ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВОмежду Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна

Обн. L ОВ. бр.59 от 3 Март 2009г.

СЪДЪРЖАНИЕПРЕАМБЮЛ . . . . . . . . . . . . 5


ДЯЛ I

ЦЕЛИ . . . . . . . 6


ДЯЛ II


ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6


ДЯЛ III


ТЪРГОВСКИ РЕЖИМ НА СТОКИТЕ . . . 7


ГЛАВА 1

Мита и нетарифни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7


ГЛАВА 2

Инструменти за търговска защита . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10


ГЛАВА 3

Митнически режим и улесняване на търговията . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


ГЛАВА 4

Технически пречки пред търговията и санитарни и фитосанитарни мерки 14


ДЯЛ IV


УСЛУГИ, ИНВЕСТИЦИИ И ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА . . . . . . . . . .15


ДЯЛ V


ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ . . . . . . . 16


ГЛАВА 1

Цели и приложно поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16


ГЛАВА 2

Консултации и медиация . . . . . . . . . . 16


ГЛАВА 3

Процедури по уреждане на спорове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17


ГЛАВА 4

Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . 19


ДЯЛ VI


ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . .20


ДЯЛ VII


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . 21
РЕПУБЛИКА КОТ Д'ИВОАР,


от една страна и


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, и


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,


от друга страна,
ПРЕАМБЮЛ


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г., наричано по-долу "Споразумението от Котону";


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че преходният преференциален търговски режим от Споразумението от Котону изтича на 31 декември 2007 г.;


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД възможното отрицателно отражение на изтичането на срока на действие на тези преходни търговски преференции, предвидени в Споразумението от Котону, за търговския обмен между двете страни, ако до 1 януари 2008 г. не бъде изготвено споразумение, съвместимо с правилата на Световната търговска организация, което да ги замени;


КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от установяване на временно споразумение за икономическо партньорство за опазване на икономическите и търговските интереси на страните;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието на страните да засилят своите икономически и търговски връзки и да установят трайни отношения, основани на партньорство и сътрудничество;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието на страните да се придържат към принципите и правилата, управляващи международната търговия, и по-специално към правата и задълженията, произтичащи от разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ от 1994 г.) и останалите многостранни споразумения, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (Споразумение за създаване на СТО), и необходимостта те да бъдат прилагани по прозрачен и недискриминационен начин;


КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО ангажимента си да спазват правата на човека, демократичните принципи и принципа за върховенството на закона, които са съществени елементи на Споразумението от Котону, както и принципа на доброто управление, който е фундаментален елемент от Споразумението от Котону;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД необходимостта от насърчаване и ускоряване на икономическото, културното и социалното развитие на държавите от Западна Африка, с цел да се допринесе за мира и сигурността и да се насърчи установяването на стабилна и демократична политическа среда;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, което страните отдават на договорените на международно равнище цели за развитие, както и на Целите на хилядолетието за развитие на Организацията на обединените нации;


КАТО ПОТВЪРЖДАВAТ ОТНОВО своя ангажимент да работят заедно за постигане на целите на Споразумението от Котону, по-специално за премахването на бедността, устойчивото развитие и постепенното интегриране на членовете на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите от АКТБ) в световната икономика;


КАТО ЖЕЛАЯТ да създават нови възможности за заетост, да привличат инвестиции и подобряват условията на живот на територията на страните, като същевременно насърчават устойчивото развитие;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението на съществуващите традиционни връзки, и по-специално тесните исторически, политически и икономически връзки между Европейската общност и нейните държави-членки и държавите от Западна Африка;


КАТО ПРИЗНАВАТ разликата в нивата на икономическо и социално развитие, която съществува между държавите от Западна Африка и Европейската общност;


УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение ще създаде нов, по-благоприятен климат за техните отношения в областта на икономическото управление, търговията и инвестициите и ще разкрие нови перспективи за растеж и развитие;


КАТО ПРИЗНАВАТ ЗНАЧЕНИЕТО на сътрудничеството за развитие за прилагането на настоящото споразумение;


КАТО ОЧАКВАТ подписването на цялостно споразумение за икономическо партньорство между Западна Африка и Европейския съюз, което трябва да осигури развитието и устойчивата и хармонична интеграция на региона на Западна Африка;


КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО ангажимента си да оказват подкрепа за процеса на регионална интеграция в Западна Африка, и по-специално да насърчават регионалната икономическа интеграция като ключов инструмент за интеграцията на този регион в световната икономика, като му помагат да посрещне предизвикателствата на глобализацията и да постигнат икономическото и социалното развитие, към което той се стреми,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
ДЯЛ I


ЦЕЛИ


Член 1


Временно споразумение


Настоящото споразумение установява първоначална рамка за споразумение за икономическо партньорство (СИП).


Член 2


Цели


Целите на настоящото споразумение са:a) да позволи на страната по споразумението Кот д'Ивоар да се ползва от подобрен достъп до пазара, предложен от страната по споразумението ЕО в рамките на преговорите за сключване на СИП, и едновременно с това да се избегнат сътресения в търговията между Кот д'Ивоар и Европейската общност след изтичането на 31 декември 2007 г. на срока на действие на преходния търговски режим по Споразуме- нието от Котону, в очакване на сключването на цялостно СИП;б) да изгради основата за договаряне на СИП, което да допринесе за намаляване на бедността, да насърчи регио- налната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление в Западна Африка и да подобри капацитета на Западна Африка в областта на търговската политика и свързаните с търговията въпроси;в) да насърчи хармоничната и постепенна интеграция на Западна Африка в световната икономика в съответствие с нейните политически решения и приоритети за развитие;г) да укрепи съществуващите връзки между страните на основата на солидарността и взаимния интерес;д) да създаде споразумение, съвместимо с член XXIV от ГАТТ от 1994 г.
ДЯЛ II


ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ


Член 3


Сътрудничество за развитие в рамките на настоящото споразумение


Страните се ангажират да си сътрудничат с цел прилагане на настоящото споразумение и да оказват подкрепа на страната по


Член 4


Сътрудничество за финансиране на развитието в рамките на настоящото споразумение


1. За да бъдат извлечени в максимална степен предвидените в настоящото споразумение ползи, ще се прилагат свързаните с икономическото и регионалното сътрудничество и интеграция разпоредби на Споразумението от Котону.2. Финансирането от Европейската общност 1 във връзка със сътрудничеството за целите на развитието между страната по споразумението Кот д'Ивоар и Европейската общност, предос- тавяно в подкрепа на прилагането на настоящото споразумение, ще се осъществява в рамките на съответните правила и процедури, предвидени в Споразумението от Котону, по-конкретно процеду- рите на програмиране на Европейския фонд за развитие (ЕФР), и в рамките на съответните инструменти, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз. В този контекст един от приоритетите ще бъде подкрепата за прилагането на настоящото споразумение.3. Държавите-членки на Европейската общност колективно се ангажират да подпомагат, посредством съответните си политики и инструменти за развитие, дейностите за развитие в подкрепа на регионалното икономическо сътрудничество и на прилагането на настоящото споразумение както на национално, така и на регионално равнище, в съответствие с принципите за ефикасност и взаимно допълване на помощите.4. Страните ще си сътрудничат за улесняване включването на други донори, склонни да подкрепят усилията на страната по споразумението Кот д'Ивоар за постигане на целите на настоя- щото споразумение.5. Страните признават полезността на регионални механизми за финансиране, като регионален фонд СИП, създаден от и за региона за централизиране на финансирането на регионално и национално равнище и прилагане по ефикасен начин на съпътстващите мерки към настоящото споразумение. Европей- ската общност се ангажира да предоставя своята подкрепа или посредством механизмите за финансиране, специфични за региона, или посредством тези, които са избрани от държавите, страни по настоящото споразумение, при спазване на предвиде- ните в Споразумението от Котону правила и процедури, и в съответствие с принципите за ефикасност на подкрепата от Парижката декларация, с цел осигуряването на опростено, ефикасно и бързо прилагане.6. При прилагането на разпоредбите на параграфи 1-5 на настоящия член страните се договарят да си сътрудничат по финансов и нефинансов начин в областите, определени в членове 5, 6, 7 и 8.


Член 5


Стопанска среда


Страните смятат, че стопанската среда е фактор от съществено значение за икономическото развитие и че разпоредбите на настоящото споразумение съответно целят да допринесат за споразумението Кот д'Ивоар при осъществяване на целите на СИП. Това сътрудничество има финансова и нефинансова форма. постигането на тази обща цел. Кот д'Ивоар, която е подписала Договора на Организацията за хармонизирането на търговското право в Африка (OHADA), потвърждава отново своя ангажимент да прилага разпоредбите на посочения договор.

Страните се ангажират, в съответствие с разпоредбите на член 4, да работят неотклонно за подобряване на стопанската среда.


Член 6


Подкрепа за прилагането на правилата


Страните се договарят, че установяването на свързаните с търговията правила, областите на сътрудничество за които са подробно изложени в различните глави на настоящото споразу- мение, представлява съществен елемент за постигане на целите на настоящото споразумение. Сътрудничеството в тази област ще се осъществява в съответствие с начините, предвидени в член 4.


Член 7


Засилване и модернизиране на производствените отрасли


В рамките на прилагането на настоящото споразумение страните потвърждават готовността си да насърчават повишаването на конкурентоспособността на производствените отрасли на Кот д'Ивоар, обхванати от настоящото споразумение.Страните се договарят да си сътрудничат посредством инстру- ментите за сътрудничество и в съответствие с разпоредбите на член 4, както и да помагат за:- промяна на положението на частния сектор предвид новите икономически възможности, създадени от настоящото споразумение;- определяне и прилагане на стратегии за модернизиране;- подобряване на средата за функциониране на частния сектор и на бизнес климата, посочен в членове 5 и 6;- насърчаване на партньорството между частните сектори на страните.


Член 8


Сътрудничество в областта на данъчните корекции


1. Страните признават наличието на предизвикателства, пред които може да бъде изправена Кот д'Ивоар, при премахването или значителното намаление на митата, предвидени в настоящото споразумение, и се договарят да установят диалог и сътрудни- чество в тази област.2. Предвид графика за постепенно премахване на митата, одобрен от страните в настоящото споразумение, те се договарят да установят задълбочен диалог по отношение на мерките за данъчно приспособяване, които могат да възстановят в определен срок бюджетния баланс на Кот д'Ивоар.


3. Страните се договарят да си сътрудничат в рамките на разпоредбите на член 4, по-специално посредством улесняване на прилагането на мерки за помощ в следните области:а) значителен по степен принос за поемане на нетния фискален ефект при пълно взаимно допълване с данъчните реформи;б) подкрепа за данъчната реформа в допълнение към диалога в тази област.


Член 9


Сътрудничество в рамките на международни форуми


Страните ще се стремят да си сътрудничат в рамките на всички международни форуми, на които се обсъждат въпроси от интерес за настоящото партньорство.

ДЯЛ III


ТЪРГОВСКИ РЕЖИМ НА СТОКИТЕ
ГЛАВА 1


Мита и нетарифни мерки


Член 10


Мита


1. Под мита се имат предвид таксите или налозите от всякакъв вид, събирани при внос или износ или във връзка с внос или износ на стоки, така както са предвидени от правилата на СТО.Тази разпоредба не може да се тълкува като приложима към вътрешните такси или таксите с равностоен ефект, които се съберат пра напускане на територията.2. За всеки продукт базовото мито, към което впоследствие трябва да се приложат последователните тарифни намаления, е митото, определено в графика за премахване на митата на всяка от страните.


Член 11


Такси и други плащания


Страните потвърждават отново ангажимента си да спазват разпоредбите на член VIII от ГАТТ от 1994 г.


Член 12


Мита върху продукти с произход от Кот д'Ивоар


Продуктите с произход от Кот д'Ивоар се внасят в страната по споразумението ЕО, без да се облагат с мита, с изключение на продуктите, посочени в приложение 1, и при определените в същото приложение условия.


Член 13


Мита върху продукти с произход от страната по споразумението ЕО


Митата върху продуктите с произход от страната по споразуме- нието ЕО, предназначени за Кот д'Ивоар, се намаляват или се премахват напълно в съответствие с графика за премахване на митата в приложение 2.


Член 14


Правила за произход


1. По смисъла на настоящата глава понятието "с произход" се прилага по отношение на стоки, за които са спазени правилата за произход, действащи на територията на страните към 1 януари 2008 г.


2. Страните ще установят общ режим на реципрочна основа за управление на правилата за произход най-късно до 31 юли 2008 г., който ще се основава на правилата за произход, залегнали в Споразумението от Котону и ще предвижда опростяването им, като се отчитат целите за развитие на страната по споразумението Кот д'Ивоар. Този нов режим ще бъде включен в настоящото споразумение с решение на Комитета по СИП. При липса на съгласие между страните, в сила ще остане режимът, който е най-благоприятен за Кот д'Ивоар измежду режима в сила в страната по споразумението ЕО и подобрените правила, залегнали в Споразумението от Котону.


3. Най-късно три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение страните ще направят преглед на действащите разпоредби по отношение на правилата за произход, с цел да опростят понятията и методите, използвани за определяне на произхода, с оглед целите за развитие на Кот д'Ивоар в съответствие с тези на Западна Африка. В рамките на този преглед страните ще вземат предвид технологичното развитие, производствените процеси и всички други фактори, в това число и провежданите реформи, касаещи правилата за произход, които биха могли да наложат изменения в договорения режим на реципрочна основа. Всяко изменение или замяна ще се осъществява с решение на Комитета по СИП.


Член 15


Запазване на съществуващото положение


1. В търговията между страните няма да бъдат въвеждани никакви нови мита по вноса, като тези, които се прилагат понастоящем в търговията между страните, няма да бъдат увеличавани от датата на влизане в сила на споразумението.2. Независимо от параграф 1, в рамките на приключването на въвеждането на общата външна тарифа на Икономическата общност на държавите от Западна Африка (CEDEAO), Кот д'Ивоар ще може да променя до 31 декември 2011 г. своите базови мита, които се прилагат по отношение на продуктите с произход от Европейската общност, доколкото общото въздей- ствие на тези мита не е по-голямо от оказваното от посочените в приложение 2 мита. Комитетът по СИП изменя съответно приложение 2.


Член 16


Мита, данъци или други такси и плащания върху износа


1. От датата на влизане в сила на споразумението в търговията между страните няма да бъдат въвеждани никакви нови мита върху износа или такси с равностоен ефект, нито ще бъдат увеличавани вече прилаганите.


2. При изключителни обстоятелства, ако страната по споразу- мението Кот д'Ивоар може да обоснове специфични нужди от приходи, нужди, свързани със защита на новосъздаден промиш- лен отрасъл или опазване на околната среда, тя ще може временно и след консултации със страната по споразумението ЕО, да въведе мита върху износа или такси с равностоен ефект по отношение на ограничен брой допълнителни стоки или да увеличи отражението на вече съществуващите мита или такси.


3. Страните се договарят да преразгледат разпоредбите на настоящия член в рамките на Комитета по СИП най-късно 3 години след влизането в сила на споразумението, като вземат в пълна степен предвид отражението им върху развитието и диверсификацията на икономиката на страната по споразуме- нието Кот д'Ивоар.


Член 17


По-благоприятно третиране по силата на споразумения за свободна търговия


1. По отношение на областите, обхванати от настоящата глава, страната по споразумението ЕО ще предостави на страната по споразумението Кот д'Ивоар всяко по-благоприятно третиране, които би могло да произтече от факта, че Европейската общност става страна по споразумение за свободна търговия с трети страни след подписването на настоящото споразумение.


2. По отношение на областите, обхванати от настоящата глава, страната по споразумението Кот д'Ивоар ще предостави на страната по споразумението ЕО всяко по-благоприятно третиране, които би могло да произтече от факта, че страната по споразумението Кот д'Ивоар става страна по споразумение за свободна търговия с основен търговски партньор след подписва- нето на настоящото споразумение.


3. Ако страната по споразумението Кот д'Ивоар се ползва от страна на основен търговски партньор с третиране, значително по-благоприятно от предоставеното от страната по споразуме- нието ЕО, страните ще проведат консултации и съвместно ще решат по какъв начин да прилагат разпоредбите на параграф 2.


4. Разпоредбите на настоящата глава не могат да бъдат тълкувани като пораждащи задължение за страните да си предоставят на реципрочна основа преференциално третиране, което да бъде приложимо по силата на факта на участието на една от страните в споразумение за свободна търговия с трета страна към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.


5. За целите на настоящия член "споразумение за свободна търговия" означава споразумение, което значително либерализира търговията и премахва или ограничава в значителна степен дискриминацията между страните посредством премахване на съществуващите дискриминационни мерки и/или забрана за въвеждане на нови дискриминационни мерки и на мерки, дискриминиращи в по-голяма степен, към момента на влизане в сила на настоящото споразумение или при спазване на разумен график.

6. За целите на настоящия член "основен търговски партньор" означава всяка развита държава или всяка държава, чийто дял в световния търговски обмен надхвърля 1 % през годината, предхождаща влизането в сила на посоченото в параграф 2 споразумение за свободна търговия, или всяка група държави, действащи самостоятелно, колективно или посредством споразу- мение за свободна търговия, чийто дял в световния търговски обмен надхвърля 1,5 % през годината, предхождаща влизането в сила на посоченото в параграф 2 споразумение за свободна търговия2.


Член 18


Забрана на количествените ограничения


Независимо от разпоредбите на членове 23, 24 и 25 с влизането в сила на настоящото споразумение се премахват всички забрани или ограничения върху вноса или износа, касаещи търговията между страните, различни от мита, данъци, такси и други плащания, посочени в член 11, независимо дали те са наложени посредством квоти, лицензи за внос или износ, или други мерки. Не могат да се въвеждат нови мерки.


Член 19


Национално третиране по отношение на вътрешното облагане и съответната нормативна уредба


1. Внасяните продукти с произход от другата страна не могат да бъдат облагани пряко или косвено с вътрешни данъци или други вътрешни такси от какъвто и да е вид, надвишаващи тези, които са пряко или косвено прилагани по отношение на сходни национални продукти. Освен това нито една страна не може да прилага по никакъв друг начин данъци или други вътрешни такси с цел предоставяне на защита на националното производство.


2. Внасяните продукти с произход от другата страна се ползват с третиране, не по-малко благоприятно от третирането, предос- тавено на сходни национални продукти в рамките на всички законови и подзаконови нормативни актове и изисквания, които се прилагат по отношение на тяхната продажба, предлагане за продажба, покупка, превоз, дистрибуция или употреба на националния пазар. Разпоредбите на настоящия параграф не са пречка за прилагането на диференцирани тарифи по отношение на вътрешния транспорт, основани изключително на стопанското използване на транспортните средства, а не на произхода на продукта.


3. Независимо от разпоредбите относно правилата за произход нито една страна не може да създава или запазва в сила каквито и да било вътрешни нормативни актове, отнасящи се до смесването, преработката или употребата на продукти в определени коли- чества или съотношения, които пряко или косвено биха изисквали определено количество или част от продукта, предмет на въпросния нормативен акт, да бъде доставяно от национални източници. Освен това нито една страна не може да прилага по какъвто и да било друг начин вътрешна нормативна уредба на количествата с цел предоставяне на защита на своето национално производство.


4. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за законови, подзаконови актове, процедури или практики, свързани с обществените поръчки.


5. Разпоредбите на настоящия член се прилагат, без да се засяга глава 2 относно инструментите за търговска защита.


6. По отношение на въпросите, свързани с изплащането на субсидии на национални производители, страните ще се позовават на СТО.


Член 20


Сигурност на прехраната


Ако се окаже, че прилагането на настоящото споразумение води до затруднения по отношение на наличността или достъпа до хранителни продукти, необходими за гарантиране на сигурността на прехраната, и когато тази ситуация предизвиква или е възможно да предизвика сериозни затруднения за Кот д'Ивоар, тя може да предприеме подходящи мерки в съответствие с процедурите, установени в член 25.


Член 21


Специална разпоредба относно административното сътрудничество


1. Страните се съгласяват, че административното сътрудниче- ство е от съществено значение за прилагане и контролиране на преференциалното третиране, предоставено с настоящата глава, и подчертават своята ангажираност за борба с нередностите и измамите в областта на митниците и свързаните с тях области.2. Когато въз основа на обективна информация страна получи доказателство за липса на административно сътрудничество и/или за нередности или измама, тази засегната страна може да спре предоставянето на преференциалното третиране, предоставено на въпросния(ите) продукт(и) в съответствие с настоящия член.


3. За целите на настоящия член липсата на административно сътрудничество се определя, inter alia, като:а) системно неспазване на задължението за проверка на произхода на въпросния(ите) продукт(и);б) системен отказ или необосновано забавяне за провеждане на последваща проверка на доказателството за произход и/или да се съобщят резултатите от нея;в) системен отказ или необосновано забавяне за предоставяне на разрешение за провеждане на мисия в рамките на сътрудничеството, за да се провери истинността на доку- ментите или точността на информацията, имаща отношение към предоставянето на въпросното преференциално трети- ране.4. Прилагането на спирането се подчинява на следните условия:а) Страната, която въз основа на обективна информация получи доказателство за липса на административно сътруд- ничество и/или за нередности или измама, трябва без ненужно забавяне да нотифицира Комитета по СИП за получаването на това доказателство, както и на обективната информация, и трябва да започне консултации с Комитета по СИП за намиране на приемливо за двете страни решение въз основа на цялата относима информация и обективни доказателства.


б) Когато страните са започнали консултации с Комитета по СИП, както е предвидено по-горе, и не са успели да постигнат съгласие по приемливо решение в тримесечен срок след нотифицирането, засегнатата страна може да спре предоставянето на преференциалното третиране, предоста- вено на въпросния(ите) продукт(и). Комитетът по СИП трябва да бъде нотифициран без ненужно отлагане за всяко спиране.


в) Спирането, предвидено в настоящия член, се ограничава до необходимото за защита на финансовите интереси на засегнатата страна. То не надвишава период от шест месеца, който може да бъде подновен. Комитетът по СИП се нотифицира за решенията за спиране веднага след приема- нето им. Те подлежат на периодични консултации в рамките на Комитета по СИП, целящи по-специално тяхната отмяна веднага щом отпаднат условията, довели до тяхното прилагане.


5. Едновременно с нотифицирането на Комитета по СИП, предвидено в параграф 4, буква а) на настоящия член, засегнатата страна публикува известие до вносителите в своя официален вестник. В това известие до вносителите се посочва, че въз основа на обективна информация по отношение на въпросния продукт е получено доказателство за липса на административно сътрудни- чество и/или за нередности или измами.


Член 22


Отстраняване на административни грешки


В случай на грешка от страна на компетентните органи при управлението на преференциалните системи при износ, и по- специално при прилагането на разпоредбите, свързани с определянето на понятието "продукти с произход" и на методите за административно сътрудничество, когато тази грешка има последици по отношение на вноса и износа, страната, изправена пред такива последици, може да поиска от Комитета по СИП да разгледа възможностите за приемане на всички подходящи мерки с оглед разрешаване на възникналия проблем.ГЛАВА 2


Инструменти за търговска защита


Член 23


Антидъмпингови и изравнителни мерки


1. При спазване на разпоредбите на настоящия член нищо в настоящото споразумение не възпрепятства страната по споразу- мението ЕО или Кот д'Ивоар да приемат антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с приложимите споразумения в рамките на СТО. За целите на настоящия член произходът се определя в съответствие с непреференциалните правила за произход на страните.


2. Преди налагане на окончателните антидъмпингови или изравнителни мита върху стоките страните ще разгледат въз- можността за намиране на конструктивни решения в съответствие с предвиденото в приложимите споразумения в рамките на СТО.


По-специално за тази цел те могат да провеждат подходящи консултации.


3. Страната по споразумението ЕО нотифицира Кот д'Ивоар за получаването на всяка надлежно документирана жалба, преди да започне разследване.


4. Разпоредбите на настоящия член се прилагат за всички разследвания, започнати след влизането в сила на настоящото споразумение.


5. Разпоредбите на настоящото споразумение относно меха- низма на уреждане на спорове не се прилагат по отношение на разпоредбите на настоящия член.


Член 24


Многостранни защитни мерки


1. При спазване на разпоредбите на настоящия член настоя- щото споразумение по никакъв начин не възпрепятства Кот д'Ивоар и страната по споразумението ЕО да предприемат мерки в съответствие с член XIX от ГАТТ от 1994 г., Споразумението за защитните мерки и член 5 от Споразумението за селското стопанство на СТО. За целите на настоящия член произходът се определя в съответствие с непреференциалните правила за произход на страните.


2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, в светлината на общите цели за развитие на настоящото споразумение и малкия мащаб на икономиката на Кот д'Ивоар, страната по споразуме- нието ЕО ще изключи вноса от Кот д'Ивоар от налагането на каквито и да било мерки, предприети съгласно член XIX от ГАТТ от 1994 г., съгласно Споразумението за защитните мерки и член 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.


3. Разпоредбите на параграф 2 ще се прилагат в течение на пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Не по-късно от 120 дни преди края на този период Комитетът по СИП ще направи преглед на прилагането на тези разпоредби в светлината на нуждите за развитие на Кот д'Ивоар, с цел да определи дали е целесъобразно срокът на тяхното прилагане да бъде удължен.


4. Разпоредбите на настоящото споразумение относно меха- низма на уреждане на спорове не се прилагат по отношение на разпоредбите на параграф 1.


Член 25


Двустранни защитни мерки


1. След като е разгледала алтернативните възможности за решение, дадена страна може да наложи защитни мерки за ограничен период, които могат да предоставят дерогация от разпоредбите на глава 1, членове 12 и 13, при условията и в съответствие с процедурите, определени в настоящия член.


2. Защитните мерки, посочени в параграф 1 по-горе, могат да се налагат, когато продукт с произход от една от страните се внася на територията на другата страна в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини:


a) сериозна вреда на местните производители на сходни или пряко конкурентни продукти на територията на страната вносител;


б) смущения в определен отрасъл на икономиката, особено ако тези смущения предизвикват значителни социални про- блеми или трудности, които биха могли да доведат до сериозно влошаване на икономическото положение на страната вносител; или


в) смущения на пазарите на сходни или пряко конкурентни селскостопански продукти3 или в механизмите, регули- ращи тези пазари на територията на страната вносител.


3. Посочените в настоящия член защитни мерки не излизат извън рамките на строго необходимото за поправяне или предотвратяване на сериозната вреда или смущенията, както са определени в параграфи 2, 4 и 5. Тези защитни мерки на страната вносител могат да се изразяват единствено в една от или комбинация от следните мерки:


a) спиране на по-нататъшното намаляване на митническата ставка при внос, приложима по отношение на засегнатия продукт, както е предвидено в настоящото споразумение;


б) увеличаване на митото за съответния продукт до ниво, което не надвишава митото, приложимо за другите членове на СТО; както и


в) въвеждане на тарифни квоти за въпросния продукт.


4. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, в случаите когато даден продукт с произход от Кот д'Ивоар се внася в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини някое от положенията, описани в параграф 2, букви а), б) и в) по-горе, по отношение на един или повече от най-отдалечените региони на страната по споразумението ЕО, страната по споразумението ЕО може да предприеме мерки за надзор или защитни мерки, като пред- видените в параграф 3, ограничени до този(тези) засегнат(и) регион(и), в съответствие с процедурите, определени в парагра- фи 6-9.


5. a) Когато даден продукт с произход от страната по споразу- мението ЕО се внася в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини някое от положенията, описани в параграф 2, букви а), б) и в), Кот д'Ивоар може да предприеме мерки за надзор или защитни мерки, ограничени до нейната територия, в съответствие с процедурите, определени в параграфи 6-9.


б) Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, Кот д'Ивоар може да предприеме предпазни мерки, като предвидените в параграф 3 по-горе, в случаите когато продукт с произход от страната по споразумението ЕО се внася на нейната територия в такива завишени количества и при такива условия, че причинява или застрашава да причини смущения за новосъздаден промишлен отрасъл, произвеждаща сходен или пряко конкурентен продукт.


Тази разпоредба се прилага само за период от 10 години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Въпреки това този срок може да бъде удължен при съгласие на страните, когато въпреки потенциала за развитие на промишлеността и реално положените усилия, тази цел не е постигната по-специално поради световната икономическа конюнктура или сериозни сътресения, засягащи Кот д'Ивоар.


Мерките трябва да се предприемат в съответствие с разпоредбите на параграфи 6-9.6. a) Защитните мерки, посочени в настоящия член, се запазват само за периода от време, необходим за предотвратяване или поправяне на сериозната вреда или смущения, както са описани в параграфи 2, 4 и 5 по-горе.б) Защитните мерки, посочени в настоящия член, се прилагат за период, не по-дълъг от две години. В случаите когато обстоятелствата, изискващи налагането на защитни мерки, продължават да съществуват, срокът на действие на тези мерки може да бъде удължен с нов период от не повече от две години. Когато Кот д'Ивоар налага защитна мярка, или когато страната по споразумението ЕО предприема защитна мярка, ограничена до територията на един или повече нейни най-отдалечени региона, тази мярка може въпреки това да бъде предприемана за период, не по-дълъг от четири години, а в случаите когато обстоятелствата, изискващи налагането на защитни мерки, продължават да са налице, срокът на действието ? може да бъде удължен с нов период от не повече от четири години.в) Защитните мерки, посочени в настоящия член, чийто срок на действие надхвърля една година, се придружават от ясно определен график за постепенното премахване на вредите и смущенията най-късно до края на определения период.г) Освен в случай на извънредни обстоятелства, преценка за които се извършва от Комитета по СИП, никоя защитна мярка, посочена в настоящия член, не се прилага по отношение на продукт, който вече е бил предмет на такава мярка, за срок от най-малко една година, считано от датата на изтичане на срока на действие на тази мярка.7. За целите на прилагането на параграфи 1-6 се прилагат следните разпоредби:a) В случаите когато страна прецени, че е налице едно от обстоятелствата, определени в параграфи 2, 4 и/или 5, тя незабавно отнася въпроса до Комитета по СИП.б) Комитетът по СИП може да отправя всякакви препоръки, необходими за отстраняване на възникналите обстоятелства. Ако Комитетът по СИП не отправи препоръки за отстраня- ване на възникналите обстоятелства или ако не бъде намерено удовлетворително решение в рамките на 30 дни след нотифицирането на Комитета, страната вносител може да приеме подходящи мерки за отстраняване на обстоятел- ствата, в съответствие с настоящия член.в) Преди да предприеме някоя от мерките, предвидени в настоящия член, или в случаите, предвидени в параграф 8, възможно най-скоро засегнатата страна предоставя на Комитета по СИП цялата полезна информация, необходима за обстоен преглед на случая, с оглед намиране на приемливо за страните решение.


г) При избора на защитни мерки трябва да се дава предимство на тези, които позволяват ефикасно и бързо разрешаване на възникналия проблем, като същевременно затрудняват във възможно най-малка степен правилното действие на настоящото споразумение.


д) Всяка защитна мярка, предприета в съответствие с настоя- щия член, се нотифицира незабавно на Комитета по СИП и е предмет на периодични консултации в рамките на този орган, по-конкретно с оглед съставяне на график за нейното премахване веднага щом обстоятелствата позволят това.


8. В случаите, когато изключителни обстоятелства налагат предприемане на незабавни мерки, засегнатата страна вносител, независимо дали се касае за страната по споразумението ЕО или за Кот д'Ивоар, в зависимост от конкретния случай, може да предприеме мерките, предвидени в параграфи 3, 4 и/или 5, на временна основа, без да се придържа към изискванията на параграф 7. Това действие може да бъде предприето за период с максимална продължителност 180 дни в случаите, когато мерките са предприети от страната по споразумението ЕО, и 200 дни - в случаите, когато мерките са предприети от Кот д'Ивоар, или когато мерките, предприети от страната по споразумението ЕО, са ограничени до територията на един или повече от нейните най-отдалечени региони. Продължителността на тези временни мерки се разглежда като част от първоначалния период или от всяко негово удължаване, определено в параграф 6. При предприемането на тези временни мерки се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни. Засегнатата страна вносител информира другата страна и незабавно отнася въпроса за разглеждане до Комитета по СИП.


9. В случай че страна вносител подложи вноса на даден продукт на административна процедура, имаща за цел бързото предос- тавяне на информация относно тенденциите в търговските потоци, които могат да предизвикат проблемите, посочени в настоящия член, тя незабавно уведомява Комитета по СИП за това.10. Не се допуска позоваване на споразуменията в рамките на СТО с цел да се попречи на някоя от страните да приеме защитни мерки, съобразени с разпоредбите на настоящия член.


Член 26


Сътрудничество


1. Страните признават значението на сътрудничеството отношение на инструментите за търговска защита.2. Страните се договарят да си сътрудничат в съответствие с разпоредбите на член 4, включително посредством улесняване на прилагането на мерки за помощ, по-специално в следните области:а) развитие на нормативната уредба и институционално развитие за осигуряване на защитата на търговията;б) развитие на капацитет за използване на предвидените в настоящото споразумение инструменти за търговска защита.


ГЛАВА 3


Митнически режим и улесняване на търговията


Член 27


Цели


1. Страните признават важната роля на митническите въпроси и на улесняването на търговията в променящия се контекст на световната търговия. Страните се договарят да засилят сътрудни- чеството помежду си в тази област, с цел да гарантират, че приложимите законодателство и процедури, както и админи- стративният капацитет на съответните администрации, отговарят на поставените цели по отношение на ефективния контрол и улесняването на търговския обмен и допринасят за насърчаване на развитието и регионалната интеграция между държавите, подписали СИП.2. Страните се договарят, че по никакъв начин няма да бъдат накърнени законните цели на обществената политика, в това число и тези, свързани със сигурността и с предотвратяването на измамите.3. Страните се задължават да осигурят свободното движение на стоките, влизащи в обхвата на настоящото споразумение, на съответните свои територии.


Член 28


Митническо и административно сътрудничество


1. С цел да се гарантира спазването на разпоредбите на настоящия дял и да се отговори ефикасно на определените в член 27 цели, страните:a) обменят информация относно законодателството и митническите процедури;б) разработват съвместни инициативи, свързани с процедурите по внос, износ и транзит, както и такива, целящи да предложат ефикасно обслужване на бизнеса;в) си сътрудничат в областта на автоматизирането на митни- ческите и другите търговски процедури и, ако е подходящо, се стремят към установяване на общи стандарти за обмена на данни;г) приемат в рамките на възможното общи позиции в рамките на международни организации в митническата област, като СТО, Световната митническа организация (СМО), Органи- зацията на обединените нации (ООН) и Конференцията на Обединените нации за търговия и развитие (UNCTAD);д) си сътрудничат по отношение на планирането и дейности по предоставянето на техническа помощ, по-специално с оглед улесняване на митническите реформи и на търговията в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение; ие) насърчават сътрудничеството между всички заинтересовани агенции, както в рамките на страната, така и между страните.

2. Независимо от параграф 1, администрациите на страните си предоставят административна взаимопомощ по митнически въпроси в съответствие с разпоредбите на протокола за административната взаимопомощ в митническата област.


Член 29


Законодателство и митнически процедури


1. Страните се договарят, че съответните им търговски и митнически законодателства и техните процедури се основават на международните инструменти и стандарти в митническата и търговската област, и по-конкретно на основните елементи от Конвенцията за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури, подписана в Киото на 18 май 1973 г. и ревизирана в Брюксел на 26 юни 1999 г. (ревизираната Конвенция от Киото), Рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия, образеца за данни на СМО и Международ- ната конвенция за хармонизираната система за описание и кодиране на стоките ("ХС").Страните осигуряват свободното транзитно преминаване на стоки през тяхна територия при спазване на най-подходящия за целта маршрут.Евентуалните ограничения, проверки или изисквания трябва да се основават на законна цел на обществената политика и да са недискриминационни, пропорционални и прилагани по еднакъв начин.Без да се засяга провеждането на законни митнически проверки, страните предоставят на стоките в режим на транзит, пред- назначени за или идващи от територията на другата страна, третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, предоставено на стоките от местния пазар, при износа, вноса и тяхното движение.Страните въвеждат режими на транспортиране под митнически контрол, които позволяват транзита на стоки, без да е необходимо да бъдат заплащани мита и други такси, при условие че бъдат представени подходящи гаранции.Страните се стремят да насърчават и прилагат регионални режими на транзит с цел намаляване на пречките пред търговията.Страните използват международните стандарти и инструменти в областта на транзита на стоки.Страните осигуряват сътрудничеството и координацията между всички имащи отношение институции на тяхната територия за улесняване на трафика при транзит и насърчаване на транс- граничното сътрудничество.2. С цел да се подобрят работните методи, както и да се следи за спазване на принципите на недискриминация, прозрачност, ефикасност, почтеност и отговорност, страните ще:a) предприемат необходимите мерки за намаляване, опростя- ване и стандартизиране на данните и документите, изиск- вани от митниците и от другите свързани с тях органи;


б) опростят, доколкото е възможно, митническите изисквания и формалности по отношение на митническото оформяне и вдигане на стоките;в) предвидят ефикасни, бързи и недискриминационни проце- дури, които предоставят възможност за обжалване на административните действия, актовете и решенията на митническите власти, засягащи вноса, износа или транзит- ното преминаване на стоки. Тези процедури ще бъдат лесно достъпни за жалбоподателите, включително за малките и средните предприятия, а свързаните с тях разходи - разумни и пропорционални на разходите, необходими за подаването на жалбите;г) следят за поддържането на възможно най-високо равнище на почтеност посредством прилагането на мерки, които отразяват принципите, прогласени от приложимите между- народни конвенции и инструменти в тази област.


Член 30


Отношения с бизнес средите


Страните постигат съгласие относно необходимостта от:a) осигуряване на възможност за публичен достъп до цялата информация, свързана със законодателните актове, проце- дурите, задълженията и таксите, както и до тяхната обосновка, и то, доколкото е възможно, посредством електронни средства;б) провеждане на своевременен и редовен диалог с представи- тели на търговските среди по законодателни предложения и процедури, свързани с въпросите на митниците и търго- вията. За тази цел всяка от страните установява подходящи механизми за редовни консултации между администрациите и бизнес средите;в) достатъчен срок между публикуването на всякакво ново или изменено законодателство, процедура, мито или такса и тяхното влизане в сила.Страните публикуват информация от административен характер, отнасяща се по-специално до изискванията на съответните агенции, процедурите при влизане, работното време и правилата за дейността на митническите учреждения на пристанищата и граничните пунктове, както и на звената за контакт с цел получаване на информация;г) насърчаване на сътрудничеството между операторите и съответните администрации посредством използване на безпристрастни и публично достъпни процедури, като например протоколи за разбирателство, основаващи се на обявените от СМО;д) гарантиране, че съответните техни митнически и свързани с тях изисквания, както и свързаните с тях предписания и процедури продължават да отговарят на потребностите на бизнес средите, спазват най-добрите практики и поставят възможно най-малко ограничения пред търговския обмен.

Член 31


Митническо остойностяване


1. Член VII от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението на СТО относно прилагането на член VII от ГАТТ от 1994 г. уреждат правилата за митническото остойностяване, прилагани по отношение на взаимната търговия между страните.


2. Страните си сътрудничат с оглед на постигането на общ подход по въпросите, свързани с митническото остойностяване.Член 32


Регионална интеграция


Страните се договарят да работят за постигане на напредък по митническите реформи, имащи за цел улесняване на търговския обмен в регионалната рамка на Западна Африка.Член 33


Продължаване на преговорите по митническите въпроси и за улесняване на търговията


В рамките на преговорите за цялостно СИП страните се договарят да продължат преговорите по настоящата глава, с цел тя да бъде допълнена съобразно регионалната рамка.Член 34


Специален комитет по митническите въпроси и за улесняване на търговията


В рамките на Комитета по СИП страните ще създадат Специален комитет по митнически въпроси и улесняване на търговията, който ще бъде съставен от техни представители. Този комитет ще докладва на Комитета по СИП. В него ще се обсъждат всички митнически въпроси, които са в състояние да улеснят търговския обмен между страните, и ще се наблюдава прилагането и управлението на настоящата глава, както и прилагането на правилата относно произхода.Член 35


Сътрудничество


1. Страните признават важността на сътрудничеството по митнически въпроси и улесняването на търговията за прилагането на настоящото споразумение.


2. Страните се договарят да си сътрудничат в съответствие с разпоредбите на член 4, включително посредством улесняване на прилагането на мерки за помощ, по-специално в следните области:


а) изготвяне на подходящи и опростени законови и подзаконови разпоредби;


б) информиране и повишаване на съпричастността на операторите, включително обучение на съответния персонал;


в) укрепване на капацитета, модернизиране и взаимосвързаност на митническите администрации.


ГЛАВА


Технически пречки пред търговията и санитарни и фитосанитарни меркиЧлен 36


Многостранни задължения


Страните отново потвърждават своите права и задължения съгласно Споразумението за СТО, и по-специално споразуменията на СТО за прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки (споразумение СФС) и за техническите пречки пред търговията (споразумение ТПТ). Също така страните отново потвърждават своите права и задължения съгласно Международната конвенция за растителна защита (МКРЗ), Codex Alimentarius (Кодекса за храните) и Световната организация за здравеопазване на живот-

ните (OIE).


Страните отново потвърждават своя ангажимент да подобряват общественото здраве в Кот д'Ивоар, по-специално посредством укрепване на капацитета си за идентифициране на неотговаря- щите на изискванията продукти.


Тези ангажименти, права и задължения направляват действията, предприемани от страните съгласно настоящата глава.Член 37


Цели


Настоящата глава има за цел да улесни търговията със стоки между страните, да увеличи възможностите им за идентифици- ране, предотвратяване и премахване на ненужните пречки пред търговията, произтичащи от технически правила, стандарти и процедури за оценка на съответствието, прилагани от една от страните, като същевременно се съхраняват възможностите на страните да опазват общественото здраве, животните и растенията.Член 38


Приложно поле и определения


1. Разпоредбите на настоящата глава се прилагат по отношение на техническите правила и стандарти, както и по отношение на процедурите за оценка на съответствието, определени в споразу- мението за ТПТ, и на санитарните и фитосанитарните мерки (по- нататък наричани "СФС норми"), доколкото същите засягат търговския обмен между страните.


2. За целите на настоящата глава и ако не е предвидено друго, се прилагат определенията от споразуменията СФС и ТПТ, Codex Alimentarius, Международната конвенция за растителна защита и на Световната организация за здравеопазване на животните, включително при всяко позоваване на "продукти" в настоящата глава и в допълненията към настоящото споразумение.Член 39


Компетентни власти


Властите на страните, които са компетентни по прилагането на мерките, предвидени в настоящата глава, са посочени в допълнение II.


В съответствие с член 41 страните се информират взаимно и своевременно за всяка съществена промяна в компетентните власти, посочени в допълнение II. Комитетът по СИП приема всички необходими изменения в допълнение II.Член 40


Определяне на санитарните и фитосанитарните зони


По отношение на условията за внос, страните могат да предлагат и да определят за всеки отделен случай зони с определен санитарен и фитосанитарен статус, като се позовават на член 6 от споразумението СФС.Член 41


Прозрачност на условията за търговия и обмена на информация


1. Страните се информират взаимно за всяка промяна в своите технически правила относно продуктите (по-специално живи животни и растения).


2. Страните се договарят да се информират взаимно и своевременно в писмен вид относно предприетите мерки за забрана на вноса на стоки с цел решаването на проблем, имащ отношение към здравето (общественото здраве, здравето на животните или на растенията), превенцията и околната среда, в съответствие с препоръките, предвидени в споразумението СФС.


3. Страните се договарят да обменят информация в дух на сътрудничество, така че техните продукти да отговарят на техническите правила и стандарти, които се изискват за получаване на достъп до пазарите на всяка една от тях.


4. Страните ще осъществяват и пряк обмен на информация в други области, за които и двете страни смятат, че могат да са от значение за техните търговски отношения, включително и по въпросите, свързани със сигурността на прехраната, внезапното възникване на болести по животните и растенията, научните становища и други значителни събития, свързани с безопасността на продуктите. По-специално страните поемат ангажимент да се информират взаимно, когато прилагат принципа на зони, свободни от паразити или заболявания и на зони с ниска степен на разпространение на паразити или на заболявания, както е предвидено в член 6 от споразумението СФС.


5. Страните се договарят да обменят информация по отношение на епидемиологичното наблюдение на болестите по животните. По отношение на фитосанитарната защита страните ще обменят също така информация за появата на паразити, за които е известно, че представляват непосредствена опасност за другата страна.


6. Страните се договарят да си сътрудничат с оглед тяхното бързо и взаимно предупреждаване, когато нови регионални правила могат да окажат отражение върху взаимната им търговия.Член 42


Сътрудничество в рамките на международните органи


Страните се договарят да си сътрудничат с международните органи по стандартизация, включително за да улесняват


участието на представители на страната по споразумението Кот д'Ивоар в заседанията на тези органи.Член 43


Сътрудничество


1. Страните признават значението на сътрудничеството в областите на техническите правила, стандартите и оценката на съответствието с оглед постигане на целите на настоящата глава.2. Страните се договарят да си сътрудничат в съответствие с разпоредбите на член 4 с оглед подобряване на качеството и конкурентоспособността на продуктите с приоритетно значение за Кот д'Ивоар и достъпа до пазара на Европейската общност, включително посредством прилагането на мерки за помощ, по-специално за финансова помощ, в следните области:а) създаване на подходяща рамка за обмен на информация и на експертни становища между страните;б) приемане на стандартите и техническите правила, процеду- рите по оценяване на съответствието и санитарните и фитосанитарните мерки, хармонизирани на регионално равнище въз основа на приложимите международни стандарти;в) засилване на капацитета на публичните и частните субекти, включително информиране и обучение, с цел привеждане в съответствие със стандартите, нормативните уредби и мерките на Европейската общност и участие в международ- ните институции;г) развиване на националния капацитет за оценяване на съответствието на продуктите и достъпа до пазара на Европейската общност.

ДЯЛ IV


УСЛУГИ, ИНВЕСТИЦИИ И ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТАЧлен 44


Като се основават на Споразумението от Котону, страните поемат ангажимент да предприемат всички необходими мерки или да си сътрудничат за насърчаване на процеса на преговори и сключване в най-кратки срокове на цялостно СИП, в съответствие с приложимите разпоредби на СТО, между страната по споразуме- нието ЕО и целия регион на Западна Африка, в следните области:а) търговия с услуги и електронна търговия;б) инвестиции;в) текущи плащания и движение на капитали;г) конкуренция;д) интелектуална собственост;

e) обществени поръчки;


ж) устойчиво развитие;


з) защита на личните данни.Страните ще предприемат всички необходими мерки за насърча- ване на сключването на цялостно СИП между страната по споразумението ЕО и Западна Африка преди края на 2008 г.
ДЯЛ V


ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
ГЛАВА 1


Цели и приложно полеЧлен 45


Цели


Целта на настоящия дял е предотвратяване и уреждане на споровете, които биха могли да възникнат между страните, с оглед постигане, в рамките на възможното, на взаимно приемливо решение.Член 46


Приложно поле


1. Настоящият дял се прилага по отношение на всеки спор, свързан с тълкуването или прилагането на настоящото споразу- мение, с изключение на разпоредбите на дял II и освен ако изрично не е предвидено друго.2. Независимо от параграф 1, процедурата, предвидена в член 98 от Споразумението от Котону, се прилага в случай на спор във връзка с финансирането на сътрудничеството за развитие, както е определено в Споразумението от Котону.
ГЛАВА 2


Консултации и медиацияЧлен 47


Консултации


1. Страните полагат усилия за разрешаване на споровете, влизащи в обхвата на член 46, като започват добросъвестни консултации с цел постигане на взаимно приемливо решение.2. Страна, която желае да започне консултации, пристъпва към това, като изпраща на другата страна писмено искане, с копие до Комитета по СИП, в което се посочват спорната мярка и разпоредбите от споразумението, с които смята, че въпросната мярка не е съобразена.


3. Консултациите започват в рамките на 40 дни от датата на подаване на искането. Те се считат за приключени след изтичане на 60 дни от датата на подаване на искането, освен ако страните не се договорят да ги продължат след изтичане на посочения срок. Информацията, обменена по време на консултациите, остава поверителна.


4. При неотложни случаи, по-конкретно тези, които са свързани с малотрайни или сезонни стоки, консултациите започват в рамките на 15 дни от датата на подаване на искането и се считат за приключени след изтичане на 30 дни от датата на подаване на искането.


5. Ако консултациите не са започнати в срока, установен в параграф 3 или параграф 4, или ако консултациите са приключили, без да се стигне до съгласие по взаимно приемливо решение, страната, подала искането, може да поиска съставянето на специален арбитражен комитет в съответствие с член 49.

Член 48


Медиация1. Ако след консултациите страните не достигнат до взаимно приемливо решение, те могат по взаимно съгласие да използват медиатор. Медиацията ще има за предмет същите въпроси, които са посочени в искането за провеждане на консултации, освен ако страните не решат друго.2. Ако страните по спора не се споразумеят за избора на медиатор в рамките на 10 дни след представянето на искането за медиация, председателят на Комитета по СИП или негов представител определя медиатор чрез жребий сред посочените в списъка по член 64 лица, които не са граждани на никоя от страните. Изборът се прави в рамките на 20 дни от датата на представянето на искането за медиация в присъствието на представител на всяка от страните. Медиаторът насрочва среща със страните не по-късно от 30 дни след избирането му. Медиаторът получава представените от всяка страна изложения не по-късно от 15 дни преди срещата и обявява становището си не по-късно от 45 дни след избирането му.
3. В своето становище медиаторът може да отправи препоръки за начина на разрешаване на спора, които да бъдат в съответствие с разпоредбите на член 53. Становището на медиатора не е обвързващо.4. Страните могат да се споразумеят за промяна на сроковете, посочени в параграф 2. Медиаторът също може да реши да промени тези срокове, по искане на някоя от страните или по своя собствена инициатива, в зависимост от конкретните трудности, с които се е сблъскала засегнатата страна, или от сложността на случая.
5. Процедурите по медиация, и по-специално обменената информация и позициите на страните по време на тези процедури, остават поверителни.

ГЛАВА 3


Процедури по уреждане на споровеРаздел I


Арбитражна процедураЧлен 49


Започване на арбитражна процедура


1. Ако страните не успеят да решат своя спор чрез консултации, както е предвидено в член 47, или чрез медиация, както е предвидено в член 48, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска съставянето на специален арби- тражен комитет.


2. Искането за съставянето на специален арбитражен комитет се отправя в писмен вид до страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, и до Комитета по СИП. В искането си страната, подала искането за започване на процеду- рата, уточнява конкретните мерки, които са предмет на спора, и обяснява причините, поради които тези мерки нарушават разпоредбите на настоящото споразумение.Член 50


Съставяне на специален арбитражен комитет


1. Специалният арбитражен комитет се състои от трима арбитри.


2. В рамките на 10 дни от датата на предаване на Комитета по СИП на искането за съставяне на специален арбитражен комитет, страните провеждат консултации, за да постигнат съгласие относно състава на специалния арбитражен комитет.


3. В случай че страните не успеят да постигнат съгласие относно състава на специалния арбитражен комитет в срока, посочен в параграф 2, всяка от страните може да поиска от председателя на Комитета по СИП или от негов представител да избере тримата членове на специалния арбитражен комитет чрез жребий от списъка, изготвен съгласно член 64, като един от тези членове се избира измежду лицата, определени от страната, подала искането за започване на процедурата, втори - измежду лицата, определени от страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, а третият - измежду лицата, определени от двете страни да председателстват заседанията. Ако страните се споразумеят за избора на един или повече от членовете на специалния арбитражен комитет, последният член или останалите членове се избират по същата процедура.


4. Председателят на Комитета по СИП или неговият пред- ставител избира арбитрите в рамките на пет дни от датата на посоченото в параграф 3 искане, направено от едната или другата страна, в присъствието на представител на всяка от страните.


5. Датата на съставяне на специалния арбитражния комитет е датата, на която тримата арбитри се считат за избрани.Член 51


Междинен доклад на специалния арбитражен комитет


Специалният арбитражен комитет предоставя на страните междинен доклад, съдържащ както описателна част, така и неговите констатации и заключения, като правило не по-късно от 120 дни след сформирането на специалния арбитражен комитет. Всяка страна може, в рамките на петнадесет дни от предаването на междинния доклад от страна на специалния комитет, да му предостави в писмен вид забележките си по конкретни аспекти на междинния доклад.
Член 52


Решение на специалния арбитражен комитет


1. Специалният арбитражен комитет представя своето решение на страните и на Комитета по СИП не по-късно от 150 дни от датата на сформиране на специалния арбитражен комитет. Ако председателят на специалния арбитражен комитет счете, че този срок не може да бъде спазен, той уведомява за това писмено страните и Комитета по СИП, като посочва причините за закъснението и датата, на която комитетът предвижда да приключи своята работа. При никакви обстоятелства арбитраж- ното решение не трябва да бъде постановено след изтичане на 180 дни от датата на съставяне на специалния арбитражен комитет.


2. При неотложни случаи, включително тези, които са свързани с малотрайни и сезонни стоки, специалният арбитражен комитет прави всичко необходимо, за да се постанови решение в рамките на 75 дни от датата на своето съставяне. При никакви обстоятелства той не трябва да се постановява решение след повече от 90 дни от съставянето си. В рамките на десет дни от своето съставяне специалният комитет може да се произнесе с предварително решение за това дали смята случая за неотложен.


3. Всяка страна може да поиска от специалния арбитражен комитет да изготви препоръки за начина, по който страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, би могла да осъществи изпълнението.
Раздел II


Изпълнение
Член 53


Изпълнение на решението на специалния арбитражен комитет


Всяка страна предприема всички необходими мерки, за да изпълни решението на специалния арбитражен комитет, като страните полагат усилия да се договорят за взаимно приемлив срок за изпълнение на решението.
Член 54


Разумен срок за изпълнение


1. Не по-късно от тридесет дни след като страните бъдат уведомени за решението на специалния комитет, страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, уведомява страната, подала искането за започване на процедурата, както и Комитета по СИП, за срока, който ще ? бъде необходим за изпълнение (наричан по-долу "разумен срок").


2. В случай на несъгласие между страните за това кое представлява разумен срок за изпълнение на решението на специалния арбитражен комитет, страната, подала искането за започване на процедурата, подава, в рамките на 20 дни от уведомлението, направено от страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, писмено искане до специалния арбитражен комитет да определи продължителността на разумния срок. За това искане едновременно се уведомяват другата страна и Комитетът по СИП. Специалният арбитражен комитет съобщава своето решение на страните и на Комитета по СИП в рамките на 30 дни от отправяне на искането.


3. При определяне на продължителността на разумния срок специалният арбитражен комитет взема предвид времето, от което страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, нормално би имала нужда за приемане на законодателни или административни мерки, съпоставими с тези, които страната, подала искането за започване на процедурата, смята за необходими, за да се осигури изпълнението. Специалният арбитражен комитет може също така да вземе предвид ограни- чения, които могат да се отразят неблагоприятно на приемането на необходимите мерки от страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата.


4. В случай на невъзможност първоначално съставеният специален арбитражен комитет или някои от неговите членове да заседават отново, ще се прилагат процедурите, посочени в член 50. Срокът за постановяване на решението е 45 дни, считано от датата на отправяне на искането, посочено в параграф 2.


5. Разумният срок може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.


Член 55


Преразглеждане на мерките, предприети за изпълнение на решението на специалния арбитражен комитет


1. Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, уведомява другата страна и Комитета по СИП преди изтичане на разумния срок за мерките, които тя е предприела, за да изпълни арбитражното решение.


2. В случай на несъгласие между страните относно съвмести- мостта на мерките, съобщени съгласно параграф 1, с разпоредбите на настоящото споразумение, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска в писмен вид от специалния арбитражен комитет да се произнесе по въпроса. В искането се уточняват конкретните спорни мерки и се обясняват причините, поради които те са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение. Специалният арбитражен комитет оповестява своето решение в рамките на 90 дни от датата на отправяне на искането. При неотложни случаи, включително по- конкретно тези, които са свързани с малотрайни и сезонни стоки, специалният арбитражен комитет съобщава решението си в срок от 45 дни от датата на отправяне на искането.


3. В случай на невъзможност първоначално съставеният специален арбитражен комитет или някои от неговите членове да заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 50. Срокът за съобщаване на решението е 105 дни, считано от датата на отправяне на искането, посочено в параграф 2.


Член 56


Временни мерки в случай на неизпълнение


1. Ако страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, не уведоми преди изтичането на разумния срок за мерките, които е предприела, за да се изпълни решението на специалния арбитражен комитет, или ако той постанови, че мерките, за които е уведомен съгласно член 55, параграф 1, са несъвместими със задълженията на посочената страна по смисъла на разпоредбите, предвидени в член 53, страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, трябва да направи предложение за временна компенсация, ако страната, подала искането за започване на процедурата, поиска това.


2. Ако страните не се договорят за компенсация в рамките на 30 дни от края на разумния срок или от решението на специалния арбитражен комитет, предвидено в член 55, според което взетите мерки за изпълнение са несъвместими с разпоред- бите, предвидени в член 53, страната, подала искането за започване на процедурата, има право да предприеме подходящи мерки, след като уведоми другата страна. При предприемането на тези мерки страната, подала искането за започване на процеду- рата, се стреми да избере мерки, които засягат във възможно най- малка степен постигането на целите на настоящото споразумение, и взема предвид отражението им върху икономиката на страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата.


При всички положения подходящите мерки, предприети по силата на настоящия параграф, не засягат предоставянето на помощ за развитието на Кот д'Ивоар.


3. Страната по споразумението ЕО ще проявява умереност, когато отправя искания за компенсация или предприема подходящи мерки в съответствие с параграфи 1 и 2 и ще държи сметка за положението на развиваща се държава на страната по споразумението Кот д'Ивоар.


4. Подходящите мерки или компенсацията имат временен характер и се прилагат само докато мярката, за която е установено, че нарушава разпоредбите на член 53, не бъде отменена или изменена така, че да бъде в съответствие с посочените разпоредби, или докато страните не постигнат съгласие за уреждане на своя спор.Член 57


Преглед на мерките за изпълнение, последвали предприемането на подходящи мерки


1. Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, нотифицира другата страна и Комитета по СИП за мерките, които е предприела, за да изпълни решението на специалния арбитражен комитет, и в нотификацията отправя искане към страната, подала искането за започване на процеду- рата, за прекратяване на прилагането на подходящите мерки.


2. Ако страните не постигнат споразумение относно съвмести- мостта на нотифицираните мерки с разпоредбите на настоящото споразумение в рамките на 30 дни от датата на нотификацията, страната, подала искането за започване на процедурата, се обръща с писмено искане до специалния арбитражен комитет да се произнесе по въпроса. За това искане се нотифицират другата страна и Комитетът по СИП. Решението на специалния арбитражен комитет се съобщава на страните и на Комитета по СИП в рамките на 45 дни от отправяне на искането. Ако специалният арбитражен комитет постанови, че дадени пред- приети мерки по изпълнение, не са съобразени с разпоредбите на настоящото споразумение, той решава дали страната, подала искането за започване на процедурата, може да продължи да прилага подходящи мерки. Ако специалният арбитражен комитет постанови, че дадени предприети мерки по изпълнение, са съобразени с разпоредбите на настоящото споразумение, под- ходящите мерки се прекратяват.


3. В случай на невъзможност първоначално съставеният специален арбитражен комитет или някои от неговите членове да заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 50. Срокът за нотифициране на решението е 60 дни, считано от датата на отправяне на искането, посочено в параграф 2.


Раздел III


Общи разпоредбиЧлен 58


Взаимно приемливо решение


В рамките на настоящия дял страните могат по всяко време да стигнат до взаимно приемливо решение по спор между тях. Те уведомяват Комитета по СИП за постигнатото съгласие по такова решение. С приемането на взаимно приемливо решение проце- дурата трябва да се прекрати.Член 59


Процедурен правилник


1. Процедурите по уреждане на спорове, предвидени в глава 3 от настоящия дял, се уреждат с процедурния правилник, който ще бъде приет от Комитета по СИП три месеца след създаването му.2. Заседанията на специалния арбитражен комитет са публични в съответствие с процедурния правилник, освен ако специалният арбитражен комитет не реши друго по собствена инициатива или по искане на страните.Член 60


Обща и техническа информация


По искане на някоя от страните или по собствена инициатива специалният арбитражен комитет може да получи информация от всякакъв източник, включително и от страни по спора, ако сметне това за необходимо за целите на арбитражната процедура. Специалният арбитражен комитет е също така оправомощен да получи становището на експерти, ако сметне това за необходимо. Заинтересованите страни имат право, в качеството си на amicus curiae (приятел на съда), да представят на специалния арбитражен комитет писмени становища в съответствие с процедурния правилник. Всяка информация, получена по тази начин, трябва да бъде доведена до знанието на всяка от страните и подлежи на коментар от тяхна страна.Член 61


Език на становищата


Писмените и устните становища се представят на някой от официалните езици на страните. Въпреки това страните ще полагат усилия в границите на възможното да възприемат като общ работен език един от общите официални езици на двете страни, и по-специално ще вземат предвид положението на развиваща се държава на страната по споразумението Кот д'Ивоар, по-специално по отношение на трудностите, свързани с превода.


Член 62


Правила на тълкуване


Специалният арбитражен комитет се задължава да тълкува разпоредбите на настоящото споразумение в съответствие с обичайните правила за тълкуване на международното публично право, включително на Виенската конвенция за правото на договорите. Решенията на специалния арбитражен комитет не могат да увеличават или намаляват правата и задълженията, предвидени в разпоредбите на настоящото споразумение.Член 63


Решения на специалния арбитражен комитет


1. Специалният арбитражен комитет се стреми да взема своите решения с консенсус. Ако вземането на решение с консенсус обаче се окаже невъзможно, спорният въпрос се решава с мнозинство на гласовете, като особените мнения на арбитри в никакъв случай не се публикуват.2. В решението се излагат констатациите по съществото на спора, приложимостта на съответните разпоредби от настоящото споразумение и логиката, на която са подчинени констатациите и заключенията, до които е достигнал специалният арбитражен комитет. Комитетът по СИП оповестява арбитражното решение публично достояние, освен ако не реши друго.
ГЛАВА 4


Общи разпоредбиЧлен 64


Списък с арбитри


1. Най-късно три месеца, считано от началната дата на временното прилагане на настоящото споразумение, Комитетът по СИП съставя списък с 15 лица, които желаят и са способни да изпълняват функцията на арбитри. Всяка страна избира пет лица, които са способни да изпълняват функцията на арбитри. Двете страни постигат съгласие и за избора на пет лица, които не са граждани на нито една от тях и които биха могли да бъдат поканени да председателстват специалния арбитражен комитет. Комитетът по СИП следи за това местата в списъка да бъдат винаги попълнени.2. Арбитрите притежават специализирани познания или опит в областта на правото и международната търговия. Те са независими, действат самостоятелно и не приемат указания от организация или правителство, нито пък са свързани с админи- страцията на някоя от страните, и спазват етичния кодекс, приложен към процедурния правилник.3. Комитетът по СИП може да изготви допълнителен списък с 15 лица, притежаващи специални познания за определена област, представляващи интерес във връзка със специфични въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение. В случай че се наложи да се използва процедурата за избор, посочена в член 50, параграф 2, председателят на Комитета по СИП може да използва този списък по области със съгласието на двете страни.


Член 65


Връзка със задълженията в рамките на СТО


1. Арбитражните органи, създадени съгласно настоящото споразумение, не разглеждат спорове относно правата и задълже- нията на всяка от страните, произтичащи от Споразумението за създаване на СТО.


2. Използването на разпоредбите за уреждане на спорове от настоящото споразумение не засяга действия, предприети в рамките на СТО, включително действия по уреждане на спорове. Въпреки това, когато страна е започнала процедура за уреждане на спор по отношение на определена мярка на основание на член 49, параграф 1 или на основание на Споразумението за СТО, тя не може да предприема процедура за уреждане на спор относно същата мярка пред другата организация, докато не приключи първата процедура. По смисъла на настоящия параграф се счита, че страна е предприела процедура за уреждане на спор на основание на Споразумението за СТО от момента, в който тя е представила искане за съставяне на специалната група съдебни заседатели (панел) на основание на член 6 от Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове на СТО.


3. Настоящото споразумение не е пречка за някоя от страните да приложи преустановяване на задълженията, разрешено от Органа за уреждане на спорове на СТО.Член 66


Срокове


1. Сроковете, предвидени в настоящия дял, включително сроковете, в които специалните арбитражни комитети трябва да съобщят своите решения, се пресмятат в календарни дни от деня, който следва акта или факта, за който се отнасят.


2. Всеки срок, предвиден в настоящия дял, може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.Член 67


Изменение на дял V


Инициатива за представяне на искане за изменение на дял V имат както Комитета по СИП, така и всяка от страните. Исканията за изменение се разглеждат от Комитета по СИП. Изменението влиза в сила след одобрението му от страните.ДЯЛ VI


ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯЧлен 68


Клауза за общи изключения


При условие че се спазва изискването подобни мерки да не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произ- волна или неоправдана дискриминация между страните, които напротив трябва да са поставени при равни условия, или средство за прикрито ограничаване на търговията на продукти и услуги или на правото на установяване, никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не може да се тълкува по начин, който възпрепятства приемането или прилагането от страните на мерки, които:


a) са необходими за осигуряване на защитата на обществената сигурност, обществения морал или за поддържане на обществения ред;


б) са необходими за защита на живота или здравето на хората, животните или растенията;


в) са необходими за осигуряване на съответствието със законови или подзаконови нормативни актове и не са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение, включително и мерки, които се отнасят до:


i) предотвратяването на заблуждаващи и измамни прак- тики и до средствата за справяне с последиците от неизпълнение на плащания по договори;


ii) защитата на личния живот на лицата във връзка с обработката и разпространението на лични данни, и до опазване поверителността на личните досиета и сметки;


iii) сигурността;


iv) прилагането на митническите правила и процедури;

или


v) защитата на правата на интелектуална собственост;


г) се отнасят до вноса или износа на злато или сребро;


д) са необходими за опазване на националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;


е) се отнасят до опазването на невъзобновяемите природни ресурси, ако тези мерки предполагат налагане на ограниче- ния върху местното производство или потребление на стоки, предоставянето или потреблението на местни услуги и по отношение на местните инвеститори;


ж) се отнасят до продукти от труд, полаган в места за лишаване от свобода; или


з) са несъвместими с член 19 относно националното трети- ране, доколкото разликата в третирането цели да гарантира ефективното или справедливо облагане или събиране на преки данъци върху икономическите дейности на инвести- тори или на доставчици на услуги от другата страна.Член 69


Изключения в интерес на сигурността


1. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не може да се тълкува:


a) като пораждаща задължение за страните да предоставят информация, разкриването на която считат за противо- речащо на техни основни интереси в областта на сигур- ността;

б) като възпрепятстваща страните да предприемат действие, което считат за необходимо за защитата на техни основни интереси в областта на сигурността:i) свързани с делящи се материали или с материали за ядрен синтез, или с материали, от които те се получават;ii) свързано с икономически дейности, предприети с пряката или косвена цел за извършване на доставки или снабдяване на военен обект;iii) свързано с производството или търговията с оръжие, боеприпаси военни материали;iv) свързано с обществени поръчки, които са абсолютно необходими за целите на националната сигурност или за нуждите на националната отбрана; илиv) предприето във военно време или при други извън- редни ситуации в областта на международните отношения; илив) като възпрепятстваща страните да предприемат каквото и да било действие по изпълнение на поети от тях задължения с цел поддържане на международния мир и сигурност.2. Комитетът по СИП трябва да бъде информиран във възможно най-голяма степен за мерките, предприети съгласно параграф 1, букви б) и в), както и за датата на тяхното прекратяване.
Член 70


Данъчна политика


1. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на което и да било споразумение, прието в рамките на настоящото, не може да се тълкува като възпрепятстваща страните при прилагането на приложимите разпоредби на данъчното им законодателство да правят разграничение между данъкоплатците, които не се намират в еднаква ситуация, а именно с оглед тяхното местожителство/адрес на управление им или с оглед на мястото, където е инвестиран капиталът им.2. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на което и да било споразумение, прието в рамките на настоящото, не може да се тълкува като възпрепятстваща приемането или прилагането на каквато и да било мярка, целяща да предотврати избягването на данъчно облагане или укриването на данъци, в съответствие със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или по силата на други данъчни споразумения или на националното данъчно законодателство.3. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните, предвидени в която и да било данъчна спогодба. В случай на несъответствие между настоящото споразумение и такава спогодба, последната ще има приоритет по отношение на несъответствието.


ДЯЛ VII


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 71


Продължаване на преговорите и прилагане на настоящото споразумение


1. Страните ще продължат преговорите в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.2. Когато преговорите бъдат приключени, проектите за измене- ния, до които те са довели, ще бъдат подложени на одобрение от страна на компетентните власти на страната.
Член 72


Определяне на страните и изпълнение на задълженията


1. Договарящи страни по настоящото споразумение са Репуб- лика Кот д'Ивоар, наричана "страната по споразумението Кот д'Ивоар" или "Кот д'Ивоар", от една страна, и Европейската общност или нейните държави-членки, или Европейската общ- ност и нейните държави-членки, в съответните им области на компетентност, които произтичат от Договора за създаване на Европейската общност, наричани "страната по споразумението ЕО", от друга страна.2. За целите на настоящото споразумение понятието "страна" се отнася според случая до Кот д'Ивоар или до страната по споразумението ЕО. Понятието "страни" се отнася до Кот д'Ивоар и страната по споразумението ЕО.3. Страните приемат всякакви общи или специфични мерки, необходими за изпълнение на задълженията им по настоящото споразумение, и следят за постигане на целите, определени с настоящото споразумение.
Член 73


Комитет по СИП


1. За целите на прилагането на настоящото споразумение в срок от три месеца от подписването на настоящото споразумение се създава Комитет по СИП.2. Страните се договарят, че при определяне на състава, организацията и при работата на Комитета по СИП ще се спазва принципът на равенство. Комитетът определя своите правила за организация и работа.3. Комитетът по СИП отговаря за административното уп- равление на всички области, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение, и за осъществяването на всички посочени в настоящото споразумение задачи.4. С цел улесняване на връзките и осигуряване на ефикасното прилагане на настоящото споразумение, всяка от страните определя по едно лице за връзка в рамките на Комитета по СИП.


5. Заседанията на Комитета по СИП могат да бъдат открити за трети лица. Комисиите на Западноафриканския икономически и валутен съюз и на Икономическата общност на западноафрикан- ските държави могат да бъдат поканени да участват в заседанията на Комитета по СИП в съответствие с техните вътрешни процедури.Член 74


Най-отдалечени региони на Европейската общност


1. Като се има предвид географската близост на най-отдалече- ните региони на Европейската общност с Кот д'Ивоар, и с цел заздравяване на икономическите и социалните връзки между въпросните региони и Кот д'Ивоар, страните ще полагат усилия за улесняване на сътрудничеството във всички области, обхванати от настоящото споразумение, както и за улесняване на търговията със стоки и услуги, насърчаване на инвестициите и способстване за развитие на транспортните и комуникационните връзки между най-отдалечените региони и Кот д'Ивоар.


2. Постигането на посочените в параграф 1 цели се осъществява, в рамките на възможното, чрез насърчаване на съвместното участие на Кот д'Ивоар и на най-отдалечените региони в рамкови и специфични програми на Европейската общност в обхванатите от настоящото споразумение области.


3. С цел насърчаване на сътрудничеството между Кот д'Ивоар и най-отдалечените региони на Европейската общност в обхвана- тите от настоящото споразумение области, страната по споразу- мението ЕО ще полага усилия да осигури координация между различните финансови инструменти на политиките на Европей- ската общност за сближаване и развитие.


4. Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства страната по споразумението ЕО да прилага съществуващите мерки, имащи за цел по-доброто възприемане на структурната социално- икономическа ситуация на най-отдалечените региони в съот- ветствие с член 299, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност.Член 75


Влизане в сила и денонсиране


1. Настоящото споразумение ще бъде подписано, ратифицирано или одобрено в съответствие със специфичните за всяка от страните конституционни правила, или, по отношение на страната по споразумението ЕО, в съответствие с нейните вътрешни правила и процедури.


2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който страната по споразумението Кот д'Ивоар и страната по споразумението ЕО са се нотифицирали за приключването на необходимите за тази цел процедури.


3. Нотификациите се изпращат на Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз, който ще бъде депозитар на настоящото споразумение.


4. До влизането в сила на настоящото споразумение страните по него се договарят да го прилагат временно, в съответствие със съответните техни норми или посредством ратифициране на споразумението.


5. Временното прилагане се нотифицира на депозитаря. Споразумението се прилага временно 10 дни след получаване на последната нотификация за временно прилагане от Европейската общност или от Кот д'Ивоар.6. Независимо от параграф 4, страната по споразумението ЕО и Кот д'Ивоар могат да прилагат споразумението изцяло или отчасти преди неговото временно прилагане, доколкото това е възможно съгласно тяхното вътрешно законодателство.7. Всяка от страните може да уведоми писмено другата страна за своето намерение да денонсира настоящото споразумение. Денонсирането поражда действие шест месеца след нотифицира- нето на другата страна.8. Настоящото споразумение ще бъде заменено от цялостно СИП, сключено на регионално равнище със страната по споразумението ЕО, на датата на влизането му в сила. В този случай страните ще положат усилия цялостното СИП на регионално равнище да запазва основните придобивки на Кот д'Ивоар в рамките на настоящото споразумение.Член 76


Териториално прилагане


Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност и при условията, установени в посочения договор, и, от друга страна, по отношение на Кот д'Ивоар.Член 77


Присъединяване на нови държави-членки на Европейския съюз


1. Комитетът по СИП ще бъде уведомяван за всяко искане от страна на трета държава да стане член на Европейския съюз. По време на преговорите между Европейския съюз и държавата кандидатка, страната по споразумението ЕО ще предоставя на Кот д'Ивоар всякаква информация, която е от значение, а Кот д'Ивоар ще информира страната по споразумението ЕО за своите опасения, за да може последната да ги вземе изцяло предвид. Кот д'Ивоар ще бъде нотифицирана за всяко присъединяване към Европейския съюз (ЕС).2. Всяка нова държава-членка на Европейския съюз ще се присъедини към настоящото споразумение, считано от датата на нейното присъединяване към Европейския съюз, чрез нарочна клауза в акта за присъединяване. Ако актът за присъединяване към Европейския съюз не предвижда такова автоматично присъединяване на новата държава-членка на Европейския съюз към настоящото споразумение, въпросната държава-членка ще се присъедини към настоящото споразумение чрез депозиране на акт за присъединяване при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който ще изпрати заверени копия на страната по споразумението Кот д'Ивоар.3. Страните ще разгледат въздействието на присъединяването на новите държави-членки на Европейския съюз върху настоящото споразумение. Комитетът по СИП може да се произнесе по предприемането на преходни мерки или на необходимите изменения.

Член 78


Диалог по финансовите въпроси


Страните се договарят да насърчават диалога и прозрачността и да обменят добри практики в областта на данъчната политика и администрация.Член 79


Сътрудничество в борбата с незаконните финансови дейности


Страната по споразумението ЕО и Кот д'Ивоар се ангажират да предотвратяват и да се борят с незаконните измамни и корупционни дейности, изпирането на пари и финансирането на тероризма. За тази цел страните предприемат необходимите законодателни и административни мерки за спазване на между- народните стандарти, включително на установените такива в Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност и нейните протоколи, Конвенцията на Организацията на обедине- ните нации за борба срещу финансирането на тероризма и препоръките на Групата за защита на финансовата система (FATF). Страната по споразумението ЕО и Кот д'Ивоар се договарят да обменят информация и да си сътрудничат в тези области.Член 80


Отношение с други споразумения


1. В случай на несъответствие между разпоредбите на настоя- щото споразумение и разпоредби от част III, дял II от Споразумението от Котону, разпоредбите на настоящото споразумение имат приоритет, с изключение на разпоредбите от членовете относно сътрудничеството за развитие, предвидено в част III, дял II от Споразумението от Котону.2. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не трябва да се тълкува като пречка за приемането от Европейската общност или от Кот д'Ивоар на мерки, включително търговски мерки, преценени като целесъобразни и предвидени в чле- нове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону.3. Страните се договарят, че нищо в настоящото споразумение не ги задължава да действат по начин, несъвместим със задълженията им, поети в рамките на СТО.Член 81


Автентични текстове


Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, италиански, испански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерланд- ски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки от тези езици са автентични.При възникване на противоречие ще се взема предвид текстът на езика, на който е договорено споразумението, в случая - френски език.Член 82


Приложения


Допълненията, приложенията и протоколът към настоящото споразумение са неразделна част от него.
В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните пълномощни представители полагат подписите си под настоящото споразумениеСъставено съответно в Абиджан на двайсет и шести ноември две хиляди и осма година и в Брюксел на двайсет и втори януари две хиляди и девета година.ДОПЪЛНЕНИЕ I
Продукти от Кот д'Ивоар с приоритетно значение за износ в Европейската общност


Тези продукти ще бъдат определени от Кот д'Ивоар и ще бъдат съобщени на Комитета по СИП най-късно в тримесечен срок от датата на подписване на настоящото споразумение.ДОПЪЛНЕНИЕ II


Компетентни власти
А. Компетентни власти на Европейската общност


Дейностите по контрол се поделят между националните служби на държавите-членки и Комисията на Европейските общности. В това отношение се прилагат следните разпоредби:


- по отношение на износа за Кот д'Ивоар, държавите-членки отговарят за контрола на обстоятелствата и спазването на изискванията за производство, по-специално за изпълнението на задължителните проверки и издаването на здравните сертификати (или за хуманно отношение към животните), удостоверяващи спазването на договорените стандарти и изисквания;

- по отношение на вноса от Кот д'Ивоар, държавите-членки отговарят за контрола по отношение на съответствието на този внос спрямо условията за внос, определени от Европейската общност;

- Комисията на Европейските общности отговаря за общото координиране, за проверките и одитите на системите за контрол и за предприемане на необходимите законодателни инициативи за осигуряване на еднообразното прилагане на стандартите и изискванията в рамките на вътрешния европейски пазар.


Б. Компетентни власти на Кот д'Ивоар


Тези власти ще бъдат определени от Кот д'Ивоар и списъкът им ще бъде съобщен на Комитета по СИП най-късно в тримесечен срок от датата на подписване на настоящото споразумение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Мита върху продукти с произход от Кот д'Ивоар
1. При спазване на параграфи 2, 4, 5, 6 и 7 митата при внос на страната по споразумението ЕО (наричани по-долу "мита на ЕО") се премахват напълно за всички продукти с произход от Кот д'Ивоар, които попадат в глави 1-97 на Хармонизираната система, с изключение на попадащите в глава 93, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. По отношение на продуктите от глава 93 страната по споразумението ЕО продължава да прилага митата, предоставяни при третиране на най-облагодетелстваната нация (мита НОН).


2. Митата при внос на продуктите от тарифна позиция 1006 се премахват от 1 януари 2010 г. с изключение на митата при внос на продуктите от тарифна подпозиция 1006 10 10, които се премахват от 1 януари 2008 г.


3. Страните се договарят разпоредбите на Протокол 3 относно захарта към Споразумението от Котону (наричан по-долу "Протоколът за захарта") да останат приложими до 30 септември 2009 г. След тази дата страната по споразумението ЕО и Кот д'Ивоар се договарят Протоколът за захарта да не бъде повече в сила при отношенията помежду им. За целите на член 4, параграф 1 от Протокола за захарта периодът на доставка 2008-2009 г. ще обхваща времето от 1 юли 2008 г. до 30 септември 2009 г. Решението за гарантираната цена за периода от 1 юли 2008 г. до 30 септември 2009 г. ще бъде взето след провеждане на преговорите, предвидени в член 5, параграф 4 от Протокола за захарта.


4. Митата на ЕО върху продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от Кот д'Ивоар се премахват от 1 октомври 2009 г. Няма да се предоставят никакви лицензи за внос по отношение на продуктите, предназначени за внос, освен ако вносителят не поеме ангажимент да закупи тези продукти на цена, която е най-малкото равна на гарантираните цени, определени с Протокола за захарта по отношение на захарта, внасяна в страната по споразумението ЕО.


5. а) През периода от 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2015 г. страната по споразумението ЕО може да налага НОН мито върху продуктите с произход от Кот д'Ивоар, които попадат в тарифна позиция 1701 и са внесени над следните пределни нива, изразени в еквивалент на бяла захар, които се приемат като нарушаващи равновесието на пазара на захарта на страната по споразумението ЕО:


i) 3,5 милиона тона в рамките на една пазарна година за продуктите с произход от държавите-членки на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите от АКТБ), подписали Споразумението от Котону, и

ii) 1,38 милиона тона за пазарната година 2009-2010 за продуктите с произход от държавите от АКТБ, които не са признати от Организацията на обединените нации като спадащи към най-слабо развитите държави. Количеството от 1,38 милиона тона ще бъде увеличено до 1,45 милиона тона през пазарната година 2010-2011 и до 1,6 милиона тона през следващите четири пазарни години.


б) Вносът на продукти от тарифна позиция 1701 с произход от която и да е подписала държава от Западна Африка, призната от Организацията на обединените нации като спадаща към най-слабо развитите държави, не е подчинен на разпоредбите на буква а). Въпреки това към този внос ще продължат да се прилагат разпоредбите на член 25 4.


в) Налагането на НОН митото ще бъде прекратено в края на пазарната година, през която е било въведено.


г) Всяка мярка, предприета в съответствие с настоящия параграф, се съобщава незабавно на Комитета по СИП и ще подлежи на периодични консултации в рамките на този орган.


6. От 1 октомври 2015 г. за целите на прилагането на разпоредбите на член 25, може да бъде считано, че е налице нарушаване на равновесието на пазара на продуктите от тарифна позиция 1701, когато в продължение на два последователни месеца средната общностна цена на бялата захар е под 80 % от средната общностна цена на бялата захар, констатирана през предходната пазарна година.


7. От 1 януари 2008 г. до 30 септември 2015 г. продуктите от тарифни позиции 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 и 2106 90 98 ще подлежат на специален механизъм за надзор, така че да се гарантира, че няма заобикаляне на разпоредбите, предвидени в параграфи 4 и 5. Ако в продължение на дванадесет последователни месеца обемът на вноса на един или повече от тези продукти с произход от Кот д'Ивоар бележи общо увеличение от повече от 20 % спрямо средната стойност на годишния внос от предходните три периода от по дванадесет месеца, страната по споразумението ЕО анализира структурата на търговския обмен, икономическата обосновка и съдържанието на захар в този внос и ако достигне до заключение, че вносът се използва за заобикаляне на разпоредбите, предвидени в параграфи 4 и 5, тя може да преустанови преференциалното третиране и да въведе специалните мита НОН по отношение на вноса в съответствие с общата митническа тарифа на Европейските общности за продуктите от тарифни позиции 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 и 2106 90 98 с произход от Кот д'Ивоар. Параграф 5, букви б), в) и г) се прилагат mutatis mutandis към действията, предвидени в настоящия параграф.


8. От 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2012 г. по отношение на продуктите от тарифна позиция 1701 не се предоставят никакви лицензи за внос, освен ако вносителят не поеме задължението да закупи тези продукти на цена, която не е под 90 % от референтната цена, определена от страната по споразумението ЕО за съответната пазарна година.


9. Параграф 1 не се прилага за продуктите от тарифна позиция 0803 00 19 с произход от Кот д'Ивоар, които са пуснати в свободно обращение в най-отдалечените региони на страната по споразумението ЕО. Параграфи 1, 3 и 4 не се прилагат за продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от Кот д'Ивоар, които са пуснати в свободно обращение във френските отвъдморски департаменти. Тази разпоредба ще бъде приложима за период от 10 години. Той ще бъде удължен за нов период от 10 години, освен ако страните не се договорят за друго.ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Мита върху продукти с произход от страната по споразумението ЕО
Кот д'Ивоар либерализира вноса на своята територия на продукти с произход от страната по споразумението ЕО.


За тази цел Кот д'Ивоар определя четири групи продукти: A, B, C и D.


Графикът за либерализация изглежда по следния начин:


За продуктите от група А либерализацията обхваща времето от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г., тоест в продължение на период от пет години;


За продуктите от група B либерализацията обхваща времето от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г., тоест в продължение на период от пет години;


За продуктите от група C либерализацията обхваща времето от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2022 г., тоест в продължение на период от пет (5) години;


По отношение на продуктите от група D не се извършва либерализация.

  Мито Група Година на 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01
Код по ХС на Кот д'Ивоар 2008 ABCD либерализация 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0101100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0101900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0102100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0103100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0103910000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0103920000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0104101000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104109000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0104200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0105110010 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105110090 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0105120000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105190000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105920000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0105930000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0105990000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106110000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106120000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106191100 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106191900 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106199000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106200000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106310000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106320000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106390000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106900000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0201100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0201200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0201300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0202100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0202200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0202300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0203110000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0203120000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0203190000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0203210000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0203220000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0203290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0204100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0204210000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0204220000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0204230000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0204300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0204410000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0204420000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0204430000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0204500000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0205000000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0206100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0206210000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0206220000 20 A 1/1/2012 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0206290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0206300000 20 A 1/1/2012 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0206410000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0206490000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0206800000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0206900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0207110000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0207120000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0207130000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0207140000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0207240000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0207250000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0207260000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0207270000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0207320000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0207330000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0207340000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0207350000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0207360000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0208100000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0208200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0208300000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0208400000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0208500000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0208900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0209000000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0210110000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0210120000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0210190000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0210200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0210910000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0210920000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0210930000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0210990000 20 A 1/1/2012 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301100000 10 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301910000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301920000 10 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301930000 10 A 1/1/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301990010 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301990090 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302110000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302120000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302190000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302210000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302220000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302230000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302290000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302310000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302320000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302330000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302340000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302350000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302360000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302390000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302400000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302500000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302610000 10 C 1/1/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
0302620000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302630000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302640000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302650000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302660000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302690000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302700000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303110000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303190000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303210000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303220000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303290000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303310000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303320000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303330000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303390000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303410000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303420000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303430000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303440000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303450000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303460000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303490000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303500000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303600000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303710000 10 C 1/1/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
0303720000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303730000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303740000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303750000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303760000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303770000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303780000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303790000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303800000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0304200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0304900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0305100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305300000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305410000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305420000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305490000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305510000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305590000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305610000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305620000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305630000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305690000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306110000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0306120000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306130000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0306140000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306190010 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306190090 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306210000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0306220000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306230000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306240000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306290010 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306290090 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307210000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307290000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307310000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307390000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307410000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307490000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307510000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307590000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307600000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307910000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307990000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0401100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0401200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0401300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0402101000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402102100 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402102900 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402211000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402212100 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402212900 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402291000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402292100 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402292900 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402910000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0402990000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0403101000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0403102000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0403103000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0403109000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0403900010 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0403900090 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0404100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0404900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0405100000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0405200000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0405900010 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0405900090 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0406100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0406200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0406300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0406400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0406900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0407000010 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0407000090 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0408110000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0408190000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0408910000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0408990000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0409000000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0410000000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0501000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0502100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0502900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0503000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0504000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0505100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0505900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0506100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0506900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0507101000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0507109000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0507900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0508000000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0509000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0510000000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511910000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511990000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601200000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602200000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602300000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602400000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603900000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604910000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604990000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0702000000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0703100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0703200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0703900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0704100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0704200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0704900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0705110000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0705190000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0705210000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0705290000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0706100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0706900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0707000000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0708100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0708200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0708900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709510000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709520000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709590000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709600000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709700000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0709901000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0709909000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710210000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710220000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710290000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710800000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0710900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711510000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711590000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0711900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0712200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0712310000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0712320000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0712330000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0712390000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0712900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713310010 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713310090 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713320010 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713320090 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713330010 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713330090 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713390000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713500000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0713900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0714100000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714200000 20 A 1/1/2012 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714901000 20 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714909000 20 A 1/1/2010 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801110000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801190000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801210000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801220000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801310000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801320000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802110000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802120000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802210000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802220000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802310000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802320000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802400000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802500000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802901000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802909000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803001000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803002000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803009000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0804100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0804400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0804501000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0804509000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0805100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0805200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0805400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0805500000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0805900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0806100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0806200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0807110000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0807190000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0807200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
0808100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0808200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0809100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0809200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0809300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0809400000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810400000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810500000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810600000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0811100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0811200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0811900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0812100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0812900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813401000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813409000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813500000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0814000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901111100 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901111400 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901111700 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901111900 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112100 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112411 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112414 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112417 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112419 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112421 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112711 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112714 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112717 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112719 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112721 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112911 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901112919 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901113100 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901113400 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901113700 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901113900 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901114100 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901114400 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901114700 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901114900 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901115100 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901115400 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901115700 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Код по ХС на Кот д'Ивоар Мито 2008 Група A B C D Година на либерализация 01/07 2009 01/01 2010 01/01 2011 01/01 2012 01/01 2013 01/01 2014 01/01 2015 01/01 2016 01/01 2017 01/01 2018 01/01 2019 01/01 2020 01/01 2021 01/01 2022 01/01 2023
0901115900 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901121000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901122000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901129000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901211000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901212000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901220000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0901900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0902100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0902200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0902300000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0902400000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0903000000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904110000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904120000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0905000000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0906100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0906200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0907000000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908300000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909300000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909400000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909500000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910300000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910400000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910500000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910910000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910990000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001100000 5 A 1/1/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001900000 5 A 1/1/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1002000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1003000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1004000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006101000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006109000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1006200000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1006301000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1006309000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1006400000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1007000000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008200000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008300000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1101000000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1102100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1102300000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102901000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102909000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103190000 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103200000 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104120000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104190000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104220000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104230000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104290000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104300000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1105100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1105200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106100000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106201000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1106202000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106209000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106300000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1107100000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1107200000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1108110000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108120000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108130000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108140000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108190000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202101000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202102000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1202109000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1202201000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1202209000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1203000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1206000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207201000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1207209000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1207300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207400000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207500000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207600000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207910000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207991000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207999000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208100000 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208900000 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209210000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209220000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209230000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209240000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209250000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209260000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209290000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209910000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209990000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211200000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211300000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211400000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211901000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211902000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211909000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212300000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212910000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212990000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1213000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301100000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302110000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302120000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302130000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302140000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302190000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302310000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302320000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302390000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1402000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1403000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404901000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404909000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1501000000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1502001000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502009000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1503000000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1504100000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1504200000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1504300000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1505000000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1506000000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1507100000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1507900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1508100000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1508901000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1508909000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1509100000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1509901000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1509909000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1510000000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1511101000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1511109000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1511901000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1511909000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1512110000 10 C 1/1/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
1512190000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
1512210000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1512290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1513110000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1513190000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1513211000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1513219000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1513290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1514110000 10 C 1/1/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
1514190000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
1514910000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1514990000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1515110000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1515190000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1515210000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1515290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1515300000 10 C 1/1/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
1515400000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1515500000 10 C 1/1/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
1515901100 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1515901900 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1515909000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1516100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1516200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1517100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1517901000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1517909000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1518000000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1520000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521901000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521909000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1522000000 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1601001000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1601009000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602310000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602320000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602390000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602410000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602420000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602490000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602500000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1603000000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604110000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604120000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604131000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604139000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604140000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604150000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604160000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604190000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605400000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1701110000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1701120000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1701911000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1701919000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1701991000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1701999000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1702110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1703100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1703900000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704100000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
1704900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1801001100 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1801001200 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1801001800 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1801001900 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1801002000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1802000000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1803100000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1803200000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1804000010 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1804000020 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1804000090 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1805001000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1805009000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806310000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806320010 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806320090 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806901000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1806909000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1901100000 10 B 1/1/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
1901200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901900010 5 C 1/1/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
1901900090 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
1902110000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1902190000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1902200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1902300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1902400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1903000000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1904100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1904200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1904300000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1904900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1905100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1905200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1905310000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1905320000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1905400000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
1905900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
2001100000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
2001900000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
2002100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002901000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002901010 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002901090 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002902000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2002909000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005400000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005510000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005590000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005600000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005700000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005800000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005900000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006000000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007910000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007990000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008111000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008119000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008190000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008400000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008500000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008600000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008700000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008800000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008910000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008920000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008990000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009110000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009120000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009190000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009210000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009310000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009390000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009410000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009490000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009500000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2009610000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009690000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009710000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009790000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009801000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009802000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009803000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009809000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2009900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2101110000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2101120000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2101200000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2101300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2102100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2102200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2102300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103901000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103909000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2104101000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
2104109000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
2104200000 20 B 1/1/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
2105000000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2106100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106901000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106909010 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106909020 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106909030 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106909090 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2201100010 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2201100020 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2201900000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2202100000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2202900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2203001000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2203009000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2204100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2204210000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2204290010 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2204290090 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2204300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2205100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2205900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2206001000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2206009000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2207101000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2207109000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2207200000 20 A 1/1/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2208200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2208300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2208400000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2208500000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2208600000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2208700000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2208900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2209001000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2209009000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2301100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2301200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302300000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302400000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302500000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2303100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2303200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2303300000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2304000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2305000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306100000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306200000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306300000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306410000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306490000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306500000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306600000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306700000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2306900000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2307000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2308000000 10 A 1/1/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2309100000 10 B 1/1/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2309901000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2309909000 10 B 1/1/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2401100000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2401200000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2401300000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2402100000 20 C 1/1/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2402200000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2402900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2403100000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2403910000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2403990000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2501001000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2501002000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2501003000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2501009000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2502000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2503000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2504100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2504900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2505100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2505900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2506100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2506210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2506290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2507000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2508700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2509000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2510100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2510200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2511100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2511200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2512000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2513110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2513190000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2513200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2514000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2515110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2515120000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2515200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516120000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516210000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516220000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517410000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517490000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2521000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522100000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522200000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522300000 20 A 1/1/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523100000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2523210000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2523290000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2523300000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2523900000 20 D Изключение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2524000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2526100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2526200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2528100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2528900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2529100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2529210000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2529220000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2529300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2530100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2530200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2530900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601111000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601112000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601113000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601119000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601120000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2602000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2603000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2604000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2605000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2606000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2607000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2608000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2609000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2610000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2611000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2612100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2612200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2613100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2613900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2614000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2615100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2615900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2616100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2616901000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2616909000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2617100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2617900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2619000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620190000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620210000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620290000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620400000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620600000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620910000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620990000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2701110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2701120000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2701190000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2701200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2702100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2702200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2703000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2704000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2705000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2706000000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707300000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707400000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707500000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707600000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2707910000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2708100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2708200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2709000000 0 A 1/1/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2710111000 0 A 1/1/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2710112100 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2710112200 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2710113000 10 A 1/1/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2710114000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710115000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710119000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710191100 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710191200 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2710191900 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710192100 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710192200 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2710192300 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2710192400 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2710192500 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2710193100 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710193200 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710193300 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710193900 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710910000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2710990000 10 D Изключение 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2711110000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2711120000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2711130000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2711140000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2711190000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2711210000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2711290000 5 D Изключение 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2712100000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2712200000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2712900000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2713110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2713120000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2713200000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2713900000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2714100000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2714900000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2715000000 5 B 1/1/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2716000000 5 A 1/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2802000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2803000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804610000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804690000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804800000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2805110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2805120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2805190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2805300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2805400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2806100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2806200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2807000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2808000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2809100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2809200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2810000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2813100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2813900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2814100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2814200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2815110000 5 A 1/1/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2815120000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2815200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2815300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2816100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2816200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2816300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2816400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2817000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2818100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2818200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2818300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2819100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2819900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2820100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2820900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2823000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825800000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827320000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827330000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827340000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827350000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827360000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827510000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827590000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828901000 10 A 1/1/2013 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828909000 10 A 1/1/2013 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2829110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2829190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2829900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2830100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2830200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2830300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2830900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2831100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2831900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833220000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833240000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833250000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833260000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833270000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2834100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2834210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2834290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835240000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835250000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835260000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835310000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2835390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836400000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836910000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836920000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836990000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2838000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2839110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2839190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2839200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2839900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2840110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2840190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2840200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2840300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841610000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841800000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2842100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2842900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2843100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2843210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2843290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2843300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2843900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2844100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2844200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2844300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2844400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2844500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2845100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2845900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2846100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2846900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2848000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2849100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2849200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2849900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2851000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2901100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2901210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2901220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2901230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2901240000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2901290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902300000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902430000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902440000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903150000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903430000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903440000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903450000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903460000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903470000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903510000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903520000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903590000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903610000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903620000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903690000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2904100000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2904200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2904900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905150000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905160000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905170000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905320000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905430000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905440000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905450000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905510000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905590000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907150000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907220000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2908100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2908200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2908900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909430000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909440000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2911000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2913000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914610000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914690000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2914700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915240000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915320000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915330000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915340000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915350000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915600000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915700000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2915900000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916150000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916320000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916330000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916340000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916350000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917320000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917330000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917340000 5 A 1/1/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917350000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917360000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917370000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2918110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2918120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2918130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2918140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2918150000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2921490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2921510000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2921590000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922140000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922430000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922440000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924240000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2930100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2930200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2930300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2930400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2930900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2931000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932130000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932910000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932920000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932930000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932940000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932950000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2932990000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933320000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933330000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933510000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933520000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933530000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933540000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933550000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933590000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933610000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933690000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933710000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933720000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933790000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933910000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933990000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2934100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2934200000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2934300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2934910000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2934990000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2935000000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936240000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936250000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936260000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936270000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936280000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937120000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937220000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937230000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937310000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937390000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937400000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937500000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2937900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2938100000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2938900000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939110000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939190000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939210000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939290000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939300000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939410000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939420000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939430000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939490000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939510000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939590000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939610000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939620000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939630000 5 A 1/1/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2939690000 5 A 1/1/2010 5 0