ДИРЕКТИВА 2008/128/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2008 година за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни - (кодифицирана версия)

Обн. L ОВ. бр.6 от 10 Януари 2009г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex< M1 Изменена с ОВ бр. L 13 от 17 януари 2011


Директива 2011/3/ЕС на Комисията от 17 януари 2011 година за изменение на директива 2008/128/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека1, и по-специално член 3, параграф 3, буква а) от нея,


като има предвид, че:


(1) Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни2 е била неколкократно и съществено изменяна3. С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.


(2) Необходимо е да се установят критерии за чистота на всички оцветители, посочени в Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни4.


(3) Необходимо е да се вземат предвид спецификациите и техниките за анализ на оцветители, които са определени в Codex Alimentarius, съставенот Съвместния ФАО/СЗО експертен комитет по хранителни добавки (СЕКХД).


(4) Изготвените по производствени методи хранителни добавки или изходни суровини, които съществено се различават от оценените от Научния комитет по храните или от посочените в настоящата директива трябва да бъдат представени за оценка на безопасността от Европейския орган за безопасност на храните, като се наблегне на критериите за чистота.


(5) Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


(6) Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1


Критериите за чистота, посочени в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 89/107/ЕИО за оцветителите, посочени в Директива 94/36/ЕО, са определени в приложение I към настоящата директива.


Член 2


Директива 95/45/EO, изменена с директивите, посочени в приложение II, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.


Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.


Член 3


Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.


За Комисията

Jose Manuel BARROSO

Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ I


А. ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЦВЕТНИТЕ АЛУМИНИЕВИ ЛАКОВЕ


Определение: Алуминиевите лакове се приготвят от реактивни оцветители, отговарящи на критериите за чистота, които са определени в съответната спецификация за двуалуминиев триокисид във водни условия. Двуалуминиевият триокис обикновено представлява прясно приготвен неизсушен материал, полученчрез взаимодействие между алуминиев сулфат или хлорид с натриев или калциев карбонат, бикарбонат или амоняк. След образуване на лака, продуктът се филтрира, промива с вода и изсушава. В крайния продукт може да има наличие на нереагирал двуалуминиев триокис.


HCl неразтворимо вещество Не повече от 0,5 %


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,2 % (при неутрални условия)


За съответните цветове важат специфични критерии за чистота.


Б. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ЧИСТОТА


Е 100 КУРКУМИН


Синоними CI натурално жълто 3, куркумово жълто, дифероил метан


Определение Куркуминът се получава при екстракция с разтворител на куркума, т.е. земните коренища на естествени сортове на Curcuma Longa L. За получаване на концентриран куркуминов прах екстрактът се пречиства чрез кристализация. Продуктът се състои основно от куркумини, т.е основният оцветител (1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион) и неговите две десметокси производни в различни съотношения. Може да има наличие на незначителни количества течни масла и смоли, които естествено се срещат в куркумата.


За екстракция могат да се използват само следните разтворители: етилацетат, ацетон, въглеродендвуокис, дихлорометан, n-бутанол, метанол, етанол, хексан.


Клас Дицинамоилметан


Колор индекс № 75300


Einecs 207-280-5


Химични наименования I 1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион


II 1-(4-хидроксифенил-7-(4-хидрокси-3-метокси-фенил-)хепта-1,6-диен-3,5-дион) III 1,7-бис(4-хидроксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион


Химична формула I C21H20O6


II C20H18O5


III C19H16O4


Молекулна маса I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 90 % от общо всички оцветители


E1 cm1 % 1 607 при приблизително 426 nm в етанол


Описание Жълто-оранжев кристален прах


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум в етанол при приблизително 426 nm


Б. Температура на топене 179 °C -182 °C


Чистота


Остатъци от разтворител Етилацетат


Ацетон


n-бутанол Метанол Етанол


Хексан


Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 101 (i) РИБОФЛАВИН


Синоними Лактофлавин Клас Изоалоксазин Einecs 201-507-1


Химични наименования 7,8-диметил-10-(D-рибо-2,3,4,5-тетрахидроксипентил) бензо(g)птеридин-2,4 (3H,10H)-дион 7,8-диметил-10-(1?-D-рибитил)изоалоксазин


Химична формула C17H20N4O6 Молекулна маса 376,37


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна основа


E1 cm1 % 328 при приблизително 444 nm във воденразтвор


Описание Жълто до жълто-оранжев кристален прах със слаб мирис


Идентификация


A. Спектрометрия Съотношението А375/А267 е между 0,31 и 0,33


Съотношението А444/А267 е между 0,36 и 0,39 Максимум във вода при приблизително 444 nm


Б. Специфична ротация [?]D20 между – 115 °C и – 140 °C в 0,05 N разтвор на натриев хидроокис


Чистота


Загуба на маса при сушене Не повече от 1,5 % след изсушаване при 105 °С в продължение на 4 часа


Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %


Първични ароматни амини Не повече от 100 mg/kg (изчислени като анилин)


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 101 (ii) РИБОФЛАВИН-5?-ФОСФАТ


Синоними Рибофлавин-5?-фосфат натрий


Определение Тези спецификации важат за рибофлавин 5?-фосфат, примесен с незначителни количества чист рибофлавини рибофлавиндифосфат


Клас Изоалоксазин


Einecs 204-988-6


Химични наименования Мононатрий


(2R, 3R, 4S)-5-(3?)10?-дихидро-7?,8?-диметил-2?,4?-диоксо-10?-бензо-[?]птеридинил)-2,3,4-трихидроксипентил фосфат;


мононатриева сол на 5?-монофосфатен естер на рибофлавин


Химична формула За дихидратната форма: C17H20N4NaO9P?2H2O


За безводната форма: C17H20N4NaO9P


Молекулна маса 541,36


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 95 % от общо всички оцветители, изчислени като C17H20N4NaO9P?2H2O


E1 cm1 % 250 при приблизително 375 nm във воденразтвор


Описание Жълт до оранжев кристален хигроскопичен прах със слаб мирис и горчив вкус


Идентификация


A. Спектрометрия Съотношението А375/А267 между 0,30 и 0,34 9


Съотношението А444/А267 е между 0,35 и 0,40 ;


Максимум във вода при приблизително ca 444 nm във воденразтвор


Б. Специфична ротация [?] 20


Чистота между + 38 °C и + 42 °C в 5 мола HCl разтвор


Загуба на маса при сушене Не повече от 8 % (100 oС, 5 часа във вакуум над P2O5) за дихидратната форма


Сулфатна пепел Не повече от 25 %


Неорганичен фосфат Не повече от 0,1 % (изчисленкато PO4 на безводна основа)


Спомагателни оцветители Рибофлавин (чист): не повече от 6%


Рибофлавиндифосфат: не повече от 6%


Първични ароматни амини Не повече от 70 mg/kg (изчислени като анилин)


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 102 ТАРТРАЗИН


Синоними CI хранително жълто 4


Определение Тартразинът се състои основно от тринатриев 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил-)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Тартразинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Моноазо


Колор индекс № 19140


Einecs 217-699-5


Химични наименования Тринатриев-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат


Химична формула C16H9N4Na3O9S2


Молекулна маса 534,37


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 530 при приблизително 426 nm във воденразтвор


Описание Светлооранжев прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 426 nm


Б. Жълт воденразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 1,0 % Органични съединения, различни от оцветители:


4-хидразинобензолсулфонова киселина


4-аминобензол-1-сулфонова киселина


5-оксо-1-(4-сулфофенил)-2пиразолин-3-карбоксилна киселина


4,4?-диазоаминоди(бензол­сулфонова киселина)


Тетрахидроксиянтарна киселина


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 104 ХИНОЛИН ЖЪЛТО


Синоними CI хранително жълто 13


Определение Хинолин жълто се приготвя чрез сулфониране на 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион.


Хинолин жълто се състои основно от натриеви соли на смес от дисулфонати (предимно), моносулфонати и трисулфонати на споменатото съединение и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Хинолин жълто се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Хинофталон


Колор индекс № 47005


Einecs 305-897-5


Химично наименование Динатриевите соли на дисулфонатите на 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион (основен компонент)


Химична формула C18H9N Na2O8S2 (основен компонент)


Молекулна маса 477,38 (основен компонент)


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по–малко от 70 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


Хинолин жълто трябва да има следния състав:


Общо от всички присъстващи оцветители:


— динатриевите 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-дисулфонати трябва да са не по-малко от 80 %


— натриевите 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-моносулфонати трябва да са не повече от 15 %


— тринатриевият 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-трисулфонат трябва да е не повече от 7,0 %


E1 cm1 % 865 (основен компонент) при приблизително 411 nm във воденразтвор на оцетна киселина


Описание Жълт прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във воден разтвор на оцетна киселина с pH 5 при приблизително 411 nm


Б. Жълт воденразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 4,0 % Органични съединения, различни от оцветители:


2-метилхинолин


2-метилхинолин-сулфонова киселина


фталова киселина


2,6-диметилхинолин


2,6-диметилхинолин-сулфонова киселина


Общо не повече от 0,5 %


2-(2-хинолил)индан-1,3-дионНе повече от 4 mg/kg


Несулфонирани първични ароматни амини


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Вещества, екстрахирани в естер Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


E 110 СЪНСЕТ ЖЪЛТО FCF


Синоними CI хранително жълто 3, жълто-оранжево S


Определение Сънсет жълто FCF се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофе­нилазо) нафталин-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Сънсет жълто FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Химични наименования Динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат


Химична формула C16H10N2Na2O7S2


Молекулна маса 452,37


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изразени като натриева сол


E1 cm1 % 555 при приблизително 485 nm във воденразтвор при pH 7


Описание Оранжево-червенпрах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимално във вода при приблизително 485 nm при pH 7


Б. Оранжев воден разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 5,0 %


1-(фенилазо)-2-нафталенол (судан I)


Органични съединения, различни от оцветители:


4-аминобензол-1-сулфонова киселина


3-хидроксинафталин-2,7-дисул­фонова киселина


6-хидроксинафталин-2-сулфонова киселина


7-хидроксинафталин-1,3-дисул­фонова киселина


4,4?-диазоаминоди(бензен-сулфонова киселина)


6,6?-оксиди(нафталин-2-сулфонова киселина)


Не повече от 0,5 mg/kg


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 2 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Е 120 КОХИНИЛ, КАРМИНОВА КИСЕЛИНА, КАРМИНИ


Определение Кармини и карминова киселина се получават от водни, водно-алкохолни или алкохолни екстракти от кохинил, който се състои от изсушени тела на женското насекомо Dactylopius coccus Costa.


Активното оцветяващо вещество е карминова киселина.


Могат да се образуват алуминиеви лакове от карминова киселина (кармини), в които се смята, че присъстват алуминий и карминова киселина в моларно съот­ ношение 1:2.


В търговските продукти активното оцветяващо вещество присъства заедно с амониеви, калциеви, калиеви или натриеви катиони, поотделно или в комбинация, като тези катиони могат да бъдат и в излишък.


Търговските продукти могат да съдържат и белтъченматериал, извлеченот насе­ комото източник, както и свободен карминат или малко остатъчно количество несвързани алуминиеви катиони.


Клас Антрахинон


Колор индекс № 75470 Einecs Кохинил: 215-680-6; карминова киселина: 215-023-3; кармини: 215-724-4


Химични наименования 7-?-D-глюкопиранозил-3,5,6,8-тетрахидрокси-1-метил-9,10-диоксоантрацен-2-карбоксилна киселина (карминова киселина); карминът е хидратираният алуминиев хелат на тази киселина


Химична формула C22H20O13 (карминова киселина)


Молекулна маса 492,39 (карминова киселина)


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 2,0 % карминова киселина в съдържащите карминова киселина екстракти; не по-малко от 50 % карминова киселина в хелатите.


Описание Червено до тъмночервено ронливо твърдо вещество или прах. Кохиниловият екстракт обикновено представлява тъмночервена течност, но може да бъде и изсушен на прах.


Идентификация


Спектрометрия Максимум във воден разтвор на амоняк при приблизително 518 nm.


Чистота


Максимум в разреденхлороводороденразтвор при приблизително 494 nm за карминова киселина


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 122 АЗОРУБИН, КАРМОИЗИН


Синоними CI хранително червено 3


Определение Азорубинът се състои основно от динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1нафтилазо) нафталин-1-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Азорубинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Моноазо


Колор индекс № 14720


Einecs 222-657-4


Химично наименование Динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-1-сулфонат


Химична формула C20H12N2Na2O7S2 Молекулна маса 502,44


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.


E1 cm1 % 510 при приблизително 516 nm във воденразтвор


Описание Червендо червено-кафяв прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 516 nm


Б. Червенводенразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 2,0 % Органични съединения, различни от оцветители:


4-аминонафталин-1-сулфонова киселина


4-хидроксинафталин-1-сулфонова киселина


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 123 АМАРАНТ


Синоними CI хранително червено 9


Определение Амарантът се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1нафтилазо) нафталин-3,6-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Амарантът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Моноазо


Колор индекс № 16185


Einecs 213-022-2


Химично наименование Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-3,6-дисулфонат


Химична формула C20H11N2Na3O10S3 Молекулна маса 604,48


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.


E1 cm1 % 440 при приблизително 520 nm във воденразтвор


Описание Червеникаво-кафяв прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 520 nm


Б. Червенводенразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 3,0 %


Органични съединения, различни от оцветители:


4-аминонафталин-1-сулфонова киселина


3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина


6-хидроксинафталин-2-сулфонова киселина


7-хидроксинафталин-1,3-дисулфонова киселина


7-хидроксинафталин-1,3,6-трисулфонова киселина


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg


Олово Не повече от 10 mg/kg


Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 124 ПОНСО 4R, КОХИНИЛ ЧЕРВЕНО А


Синоними CI хранително червено 7, нов кохин


Определение


Понсо 4R се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-6,8-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Понсо 4R се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Моноазо


Колор индекс № 16255


Einecs 220-036-2


Химично наименование Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-6,8-дисулфонат


Химична формула C20H11N2Na3O10S3


Молекулна маса 604,48


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.


E1 cm1 % 430 при приблизително 505 nm във воденразтвор


Описание Червеникав прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 505 nm


Б. Червенводенразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 1,0 %


Органични съединения,различни от оцветители:


4-аминонафталин-1-сулфонова киселина


7-хидроксинафталин-1,3-дисулфонова киселина


3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина


6-хидроксинафталин-2-сулфонова киселина


7-хидроксинафталин-1,3,6-трисулфонова киселина


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg


Олово Не повече от 10 mg/kg


Живак Не повече от 1 mg/kg


Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 127 ЕРИТРОЗИН


Синоними CI хранително червено 14


Определение Еритрозинът се състои основно от динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Еритрозинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Ксантен


Колор индекс № 45430


Einecs 240-474-8


Химично наименование Динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил) бензоат моно­хидрат


Химична формула C20H6I4Na2O5.H2O


Молекулна маса 897,88


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 87 % от общо всички оцветители, изчислени като безводна натриева сол


E1 cm1 % 1 100 при приблизително 526 nm във воденразтвор при pH 7


Описание Червенпрах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 526 nm при pH 7


Б. Червенводенразтвор


Чистота


Неорганични йодиди, изчислени като натриев йодид


Не повече от 0,1 %


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители (с изключение на флуоресцин)


Не повече от 4,0 %


ФлуоресцинНе повече от 20 mg/kg


Органични съединения, различни от оцветители:


Три-йодорезорцинол Общо не повече от 0,2 %


2-(2,4-дихидрокси-3,5диодобензоил) бензоена киселина


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Общо не повече от 0,2 %


Не повече от 0,2 % от разтвор с pH от 7 до 8


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Алуминиеви лакове Методът с неразтворими в солна киселина вещества е неприложим. Заменен е с неразтворими в натриев хидроокис вещества, при не повече от 0,5 % само за този цвят.


Е 128 ЧЕРВЕНО 2G


Синоними CI хранително червено 10, азогеранин


Определение Червено 2G се състои основно от динатриев 8-ацетамидо-1-хидрокси-2-фенила­зонафталин-3,6-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Червено 2G се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Моноазо


Колор индекс № 18050


Einecs 223-098-9


Химично наименование Динатриев 8-ацетамидо-1-хидрокси-2-фенилазо-нафталин-3,6-дисулфонат


Химична формула C18H13N3Na2O8S2 Молекулна маса 509,43


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 620 при приблизително 532 nm във воденразтвор


Описание Червенпрах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 532 nm


Б. Червенводенразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 2,0 % Органични съединения, различни от оцветители:


5-ацетамидо-4-хидрокси­нафталин-2,7-дисулфонова киселина


5-амино-4-хидрокси­нафталин-2,7-дисулфонова киселина


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 129 АЛУРА ЧЕРВЕНО AC


Синоними CI хранително червено 17


Определение Алура червено AC се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5метил-4-сулфонато-фенилазо) нафталин-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Алура червено AC се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Моноазо


Колор индекс № 16035


Einecs 247-368-0


Химично наименование Динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат


Химична формула C18H14N2Na2O8S2 Молекулна маса 496,42


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 540 при приблизително 504 nm във воденразтвор при pH 7


Описание Тъмночервен прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 504 nm


Б. Червенводенразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 3,0 %


Органични съединения, различни от оцветители:


6-хидрокси-2-нафталин сулфонова киселина, натриева сол


4-амино-5-метокси-2-метил­бензол сулфонова киселина


6,6-оксибис-(2-нафталин сулфонова киселина) дина­ триева сол


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,3 %


Не повече от 0,2 %


Не повече от 1,0 %


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 131 ПАТЕНТ СИНЬО V


Синоними CI хранително синьо 5


Определение Патент синьо V се състои основно от калциево или натриево съединение на [4-(?-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден)2,5-циклохек­садиен-1-илиден] диетиламониев хидроокис вътрешнокомплексна сол и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.


Допуска се наличие и на калиева сол.


Клас Триарилметан


Колор индекс № 42051


Einecs 222-573-8


Химични наименования Калциево или натриево съединение на [4-(?-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден) 2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроокис вътрешнокомплексна сол


Химична формула Калциево съединение: C27H31N2O7S2Ca?


Натриево съединение: C27H31N2O7S2Na


Молекулна масаt Калциево съединение: 579,72


Съдържание на основно вещество


Натриево съединение: 582,67


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 2 000 при приблизително 638 nm във воденразтвор при pH 5


Описание Тъмносин прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 638 nm при pH 5


Б. Синводен разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 2,0 % Органични съединения, различни от оцветители:


3-хидрокси бензалдехид


3-хидрокси бензоена киселина


3-хидрокси-4-сулфобензоена киселина


N,N-диетиламино бензол сулфонова киселина


Общо не повече от 0,5 %


Левко база Не повече от 4,0 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 5


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 132 ИНДИГОТИН, ИНДИГО КАРМИН


Синоними CI хранително синьо 1


Определение Индиготинът се състои основно от смес от динатриев 3,3??диоксо-2,2?-би-индо­ лилиден-5,5?-дисулфонат и динатриев 3,3?-диоксо-2,2?-би-индолилиден-5,7?дисулфонат, и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Индиготин се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Индигоид


Колор индекс № 73015


Einecs 212-728-8


Химични наименования Динатриев 3,3?-диоксо-2,2?-би-индолилиден-5,5?-дисулфонат


Химична формула C16H8N2Na2O8S2 Молекулна маса 466,36


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол;


динатриев 3,3?-диоксо-2,2?-би-индолилиден-5,7?-дисулфонат: не повече от 18 %. E1 cm1 % 480 при приблизително 610 nm във воденразтвор


Описание Тъмносин прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 610 nm


Б. Синводен разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители С изключение на динатриев 3,3?-диоксо-2,2?-би-индолилиден-5,7?-дисулфонат: не повече от 1,0 %


Органични съединения, различни от оцветители:


Изатин-5-сулфонова киселина


5-сулфоантранилова киселина


Антранилована киселина


Общо не повече от 0,5 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 133 БРИЛЯНТ СИНЬО FCF


Синоними CI хранително синьо 2


Определение Брилянт синьо FCF се състои основно от динатриев ?-(4-(N-етил-3-сулфонатобен­зиламино) фенил)-?-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5диенилиден) толуол-2-сулфонат и неговите изомери и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Брилянт синьо FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Триарилметан


Колор индекс № 42090


Einecs 223-339-8


Химични наименования Динатриев ?-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-?-(4-N-етил-3-сулфона­тобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат


Химична формула C37H34N2Na2O9S3 Молекулна маса 792,84


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 1 630 при приблизително 630 nm във воденразтвор


Описание Червеникаво-синпрах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 630 nm


Б. Синводен разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 6,0 %


Органични съединения, различни от оцветители:


Сума от 2-,3-и 4-формил­бензол сулфонови киселини


3-((етил)(4-сулфофенил) амино) метилбензол сулфонова киселина


Не повече от 1,5 %


Не повече от 0,3 %


Левко база Не повече от 5,0 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при рН 7


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 140 (i) ХЛОРОФИЛИ


Синоними CI натурално зелено 3, магнезиев хлорофил, магнезиев феофитин


Определение Хлорофилите се получават при екстракция с разтворител на естествени сортове ядивенрастителенматериал, трева, люцерна и коприва. Последващото отнемане на разтворителя може да доведе до пълно или частично отделяне на естествено съдържащия се координиран магнезий от хлорофилите, в резултат на което се получават съответните феофитини. Основните оцветители са феофитините и магнезиевите хлорофили. Извлеченият продукт, от който е бил отнет разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротеноиди, както и масла, мазнини и восъци, извлечени от изходния материал. За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.


Клас Порфирин


Колор индекс № 75810


Einecs Хлорофили: 215-800-7, хлорофил a: 207-536-6, хлорофил b: 208-272-4


Химични наименования Основните активни оцветители са:


Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13?-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента [т]-порфирин-17-ил)пропионат, (феофитин a) или като магнезиев комплекс (хлорофил a)


Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13?-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента [т]-порфирин-17-ил) пропионат, (феофитин b) или като магнезиев комплекс (хлорофил b)


Химична формула Хлорофил a (магнезиев комплекс): C55H72MgN4O5


Хлорофил a: C55H74N4O5


Хлорофил b (магнезиев комплекс): C55H70MgN4O6


Хлорофил b: C55H72N4O6


Молекулна маса Хлорофил a (магнезиев комплекс): 893,51


Хлорофил a: 871,22


Хлорофил b (магнезиев комплекс): 907,49


Съдържание на основно вещвство


Хлорофил b: 885,20


Съдържанието на всички комбинирани хлорофили и техните магнезиеви комплекси е не по-малко от 10 %


E1 cm1 % 700 при приблизително 409 nm в хлороформ


Описание Восъкообразно твърдо вещество, чийто цвят варира от маслинено зелено до тъмнозелено, в зависимост от съдържанието на координиран магнезий


Идентификация


Спектрометрия Максимум в хлороформ при приблизително 409 nm


Чистота


Остатъци от разтворител Ацетон


Метил етил кетон


Метанол Етанол Пропан-2-ол Хексан


Дихлорметан: Не повече от 10 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


Е 140 (ii) ХЛОРОФИЛИНИ


Синоними CI натурално зелено 5, натриев хлорофилин, калиев хлорофилин


Определение Алкалните соли на хлорофилина се получават чрез осапуняване на разтворим екстракт от естествените сортове ядивен растителен материал, трева, люцерна и коприва. Осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. Киселинните групи се неутра­ лизират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.


За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглеродендвуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.


Клас Порфирин


Колор индекс № 75815


Einecs 287-483-3


Химични наименования Основните активни оцветители в техните киселинни форми са:


— 3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин a)


и


— 3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин b)


В зависимост от степента на хидролиза циклопентениловият пръстен може да се разцепи с произтичащото образуване на трета карбоксилна функция.


Могат да присъстват и магнезиеви комплекси.


Химична формула Хлорофилин a (киселинна форма): C34H34N4O5


Хлорофилин b (киселинна форма): C34H32N4O6


Молекулна маса Хлорофилин a: 578,68


Хлорофилин b: 592,66


Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяко от тези тегла може да се увеличи с 18 далтона


Съдържание на основно вещество


Общото съдържание на всички хлорофилини е не по-малко от 95 % от изсушената проба при приблизително 100 oС в продължение на 1 час.


E1 cm1 % 700 при приблизително 405 nm във воденразтвор при pH 9


E1 cm1 % 140 при приблизително 653 nm във воденразтвор при pH 9


Описание Тъмнозелен до син/черенпрах


Идентификация


Спектрометрия Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 9 при приблизително 405 nm и при приблизително 653 nm


Чистота


Остатъци от разтворител Ацетон


Метил етил кетон


Метанол Етанол Пропан-2-ол Хексан Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


Е 141 (i) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИТЕ


Синоними CI натурално зелено 3, меденхлорофил, меденфеофитин


Определение Медните хлорофили се получават чрез добавяне на медна сол към веществото, получено при екстракция с разтворител на натурални сортове ядивен растителен материал, трева, люцерна и коприва. Продуктът, от който е бил отстранен разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротеноиди, както и мазнини и восъци, извлечени от изходния материал. Основните оцветители са медните феофитини. За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглеродендвуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.


Клас Порфирин


Колор индекс № 75815


Einecs меденхлорофил a: 239-830-5; меденхлорофил b: 246-020-5


Химични наименования [Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13?-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меденхлорофил a) [Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13?-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меденхлорофил b)


Химична формула Меден хлорофил a: C55H72Cu N4O5 Меденхлорофил b: C55H70Cu N4O6


Молекулна маса Меден хлорофил a: 932,75


Съдържание на основно вещество


Меденхлорофил b: 946,73


Общото съдържание на медни хлорофили е не по-малко от 10 % E1 cm1 % 540 при приблизително 422 nm в хлороформ


E1 cm1 % 300 при приблизително 652 nm в хлороформ


Описание Восъчно твърдо вещество, чийто цвят варира от синьо-зелено до тъмнозелено, в зависимост от изходния материал


Идентификация


Спектрометрия Максимум в хлороформ при приблизително 422 nm и при приблизително 652 nm


Чистота


Остатъци от разтворител Ацетон


Метил етил кетон


Метанол Етанол Пропан-2-ол Хексан


Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Медни йони Не повече от 200 mg/kg


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


Общо мед Не повече от 8,0 % от общо всички медни феофитини


Е 141 (ii) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИНИТЕ


Синоними Натриев меденхлорофилин, калиев меденхлорофилин, CI натурално зелено 5


Определение Алкалните соли на медните хлорофилини се получават чрез прибавяне на мед към продукта, получен чрез осапуняване на разтворим екстракт от естествени сортове ядивенрастителенматериал, трева, люцерна и коприва; осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопенте­ниловия пръстен. След прибавяне на мед към пречистените хлорофилини, киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.


За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглеродендвуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.


Клас Порфирин


Колор индекс № 75815


Einecs


Химични наименования Основните активни оцветители в техните киселинни форми са:


3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил)про­пионат, меденкомплекс (меденхлорофилин a)


и


3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат, меденкомплекс (меденхлорофилин b)


Химична формула Меден хлорофилин a (киселинна форма): C34H32Cu N4O5


Меденхлорофилин b (киселинна форма): C34H30Cu N4O6


Молекулна маса Меден хлорофилин a: 640,20


Меденхлорофилин b: 654,18


Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяка от тези маси може да се увеличи с 18 далтона


Съдържание на основно вещество


Съдържание на всички медни хлорофилини е не по-малко от 95 % от изсушената проба при 100 oС в продължение на 1 час.


E1 cm1 % 565 при приблизително 405 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5


E1 cm1 % 145 при приблизително 630 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5


Описание Тъмнозелен до син/черенпрах


Идентификация


Спектрометрия Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5 при приблизително 405 nm и при приблизително 630 nm


Чистота


Остатъци от разтворител Ацетон


Метил етил кетон


Метанол Етанол Пропан-2-ол Хексан


Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Медни йони Не повече от 200 mg/kg


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


Общо мед Не повече от 8,0 % от общо всички медни хлорофилини


Е 142 ЗЕЛЕНО S


Синоними CI хранително зелено 4, брилянтно зелено BS


Определение Зелено S се състои основно от натриев N-[4-диметиламино)фенил] 2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)метилен]-2,5-циклофексадиен-1-илиден]-N-метилмета­наминиум и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Зелено S се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Триарилметан


Колор индекс № 44090


Einecs 221-409-2


Химични наименования Натриев N-[-4-[[4-диметиламино)фенил](2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)-метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум;


Натриев 5-[4-диметиламино-?-(4-диметилиминоциклохекса-2,5-диенилиден) бензил]-6-хидрокси-7-сулфонато-нафталин-2-сулфонат (алтернативно химично наименование)


Химична формула C27H25N2NaO7S2 Молекулна маса 576,63


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 1 720 при приблизително 632 nm във воденразтвор


Описание Тъмносин или тъмнозелен прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 632 nm


Б. Синили зеленводен разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 1,0 % Органични съединения, различни от оцветители:


4,4?-бис(диметиламино)-бенз­хидрилов алкохол


4,4?-бис(диметиламино)-бензофенон


3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина


Не повече от 0,1 %


Не повече от 0,1 %


Не повече от 0,2 %


Левко база Не повече от 5,0 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 150а ОБИКНОВЕН КАРАМЕЛ


Определение Обикновеният карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза). За подпомагане на карамелизацията могат да се използват киселини, основи и соли, с изключение на амониеви съединения и сулфити.


Einecs 232-435-9


Описание Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества


Чистота


Цветово ограничение от DEAE целулоза


Цветово ограничение от фосфорилна целулоза


Не повече от 50 %


Не повече от 50 %


Цветови интензитет (1) 0,01-0,12


Общо азот Не повече от 0,1 % Общо сяра Не повече от 0,2 % АрсенНе повече от 1 mg/kg Олово Не повече от 2 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg


(1) Цветовият интензитет се определя като абсорбция на 0,1 % (w/v) разтвор на твърди карамелени оцветители във вода в клетка с размер 1 cm при 610 nm.


Е 150b КАРАМЕЛ (ОСНОВЕН СУЛФИТ)


Определение Карамел (основен сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза), със или без киселини или основи, в присъствието на сулфитни съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит и натриев бисулфит); не се използват амониеви съединения.


Einecs 232-435-9


Описание Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества


Чистота


Цветово ограничение от DEAE целулоза


Повече от 50 %


Цветови интензитет (1) 0,05-0,13


Общо азот Не повече от 0,3 % (2)


Серендвуокис Не повече от 0,2 % (2)


Общо сяра 0,3-3,5 % (2)


Ограничаване на сярата от DEAE целулоза


Абсорбционен коефициент за цветово ограничение от DEAE целулоза


Абсорбционен коефициент


Повече от 40 %


19-34


По-голям от 50


(А 280/560)


АрсенНе повече от 1 mg/kg Олово Не повече от 2 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg


Е 150c АМОНИЕВ КАРАМЕЛ


Определение Амониевият карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които пред­ ставляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза), със или без киселини или основи, в присъствието на амониеви съединения (амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат и амониев фосфат); не се използват сулфитни съединения.


Einecs 232-435-9


Описание Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества


Чистота


Цветово ограничение от DEAE целулоза


Цветово ограничение от фосфорилна целулоза


Не повече от 50 %


Повече от 50 %


Цветови интензитет (1) 0,08-0,36


Амонячен азот Не повече от 0,3 % (2)


4-метилимидазол Не повече от 250 mg/kg (2)


2-ацетил-4-тетрахидрокси-бути­лимидазол


Не повече от 10 mg/kg (2)


(1) Цветовият интензитет се определя като абсорбция на 0,1 % (w/v) разтвор на твърди карамелени оцветители във вода в клетка с размер 1 cm при 610 nm.


(2) Изразени на еквивалентна цветова основа, т.е. изразени като продукт с цветови интензитет 0,1 абсорбционни единици.


Общо сяра Не повече от 0,2 % (1)


Общо азот 0,7-3,3 % (1)


Абсорбционен коефициент на цветово ограничение от фосфорил целулоза


АрсенНе повече от 1 mg/kg Олово Не повече от 2 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg


Е 150d КАРАМЕЛ (АМОНИЕВ СУЛФИТ)


Определение Карамел (амониев сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза), със или без киселини или основи, в присъствието едновременно на сулфитни и амониеви съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит, натриев бисулфит, амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат, амониев фосфат, амониев сулфат, амониев сулфит и амониев хидроген сулфит).


Einecs 232-435-9


Описание Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества


Чистота


Цветово ограничение от DEAE целулоза


Повече от 50 %


Цветови интензитет (2) 0,10-0,60


Амонячен азот Не повече от 0,6 % (1)


Серендвуокис Не повече от 0,2 % (1)


4-метилимидазол Не повече от 250 mg/kg (1)


Общо азот 0,3-1,7 % (1)


Общо сяра 0,8-2,5 % (1)


Отношение азот/сяра на алкохолния преципитат


Абсорбционен коефициент на алкохолния преципитат (3)


Абсорбционен коефициент (А 280/560)


Не повече от 50


АрсенНе повече от 1 mg/kg Олово Не повече от 2 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg


Е 151 БРИЛЯНТНО ЧЕРНО BN, ЧЕРНО PN


Синоними CI хранително черно 1


(1) Изразени на еквивалентна цветова основа, т.е. изразени като продукт с цветови интензитет 0,1 абсорбционни единици.


(2) Цветовият интензитет се определя като абсорбция на 0,1 % (w/v) разтвор на твърди карамелени оцветители във вода в клетка с размер 1 cm при 610 nm.


(3) Абсорбционният коефициент на алкохолния преципитат се определя като абсорбацията на преципитата при 280 nm, разделена на абсорбацията при 560 nm (клетка с размери 1 cm).


Определение Брилянтно черно BN се състои основно от тетранатриев-4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафталин-1,7-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Брилянтно черно BN се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Бисазо


Колор индекс № 28440


Einecs 219-746-5


Химични наименования Тетранатриев 4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафталин-1,7-дисулфонат


Химична формула C28H17N5Na4O14S4 Молекулна маса 867,69


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол


E1 cm1 % 530 при приблизително 570 nm в разтвор


Описание Черенпрах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода при приблизително 570 nm


Б. Черно-синкав воден разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 10 % (изразени въз основа на багрилното съдържание)


Органични съединения, различни от оцветители:


4-ацетамидо-5-хидрокси­нафталин-1,7-дисулфонова киселина


4-амино-5-хидрокси­нафталин-1,7-дисулфонова киселина


8-аминонафталин-2-сулфонова киселина


4,4?-диазоаминоди-(бензол­сулфонова киселина)


Общо не повече от 0,8 %


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % при неутрални условия


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 153 РАСТИТЕЛЕН ВЪГЛЕН Синоними Растително черно


Определение Растителният въглен се получава чрез овъгляване на растителен материал, като дърво, целулозни остатъци, торф, кокосови и други черупки. Суровината се овъглява при висока температура. Продуктът се състои основно от фино обособени въглеродни фракции и може да съдържа малки количества азот, водород и кислород. Продуктът може да абсорбира известно количество влага след приключване на производствения цикъл.


Колор индекс № 77266


Einecs 215-609-9


Химични наименования Въглен


Химична формула C


Молекулна масаt 12,01


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 95 % въглен, изчислени на безводна и несъдържаща пепел основа


Описание Черенпрах, без мирис и вкус


Идентификация


A. Разтворимост Неразтворим във вода и органични разтворители


Б. Горене При нагорещяване до червено гори бавно без пламък


Чистота


Пепел (общо) Не повече от 4,0 % (температура на накаляване: 625 °C)


Арсен Не повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Полиароматни въглеводороди Екстрактът, получен чрез извличане на 1 g от продукта с 10 g чист циклохексан в апарат за непрекъсната екстракция, трябва да е безцветен, а флуоресценцията на екстракта в ултравиолетова светлина не трябва да бъде по-интензивна от тази на разтвор на 0,100 mg хининов сулфат в 1 000 ml 0,01 M сярна киселина.


Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (при 120 °C, в продължение на 4 часа)


Вещества, разтворими в основи Филтратът, получен чрез кипване на 2 g от пробата с 20 ml N натриева основа и филтриране, трябва да е безцветен.


Е 154 КАФЯВО FK


Синоними CI хранително кафяво 1


Определение Кафяво FK се състои основно от смес на:


I натриев 4-(2,4-диаминофенилазо) бензолсулфонат


II натриев 4-(4,6-диамино-m-толилазо) бензолсулфонат


III динатриев 4,4?-(4,6-диамино-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат) IV динатриев 4,4?-(2,4-диамино-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат) V динатриев 4,4?-(2,4-диамино-5-метил-1,3-фенилендисазо)ди (бензолсул-фонат)


VI тринатриев 4,4?,4??-(2,4-диаминобензол-1,3,5-трисазо)три-(бензолсулфонат)


и спомагателни оцветители в съчетание с вода, натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.


Кафяво FK се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Азо (смес от моно-, бис-и трисазо оцветители) Einecs


Химични наименования Смес от:


I натриев 4-(2,4-диаминофенилазо) бензолсулфонат


II натриев 4-(4,6-диамино-m-толилазо) бензолсулфонат


III динатриев 4,4?-(4,6-диамино-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат) IV динатриев 4,4?-(2,4-диамино-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат) V динатриев 4,4?-(2,4-диамино-5-метил-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсул-фонат)


VI тринатриев 4,4?,4??-(2,4-диаминобензол-1,3,5-трисазо)три-(бензолсулфонат)


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 70 % от общо всички оцветители


Съотношенията между компонентите на всички присъстващи оцветители не трябва да надвишават: I 26 % II 17 % III 17 % IV 16 % V 20 % VI 16 %


Описание Червено-кафяв прах или гранули


Идентификация


Оранжев до червеникав разтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 % Спомагателни оцветители Не повече от 3,5 % Органични съединения, различни от оцветители:


4-аминобензол-1-сулфонова киселина


Не повече от 0,7 %


m-фенилендиамин и 4-метил-m-фенилендиамин


Не повече от 0,35 %


Несулфонирани първични ароматни амини, различни от m-фенилен диамин и 4-метилm-фенилен диамин


Не повече от 0,007 % (изчислени като анилин)


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,2 % от разтвор с pH 7


Арсен Не повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 155 КАФЯВО HT


Синоними CI хранително кафяво 3


Определение Кафяво НТ се състои основно от динатриев 4,4?-(2,4-дихидрокси-5-хидрок­симетил-1,3-фенилен бисазо) ди (нафталин-1-сулфонат) и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или сулфат като основни безцветни компоненти.


Кафяво HT се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.


Клас Бисазо


Колор индекс № 20285


Einecs 224-924-0


Химични наименования Двинатриев 4,4?-(2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3-фенилен бисазо)ди (нафталин-1-сулфонат)


Химична формула C27H18N4Na2O9S2 Молекулна маса 652,57


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 70 % общо оцветители, изчислени като натриева сол.


E1 cm1 % 403 при приблизително 460 nm във воденразтвор с pH 7


Описание Червеникаво-кафяв прах или гранули


Идентификация


A. Спектрометрия Максимум във вода с pH 7 при приблизително 460 nm


Б. Кафяв воденразтвор


Чистота


Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Не повече от 10 % (метод ТСХ)


Органични съединения, различни от оцветители:


4-аминофтален-1-сулфонова киселина


Несулфонирани първични ароматни амини


Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,7 %


Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)


Не повече от 0,2 % в разтвор с pH 7


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 160а (i) СМЕСЕНИ КАРОТИНИ


1. Растителни каротини


Синоними СI Хранително оранжево 5


Определение Смесените каротини се получават при екстракция с разтворител от натуралните сортове на ядивни растения, моркови, растителни масла, трева, люцерна от вида „alfalfa“ (алфалфа) и коприва


Основният оцветител се състои от каротиноиди, сред които най-голям дял има ?каротинът. Срещат се и ?-каротини ?-каротин, както и други пигменти. Освен цветните пигменти, това вещество може да съдържа и масла, мазнини и восък, които естествено се срещат в суровината.


За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан (1), дихлорометани въглероден диоксид.


Клас Каротиноид


Колор индекс № 75130


Einecs 230-636-6


Химична формула ?-каротин: C40H56 Молекулна маса ?-каротин: 536,88


Съдържание на основно вещество


Идентификация


Съдържание на каротини (изчислено като ?-каротин) не по-малко от 5 %. За продуктите, получени чрез екстракция от растителни масла: не по-малко от 0,2 % в мазнините, предназначени за консумация от човека


E1 cm1 % 2 500 при приблизително 440 до 457 nm в циклохексан


Спектрометрия Максимум в циклохексанпри 440 до 457 nm и 470 до 486 nm


Чистота


Остатъци от разтворители Ацетон


Метил етил кетон


Метанол Пропан-2-ол Хексан Етанол Дихлорметан: Не повече от 10 mg/kg


Олово Не повече от 5 mg/kg


2. Алгал каротини, каротини от водорасли Синоними CI Хранително оранжево 5


Не повече от 50 mg/kg, единично или в комбинация


Определение Смесените каротини могат да бъдат получени и от естествени видове на водораслото Дуналиела салина (Dunaliella salina), отглеждано в големите солени езера в Уайала, Южна Австралия. ?-каротинът се извлича чрез етерично масло. Препаратът представлява 20 до 30 % суспензия в масла, предназначени за консумация от човека. Съотношението на транс-цис-изомерите е от 50/50 до 71/29.


Основният оцветител се състои от каротиноиди, сред които най-голям дял има ?каротинът. Срещат се и ?-каротин, лутеин, зеаксантин и ?-криптоксантин. Освен цветните пигменти, това вещество може да съдържа и масла, мазнини и восъци, които естествено се срещат в суровината.


Клас Каротиноид


Колор индекс № 75130


Химична формула ?-каротин: C40H56 Молекулна маса ?-каротин: 536,88


Съдържание на основно вещество


Идентификация


Съдържание на каротини (изчислено като ?-каротин) не по-малко от 20 %. E1 cm1 % 2 500 при приблизително 440—457 nm в циклохексан


Спектрометрия Максимум в циклохексан 440—457 nm и 474—486 nm


(1) Бензен не повече от 0,05 % v/v.


Чистота


Естествени токофероли в масла, предназначени за консумация от човека


Не повече от 0,3 %


Олово Не повече от 5 mg/kg


Е 160a (ii) БЕТА-КАРОТИН


1. Бета-каротин


Синоними CI Хранително оранжево 5


Определение Настоящите спецификации се прилагат основно към всички транс-изомери на ?-каротина, примесени с незначителни количества други каротиноиди. Разредените и стабилизирани препарати могат да имат друго съотношение на трансцисизомерите.


Клас Каротиноид


Колор индекс № 40800


Einecs 230-636-6


Химични наименования ?-каротин, ?, ?-каротин


Химична формула C40H56 Молекулна маса 536,88


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 96 % от всички оцветители (изразено като ?-каротин)


E1 cm1 % 2 500 при приблизително 440—457 nm в циклохексан


Описание Червени до червеникавокафяви кристали или кристален прах


Идентификация


Спектрометрия Максимум в циклохексанпри 453—456 nm


Чистота


Сулфатна пепел Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Каротиноиди, различни от ?-каротин: не повече от 3,0 % от всички оцветители


Олово Не повече от 2 mg/kg


2. Бета-каротин от Блакеслеа триспора (Blakeslea trispora)


Синоними СI Хранително оранжево 5


Определение Препарат, получен при ферментационен процес на смесена култура от двата полови типа — тип (+) и тип (–) от естествения щам на гъбата Блакеслеа триспора (Blakeslea trispora). Бета-каротинът е извлечен от биомасата с етилацетат или изобутилацетат, последвано от изопропил алкохол, и е кристализиран. Кристализираният продукт съдържа основно транс ?-каротин. Поради протичащите биологични процеси в гъбата източник, продуктът съдържа и около 3 % смесени каротини, което е специфично за него.


Клас Каротиноид


Колор индекс № 40800


Einecs 230-636-6


Химични наименования ?-каротин, ?, ?-каротин


Химична формула C40H56 Молекулна маса 536,88


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 96 % от всички оцветители (изразено като ?-каротин)


E1 cm1 % 2 500 при приблизително 440—457 nm в циклохексан


Описание Червени, червеникавокафяви или пурпурновиолетови кристали или кристален прах (цветът варира според използвания екстракционен разтворител и условията на кристализация)


Идентификация


Спектрометрия Максимум в циклохексанпри 453—456 nm


Чистота


Остатъци от разтворители Етил ацетат


Етанол


Не повече от 0,8 %, единично или в комбинация


Изобутил ацетат: не повече от 1,0 %


Изопропил алкохол: не повече от 0,1 %


Сулфатна пепел Не повече от 0,2 %


Спомагателни оцветители Каротиноиди, различни от ?-каротин: не повече от 3,0 % от всички оцветители


Олово Не повече от 2 mg/kg


Микотоксини:


АфлатоксинВ1 Да не се установява Трихотецин (T2) Да не се установява Охратоксин Да не се установява Зеараленон Да не се установява Микробиология:


Спори на микроскопични плесени


Не повече от 100/g


Дрожди Не повече от 100/g


Salmonella Да не се установява в 25 g


Escherichia coli Да не се установява в 5 g


E 160b АНАТО, БИКСИН, НОРБИКСИН


Синоними CI натурално оранжево 4


Определение


Клас Каротеноид


Колор индекс № 75120


Einecs Анато: 215-753-4, екстракт от семена на анато: 289-561-2; биксин: 230-248-7


Химични наименования


Биксин: 6?-метилводород-9?-цис-6,6?-диапокаротен-6,6?-диоат 6?-метилводород-9?-транс-6,6?-диапокаротен-6,6?-диоат


Норбиксин: 9?-цис-6,6?-диапокаротен-6,6?-дионова киселина 9?-транс-6,6?-диапокаротен-6,6?-дионова киселина


Химична формула


Биксин: C25H30O4


Норбиксин: C24H28O4


Молекулна маса


Биксин: 394,51


Норбиксин: 380,48


Описание Червеникаво-кафяв прах, суспензия или разтвор


Идентификация


Спектрометрия


Биксин: максимум в хлороформ при приблизително 502 nm


Норбиксин: максимум в разреден разтвор на КОН при приблизително 482 nm


i) Биксин и норбиксин, получени чрез екстракция с разтворител


Определение


Биксинът се получава при екстракция от външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa Orellana L.) с единили повече от следните разтворители: ацетон, метанол, хексанили дихлорометан, въглеродендвуокис, след което разтворителят се отстранява.


Норбиксинът се приготвя чрез хидролиза с воден разтвор на основа на извлечения биксин.


Биксинът и норбиксинът могат да съдържат и други материали, извлечени от анатови семена.


Биксиновият прах съдържа няколко оцветени компонента, сред които в най-голямо единично количество е биксинът, който може да присъства както в цистака и в трансформи. Може да има наличие и на продукти на термичното разграждане на биксина.


Съдържание на основно вещество


Норбиксиновият прах съдържа продукта от хидролизата на биксин във формата на натриеви или калиеви соли като основен активен оцветител. Може да има наличие както на цистака и на трансформи.


Съдържание на биксинови прахове — не по-малко от 75 % от общо всички каротеноиди, изчислени като биксин.


Съдържание на норбиксинови прахове — не по-малко от 25 % от общо всички каротеноиди, изчислени като норбиксин.


Биксин: E1 c 1 %


2 870 при приблизително 502 nm в хлороформ


Чистота


Остатъци от


Норбиксин: E1 c 1 %


Ацетон


2 870 при приблизително 482 nm в разтвор на КОН


Дихлорометан: Не повече от 10 mg/kg не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


ii) Извлечено с основа анато


Определение


Водоразтворимо анато се приготвя чрез екстракция с воден разтвор на основа (натриев или калиев хидроокис) на външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa Orellana L.)


Съдържание на основно вещество


Като основен активен оцветител, водоразтворимото анато съдържа норбиксин, продукта от хидролизата на биксин, във формата на натриеви или калиеви соли. Могат да присъстват както цис-, така и трансформи.


Съдържа не по-малко от 0,1 % от общо всички каротеноиди, изразени като норбиксин.


Чистота


Норбиксин: E1 c 1 %


2 870 при приблизително 482 nm в разтвор на КОН


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


iii) Извлечено с масло анато


Определение


Маслени екстракти на анато под формата на разтвор или суспензия се приготвят чрез екстракция от външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa Orellana L.) с ядивно растително масло. Масленият екстракт на анато съдържа няколко оцветени компонента, сред които в най-голямо единично количество е биксинът, който може да присъства както в цис-, така и в трансформа. Може да има наличие и на продукти на термичното разграждане на биксин.


Съдържание на основно вещество


Съдържа не по-малко от 0,1 % от общо всички каротеноиди, изразени като биксин.


Чистота


Биксин: E1 c 1 % 2 870 при приблизително 502 nm в хлороформ


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 160с ЕКСТРАТ ОТ ЧЕРВЕН ПИПЕР, КАПСАНТИН, КАПСОРУБИН


Синоними Екстракционно етерично масло от червен пипер


Определение Екстрактът от червенпипер се получава чрез екстракция с разтворител на естествени сортове червен пипер, който се състои от надземните плодове, със или без семена, на Capsicum annuum L. и съдържа основните активни оцветители на този вид. Основните активни оцветители са капсантин и капсорубин. Известно е наличието на широко разнообразие от други оцветени съединения.


За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: метанол, етанол, ацетон, хексан, дихлорметан, етил ацетат и въглеродендвуокис.


Клас Каротеноид


Einecs Капсантин: 207-364-1, Капсорубин: 207-425-2


Химични наименования Капсантин: (3R, 3?S, 5?R)-3,3?-дихидрокси-?,k-каротен-6-едно


Капсорубин: (3S, 3?S, 5R, 5R?)-3,3?-дихидрокси-k,k-каротен-6,6?-дион


Химична формула Капсантин: C40H56O3


Капсорубин: C40H56O4 Молекулна маса Капсантин: 584,85


Съдържание на основно вещество


Капсорубин: 600,85


Екстракт от червенпипер: съдържание на не по-малко от 7,0 % каротеноиди


Капсантин/капсорубин: не по-малко от 30 % от общо всички каротеноиди


E1 cm1 % 2 100 при приблизително 462 nm в ацетон


Описание Тъмночервена вискозна течност


Идентификация


A. Спектрометрия


Максимум в ацетонпри приблизително 462 nm


Б. Цветна реакция


При добавяне на една капка сярна киселина към една капка от проба в 2—3 капки хлороформ се получава наситен син цвят


Чистота


Остатъци от разтворител Етил ацетат Метанол Етанол Ацетон Хексан Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


КапсацинНе повече от 250 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg< M1 (Изменение с Директива 2011/3/ЕС на Комисията от 17 януари 2011 година за изменение на директива 2008/128/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни )

Е 160 D ЛИКОПЕН


i синтетичен ликопен


Синоними Ликопен, получен чрез химичен синтез


Определение Синтетичният ликопен е смес от геометрични изомери на ликопените и се получава чрез кондензация на Wittig на междинни синтетични продукти, широко използвани при производството на други каро­ теноиди, използвани в храните. Синтетичният ликопен се състои предимно от изцяло транс-ликопен, плюс 5-цис-ликопен и незначителни количества от други изомери. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове.


Колор индекс № 75125


EINECS 207-949-1


Химични наименования ?,?-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан


Химична формула C40H56


Молекулна маса 536,85


Съдържание на основното вещество Не по-малко от 96 % общо ликопени (не по-малко от 70 % изцяло транс-ликопен) E1 1 % при 465—475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло-транс-ликопен) е 3 450.


Описание Червен кристален прах


Идентификация


Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm


Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина


Разтворимост Неразтворимо във вода, лесноразтворимо в хлороформ


Свойства на 1-процентен разтвор в хлороформ


Бистър е и с наситено червено-оранжев цвят


Чистота


Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5 % (40 °C, четири часа при 20 mm Hg) Apo-12’-lycopenal Не повече от 0,15 % Трифенил фосфин оксид Не повече от 0,01 %


Остатъци от разтворители Метанол — не повече от 200 mg/kg, хексан, пропан-2-ол: не повече от 10 mg/kg от всяко Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за търговски цели)


Олово Не повече от 1 mg/kg


ii от червени домати


Синоними Натурално жълто 27


Определение Ликопенът се получава чрез екстракция с разтворител от червени домати (Lycopersicon escu-lentum L.) с последващо отстраняване на разтворителя. Може да се използват само следните разтворители: въглероден двуокис, етил ацетат, ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол, хексан. Основният активен оцветител в доматите е ликопен, като може да има наличие и на незначителни количества други каротеноидни пигменти. Освен тях продуктът може да съдържа и масла, мазнини, восъци и други ароматични съставки, които естествено се срещат в доматите.


Колор индекс № 75125


EINECS 207-949-1


Химични наименования ?,?-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан


Химична формула C40H56


Молекулна маса 536,85


Съдържание на основното вещество E1 1 % при 465—475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло-транс-ликопен) е 3 450.


Съдържание не по-малко от 5 % от общо всички оцветители


Описание Тъмночервена вискозна течност


Идентификация


Спектрофотометрия Максимум в хексан при приблизително 472 nm


Чистота


Остатъци от разтворители Пропан-2-ол

Хексан

Ацетон

Етанол

Метанол

Етилацетат


Не повече от 50 mg/kg поотделно или в комбинация


Сулфатна пепел Не повече от 1 % Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Арсен Не повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 2 mg/kg iii от Blakeslea Trispora


Синоними Натурално жълто 27


Определение Ликопен от Blakeslea trispora се извлича от гъбна биомаса и се пречиства посредством кристализация и филтриране. Той се състои предимно от изцяло транс-ликопен. Съдържа също незначителни количества други каротеноиди. Изопропанол и изобутил ацетат са единствените разтворители, използвани в производствения процес. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове.


Колор индекс № 75125


EINECS 207-949-1


Химични наименования ?,?-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан


Химична формула C40H56


Молекулна маса 536,85


Съдържание на основното вещество Не по-малко от 95 % общо ликопени и не по-малко от 90 % изцяло транс-ликопен от общо всички оцветители E1 1 % при 465—475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3 450.


Описание Червен кристален прах


Идентификация


Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm


Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина


Разтворимост Неразтворимо във вода, лесноразтворимо в хлороформ


Свойства на 1-процентен разтвор в хлороформ


Бистър е и с наситено червено-оранжев цвят


Чистота


Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5 % (40 °C, четири часа при 20 mm Hg)


Други каротеноиди Не повече от 5 %


Остатъци от разтворители Пропан-2-ол: не повече от 0,1 %


Изобутил ацетат: не повече от 1,0 %


Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за търговски цели)


Сулфатна пепел Не повече от 0,3 %


Олово Не повече от 1 mg/kg


< M1


Е 160е БЕТА-АПО-8?-КАРОТЕНАЛ (C30)


Синоними CI хранително оранжево 6


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


Определение Тези спецификации важат предимно за всички транс изомери на ?-апо-8?- каротенал в съчетание с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от ?-апо-8?-каротенал, който отговаря на тези спецификации и включват разтвори или суспензии на ?-апо-8?-каротенал в ядивни мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Тези препарати могат да имат различни съотношения на цис/транс изомери.


Клас Каротеноид


Колор индекс № 40820


Einecs 214-171-6


Химични наименования ?-апо-8?-каротенал, транс-?-апо-8?каротен-алдехид


Химична формула C30H40O


Молекулна маса 416,65


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители


E1 cm1 % 2 640 при приблизително 460—462 nm в циклохексан


Описание Тъмновиолетови кристали с метален блясък или кристален прах


Идентификация


Спектрометрия Максимум в циклохексанпри 460—462 nm


Чистота


Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %


Спомагателни оцветители Каротеноиди, различни от ?-апо-8?-каротенал:


не повече от 3,0 % от общо всички оцветители


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 160f ЕТИЛОВ ЕСТЕР НА БЕТА-АПО-8?-КАРОТЕНОВАТА КИСЕЛИНА (C30)


Синоними CI хранително оранжево 7, ?-апо-8?-каротенов естер


Определение Тези спецификации важат предимно за всички транс изомери на етиловия естер на ?-апо-8?-каротеновата киселина, заедно с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от етилов естер на ?-апо-8?-каротеновата киселина, който отговаря на тези спецификации и включват разтвори или суспензии на етилов естер на ?-апо-8?-каротеновата киселина в ядивни мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомери.


Клас Каротеноид


Колор индекс № 40825


Einecs 214-173-7


Химични наименования етилов естер на ?-апо-8?-каротеновата киселина, етил 8?-апо-?-каротин-8?-оат


Химична формула C32H44O2


Молекулна маса 460,70


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители


E1 cm1 % 2 550 при приблизително 449 nm в циклохексан


Описание Червени до виолетово-червени кристали или кристален прах


Идентификация


Спектрометрия Максимум в циклохексанпри приблизително 449 nm


Чистота


Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %


Спомагателни оцветители каротеноиди, различни от етиловия естер на ?-апо-8?-каротенова киселина: не повече от 3,0 % от общо всички оцветители


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е161b ЛУТЕИН


Синоними Смесени каротеноиди, ксантофили


Определение Лутеин се получава чрез екстракция с разтворител от естествени сортове ядивни плодове и растения, треви, люцерна (alfalfa) и tagetes erecta. Основният активен оцветител се състои от каротеноиди, по-голямата част от които се съставлява от лутеин и неговите мастно-кисели естери. Присъстват и различни количества каротени. Лутеинът може да съдържа мазнини, масла и восъци, които естествено се срещат в растителния материал.


За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан, ацетон, метил етил кетон, дихлорометани въглеродендвуокис.


Клас Каротеноид


Еinecs 204-840-0


Химични наименования 3,3?-дихидрокси-d-каротен


Химична формула C40H56O2


Молекулна маса 568,88


Съдържание на основно вещество


Съдържание на общо всички оцветители не по-малко от 4 %, изчислени като лутеин


E1 cm1 % 2 550 при приблизително 445 nm в хлороформ/етанол (10 + 90) или в хексан/етанол/ацетон (80 + 10 + 10)


Описание Тъмна, жълтеникаво-кафява течност


Идентификация


Спектрометрия Максимум в хлороформ/етанол (10 + 90) при приблизително 445 nm


Чистота


Остатъци от разтворител Ацетон


Метил етил кетон


Метанол Етанол Пропан-2-ол Хексан


Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


Е 161g КАНТАКСАНТИН


Синоними CI хранително оранжево 8


Определение Тези спецификации важат предимно за всички транс изомери на кантаксантин, заедно с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от кантаксантин, който отговаря на тези спецификации, и включват разтвори или суспензии на кантаксантин в ядивни мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомери.


Клас Каротеноид


Колор индекс № 40850


Einecs 208-187-2


Химични наименования ?-каротен-4,4?-дион, кантаксантин, 4,4?-диоксо-?-каротен


Химична формула C40H52O2


Молекулна маса 564,86


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители (изразени като кантаксантин)


E1 cm1 % 2 200 при приблизително 485 nm в хлороформ при 468—472 nm в циклохексан при 464—467 nm в петролев етер


Описание Наситеновиолетови кристали или кристален прах


Идентификация


Спектрометрия Максимум в хлороформ при приблизително 485 nm Максимум в циклохексанпри 468—472 nm Максимум в петролев етер при 464—467 nm


Чистота


Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %


Спомагателни оцветители Каротеноиди, различни от кантаксантин: не повече от 5,0 % от общо всички оцветители


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


E 162 ОЦВЕТИТЕЛ ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО, БЕТАНИН


Синоними Червено от цвекло


Определение Оцветител от червено цвекло се получава от корените на естествени сортове червено цвекло (Beta vulgaris L. var. rubra) чрез пресоване на смляно цвекло до получаване на сок или чрез водна екстракция на настъргани корени от цвекло и последващо обогатяване на активното вещество. Оцветителят се състои от различни пигменти, всички принадлежащи към категорията на беталаина. Основният оцветител се състои от бетацианини (червени), от които бетанинът е 75—95 %. Възможно е наличие на незначителни количества бетаксантин (жълто) и продукти от разграждането на беталаини (светлокафяво).


Освеноцветяващи пигменти, сокът или екстрактът се състои от захари, соли и/или протеини, които естествено се срещат в червеното цвекло. Разтворът може да се концентрира, а някои продукти могат да се пречистят с оглед отстраняване на повечето захари, соли и протеини.


Клас Беталаин


Einecs 231-628-5


Химични наименования (S-(R?,R?)-4-(2-(2-карбокси-5(?-D-глюкопиранозилокси)-2,3-дихидро-6-хидрокси-1H-индол-1-ил)етенил)-2,3-дихидро-2,6-пиридин-дикарбоксилна киселина; 1-(2(2,6-дикарбокси-1,2,3,4-тетрахидро-4-пиридилиден)етилиден)-5-?-D-глюкопира­нозилокси)-6-хидроксииндол-2-карбоксилат


Химична формула Бетанин: C24H26N2O13


Молекулна маса 550,48


Съдържание на основно вещество


Съдържанието на червен цвят (изразено като бетанин) е не по-малко от 0,4 % E1 cm1 % 1 120 при приблизително 535 nm във воденразтвор с pH 5


Описание Червена или тъмночервена течност, паста, прах или твърдо вещество


Идентификация


Спектрометрия Максимум във вода с pH 5 при приблизително 535 nm


Чистота


Нитрат Не повече от 2 g нитратни аниони/g червенцвят (както е изчислено от съдържанието на основното вещество).


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


E 163 АНТОЦИАНИНИ


Определение Антоцианините се получават чрез екстракция със сулфитирана вода, подкислена вода, въглеродендвуокис, метанол или етанол от естествени сортове зеленчуци и ядивни плодове. Антоцианините съдържат обичайните компоненти на изходния материал, а именно антоцианин, органични киселини, танини, захари, минерали и т.н., но не задължително в същите пропорции, в каквито се съдържат в изходния материал.


Клас Антоцианин


Einecs 208-438-6 (цианидин); 205-125-6 (пеонидин); 208-437-0 (делфинидин); 211-403-8 (малвидин); 205-127-7 (пеларгонидин)


Химични наименования 3,3?, 4?5,7-пентахидрокси-флавилиум хлорид (цианидин)


3,4?, 5,7-тетрахидрокси-3?-метоксифлавилиум хлорид (пеонидин)


3,4?, 5,7-тетрахидрокси-3?5?-диметоксифлавилиум хлорид (малвидин)


3,5,7-трихидрокси-2-(3,4,5,трихидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (делфинидин)


3,3?4?,5, 7-пентахидрокси-5?-метоксифлавилиум хлорид (петунидин)


3,5, 7-трихидрокси-2-(4-хидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (пеларгонидин)


Химична формула Цианидин: C15H11O6Cl Пеонидин: C16H13O6Cl Малвидин: C17H15O7Cl Делфинидин: C15H11O7Cl Петунидин: C16H13O7Cl Пеларгонидин: C15H11O5Cl


Молекулна маса Цианидин: 322,6


Пеонидин: 336,7


Малвидин: 366,7


Делфинидин: 340,6


Петунидин: 352,7


Съдържание на основно вещество


Пеларгонидин: 306,7


E1 cm1 % 300 за чистия пигмент при 515—535 nm при pH 3,0


Описание Възмораво-червена течност, паста или прах със слаб характеренмирис


Идентификация


Спектрометрия Максимум в метанол с 0,01 % конц. HCl


Цианидин: 535 nm Пеонидин: 532 nm Малвидин: 542 nm Делфинидин: 546 nm


Петунидин: 543 nm


Чистота


Пеларгонидин: 530 nm


Остатъци от разтворител Метанол


Етанол


Серендвуокис Не повече от 1 000 mg/kg на процент пигмент


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg 9 Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация


E 170 КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ


Синоними CI Бял пигмент 18, тебешир


Определение Калциевият карбонат е продуктът, който се получава от земенваровик или чрез утаяване на калциеви йони с карбонатни йони.


Клас Неорганично вещество


Колор индекс № 77220


Einecs Калциев карбонат: 207-439-9


Варовик: 215-279-6


Химични наименования Калциев карбонат


Химична формула CaCO3


Молекулна маса 100,1


Съдържание на основно вещество


Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна основа


Описание Бели кристали или аморфенпрах без вкус и мирис


Идентификация


Разтворимост Практически неразтворим във вода и алкохол. Разтваря се с бурно отделяне на газове в разредена оцетна киселина, в разредена солна киселина и в разредена азотна киселина, а след кипване получените разтвори дават положителни резултати за съдържание на калций.


Чистота


Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0 % (при 200 °C, в продължение на 4 часа)


Неразтворими в киселина вещества


Не повече от 0,2 %


Магнезиеви и алкални соли Не повече от 1,5 %


Флуорид Не повече от 50 mg/kg


Антимон (като Sb) Мед (като Cu) Хром (като Cr) Цинк (като Zn) Барий (като Ba))


Не повече от 100 mg/kg, поотделно или в комбинация


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg


E 171 ТИТАНИЕВ ДИОКСИД


Синоними CI Бял пигмент 6


Определение Титаниевият диоксид се състои основно от чист титаниеводиоксиден анатаз (октаедрит) и/или рутил, който може да се покрие с малки количества двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид за подобряване на технологичните свойства на продукта.


Клас Неорганичен


Колор индекс № 77891


Einecs 236-675-5


Химично наименование Титаниев диоксид


Химична формула TiO2 Молекулна маса 79,88


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 99 %, изчислени на базата на несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт


Описание Бял до леко оцветенпрах


Идентификация


Разтворимост Неразтворим във вода и в органични разтворители. Разтваря се бавно във флуороводородна киселина и в гореща концентрирана сярна киселина.


Чистота


Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5 % (при 105 °С, в продължение на 3 часа)


Загуба на маса при накаляване Не повече от 1,0 % въз основа на несъдържащ летливи вещества продукт (при 800 °C)


Алуминиев оксид и/или силиконов диоксид


Вещества, разтворими в разтвор от 0,5 N HCl


Общо не повече от 2,0 %


Не повече от 0,5 % на несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт, а за продуктите, които съдържат двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид — не повече от 1,5 % въз основа на продукта в състоянието, в което се продава.


Водоразтворими вещества Не повече от 0,5 %


Кадмий Не повече от 1 mg/kg


Антимон Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне АрсенНе повече от 3 mg/kg при пълно разтваряне Олово Не повече от 10 mg/kg при пълно разтваряне Живак Не повече от 1 mg/kg при пълно разтваряне Цинк Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне.


Е 172 ЖЕЛЕЗНИ ОКИСИ И ЖЕЛЕЗНИ ХИДРООКИСИ


Синоними


Жълт железенокис: CI жълт пигмент 42 и 43


Червенжелезенокис: CI червен пигмент 101 и 102


Черен железен окис: CI черенпигмент 11


Определение Железните окиси и железните хидроокиси се произвеждат синтетично и се състоят основно от безводни и/или хидратирани железни окиси. Гамата от цветови тонове включва жълти, червени, кафяви и черни оттенъци. Предназначените за влагане в храни железни окиси се различават от промишлените си аналози главно по относително ниската степен на замърсяване с други метали. Това се постига чрез подбор и контрол на източника на желязо и/или чрез степента на химическо пречистване по време на производствения процес.


Клас Неорганични вещества


Колор индекс № Жълт железенокис: 77492


Червенжелезенокис: 77491


Черенжелезен окис: 77499


Einecs Жълт железенокис: 257-098-5


Червенжелезенокис: 215-168-2


Черенжелезен окис: 235-442-5


Химични наименования Жълт железен окис: хидратиранжелезен окис, хидратиран железен (III) окис


Червенжелезенокис: безводенжелезенокис, безводенжелезен (III) окис


Черенжелезен окис: ферожелезенокис, железен (II, III) окис


Химична формула


Жълт железен окис: FeO(OH)?Н2O


Червенжелезенокис: Fe2O3


Черенжелезен окис: FeO?Fe2O3


Молекулна маса 88,85: FeO(OH)


Съдържание на основно вещество


За жълтия железенокис не по-малко от 60 %, а за червения и черния — не по-малко от 68 % от общото съдържание на желязо, изразено като желязо


Описание Прах с жълт, червен, кафяв или череноттенък


Идентификация


Разтворимост Неразтворими във вода и органични разтворители


Чистота


Разтварими в концентрирани минерални киселини


Водоразтворими вещества Не повече от 1,0 %


АрсенНе повече от 5 mg/kg Барий Не повече от 50 mg/kg Кадмий Не повече от 5 mg/kg Хром Не повече от 100 mg/kg Мед Не повече от 50 mg/kg Олово Не повече от 20 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Никел Не повече от 200 mg/kg Цинк Не повече от 100 mg/kg


При пълно разтваряне


Е 173 АЛУМИНИЙ


Синоними CI Металенпигмент, Al


Определение Алуминиевият прах се състои от фино разделени алуминиеви частици. Стриването може да се осъществи със или без присъствие на ядивни растителни масла и/или годни за хранителни добавки мастни киселини. В него няма примеси на други вещества, освен ядивни растителни масла и/или годни за хранителни добавки мастни киселини.


Колор индекс № 77000


Einecs 231-072-3


Химични наименования Алуминий


Химична формула Al


Атомна маса 26,98


Съдържание на основно вещество


Не по-малко от 99 %, изчислени като Al на несъдържаща масла основа


Описание Сребристо-сив прах или дребни листове


Идентификация


Разтворимост Неразтворим във вода и органични разтворители. Разтваря се в разредена солна киселина. Полученият разтвор дава положителни резултати за съдържание на алуминий.


Чистота


Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5 % (при 105 oС, до постоянно тегло)


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


Е 174 СРЕБРО


Синоними Argentum, Ag


Клас Неорганично вещество


Колор индекс № 77820


Einecs 231-131-3


Химични наименования Сребро Химична формула Ag Атомна маса 107,87


Съдържание на основно вещество


Съдържание на не по-малко от 99,5 % Ag


Описание Прах или дребни листове със сребърен цвят


Е 175 ЗЛАТО


Синоними Металенпигмент 3, Aurum, Au


Клас Неорганично вещество


Колор индекс № 77480


Einecs 231-165-9


Химични наименования Злато Химична формула Au Атомна маса 197,0


Съдържание на основно вещество


Съдържание на не по-малко от 90 % Au


Описание Златист прах или тънки листове


Чистота


Сребро Не повече от 7,0 %


Мед Не повече от 4,0 %


След пълно разтваряне


Е 180 ЛИТОЛРУБИН BK


Синоними CI Червенпигмент 57, рубинен пигмент, кармин 6B


Определение Литолрубин BK се състои основно от калциев 3-хидрокси-4-(4-метил-2-сулфоно­тофенилазо)-2-нафталинкарбоксилат и спомагателни оцветители в съчетание с вода, калциев хлорид и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.


Клас Моноазо


Колор индекс № 15850:1


Einecs 226-109-5


Химични наименования Калциев 3-хидрокси-4-(4-метил-2-сулфонотофенилазо)-2-нафталинкарбоксилат


Химична формула C18H12CaN2O6S Молекулна маса 424,45


Съдържание на основно вещество


Съдържание на не по-малко от 90 % от общо всички оцветители


E1 cm1 % 200 при приблизително 442 nm в диметилформамид


Описание Червен прах


Идентификация


Спектрометрия Максимум в диметилформамид при приблизително 442 nm


Чистота


Спомагателни оцветители Не повече от 0,5 % Органични съединения, различни от оцветители: 2-амино-5-метилбензолсул­ фонова киселина, калциева сол 3-хидрокси-2-нафталинкар­боксилна киселина, калциева сол


Несулфонирани първични ароматни амини Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер


Не повече от 0,2 %


Не повече от 0,4 %


Не повече от 0,01 % (изразени като анилин)


Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7


АрсенНе повече от 3 mg/kg Олово Не повече от 10 mg/kg Живак Не повече от 1 mg/kg Кадмий Не повече от 1 mg/kg Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ЧАСТ A


Отменената директива и списък на нейните последователни изменения


(посочени в член 2)


Директива 95/45/ЕО на Комисията (ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1)

Директива 1999/75/ЕО на Комисията (ОВ L 206, 5.8.1999 г., стр. 19)

Директива 2001/50/ЕО на Комисията (ОВ L 190, 12.7.2001 г., стр. 14)

Директива 2004/47/ЕО на Комисията (ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 24)

Директива 2006/33/ЕО на Комисията (ОВ L 82, 21.3.2006 г., стр. 10)


ЧАСТ Б


Срокове за транспониране в националното право


(посочени в член 2)


Директива Срокзатранспониране
95/45/ЕО 1 юли1996 г. (1)
1999/75/ЕО 1 юли2000 г.
2001/50/ЕО 29 юни2002 г.
2004/47/ЕО 1 април2005 г. (2)
2006/33/ЕО 10 април2007 г.


(1) В съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 95/45/ЕО, продуктите, пуснати на пазара или етикетирани преди 1 юли 1996 г., които не са съобразени с посочената директива могат да бъдат продавани до изчерпване на наличностите.

(2) В съответствие с член 3 от Директива 2004/47/ЕО, продуктите, пуснати на пазара или етикетирани преди 1 април 2005 г., които не са съобразени с посочената директива могат да бъдат продавани до изчерпване на наличностите.


ПРИЛОЖЕНИЕ III


Таблица на съответствието


Директива95/45/ЕО Настоящатадиректива
Член1, Член1
 първаалинея
Член1,
 втораалинея Член2
Член2 Член3
Член4
Член3 ПриложениеI
Член4 ПриложениеII
Приложение ПриложениеIII
 
 


_________________________

1 ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

2 ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1.

3 Виж приложение II, част A.

4 ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13.


32008L0128


Untitled Page