ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ENTR/CIP/09/E/N02S001 -Предприемаческа култура на младите хора и обучение по предприемачество

Обн. C ОВ. бр.20 от 27 Януари 2009г.

1. Цели и описание


Целта на настоящото действие е да се подкрепи прилагането на "Документ за малкия бизнес", по-специално на неговия принцип 1, и на Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа посредством прокарването на печеливши идеи в областта на обучението по предприемачество и подобряването на предприемаческото мислене на европейската младеж.

Подкрепа ще получат проекти, които си поставят някои от следните цели (приоритетни области):


Обособена позиция 1:

- създаване на общоевропейска програма от работни семинари с участието на преподаватели по предприемачество от висши учебни заведения с цел обмен на познания и получаване на знания от действащи предприемачи (Лятна академия по предприемачество).

Обособена позиция 2:

- изграждане на обща онлайн платформа за преподаватели по предприемачество и действащи предприемачи,

- създаване на Европейска мрежа на преподавателите по предприемачество,

- поощряване на предприемачеството сред жените с висше образование,

- поощряване на предприемаческото мислене на младите хора извън образователната среда,

- създаване на иновативни и основани на практиката учебни материали по предприемачество за висшето (университетското) образование, по-специално с използване на действителни случаи и опитно познание.

Дейностите трябва да съдържат изявена европейска добавена стойност. Предложения, които не попадат в посочените по-горе приоритетни области, също могат да бъдат избрани по "Обособена позиция 2", ако отговарят на инициатива, посочена в Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа, и се отличават със значителна добавена стойност.

Можете да се запознаете с Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа, както и да я изтеглите, на интернет адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final.pdf


2. Кандидати с право на участие

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат подадени от юридическо лице. Дружествата трябва да са надлежно учредени и регистрирани съгласно закона.

В настоящата покана за представяне на предложения могат да участват всички публични структури или частни организации, ако са в състояние да докажат, че разполагат със специалния опит, необходим съгласно точка 6.3 от настоящата покана. В това число се включват по-специално:

- публичната администрация на всички нива; националните, регионалните или местните органи,

- образователните институции (основни и средни училища, професионални училища, университети и т.н.),

- НПО, асоциациите и фондациите, които развиват дейност в съответните области,

- организациите и институциите, предоставящи услуги в областите на образованието и обучението (публични и частни),

- търговско-промишлените палати и други подобни организации,

- бизнес сдруженията и мрежите за подкрепа на бизнеса.


Приемат се заявления от юридически лица, установени в една от следните държави:

- държави-членки на ЕС,

- държави от ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

- страни в процес на присъединяване, страни кандидатки и други страни, които участват в Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации: Албания, бивша югославска република Македония, Израел, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.

Комисията може да избере предложения на заявители от страни в процес на присъединяване, страни кандидатки или други страни, при условие че към датата на избор съществуват подписани споразумения, определящи правилата за участие на съответните страни в Работната програма за предприемачество и иновации за 2009 г. съгласно Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013 г.).

3. Бюджет и продължителност на проекта

Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 750 000 EUR.

Ориентировъчен брой проекти/среден мащаб на проектите:

По "Обособена позиция 1" ще бъдат подкрепени не повече от 2 проекта.

По "Обособена позиция 2" ще бъдат подкрепени не повече от 10 проекта.

Таван на съфинансирането от Общността:

Подкрепа ще получат единствено проекти, които се нуждаят от финансиране от ЕС в размер на не по-малко от 200 000 EUR и не повече от 500 000 EUR.

Процент на съфинансирането от Общността на подлежащи на признаване разходи:

За "Обособена позиция 1" до 60 %.

За "Обособена позиция 2" до 50 %.

Планирана начална дата на проектите: 1 ноември 2009 г.

Максимална продължителност на проектите:

Обособена позиция 1: 36 месеца.

Обособена позиция 2: 15 месеца.

4. Краен срок

Заявленията трябва да бъдат изпратени на Комисията не по-късно от 20 април 2009 г.

5. Допълнителна информация

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите на заявленията са на разположение на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Заявленията трябва да съответстват на изискванията, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат подадени посредством предоставените за целта формуляри.


2009-C020-16


Untitled Page