Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL) - "Интелигентна заобикаляща среда" (ИЗС)

Обн. C ОВ. бр.38 от 17 Февруари 2009г.

2009/C 38/09


С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на съвместната работна програма Ambient Assisted Living Programme ("Интелигентна заобикаляща среда" (ИЗС)).


Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: AAL-2009-2.


Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:


http://aal-europe.eu


Untitled Page