Покана за представяне на предложения — EACEA/36/08 - Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа - (2009/C 31/11)

Обн. C ОВ. бр.31 от 7 Февруари 2009г.

1. Цели и описание


Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е изготвено въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).


Една от целите на програмата е насърчаване на обмена и сътрудничеството в подкрепа на свързването в мрежи на европейските действащи лица в областта на обучението, и по-специално на висши учебни заведения, обучаващи организации и партньори в аудиовизуалния сектор, както и насърчаване на мобилността на студентите и обучаващите в Европа.


2. Допустими кандидати


Настоящата покана е отправена към паневропейски консорциуми на висши учебни заведения, обучаващи организации и партньори в аудиовизуалния сектор, чиято дейност допринася за постигане на посочените по-горе цели на програма МЕДИА, както са определени в решението на Съвета.


Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:


— 27-те държави-членки на Европейския съюз,


— държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.


3. Допустими проекти


Следните проекти и дейности по тях, реализирани в държавите, участващи в програма МЕДИА, имат право на участие.


Проекти, насочени към развиване на капацитета на бъдещи професионалисти в аудиовизуалната област да разбират и интегрират европейското измерение в своята работа посредством усъвършенстване на знанията и опита в следните области:


— обучение по икономическо, финансово и търговско управление,


— обучение по нови аудиовизуални технологии,


— обучение по разработване на проекти за сценарии.


Продължителността на проектите (= срока на допустимост на разходите) е 12 месеца (до максимум 18 месеца в надлежно обосновани случаи).


Проектите трябва да бъдат реализирани между 1 септември 2009 г. и 30 юни 2011 г.


4. Критерии за отпускане


Допустимите предложения ще получат оценки в точки от общо 100 възможни точки въз основа на изброените критерии със следната относителна тежест:


— качество на съдържанието на дейността (20 точки),


— управление на проекта (20 точки),


— качество на консорциума (20 точки),


— европейско измерение (20 точки),


— въздействие (20 точки).


5. Бюджет


Общият наличен бюджет е 1 900 000 EUR.


Финансовата помощ ще бъде предоставена под формата на субсидия. Финансовата помощ от Комисията не може да надхвърля 50 % или 75 % от общите допустими разходи.


Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.


6. Краен срок за подаване на предложения


Предложенията трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 27 март 2009 г. на следния адрес:


Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe“

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels


Ще бъдат приети само предложения, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписани от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.


Предложения, изпратени по факс или електронна поща, няма да бъдат приети.


7. Подробна информация


Пълният текст на насоките, както и формулярите за кандидатстване са достъпни на следния интернет адрес:


http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm


Предложенията трябва да отговарят на всички условия на насоките, да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат всички данни и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


2009-C31-11


Untitled Page