Покана за представяне на кандидатури 2009 г. - Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.) - (текст от значение за ЕИП) - (2009/C 47/10)

Обн. C ОВ. бр.47 от 26 Февруари 2009г.

В рамките на Втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.)1 днес официално се обявява покана за представяне на кандидатури за „Здраве — 2009 г.“.

Настоящата покана за представяне на кандидатури се състои от следните части:

— покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на проекти,

— покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на конференции,

— покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие във функционирането на неправителствени организации и специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства),

— покана към държавите-членки и участващите страни за представяне на съвместни действия.


Крайният срок за представяне на предложения за всяка покана е 20 май 2009 г.


Цялата информация, включително и решението на Комисията от 23 февруари 2009 г. за приемане на работния план за 2009 г. във връзка с изпълнението на Втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.), както и относно подбора, предоставянето и други критерии за финансово участие в дейностите по тази програма, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/eahc


_________________________

1 Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.), ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3-13.


2009-C47-10


Untitled Page