплата за всяка година прослужен трудов стаж преди 55-годишна възраст.


За всяка година до 55-годишна възраст се отнася доход в размер на 3 % от очакваната последна заплата.


Това е датата, след която по-нататъшният трудов стаж на наетото лице не води до съществена сума от по-нататъшни доходи по плана. За трудовия стаж след тази възраст не се отнасят доходи.


Актюерски предположения


72. Актюерските предположения следва да бъдат непредубедени и взаимно съвместими.


73. Актюерските предположения представляват за предприятието най-добрата приблизителна оценка на променливите,


които определят крайната стойност на осигуряваните доходи след напускане. Актюерските предположения обхващат:


а) демографски предположения относно бъдещите характеристики на настоящите и бившите наети лица (и лицата


на тяхна издръжка), които отговарят на изискванията за получаване на доходи. Демографските предположения третират такива въпроси като:


i) смъртност както по време на трудовото правоотношение, така и след това;


ii) темп на текучеството на наетите лица, нетрудоспособност и преждевременно пенсиониране;


iii) процент на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; и


iv) размер на исковете по плановете за медицинско обслужване; и


б) финансови предположения, третиращи такива въпроси като:


i) дисконтов процент (вж. параграфи 78-82);


ii) нива на бъдещи заплати и доходи (вж. параграфи 83-87);


iii) в случаите на доходи под формата на медицинско обслужване, разходите за бъдещо медицинско обслужване, включително, където е съществена, стойността на администрирането на исковете и на изплащането на доходите (вж. параграфи 88-91); и


iv) очакваната норма на възвръщаемост от активите на плана (вж. параграфи 105-107).


74. Актюерските предположения са непредубедени, ако те не са нито непредпазливи, нито прекалено консервативни.


75. Актюерските предположения са взаимно съвместими, ако те отразяват икономическите зависимости между факторите, като например инфлация, темп на увеличаване на заплатите, възвръщаемост от активите на плана и дисконтовите проценти. Например всички предположения, които са зависими от определено ниво на инфлация (като предположения относно лихвените равнища и увеличения на заплатите и доходите), във всеки даден бъдещ период предполагат едно и също ниво на инфлация за този период.


76. Предприятието определя дисконтовия процент и другите финансови предположения в номинално изражение, освен когато приблизителните оценки в реално изражение (коригирани с инфлацията) са по-надеждни, например в условията на свръхинфлационна икономика (вж. МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики) или когато доходите са обвързани с индекси и съществува развит пазар на обвързани с индекси облигации в същата валута и срокове.


77. Финансовите предположения трябва да бъдат базирани на пазарните очаквания към >M5 края на отчетния период < за периода, през който следва да бъдат уредени задълженията.


Актюерски предположения: дисконтов процент


78. Процентът, използван за дисконтиране на задълженията за изплащане на доходи след напускане (както финансирани, така и нефинансирани), се определя в съответствие с пазарната доходност към >M5 края на отчетния период <на първокачествени корпоративни облигации. В страните, където не съществува силноразвит пазар на такива облигации, се използва пазарната доходност (към датата на баланса) на държавни облигации. Валутата и срокът на корпоративните или държавните облигации трябва да съответстват на валутата и очаквания срок на задълженията по изплащане на доходи след напускане.


79. Дисконтовият процент е актюерско предположение, което има значително отражение. Дисконтовият процент отразява стойността на парите във времето, но не и актюерския или инвестиционния риск. Нещо повече, той не отразява специфичния за предприятието кредитен риск, поеман от кредиторите на същото, нито пък риска, че бъдещето може да се различава от актюерските предположения.


80. Дисконтовият процент отразява предполагаемия момент на изплащане на доходите. На практика предприятието често постига това посредством прилагане на един-единствен среднопретеглен дисконтов процент, който отразява предполагаемия момент, размера на изплащаните доходи и валутата, в която тези доходи ще бъдат платени.


81. В някои случаи може да няма развит пазар на облигации с достатъчно дълг срок до падежа, който да съвпада с предвиждания падеж на всички плащания на доходи. В такива случаи предприятието използва текущите пазарни норми на доходност с подходящ срок, за да дисконтира плащанията, които са с по-кратък срок, и определя дисконтовия процент за плащанията с по-дълг срок до падежа чрез екстраполиране на текущите пазарни норми по кривата на доходността. Общата сума на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи навярно няма да бъде особено чувствителна към дисконтовия процент, приложен върху частта от доходите, които са платими след последния падеж на наличните на пазара корпоративни или държавни облигации.


82. Разходите за лихви (нарастването на дохода на наетите лица) се изчисляват, като се умножи дисконтовият процент, както е определен в началото на периода, по настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи през този период, и се вземат предвид всички съществени промени на задължението. Настоящата стойност на задължението ще се различава от задължението, признато в >M5 отчетa за финансово състояние <,, понеже то е признато след приспадането на справедливата стойност на всички активи на плана и понеже някои актюерски печалби и загуби, както и някои разходи за минал трудов стаж, не се признават веднага. Наред с други аспекти, допълнение А илюстрира изчисляването на разходите за лихви.


Актюерски предположения: заплати, доходи и медицински разходи


83. Задълженията за изплащане на доходи след напускане се оценяват на база, която отразява:


а) предвижданите бъдещи увеличения на заплатите;


б) доходите, заложени в условията на плана (или тези, които са в резултат на конструктивно задължение, което е извън тези условия) към >M5 края на отчетния период <; и


в) предвижданите бъдещи изменения в нивото на всякакви държавни доходи, които оказват влияние върху доходите, платими съгласно плана с дефинирани доходи, ако и само ако или:


i) тези изменения са били законово постановени преди >M5 края на отчетния период <; или


ii) минало или друго надеждно доказателство показва, че тези държавни доходи ще се изменят по някакъв предвидим начин, например в съответствие с бъдещите изменения в общото ниво на цените или общото ниво на заплатите.


84. Приблизителните оценки на бъдещи увеличения на заплатите вземат предвид инфлацията, старшинството, повишенията и други важни съотносими фактори като търсене и предлагане на пазара на труда.


85. Ако формалните условия на даден план (или конструктивно задължение, което е извън тези условия) изискват предприятието да промени доходите в бъдещи периоди, оценяването на задължението отразява тези промени. Това е така, когато например:


а) предприятието има минал опит в повишаването на доходите, например за смекчаване на ефекта от инфлацията, и няма индикация, че тази практика ще се промени в бъдеще; или


б) актюерските печалби вече са били признати във финансовите отчети и предприятието е задължено или заради формалните условия на даден план (или конструктивно задължение, което е извън тези условия), или по закон да използва всеки излишък в плана за доходи на участниците в същия (вж. параграф 98, буква в).


86. Актюерските предположения не отразяват бъдещите изменения на доходите, които не са заложени във формалните условия на плана (или конструктивно задължение) към >M5 края на отчетния период <. Такива изменения ще повлияят върху:


а) разходите за минал трудов стаж до степента, в която те променят доходите за стажа преди изменението; и


б) разходите за текущ трудов стаж за периодите след изменението до степента, в която те променят доходите за стажа след изменението.


87. Някои доходи след напускане са обвързани с променливи като нивото на държавните доходи при пенсиониране или държавното здравеопазване. Оценяването на такива доходи отразява очакваните изменения в подобни променливи на база минал опит и други надеждни доказателства.


88. Предположенията относно разходите за медицинско обслужване вземат предвид предполагаемите бъдещи изменения в стойността на медицинските услуги в резултат както на инфлацията, така и на специфични промени в медицинските разходи.


89. Оценяването на доходите под формата на медицинско обслужване след напускане изисква предположения относно нивото и честотата на бъдещите искове, както и разходите по посрещането на тези искове. Предприятието оценява бъдещите медицински разходи на базата на исторически данни относно опита на самото предприятие, допълнени, където е необходимо, с исторически данни за други предприятия, застрахователни компании, доставчици на медицински услуги или други източници. Приблизителните оценки на бъдещите медицински разходи вземат под внимание ефекта от технологичния напредък, промените в използването на формите на здравеопазването или на моделите на обслужване и промените в здравното състояние на участниците в плана.


90. Нивото и честотата на исковете са особено чувствителни към възрастта, здравното състояние и пола на наетите лица (и лицата на тяхна издръжка) и могат да бъдат чувствителни към други фактори, като географско разположение. Следователно историческите данни се коригират до степента, до която демографското смесване на населението се различава от това, използвано за база при тяхното създаване. Корекции се внасят също така, когато е налице надеждно доказателство, че историческите тенденции няма да се запазят.


91. Някои планове за медицинско обслужване след напускане изискват наетите лица да правят вноски за медицинските разходи, обхванати от плана. Приблизителните оценки на бъдещите медицински разходи вземат предвид всички такива вноски, базирани на условията на плана към >M5 края на отчетния период <(или базирани на каквото и да било конструктивно задължение, което е извън тези условия). Промените в тези вноски от наетите лица влияят върху разходите за минал трудов стаж или, където е приложимо, на съкращенията. Разходите по посрещането на искове могат да бъдат намалени с доходи от държавата или други медицински учреждения (вж. параграф 83, буква в) и параграф 87).


Актюерски печалби и загуби


92. В съответствие с изискванията на параграф 54 при оценяването на своето задължение по изплащане на дефинирани доходи предприятието признава съгласно параграф 58А част (както е определено в параграф 93) от своите актюерски печалби и загуби като приход или разход, ако нетните кумулативни непризнати актюерски печалби и загуби в края


на предходния отчетен период са превишавали по-голямото от:


а) 10 % от настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи на тази дата (преди приспадане на активите на плана); и


б) 10 % от справедливата стойност на активите на плана към тази дата. Тези ограничения се изчисляват и прилагат поотделно за всеки план с дефинирани доходи.


93. Частта от актюерските печалби или загуби, която се признава за всеки план с дефинирани доходи, е превишението, определено в съответствие с изискванията на параграф 92, разделено на очаквания средно оставащ брой години трудов стаж (заетост) на наетите лица, които участват в плана. Обаче предприятието може да възприеме всеки друг систематичен метод, който има като резултат ускорено признаване на актюерските печалби и загуби, при положение че същата тази база се използва както за печалбите, така и за загубите и базата се прилага последователно от период в период. Предприятието може да прилага такива систематични методи по отношение на актюерските печалби и загуби дори ако те попадат в ограниченията, посочени в параграф 92.


>M5 93А. Ако, както се разрешава от параграф 93, предприятието приеме политика на признаване на актюерските печалби и загуби през периода, в който са възникнали, то може да ги признава в друг всеобхватен доход в съответствие с параграфи 93Б—93Г, като предоставя < че то прави това за:


а) всички свои планове с дефинирани доходи; и

б) всички свои актюерски печалби и загуби.


>M5


93Б. Актюерските печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход, както се разрешава от параграф 93А, се представят в отчета за всеобхватния доход.

93В. Предприятие, което признава актюерските печалби и загуби в съответствие с параграф 93А признава също всякакви корекции, възникващи от ограничението на параграф 58(б) в друг всеобхватен доход.

93Г. Актюерските печалби и загуби и корекциите, възникващи от ограничението в параграф 58(б), които са признати в друг всеобхватен доход, се признават непосредствено в неразпределена печалба. Те не се прекласифицират към печалбата или загубата в последващ период.

94. Актюерските печалби и загуби могат да бъдат резултат от увеличения или намаления или в настоящата стойност на задължение по изплащане на дефинирани доходи, или в справедливата стойност на всички свързани с него активи на плана. Причините за актюерски печалби и загуби включват например:


а) неочаквано висока или ниска степен на текучество на наетите лица, преждевременно пенсиониране или смъртност, или увеличения на заплатите, на доходите (ако формалните или конструктивните условия на плана предвиждат инфлационни увеличения на доходите), или на медицинските разходи;


б) ефекта от промените в приблизителните оценки за бъдещо текучество на наетите лица, преждевременно пенсиониране или смъртност, или увеличения на заплатите, доходите (ако формалните или конструктивните условия на плана предвиждат инфлационни увеличения на доходите), или на медицинските разходи;


в) ефекта от промените в дисконтовия процент; и


г) разликите между фактическата и очакваната възвръщаемост на активите на плана за доходи на наети лица (вж. параграфи 105-107).


95. В дългосрочен аспект актюерските печалби и загуби могат да се компенсират взаимно. Следователно приблизителните оценки на задълженията по изплащане на доходи след напускане могат да се разглеждат като диапазон (или


"коридор") около най-добрата приблизителна оценка. На предприятието е позволено, но от него не се изисква, да признае актюерски печалби и загуби, които попадат в рамките на този диапазон. Настоящият стандарт изисква предприятието да признава като минимум определена част от актюерските печалби и загуби, които попадат извън


"коридора" от плюс или минус 10 %. (Наред с други аспекти допълнение А илюстрира третирането на актюерските


печалби и загуби.) Стандартът също така позволява систематични методи за ускорено признаване, при положение че тези методи отговарят на условията, посочени в параграф 93. Такива позволени методи включват например незабавно признаване на всички актюерски печалби и загуби както във, така и извън рамките на "коридора". Параграф 155, буква б), подточка iii) обяснява нуждата да се взима под внимание всяка непризната част от преходното задължение при счетоводното отчитане на последващи актюерски печалби.


Разходи за минал трудов стаж


96. При оценяването на своето задължение по изплащане на дефинирани доходи в съответствие с параграф 54 предприятието признава съгласно параграф 58A разходите за минал трудов стаж като разход на линейна база за средния период, докато доходите станат безусловно придобити. До степента, в която доходите са вече безусловно придобити, незабавно след въвеждане или промени в план с дефинирани доходи, предприятието признава разхода за минал трудов стаж веднага.


97. Разходи за минал трудов стаж възникват, когато предприятието въвежда план с дефинирани доходи или променя платимите доходи по съществуващ такъв. Такива промени са в замяна на положения труд (прослужено време - бел. прев.) от наетите лица през периода, докато доходите, за които те се отнасят, станат безусловно придобити. Следователно разходите за минал трудов стаж се признават през този период независимо от факта, че разходите се отнасят за трудов стаж на наети лица през предходни периоди. Разходите за минал трудов стаж се измерват като изменение на задължението, произтичащо от промяната (вж. параграф 64).


Пример, илюстриращ параграф 97


Предприятие управлява пенсионен план, който осигурява пенсия в размер на 2 % от последната заплата за всяка година отработен трудов стаж. Правото на доходите се придобива безусловно след пет години трудов стаж. На 1 януари 20Х5 г. предприятието увеличава пенсията на 2,5 % от последната заплата за всяка година отработен трудов стаж, започвайки от 1 януари 20Х1 г. Към датата на увеличението настоящата стойност на допълнителните доходи за трудовия стаж от 1 януари 20Х1 г. до 1 януари 20Х5 г. е, както следва:
Наети лица с повече от пет години трудов стаж към 1.1.Х5 г. 150
   
Наети лица с по-малко от пет години трудов стаж към 1.1.Х5 г. (среден период до безусловното получаване на правата: три години) 120
  270
   
Предприятието признава 150 единици веднага, понеже правото на тези доходи е вече безусловно придобито. Предприятието признава 120 единици по линеен метод за три години, считано от 1 януари


20Х5 г.


98. Разходите за минал трудов стаж изключват:


а) ефекта върху задължението да се изплащат доходи за трудов стаж през предходни години от разликите между фактическите и предходните предвиждания за увеличенията на заплатите (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже актюерските предположения позволяват прогнозиране на заплатите);


б) отклонения под и над предвижданията за увеличение на пенсиите по усмотрение на предприятието, когато същото има конструктивно задължение да даде такива увеличения (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже в актюерските прогнози се предвиждат такива увеличения);


в) приблизителните оценки на повишението на доходите, което е в резултат на актюерските печалби, които вече са били признати във финансовите отчети, ако предприятието е задължено или съгласно формалните условия на плана (или поради конструктивно задължение, което е извън тези условия), или по закон да използва всеки излишък в плана за доходи на участниците в същия дори ако увеличението на дохода все още не е формално дадено (произтичащото увеличение в задължението представлява актюерска загуба, а не разходи за минал трудов стаж, вж. параграф 85, буква б);


г) увеличението на безусловно придобитите доходи, когато при отсъствието на нови или повишени доходи наетите лица изпълнят условията за безусловно придобиване на правата (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже приблизително оценената стойност на доходите е била призната като разходи за текущ трудов стаж по време на полагането на същия); и


д) ефекта от промени в плана, които намаляват доходите за бъдещ трудов стаж (съкращение).


99. Предприятието създава амортизационен план на разходите за минал трудов стаж, когато тези доходи се въвеждат или променят. Би било непрактично да се поддържа детайлна информация, необходима за установяването и прилагането на последващите изменения в този амортизационен план. Още повече че ефектът е вероятно да бъде съществен само когато е налице съкращаване или уреждане. Поради това предприятието променя амортизационния си план по отношение на разходите за минал трудов стаж единствено ако е извършено съкращение или уреждане.


100. Когато предприятието намалява доходите, платими съгласно съществуващ план с дефинирани доходи, произтичащото намаление в задължението за изплащане на дефинирани доходи се признава като (отрицателни) разходи за минал трудов стаж за средния период години, докато правата по намаления дял на доходите станат безусловно придобити.


101. Когато предприятието намалява някои доходи, платими съгласно съществуващ план с дефинирани доходи, и в същото време увеличава други доходи, платими съгласно плана на същите наети лица, предприятието третира изменението като еднократна нетна промяна.


Признаване и оценяване: активи на план


Справедлива стойност на активите на план


102. Справедливата стойност на всички активи на даден план се приспада при определянето на сумата, която се признава в >M5 отчетa за финансово състояние < съгласно параграф 54. Когато няма данни за пазарната цена, справедливата стойност на активите на плана се оценява например чрез дисконтиране на очакваните бъдещи парични потоци, използвайки дисконтов процент, който отразява както риска, свързан с активите на плана, така и падежа или предполагаемата дата на освобождаване на тези активи (или ако те нямат падеж, очаквания период до уреждане на съответното задължение).


103. Активите на даден план не включват неплатените вноски, дължими от отчитащото се предприятие към фонда, както и всички други непрехвърляеми финансови инструменти, емитирани от предприятието и държани от фонда. Активите на плана се намаляват с всички задължения на фонда, които не са свързани с доходите на наети лица, например търговски и други плащания и задължения, възникващи в резултат на деривативни финансови инструменти.


104. Когато активите на даден план включват квалифицирани застрахователни полици, които отговарят точно на размера и времето на изплащане на някои или на всички доходи, платими съгласно плана, справедливата стойност на тези застрахователни полици се счита за настоящата стойност на съответните свързани с тях задължения, както е описано в параграф 54 (с необходимото намаляване, ако сумите за получаване по застрахователните полици не са възстановяеми напълно).


Възстановявания


104А. Когато и само когато е почти сигурно, че друга страна ще възстанови някои или всички разходи, необходими за уреждане на задължение по изплащане на дефинирани доходи, предприятието признава правото си на възстановяване като отделен актив. Предприятието оценява актива по справедлива стойност. Във всички други отношения предприятието третира този актив по същия начин като активите на плана. В >M5 отчета за всеобхватния доход < разходите, свързани с план за дефинирани доходи, могат да бъдат представени нетно от признатата за възстановяване сума.


104Б. Понякога предприятието може да разчита на друга страна, като например застраховател, да плати част или всички разноски, необходими за уреждане на задължение по плащане на дефинирани доходи. Квалифицирани застрахователни полици, както са определени в параграф 7, са активи на плана. Предприятието отчита квалифицираните застрахователни полици по същия начин, както всички други активи на плана, и параграф 104А не се прилага (вж. параграфи 39-42 и 104).


104В. Когато застрахователната полица не е квалифицирана, тя не е актив на плана. Параграф 104А се занимава с такива случаи: предприятието признава правото си за възстановяване по застрахователната полица по-скоро като отделен актив, отколкото като намаление на задълженията по изплащане на дефинирани доходи, признати съгласно параграф 54; във всички останали отношения предприятието третира този актив по същия начин като активите на плана. В частност, задължението по изплащане на дефинирани доходи, признато съгласно параграф 54, се увеличава/ намалява до степента, до която нетните кумулативни актюерски печалби/загуби по задължението по изплащане на дефинирани доходи и по съответното право на възстановяване остават непризнати по условията на параграфи 92 и


93. Параграф 120А, буква е), подточка iv) изисква предприятието да оповести кратко описание на връзката между правото на възстановяване и съответното задължение.


Пример, илюстриращ параграфи 104А-104В


Настояща стойност на задължението: 1 241


Непризнати актюерски печалби: 17


Задължение, признато в >M5 отчетa за финансово състояние <: 1 258


Права по застрахователни полици, които точно съответстват на сумата и времето на възникване на някои от доходите, платими по плана. Тези доходи имат настояща стойност в размер на 1 092.: 1 092


Непризнатите актюерски печалби в размер на 17 са нетните кумулативни актюерски печалби върху задължението и върху правата за възстановяване.


104Г. Ако правото за възстановяване възникне по застрахователна полица, която отговаря точно на размера и времето наизплащане на някои или всички доходи, платими съгласно плана с дефинирани доходи, справедливата стойност на правото на възстановяване се счита за настоящата стойност на свързаното с тях задължение, както е описано в параграф 54 (с необходимо намаляване, ако възстановяването не е изплатено напълно).


Възвръщаемост на активите на план за доходи на наети лица


105. Очакваната възвръщаемост на активите на план за доходи на наети лица е един от компонентите на разхода, който се признава в >M5 печалбата или загубата <. Разликата между очакваната и фактическата възвръщаемост на активите на плана представлява актюерска печалба или загуба; тя се включва заедно с актюерските печалби и загуби за задължението по изплащане на дефинирани доходи при определяне на нетната сума, която се сравнява с ограниченията на 10-процентния "коридор", посочен в параграф 92.


106. Очакваната възвръщаемост на активите на даден план се базира на пазарните очаквания в началото на периода, за възвръщаемост през целия период на съществуване на свързаното с тях задължение. Очакваната възвръщаемост на активите на плана отразява промените в справедливата стойност на същите, държани през периода, като резултат от фактическите вноски, платени във фонда, и фактическите доходи, изплатени от последния.


Пример, илюстриращ параграф 106


На 1 януари 20Х1 г. справедливата стойност на активите на плана е била 10 000 единици, а нетните кумулативни непризнати актюерски печалби са били 760 единици. На 30 юни 20Х1 г. от плана са изплатени доходи в размер на 1 900 единици и са получени вноски в размер на 4 900 единици. На 31 декември 20Х1 г. справедливата стойност на активите на плана за доходи на наетите лица е била 15 000 единици, а настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи е била 14 792 единици. Актюерските загуби по задължението за 20Х1 г. са били 60 единици.

На 1 януари 20Х1 г. отчитащото се предприятие е направило следните приблизителни оценки на основата на пазарните цени към тази дата:

%

Доходи от лихви и дивиденти след данъци, платими от страна на фонда: 9,25

Реализирани и нереализирани печалби от активи на плана (след данъци): 2,00

Разходи за администриране: (1,00)

Очаквана норма на възвръщаемост: 10,25

За 20Х1 г. очакваната и фактическата възвръщаемост на активите на плана са, както следва:

Възвръщаемост на 10 000 единици, държани за срок от 12 месеца при 10,25 %: 1 025

Възвръщаемост на 3 000 единици, държани за период от шест месеца при 5 % (равно на 10,25 % годишно при капитализиране на всеки 6 месеца: 150

Очаквана възвръщаемост от активите на плана за 20Х1 г.: 1 175

Справедлива стойност на активите на плана към 31 декември 20Х1 г.: 15 000

Намалена със справедливата стойност на активите на плана към 1 януари 20Х1 г.: (10 000)

Намалена с получените вноски: (4 900)

Увеличена с изплатените доходи: 1 900

Действителна възвръщаемост на активите на плана: 2 000


Разликата между очакваната възвръщаемост на активите на плана 1 175 и фактическата такава 2 000 представлява актюерска печалба в размер на 825 единици. Следователно кумулативната нетна непризната актюерска печалба е 1 525 (760 плюс 825 минус 60) единици. Съгласно параграф92 ограниченията на „коридора“ са установени на 1 500 единици (по-голямото от: i) 10 % от 15 000 и ii) 10 % от 14 792). През следващата година (20Х2 г.) предприятието признава в >M5 печалбата или загубата < актюерска печалба в размер на 25 (1 525 минус 1 500), разделена на средно очаквания оставащ брой години трудов стаж на наетите лица, за които се отнася.

Очакваната възвръщаемост на активите на плана за 20Х2 г. ще се базира на пазарните очаквания към


1.1.Х2 г. за възвръщаемостта през целия период на съществуване на задължението.


107. При определяне на очакваната и фактическата възвръщаемост на активите по даден план предприятието приспада


очакваните разходи за администриране, различни от включените в актюерските предположения, използвани за оценка на задължението.


Бизнес комбинации


108. При бизнес комбинация предприятието признава активите и пасивите, произтичащи по повод на доходи след напускане в размер на настоящата стойност на задълженията, намалени със справедливата стойност на всички активи


на плана (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации). Настоящата стойност на задълженията включва всички обекти, посочени


в следващите точки дори ако придобиваното предприятие все още не ги е признало към датата на придобиването:


а) актюерски печалби и загуби, които са възникнали преди датата на придобиването (без значение дали те попадат


в 10-процентния "коридор" или не);


б) разходи за минал трудов стаж, които са възникнали поради промени в доходите или въвеждането на план преди датата на придобиването; и


в) суми, които съгласно преходните разпоредби на параграф 155, буква б) придобиваното предприятие не е признало.


Съкращения и уреждания


109. Предприятието признава печалби или загуби, свързани със съкращаване или уреждане на план с дефинирани доходи,


когато това съкращение или уреждане възникне. Печалбата или загубата от съкращаването или уреждането обхваща:


а) всяко произтичащо изменение в настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи;


б) всяко произтичащо изменение в справедливата стойност на активите на плана;


в) всички свързани актюерски печалби и загуби, както и разходи за минал трудов стаж, които съгласно параграфи 92 и 96 не са били признати преди това.


110. Преди определянето на ефекта от съкращаването или уреждането предприятието преоценява задължението (и свързаните с него активи на плана, ако има такива), използвайки текущи актюерски предположения (включително текущите пазарни лихвени проценти и други текущи пазарни цени).


111. Съкращаване е налице, когато предприятието или:


а) явно се е ангажирало да направи съществено намаление на броя наети лица, обхванати от даден план; или


б) измени условията на план с дефинирани доходи, така че съществен елемент от бъдещия трудов стаж на текущо наетите лица вече да не отговаря на условията за доходи или пък да отговаря на условията само за редуцирани доходи.


Съкращаването може да бъде породено от отделно събитие, като затваряне на завод, преустановяване на дейности или прекратяване или временно прекъсване на даден план. Едно събитие е достатъчно съществено, за да отговори на изискванията за определянето му като съкращаване, ако признаването на печалбата или загубата от това съкращаване би имало съществен ефект върху финансовите отчети. Съкращенията често са свързани с преструктуриране. Поради това предприятието отчита съкращаването по същото време, по което и съответното свързано с него преструктуриране.


112. Уреждане е налице, когато предприятието сключва сделка, която отстранява всички по-нататъшни правни или конструктивни задължения за част или за всички доходи, осигурявани съгласно план с дефинирани доходи, например когато една обща парична сума се заплаща пряко на или в полза на участниците в плана в замяна на правата им да получават конкретно определени доходи след напускане.


113. В някои случаи предприятието придобива застрахователна полица, за да финансира някои или всички доходи на наети лица, свързани с трудов стаж през текущия или предишни периоди. Придобиването на такава полица не представлява уреждане, ако предприятието запазва правно или конструктивно задължение (вж. параграф 39) да плаща по-нататъшни суми, когато застрахователят не изплати доходите на наетите лица, посочени в застрахователната полица. Параграфи 104А-104Г разглеждат признаването и оценяването на правата на възстановяване по застрахователни полици, които не са активи на план.


114. Уреждане възниква заедно със съкращаване, ако един план е прекратен, така че задължението е уредено и планът престава да съществува. Прекратяването на плана обаче не представлява съкращаване или уреждане, ако същият бива заменен с нов план, предлагащ доходи, които по своята същност са идентични.


115. Когато съкращаването се отнася само за някои от наетите лица, обхванати от плана, или когато е уредена само част от задължението, печалбата или загубата включва пропорционален дял от непризнати преди разходи за минал трудов стаж и актюерски печалби и загуби (и от преходни суми, оставащи непризнати съгласно параграф 155, буква б). Пропорционалният дял се определя на базата на настоящата стойност на задълженията преди и след съкращаването или уреждането освен ако друга база е по-разумна при конкретните обстоятелства. Например може да бъде подходящо да се използва всяка печалба, възникваща от съкращаване или уреждане на един и същ план, за да се елиминират първо всички непризнати разходи за минал трудов стаж, свързани със същия този план.


Пример, илюстриращ параграф 115


Предприятие преустановява бизнес сегмент и наетите в закрития сегмент лица няма да заработват по-нататъшни доходи. Това е съкращаване без уреждане. Използвайки текущи актюерски прогнози (включително текущи пазарни лихвени проценти и други текущи пазарни цени) непосредствено преди съкращаването, предприятието е определило задължение по изплащане на дефинирани доходи с нетна настояща стойност 1 000 единици, активи на плана със справедлива стойност 820 единици и нетна кумулативна непризната актюерска печалба в размер на 50 единици. Предприятието е приело за първи път настоящия стандарт преди една година. Това увеличава нетното задължение със 100 единици, които предприятието е избрало да признае за пет години (вж. параграф 155, буква б). Съкращаването намалява нетната настояща стойност на задължението със 100 единици до 900 единици.


От предишни непризнати актюерски печалби и преходни суми 10 % (100/1 000) се отнасят за частта от задължението, която е била елиминирана чрез съкращаването. Следователно ефектът от съкращаването е, както следва:


  Преди съкращаването Печалба от съкращаването След съкращаването
       
Нетна настояща стойност на задължението 1 000 (100) 900
Справедлива стойност на активите на плана (820) - (820)
       
  180 (100) 80
Непризната актюерска печалба 50 (5) 45
Непризната преходна сума (100 x 4/5) (80) 8 (72)
Нетно задължение, признато в >M5 отчета за финансовото състояние < 150 (97) 53
Представяне


Компенсиране


116. Предприятието компенсира даден актив, свързан с един план срещу задължение, свързано с друг план само тогава,


когато то:


а) има приложимо по закон право да използва излишъка от единия план за уреждане на задълженията по другия план; и


б) възнамерява или да уреди задълженията на нетна база, или да реализира излишъка от единия план и едновременно с това да уреди задължението по другия план.


117. Критериите за компенсиране са подобни на тези, установени по повод на финансовите инструменти в МСС 32


Финансови инструменти: представяне.


Разграничение между текущи/нетекущи активи


118. Някои предприятия разграничават текущите активи и пасиви от нетекущите активи и пасиви. Настоящият стандарт не посочва дали предприятието следва да разграничава текущи и нетекущи части от активи и задължения, произтичащи


по повод на доходи след напускане.


Финансови компоненти на разходите за доходи след напускане


119. Настоящият стандарт не посочва дали предприятието трябва да представя разходите за текущ трудов стаж, разходите


за лихви и очакваната възвръщаемост от активите на плана като компоненти само на една приходна или разходна статия в отчета за доходите.


Оповестяване


120. Предприятието следва да оповести информация, която дава възможност на потребителите на финансовите отчети да оценят естеството на неговите планове с дефинирани доходи и финансовите ефекти от промените в тези планове през периода.


> M5

120А. Предприятието оповестява следната информация за плановете с дефиниран доход:


а) счетоводната политика на предприятието за признаване на актюерските печалби и загуби;

б) общо описание на типа на плана;

в) равнение на началните и крайните салда на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, показвайки отделно, ако е приложимо, ефектите през периода, които могат да бъдат отнесени към всяко от изброените по-долу:

i) разходи по текущ трудов стаж;

ii) разходи за лихви;

iii) вноски от участниците в плана;

iv) актюерски печалби и загуби;

v) промени от разликите във валутните курсове по плановете, оценявани във валута, различна от валутата на представяне на предприятието;

vi) изплатени доходи;

vii) разходи за минал трудов стаж;

viii) бизнес комбинации;

ix) съкращения; и

x) уреждания;

г) анализ на задължението за изплащане на дефинирани доходи отделно частта, възникваща от планове, които са напълно нефинансирани и частта, възникваща от планове, които са напълно или частично финансирани;

д) равнение на началните и крайните салда на справедливата стойност на активите на плана и на началните и крайните салда на всяко право на възстановяване, признато като актив съответствие с параграф 104А, показващо отделно, ако еп риложимо, ефектите през периода, които могат да бъдат свързани с всяко от посочените по-долу:

i) очаквана възвръщаемост от активите на плана;

ii) актюерски печалби и загуби;

iii) промени от разликите във валутните курсове по планове, оценявани във валута, различна от валутата на представяне на предприятието;

iv) вноски от работодателя;

v) вноски от участниците в плана;

vi) изплатени доходи;

vii) бизнес комбинации; и

viii) уреждания;

е) равнение на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинираните доходи по буква в) и справедливата стойност на активите на плана по буква д) и активите и задълженията, признати в >M5 отчетa за финансово състояние <, показващо поне:

i) нетните актюерски печалби или загуби, които не са признати в >M5 отчетa за финансово състояние < (вж. параграф 92);

ii) разходите по минал трудов стаж, които не са признати в >M5 отчетa за финансово състояние < (вж. параграф 96);

iii) всяка сума, която не е призната като актив поради ограничението в параграф 58, буква б);

iv) справедливата стойност към >M5 края на отчетния период < на всяко право на възстановяване, признато като актив в съответствие с параграф 104А (с кратко описание на връзката между правото на възстановяване и свързаното с него задължение); и

v) другите суми, признати в >M5 отчетa за финансово състояние <;

ж) общия разход, признат в текущата печалба или загуба за периода за всяко от посочените по-долу, и позицията(ите), в която(ито) те са включени:

i) разходи по текущ трудов стаж;

ii) разходи за лихви;

iii) очаквана възвръщаемост на активите на плана;

iv) очакваната възвръщаемост на всяко право на възстановяване, признато като актив в съответствие с параграф 104А;

v) актюерски печалби и загуби;

vi) разходи за минал трудов стаж;

vii) ефекта от всяко съкращаване или уреждане; и

viii) ефекта от ограничението по параграф 58, буква б);


з) общата сума, призната в друг всеобхватен доход за всяко от следните:


i) актюерски печалби и загуби; и

ii) ефекта от ограничението по параграф 58, буква б);


и) за предприятия, които признават актюерските печалби и загуби в друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 93А — кумулативната сума на актюерските печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход;

й) за всяка основна категория активи на плана, които следва да включват, но не се ограничават, до капиталови инструменти,дългови инструменти, имоти и всички други активи, процентът или сумата, която всяка основна категория съставлява в справедливата стойност на общите активи на плана;

к) сумите, включени в справедливата стойност на активите по плана за:


i) всяка категория собствени финансови инструменти на предприятието; и

ii) всеки имот, заеман от или други активи, използвани от предприятието;


л) текстово описание на базата, използвана за определяне на общата очаквана възвръщаемост на активите, включително ефекта от основните категории активи на плана;

м) фактическата възвръщаемост на активите на плана, както и фактическата възвръщаемост на всяко право на възстановяване, признато като актив в съответствие с параграф 104А;

н) основните актюерски предположения, използвани към >M5 края на отчетния период <, включително, където е приложимо:


i) дисконтовите проценти;

ii) очакваните норми на възвръщаемост на всички активи на плана за периодите, представени във финансовите отчети;

iii) очакваните норми на възвръщаемост за представените във финансовите отчети периоди на всяко право на възстановяване, признато като актив в съответствие с параграф 104А;

iv) очакваните норми на увеличения на заплатите (и на промени в индекс или други променливи, посочени във формалните или конструктивните условия на плана като база за бъдещи увеличения на доходите);

v) тенденции в равнището на разходите за медицинско обслужване; и

vi) всички други използвани съществени актюерски предположения.


Предприятието оповестява всяка актюерска прогноза в абсолютно изражение (например като абсолютен процент), а не просто като марж между различните проценти или други променливи;


о) ефекта от увеличение с един процентен пункт и ефекта от намаление с един процентен пункт в предполаганите тенденции в равнището на разходите за медицинско обслужване върху:


i) общите компоненти на разходите за текущ трудов стаж и разходите за лихви от нетните периодични разходи за медицинско обслужване след напускане; и

ii) натрупаното задължение по изплащане на доходи след напускане за разходи за медицинско обслужване.

За целите на това оповестяване всички други предположения следва да бъдат запазени постоянни. За планове, функциониращи в среда с висока инфлация, следва да бъде оповестено влиянието на процентното увеличение или намаление на процента на предполаганите тенденции в равнището на разходите за медицинско обслужване със значимост, сходна на един процентен пункт в среда с ниска инфлация;


п) сумите за текущия годишен период и за четири предходни годишни периоди на:


i) настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, справедливата стойност на активите на плана и излишъка или недостига по плана; и

ii) произтеклите от опита и действителността корекции относно:


А. задълженията на плана, изразени или 1. като сума, или 2. като процент спрямо задълженията по плана към >M5 края на отчетния период <; и

Б. активите на плана, изразени или 1. като сума, или 2. като процент спрямо активите на плана към >M5 края на отчетния период <;


р) най-добрата приблизителна оценка на работодателя, веднага щом тя може разумно да бъде определена, относно вноските, които се очаква да бъдат платени на плана за годишния период, започващ >M5 след края на отчетния период <.


121. Параграф 120А, буква б) изисква общо описание на типа на плана. Такова описание разграничава например пенсионните планове, базирани на твърда заплата, от пенсионните планове, базирани на последната заплата, и от плановете за медицинско обслужване след напускане. Описанието на плана включва неформалните практики, които пораждат конструктивни задължения, включени в оценката на задълженията за дефинирани доходи в съответствие с параграф 52. Не се изискват допълнителни подробности.


122. Когато предприятието има повече от един план с дефинирани доходи, оповестяванията може да се правят като обща сума, поотделно за всеки план или на база такива групирания, които се считат за най-полезни. Може да бъде от полза


да се разграничат групиранията по критерии, като посочените по-долу:


а) географско местоположение на плановете, например чрез разграничаване на местните от чуждестранните планове; или


б) дали плановете са предмет на съществено различни рискове, например чрез разграничаване на пенсионните планове, базирани на твърда заплата от пенсионните планове, базирани на последната заплата и от планове за медицинско обслужване след напускане.


Когато предприятието предоставя оповестявания общо за група планове, такива оповестявания се представят под формата на среднопретеглени величини или величини в сравнително тесни граници.


123. Параграф 30 изисква допълнителни оповестявания относно планове с дефинирани доходи на множество работодатели, които са третирани като планове с дефинирани вноски.


124. Когато се изисква от МСС 24, предприятието оповестява информация относно:


а) сделките между свързани лица с планове с дефинирани доходи след напускане; и


б) доходите след напускане на ключовия ръководен персонал.


125. Когато се изисква от МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, предприятието оповестява информация относно условни задължения за изплащане на доходи след напускане.


ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ДОХОДИ НА НАЕТИ ЛИЦА


126. Другите дългосрочни доходи на наети лица включват, например:


а) дългосрочни компенсируеми отсъствия като допълнителни отпуски за дългогодишен трудов стаж или отпуски


за празнични дни;


б) възнаграждения за юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж;


в) доходи за дългосрочна нетрудоспособност;


г) участия в разпределението на печалбата и премии, платими дванадесет или повече месеци след края на периода,


през който наетите лица са положили свързания с тези доходи труд; и


д) отсрочени обезщетения, платени дванадесет или повече месеца след края на периода, през който са заработени.


127. Оценяването на другите дългосрочни доходи на наети лица обикновено няма същата степен на неопределеност, както


оценяването на доходите след напускане. Освен това въвеждането на или изменението в другите дългосрочни доходи


на наети лица рядко става причина за съществена сума на разходите за минал трудов стаж. Поради тези причини в настоящия стандарт се изисква опростен метод на счетоводно отчитане на другите дългосрочни доходи на наети лица. Този метод се различава от счетоводното отчитане, изисквано за доходите след напускане, както следва:


а) актюерските печалби и загуби се признават незабавно и не се прилага "коридор"; и


б) всички разходи за минал трудов стаж се признават незабавно.


Признаване и оценяване


128. Сумата, призната като задължение по изплащане на други дългосрочни доходи на наети лица, представлява нетния сбор от следните суми:


а) настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи към >M5 края на отчетния период <(вж. параграф 64);

б) минус справедливата стойност към >M5 края на отчетния период < на активите на плана (ако има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно (вж. параграфи 102-104).


При оценяване на задължението предприятието прилага параграфи 49-91 с изключение на параграфи 54 и 61.


Предприятието прилага параграф 104А при признаването и оценяването на всяко право на възстановяване.


129. По отношение на другите дългосрочни доходи на наети лица предприятието признава нетния сбор на следните суми като разход или (предмет на параграф 58) приход, освен до степента, до която друг стандарт изисква или позволява тяхното включване в цената на придобиване (себестойността) на актив:


а) разходи за текущ трудов стаж (вж. параграфи 63-91);


б) разходи за лихви (вж. параграф 82);


в) очакваната възвръщаемост на всички активи на план за доходи на наети лица (вж. параграфи 105-107) и на всякакви права за възстановяване, признати като актив (вж. параграф 104А);


г) актюерските печалби и загуби, които следва да бъдат признати незабавно;


д) разходите за минал трудов стаж, които следва да бъдат признати незабавно; и


е) ефекта от всякакви съкращения или уреждания (вж. параграфи 109 и 110).


130. Една от формите на други дългосрочни доходи на наети лица са доходите за дългосрочна нетрудоспособност. Ако нивото на доходите зависи от продължителността на трудовия стаж, възниква задължение наред с полагането на труда. Оценяването на това задължение отразява вероятността, че ще е необходимо да се извърши плащане и продължителността на времето, за която се очаква това плащане да се прави. Ако нивото на доходите е едно и също за всички изпаднали в нетрудоспособност наети лица независимо от годините на техния трудов стаж, очакваната стойност на тези доходи се признава, когато възникне събитие, причиняващо дългосрочна нетрудоспособност.


Оповестяване


131. Въпреки че настоящият стандарт не изисква специфично оповестяване на другите дългосрочни доходи на наети лица, други стандарти може да изискват такова оповестяване, например когато разходите в резултат на такива доходи са съществени и по този начин се изисква тяхното оповестяване в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети. Когато се изисква от МСС 24 Оповестяване на свързани лица, предприятието оповестява информация относно другите дългосрочни доходи на наети лица по отношение на ключовия ръководен персонал.


ДОХОДИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ


132. Настоящият стандарт третира доходите при прекратяване отделно от другите доходи на наети лица, понеже събитието, което поражда задължение, е по-скоро прекратяването, отколкото полагането на труд и стажа на наетите лица.


Признаване


133. Предприятието признава доходите при прекратяване като задължение и разход само тогава, когато предприятието явно се е ангажирало или да:


а) прекрати трудовото правоотношение на едно или група наети лица преди нормалния срок за пенсиониране;


или


б) да осигури доходи при прекратяване като резултат от направено предложение с цел поощряване на


доброволното напускане.


134. Предприятието явно се е ангажирало с прекратяване на трудово правоотношение тогава и само тогава, когато същото разполага с подробен формален план за това прекратяване и не съществува реална възможност за оттегляне. Подробният план включва като минимум:


а) местоположението, функциите и приблизителния брой на наетите лица, чието трудово правоотношение ще бъде прекратено;


б) доходите при прекратяване за всяка длъжностна характеристика или функция; и


в) момента, в който планът ще бъде приложен. Прилагането започва възможно най-бързо и периодът от време за извършването му е такъв, че да не са вероятни съществени изменения в плана.


135. Предприятието може да бъде обвързано законодателно, чрез договорни или други споразумения с наетите лица или техни представители, или чрез конструктивно задължение, въз основа на практиката в бизнеса, обичаи или желание


за справедливо действие, с извършване на плащания (или осигуряване на други доходи) на наетите лица, при прекратяване на трудовото правоотношение с тях от негова страна. Такива плащания представляват доходи при прекратяване. Доходите при прекратяване обикновено представляват изплащане на една обща сума, но понякога включват и:


а) увеличение на пенсиите или на други доходи след напускане или индиректно посредством плана за доходи на наети лица, или директно; и


б) заплата до края на определен период на предизвестие, ако наетото лице не полага по-нататъшен труд, който да осигурява икономически изгоди за предприятието.


136. Някои доходи на наети лица са платими независимо от причината за напускането на наетите лица. Изплащането на такива доходи е сигурно (в зависимост от придобиване на безусловни права или изисквания за минимален трудов стаж), но моментът на тяхното изплащането не е известен. Въпреки че такива доходи се описват в някои страни като обезщетения при прекратяване или като парични помощи при прекратяване, те представляват по-скоро доходи след напускане, отколкото доходи при прекратяване и съответното предприятие ги отчита като доходи след напускане. Някои предприятия осигуряват по-ниско ниво на доходи при доброволно прекратяване по молба на наетото лице (по своята същност - доход след напускане), отколкото при принудително прекратяване по молба на предприятието. Допълнителните доходи, платими при принудително прекратяване, представляват доходи при прекратяване.


137. Доходите при прекратяване не осигуряват на предприятието бъдещи икономически изгоди и се признават като разход незабавно.


138. Когато предприятието признава доходи при прекратяване, то може също така да вземе предвид съкращаване на пенсионни доходи или на други доходи на наети лица (вж. параграф 109).


Оценяване


139. Когато доходите при прекратяване стават изискуеми повече от 12 месеца след >M5 края на отчетния период <, те се дисконтират с помощта на дисконтовия процент, посочен в параграф 78.


140. В случаите на предложение, направено с цел поощряване на доброволното напускане, оценяването на доходите при прекратяване трябва е въз основа на броя наети лица, за които се очаква да приемат това предложение.


Оповестяване


141. Когато съществува несигурност относно броя на наетите лица, които ще приемат предложението за доходи при прекратяване, съществува условно задължение. Както се изисква от МСС 37, предприятието оповестява информацията относно условното задължение освен ако вероятността за изтичане на изгоди при уреждане е много малка.


142. Както се изисква от МСС 1, предприятието оповестява естеството и размера на разходите, ако те са съществени.


Доходите при прекратяване могат да доведат до разход, който е необходимо да се оповести с оглед спазването на това изискване.


143. Когато се изисква от МСС 24, предприятието оповестява информация относно доходите при прекратяване за ключовия ръководен персонал.


144-152. [Заличени]


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ


153. Настоящият раздел посочва преходното третиране на плановете с дефинирани доходи. Когато предприятието приложи за първи път настоящия стандарт за други доходи на наети лица, то прилага МСС 8 Счетоводна политика, промяна в счетоводните приблизителни оценки и грешки.


154. При първото прилагане на настоящия стандарт предприятието определя съществуващото си задължение за планове с


дефинирани доходи към тази дата, като:


а) настоящата стойност на задължението (вж. параграф 64) към датата на приемането;


б) минус справедливата стойност към датата на приемането на активите на плана (ако има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно (вж. параграфи 102-104);


в) минус каквито и да било разходи за минал трудов стаж, които съгласно параграф 96 се признават в по-късни периоди.


155. Ако съществуващото задължение към датата на прилагане на стандарта за първи път е по-голямо от задължението, което би било признато към същата дата съгласно предишната счетоводна политика на предприятието, то прави необратим избор да признае това увеличение като част от задължението си по изплащане на дефинирани доходи съгласно параграф 54:


а) незабавно, съгласно МСС 8; или


б) като разход по линеен метод за срок до пет години от датата на приемането. Ако предприятието избере буква б),


то:


i) прилага ограничението, описано в параграф 58, буква б) при оценяването на всеки признат в >M5 края на отчетния период < актив;


ii) оповестява към всяка >M5 края на отчетния период <: 1. сумата на увеличението, която остава непризната; и 2. сумата, призната през текущия период;


iii) ограничава признаването на последващи актюерски печалби (но не и на отрицателни разходи за минал трудов стаж) както следва. Ако съгласно параграфи 92 и 93 се признава актюерска печалба, предприятието признава тази актюерска печалба единствено до степента, до която нетните кумулативни актюерски печалби (преди признаването на тази актюерска печалба) надвишават непризнатата част от съществуващото задължение при прилагането на стандарта за първи път; и


iv) включва свързаната част от непризнатото преходно задължение при определянето на всяка последваща печалба или загуба от уреждане или съкращаване.


Ако съществуващото задължение при прилагането на стандарти за първи път е по-малко от задължението, което би било признато към същата дата съгласно предходната счетоводна политика на предприятието, то признава това намаление незабавно съгласно МСС 8.


156. При първоначалното прилагане на стандарта, ефектът от промяната в счетоводната политика включва всички актюерски печалби и загуби, които са възникнали в по-ранни периоди, дори ако те попадат в 10-процентния"коридор", посочен в параграф 92.


Пример, илюстриращ параграфи от 154 до 156


Към 31 декември 1998 г. >M5 края на отчетния период < на предприятие включва задължение за изплащане на пенсии в размер на 100 единици. Предприятието приема да прилага стандарта от 1 януари 1999 г., когато настоящата стойност на задължението, определено по стандарта, е 1 300 единици, а справедливата стойност на активите на планае 1 000 единици. На 1 януари 1993 г. предприятието е увеличило пенсиите (разходите за доходи, по които правата не са придобити безусловно, са 160 единици; а средно оставащият период от години до безусловното придобиване на правата към тази дата е 10 години).

Ефектът от преминаването е, както следва:

Настояща стойност на задължението: 1 300

Справедлива стойност на активите на плана: (1 000)

Минус: разходи за минал трудов стаж, които следва да бъдат признати в по-късни периоди (160 x 4/10) (64)

Преходно задължение: 236

Вече признато задължение: 100

Увеличение на задължението: 136

Предприятието може да избере да признае увеличение в размер на 136 единици незабавно или за срок до 5 години. Изборът е необратим.

Към 31 декември 1999 г. настоящата стойност на задължението, определено съгласно стандарта, е 1 400 единици, а справедливата стойност на активите на плана е 1 050 единици. Нетната кумулативна непризната актюерска печалба от датата на приемането на стандарта за прилагане е 120. Средно очакваният брой години оставащ трудов стаж на наетите лица, участващи в плана, е осем години. Предприятието е възприело политика за признаване на всички актюерски печалби и загуби незабавно, както това е позволеносъгласно параграф 93.

Ефектът от ограничението по параграф 155, буква б), подточка iii) е, както следва:

Нетна кумулативна непризната актюерска печалба: 120

Непризната част от преходното задължение (136 ? 4/5): (109)

Максимална печалба, която следва да бъде призната (параграф 155, буква б), подточка iii): 11


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


157. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1999 г., с изключение на посоченото в параграфи 159-159В. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятие прилага настоящия стандарт по повод на разходите за пенсионни доходи за финансовите отчети запериоди преди 1 януари 1999 г., то оповестява факта, че е приложило настоящия стандарт вместо МСС 19 Разходи за пенсионни доходи, одобрен през 1993 г.


158. Настоящият стандарт заменя МСС 19 Разходи за пенсионни доходи, одобрен през 1993 г.


159. Посочените по-долу влизат в сила за годишните финансови отчети13, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2001 г.:


а) преработеното определение за активи на плана в параграф 7 и свързаните с него определения за активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица и квалифицирана застрахователна полица; и


б) изискванията за признаване и оценяване на възстановявания в параграфи 104А, 128 и 129 и свързаните с това оповестявания в параграф 120А, буква е), подточка iv), буква ж), подточка iv), буква м) и буква н), подточка iii).


По-ранното прилагане се насърчава. Ако по-ранното прилагане се отразява на финансовите отчети, предприятието оповестява този факт.


159А. Изменението на параграф 58А влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 31 май 2002 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако по-ранното прилагане се отразява на финансовите отчети, предприятието оповестява този факт.


159Б. Предприятието прилага измененията на параграфи 32А, 34-34Б, 61 и 120-121 за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага тези изменения за период, започващ преди 1 януари 2006 г., то оповестява този факт.


159В. Опцията в параграфи 93А-93Г може да се използва за годишни периоди, приключващи на или след 16 декември2004 г. Предприятие, ползващо опцията за годишни периоди, започващи преди 1 януари 2006 г., също прилага измененията на параграфи 32А, 34-34Б, 61 и 120-121.


160. МСС 8 е приложим, когато предприятието променя счетоводната си политика, за да отрази промените, посочени в параграфи 159-159В. При прилагането на тези промени с обратна сила, както се изисква от МСС 8, предприятието третира тези промени, както ако те са били приложени по същото време, както и останалата част на настоящия стандарт, с изключение на това, че предприятието може да оповести сумите, изисквани по параграф 120А, буква п), както са определени за всеки годишен период с обратна сила от първия представен във финансовите отчети годишен период, в който предприятието прилага за първи път измененията на параграф 120А.


>M5

161. МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя параграфи 93А—93Г, 106 (Пример) и 120А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 20


Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ


ОБХВАТ


1. Настоящият стандарт се прилага при счетоводно отчитане и оповестяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и при оповестяването на други форми на държавна помощ.


2. В настоящия стандарт не се разглеждат:


а) специалните проблеми, възникващи при счетоводното отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, във финансови отчети, отразяващи ефектите от промени на цените или във връзка с допълнителна информация от подобно естество;


б) държавната помощ, предоставена за предприятие под формата на преференции при определяне на облагаемия доход или които се определят или ограничават въз основа на данъчното задължение при подоходното облагане (като ваканции по отношение на данъка върху дохода, данъчни кредити за инвестиции, ускорени амортизационни отчисления и намалени ставки на подоходните данъци);


в) участието на държавата в собствеността на предприятието;


г) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, обхванати от МСС 41 Земеделие.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


3. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Държава - правителството, държавните агенции и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни.


Държавна помощ - действие на правителството, предназначено за предоставяне на икономическа полза конкретно за предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии. За целите на настоящия стандарт държавната помощ не включва ползи, предоставени само косвено чрез мерки, влияещи на общите търговски условия, като например осигуряване на инфраструктура в области на развитие или налагане на търговски ограничения за конкуренти.


Безвъзмездни средства, предоставени от държавата - помощ от държавата под формата на прехвърляне на ресурси към предприятие в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативната дейност на предприятието. Те изключват онези форми на държавна помощ, които не могат да бъдат остойностени в рамките на разумното, и сделки с държавата, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на предприятието14.

Безвъзмездни средства, свързани с активи - безвъзмездни средства, предоставени от държавата, чието основно условие е, че предприятието, отговарящо на условията за получаването им, следва да закупи, да създаде или да придобие по друг начин дълготрайни активи. Могат да бъдат прилагани и допълнителни условия, ограничаващи типа или местоположението на активите или периодите, през които те могат да бъдат придобити или държани.

Безвъзмездни средства, свързани с приходи - безвъзмездни средства, предоставени от държавата, различни от онези, свързани с активи.

Опростими заеми - заеми, за които кредиторът се ангажира да се откаже от изплащане при определени предписани условия.

Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен между информиран и желаещ купувач и информиран и желаещ продавач в честна сделка помежду им.


4. Държавната помощ приема много форми, вариращи както според естеството на предоставената помощ, така и според условията, които обикновено се прилагат за нея. Целта на помощта може да бъде да се насърчи дадено предприятие да поеме курс на действие, който то нормално не би предприело, ако помощта не е била предоставена.


5. Получаването на държавна помощ от предприятието може да бъде от значение за изготвянето на финансовите отчети по две причини. Първо, ако са били прехвърлени ресурси, следва да се намери подходящ метод за счетоводно отчитане на прехвърлянето. Второ, желателно е да се укаже степента, до която предприятието се е ползвало от такава помощ по време на отчетния период. Това улеснява сравнението на финансовите отчети на предприятието с тези за предишни периоди и с тези на други предприятия.


6. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, понякога се наричат с други имена, като субсидии, дотации или премии.
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


7. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлива стойност, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че:


а) предприятието ще изпълни условията, свързани с тях; и б) помощта ще бъде получена.


8. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че предприятието ще изпълни условията, свързани с тях, и че помощта ще бъде получена. Получаването на безвъзмездни средства само по себе си не представлява неопровержимо доказателство, че условията, свързани с получаването им, са били или ще бъдат изпълнени.


9. Начинът, по който са получени безвъзмездните средства, не влияе на счетоводния метод, който следва да се прилага


по отношение на тях. Следователно безвъзмездните средства се отчитат счетоводно по един и същ начин, независимо дали са получени под формата на парични средства или като намаление на задължение към държавата.


10. Опростим заем от държавата се третира като безвъзмездни средства, предоставени от държавата, когато има приемлива гаранция, че предприятието ще изпълни условията за опростяване на заема.


11. След признаване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, всички свързани условни задължения или условни активи се третират в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.


12. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават като приход през периодите, необходими за тяхната съпоставка със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират, при използване на систематична база.


Те не следва да се кредитират директно в участията на акционерите.


13. При счетоводното третиране на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да се срещнат два общи подхода: капиталовия подход, според който безвъзмездните средства се кредитират директно в участието на акционерите, и приходния подход, според който те се отчитат като приход в един или повече периоди.


14. Поддръжниците на капиталовия подход излагат следните аргументи:


а) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са средство за финансиране и като такива те трябва да се включват в >M5 отчета за финансово състояние <, вместо да бъдат пренасяни в >M5 печалбата или загубата < за компенсиране на разходните позиции, които те финансират. Тъй като не се очаква погасяване, те следва да се кредитират директно в участията на акционерите; и


б) не е уместно в >M5 печалбата или загубата < да се признават безвъзмездни средства, предоставени от държавата, тъй като те не са заработени, а представляват стимул, предоставен от държавата, без свързани разходи.


15. Поддръжниците на приходния подход излагат следните аргументи:


а) тъй като безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са постъпления от източник, различен от акционерите, те не следва да се кредитират директно в участията на акционерите, а да се признават като приход в съответните периоди;


б) безвъзмездните средства, предоставени от държавата, рядко са без условия. Предприятието ги заработва чрез спазване на тези условия и като отговаря на планираните задължения. Следователно те трябва да бъдат признавани като приход и съпоставяни със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират; и


в) тъй като с данъците върху доходите и други данъци се облага доходът, логично е и безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които са продължение на фискалната политика, да се включват в >M5 печалбата или загубата


16. От основно значение за приходния подход е, че безвъзмездните средства, предоставени от държавата, следва да се признават систематично и рационално през периодите, необходими за тяхното съпоставяне със свързаните разходи. Признаването като приходи на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, на база постъпления, не е в съответствие с предположението за счетоводно начисляване (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети) и би било приемливо само ако не съществуваше база за разпределяне на дадени безвъзмездни средства по периоди, различни от този, в който те са получени.


17. В повечето случаи периодите, през които предприятието признава разходите или разноските, свързани с безвъзмездни средства, предоставени от държавата, са лесно установими и поради това безвъзмездните средства, отнасящи се до признаване на конкретни разходи, се признават като приход в същия период както съответния разход. Аналогично, безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи, обикновено се признават като приход през периодите и в съотношенията, в които на тези активи се начислява амортизация.


18. Безвъзмездните средства, свързани с неамортизируеми активи, могат да изискват и изпълнението на определенизадължения и тогава те се признават като приход през периодите, когато се поемат разходите, свързани с изпълнението на задълженията. Като пример предоставяне на земя може да бъде под условие изграждане на сграда върху земята и може да е уместно да се признае като приход за срока на живот на сградата.


19. Понякога безвъзмездните средства се получават като част от пакет от финансова или фискална помощ, към която се прилагат множество условия. В такива случаи, е необходимо внимателно да се идентифицират условията, пораждащи разходи, които определят периодите, през които ще се заработят безвъзмездните средства. Може да е уместно една част от тях да се разпредели на една база, а друга част - на друга.


20. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на получаване като компенсация за разходи или загуби, които вече са понесени или за целите на предоставяне на незабавна финансова подкрепа за предприятието без бъдещи свързани разходи, се признават като приход за периода, в който те станат вземане.


21. При някои обстоятелства безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да бъдат предоставени с цел оказване на незабавна финансова подкрепа на предприятие, а не като стимул за извършване на конкретни разходи. Такива безвъзмездни средства могат да бъдат ограничени до индивидуално предприятие и може да не са на разположение за цял клас бенефициери. Тези обстоятелства могат да наложат признаването на безвъзмездни средства като приход в периода, през който предприятието изпълни условията за получаването им, с оповестяване, което да гарантира, че техният ефект е ясно разбран.


22. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да станат вземане на предприятието като компенсация за разходи или загуби, понесени в предишен период. Такива безвъзмездни средства се признават като приход в периода, в който те станат вземане, с оповестяване, което да гарантира, че ефектът им е ясно разбран.


Непарични безвъзмездни средства, предоставени от държавата


23. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, може да са под формата на прехвърляне на непаричен актив като земя или други ресурси за използване от предприятието. При тези обстоятелства е обичайно да се определи справедливата стойност на непаричния актив и по тази справедлива стойност да се отчетат както безвъзмездните средства, така и активът. Алтернативен курс, който понякога се следва, е както активът, така и безвъзмездните средства да се отразят по номинална стойност.


Представяне на безвъзмездни средства, свързани с активи


24. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, свързани с активи, включително непарични дарения по справедлива стойност, се представят в >M5 отчета за финансово състояние < или чрез представяне на дарението като приходи за бъдещи периоди, или като дарението се намали до достигане на балансовата стойност на актива.


25. Два метода на представяне във финансовите отчети на безвъзмездни средства (или на съответните части от тях),


свързани с активи, се считат за приемливи алтернативи.


26. При единия метод безвъзмездните средства се представят като приход за бъдещи периоди, който се признава като приход систематично и рационално за срока на полезния живот на актива.


27. При другия метод безвъзмездните средства се намаляват, за да достигнат балансовата стойност на актива.


Безвъзмездните средства се признават като приход за срока на полезния живот на амортизируемия актив чрез намалени амортизационни отчисления.


28. Покупката на активи и получаването на свързани безвъзмездни средства могат да причинят големи движения в паричния поток на предприятието. По тази причина и за да се покаже брутната инвестиция в активи, такива движения често се оповестяват като отделни позиции в отчета за паричните потоци, независимо дали безвъзмездните средства са приспаднати от свързания актив за целта на представянето на баланса или не.


Представяне на безвъзмездни средства, свързани с приходи


29. Безвъзмездни средства, свързани с приходи, понякога се представят като приход в отчета за доходите или поотделно, или под общо заглавие като например "Други приходи"; като алтернатива те се приспадат при отчитане на свързания разход.


> M5

29А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработен през 2007 г.), в този отделен отчет се представят даренията, отнасящи се до приходи, съгласно изискванията на параграф 29.


30. Поддръжниците на първия метод твърдят, че е неуместно да се нетират приходни и разходни позиции и че разделянето на дарението от разходите улеснява сравнението с други разходи, които не са повлияни от него. За втория метод се твърди, че би могло разходите да не бъдат извършени от предприятието, ако безвъзмездните средства не са били на разположение и следователно представянето на разходите без компенсиране на безвъзмездните средства може


да бъде подвеждащо.


31. И двата метода се считат за приемливи за представянето на безвъзмездни средства, свързани с приходи.


Оповестяването на безвъзмездните средства може да е необходимо за правилното разбиране на финансовите отчети. Обикновено е уместно да бъде оповестен техният ефект върху всяка приходна или разходна позиция, за която се изисква да бъде оповестена отделно.


Възстановяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата


32. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на възстановяване, се отчитат счетоводно като корекция на счетоводната приблизителна оценка (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки). Възстановяването на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с приходи, следва да се прилага първо спрямо всички неамортизирани приходи за бъдещи периоди, създадени по отношение на безвъзмездните средства. До степента, до която възстановяването надвишава всички такива приходи за бъдещи периоди или когато не съществува приход за бъдещи периоди, възстановяването се признава като разход незабавно. Възстановяването на безвъзмездни средства, свързани с активи, следва да се отразява чрез увеличаване на балансовата стойност на актива или намаляване на салдото на прихода за бъдещи периоди с дължимата за погасяване сума. Допълнителната амортизация с натрупване, която би била призната към съответната дата като разход в отсъствието на безвъзмездните средства, следва да се признае незабавно като разход.


33. Обстоятелствата, пораждащи възстановяване на безвъзмездни средства, свързани с активи, може да изискват обмисляне на възможността за обезценка на новата балансова стойност на актива.


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ


34. Определени форми на държавна помощ, които не могат да бъдат остойностени приемливо, и сделки с правителството, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на предприятието, са изключени от определението за безвъзмездни средства, предоставени от държавата, в параграф 3.


35. Примери за помощ, която не може да бъде остойностена приемливо, са безплатна техническа или маркетингова консултация и предоставяне на гаранции. Пример за помощ, която не може да бъде разграничена от нормалните търговски сделки на предприятието, е правителствена политика за възлагане на поръчки, които представляват част от продажбите на предприятието. Съществуването на ползата може да не бъде поставяно под въпрос, но всеки опит да се разграничи търговската дейност от държавната помощ би могъл да е доста произволен.


36. Значимостта на ползата в горните примери може да бъде такава, че за да не са подвеждащи финансовите отчети, да е необходимо оповестяване на естеството, степента и продължителността на помощта.


37. Заеми с нулев или нисък лихвен процент са форма на държавна помощ, но ползите не се определят количествено чрез начисляването на лихва.


38. В настоящия стандарт държавната помощ не включва осигуряване на инфраструктура чрез подобряване на общата транспортна и комуникационна мрежа и доставката на усъвършенствани съоръжения, като напояване или водоснабдителна мрежа, които са постоянно на разположение за неопределен период в полза на цялата местна общност.


ОПОВЕСТЯВАНЕ


39. Следните въпроси следва да се оповестят:


а) счетоводната политика, възприета за безвъзмездните средства, предоставени от държавата, включително методите на представяне, прилагани във финансовите отчети;


б) естеството и степента на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, признати във финансовите отчети,


и посочване на други форми на държавна помощ, от които предприятието директно се е ползвало; и


в) неизпълнени условия и други условности, свързани с държавна помощ, която е била призната.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ


40. Предприятие, което прилага стандарта за първи път:


а) спазва изискванията за оповестяване, където е уместно; и б) или:


i) коригира своите финансови отчети за промяната на счетоводната политика в съответствие с МСС 8; или


ii) прилага счетоводните изисквания на стандарта само към безвъзмездни средства или части от безвъзмездни средства, които подлежат на получаване или възстановяване след датата на влизане в сила на стандарта.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА


41. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 1984 г.


>M5

42. МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това се добавя параграф 29А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 21


Ефекти от промените в обменните курсове


ЦЕЛ


1. Едно предприятие може да осъществява дейности в чуждестранна валута по два начина. То може да има сделки в чуждестранна валута или да развива чуждестранна дейност. В допълнение едно предприятие може да представя финансовите си отчети в чуждестранна валута. Целта на настоящия стандарт е да се определи как сделките с чуждестранна валута и чуждестранната дейност да бъдат включени във финансовите отчети на предприятието и как финансовите отчети на предприятието да се преизчисляват във валутата на представяне.


2. Основните въпроси са кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове.


ОБХВАТ


3. Настоящият стандарт се прилага15:


а) при отчитане на сделки и салда в чуждестранна валута, с изключение на тези сделки с деривативи, които се разглеждат в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване;


б) при преизчисляване на резултатите и финансовото състояние на чуждестранните дейности, които се включват във финансовите отчети на предприятието чрез консолидация, пропорционална консолидация или по методана собствения капитал;


в) при преизчисляване на резултатите на предприятието и неговото финансово състояние във валутата на представяне.


4. МСС 39 се прилага за редица деривативни инструменти в чуждестранна валута, които съответно са изключени от обхвата на настоящия стандарт. За редица деривативни инструменти, които обаче не попадат в обхвата на МСС 39 (например деривативни инструменти в чуждестранна валута, които са част от други договори) се прилага МСС 21. Настоящият стандарт се прилага и в случаите, когато едно предприятие превалутира суми, свързани с деривативни инструменти, от тяхната функционална валута във валутата на представяне.


5. Настоящият стандарт не се прилага при отчитане на хеджирането на позиции в чуждестранна валута, включително хеджирането на нетната инвестиция в чуждестранна дейност. За отчитане на хеджирането се прилага МСС 39.


6. Настоящият стандарт се прилага за представянето на финансовите отчети на едно предприятие в чуждестранна валута


и излага изискванията за представянето на така изготвените финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. При преизчисляване на финансова информация в чуждестранна валута, което не отговаря на тези изисквания, настоящият стандарт определя информацията, която трябва да се оповести.


7. Настоящият стандарт не се прилага при представянето на отчета за паричните потоци за парични потоци, възникнали


в резултат на сделки в чуждестранна валута или за преизчисляване на паричен поток на чуждестранна дейност (вж.


МСС 7 Отчети за паричните потоци).


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


8. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:


Заключителен курс - обменен спот курс към датата на баланса.


Курсова разлика - разликата, възникнала в резултат от преизчисляването на даден брой единици от една валута в друга валута при различни обменни курсове.


Обменен курс - съотношението, в което се обменят две валути.


Справедлива стойност - сумата, срещу която един актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден между информирани и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия помежду им.


Чуждестранна валута - всяка валута, различна от функционалната валута на предприятието.


Чуждестранна дейност - предприятие, което е дъщерно, асоциирано, съвместно или клон на отчитащото се предприятие, чиито дейности са базирани или се ръководят в страна или валута, различни от тези на отчитащото се предприятие.


Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която функционира едно предприятие.


Група - предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия.


Парични позиции - парични наличности, както и активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в определен или определим брой валутни единици.


Нетна инвестиция в чуждестранна дейност - делът на отчитащото се предприятие в нетните активи на тази дейност.


Валута на представяне - валутата, използвана при представянето на финансовите отчети.


Спот курс - обменният курс при незабавна доставка.


Уточняване на определенията


Функционална валута


9. Основната икономическа среда, в която функционира едно предприятие, е тази среда, в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Всяко предприятие трябва да вземе предвид следните фактори при определянето на функционалната си валута:


а) валутата:


i) която основно влияе върху продажните цените на стоките и услугите (това често е валутата, в която се определят и заплащат цените на неговите стоки и услуги); и


ii) на страната, чиито конкурентно въздействие и наредби са основно определящи за продажната цена на стоките и услугите;


б) валутата, която основно влияе върху разходите за труд, материали и другите разходи за предоставянето на стоки или услуги (това обикновено е валутата, в която се определят и заплащат тези разходи).


10. Доказателства при определяне на функционалната валута могат да бъдат и следните фактори:


а) валутата, в която се генерират средства от финансова дейност (например емитиране на дългови и капиталови инструменти);


б) валутата, в която се държат постъпленията от оперативна дейност.


11. Следните допълнителни фактори се вземат под внимание, когато се определя функционалната валута на чуждестраннат