ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна

Обн. L ОВ. бр.57 от 28 Февруари 2009г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ДЯЛI ЦЕЛИ...................................................................................... 4
ДЯЛII ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ .......................................................... 5
ДЯЛIII ТЪРГОВСКИ РЕЖИМ НА ПРОДУКТИТЕ ................................................. 7
ГЛАВА1 Мита и нетарифни мерки........................................................... 7
ГЛАВА2 Инструменти за търговска защита............................................... 11
ГЛАВА3 Митнически режими улесняване на търговията ............................... 13
ГЛАВА4 Технически пречки пред търговията и санитарни и фито санитарни мерки 15
ГЛАВА5 Стопанисване на горите и търговски обмен на  
  дървесина и горски  
  продукти ................................................................................ 16
ДЯЛIV УСТАНОВЯВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.................. 17
ДЯЛV ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА .................................................. 18
ГЛАВА1 Текущи плащания и движение на капитали ...................................... 18
ГЛАВА2 Конкуренция ............................................................................ 18
ГЛАВА3 Интелектуална собственост........................................................ 18
ГЛАВА4 Обществени поръчки ................................................................. 19
ГЛАВА5 Устойчиво развитие .................................................................. 19
ГЛАВА6 Защита на личните данни .......................................................... 20
ДЯЛVI ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ....................................... 21
ГЛАВА1 Цели приложно поле.................................................................. 21
ГЛАВА2 Консултации и медиация ............................................................ 21
ГЛАВА3 Процедури по уреждане на спорове ................................................. 22
ГЛАВА4 Общи разпоредби ...................................................................... 25
     
ДЯЛVII ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ................................................................... 26
     
ДЯЛVIII ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ .............................................. 27


"ЦЕНТРАЛНА АФРИКА", КОЯТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ:

РЕПУБЛИКА КАМЕРУН, от една страна, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


и


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от друга страна,


ПРЕАМБЮЛ

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна,

подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и ревизирано в Люксембург на 25 юни 2005 г., наричано по-долу

"Споразумението от Котону";

УБЕДЕНИ, че Споразумението за икономическо партньорство (СИП) ще създаде нов, по-благоприятен климат за техните отношения в областта на икономическото управление, търговията и инвестициите и ще разкрие нови перспективи за растеж и развитие;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че либерализацията на търговията, на установяването и на търговията с услуги между страните трябва да се основава на регионалната интеграция на държавите от Централна Африка, да има за цел насърчаването на тяхното плавно и постепенно интегриране в световната икономика, като се отчитат техният политически избор и приоритети за развитие, както и да се изпълнят условията, наложени със споразуменията на Световната търговска организация (СТО);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че страните няма да насърчават преките чуждестранни инвестиции, като премат по-малко строги разпоредби в своето вътрешно законодателство и нормативни актове в областта на околната среда, труда, здравословните условия на труд или сигурността, или като въвеждат по-гъвкави разпоредби в своето вътрешно трудово законодателство и нормативните актове по прилагането му или в нормативните актове, чиято цел е защитата и насърчаването на културното многообразие. В тази връзка страните отново потвърждават своя ангажимент да спазват това вътрешно законодателство или нормативни актове или да предлагат това да бъде направено с цел насърчаване на установяването, придобиването, разширяването или запазването на дадена инвестиция или даден инвеститор на своята територия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ДЯЛ I

ЦЕЛИ

Член 1

Временно споразумение

Настоящото споразумение установява първоначална рамка за споразумение за икономическо партньорство (СИП).

Под "първоначална рамка" страните разбират временно споразумение, което включва, от една страна, част с реални и подлежащи на изпълнение ангажименти в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение и, от друга страна, преговорна част, позволяваща включването на допълнителни елементи с цел достигане до цялостно СИП, съответстващо на Споразумението от Котону.


Член 2

Общи цели и приложно поле

Общите цели на настоящото споразумение са:

а) да допринесе за намаляването и последващото премахване на бедността посредством установяването на търговско партньорство, съобразено с целта за устойчиво развитие, с Целите на хилядолетието за развитие и Споразумението от Котону;

б) да създаде благоприятни условия за по-конкурентоспособна и с по-голямо отраслово многообразие регионална икономика в Централна Африка, както и за по-траен растеж;

в) да насърчи регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление в региона на Централна Африка;

г) да насърчи постепенната интеграция на страната по споразумението Централна Африка в световната икономика, в съответствие с взетите от нея политически решения иприоритетите й за развитие;

д) да подобри капацитета на страната по споразумението Централна Африка в областта на търговската политика и свързаните с търговията въпроси;

е) да създаде и приложи ефикасна, предвидима и прозрачна регионална нормативна рамка за търговията и инвестициите в региона на Централна Африка, като по този начин способства за подобряване на условията за нарастване на инвестициите и инициативите от страна на частния сектор, и за повишаване на капацитета за предлагане на продукти и услуги, конкурентоспособността и икономическия растеж на региона;

ж) да укрепи съществуващите връзки между страните на основата на солидарността и взаимния интерес. За тази цел, в съответствие със задълженията в рамките на Световната търговска организация (СТО), споразумението ще подобри търговските и икономическите връзки, ще окаже подкрепа на нова търговска динамика между страните посредством постепенната и асиметрична либерализация на обмена между тях и ще засили, разшири и задълбочи сътрудничеството във всички сектори, свързани с търговията;

з) да насърчи развитието на частния сектор и повишаването на заетостта.


Член 3

Специфични цели

В съответствие с членове 34 и 35 от Споразумението от Котону специфичните цели на настоящото споразумение са:

а) да изгради основата за преговорите за СИП, което да допринесе за намаляване на бедността, да насърчи регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление в Централна Африка и да подобри производствения капацитет, капацитета по отношение на износа и снабдяването на Централна Африка, а също така и капацитета й да привлича чуждестранни инвестиции, както и този в областта на търговската политика и свързаните с търговията въпроси;

б) да се насърчи плавната и постепенна интеграция на Централна Африка в световната икономика в съответствие с нейните политически решения и приоритети за развитие;

в) да укрепи съществуващите връзки между страните на основата на солидарността и взаимния интерес;

г) да създаде споразумение, съвместимо с правилата на Световната търговска организация;

д) да изгради основата за договаряне и прилагане на ефикасна, предвидима и прозрачна регионална нормативна рамка за търговията, инвестициите, конкуренцията, интелектуалната собственост, обществените поръчки и устойчивото развитие в региона на Централна Африка, като по този начин способства за подобряване на условията за нарастване на инвестициите и инициативата от страна на частния сектор, и за повишаване на капацитета за предлагане на стоки и услуги, конкурентоспособността и икономическия растеж на региона;

е) да установи пътна карта за преговори в посочените в буква д) области, в които не бе възможно приключване на преговорите през 2007 г.


ДЯЛ II

ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Член 4

Рамка за укрепване на капацитета на Централна Африка

Страните потвърждават волята си да съдействат за укрепване на капацитета и модернизирането на икономиките на Централна Африка посредством различните инструменти, с които разполагат, и по-конкретно чрез изграждането на национална и регионална икономическа и институционална рамка, благоприятстваща растежа на конкурентоспособна икономическа дейност в Централна Африка, посредством инструментите за търговска политика и инструментите за сътрудничество за развитие, определени в член 7.


Член 5

Приоритетни области на укрепването на капацитета и модернизацията

1. Страната по споразумението Централна Африка в партньорство със страната по споразумението ЕО и посредством инструментите за сътрудничество, определени в член 7, ще насърчава увеличаването на количеството и качеството на стоките и услугите, произвеждани/предоставяни и изнасяни от страната по споразумението Централна Африка, и по-конкретно в следните области:

а) развитие на основните инфраструктури от регионално значение:

- транспорт

- енергетика;

- далекосъобщения;

б) селско стопанство и сигурност на прехраната:

- селскостопанско производство;

- аграрна промишленост;

- рибарство;

- животновъдство;

- аквакултури и рибни ресурси;

в) промишленост, отраслово многообразие и конкурентоспособност на икономиките:

- модернизиране на предприятията;

- промишленост;

- стандарти и сертифициране (санитарни и фитосанитарни мерки, качество, зоотехнически стандарти и пр.);

г) задълбочаване на регионалната интеграция:

- развитие на регионалния общ пазар;

- данъчна и митническа политика;

д) подобряване на стопанския климат:

- хармонизиране на националните търговски политики.

2. При осъществяването на това партньорство страните се ръководят от съвместния документ с насоки за тази цел, съдържащ се в приложение I.

3. При прилагането на настоящото споразумение страните потвърждават готовността си да насърчават модернизирането на производствените сектори на Централна Африка, обхванати от настоящото споразумение, посредством инструментите за сътрудничество, определени в член 7.


Член 6

Стопанска среда

Страните считат, че стопанската среда е фактор от съществено значение за икономическото развитие и че разпоредбите на настоящото споразумение съответно целят да допринесат за постигането на тази обща цел. Държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, които са подписали и Договора на Организацията за хармонизирането на търговското право в Африка (OHADA), се ангажират да прилагат и изпълняват разпоредбите на посочения договор по недискриминационен и ефективен начин.


Член 7

Сътрудничество за целите на финансиране на развитието

1. За да бъдат извлечени в максимална степен предвидените в настоящото споразумение ползи, ще се прилагат свързаните с икономическото и регионалното сътрудничество и интеграция разпоредби на Споразумението от Котону.

2. Финансирането от Европейската общност1 във връзка със сътрудничеството за целите на развитието между страната по споразумението Централна Африка и Европейската общност, предоставяно в подкрепа на прилагането на настоящото споразумение, ще се осъществява в рамките на съответните правила ипроцедури, предвидени в Споразумението от Котону, по-специално процедурите за изготвяне на програми на Европейския фонд за развитие (ЕФР), и в рамките на съответните инструменти, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз. В този контекст един от приоритетите е подкрепата за прилагането на настоящото споразумение.

3. Държавите-членки на Европейската общност колективно се ангажират да подпомагат посредством съответните си политики и инструменти за развитие, включително помощи за търговията, дейностите за развитие в подкрепа на регионалното икономическо сътрудничество и на прилагането на настоящото споразумение както на национално, така и на регионално равнище, в съответствие с принципите за ефикасност и взаимно допълване на помощите.

4. Страните ще си сътрудничат за улесняване включването на други донори, склонни да подкрепят усилията на страната по споразумението Централна Африка за постигане на целите на настоящото споразумение.

5. Страните признават полезността на специфични регионални механизми за финансиране в подкрепа на прилагането на настоящото споразумение и ще подкрепят усилията на региона в тази посока.


Член 8

Подкрепа за прилагането на свързаните с търговията правила

Страните са съгласни, че прилагането на свързаните с търговията правила, областите на сътрудничество за които са подробно изложени в различните отнасящи се до тях глави на настоящото споразумение, допринася за постигане на целите на настоящото споразумение. Сътрудничеството в тази област се осъществява в съответствие с начините, предвидени в член 7.


Член 9

Финансиране на партньорството

1. Страните се договарят да учредят регионален фонд за СИП (РФСИП), създаден от и за региона на Централна Африка, чиято цел е да координира подкрепата, която ще допринася за финансиране по ефикасен начин на приоритетните дейности, насочени към укрепване на производствения капацитет на държавите от Централна Африка, както е посочено в член 5, и на посочените в член 10 мерки. Условията и реда за функциониране и управление на РФСИП се определят от региона преди края на 2008 г. Страната по споразумението ЕО ще използва този период, за да допълни оценката си за посочените условия и ред.

2. РФСИП ще се финансира с ресурси, осигурени от страните, по-конкретно вноска от средствата на Европейския фонд за развитие (ЕФР), вноска от държавите-членки на Европейския съюз, както и, евентуално, вноска от други донори.


3. Независимо от параграфи 1 и 2, страната по споразумението

Европейска общност се ангажира да предоставя своята подкрепа или посредством механизмите за финансиране, характерни за региона, или посредством тези, които са избрани от страните, подписали настоящото споразумение, при спазване на предвидените в Споразумението от Котону правила и процедури, и в съответствие с принципите за ефикасност на помощта.

4. Страните ще си сътрудничат с цел улесняване на финансовия принос и на други донори в РФСИП.


Член 10

Сътрудничество в областта на данъчните корекции

1. Страните осъзнават предизвикателствата, пред които държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, могат да се изправят при премахването или същественото намаляване на митата, предвидено в настоящото споразумение,

и се договарят да установят диалог и сътрудничество в тази област.

2. В светлината на графика за премахване на митата, одобрен от страните в настоящото споразумение, те се договарят да установят задълбочен диалог по отношение на мерките за данъчно приспособяване, които трябва да бъдат предприети и които могат да възстановят в определен срок бюджетния баланс.

3. Като следствие от параграфи 1 и 2 от настоящия член страните се договарят да си сътрудничат в рамките на разпоредбите на член 7 и се ангажират да прилагат мерки за техническа и финансова помощ в следните области:

а) принос за поемане на нетния фискален ефект при пълно взаимно допълване с данъчните реформи;

б) подкрепа за данъчната реформа в допълнение към диалога в тази област.

4. Страните се договарят да се споразумеят, в рамките на Комитета по СИП и в най-кратки срокове, относно методологията за оценка на нетния фискален ефект. В същите рамки страните впоследствие ще се споразумеят по отношение на проучванията и допълнителните мерки, които да бъдат предприети.


Член 11

Сътрудничество в рамките на международни форуми

Страните ще се стремят да си сътрудничат в рамките на всички международни форуми, на които се обсъждат въпроси от интерес за настоящото партньорство.


Член 12

Преглед на партньорството за рaзвитие

Страните се договарят през 2008 г. да подложат на задълбочен преглед установеното в настоящия дял партньорство за развитие, включително и по отношение на начините на неговото прилагане.


ДЯЛ III

ТЪРГОВСКИ РЕЖИМ НА ПРОДУКТИТЕ


ГЛАВА 1

Мита и нетарифни мерки


Член 13

Правила за произход


1. По смисъла на настоящата глава понятието "с произход" се прилага по отношение на стоки, отговарящи на правилата за произход, действащи на територията на страните към 1 януари 2008 г.

2. Общ режим на реципрочна основа по отношение на правилата за произход ще бъде включен като приложение към настоящото споразумение от Комитета по СИП и ще бъде въведен в сила, считано от датата на временното прилагане на настоящото споразумение.

3. Най-късно три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение страните ще преразгледат на действащите мерки по отношение на правилата за произход, с цел да опростят понятията и методите, използвани за определяне на произхода, с оглед целите за развитие на Централна Африка. В рамките на това преразглеждане страните ще вземат предвид технологичното развитие, производствените процеси и всички други фактори, в това число и провежданите реформи, касаещи правилата за произход, които биха могли да налагат изменения в договорения режим на реципрочна основа. Всяко изменение или замяна ще се осъществява с решение на Комитета по СИП.


Член 14

Мита

Понятието "мита" обхваща всякакви мита или такси, включително всякаква форма на извънредни или допълнителни такси, които се събират върху вноса или износа или във връзка с вноса или износа на продукти. В него не се включват:

а) таксите, равностойни на вътрешни данъци или други вътрешни такси, налагани в съответствие с член 23;

б) антидъмпинговите, изравнителните или защитните мерки, предприемани в съответствие с разпоредбите на главата относно инструментите за търговска защита;

в) такси и други плащания, прилагани в съответствие с член 18.


Член 15

Премахване на митата при износ

1. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение в търговията между страните няма да бъдат въвеждани нови мита при износа, нито ще бъдат увеличавани вече прилаганите.

2. В случай на значително затруднение за обществените финанси или във връзка с необходимостта от засилени мерки за


опазване на околната среда обаче страната по споразумението

Централна Африка може, след консултации със страната по споразумението ЕО, да въведе мита при износ по отношение на ограничен брой допълнителни стоки.

3. В Комитета по СИП ще се провежда периодично оценяване, за да се анализират въздействието и целесъобразността на прилаганите в рамките на настоящия член мита при износ.


Член 16

Движение на продуктите

1. Продуктите с произход от Европейската общност или от страната по споразумението Централна Африка подлежат единствено на еднократно облагане с мита на територията на другата страна.

2. По отношение на продуктите с произход от Европейската общност митото, дължимо съгласно настоящото споразумение, се събира за сметка на държавата от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, чиято територия представлява мястото на потребление.

3. Страната по споразумението Централна Африка ще предприеме всички необходими мерки за осигуряване на ефективното прилагане на разпоредбите на настоящия член, както и за насърчаване на свободното движение на продуктите в държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение. Двете страни се договарят да си сътрудничат по този въпрос в рамките на членове 7 и 8 от настоящото споразумение. Това сътрудничество ще бъде адаптирано към вида на механизма, окончателно избран от страната по споразумението Централна Африка.

4. Страните се договарят да си сътрудничат за улесняване на движението на продуктите и за опростяване на митническите процедури, както е предвидено в дял III, глава 3.


Член 17

Класификация на продуктите

Класификацията на продуктите, обхванати от настоящото споразумение, е фигуриращата в съответната митническа номенклатура на всяка от страните, в съответствие с Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките ("ХС").


Член 18

Такси и други плащания

1. Таксите и другите плащания, посочени в член 14, буква в), не трябва да надхвърлят приблизителната стойност на предоставените услуги и не трябва да представляват мярка за косвена закрила на местните продукти, нито облагане на вноса или износа за данъчни цели. Те са предмет на специални тарифи, съответстващи на приблизителната стойност на предоставените услуги, и не се изчисляват на основа ad valorem. Таксите и другите плащания не са налагат за предоставяне на консулски услуги, като издаване на консулски фактури и сертификати, чийто изчерпателен списък ще бъде изготвен от Комитета по СИП.

2. За да се насърчи регионалната интеграция и да се гарантира яснота за стопанските субекти, Страната по споразумението Централна Африка се съгласява не по-късно от 1 януари 2013 г. да въведе стандартизирани разпоредби относно областта, попадаща в приложното поле на настоящия член.


Член 19

По-благоприятно третиране по силата на споразумения за икономическа интеграция

1. По отношение на областите, обхванати от настоящата глава, страната по споразумението ЕО ще предостави на страната по споразумението Централна Африка всяко по-благоприятно третиране, които би могло да произтече от факта, че страната по споразумението ЕО става страна по споразумение за икономическа интеграция с трети страни след подписването на настоящото споразумение.

2. По отношение на областите, обхванати от настоящата глава, страната по споразумението Централна Африка ще предостави на страната по споразумението ЕО всяко по-благоприятно третиране, които би могло да произтече от факта, че страната по споразумението Централна Африка става страна по споразумение за икономическа интеграция с основен търговски партньор след подписването на настоящото споразумение.

3. Ако страната по споразумението Централна Африка се ползва от страна на основен търговски партньор с третиране, значително по-благоприятно от предоставеното от страната по споразумението ЕО в споразумение за икономическа интеграция, сключено от страната по споразумението Централна Африка със същия партньор, страните ще проведат консултации и съвместно ще решат по какъв начин да прилагат разпоредбите на член 2.

4. За целите на настоящия член "споразумение за икономическа интеграция" означава споразумение, което значително либерализира търговията и премахва или отстранява в значителна степен дискриминацията между страните посредством премахване на съществуващите дискриминационни мерки и/или забрана за въвеждане на нови дискриминационни мерки и на по-силно дискриминационни мерки, към момента на влизане в сила на настоящото споразумение или при спазване на разумна времева рамка.

5. За целите на настоящия член "основен търговски партньор" означава всяка развита държава или всяка държава, чийто дял в световния търговски обмен надхвърля 1 % през годината, предхождаща влизането в сила на посоченото в параграф 2 споразумение за икономическа интеграция, или всяка група държави, действащи самостоятелно, колективно или посредством споразумение за икономическа интеграция, чийто дял в световния търговски обмен надхвърля 1,5 % през годината, предхождаща влизането в сила на посоченото в параграф 2 споразумение за икономическа интеграция2.

6. Разпоредбите на настоящата глава не могат да бъдат тълкувани като пораждащи задължение за страните да си предоставят на реципрочна основа преференциално третиране, което да бъде приложимо поради участието на една от страните в регионално споразумение за икономическа интеграция с трета страна към датата на подписване на настоящото споразумение.


Член 20

Мита върху продуктите с произход от държавите от

Централна Африка, подписали настоящото споразумение

1. Продуктите с произход от страната по споразумението Централна Африка се внасят в страната по споразумението ЕО, без да се облагат с мита, с изключение на продуктите, посочени в приложение II, и при определените в същото приложение условия.

2. В рамките на търговията между страните не се въвеждат никакви нови мита и не се увеличават вече прилаганите.


Член 21

Мита върху продуктите с произход от Европейската общност

1. За всеки продукт базовото мито е митото, определено в приложение III.

2. В рамките на търговията между страните не се въвеждат никакви нови мита и не се увеличават митата, определени в приложение III.

3. Независимо от параграф 2, в рамките на въвеждането на обща външна тарифа най-късно от 1 януари 2013 г. и доколкото съвкупното въздействие на тези мита не е по-голямо от оказваното от определените в приложение III мита, Централна Африка ще може да преразгледа базовите мита, определени в приложение III, които се прилагат по отношение на продуктите с произход от Европейската общност. В такъв случай Комитетът по СИП изменя съответно приложение III.

4. Митата по вноса на продукти, определени като продукти с произход от Европейската общност, чийто списък е даден в приложение III под категории 1, 2 и 3, се премахват окончателно в съответствие с определените в таблицата по-долу условия. Определените в таблицата по-долу проценти на намаления на митата се прилагат по отношение на митата, определени в параграф 1 или по отношение на евентуалните нови мита, определени при условията на параграф 3.


Категория 1.1. 2008 г 1.1. 2009 г. 1.1. 2010 г. 1.1. 2011 г. 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1. 2014 г.
1 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %  
2 0 % 0 % 0 % 15 % 30 % 45 % 60 %
3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 %
  1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.
Категория 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
1              
2 75% 90% 100 %        
3 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


използване на транспортните средства, а не на произхода на продукта.


     
Категория 1.1.2022 г. 1.1.2023 г.
1    
2    
3 90 % 100 %


5. Вносът на продукти с произход от Европейската общност, чийто списък е даден в приложение III под категория 5, се състои от продукти, митото за които е определено в съответствие с разпоредбите на параграфи 1 и 3; митата за тази категория не се намаляват или премахват.

6. В случай на сериозни затруднения по отношение на вноса на даден продукт, графикът за намаляване и премахване на митата би могъл да бъде преразгледан от Комитета по СИП при взаимно съгласие с цел евентуално удължаване на периода на намаляване или премахване. При такова преразглеждане календарният период, за който е поискано преразглеждане, не може да бъде удължаван по отношение на въпросния продукт така, че да надхвърли предвидения за същия продукт максимален преходен период за намаляване или премахване на митата. Ако Комитетът по СИП не вземе решение в срок от тридесет дни от подаването на искане за преразглеждане на графика, страната по споразумението Централна Африка може да спре изпълнението на графика за период от не повече от една година.


Член 22

Забрана на количествените ограничения

С влизането в сила на настоящото споразумение се премахват всички забрани или ограничения върху вноса или износа, касаещи търговията между двете страни, различни от мита, данъци, такси, плащания или други задължения, посочени в член 18, независимо дали са наложени посредством квоти, лицензи за внос или износ, или други мерки. Не могат да се въвеждат нови мерки. Разпоредбите на настоящия член се прилагат, без да се засяга прилагането на разпоредбите на главата от настоящото споразумение относно инструментите за търговска защита.


Член 23

Национално третиране по отношение на вътрешното облагане и съответната нормативна уредба

1. Внасяните продукти с произход от другата страна не могат да бъдат облагани пряко или косвено с вътрешни данъци или други вътрешни такси, надвишаващи тези, които са пряко или косвено прилагани по отношение на подобни национални продукти. Освен това никоя страна не може да прилага по никакъв друг начин данъци или други вътрешни такси с цел предоставяне на защита на националното производство.

2. Внасяните продукти с произход от другата страна се ползват с третиране, не по-малко благоприятно от третирането, предоставено на подобни национални продукти в рамките на всички законови и подзаконови нормативни актове и изисквания, които се прилагат по отношение на тяхната продажба, пускане за продажба, покупка, превоз, дистрибуция или употреба на националния пазар. Разпоредбите на настоящия параграф не са пречка за прилагането на различни тарифи по отношение на вътрешния транспорт, основани изключително на стопанското

3. Нито една страна не може да установява или запазва в сила каквито и да било вътрешни нормативни актове, отнасящи се до смесването, преработването или употребата на продукти в определени количества или съотношения, които пряко или косвено биха изисквали определено количество или част от продукта, предмет на съответния нормативен акт, да бъде доставяно от национални източници. Освен това никоя страна не може да прилага по какъвто и да било друг начин вътрешни количествени правила с цел предоставяне на защита на своето национално производство.

По отношение на смесването, преработването или употребата на продукти в определени количества или съотношения няма да се прилагат никакви вътрешни количествени правила, които биха довели до разпределяне на тези количества или части между външните източници на снабдяване.

4. В съответствие с член III, точка 8 б) от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ от 1994 г.) разпоредбите на настоящия член не са пречка за изплащането на субсидии изключително на национални производители, в това число плащания, произтичащи от постъпления от вътрешни данъци или такси, прилагани в съответствие с разпоредбите на настоящия член, и субсидиране под формата на закупуване на национални продукти от органите на публичната власт.

5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за законови, подзаконови актове, процедури или практики, свързани с обществените поръчки.

6. Разпоредбите на настоящия член се прилагат, без да се засяга прилагането на разпоредбите на главата на настоящото споразумение относно инструментите за търговска защита.


Член 24

Субсидиране на износа на селскостопански продукти

1. Страната по споразумението ЕО и страната по споразумението Централна Африка, както и всяка държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, не могат да въвеждат нови субсидии, зависещи от износа, нито да увеличават размера на съществуващите субсидии от такъв характер за селскостопански продукти, предназначени за територията на другата страна. В рамките на съществуващите субсидии настоящият параграф не забранява увеличения, дължащи се на промени в световната цена на въпросните продукти.

2. По отношение на всяка група продукти, както са определени в параграф 3, ползваща се от възстановяване при износ в законодателството на ЕО за същия базов продукт, по отношение на който страната по споразумението Централна Африка се е ангажирала да премахне своите мита, страната по споразумението ЕО се ангажира да прекрати всички съществуващи субсидии, предоставяни при износ на тази група продукти, съответстващи на същия базов продукт, за територията на страната по споразумението Централна Африка. В рамките на настоящия параграф страните ще проведат консултации преди 31 декември 2008 г., за да уточнят условията за това прекратяване.

3. Настоящият член се прилага за продуктите, обхванати от приложение I към Споразумението на СТО за селското стопанство.

4. Настоящият член не засяга прилагането от страната по споразумението Централна Африка на член 9, параграф 4 от Споразумението на СТО за селското стопанство и на член 27 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки.


Член 25

Сигурност на прехраната

Ако се окаже, че прилагането на настоящото споразумение води до затруднения по отношение на наличността или достъпа до хранителни продукти, необходими за гарантиране на сигурността на прехраната, и когато тази ситуация предизвиква или е възможно да предизвика сериозни затруднения за страната по споразумението Централна Африка или за държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, страната по споразумението Централна Африка или съответната държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, може да предприеме подходящи мерки в съответствие с процедурите, определени в член 31.


Член 26

Специални разпоредби за административното сътрудничество

1. Страните се съгласяват, че административното сътрудничество е от съществено значение за прилагане и контролиране на преференциалното третиране, предоставено с настоящия дял, и подчертават своята ангажираност за борба с нередностите и измамите в митническата област и свързаните с тях въпроси.

2. Когато въз основа на обективна информация страна получи доказателство за липса на административно сътрудничество и/или за нередности или измама, тази засегната страна може да спре предоставянето на преференциално третиране за въпросния(ите) продукт(и), в съответствие с настоящия член.

3. За целите на настоящия член липсата на административно сътрудничество се определя, inter alia, като:

а) системно неспазване на задължението за проверка на произхода на въпросния(ите) продукт(и);

б) системен отказ за или необосновано забавяне при провеждане последваща проверка на доказателството за произход и/или да се съобщят резултатите от нея;

в) системен отказ за или необосновано забавяне при предоставяне на разрешение за провеждане на мисия в рамките на сътрудничеството, за да се провери истинността на документите или точността на информацията, имаща отношение към предоставянето на въпросното преференциално третиране.

4. Прилагането на спирането се подчинява на следните условия:

а) страната, която въз основа на обективна информация получи доказателство за липса на административно сътрудничество и/или за нередности или измама, трябва без ненужно забавяне да нотифицира Комитета по СИП за получаването на това доказателство, както и на обективната информация, и трябва да започне консултации в рамките на Комитета по СИП за намиране на приемливо за двете страни решение въз основа на цялата относима информация и обективни доказателства;

б) когато страните са започнали консултации в рамките на Комитета по СИП, предвиден по-долу, и не са успели да постигнат съгласие по приемливо решение в тримесечен срок след нотифицирането, засегнатата страна може временно да спре предоставянето на преференциално третиране на въпросния(ите) продукт(и). Комитетът по СИП трябва да бъде нотифициран без ненужно отлагане за всяко спиране;

в) спирането, предвидено в настоящия член, се ограничава до необходимото за защита на финансовите интереси на засегнатата страна. То е с максимална продължителност от шест месеца, като този срок може да бъде подновен. Комитетът по СИП се нотифицира за решенията за спиране веднага след приемането им. Те подлежат на периодични консултации в рамките на Комитета по СИП, целящи по-специално тяхната отмяна веднага щом отпаднат условията, довели до тяхното прилагане.

5. Едновременно с нотифицирането на Комитета по СИП, предвидено в параграф 4, буква а), засегнатата страна публикува известие до вносителите в своя официален вестник. В това известие до вносителите се посочва, че въз основа на обективна информация по отношение на въпросния продукт е получено доказателство за липса на административно сътрудничество и/или за нередности или измами.


Член 27

Отстраняване на административни грешки

В случай на грешка от страна на компетентните органи при управлението на преференциалните системи при износ, и по-специално при прилагането на правилата, свързани с определянето на понятието "продукти с произход" и на методите за административно сътрудничество, когато тази грешка има последици за вноса и износа, страната, изправена пред такива последици, може да поиска от Комитета по СИП да разгледа възможностите за приемане на всички подходящи мерки с оглед разрешаване на възникналия проблем.


Член 28

Сътрудничество

В съответствие с разпоредбите на член 7 страните се договарят да си сътрудничат inter alia в следните области:

- подкрепа за изпълнение на произтичащите от настоящото споразумение ангажименти в областта на търговската политика,

- обучение/подкрепа при тълкуването и прилагането на тези правила.


ГЛАВА 2

Инструменти за търговска защита


Член 29

Антидъмпингови и изравнителни мерки

1. При спазване на разпоредбите на настоящия член нищо в настоящото споразумение не възпрепятства страната по споразумението ЕО или държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, действащи самостоятелно или колективно, да приемат антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с приложимите споразумения в рамките на СТО. За целите на настоящия член произходът се определя в съответствие с непреференциалните правила за произход на страните.

2. Преди налагане на окончателните антидъмпингови или изравнителни мита по отношение на продукти от държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, страната по споразумението ЕО разглежда възможността за намиране на конструктивни решения в съответствие с предвиденото в приложимите споразумения в рамките на СТО.

3. В случаите, когато регионален или подрегионален орган е наложил антидъмпингова или изравнителна мярка спрямо не по-малко две държави от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, трябва да има само една инстанция за съдебен контрол, включително и при обжалване.

4. В случаите когато могат да бъдат наложени антидъмпингови или изравнителни мерки в регионален или подрегионален план и в национален план, страните гарантират, че тези мерки не се прилагат едновременно по отношение на един и същи продукт от регионалните или подрегионалните органи, от една страна, и от националните органи, от друга.

5. Страната по споразумението ЕО нотифицира държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение за получаването на всяка надлежно документирана жалба, преди да започне разследване.

6. Разпоредбите на настоящия член се прилагат за всички разследвания, започнати след влизането в сила на настоящото споразумение.

7. Разпоредбите на настоящото споразумение относно механизма на уреждане на спорове не се прилагат за разпоредбите на настоящия член.


Член 30

Многостранни защитни мерки

1. При спазване на разпоредбите на настоящия член настоящото споразумение не възпрепятства държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, и страната по споразумението ЕО да предприемат мерки в съответствие с член XIX от ГАТТ от 1994 г., Споразумението за защитните мерки и член 5 от Споразумението за селското стопанство на СТО. За целите на настоящия член произходът се определя в съответствие с непреференциалните правила за произход на страните.

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, в светлината на общите цели за развитие на настоящото споразумение и малкия мащаб на икономиките на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, страната по споразумението ЕО ще изключи вноса от държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, от налагането на каквито и да било мерки, предприети съгласно член XIX от ГАТТ от 1994 г., съгласно Споразумението за защитните мерки и член 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.

3. Разпоредбите на параграф 2 ще се прилагат в течение на пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Не по-късно от 120 дни преди края на този период Комитетът по СИП ще направи преглед на прилагането на тези разпоредби в светлината на нуждите за развитие на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, с цел да определи дали е целесъобразно срокът на тяхното прилагане да бъде удължен.

4. Разпоредбите на настоящото споразумение относно механизма на уреждане на спорове не се прилагат за разпоредбите на параграф 1.


Член 31

Двустранни защитни мерки

1. Без да се засягат разпоредбите на член 30, след като е разгледала алтернативните възможности за решение, дадена страна може да наложи защитни мерки с ограничен период на действие, които се отклоняват от разпоредбите на глава 1, членове 20 и 21 относно премахването на митата, при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в настоящия член.

2. Защитните мерки, посочени в параграф 1, могат да се налагат, когато продукт с произход от една от страните се внася на територията на другата страна в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини:а) сериозна вреда на местните производители на сходни или пряко конкурентни продукти на територията на страната вносител; или

б) смущения в определен отрасъл на икономиката, особено ако тези смущения предизвикват значими социални проблеми или трудности, които биха могли да доведат до сериозно влошаване на икономическото положение на страната вносител; или

в) смущения на пазарите на сходни или пряко конкурентни селскостопански продукти3 или в механизмите, регулиращи тези пазари.

3. Посочените в настоящия член защитни мерки не излизат извън рамките на необходимото за отстраняване или предотвратяване на сериозната вреда или смущенията, както са определени в параграф 2 и параграф 5, буква б). Тези защитни мерки на страната вносител могат да включват само една или повече от следните мерки:

а) спиране на по-нататъшното намаляване на митническата ставка при внос, приложима по отношение на засегнатия продукт, както е предвидено в настоящото споразумение,

б) увеличаване на митническата ставка за съответния продукт до ниво, което не надвишава митото, приложимо за другите членове на СТО; както и

в) въвеждане на тарифни квоти за съответния продукт.

4. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, в случаите когато даден продукт с произход от една или повече държави от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, се внася в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини някое от положенията, описани в параграф 2, букви а), б) или в), по отношение на един или повече от най-отдалечените региони на Европейския съюз, страната по споразумението ЕО може да предприеме мерки за надзор или защитни мерки, ограничени до този(тези) засегнат(и) най-отдалечен(и) регион(и), в съответствие с процедурите, определени в параграфи 6-9.

5. а) Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, в случаите когато даден продукт с произход от страната по споразумението ЕО се внася в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини някое от положенията, описани в параграф 2, букви а), б) или в), по отношение на държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, същата държава от Централна Африка може да предприеме мерки за надзор или защитни мерки, ограничени до нейната територия, в съответствие с процедурите, определени в параграфи 6-9.

б) Дадена държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, може да предприеме защитни мерки в случаите когато, вследствие на намаляването на митата, даден продукт с произход от страната по споразумението ЕО се внася на нейната територия в такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини смущения за новосъздаден промишлен отрасъл, произвеждащ сходен или пряко конкурентен продукт. Тази клауза се прилага в течение на 15 години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Мерките трябва да се предприемат в съответствие с разпоредбите на параграфи 6-9.

6. a) Защитните мерки, посочени в настоящия член, се запазват само през периода от време, необходим за предотвратяване или отстраняване на сериозната вреда или смущения, описани в параграфи 2, 4 и 5 по-горе.

б) Защитните мерки, посочени в настоящия член, се прилагат за период, не по-дълъг от две години. В случаите когато обстоятелствата, изискващи налагането на защитни мерки, продължават да съществуват, срокът на действие на тези мерки може да бъде продължен с нов период от не повече от две години. Въпреки това, когато държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, или държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, налагат защитна мярка, или когато страната по споразумението ЕО предприема защитни мерки, ограничени до територията на един или повече нейни най-отдалечени региона, тези мерки могат да бъдат предприемани за период, не по-дълъг от четири години, а в случаите когато обстоятелствата, изискващи налагането на защитни мерки, продължават да са налице, срокът на действието им може да бъде удължен за нов период от не повече от четири години.

в) Защитните мерки, посочени в настоящия член, чийто срок на действие надхвърля една година, се придружават от ясно определен график за тяхното постепенно премахване най-късно до края на определения период.

г) Никоя защитна мярка, посочена в настоящия член, не се прилага по отношение на продукт, който вече е бил предмет на такава мярка, за срок от най-малко една година, считано от датата на изтичане на срока на действие на тази мярка.

7. За целите на прилагането на параграфи 1-6 се прилагат следните разпоредби:

а) в случаите, когато страна прецени, че е налице едно от обстоятелствата, определени в параграфи 2, 4 и/или 5, тя незабавно отнася въпроса до Комитета по СИП;

б) комитетът по СИП може да отправи препоръки за отстраняване на възникналите обстоятелства. Ако Комитетът по СИП не отправи препоръки за отстраняване на възникналите обстоятелства или ако не бъде намерено удовлетворително решение в рамките на тридесет дни след нотифицирането на Комитета, страната вносител може да приеме подходящи мерки за отстраняване на обстоятелствата, в съответствие с настоящия член;

в) преди да предприеме някоя от мерките, предвидени в настоящия член, или в случаите, предвидени в параграф 8 възможно най-скоро, засегнатата страна предоставя на Комитета по СИП цялата полезна информация, необходима за обстоен преглед на случая, с оглед намиране на приемливо за засегнатите страни решение.

г) при избора на защитни мерки трябва да се дава предимство на тези, които позволяват ефикасно и бързо разрешаване на възникналия проблем, като същевременно затрудняват във възможно най-малка степен действието на настоящото споразумение;

д) всяка защитна мярка, предприета в съответствие с настоящия член, се нотифицира незабавно на Комитета по СИП и е предмет на периодични консултации в рамките на този орган, по-конкретно с оглед съставяне на график за нейното премахване веднага щом обстоятелствата позволят това.

8. В случаите когато изключителни обстоятелства налагат предприемане на незабавни мерки, засегнатата страна вносител, независимо дали се касае за страната по споразумението ЕО, за държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, или за отделна държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, може да предприеме мерките, предвидени в параграфи 3, 4 и/или 5, на временна основа, без да се придържа към изискванията на параграф 7. Това действие може да бъде предприето за срок с максимална продължителност 180 дни в случаите, когато мерките са предприети от страната по споразумението ЕО, и 200 дни в случаите, когато мерките са предприети от държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, или от отделна държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, или когато мерките, предприети от страната по споразумението ЕО, са ограничени до територията на един или повече засегнати най-отдалечени региони. Продължителността на тези временни мерки се приспада от продължителността на мерките и от всяко продължаване, предвидено в параграф 6. При предприемането на тези временни мерки се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни. Засегнатата страна вносител информира другата засегната страна и незабавно отнася въпроса за разглеждане до Комитета по СИП.

9. В случай че страна вносител подложи вноса на даден продукт на административна процедура, имаща за цел бързото предоставяне на информация относно развитието на търговските потоци, които могат да предизвикат проблемите, посочени в настоящия член, тя незабавно уведомява Комитета по СИП за това.

10. Не се допуска позоваване на Споразумението за СТО с цел да се попречи на някоя от страните да предприеме защитни мерки в съответствие с разпоредбите на настоящия член.


ГЛАВА 3

Митнически режим и улесняване на търговията

Член 32

Цели

1. Страните признават важната роля на митниците и на улесняването на обмена в променящия се контекст на световната търговия. Страните се договарят да засилят сътрудничеството помежду си в тази област, с цел да гарантират, че приложимите законодателство и процедури, както и административният капацитет на съответните администрации, отговарят на поставените цели по отношение на ефективния контрол и улесняването на търговския обмен и допринасят за насърчаване на развитието и регионалната интеграция между държавите, подписали СИП.

2. Страните се договарят, че по никакъв начин няма да бъдат накърнени законните цели на обществената политика, в това число и тези, свързани със сигурността и с предотвратяването на измамите.


Член 33

Митническо и административно сътрудничество

1. С цел да се гарантира спазването на разпоредбите на настоящото споразумение и да се отговори ефикасно на определените в член 32 цели, страните:

а) обменят информация относно законовите, подзаконовите нормативни актове и процедурите в митническата област;

б) разработват съвместни инициативи, свързани с процедурите по внос, износ и транзит, както и такива, целящи да предложат ефикасно обслужване на бизнеса;

в) си сътрудничат за целите на автоматизирането на митническите и търговските процедури и приемат, по отношение обмена на данни, образеца за митнически данни на Световната митническа организация (СМО);

г) си сътрудничат по отношение на планирането и изпълнението на дейности по предоставянето на помощ с оглед улесняване на митническите реформи и реализиране на улесняването на обмена; както и

д) насърчават провеждането на консултации и сътрудничеството между всички институции, имащи отношение към международната търговия.

2. Независимо от параграф 1, митническите администрации на страните си предоставят административна взаимопомощ в съответствие с разпоредбите на протокол 1 за административната взаимопомощ в митническата област. От 2008 г. нататък Комитетът по СИП с консенсус ще внася всякакви изменения, които сметне за необходими, в протокол 1 за административната взаимопомощ в митническата област.


Член 34

Форми на сътрудничество

1. Страните признават важността на сътрудничеството по митнически въпроси и улесняването на обмена за прилагането на настоящото споразумение.

2. В съответствие с разпоредбите на член 7 страните се договарят да си сътрудничат, inter alia, в следните области:

а) прилагане на съвременни митнически практики, в това число анализ и управление на риска, обвързваща информация, опростени процедури при внос и износ на продуктите, последващ контрол и методи за проверка на предприятията;

б) въвеждане на процедури, които отразяват, доколкото е възможно, международните инструменти и стандарти, приложими в областта на митниците и търговията, в това число правилата на СТО по отношение на митническото остойностяване и инструментите и стандартите на СМО, и по-конкретно Конвенцията за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури, подписана в Киото на 18 май 1973 г. и ревизирана в Брюксел на 26 юни 1999 г. (ревизираната Конвенция от Киото) и рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия;

в) компютризация на митническите и търговските процедури.


Член 35

Митнически и търговски стандарти

1. Страните се договарят, че съответните им закони, подзаконови нормативни актове и процедури в митническата област и в областта на международната търговия се основават на:

а) международните правни актове и стандарти, и по-конкретно ревизираната Конвенция от Киото, рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия, образеца за митнически данни на СМО и Конвенцията за хармонизираната система за описание и кодиране на стоките ("ХС");

б) въвеждането на единен административен документ или на еквивалентен електронен документ за нуждите на изготвянето на декларациите за продуктите при внос и износ;

в) съвременни митнически практики, в това число анализ и управление на риска, опростени процедури при внос и износ на продукти, последващ контрол и методи за проверка на предприятията. Процедурите трябва да бъдат прозрачни, ефикасни и опростени, с цел съкращаване на разходите и засилване на степента на предсказуемост за икономическите оператори, включително за малките и средните предприятия;

г) недопускане на дискриминация по отношение на изискванията и процедурите, приложими при внос, износ и транзит на продукти, при все че се допуска различно третиране на пратките в зависимост от обективните критерии за управление на риска;

д) правила и процедури, съдържащи обвързваща информация, и по-конкретно по отношение на тарифното класиране и на произхода;

е) опростени процедури за акредитираните оператори;

ж) постепенно развиване на информационните системи, за да се улесни електронният обмен на данни между икономическите оператори, митническите администрации и другите заинтересовани органи;

з) улесняване на транзитното преминаване;

и) правила, с които се гарантира, че санкциите, налагани при несъществени нарушения на митническите разпоредби или на изискванията на процедурите на международната търговия, са пропорционални и недискриминационни и че прилагането им не води до неоправдано забавяне;

й) периодично оценяване на системата за задължително използване на услугите на митнически посредници, с оглед подобряване на нейните резултати и ефикасност и, ако е необходимо, преминаване към премахване на тази система.

2. Системата на задължителни проверки преди спедиция на продуктите ще бъде предмет на преговори в рамките на преговорите за сключване на цялостно СИП.

3. С цел да се подобрят работните методи, както и да се следи за спазване на принципите на недискриминация, прозрачност, ефикасност, почтеност и отговорност, страните се ангажират да:

а) предприемат необходимите мерки за опростяване и стандартизиране, въз основа на приложимите международни препоръки, на данните и документите, изисквани от митниците и от другите институции, имащи отношение към международната търговия;

б) опростят, доколкото е възможно, административните изисквания и формалности с оглед съкращаване на сроковете за митническо оформяне, вдигане и освобождаване на продуктите;

в) прилагат ефикасни, бързи и недискриминационни процедури, които предоставят възможност за обжалване на решенията, актовете и действията на митническите власти и другите администрации, по отношение на вноса, износа или транзита. Тези процедури ще бъдат лесно достъпни за жалбоподателите, а свързаните с тях разходи разумни и ненадвишаващи стойността, необходима за тяхното провеждане;

г) следят за поддържането на възможно най-високо равнище на почтеност посредством прилагането на мерки, които отразяват принципите на приложимите международни конвенции и инструменти.


Член 36

Транзит на продукти

1. Страните осигуряват свободното транзитно преминаване на продукти през тяхна територия при спазване на най-подходящия за целта маршрут. Евентуалните ограничения, проверки или изисквания трябва да бъдат недискриминационни, пропорционални и прилагани по еднакъв начин.

2. Без да се засяга провеждането на законни митнически проверки, страните предоставят на продуктите в режим на транзит, идващи от територията на другата страна, третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, предоставено на продуктите от местния пазар, и по-конкретно при износа, вноса и тяхното движение.

3. Страните въвеждат режими на превоз под митнически контрол, които позволяват транзита на продукти, без да е необходимо да бъдат заплащани мита и други такси, при условие че бъдат представени подходящите гаранции.

4. Страните се стремят да насърчават и прилагат регионални договорености в областта на транзита.

5. Страните използват международните стандарти и инструменти, свързани с транзита на продукти.

6. Страните осигуряват сътрудничеството и координацията между всички имащи отношение институции на тяхната територия за улесняване на трафика при транзит и насърчаване на трансграничното сътрудничество.


Член 37

Отношения с бизнес средите

Страните постигат съгласие относно необходимостта от:

а) осигуряване на възможност за публичен достъп до цялата информация, свързана със законодателните и нормативните актове, процедурите и изискваните документи, митата и данъците, таксите и другите плащания, и то, доколкото е възможно, посредством електронни средства;

б) провеждане на редовен диалог с бизнес средите по изработването на текстове, свързани с въпросите на митниците и международната търговия. За тази цел страните установяват подходящи механизми за редовни консултации;

в) изминаване на достатъчно дълъг период между публикуването на всякакво ново или изменено законодателство, процедура, мито или налог и неговото влизане в сила.

Страните публикуват информация от административен характер, отнасяща се по-специално до изискванията на съответните институции, процедурите, работното време и правилата за дейността на митническите учреждения на пунктовете за влизане и/или излизане, както и на звената за контакт или информация;

г) насърчаване на сътрудничеството между икономическите оператори и съответните администрации посредством използване на безпристрастни и достъпни процедури, като например протоколи за разбирателство, основаващи се на протоколите, разпространявани от СМО;

д) гарантиране, че изискванията на администрациите в областта на международната търговия продължават да отговарят на потребностите на бизнес средите, следват най-добрите практики и поставят възможно най-малко ограничения пред търговския обмен.


Член 38

Митническо остойностяване

1. Член VII от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението на СТО за прилагане на член VII от ГАТТ от 1994 г. уреждат правилата за митническото остойностяване, прилагани по отношение на взаимната търговия между страните.

2. Страните си сътрудничат с оглед постигането на общ подход по въпросите, свързани с митническото остойностяване, включително и по проблемите, свързани с трансферните цени.


Член 39

Регионална интеграция в Централна Африка

Като развиват митническите реформи и с цел улесняване на търговския обмен, страните поощряват регионалната интеграция, и по-конкретно по отношение на изготвянето на стандартизирани разпоредби относно:

- изискванията,

- документите,

- данните, които трябва да бъдат представяни,

- процедурите,

- режимите, представляващи интерес за акредитираните оператори,

- граничните процедури и работното време,

- изискванията за транзит, превоз под митнически контрол и предоставяне на гаранция.

Това предполага тясно сътрудничество между всички заинтересовани органи, като това сътрудничество трябва да съответства във възможно най-пълна степен на приложимите международни стандарти.


ГЛАВА 4

Технически пречки пред търговията и санитарни и фитосанитарни мерки


Член 40

Цели

Настоящата глава има за цел да улесни търговията с продукти между страните, като същевременно увеличи възможностите им за идентифициране, предотвратяване и премахване на пречките пред търговията, произтичащи от технически разпоредби, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, прилагани от една от страните, при едновременно увеличаване на възможностите на страните да опазват растенията, животните и общественото здраве.


Член 41

Многостранни задължения и общ контекст

1. Страните отново потвърждават своите права и задължения по смисъла на Споразумението за СТО, и по-специално споразуменията на СТО за санитарните и фитосанитарните мерки ("Споразумение СФС") и за техническите пречки пред търговията ("Споразумение ТПТ"). Страните, които не са членки на СТО, също потвърждават своя ангажимент за спазване на задълженията, определени в споразуменията СФС и ТПТ, по всички въпроси, касаещи отношенията между страните.

2. Страните отново потвърждават ангажимента си за подобряване на общественото здравеопазване на територията на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, по-конкретно чрез повишаване на своя капацитет за идентифициране на опасните продукти в рамките на член 47.

3. Тези ангажименти, права и задължения направляват действията, предприемани от страните съгласно настоящата глава.


Член 42

Приложно поле и определения

1. Настоящата глава се прилага по отношение на мерките, попадащи в приложното поле на споразуменията ТПТ и СФС на СТО.

2. За целите на настоящата глава и ако не е предвидено друго, се прилагат определенията от споразуменията СФС и ТПТ, Codex Alimentarius (Кодекса за храните), Международната конвенция за растителна защита и на Световната организация за здравеопазване на животните, включително при всяко позоваване на "продукти" в настоящата глава.


Член 43

Компетентни власти

По отношение на санитарните и фитосанитарните мерки, компетентните власти на страната по споразумението ЕО и на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, за целите на прилагането на предвидените в настоящата глава мерки са описани в допълнение II.

Страните се информират взаимно и своевременно за всяка съществена промяна в компетентните власти, посочени в допълнение II. Комитетът по СИП ще приема всички необходими изменения в допълнение II.


Член 44

Регионални подразделения (зони)

При определяне на условията за внос страните ще могат да предлагат и да определят за всеки отделен случай зони с определен санитарен и фитосанитарен статус, като вземат предвид международните стандарти.


Член 45

Прозрачност на търговските условия и обмена на информация

1. Страните се информират взаимно за всяка промяна в своите правни и административни разпоредби, отнасящи се до вноса на продукти (по-конкретно на продукти с животински и/или растителен произход).

2. Страните отново потвърждават задължението, произтичащо за тях от споразуменията СФС и ТПТ на СТО, да се информират взаимно за всяка промяна в приложимите стандарти или технически разпоредби, внесена посредством механизми, въведени по силата на посочените споразумения.

3. Страните осъществяват и пряк обмен на информация по други въпроси, за които и двете страни смятат, че могат да са от значение за техните търговски отношения, ако и когато има необходимост от това.

4. Страните се договарят да си сътрудничат по отношение на епидемиологичното наблюдение на болестите по животните. По отношение на фитосанитарната защита страните ще обменят също така информация за появата на паразити, за които е известно, че представляват непосредствена опасност за другата страна.


Член 46

Регионална интеграция

1. Страната по споразумението Централна Африка се ангажира да хармонизира стандартите и другите мерки, попадащи в приложното поле на настоящата глава, на регионално равнище в срок от 4 години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

2. С цел улесняване на обмена между страните и в съответствие с член 40, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, постигат съгласие относно необходимостта от хармонизиране на условията за внос, приложими по отношение на продуктите с произход от страната по споразумението ЕО, при въвеждането им в държава от Централна Африка, подписала насотящото споразумение. Ако към момента на влизане в сила на настоящото споразумение вече съществуват национални условия за внос, то в очакване на въвеждането на хармонизирани условия за внос националните условия се прилагат от държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, в съответствие с принципа, според който продукт от страната по споразумението ЕО, законно пуснат на пазара на държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, може да бъде също така законно пуснат на пазара на всички останали държави от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, без да подлежи на друго ограничение или административно изискване.


Член 47

Развитие на капацитета и техническа помощ

В съответствие с разпоредбите на член 7 страните се договарят да си сътрудничат, inter alia, в следните области:

а) по отношение на продуктите, посочени в допълнение I, буква А, страните се договарят да си сътрудничат с оглед укрепване на регионалната интеграция между държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, и на капацитета за контрол в съответствие с целите на настоящото споразумение и с цел улесняване на обмена между държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение.

б) по отношение на продуктите, посочени в допълнение I, буква Б, страните се договарят да си сътрудничат с оглед повишаване на конкурентоспособността и качеството на техните продукти.


ГЛАВА 5

Стопанисване на горите и търговски обмен на дървесина и горски продукти


Член 48

Определения

За целите на настоящата глава и ако не е предвидено друго, понятието "горски продукти" включва също така недървесните горски продукти и продуктите, получени от тях.


Член 49

Приложно поле

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат по отношение на търговията с дървесина и горски продукти с произход от Централна Африка и на устойчивото стопанисване на горите, от които са добити посочените продукти.


Член 50

Търговия с дървесина и недървесни горски продукти и с продуктите, получени от тях

1. Страните ще работят съвместно за улесняване на търговията между страната по споразумението ЕО и страната по споразумението Централна Африка с дървесина и горски продукти, добити от законни източници, които могат да бъдат обективно проверени, и допринасящи за целта за устойчиво развитие. Страните се договарят да:

а) прилагат мерки, насочени към повишаване на доверието на пазара по отношение на произхода на горските продукти, а именно що се отнася до техния законен и/или траен произход. Тези мерки могат да включват системи за подобряване на проследимостта на дървесината и на горските продукти, търгувани между държавите от Централна Африка и между Централна Африка и страната по споразумението ЕО.

б) въведат система за проверки и наблюдение, която да е независима от веригата за контрол.

2. Страните ще проучат възможностите за подобряване на търговската реализация на пазара на страната по споразумението ЕО на дървесината и горските продукти със законен или траен произход, произхождащи от Централна Африка. Тези мерки могат да включват, inter alia, по-строги изисквания по отношение на обществените доставки, мерки, насочени към повишаване на осведомеността на потребителите, мерки, целящи да насърчат преработката на горски продукти в Централна Африка, както и дейности и инициативи в съдружие с икономическите оператори от частния сектор.

3. Страните се ангажират да разработват недискриминационни политики и/или законодателство в рамките на приложното поле на настоящата глава; те също така се ангажират да гарантират ефективното и недискриминационно провеждане и прилагане на тези политики и/или законодателства, като всичко това се извършва в съответствие с разпоредбите на СТО.


Член 51

Регионална интеграция

1. Страната по споразумението Централна Африка се ангажира да изработи и прилага регионалната рамка, която ще уреди търговския обмен на дървесина и горски продукти с произход от Централна Африка, включително и подходящо законодателство и механизми за сътрудничество, които ще допринесат за гарантиране ефикасността на прилагането и изпълнението.

2. Страната по споразумението Централна Африка ще изготви протоколи и/или насоки за сътрудничество между компетентните власти на Централна Африка, натоварени с прилагането, за да гарантира, че междурегионалният търговски обмен на дървесина и горски продукти от Централна Африка произхожда от законни източници, които могат да бъдат обективно проверени.


Член 52

Укрепване на капацитета и техническа помощ

В съответствие с разпоредбите на член 7 страните се договарят да си сътрудничат, inter alia, в следните области, като:

а) улесняват дейностите по оказване на помощ с оглед укрепване на регионалната интеграция в тази област, и поконкретно прилагането на Договора за опазване и устойчиво стопанисване на горите в Централна Африка и за създаване на Комисия за горите в Централна Африка (COMIFAC) и Плана за сближаване на равнище подрегиони, и с оглед изграждане на необходимия капацитет за изпълнение на установените в настоящата глава ангажименти;

б) подкрепят обществените и частни инициативи с търговска цел, и по-конкретно по отношение на износа за пазара на страната по споразумението ЕО, насочени към преработка в местни условия на дървесината и горските продукти от Централна Африка, добити от законни източници, които могат да бъдат обективно проверени, и допринасящи за целта за устойчиво развитие.


Член 53

Други споразумения

Без да се засягат разпоредбите на настоящата глава, търговията с дървесина и горски продукти ще бъде уредена по начин, съвместим с Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), с евентуални доброволни споразумения за партньорство, към които държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, биха се присъединили самостоятелно или колективно с Европейската общност в рамките на Плана за действие на Европейския съюз FLEGT (Forest law enforcement, gouvernance and trade прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия).


ДЯЛ IV

УСТАНОВЯВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ


Член 54

Рамка

1. Страните отново потвърждават своите съответни ангажименти в рамките на Общото споразумение за търговията с услуги.

2. Страните се ангажират да разширят приложното поле на настоящото споразумение, като договорят разпоредбите, необходими за постепенната, асиметрична и реципрочна либерализация на установяването и търговията с услуги, не по-късно от 1 януари 2009 г.


Член 55

Сътрудничество

Като признават, че укрепването на търговския капацитет може да подпомогне развитието на икономическите дейности, по-специално в сектора на услугите, и да допринесе за укрепването на тяхната регулаторна рамка, страните отново потвърждават своите съответни ангажименти в рамките на Споразумението от Котону, и по-специално съдържащите се в членове 34-39, 41-43, 45 и 74-78.


ДЯЛ V

ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА


ГЛАВА 1

Текущи плащания и движение на капитали


Член 56

Продължаване на преговорите в областта на текущите плащания и на движението на капитали

1. Страните признават необходимостта да се гарантира, че трансграничните парични потоци, необходими за либерализацията на търговията с продукти и услуги, както и за инвестициите на една от страните в региона на другата страна, не трябва да бъдат ограничавани или възпрепятствани от никоя от страните. Всяка пречка пред паричните потоци би била в разрез с целите на либерализацията, като се има предвид, че макар и позволени сами по себе си, търговията или инвестициите не биха могли да послужат като основание за плащане или финансиране от чужбина.

2. За постигането на тази цел страните се ангажират да приключат преди 1 януари 2009 г. преговори по поредица от теми, които ще засегнат по-конкретно следните въпроси:

а) либерализация на паричните потоци, свързани с търговията с продукти и услуги, наричани "текущи плащания";

б) либерализация на паричните потоци, свързани с "инвестициите", наричани "движение на капитали, свързани с инвестициите", включително репатриране на инвестициите и печалбите;

в) защитна клауза, позволяваща дерогация в краткосрочен план от свободата на движение на капиталите поради сериозни затруднения, свързани с паричната политика или с платежния баланс;

г) клауза, свързана с постигнатия напредък, предвиждаща либерализация на други видове движение на капитали, различни от тези, свързани с инвестициите.


ГЛАВА 2

Конкуренция

Член 57

Продължаване на преговорите в областта на конкуренцията

1. Страните признават важността на конкуренцията, осъществявана свободно и без нарушаване на техните търговски отношения, и факта, че някои антиконкурентни практики могат да ограничат търговията между страните и по този начин да затруднят постигането на целите на настоящото споразумение.

2. Поради това страните приемат да вземат участие в преговорите по глава в СИП, посветена на конкуренцията, която да включва по-конкретно следните елементи:

а) антиконкурентни практики, които се смятат за несъвместими с правилното действие на настоящото споразумение, доколкото могат да засегнат търговията между страните;

б) разпоредби относно ефикасното прилагане на политиките и правилата за конкуренция и на политиките на регионално равнище в Централна Африка, които регулират идентифицираните в съответствие с параграф 2, буква а) антиконкурентни практики;

в) разпоредби относно техническата помощ от страна на независими експерти, за да се гарантира осъществяването на целите, поставени в настоящата глава, и ефикасното прилагане на политиките на конкуренция на регионално равнище в Централна Африка.

3. Преговорите ще се основават на двуетапен подход, насочен първоначално към прилагане на правилата в контекста на регионалната интеграция в Централна Африка, а впоследствие след съвместно определен преходен период - и към прилагане на правилата на двустранно равнище.

4. Преговорите по главата за конкуренцията ще приключат преди 1 януари 2009 г.


ГЛАВА 3

Интелектуална собственост


Член 58

Продължаване на преговорите в областта на интелектуалната собственост

1. Страните отново потвърждават своите права и задължения, произтичащи от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост ("ТРИПС"), и признават необходимостта от гарантиране на ефикасна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост и на другите права, попадащи в приложното поле на ТРИПС, на нужното ниво в съответствие с международните стандарти, с цел намаляване на нарушенията в двустранната търговия и на пречките пред обмена.

2. Като се зачитат областите на компетентност, предоставена на Африканската организация по интелектуална собственост (OAPI), страните се ангажират преди 1 януари 2009 г. да приключат преговори по поредица от ангажименти, свързани с правата на интелектуална собственост.

3. Страните също така се договарят да засилят сътрудничеството си в областта на правата на интелектуална собственост. Това сътрудничество трябва да бъде насочено към оказване на подкрепа за изпълнението на ангажиментите на всяка от страните и трябва по-конкретно да обхване следните области:

а) укрепване на инициативите за регионална интеграция в Централна Африка с цел подобряване на регионалния капацитет в областта на регионалните регулаторни възможности и на регионалните закони и правила;

б) предотвратяване на злоупотреби с посочените права от страна на носителите на тези права и на нарушения на посочените права от страна на конкурентите;

в) оказване на подкрепа при изготвянето на националните закони и правила в Централна Африка в областта на защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост.

4. Преговорите ще се основават на двуетапен подход, насочен първоначално към прилагане на правилата в контекста на регионалната интеграция в Централна Африка, а впоследствие - след съвместно определен преходен период - и към прилагане на правилата на двустранно равнище.

5. По време на преговорите следва да се вземе предвид различната степен на развитие на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение.


ГЛАВА 4

Обществени поръчки


Член 59

Продължаване на преговорите в областта на обществените поръчки

1. Страните съзнават, че прозрачните и конкурентни правила за провеждане на тръжни процедури допринасят за икономическото развитие. Поради това те се договарят да водят преговори за постепенното и взаимно отваряне на техните процедури за обществени поръчки, като същевременно признават различното си равнище на развитие, при условията, определени в параграф 3.

2. За постигането на тази цел страните ще приключат преди 1 януари 2009 г. преговори по поредица от възможни ангажименти във връзка с обществените поръчки, които по-конкретно ще се отнасят до следните аспекти:

а) прозрачни и недискриминационни правила, процедури и принципи, които трябва да се прилагат;

б) списъци с включени продукти, както и прилаганите прагове;

в) ефикасни процедури по оспорване;

г) мерки в подкрепа на капацитета за изпълнение на тези ангажименти, включително използването на предлаганите от информационните технологии възможности.

3. Преговорите ще се основават на двуетапен подход, насочен първоначално към прилагане на правилата в контекста на регионалната интеграция в Централна Африка, а впоследствие - след съвместно определен преходен период - и към прилагане на правилата на двустранно равнище.

4. По време на преговорите страната по споразумението ЕО ще вземе предвид потребностите на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, по отношение на развитието, както и финансовите и търговските им потребности, като това може да намери израз в следните мерки в интерес на специалното и диференцирано третиране:

а) ако е необходимо, подходящи периоди на въвеждане, за да се приведат правителствените мерки по отношение на процедурите за обществени поръчки в съответствие с всяко едно конкретно процедурно задължение;

б) приемане или запазване действието на преходни мерки, като например програми за преференциални цени или мерки за компенсация, в съответствие с график за премахване.


ГЛАВА 5

Устойчиво развитие


Член 60

Продължаване на преговорите в областта на устойчивото развитие

1. Страните съзнават, че устойчивото развитие е глобална цел на СИП. Поради това те се договарят да включат свързаните с устойчивото развитие съображения във всички глави на СИП и да разработят специални глави, обхващащи свързаните с околната среда въпроси, както и социалните въпроси.

2. За постигането на тази цел страните ще приключат преди

1 януари 2009 г. преговори по поредица от възможни ангажименти, свързани с устойчивото развитие, които по-конкретно ще се отнасят до следните аспекти:

а) степен на защита и право на регулиране;

б) регионална интеграция в Централна Африка и използване на международните екологични стандарти и стандартите на Международната организация на труда, и насърчаване на достойния труд;

в) поддържане на степента на защита;

г) процедури по провеждане на консултации и по последващо наблюдение.

3. По време на преговорите страната по споразумението ЕО ще вземе предвид потребностите на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, по отношение на развитието, като това може да намери израз в разпоредби относно сътрудничеството в тази област.


ГЛАВА 6

Защита на личните данни

трябва най-малко да се основават на следните основни принципи и механизми за контрол на изпълнението:


Страните, като признават:

Член 61

Обща цел

а) Основни принципи:

i) принцип на ограничаване на предназначението -

а) общия си интерес да защитават основните права и свободи на физическите лица, и по-конкретно правото им на личен живот, по отношение на обработването на лични данни;

б) значението на прилагането на ефикасни режими за защита на данните с оглед защита на интересите на потребителите, укрепване доверието на инвеститорите и улесняване движението на трансграничните потоци от лични данни;

в) необходимостта събирането и обработването на лични данни да се извършват по прозрачен и справедлив начин при зачитане на правата на лицата, за които се отнасят данните, се договарят да създадат подходящи правни и регулаторни режими, както и необходимия административен капацитет за тяхното прилагане, в това число независими надзорни органи, с цел да се гарантира адекватно ниво на защита на физическите лица при обработването на лични данни, което да съответства на най-високите международни стандарти4.


Член 62

Определения

За целите на настоящата глава:

а) "лични данни" означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е определено или може да бъде определено (лице, за което се отнасят данните);

б) "обработване на лични данни" означава всяко действие или поредица от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхраняване, изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване, комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване, както и пренасяне на лични данни извън националните граници;

в) "администратор на лични данни" означава физическо или юридическо лице, орган или всяка друга организация, която определя целите и средствата за обработване на личните данни.


Член 63

Принципи и общи правила

Страните се споразумяват, че правните и регулаторни режими и административният капацитет, които следва да бъдат създадени, данните трябва да се обработват за конкретна цел и впоследствие да се използват или предоставят само доколкото това не е несъвместимо с целта на предоставянето. Единствените изключения от този принцип са предвидените в законодателството с оглед защитата на важни обществени интереси в едно демократично общество.

ii) качество на данните и принцип на пропорционалност

- данните трябва да бъдат точни и, ако е необходимо, актуализирани. Те трябва да бъдат адекватни, относими и ненадхвърлящи целите, за които биват предоставяни или подлагани на по-нататъшна обработване.

iii) принцип на прозрачност - на лицата трябва да се предостави информация относно целта на обработването и самоличността на администратора на лични данни в третата държава, както и всяка друга информация, позволяваща да се гарантира принципът на справедливост. Единствените изключения от този принцип са предвидените в законодателството с оглед защитата на важни обществени интереси в едно демократично общество.

iv) принцип на сигурност - администраторът на лични данни предприема онези технически и организационни мерки за сигурност, които са подходящи за свързаните с обработването на данни рискове. Всяко лице на подчинение на администратора на лични данни, включително подизпълнител, не може да обработва данните без указание на администратора.

v) права на достъп, коригиране и възражение - лицето, за което се отнасят данните, трябва да има право да поиска копие от всички свързани с него данни, които се обработват, както и право да коригира тези данни, когато се окаже, че те са неточни. В определени ситуации лицето трябва да разполага с възможността да възрази срещу обработването на свързаните с него данни. Единствените изключения от този принцип са предвидените в законодателството с оглед защитата на важни обществени интереси в едно демократично общество.

vi) ограничения за последващ трансфер - по принцип последващ трансфер на лични данни от първоначалния получател на данните е разрешено, само когато и следващият получател (т.е. получателят при последващ трансфер) е длъжен да спазва правила, осигуряващи адекватно ниво на защита.

vii) чувствителни данни - в случай на обработване на данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, здравословно състояние и сексуален живот, извършени правонарушения, наказателни присъди или мерки за сигурност, трябва да бъдат предвидени допълнителни защитни мерки.

б) Механизми за контрол на изпълнението.

Трябва да се създадат подходящи механизми, които да гарантират постигането на следните цели:

i) гарантиране на добро равнище на спазване на правилата, и по-конкретно като се информират администраторите на лични данни относно техните задължения, както и лицата, за които се отнасят данните, относно техните права и средствата за упражняването им, като се предвидят ефективни и възпиращи санкции и създадат системи за контрол от страна на официални органи, одитори или независими длъжностни лица, отговарящи за защитата на лични данни;

ii) предоставяне на помощ и подпомагане на лицата, за които се отнасят данните, при упражняването на техните права, които те трябва да могат да упражняват бързо и ефективно и без прекомерни разходи посредством, ако е приложимо, адекватен институцио- нален механизъм, позволяващ независимо разглеждане на жалбите;

iii) гарантиране на подходяща компенсация за увредената страна, в случай на неспазване на правилата и, ако е необходимо, предвиждане налагането на санкции и изплащането на обезщетение.


Член 64

Съвместимост с международни ангажименти

1. Страните взаимно се информират чрез Комитета по СИП за многостранните ангажименти и споразумения с трети държави, които те биха могли да поемат, или за всички евентуални обвързващи ги задължения, които биха могли да бъдат от значение за прилагането на настоящата глава, и по-конкретно за всяко споразумение, предвиждащо обработване на лични данни, като събиране, съхранение, достъп до лични данни или трансфер на лични данни на трети страни.

2. Страните могат да поискат консултации за обсъждане на всеки един възникнал въпрос.


Член 65

Сътрудничество

Страните признават важността на сътрудничеството с оглед улесняване на разработването на подходящи законодателни, съдебни и институционални рамки, както и с цел гарантиране на адекватно ниво на защита на личните данни, което е съвместимо с целите и принципите, съдържащи се в настоящата глава.


ДЯЛ VI

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

ГЛАВА 1

Цел и приложно поле


Член 66

Цел

Целта на настоящия дял е предотвратяване и уреждане на споровете, които биха могли да възникнат между страните, с оглед постигане, в рамките на възможното, на взаимно приемливо решение.


Член 67

Приложно поле

1. Настоящият дял се прилага по отношение на всеки спор, свързан с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, освен ако изрично не е предвидено друго.

2. Независимо от параграф 1, процедурата, предвидена в член 98 от Споразумението от Котону, се прилага в случай на спор във връзка с финансирането на сътрудничеството за развитие, както е определено в Споразумението от Котону.


ГЛАВА 2

Консултации и медиация


Член 68

Консултации

1. Страните полагат усилия за разрешаване на споровете в рамките на настоящото споразумение, като започват добросъвестни консултации с цел постигане на взаимно приемливо решение.

2. Страна, която желае да започне консултации, пристъпва към това, като изпраща на другата страна писмено искане, с копие до Комитета по СИП, в което се посочват спорната мярка и разпоредбите от споразумението, с които смята, че въпросната мярка не е съобразена.

3. Консултациите започват в рамките на 40 дни от датата на подаване на искането. Те се считат за приключени след изтичане на 60 дни от датата на подаване на искането, освен ако двете страни не се договорят да ги продължат. Информацията, обменена по време на консултациите, остава поверителна.

4. При неотложни случаи, по-конкретно тези, които са свързани с малотрайни или сезонни стоки, консултациите започват в рамките на 15 дни от датата на подаване на искането и се считат за приключени след изтичане на 30 дни от датата на подаване на искането.

5. Ако консултациите не са започнати в срока, установен в параграф 3 или параграф 4, или ако консултациите са приключили, без да се стигне до съгласие по взаимно приемливо решение, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска съставянето на специален арбитражен комитет в съответствие с член 70.


Член 69

Медиация

1. Ако след консултациите страните не достигнат до взаимно приемливо решение, те могат по взаимно съгласие да прибягнат до медиатор. Медиацията ще има за предмет същия въпрос, който е посочен в заявлението за провеждане на консултации, освен ако страните не решат друго.

2. Ако страните по спора не се споразумеят за избор на медиатор в рамките на 15 дни след подаване на искането за медиация, Комитетът по СИП определя медиатор чрез жребий сред посочените в списъка по член 85 лица, които не са граждани на никоя от страните. Изборът се прави в рамките на 20 дни от датата на подаване на искането за медиация, в присъствието на представител на всяка от страните. Медиаторът насрочва среща със страните не по-късно от 30 дни след като е избран. Медиаторът получава представените от всяка страна изложения не по-късно от 15 дни преди срещата и обявява становището си не по-късно от 45 дни след като е избран.

3. В своето становище медиаторът може да отправи препоръки за начина на разрешаване на спора, които да бъдат в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение. Становището на медиатора не е обвързващо.

4. Страните могат да се споразумеят за промяна на сроковете, посочени в параграф 2. Медиаторът също може да реши да промени тези срокове, по искане на някоя от страните или по своя собствена инициатива, в зависимост от конкретните трудности, с които се е сблъскала засегнатата страна, или от сложността на случая.

5. Процедурите по медиация, и по-специално разкритата информация и позициите на страните по време на тези процедури, остават поверителни.


ГЛАВА 3

Процедури по уреждане на спорове


Раздел I

Арбитражна процедура


Член 70

Започване на арбитражна процедура

1. Ако страните не успеят да решат своя спор след провеждане на консултация, както е предвидено в член 68, или, ако е приложимо, след използване на медиация, както е предвидено в член 69, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска съставянето на специален арбитражен комитет.

2. Искането за съставянето на специален арбитражен комитет се отправя в писмен вид до ответната страна и до Комитета по СИП.

В искането си страната, подала искането за започване на процедурата, посочва конкретните мерки, които са предмет на спора, и обяснява причините, поради които тези мерки нарушават разпоредбите на настоящото споразумение.


Член 71

Състав на специалния арбитражен комитет

1. Специалният арбитражен комитет се състои от трима арбитри.

2. В рамките на 10 дни от датата на предаване на искането за съставяне на специален арбитражен комитет, страните провеждат консултации, за да постигнат съгласие относно състава на специалния арбитражен комитет.

3. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение за състава на специалния арбитражен комитет в срока, посочен в параграф 2, всяка от страните може да поиска от председателя на Комитета по СИП или от негов представител да избере тримата членове на специалния арбитражен комитет чрез жребий от списъка, изготвен съгласно член 85, като един от тези членове се избира измежду лицата, определени от страната, подала искането за започване на процедурата, втори - измежду лицата, определени от страната ответник, а третият - измежду лицата, определени от двете страни като възможни председатели на заседанията. Ако страните се споразумеят за избора на един или повече от членовете на специалния комитет, последният член или останалите членове се избират по същата процедура.

4. Председателят на Комитета по СИП или неговият представител избира арбитрите в рамките на пет дни от датата на посоченото в параграф 3 искане, направено от едната или другата страна, в присъствието на представител на всяка от страните.

5. Датата на съставяне на специалния арбитражния комитет е датата, на която тримата арбитри се считат за избрани.


Член 72

Междинен доклад на специалния арбитражен комитет

Специалният арбитражен комитет предоставя на страните междинен доклад, съдържащ както описателна част, така и неговите констатации и заключения, като правило не по-късно от 120 дни след съставянето на специалния комитет. Всяка страна може, в рамките на петнадесет дни от предаването на междинния доклад от страна на специалния комитет, да му предостави в писмен вид бележките си по конкретни аспекти на междинния доклад.


Член 73

Решение на специалния арбитражен комитет

1. Специалният арбитражен комитет предоставя своето решение на страните и на Комитета по СИП не по-късно от 150 дни от датата на съставяне на специалния арбитражен комитет. Ако председателят на специалния комитет счете, че този срок не може да бъде спазен, той уведомява за това писмено страните и Комитета по СИП, като уточнява причините за закъснението и датата, на която комитетът предвижда да приключи своята работа. При никакви обстоятелства арбитражното решение не трябва да бъде постановено след изтичане на 180 дни от датата на съставяне на специалния арбитражен комитет.

2. При спешни случаи, включително тези, които са свързани с малотрайни или сезонни стоки, специалният комитет се стреми да се произнесе в рамките на 75 дни от датата на своето съставяне. При никакви обстоятелства той не трябва да се произнесе след изтичане на 90 дни от датата на своето съставяне. В рамките на десет дни от своето съставяне специалният комитет може да се произнесе с предварително решение за това дали смята случая за неотложен.

3. Всяка страна може да поиска от специалния арбитражен комитет да изготви препоръки за начина, по който страната, срещу която е подадена жалбата, би могла да осъществи изпълнението.


Раздел II

Изпълнение


Член 74

Изпълнение на решението на специалния арбитражен комитет

Всяка страна или, ако е приложимо, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, предприемат всички необходими мерки, за да изпълнят решението на специалния комитет, като страните полагат усилия да договорят взаимно приемлив срок за изпълнение на решението.


Член 75

Разумен срок за изпълнение

1. Не по-късно от тридесет дни след като страните бъдат уведомени за решението на специалния комитет, страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, уведомява страната, подала искането за започване на процедурата, както и Комитета по СИП, за срока, който ще й бъде необходим за изпълнение (наричан по-долу "разумен срок").

2. В случай на несъгласие между страните за това кое представлява разумен срок за изпълнение на решението на специалния комитет, страната по споразумението, подала искането за започване на процедурата, подава, в рамките на 20 дни от уведомлението, направено от страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, съгласно параграф 1, писмено искане до специалния комитет да определи продължителността на разумния срок. За това искане едновременно се уведомяват другата страна и Комитетът по СИП. Специалният комитет оповестява своето решение на страните и на Комитета по СИП в рамките на 30 дни от подаване на искането.

3. При определяне на продължителността на разумния срок специалният комитет взема предвид времето, от което страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, нормално би(ха) имала(и) нужда за приемане на законодателни или административни мерки, съпоставими с тези, които страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, смята(т) за необходими, за да се осигури изпълнението. Специалният комитет може също така да вземе предвид очевидни ограничения в капацитета, които могат да се отразят неблагоприятно на приемането на необходимите мерки от страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата.

4. В случай на невъзможност първоначално съставеният специален комитет или някои от неговите членове да заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 71. Срокът за постановяване на решението е 45 дни, считано от датата на отправяне на искането, посочено в параграф 2 от настоящия член.

5. Разумният срок може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.


Член 76

Преразглеждане на мерките, предприети за изпълнение на решението на специалния арбитражен комитет

1. Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, уведомява другата страна и Комитета по СИП преди изтичане на разумния срок за мерките, които тя е предприела, за да се съобрази с арбитражното решение.

2. В случай на несъгласие между страните относно съвместимостта на мерките, предмет на уведомлението по параграф 1, с разпоредбите на настоящото споразумение, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска в писмен вид от специалния комитет да се произнесе по въпроса. В искането се уточняват конкретните спорни мерки и се обясняват причините, поради които те са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение. Специалният комитет съобщава своето решение в рамките на 90 дни от датата на подаване на искането. При неотложни случаи, включително по-конкретно тези, които са свързани с малотрайни или сезонни стоки, специалният комитет съобщава решението си в срок от 45 дни от датата на подаване на искането.

3. В случай че първоначалният специален комитет или някои от неговите членове не са в състояние да заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 71. Срокът за уведомяване за решението е 105 дни от датата на отправяне на искането, посочено в параграф 2.


Член 77

Временни разпоредби в случай на неизпълнение

1. Ако страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, не нотифицира преди изтичането на разумния срок мерките, които е предприела, за да се съобрази с решението на специалния арбитражен комитет, или ако той постанови, че мерките, за които е уведомен съгласно член 76, параграф 1, са несъвместими със задълженията на посочената страна по смисъла на разпоредбите на настоящото споразумение, страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, засегнатата държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, трябва да направи предложение за временна компенсация, ако страната, подала искането за започване на процедурата, поиска това. Тази компенсация може да включва или да представлява финансова компенсация. Въпреки това настоящото споразумение по никакъв начин не задължава страната по споразумението, срещу която е подадена жалбата, или, ако е приложимо, засегнатата държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, да предложи такава финансова компенсация.

2. Ако страните не се договорят за компенсация в рамките на 30 дни от края на разумния срок или от решението на специалния арбитражен комитет по член 76, според което взетите мерки за изпълнение са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение, страната, подала искането за започване на процедурата, има право да предприеме подходящи мерки, след като уведоми другата страна. Тези мерки могат да бъдат предприети от страната, подала искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, от засегнатата държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение.

3. При предприемането на тези мерки страната, подала искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, засегнатата държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, се стреми да избере пропорционални на нарушението мерки, които засягат във възможно най-малка степен постигането на целите на настоящото споразумение, и взема предвид отражението им върху икономиката на страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата и върху отделните държави от Централна Африка, подписали настоящото споразумение.

4. Страната по споразумението ЕО проявява необходимата умереност, когато отправя искане за компенсация или предприема подходящи мерки в съответствие с параграфи 1 или 2.

5. Компенсацията или подходящите мерки имат временен характер и се прилагат само докато мярката, за която е установено, че нарушава разпоредбите на настоящото споразумение, не бъде отменена или изменена така, че да бъде в съответствие с посочените разпоредби, или докато страните не постигнат съгласие за уреждане на своя спор.


Член 78

Преглед на мерките за изпълнение, последвали предприемането на подходящи мерки

1. Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, уведомява другата страна и Комитета по СИП за мерките, които е предприела, за да се съобрази с решението на специалния арбитражен комитет, и в уведомлението отправя към нея искане за прекратяване на прилагането на подходящи мерки от страната, подала искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, от засегнатата държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение.

2. Ако страните не постигнат споразумение относно съвместимостта на мерки,предмет на уведомлението, с разпоредбите на настоящото споразумение в рамките на 30 дни от датата на представяне на уведомлението, страната, подала искането за започване на процедурата, се обръща с писмено искане до специалния арбитражен комитет да се произнесе по въпроса. За това искане се уведомяват другата страна и Комитетът по СИП. Решението на специалния арбитражен комитет се съобщава на страните и на Комитета по СИП в рамките на 45 дни от отправяне на искането. Ако специалният арбитражен комитет постанови, че дадени мерки по изпълнение, не са съобразени с разпоредбите на настоящото споразумение, той решава дали страната, подала искането за започване на процедурата, или, ако е приложимо, засегнатата държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, може да продължи да прилага подходящи мерки. Ако специалният арбитражен комитет постанови, че дадени мерки по изпълнение, са съобразени с разпоредбите на настоящото споразумение, подходящите мерки се прекратяват.

3. В случай на невъзможност първоначално съставеният специален арбитражен комитет или някои от неговите членове да заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 71. Срокът за уведомяване за решението е 60 дни, считано от датата на отправяне на искането, посочено в параграф 2 на настоящия член.


Раздел III

Общи разпоредби


Член 79

Взаимно приемливо решение

В рамките на настоящия дял страните могат по всяко време да стигнат до взаимно приемливо решение по спор между тях. Те уведомяват Комитета по СИП за постигнатото съгласие по такова решение. С приемането на взаимно приемливо решение процедурата трябва да се прекрати.


Член 80

Процедурен правилник и етичен кодекс

1. Процедурите по уреждане на спорове, предвидени в глава 3, се уреждат от процедурния правилник и етичния кодекс, които ще бъдат приети от Комитета по СИП.

2. Заседанията на специалния арбитражен комитет са публични в съответствие с процедурния правилник, в който се предвиждат и разпоредби за защита на поверителната търговска информация.


Член 81

Обща и техническа информация

По искане на някоя от страните или по собствена инициатива специалният арбитражен комитет може да получи информация от всякакъв източник, включително и от страни по спора, ако сметне това за необходимо за целите на арбитражната процедура.

Специалният комитет е също така оправомощен да получи становището на експерти, ако сметне това за необходимо. Всяка информация, получена по тази начин, трябва да бъде доведена до знанието на всяка от страните и подлежи на коментар от тяхна страна. Заинтересованите страни имат право, в качеството си на amicus curiae (приятели на съда), да представят на специалния арбитражен комитет писмени становища в съответствие с процедурния правилник.


Член 82

Езици за комуникация

Речевата и писмената комуникация от страна на страната по споразумението Централна Африка се осъществява на френски и английски език, а от страна на Европейската общност на някой от официалните езици на институциите на Европейския съюз.


Член 83

Правила за тълкуване

Специалният арбитражен комитет се задължава да тълкува разпоредбите на настоящото споразумение в съответствие с обичайните правила за тълкуване на международното публично право, включително на Виенската конвенция за правото на договорите. Решенията на специалния арбитражен комитет не могат да увеличават или намаляват правата и задълженията, предвидени в разпоредбите на настоящото споразумение.


Член 84

Решения на специалния арбитражен комитет

1. Специалният арбитражен комитет се стреми да взима своите решения с консенсус. Ако вземането на решение с консенсус обаче се окаже невъзможно, спорният въпрос се решава с мнозинство на гласовете, като особените становища на арбитрите в никакъв случай не се публикуват.

2. В решението се излагат констатациите по съществото на спора, приложимостта на съответните разпоредби от настоящото споразумение и логиката, на която са подчинени констатациите и заключенията, до които е достигнал специалният арбитражен комитет. Комитетът по СИП оповестява арбитражното решение публично, освен ако не реши друго.


ГЛАВА 4

Общи разпоредби


Член 85

Списък с арбитри

1. Най-късно шест месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Комитетът по СИП съставя списък с 15 физически лица, които желаят и са способни да изпълняват функцията на арбитри. Всяка страна избира пет лица, които могат да изпълняват функцията на арбитри. Двете страни постигат съгласие и за избора на пет лица, които не са граждани на нито една от тях и които биха могли да бъдат поканени да председателстват специалния арбитражен комитет. Комитетът по СИП следи за списъкът да бъдат винаги пълен.

2. Арбитрите притежават специални познания или опит в областта на международното право и търговия. Те са независими, действат самостоятелно и не приемат указания от никоя организация или правителство, нито са свързани с администрацията на която и да било от страните, и спазват етичния кодекс, приет от Комитета по СИП.

3. Комитетът по СИП може да изготви допълнителен списък с 15 физически лица, притежаващи специални познания за определен сектор, представляващи интерес във връзка със специфични въпроси, попадащи в приложното поле на споразумението. В случай, че се наложи да се прибегне до процедурата за избор по член 71, параграф 2, председателят на Комитета по СИП може да използва този списък по сектори със съгласието на двете страни.


Член 86

Връзка със задълженията в рамките на СТО

1. Арбитражните институции, създадени по силата на настоящото споразумение, не разглеждат спорове относно правата и задълженията на всяка от страните, произтичащи от Споразумението за създаване на СТО.

2. Използването на разпоредбите за уреждане на спорове от настоящото споразумение не засяга действия, предприети в рамките на СТО, включително действия по уреждане на спорове. Въпреки това, когато страна или, ако е приложимо, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, е(са) започнала(и) процедура за уреждане на спор по отношение на определена мярка на основание на член 70, параграф 1 или на основание на Споразумението за СТО, тя(те) не може(могат) да предприема(т) процедура за уреждане на спор относно същата мярка пред другата организация, докато не приключи първата процедура. По смисъла на настоящия параграф се счита, че страна или, ако е приложимо, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, е(са) предприела(и) процедура за уреждане на спор на основание на Споразумението за СТО от момента, в който тя(те) е(са) представила(и) искане за сформиране на специална група съдебни заседатели(панел) на основание на член 6 от Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове на СТО.

3. Настоящото споразумение не е пречка за страна или, ако е приложимо, държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, да приложат преустановяване на задълженията, разрешено от Органа за уреждане на спорове на СТО.


Член 87

Срокове

1. Сроковете, предвидени в настоящия дял, включително сроковете, в които специалните арбитражни комитети трябва да уведомят за своите решения, се пресмятат в календарни дни от деня, който следва акта или факта, за който се отнасят.

2. Всеки срок, предвиден в настоящия дял, може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.


Член 88

Изменение на дял VI

Комитетът по СИП може да вземе решение за изменение на настоящия дял и неговите приложения.

ДЯЛ VII

ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ


Член 89

Клауза за общи изключения

При условие че се спазва изискването подобни мерки да не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произволна или неоправдана дискриминация между страните, които напротив трябва да са при равни условия, или средство за прикрито ограничаване на обмена на продукти и услуги или на правото на установяване, никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не може да се тълкува по начин, който възпрепятства приемането или прилагането от страните на мерки, които:

а) са необходими за осигуряване на защитата на обществената сигурност, обществения морал или за поддържане на обществения ред;

б) са необходими за защита на живота или здравето на хората, животните или растенията;

в) са необходими за осигуряване на съответствието със законови или подзаконови нормативни актове и не са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение, включително и мерки, които се отнасят до:

ж) се отнасят до продукти от труд, полаган в места за лишаване от свобода; или

з) са несъвместими с разпоредбите на членовете от настоящото споразумение, отнасящи се до националното третиране, доколкото разликата в третирането цели да гарантира ефективното или справедливо облагане или събиране на преки данъци върху икономическите дейности на инвеститори или на доставчици на услуги от другата страна5.


Член 90

Изключения в интерес на сигурността

1. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не може да се тълкува:

а) като пораждаща задължение за страните да предоставят информация, разкриването на която считат за противоречащо на техни първостепенни интереси в областта на сигурността;

б) като възпрепятстваща страните да предприемат действие, което считат за необходимо за защитата на техни първостепенни интереси в областта на сигурността;

i) свързано с делящи се материали или с материали за ядрен синтез, или с материали, от които те се получават;

ii) свързано с икономически дейности, предприети с пряката или косвена цел за извършване на доставки или снабдяване на военен обект;

iii) свързано с производството или търговията с оръжие, боеприпаси и военни материали;

i) предотвратяването на заблуждаващи и измамни прак-тики и до средствата за справяне с последиците от неизвършване на плащания по договори;

ii) защитата на личния живот на лицата във връзка с обработването и разпространението на лични данни, и до опазване поверителността на личните досиета и сметки;

iii) сигурността;

iv) прилагането на митническите правила и процедури; или

v) защитата на правата на интелектуална собственост;

г) се отнасят до вноса или износа на злато или сребро;

д) са необходими за опазване на националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;

е) се отнасят до опазването на невъзобновяемите природни ресурси, ако тези мерки предполагат налагане на ограничения върху националното производство или потребление на стоки, предоставянето или потреблението на местни услуги и по отношение на местните инвеститори;

iv) свързано с обществени поръчки, които са абсолютно необходими за целите на националната сигурност или за нуждите на националната отбрана; или

v) предприето във военно време или при други извънредни ситуации в областта на международните отношения; или

в) като възпрепятстваща страните да предприемат каквото и да било действие по изпълнение на поети от тях задължения с цел поддържане на международния мир и сигурност.

2. Комитетът по СИП трябва да бъде информира във възможно най-голяма степен за мерките, предприети съгласно параграф 1, букви б) и в), както и за датата на тяхното прекратяване.


Член 91

Данъчна политика

1. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на което и да било споразумение, прието в рамките на прилагането на настоящото, не може да се тълкува като възпрепятстваща страните при прилагането на съответните разпоредби на данъчното им законодателство да правят разграничение между данъкоплатците, които не се намират в еднакво положение, а именно с оглед на тяхното местожителство/адрес на управление или с оглед на мястото, където е инвестиран капиталът им.

2. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на което и да било споразумение, прието в рамките на прилагането на настоящото, не може да се тълкува като възпрепятстваща приемането или прилагането на каквато и да било мярка, целяща да предотврати избягването на данъчно облагане или укриването на данъци, в съответствие със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или по силата на други данъчни споразумения или на националното данъчно законодателство.

3. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните, предвидени в която и да било данъчна спогодба. В случай на несъответствие между настоящото споразумение и такава спогодба, последната ще има приоритет по отношение на несъответствието.


ДЯЛ VIII


ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 92

Комитет по СИП

1. За целите на прилагането на настоящото споразумение в срок от три месеца от подписването на настоящото споразумение се създава Комитет по СИП.

2. Страните се договарят за състава, организацията и работата на Комитета по СИП.

3. Комитетът по СИП отговаря за управлението на всички области, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение, и за осъществяването на всички посочени в настоящото споразумение задачи.

4. Комитетът по СИП взема своите решения с консенсус.

5. С цел улесняване на комуникацията и осигуряване на ефикасното прилагане на настоящото споразумение, всяка от страните определя централно местно звено.


Член 93

Регионални организации

На всички заседания на Комитета по СИП се канят за участие Комисията на Централноафриканската икономическа и валутна общност (CEMAC) и Генералният секретариат на Икономическата общност на централноафриканските държави (ECCAS).


Член 94

Продължаване на преговорите и прилагане на споразумението

1. Страните ще продължат преговорите в съответствие с графиците, определени в настоящото споразумение, в рамките на съществуващите преговорни структури.

2. Когато преговорите бъдат приключени, проектите на измененията, до които те са довели, ще бъдат подложени на одобрение от страна на компетентните местни власти.

3. До създаването на Комитета по СИП и на другите съответни институции и комитети в цялостното СИП, посочено член 1, страните ще приемат разпоредбите, необходими за управлението и прилагането на настоящото споразумение и ще изпълняват функциите на Комитета по СИП при всяко позоваване на него в настоящото споразумение.


Член 95

Определение за страни и изпълнение на задълженията

1. Договарящи страни по настоящото споразумение са Република Камерун, наричана по-долу "страната по споразумението Централна Африка", от една страна, и Европейската общност или нейните държави-членки, или Европейската общност и нейните държави-членки, в съответните им области на компетентност, които произтичат от Договора за създаване на Европейската общност, наричани по-долу "страната по споразумението ЕО", от друга страна.

2. За целите на настоящото споразумение страната по споразу- мението Централна Африка се съгласява да действа колективно.

3. За целите на настоящото споразумение понятието "страна" се отнася според случая до държавите от Централна Африка, действащи колективно, или до страната по споразумението ЕО. Терминът "страни" се отнася до държавите от Централна Африка, действащи колективно, и страната по споразумението ЕО.

4. Когато се предвижда или изисква индивидуално действие с цел упражняване на права или изпълнение на задължения, предвидени в настоящото споразумение, се използва понятието "държави от Централна Африка, подписали настоящото споразумение".

5. Страните или държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, според случая, приемат всякакви общи или специални мерки, необходими за изпълнение на задълженията им по настоящото споразумение, и следят за постигане на целите, определени с настоящото споразумение.


Член 96

Координатори и обмен на информация

1. С цел улесняване на комуникацията и осигуряване на ефикасното прилагане на настоящото споразумение, всяка от страните определя координатор от момента на влизане в сила на настоящото споразумение. Определянето на координатори не засяга конкретното определяне на компетентни власти съгласно конкретните дялове и глави от настоящото споразумение.

2. По искане на страна координаторът на другата страна й посочва службата или служителя, отговарящи по всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящото споразумение, и предоставя необходимото съдействие за улесняване на комуникацията със страната, която е отправила искането.

3. По искане на страна и в законово допустимата степен, всяка страна чрез своя координатор предоставя информация и отговаря своевременно на всеки въпрос на другата страна, свързани с действаща или предложена мярка, или международно споразумение, които биха могли да се отразят на търговията между страните.

4. Всяка страна следи всички законови и подзаконови нормативни актове, процедури и административни разпоредби, които като правило се прилагат по отношение на всеки обхванат от настоящото споразумение търговски въпрос, да бъдат своевременно публикувани или направени публично достояние и да бъдат доведени до знанието на другата страна.

5. Без да се засягат разпоредбите относно прозрачността, посочени в настоящото споразумение, предвидената в настоящия член информация се счита за предоставена, когато е била съобщена чрез подходящо нотифициране на СТО или когато информацията се разпространява на официална, общодостъпна и безплатна интернет страница на съответната страна.


Член 97

Приоритет на регионалното измерение

1. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не задължава страна да предоставя на другата страна по настоящото споразумение по-благоприятни условия от прилаганите в рамките на всяка от страните в контекста на съответния процес по регионална интеграция, в който тя участва.

2. В случай че на Европейската общност бъде предоставено поблагоприятно третиране или каквото и да било предимство от държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, по силата на настоящото споразумение, от него незабавно и безусловно ще се ползва всяка държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение.


Член 98

Влизане в сила

1. Настоящото споразумение ще бъде подписано, ратифицирано и утвърдено в съответствие с конституционните или вътрешни правила и приложимите процедури.

2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който депозитарите на споразумението са нотифицирани за последния документ за ратификация, приемане или утвърждаване.

3. Нотификациите се изпращат на Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз и на Председателя на Комисията на Централноафриканската икономическа и валутна общност (CEMAC), които са депозитари на настоящото споразумение.

4. До влизането в сила на настоящото споразумение страната по споразумението ЕО и страната по споразумението Централна Африка се договарят да прилагат разпоредбите на настоящото споразумение в съответните им области на компетентност ("временно прилагане"). Това прилагане може да се осъществява посредством временно прилагане, в случаите, когато такова прилагане е възможно, или посредством ратифициране на споразумението.

5. Временното прилагане се нотифицира на депозитарите на споразумението. Споразумението се прилага временно 10 дни след получаване, от една страна, на посочената нотификация за временно прилагане от Европейската общност и, от друга страна, на посочената нотификация за ратифициране или за временно прилагане от всички държави от Централна Африка, подписали настоящото споразумение.

6. Независимо от параграф 4, страната по споразумението ЕО и държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, могат едностранно да предприемат мерки с оглед прилагането на споразумението преди неговото временно прилагане, доколкото това е възможно.


Член 99

Срок на действие

1. Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

2. Всяка страна, или държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, може да нотифицира писмено другата страна за намерението си да денонсира настоящото споразумение.

3. Денонсирането поражда действие шест месеца след нотифицирането на другата страна.


Член 100

Териториално прилагане

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност и при условията, установени в посочения договор, и, от друга страна, на териториите на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение.


Член 101


Присъединяване на държави или регионални организации от Централна Африка

1. Към настоящото споразумение може да се присъедини всяка една държава или регионална организация от Централна Африка. Заявление за присъединяване се представя на Комитета по СИП. Държавата, депозирала заявление за присъединяване, участва със статут на наблюдател в заседанията на Комитета по СИП.

2. Искането се разглежда и се започват преговори с цел предлагане на необходимите изменения в настоящото споразумение. Протоколът за присъединяване се подлага на одобрение от страна на компетентните власти.

3. Страните ще разгледат последиците от присъединяването върху настоящото споразумение. Комитетът по СИП може да се произнесе по предприемането на преходни мерки или на необходимите изменения.


Член 102

Присъединяване на нови държави-членки на ЕС

1. Комитетът по СИП се уведомява за всяко искане от страна на трета държава да стане член на Европейския съюз. По време на преговорите между ЕС и държавата кандидатка страната по споразумението ЕО ще предоставя на страната по споразумението Централна Африка всякаква информация, която е от значение, а страната по споразумението Централна Африка информира страната по споразумението ЕО за своите опасения, за да може последната да ги вземе изцяло предвид. Страната по споразумението Централна Африка ще бъде нотифицирана за всяко присъединяване към Европейския съюз.

2. Всяка нова държава-членка на Европейския съюз ще се присъедини към настоящото споразумение, считано от датата на нейното присъединяване към Европейския съюз, чрез нарочна клауза в акта за присъединяване. Ако актът за присъединяване към Европейския съюз не предвижда такова автоматично присъединяване на новата държава-членка към настоящото споразумение, въпросната държава-членка ще се присъедини към настоящото споразумение чрез депозиране на акт за присъединяване при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверени копия на страната по споразумението Централна Африка.

3. Страните ще разгледат последиците от присъединяването на новите държави-членки на Европейския съюз за настоящото споразумение. Комитетът по СИП може да се произнесе по предприемането на преходни мерки или на необходимите изменения.


Член 103

Най-отдалечени региони на Европейската общност

Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства страната по споразумението ЕО да прилага съществуващите мерки, целящи да подобрят структурната, социалната и икономическата ситуация на най-отдалечените региони в съответствие с член 299, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност.


Член 104

Диалог по финансовите въпроси

Страните и държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, се договарят да насърчават диалога и прозрачността и да обменят добри практики в областта на данъчната политика и администрация.


Член 105

Сътрудничество в борбата с незаконните финансови дейности

Страните се ангажират да предотвратяват и да се борят с незаконните измамни и корупционни дейности, изпирането на пари и финансирането на тероризма и предприемат необходимите законодателни и административни мерки за спазване на международните норми, включително на установените такива в Конвенцията на ООН срещу корупцията, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и нейните протоколи, Конвенцията на ООН за борба срещу финансирането на тероризма и препоръките на Групата за защита на финансовата система (FATF). Страните се договарят да обменят информация и да си сътрудничат в тези области.


Член 106

Отношение с други споразумения

1. В случай на несъответствие между разпоредбите на настоящото споразумение и разпоредби от част III, дял II от Споразумението от Котону, разпоредбите на настоящото споразумение имат приоритет, с изключение на разпоредбите от членовете относно сътрудничеството за развитие, предвидено в част III, дял II от Споразумението от Котону.

2. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не трябва да се тълкува като пречка за приемането от страната по споразумението ЕО или от държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, на мерки, включително търговски мерки, преценени като подходящи и предвидени в членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону.

3. Страните се договарят, че нищо в настоящото споразумение не ги задължава да действат по начин, несъвместим със задълженията им, поети в рамките на СТО.

4. Страните се договарят през 2008 г. да разгледат въпроса за съответствието на разпоредбите на настоящото споразумение с митническите съюзи, в които са се включили държавите, подписали настоящото споразумение.


Член 107

Автентични текстове

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, италиански, испански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки от тези езици са автентични.


Член 108

Приложения и протокол

Приложенията и протоколът към настоящото споразумение съставляват неразделна част от него.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните пълномощни представители полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено съответно в Яунде на петнадесети януари две хиляди и девета година и в Брюксел на двадесет и втори януари две хиляди и девета година.

ДОПЪЛНЕНИЕ

ДОПЪЛНЕНИЕ І

А. Продукти от приоритетно значение за регионалното хармонизиране, осъществявано от държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение


- Живи животни, и по-специално дребните преживни животни, прясно месо и продукти на месна основа.

- Риба, морски продукти, продукти от аквакултури, пресни или преработени.

- Цветни туберкули, кореноплодни (по-конкретно фъстъци, маниока, таро, картофи).


Б. Продукти от приоритетно значение при износ от iтраната по споразумението Централна Африка за iтраната по споразумението ЕО

- Кафе, какао.

- Подправки (ванилия, пипер).

- Плодове и черупкови плодове.

- Зеленчуци.

- Риба, морски продукти и продукти от аквакултури, пресни или преработени.

- Дървесина.


ДОПЪЛНЕНИЕ II

КОМПЕТЕНТНИ ВЛАСТИ


А. Компетентни власти на страната по споразумението ЕО

Контролът е поделен между националните служби на държавите-членки и Европейската комисия. В тази област се прилагат следните правила:

- по отношение на износа, предназначен за държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, държавите-членки на Европейската общност отговарят за контрола по отношение на производствените условия и изисквания, по-конкретно за предвидените по закон проверки и издаването на санитарни (или на ветеринарносанитарни) сертификати, удостоверяващи, че са спазени договорените стандарти и изисквания;

- по отношение на вноса от държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, държавите-членки на Европейската общност отговарят за контрола по отношение на съответствието на вноса на условията за внос на страната по споразумението ЕО;

- Европейската комисия отговаря за общото координиране, за проверките/одитите на системите за осъществуване на проверки и за необходимата законодателна дейност за осигуряване на еднообразното прилагане на стандартите и изискванията в рамките на единния европейски пазар.

Б. Компетентни власти на държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение

Държавите от Централна Африка, подписали настоящото споразумение, упражняват това правомощие по отношение на вноса и износа към и от тяхната съответна територия.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Укрепване на капацитета и модернизация на икономиките на Централна Африка в рамките на СИП Съвместен документ с насоки Централна Африка-Европейски съюз Сао Томе, 15 юни 2007 г.

А. Обща рамка с насоки

Като се има предвид, че един от основните принципи на СИП е насърчаване на регионалната интеграция и подпомагане на икономическото и социалното развитие на държавите от АКТБ, двете страни се надяват то да допринесе ефикасно за постигане на целите, които са както устойчиво развитие и изкореняване на бедността, така и постепенна интеграция на държавите от Централна Африка в световната икономика.

Необходимо е да се координират договорените в рамките на СИП взаимни ангажименти и инструментите за сътрудничество с оглед на оказване на подкрепа за "количествения и качествения ръст на стоките и услугите, произвеждани/предоставяни и изнасяни от Централна Африка"6. В партньорство с ЕС участниците от Централна Африка ще насърчават постигането на тази цел в следните области:


1. развитие на основните инфраструктури от регионално значение

- транспорт,

- енергетика,

- далекосъобщения;

2. селско стопанство и сигурност на прехраната с регионално измерение

- селскостопанско производство,

- аграрна промишленост,

- рибарство,

- животновъдство,

- аквакултури и рибни ресурси;

3. конкурентоспособност и отраслово многообразие на икономиките

- модернизиране на предприятията,

- промишленост,

- стандарти и сертифициране (санитарни и фитосанитарни мерки, качество, зоотехнически стандарти и др.);

4. задълбочаване на регионалната интеграция

- развитие на регионалния общ пазар,

- данъчна и митническа политика;

5. подобряване на стопанския климат

- хармонизиране на националните търговски политики;

6. създаване на институциите на СИП;

7. финансиране на партньорството (пътна карта и препоръки, приети на срещите на министрите).

Областите, в които е установена необходимост на подкрепа, ще бъдат съобщени на Работната група за регионална подготовка (РГРП) или на другите компетентни структури с оглед на определяне на програми за подкрепа, възможните източници за тяхното финансиране и начина за изпълнение на съпровождащите мерки по СИП. При това проучване и в зависимост от конкретния случай могат да се използват становищата на експерти, за да бъдат определени подкрепящите програми, да се оцени тяхната осъществимост и да се предложат подходящи условия и ред за изпълнение. Тези анализи ще бъдат организирани под формата на програми за развитие, придружени от финансова оценка.

Що се отнася до графика, поставената цел е постигането на тези резултати през септември 2007 г. РГРП ще състави график, който ще бъде доведен до знанието на структурите, отговарящи за преговорите, така че те да бъдат информирани за напредъка на дейностите, набелязани в рамките на укрепването на капацитета и модернизацията на икономиките на Централна Африка.

Разбира се, описаните в настоящия документ дейности трябва да отговарят на насоките, приети на 6 февруари 2007 г. от министрите (вж. приложението).

Б. Области на действие, обхванати от Регионалния фонд СИП (РФСИП)

РФСИП е инструмент, създаден от Централна Африка и предназначен за Централна Африка, като поради тази причина тя определя реда и условията за неговото използване и организиране, както и ключовите му области на действие, които са представени в таблицата по-долу:

Всички посочени по-долу дейности трябва да бъдат съвместими с целите по точки 3 и 4.


Ключови области Примерни видове дейности
   
1 -Развитие на основните инфра 1.1. Подкрепа за подобряването на подрегионалната транспортна мрежа(шосета,речни
структури от регионално значение пътища, железопътни линии, насърчаване на развитието на пристанищата, сухите пристанища и летищата)
  1.2. Подкрепа за развитието на водно електрическите инфраструктури на зоната,
  взаимното свързване на електрическите мрежи
  1.3. Взаимно свързване на далекосъобщителните мрежи на държавите-членки, поспециално чрез
  подобряване на инфраструктури те на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)
  1.4. Подкрепа за оценката на разходите на основните инфраструктури
   
2 -Селско стопанство и сигурност на 2.1. Подкрепа за подобряването на производителността (програма относно посевния и
прехраната с регионално измерение посадъчния материал, научни изследвания и представяне на научните знания по достъпен за обществеността начин)
   
  2.2. Развитие на аграрната промишленост
   
  2.3. Подобряване на обмена на селскостопански продукти
   
  2.4. Подкрепа за изпълнението на регионална обща селскостопанска политика
   
3 -Промишленост, отраслово 3.1. Подкрепа за развитието на преработвателната промишленост (дървесина, памук,
многообразие, кожа,месо,риба, други селскостопански продукти, въглеводороди, минно дело и др.)
конкуренто способност на икономиките във  
връзка с регионално то развитие 3.2. Подкрепа за намаляването на ограниченията във връзка с предлагането
   
  3.3. Подкрепа за развитието на туризма
   
  3.4. Финансиране на научните изследвания/развойната дейност
   
  3.4.1. Оценка и използване на подходящите технологии
   
  3.4.2. Хармонизиране на политиките в областта на научните изследвания и иновациите
  (университети, държавни и частни институти и научно изследователски центрове,
  технологични институти, професионални училища и др.)
   
  3.4.3. Подкрепа за укрепването на капацитета при използването на ИКТ
   
  3.4.4. Подкрепа на научно изследователските институти
   
  3.4.5. Подкрепа за развитието на фармакопеята и фармацевтичната промишленост
   
  3.4.6. Подкрепа за трансфера на технологии, по-специално чрез партньорство между предприятията
   
  3.5. Подкрепа за програмата за определяне на икономическия потенциал
   
  3.5.1. Открояване и реклама на продуктите и услугите на региона (аграрна промишленост, туризъм, минно дело, услуги
  за предприятията: управление, счетоводство, устен превод, банки,информатика, застраховане и др.)
   
  3.5.2. Създаване на специализирани центрове за обучение по новите професии и професиите с висока
  добавена стойност (вторична преработка на дървесина, текстил и облекло)
   
  3.5.3. Подкрепа за развитието на центровете по фирмено развитие
Ключови области Примерни видове дейности
   
  3.6.
  Програма конкуренто способност/модернизиране на предприятията с голям потенциал
   
  3.6.1.Подкрепа за създаването и изпълнението на национални и регионални стратегии за
  насърчаване и увеличаване на конкуренто способността
  3.6.2.Подкрепазаподобряванетонарегионалнатапрограмазамодернизиране:програма
  за подпомагане и увеличаване на конкуренто способността на предприятията (ППУКП), подкрепа за нематериалните инвестиции (примери: маркетингови
  стратегии), програма за определяне на състоянието на предприятията и анализ
  на пазарите (планове за модернизация и финансирането им), техническа и технологична подкрепа, подкрепа за получаването на сертификати за качество
  (примери: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000), подкрепа за улесняването на износа на Централна Африка от гледна точка на частните стандарти (EUREPGAP и др.)
   
  3.6.3.Подкрепа за извършването на проучването върху разходите за производствените
  фактори на промишлеността в Централна Африка
   
  3.6.4 Подкрепа за преработката на селскостопански продукти и природни ресурси с висок потенциал за износ
   
  3.6.5.Укрепване на позициите на звената по направление "качество" (лаборатории) в подкрепа на износа
  - Подкрепа за създаването на регионална система за акредитация и метрология
  - Хармонизиране на националните стандарти на регионално равнище
  3.6.6.Подобряваненаоперациитепопакетиране,проследимостискладиране
  3.6.7 Създаване на национални и регионални технически професионални центрове
   
  3.6.8.Развитие на мрежа от проверяващи за оказване на съдействие на предприятията
  при сертифицирането им, а на лабораториите-при акредитацията им
   
  3.6.9.Заеми за адаптирането на производственото оборудване (ЕИБ, Африканска банка за
  развитие, Банка за развитие на държавите от Централна Африка)
  3.7.Подкрепа за защита на правата на интелектуална собственост,което включва и (1):
   
  - Развитие на регистър на марките и продуктите с наименования за произходи реклама на тези продукти
  - Подкрепа за развитието на марки с означение за произход
  3.8.Подкрепа за създаването на борса за подизпълнители и икономическо партньорство от регионално значение
  3.9.Подкрепа за малките и средните предприятия
  Видове дейности, които могат да бъдат разгледани:
   
  а. Бюра за експертни становища-с функция да предоставят на МСП цяла гама от услуги за подпомагане на
  капацитета им в областта на маркетинга, счетоводството, правния анализ, изготвянето на бизнес планове,
  достъп до финансиране
  б. Професионално обучение
  в. Улесняване на достъпа до кредитиране и подобряване на условията за достъпа на МСП до кредитиране(2)
  г.Предоставяне на информация за кредитирането на регионално равнище(3)
  д. Създаване на по-гъвкави условия за учредяване на ипотеки(4)
  е. Укрепване на капацитета на финансовите посредници в Централна Африка(5)
  ж. Анализ на потенциалната роля на Банката за развитие на държавите от
  Централна Африка
  з. Анализ на препоръките от проучването на финансовите услуги в Централна
  Африка
  и. В сътрудничество с държавните органи - създаване на благоприятните
  условия за прехода от неформална към формална икономика чрез мерки за насърчаванена този процес
  3.10. Насърчаване на женското предприемачество


(1) Централна Африка внася уточнението, че ще се допита до експерт от Африканската организация по интелектуалната собственост с оглед на определяне на вида на необходимата й подкрепа.

(2) Необходимо е да се създадат механизми с по-голям потенциал за осигуряване на средствата за МСП в региона. Например чрез гаранционни фондове за заемите. Пример: ЕИБ, Банка за развитие на държавите от Централна Африка и др. Бюрата за експертни становища ще могат да подпомагат предприятията при подготовка на документите им за заеми.

(3) Улесняване на достъпа до информация за потенциалните кредитори с оглед на намаляване на равнището на банков риск, което понастоящем съществува. Пример: създаване на общи бази данни за рискови клиенти.

(4) Проучване на възможността за разширяване на условията за ипотекиране за насърчаване на получаването на заеми, като се отчита размерът на неформалния сектор в икономиката.

(5) Подобряване на капацитета за анализ на риска в институциите, които могат да предоставят заеми. Дейност по модернизиране и обучение на персонала на кредитните институции.


Ключови области Примерни видове дейности
   
4 -Задълбочаване на 4.1. Развитие на регионалния пазар (хармонизиране на
регионалната интеграция данъчните и митническите инструменти, укрепване на капацитета
  на данъчните и митническите админи-
  страции, определяне на мерки за гранична сигурност)
  4.2. Създаване на правила за общността (конкуренция,
  конкурентоспособност, интелектуална собственост, борба с
  незаконната търговия, интелектуално пират-
  ство, обществени поръчки,услуги,инвестиции)
  4.3.
  Укрепване на капацитета на данъчните и митническите администрации
  4.4.
  Подкрепа за регионалната програма за стандартизация и сертифициране
  4.5. Подкрепа на регионалните икономически общности
  (рационализиране и хармонизиране на програмите)
  4.6. Подкрепа за свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора
  4.7. Подкрепа за съществуващите и бъдещите регионални политики
  а. Приоритет на регионалното измерение в СИП в полза на
  регионалната интеграция
  б. Подкрепа за създаването на обща търговска политика
  в. Намаляване на нетарифните пречки на равнището на
  региона - примери: създаване на регионални санитарни норми (за
  нуждите на планирането по точка 3)
  г. Интеграция на Демократична република Конго и Сао Томе и
  Принсипи в
  схемата за търговска интеграция на региона (90 млн.потребители...)
  д. Даване на тласък на вътрешните реформи: свободно
  обращение/двойно данъчно облагане; транзит; правила за произход;
  спазване на регионалните търговски разпоредби
  - Пример:митническаподкрепа за компютризацията и взаимнотосвързване
  - Пример: програма за стандарти и качество за
  региона, включително подходящитезвена(лабораториизаконтролидр.)
  -
  Пример:подкрепанаадминистрациитезатарифнохармонизиранеЦентрал-
  ноафриканска икономическа и валутна общност/Демократична
  република Конго/СаоТомеиПринсипи
  -
  Пример:укрепваненакапацитетанаданъчнитеимитническитеадминистра-
  ции
  - Пример:подкрепанарегионалнитеикономическиобщности
  -
  Пример:подкрепазаопределянетоисъздаванетонаподходящмеханизъмза
  предотвратяваненадвойнотоданъчнооблагане
  4.8. ДанъчнаосноваиРегионаленфинансовинструмент
  а. ОбмисляненасъздаванетонаРегионален финансовинструмент.
  Кохезионен
  фондзаподпомаганенапубличнитефинансиикатосредствозаразвитиена
  зонитевнай-неблагоприятноположение
  б. Подкрепа за данъчните реформи (преструктуриране на
  данъчната основа, хармонизиране на вътрешните данъци и др.) и
  укрепване на капацитета на данъчнитеадминистрации
  в. Продължаване на предприетите дейности в областта на
  статистиката, по-
  специалноврамкитенаПрограматазаподкрепанарегионалнатаинтеграцияв
  ЦентралнаАфрика
   
5 -Подобряване на 5.1.
стопанския Подкрепазаподобряванетонасъдебнатаиправнатасигурностпоотношениена
климатиподкрепазапредприя- частнитеинвестиции
тията 5.2.
  Подкрепазаподобряванетонаобщностнатахартазаинвестициитеисекторните
  кодове
  5.3. Подкрепа за създаването на структурите на гаранционни
  фондове и фондове за рисковкапитал
  5.4. Институционалнаподкрепанапосредническитеструктуриврегиона
  Подкрепанапосредническитеструктуриврегиона
  - Пример:подкрепанатърговскитекамари
  - Пример: подкрепа на професионалните организации и
  организациите на работодатели
  - Пример:подкрепанаагенциитезанасърчаваненаизноса-АНИЗ
  - Пример:подкрепанаагенциитезанасърчаваненаинвестициите-АНИ
  - Пример: подкрепа за структуриране на диалога между
  регионалния частен секториевропейскиячастенсектор
  - Пример: подкрепа на регионалните икономически общности в
  Централна
  АфрикавсвързанитесъсСИПобласти
Ключовиобласти Примерни видове дейности
   
  5.5. Подобряваненастопанскияклимат
  - Подкрепазасъществуващитеибъдещитерегионалниполитики
  - Политиканаконкуренция
  - Право на Организацията за хармонизирането на търговското право в
  Африка
  - Правонаустановяваненапредприятията
  - Трудовистандарти
  - Общественипоръчки
   
  - Интелектуална собственост(борба снезаконнататърговия,интелектуално
  пиратство,географскиозначенияидр.)
  - Споследователнаподкрепананационалнитеирегионалнитеадминистрации
  заподпомаганенаизпълнениетонарегионалнитеинационалнитереформи
   
  - Примерзаинтелектуалнасобственост:подкрепазарегионалнатапрограма
  застандартизация,патентованеисертифициране
  - Пример: подкрепа за подобряването на общностната харта за инвести-
  циитеисекторнитекодове
  - Проучваненамеханизмитезаподобряваненаправнатаисъдебнатасигурност
  зачастнитеинвестиции,по-специалночрез гаранционни системи,които могат
  да допринесат за насърчаване на инвестициите (най-добри практики,
  настоящипрактики в Централна Африка, препоръкиидр.)изатрансферна
  технологии
  - Също такаизглежда целесъобразно дасе създадат благоприятни условияза
  обмена на най-добрите практики на регионално равнище във връзка с
  данъчните въпроси по отношение на предприятията. За да се насърчи
  дискусията, ще бъде извършен първи сравнителен анализ на подходите на
  националноравнищевтазиобласт
6 -Улесняване Подкрепананеобходиматаинституционалнасистемакактопоотношениенавъпроситеот
на създаването направлението"търговия",такаиотнаправлението"развитие",задасеосигуриефективно
на прилаганенаспоразумението ипотози начиннаправнатанадеждностнаСИПинапроцеса
институциинаСИП нарегионалниреформиотгледнаточкананационалния, регионалнияимеждународния
  частенсектор


В. Финансиране на партньорството

По отношение на финансирането на СИП и по примера на останалите региони Централна Африка счита, че мерките за укрепване на капацитета и другите форми на подкрепа, изисквани не само от вземането под внимание на разходите по адаптиране, но и от другите компенсаторни мерки, трябва да бъдат финансирани със специални средства, различни от фондовете, обичайно отпускани чрез традиционното сътрудничество АКТБ-ЕС в рамките на националните и регионалните индикативни програми. Регионалният фонд СИП е замислен като средство за координиране както на отделните форми на подкрепа на ЕС (ЕО и държавите-членки), така и на останалите донори и поради това финансирането на инфраструктурите от регионално значение или на взаимното свързване ще се осъществява чрез Регионалния фонд СИП (РФСИП).

Финансовата рамка, предлагана от страната по споразумението ЕО, съдържа следните елементи:

i) увеличение на регионалните индикативни програми 9/10 ЕФР, разделение национални и регионални индикативни програми, 10-ти ЕФР края на 2013 г., но Котону до края на 2020 г. (след като Демократична република Конго бъде отнесена към региона на Централна Африка);

ii) връзка с партньорството за инфраструктурата (фонд всички АКТБ);

iii) изводи на заседанието на Съвета "Общи въпроси и външни отношения" от октомври 2006 г. по отношение на помощта за търговията;

iv) правни ангажименти в рамките на СИП;

v) незадължителни национални вноски на държавите от региона;

vi) подкрепа за другите партньорства за развитието.

Формите на подкрепа за основните инфраструктури, както и за други области, които не са пряко свързани с прилагането на СИП, се подготвят и поемат чрез подходящи инструменти, по-специално чрез инструментите по Споразумението от Котону.

Европейската комисия внася уточнението, че приоритетните области за използването на фондовете й в рамките на РФСИП ще бъдат, както следва:

i) подкрепа за конкурентоспособността или отрасловото многообразие на производствените сектори, попадащи в приложното поле на СИП, както в първичните и вторичните сектори, така и в третия сектор (примери: укрепване на позициите на звената по направление "качество" в подкрепа на износа; бюра за експертни становища за предприятията; развитие на центровете за развитие на предприятията; дейности за подобряване на достъпа до кредитиране за предприятията от региона, и по-специално МСП; открояване и популяризиране на продуктите и услугите на региона (аграрна промишленост, туризъм, минно дело, услуги за предприятията);

ii) принос за поемането на нетния фискален ефект от СИП при пълно взаимно допълване с данъчните реформи;

iii) подкрепа за прилагането на правилата, предвидени в СИП (примери: подкрепа на институциите на СИП; подкрепа за регионалните политики в областите, попадащи в приложното поле на СИП, и другите дейности, които могат да допринесат за подобряване на стопанския климат; подкрепа на данъчните и митническите администрации и други дейности, които могат да допринесат за създаването на регионален пазар в Централна Африка).


Г. График

Изработване на график за изпълнение на дейностите, които са приети в рамките на укрепване на капацитета и модернизация на икономиките на Централна Африка.

Приложение

Заключително съвместно комюнике от срещата на министрите на 6 февруари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мита върху продукти с произход от страната по споразумението Централна Африка

1. При спазване на параграфи 2, 4, 5, 6 и 7 митата по вноса на страната по споразумението ЕО (наричани по-долу "митата на ЕО") се премахват напълно за всички продукти с произход от страната по споразумението Централна Африка от глави 1-97 на Хармонизираната система, с изключение на глава 93, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. За всички продукти от глава 93 страната по споразумението ЕО продължава да прилага митото при третиране на най-облагодетелстваната нация (наричано по-долу "НОН мито").

2. Митата на ЕО върху продуктите от тарифна позиция 1006 с произход от страната по споразумението Централна Африка се премахват от 1 януари 2010 г., с изключение на митата на ЕО върху продуктите от подпозиция 1006 10 10, които се премахват от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3. Страните постигат съгласие за това разпоредбите от Протокол 3 относно захарта от АКТБ към Споразумението от Котону (наричан по-долу "Протоколът за захарта") да останат приложими до 30 септември 2009 г. След тази дата страната по споразумението ЕО и съответната държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, се споразумяват Протоколът за захарта да не бъде повече в сила за отношенията помежду им. За целите на член 4, параграф 1 от Протокола за захарта периодът на доставка 2008-2009 ще обхваща времето от 1 юли 2008 г. до

30 септември 2009 г. Решението за гарантираната цена за периода от 1 юли 2008 г. до 30 септември 2009 г. ще бъде взето след провеждането на преговорите, предвидени в член 5, параграф 4 от Протокола за захарта.

4. Митата на ЕО върху продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от страната по споразумението Централна Африка се премахват от 1 октомври 2009 г. До момента на пълното премахване на митата на ЕО и освен предоставянето на тарифни квоти с нулева митническа ставка, определени в Протокола за захарта, тарифна квота с нулева митническа ставка от 0 тона, изразени в еквивалент на бяла захар, ще бъде открита за пазарната година7 2008 -2009 за продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от страната по споразумението Централна Африка.

5. а) През периода от 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2015 г. страната по споразумението ЕО може да наложи НОН мито върху продуктите с произход от страната по споразумението Централна Африка, които спадат към тарифна позиция 1701 и са внесени над следните прагове, изразени в еквивалент на бяла захар, като се счита, че количествата над тези прагове нарушават равновесието на пазара на захарта на страната по споразумението ЕО:

i) 3,5 милиона тона в рамките на една пазарна година за продуктите с произход от държавите-членки на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите от АКТБ), подписали Споразумението от Котону, и

ii) 1,38 милиона тона за пазарната година 2009-2010 за продуктите с произход от която и да е държава АКТБ, която не е призната от Организацията на обединените нации като спадаща към най-слабо развитите държави. Количеството от 1,38 милиона тона ще бъде увеличено до 1,45 милиона тона през пазарната година 2010-2011 и до 1,6 милиона тона в следващите пазарни години.

б) За вноса на продукти от тарифна позиция 1701 с произход от която и да е държава от Централна Африка, подписала настоящото споразумение, която е призната от Организацията на обединените нации като спадаща към най-слабо развитите държави, не се прилагат разпоредбите на буква а). Същевременно за този внос продължават да се прилагат разпоредбите на член 318.

в) Налагането на НОН мито се прекратява в края на пазарната година, през която е било въведено.

г) Всяка мярка, предприета в съответствие с настоящия параграф, се съобщава незабавно на Комитета по СИП и ще подлежи на периодични консултации в рамките на този орган.

6. От 1 октомври 2015 г. и за целите на прилагането на разпоредбите на член 31, може да бъде считано, че е налице нарушаване на равновесието на пазара на продуктите от тарифна позиция 1701, когато в продължение на два последователни месеца средната общностна цена на бялата захар е под 80 % от средната общностна цена на бялата захар, установена през предходната пазарна година.

7. От 1 януари 2008 г. до 30 септември 2015 г. за продуктите от тарифни позиции 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 и 2106 90 98 се прилага специален механизъм за надзор, така че да се гарантира, че няма заобикаляне на разпоредбите на параграфи 4 и 5. Ако в продължение на дванайсет последователни месеца обемът на вноса на един или повече от тези продукти с произход от страната по споразумението Централна Африка бележи общо увеличение от повече от 20 % спрямо средната стойност на годишния внос от предходните три периода от дванайсет месеца, страната по споразумението ЕО анализира структурата на обмена, икономическата обосновка и съдържанието на захар в този внос и при заключение, че вносът се използва за заобикаляне на разпоредбите на параграфи 4 и 5, тя има правото да спре предоставянето на преференциалното третиране и да въведе специфични мита НОН по отношение на вноса в съответствие с общата митническа тарифа на Европейската общност за продуктите от тарифни позиции 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 и 2106 90 98 с произход от страната по споразумението Централна Африка. Параграф 5, букви б), в) и г) се прилага mutatis mutandis към действията, предвидени в настоящия параграф.

8. От 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2012 г. и по отношение на продуктите от тарифна позиция 1701 не се предоставят никакви лицензи за внос, освен ако вносителят не поеме задължението да закупи тези продукти на цена, която не е под 90 % от референтната цена, определена от страната по споразумението ЕО за съответната пазарна година.

9. Параграф 1 не се прилага за продуктите от тарифна позиция 0803 00 19 с произход от страната по споразумението Централна Африка, които са допуснати за свободно обращение в най-отдалечените региони на страната по споразумението ЕО. Параграфи 1, 3 и 4 не се прилагат за продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от страната по споразумението Централна Африка, които са допуснати за свободно обращение във френските отвъдморски департаменти. Тези разпоредби ще бъдат приложими за период от 10 години. Той ще бъде удължен за нов срок от

10 години, освен ако страните не се договорят за друго.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ


    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
010110 CHEVAUXETNES,REPRODUCTEURSDERACEPURE 30% 1
       
010190 CHEVAUX,NES,MULETSETBARDOTS,VIVANTS(L'EXCL.DES 30% 3
  ANIMAUXREPRODUCTEURSDERACEPURE)    
       
010210 BOVINSREPRODUCTEURSDERACEPURE 5% 1
       
010290 BOVINSVIVANTS(L'EXCL.DESANIMAUXREPRODUCTEURSDE 30% 3
  RACEPURE)    
       
010310 PORCINSREPRODUCTEURSDERACEPURE 5% 1
       
010391 PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS 50 KG ( 30% 3
  L'EXCL. DES ANIMAUXREPRODUCTEURSDERACEPURE)    
       
010392 PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS = 50 KG ( 30% 3
  L'EXCL. DES ANIMAUXREPRODUCTEURSDERACEPURE)    
       
010410 OVINS,VIVANTS 30% 3
       
010420 CAPRINS,VIVANTS 30% 3
       
010511 COQSETPOULES[DESESPCESDOMESTIQUES],VIVANTS,D'UN 5% 1
  POIDS=185G    
       
010512 DINDES ET DINDONS [DES ESPCES DOMESTIQUES], 5% 1
  VIVANTS, D'UNPOIDS=185G    
       
010519 CANARDS, OIES ET PINTADES [DES ESPCES 5% 1
  DOMESTIQUES], VIVANTS,D'UNPOIDS185GMAIS=185G    
       
010592 COQSETPOULES[DESESPCESDOMESTIQUES],VIVANTS,D'UN 30% 3
  POIDS185GMAIS=2KG    
       
010593 COQSETPOULES[DESESPCESDOMESTIQUES],VIVANTS,D'UN 30% 3
  POIDS2KG    
       
010599 CANARDS,OIES,DINDONS,DINDESETPINTADES[DESESPCES 30% 3
  DOMESTIQUES],VIVANTS,D'UNPOIDS185G    
       
010611 PRIMATES,VIVANTS 30% 1
       
010612 BALEINES,DAUPHINSETMARSOUINS[MAMMIFRESDEL'ORDRE 30% 1
  DES CTACS] AINSI QUE LAMANTINS ET DUGONGS    
  [MAMMI- FRESDEL'ORDREDESSIRNIENS],VIVANTS    
       
010619 MAMMIFRES,VIVANTS(L'EXCL.DESPRIMATES,DESBALEINES, 30% 1
  DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFRES DE    
  L'ORDRE DES CTACS], DES LAMANTINS ET    
  DUGONGS [MAMMIFRES DE    
  L'ORDREDESSIRNIENS]AINSIQUEDESANIMAUXDESESPCES    
  CHEVALINE, ASINE, MULASSIRE, BOVINE, PORCINE,    
  OVINE OU CAPRINE)    
       
010620 REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS, 30% 1
  CAMANS, IGUANES,GAVIALSETLZARDS],VIVANTS    
       
010631 OISEAUXDEPROIE,VIVANTS 30% 3
       
010632 PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, 30% 3
  ARAS ET CACATOS],VIVANTS    
       
010639 OISEAUX, VIVANTS ( L'EXCL. DES OISEAUX DE 30% 3
  PROIE ET DES PSITTACIFORMES [Y.C. LES    
  PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOS])    
    Tarifs maximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
010690   30% 3
  ANIMAUX, VIVANTS ( L'EXCL. DES MAMMIFRES,    
  REPTILES,    
  OISEAUX,DESPOISSONS,CRUSTACS,MOLLUSQUESETAUTRES    
  INVERTBRS AQUATIQUES AINSI QUE DES    
  CULTURES DE    
  MICRO-ORGANISMESETDESPRODUITSSIMIL.)    
020110   20% 5
  CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS,    
  FRACHES OU RFRIGRES    
       
020120 MORCEAUXNON-DSOSSS,DEBOVINS,FRAISOURFRIGRS 20% 5
  (L'EXCL.DESCARCASSESETDESDEMI-CARCASSES)    
020130 VIANDESDSOSSESDEBOVINS,FRACHESOURFRIGRES 20% 5
020210 CARCASSESOUDEMI-CARCASSES,DEBOVINS,CONGELES 20% 5
020220   20% 5
  MORCEAUX NON-DSOSSS, DE BOVINS, CONGELS (    
  L'EXCL. DESCARCASSESETDESDEMI-CARCASSES)    
020230 VIANDESDSOSSESDEBOVINS,CONGELES 20% 5
020311   20% 5
  CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS,    
  FRACHES OU RFRIGRES    
020312   20% 5
  JAMBONS, PAULES ET LEURS MORCEAUX,    
  NON-DSOSSS, DE PORCINS,FRAISOURFRIGRS    
020319   20% 5
  VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPCE PORCINE,    
  FRACHES OU RFRIGRES ( L'EXCL. DES CARCASSES    
  ET DEMI-CARCASSES    
  AINSIQUEDESJAMBONS,PAULESETLEURSMORCEAUX,NON-    
  DSOSSS)    
020321 CARCASSESOUDEMI-CARCASSES,DEPORCINS,CONGELES 20% 5
020322   20% 5
  JAMBONS, PAULES ET LEURS MORCEAUX,    
  NON-DSOSSS, DE PORCINS,CONGELS    
020329   20% 5
  VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPCE PORCINE,    
  CONGELES ( L'EXCL. DES CARCASSES OU    
  DEMI-CARCASSES ET DES    
  JAMBONS,PAULESETLEURSMORCEAUX,NON-DSOSSS)    
020410   20% 5
  CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX,    
  FRACHES OU RFRIGRES    
020421   20% 5
  CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS,    
  FRACHES OU RFRIGRES ( L'EXCL. DES CARCASSES    
  OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX)    
020422   20% 5
  MORCEAUX NON-DSOSSS, D'OVINS, FRAIS OU RFRIGRS    
  (L'EXCL.DESCARCASSESOUDEMI-CARCASSES)    
020423 VIANDESDSOSSES,D'OVINS,FRACHESOURFRIGRES 20% 5
020430 CARCASSESOUDEMI-CARCASSES,D'AGNEAUX,CONGELES 20% 5
020441   20% 5
  CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS (    
  L'EXCL. DES    
  CARCASSESOUDEMI-CARCASSESD'AGNEAUX),CONGELES    
020442   20% 5
  MORCEAUXNON-DSOSSS,D'OVINS,CONGELS(L'EXCL.DES    
  CARCASSESOUDEMI-CARCASSES)    
020443 VIANDESDSOSSES,D'OVINS,CONGELES 20% 5
020450   20% 5
  VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPCE CAPRINE,    
  FRACHES, RFRIGRESOUCONGELES    
020500   20% 5
  VIANDES DES ANIMAUX DES ESPCES CHEVALINE,    
  ASINE OU MULASSIRE,FRACHES,RFRIGRESOUCONGELES    
020610 ABATSCOMESTIBLESDEBOVINS,FRAISOURFRIGRS 20% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
020621 LANGUESDEBOVINS,COMESTIBLES,CONGELES 20% 5
       
020622 FOIESDEBOVINS,COMESTIBLES,CONGELS 20% 5
       
020629 ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELS ( 20% 5
  L'EXCL. DES LANGUESETDESFOIES)    
       
020630 ABATSCOMESTIBLESDEPORCINS,FRAISOURFRIGRS 20% 5
       
020641 FOIESDEPORCINS,COMESTIBLES,CONGELS 20% 5
       
020649 ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, CONGELS ( 20% 5
  L'EXCL. DES FOIES)    
       
020680 ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES 20% 5
  ESPCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE    
  OU MULASSIRE, FRAIS OU RFRIGRS    
       
020690 ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES 20% 5
  ESPCES OVINE,    
  CAPRINE,CHEVALINE,ASINEOUMULASSIRE,CONGELS    
       
020711 COQSETPOULES[DESESPCESDOMESTIQUES],NON-DCOUPS 20% 5
  ENMORCEAUX,FRAISOURFRIGRS    
       
020712 COQSETPOULES[DESESPCESDOMESTIQUES],NON-DCOUPS 20% 5
  ENMORCEAUX,CONGELS    
       
020713 MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET 20% 5
  DE POULES    
  [DESESPCESDOMESTIQUES],FRAISOURFRIGRS    
       
020714 MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET 20% 5
  DE POULES    
  [DESESPCESDOMESTIQUES],CONGELS    
       
020724 DINDES ET DINDONS [DES ESPCES 20% 5
  DOMESTIQUES], NON-    
  DCOUPESENMORCEAUX,FRAISOURFRIGRS    
       
020725 DINDES ET DINDONS [DES ESPCES 20% 5
  DOMESTIQUES], NON- DCOUPSENMORCEAUX,CONGELS    
       
020726 MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET 20% 5
  DINDONS    
  [DESESPCESDOMESTIQUES],FRAISOURFRIGRS    
       
020727 MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET 20% 5
  DINDONS    
  [DESESPCESDOMESTIQUES],CONGELS    
       
020732 CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPCES 20% 5
  DOMESTIQUES],    
  NON-DCOUPSENMORCEAUX,FRAISOURFRIGRS    
       
020733 CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPCES 20% 5
  DOMESTIQUES], NON-DCOUPSENMORCEAUX,CONGELS    
       
020734 FOIES GRAS DE CANARDS OU D'OIES [DES ESPCES 20% 3
  DOMESTI- QUES],COMESTIBLES,FRAISOURFRIGRS    
       
020735 MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, 20% 5
  D'OIES OU    
  DEPINTADES[DESESPCESDOMESTIQUES],FRAISOURFRIG-    
  RS(L'EXCL.DESFOIESGRAS)    
       
020736 MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, 20% 5
  D'OIES OU    
  DEPINTADES[DESESPCESDOMESTIQUES],CONGELS(L'EXCL.    
  DESFOIESGRAS)    
       
020810 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU 20% 5
  DE LIVRES, FRAIS,RFRIGRSOUCONGELS    
       
020820 CUISSESDEGRENOUILLES,FRACHES,RFRIGRESOUCONGE- 20% 3
  LES    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
020830 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, 20% 3
  FRAIS, RFRI- GRSOUCONGELS    
       
020840 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE BALEINES, 20% 3
  DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFRES DE    
  L'ORDRE DES CTACS], DE LAMANTINS ET    
  DUGONGS [MAMMIFRES DE L'ORDRE DES    
  SIRNIENS],FRAIS,RFRIGRSOUCONGELS    
       
020850 VIANDESETABATSCOMESTIBLESDEREPTILES[P.EX.SERPENTS, 20% 3
  TORTUES,CROCODILES],FRAIS,RFRIGRSOUCONGELS    
       
020890 VIANDESETABATSCOMESTIBLESDEPIGEONS,DEPHOQUES,DE 20% 3
  GIBIER, DE RENNES ET D'AUTRES ESPCES ANIMALES,    
  FRAIS, RFRIGRS OU CONGELS ( L'EXCL. DES VIANDES    
  ET ABATS D'ANIMAUX DES ESPCES BOVINE,    
  PORCINE, OVINE, CAPRINE,    
  CHEVALINE,ASINEOUMULASSIRE,DESVIANDESETABATSDE    
  COQ,DEPOULE,DECANARD,D'OIE,DEDINDON,DEDINDEET DE    
  PINTADE [DES ESPCES DOMESTIQUES], DE LAPIN ET    
  DE LIVRE, VIANDES DE PRIMATE, DE BALEINE, DE    
  DAUPHIN ET MARSOUIN [MAMMIFRES DE L'ORDRE    
  DES CTACS], DE LAMANTIN ET DUGONG    
  [MAMMIFRES DE L'ORDRE DES SIRNIENS],DEREPTILE    
  AINSIQUEDESCUISSESDEGRENOUILLE)    
       
020900 LARDSANSPARTIESMAIGRES,GRAISSEDEPORCETGRAISSEDE 20% 5
  VOLAILLES NON-FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES,    
  FRAIS, RFRIGRS, CONGELS, SALS OU EN SAUMURE,    
  SCHS OU FUMS    
       
021011 JAMBONS, PAULES ET LEURS MORCEAUX, 20% 5
  NON-DSOSSS, DE    
  PORCINS,SALSOUENSAUMURE,SCHSOUFUMS    
       
021012 POITRINES [ENTRELARDS] ET MORCEAUX DE 20% 5
  POITRINES, DE    
  PORCINS,SALSOUENSAUMURE,SCHSOUFUMS    
       
021019 VIANDES DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE, 20% 5
  SCHES OU FUMES ( L'EXCL. DES JAMBONS, PAULES    
  ET LEURS MOR-    
  CEAUX,NON-DSOSSS,AINSIQUEDESPOITRINES[ENTRELAR-    
  DS]ETLEURSMORCEAUX)    
       
021020 VIANDES DE BOVINS, SALES OU EN SAUMURE, 20% 5
  SCHES OU FUMES    
       
021091 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALS OU EN 20% 3
  SAUMURE, SCHS OU FUMS; FARINES ET POUDRES,    
  COMESTIBLES, DE VIANDESOUD'ABATS,DEPRIMATES    
       
021092 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALS OU EN 20% 3
  SAUMURE, SCHS OU FUMS; FARINES ET POUDRES,    
  COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE    
  BALEINES, DE DAUPHINS ET DE MARSOUINS    
  [MAMMIFRES DE L'ORDRE DES CTACS] AINSI QUE    
  VIANDES DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFRES    
  DE L'ORDREDESSIRNIENS]    
       
021093 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALS OU EN 20% 3
  SAUMURE, SCHS OU FUMS; FARINES ET POUDRES,    
  COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE REPTILES    
  [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS]    
       
021099 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALS OU EN 20% 5
  SAUMURE, SCHS OU FUMS, ET FARINES ET POUDRES    
  COMESTIBLES DE VIANDES ET D'ABATS ( L'EXCL.    
  DES VIANDES DES ESPCES PORCINE ET BOVINE    
  AINSI QUE DES VIANDES ET ABATS    
  COMESTIBLES DE PRIMATES, DE BALEINES, DE    
  DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFRES DE    
  L'ORDRE DES CTACS], DE LAMANTINS ET    
  DUGONGS [MAMMIFRES DE L'ORDRE DES    
  SIRNIENS]ETDEREPTILES)    
       
030110 POISSONSD'ORNEMENT,VIVANTS 30% 3
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
030191 TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, 30% 3
  ONCO- RHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS    
  AGUABONITA, ONCO-    
  RHYNCHUS    
  GILAE,    
  ONCORHYNCHUS    
  APACHE ET    
  ONCORHYNCHUSCHRYSOGASTER],VIVANTES    
       
030192 ANGUILLES"ANGUILLASPP.",VIVANTES 30% 3
       
030193 CARPES,VIVANTES 30% 3
       
030199 POISSONS,VIVANTS(L'EXCL.DESPOISSONSD'ORNEMENT,DES 30% 3
  TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS,    
  ONCO- RHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS    
  AGUABONITA, ONCO-    
  RHYNCHUS GILAE,    
  ONCORHYNCHUS APACHE ET    
  ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER],    
  DES ANGUILLES    
  [ANGUILLASPP.]ETDESCARPES)    
       
030211 TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, 20% 3
  ONCO- RHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS    
  AGUABONITA, ONCO-    
  RHYNCHUS    
  GILAE,    
  ONCORHYNCHUS    
  APACHE ET    
  ONCORHYNCHUSCHRYSOGASTER],FRACHESOURFRIGRES    
       
030212 SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS 20% 5
  NERKA, ONCO-    
  RHYNCHUSGORBUSCHA,ONCORHYNCHUSKETA,ONCORHYN-    
  CHUS    
  TSCHAWYTSCHA,    
  ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS    
  MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS],    
  SAUMONSDEL'ATLANTIQUE[SALMOSALAR]ETSAUMONSDU    
  DANUBE[HUCHOHUCHO],FRAISOURFRIGRS    
       
030219 SALMONIDS,FRAISOURFRIGRS(L'EXCL.DESTRUITESET DES 20% 5
  SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE    
  ET DU DANUBE)    
       
030221 FLTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, 20% 5
  HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS    
  STENOLEPIS], FRAIS OU RFRI- GRS    
       
030222 PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], 20% 5
  FRAIS OU RFRIGRS    
       
030223 SOLES[SOLEASPP.],FRACHESOURFRIGRES 20% 5
       
030229 POISSONS PLATS [PLEURONECTIDS, BOTHIDS, 20% 5
  CYNOGLOSSI- DS, SOLIDS, SCOPHTHALMIDS ET    
  CITHARIDS], FRAIS OU RFRIGRS(L'EXCL.    
  DESFLTANS,DESPLIES OUCARRELETS ETDESSOLES)    
       
030231 THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], 20% 5
  FRAIS OURFRIGRS    
       
030232 THONS NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS 20% 5
  ALBACARES], FRAIS OURFRIGRS    
       
030233 LISTAOS OU BONITES VENTRE RAY [EUTHYNNUS 20% 5
  -KATSU- WONUS-PELAMIS],FRAISOURFRIGRS    
       
030234 THONSOBSES[THUNNUSOBESUS],FRAISOURFRIGRS 20% 5
       
030235 THONSROUGES[THUNNUSTHYNNUS],FRAISOURFRIGRS 20% 5
       
030236 THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], 20% 5
  FRAIS OU RFRIGRS    
       
030239 THONSDUGENRE"THUNNUS",FRAISOURFRIGRS(L'EXCL. DES 20% 5
  THONS DES ESPCES "THUNNUS ALALUNGA,    
  THUNNUS    
  ALBACARES,THUNNUSOBESUS,THUNNUSTHYNNUSETTHUN-    
  NUSMACCOYII")    
       
030240 HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], 20% 5
  FRAIS OU RFRIGRS    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
030250 MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 20% 5
  MACRO- CEPHALUS],FRACHESOURFRIGRES    
       
030261 SARDINES[SARDINAPILCHARDUS,SARDINOPSSPP.],SARDINEL- 20% 5
  LES "SARDINELLA SPP.", SPRATS OU    
  ESPROTS "SPRATTUS SPRATTUS",FRAISOURFRIGRS    
       
030262 EGLEFINS[MELANOGRAMMUSAEGLEFINUS],FRAISOURFRIG- RS 20% 5
       
030263 LIEUSNOIRS[POLLACHIUSVIRENS],FRAISOURFRIGRS 20% 5
       
030264 MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 20% 5
  AUSTRALASI- CUS,SCOMBERJAPONICUS],FRAISOURFRIGRS    
       
030265 SQUALES,FRAISOURFRIGRS 20% 5
       
030266 ANGUILLES[ANGUILLASPP.],FRACHESOURFRIGRES 20% 5
       
030269 POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, 20% 5
  FRAIS OU    
  RFRIGRS(L'EXCL.DESSALMONIDS,DESPOISSONSPLATS, DES    
  THONS, DES LISTAOS OU BONITES VENTRE RAY,    
  DES    
  HARENGS,DESMORUES,DESSARDINES,DESSARDINELLES,DES    
  SPRATS OU ESPROTS, DES GLEFINS, DES LIEUS    
  NOIRS, DES MAQUEREAUX,DESSQUALESETDESANGUILLES)    
       
030270 FOIES,OEUFSETLAITANCES,COMESTIBLES,FRAISOURFRIG- RS 20% 3
       
030311 SAUMONSROUGES[ONCORHYNCHUSNERKA],CONGELS 20% 5
       
030319 SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS 20% 5
  GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA,    
  ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS    
  KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET    
  ONCORHYNCHUS RHODURUS], CONGELS ( L'EXCL.    
  DES SAUMONSROUGES[ONCORHYNCHUSNERKA])    
       
030321 TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, 20% 5
  ONCO- RHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS    
  AGUABONITA, ONCO-    
  RHYNCHUS    
  GILAE,    
  ONCORHYNCHUS    
  APACHE ET    
  ONCORHYNCHUSCHRYSOGASTER],CONGELES    
       
030322 SAUMONSDEL'ATLANTIQUE[SALMOSALAR]ETSAUMONSDU 30% 5
  DANUBE[HUCHOHUCHO],CONGELS    
       
030329 SALMONIDS, CONGELS ( L'EXCL. DES SAUMONS DU 20% 5
  PACI- FIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU    
  DANUBE AINSI QUE DES TRUITES)    
       
030331 FLTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, 20% 5
  HIPPOGLOSSUS    
  HIPPOGLOSSUS,HIPPOGLOSSUSSTENOLEPIS],CONGELS    
       
030332 PLIESOUCARRELETS[PLEURONECTESPLATESSA],CONGELS 20% 5
       
030333 SOLES[SOLEASPP.],CONGELES 20% 5
       
030339 POISSONS PLATS [PLEURONECTIDS, BOTHIDS, 20% 5
  CYNOGLOSSI- DS, SOLIDS, SCOPHTHALMIDS ET    
  CITHARIDS], CONGELS (L'EXCL. DES FLTANS,DES PLIES    
  OUCARRELETSETDES SOLES)    
       
030341 THONSBLANCSOUGERMONS[THUNNUSALALUNGA],CONGE- LS 20% 5
       
030342 THONSNAGEOIRESJAUNES[THUNNUSALBACARES],CONGE- LS 20% 5
       
030343 LISTAOSOUBONITESVENTRERAY,CONGELS 20% 5
       
030344 THONSOBSES[THUNNUSOBESUS],CONGELS 20% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
030345 THONSROUGES[THUNNUSTHYNNUS],CONGELS 20% 5
       
030346 THONSROUGESDUSUD[THUNNUSMACCOYII],CONGELS 20% 5
       
030349 THONSDUGENRE"THUNNUS",CONGELS(L'EXCL.DESTHONS DES 20% 5
  ESPCES "THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES,    
  THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS    
  MAC- COYII")    
       
030350 HARENGS[CLUPEAHARENGUS,CLUPEAPALLASII],CONGELS 20% 5
       
030360 MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 20% 5
  MACRO- CEPHALUS],CONGELES    
       
030371 SARDINES[SARDINAPILCHARDUS,SARDINOPSSPP.],SARDINEL- 20% 3
  LES [SARDINELLA SPP.], SPRATS OU    
  ESPROTS [SPRATTUS SPRATTUS],CONGELS    
       
030372 EGLEFINS[MELANOGRAMMUSAEGLEFINUS],CONGELS 20% 5
       
030373 LIEUSNOIRS[POLLACHIUSVIRENS],CONGELS 20% 5
       
030374 MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 20% 3
  AUSTRALASI- CUS,SCOMBERJAPONICUS],CONGELS    
       
030375 SQUALES,CONGELS 20% 5
       
030376 ANGUILLES[ANGUILLASPP.],CONGELES 20% 5
       
030377 BARS [LOUPS] "DICENTRARCHUS LABRAX, 20% 5
  DICENTRARCHUS PUNCTATUS",CONGELS    
       
030378 MERLUS[MERLUCCIUSSPP.,UROPHYCISSPP.],CONGELS 20% 3
       
030379 POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, 20% 5
  CONGELS    
  (L'EXCL.DESSALMONIDS,DESPOISSONSPLATS,DESTHONS,    
  DESLISTAOSOUBONITESVENTRERAY,DESHARENGS,DES    
  MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES    
  SPRATS OU ESPROTS, DES GLEFINS, DES LIEUS    
  NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES    
  ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES    
  MERLUS)    
       
030380 FOIES,OEUFSETLAITANCES,COMESTIBLES,CONGELS 30% 3
       
030410 FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSONS 30% 5
  - MME HACHE-FRAISOURFRIGRS    
       
030420 FILETSDEPOISSONS,CONGELS 30% 5
       
030490 CHAIRDEPOISSONS(SAUFFILETS),MMEHACHE,CONGELE 30% 5
       
030510 FARINES, POUDRES ET AGGLOMRS SOUS FORME DE 20% 5
  PELLETS DEPOISSON,PROPRESL'ALIMENTATIONHUMAINE    
       
030520 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SCHS, 20% 5
  FUMS, SALSOUENSAUMURE    
       
030530 FILETS DE POISSONS, SCHS, SALS OU EN SAUMURE, 20% 5
  MAIS NON-FUMS    
       
030541 FILETSDESAUMONSDUPACIFIQUE[ONCORHYNCHUSSPP.],DE 20% 3
  SAUMONSDEL'ATLANTIQUE[SALMOSALAR]ETDESAUMONS    
  DUDANUBE[HUCHOHUCHO],FRAISOURFRIGRS    
       
030542 HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], 20% 5
  FUMS, Y.C. LESFILETS    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
030549 POISSONS FUMS, Y.C. LES FILETS ( L'EXCL. DES 20% 5
  HARENGS ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE    
  L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)    
       
030551 MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 20% 3
  MACRO- CEPHALUS], SCHES, MME SALES,    
  MAIS NON-FUMES (L'EXCL.DESFILETS)    
       
030559 POISSONS SCHS, MME SALS, MAIS NON-FUMS ( 20% 3
  L'EXCL. DESMORUESETDETOUSLESFILETSDEPOISSONS)    
       
030561 HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA 20% 5
  PALLASII], UNIQUE-    
  MENTSALSOUENSAUMURE(L'EXCL.DESFILETS)    
       
030562 MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 20% 5
  MACRO- CEPHALUS], UNIQUEMENT SALES OU EN    
  SAUMURE ( L'EXCL. DESFILETS)    
       
030563 ANCHOIS [ENGRAULIS SPP.], UNIQUEMENT SALS 20% 5
  OU EN SAUMURE(L'EXCL.DESFILETS)    
       
030569 POISSONS,UNIQUEMENTSALSOUENSAUMURE(L'EXCL.DES 20% 5
  HARENGS,DESMORUES,DESANCHOISAINSIQUEDETOUSLES    
  FILETSDEPOISSONS)    
       
030611 LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., 30% 5
  JASUS SPP]',    
  MMEDCORTIQUES,CONGELES,Y.C.LESLANGOUSTESNON-    
  DCORTIQUES PRALABLEMENT CUITES L'EAU OU LA    
  VAPEUR    
       
030612 HOMARDS [HOMARUS SPP.], MME DCORTIQUS, 30% 5
  CONGELS,    
  Y.C.LESHOMARDSNON-DCORTIQUSPRALABLEMENTCUITS    
  L'EAUOULAVAPEUR    
       
030613 CREVETTES, MME DCORTIQUES, CONGELES, Y.C. LES 30% 5
  CRE- VETTES NON-DCORTIQUES PRALABLEMENT CUITES    
  L'EAU OULAVAPEUR    
       
030614 CRABES,MMEDCORTIQUS,CONGELS,Y.C.LESCRABESNON- 30% 3
  DCORTIQUSPRALABLEMENTCUITSL'EAUOULAVAPEUR    
       
030619 CRUSTACS,COMESTIBLES,MMEDCORTIQUS,CONGELS,Y.C. LES 30% 5
  CRUSTACS NON-DCORTIQUS PRALABLEMENT CUITS    
  L'EAU OU LA VAPEUR ( L'EXCL. DES LANGOUSTES,    
  DES    
  HOMARDS,DESCREVETTESOUDESCRABES);FARINES,POUDRES    
  ET AGGLOMRS SOUS FORME DE PELLETS DE    
  CRUSTACS, PROPRESL'ALIMENTATIONHUMAINE,CONGELS    
       
030621 LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., 30% 3
  JASUS SPP.], MME DCORTIQUES, VIVANTES,    
  FRACHES, RFRIGRES,    
  SCHES,SALESOUENSAUMURE,Y.C.LESLANGOUSTESNON    
  DCORTIQUES PRALABLEMENT CUITES L'EAU OU LA    
  VAPEUR    
       
030622 HOMARDS [HOMARUS SPP.], MME DCORTIQUS, 30% 3
  VIVANTS, FRAIS, RFRIGRS, SCHS, SALS OU EN    
  SAUMURE, Y.C. LES    
  HOMARDSNON-DCORTIQUSPRALABLEMENTCUITSL'EAU    
  OULAVAPEUR    
       
030623 CREVETTES,MMEDCORTIQUES,VIVANTES,FRACHES,RFRI- 30% 5
  GRES,SCHES,SALESOUENSAUMURE,Y.C.LESCREVETTES    
  NON-DCORTIQUESPRALABLEMENTCUITESL'EAUOU LA VAPEUR    
       
030624 CRABES, MME DCORTIQUS, VIVANTS, FRAIS, 30% 3
  RFRIGRS, SCHS, SALS OU EN SAUMURE, Y.C.    
  LES CRABES NON-    
  DCORTIQUSPRALABLEMENTCUITSL'EAUOULAVAPEUR    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
030629 CRUSTACS, COMESTIBLES, MME DCORTIQUS, 30% 3
  VIVANTS, FRAIS, RFRIGRS, SCHS, SALS OU EN    
  SAUMURE, Y.C. LES CRUSTACS NON-DCORTIQUS    
  PRALABLEMENT CUITS L'EAU OU LA VAPEUR    
  ( L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES    
  HOMARDS,DESCREVETTESETDESCRABES);FARINES,POUDRES    
  ET AGGLOMRS SOUS FORME DE PELLETS DE    
  CRUSTACS, PROPRESL'ALIMENTATIONHUMAINE(L'EXCL.    
  DESPRODUITS CONGELS)    
       
030710 HUTRES, VIVANTES, FRACHES, RFRIGRES, 30% 3
  CONGELES, SCHES,SALESOUENSAUMURE    
       
030721 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PTONCLES 30% 3
  OU VAN- NEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES    
  DES GENRES "PECTEN",    
  "CHLAMYS" OU "PLACOPECTEN", MME SPARS    
  DE LEUR COQUILLE,VIVANTS,FRAISOURFRIGRS    
       
030729 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PTONCLES 30% 3
  OU VAN- NEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES    
  DES GENRES "PECTEN",    
  "CHLAMYS" OU "PLACOPECTEN", MME SPARS    
  DE LEUR COQUILLE,CONGELS,SCHS,SALSOUENSAUMURE    
       
030731 MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MME SPARES 30% 3
  DE LEUR COQUILLE,VIVANTES,FRACHESOURFRIGRES    
       
030739 MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MME SPARES 30% 3
  DE LEUR    
  COQUILLE,CONGELES,SCHES,SALESOUENSAUMURE    
       
030741 SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], 30% 3
  SPIOLES    
  [SEPIOLASPP.],CALMARSETENCORNETS[OMMASTREPHESSPP.,    
  LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.],    
  MME    
  SPARSDELEURCOQUILLE,VIVANTS,FRAISOURFRIGRS    
       
030749 SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], 30% 3
  SPIOLES    
  [SEPIOLASPP.],CALMARSETENCORNETS[OMMASTREPHESSPP.,    
  LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.],    
  MME    
  SPARSDELEURCOQUILLE,CONGELS,SCHS,SALSOUEN    
  SAUMURE    
       
030751 POULPESOUPIEUVRES[OCTOPUSSPP.],MMESPARSDELEUR 30% 3
  COQUILLE,VIVANTS,FRAISOURFRIGRS    
       
030759 POULPESOUPIEUVRES[OCTOPUSSPP.],MMESPARSDELEUR 30% 3
  COQUILLE,CONGELS,SCHS,SALSOUENSAUMURE    
       
030760 ESCARGOTS, MME SPARS DE LEUR COQUILLE, 30% 3
  VIVANTS,    
  FRAIS,RFRIGRS,CONGELS,SCHS,SALSOUENSAUMURE    
  (L'EXCL.DEMER)    
       
030791 MOLLUSQUES, PROPRES L'ALIMENTATION HUMAINE, 30% 3
  MME SPARS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU    
  RFRIGRS, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER    
  ETAUTRES INVERT- BRS AQUATIQUES, AUTRES    
  QUE LES CRUSTACS; FARINES,    
  POUDRESETAGGLOMRSSOUSFORMEDEPELLETSD'INVERT- BRS    
  AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACS, PROPRES    
  L'ALIMENTATION HUMAINE, FRAIS OU RFRIGRS (    
  L'EXCL. DES HUTRES, DES COQUILLES ST JACQUES    
  OU PEIGNES, DES PTONCLES OU VANNEAUX, DES    
  MOULES, DES SEICHES ET SPIOLES, DES    
  CALMARS, DES POULPES OU PIEUVRES ET DES    
  ESCARGOTSAUTRESQUELESESCARGOTSDEMER)    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
030799 MOLLUSQUES, PROPRES L'ALIMENTATION HUMAINE, 30% 3
  MME SPARSDELEURCOQUILLE,CONGELS,SCHS,SALSOUEN    
  SAUMURE,Y.C.LESOURSINS,CONCOMBRESDEMERETAUTRES    
  INVERTBRS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES    
  CRUSTACS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMRS SOUS    
  FORME DE PELLETS D'INVERTBRS AQUATIQUES,    
  AUTRES QUE LES CRUSTACS,    
  PROPRESL'ALIMENTATIONHUMAINE(L'EXCL. DESPRODUITS    
  RFRIGRS AINSI QUE DES HUTRES, DES COQUILLES    
  ST JAC- QUES OU PEIGNES, DES PTONCLES OU    
  VANNEAUXET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES    
  "PECTEN", "CHLAMYS" OU "PLACO-    
  PECTEN",DESMOULES[MYTILUSSPP.,PERNASPP.],DESSEICHES    
  [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], DES    
  SPIOLES    
  [SEPIOLASPP.],DESCALMARSETENCORNETS[OMMASTREPHES    
  SPP.,LOLIGOSPP.,NOTOTODARUSSPP.,SEPIOTEUTHISSPP.],DES    
  POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.] ET DES    
  ESCARGOTS    
  AUTRESQUELESESCARGOTSDEMER)    
       
040110 LAITETCRMEDELAIT,NON-CONCENTRSNIADDITIONNSDE 5% 5
  SUCREOUD'AUTRESDULCORANTS,D'UNETENEURENPOIDS    
  DEMATIRESGRASSES=1%    
       
040120 LAITETCRMEDELAIT,NON-CONCENTRSNIADDITIONNSDE 5% 5
  SUCREOUD'AUTRESDULCORANTS,D'UNETENEURENPOIDS    
  DEMATIRESGRASSES1%MAIS=6%    
       
040130 LAITETCRMEDELAIT,NON-CONCENTRSNIADDITIONNSDE 5% 5
  SUCREOUD'AUTRESDULCORANTS,D'UNETENEURENPOIDS    
  DEMATIRESGRASSES6%    
       
040210 LAIT ET CRME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULS 5% 5
  OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE    
  TENEUR EN POIDS DE MATIRESGRASSES=1,5 %    
       
040221 LAIT ET CRME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULS 5% 5
  OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE    
  TENEUR EN POIDS DE MATIRES GRASSES 1,5 %,    
  SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRESDULCORANTS    
       
040229 LAIT ET CRME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULS 5% 5
  OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE    
  TENEUR EN POIDS DE MATIRES GRASSES 1,5%,    
  AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRESDULCORANTS    
       
040291 LAIT ET CRME DE LAIT, CONCENTRS, SANS ADDITION 5% 5
  DE SUCRE OU D'AUTRES DULCORANTS ( L'EXCL. DES    
  LAITS ET CRMES DE LAITEN POUDRE, EN GRANULSOUSOUS    
  D'AUTRES FORMESSOLIDES)    
       
040299 LAITETCRMEDELAIT,CONCENTRS,ADDITIONNSDESUCRE OU 5% 5
  D'AUTRES DULCORANTS ( L'EXCL. DES LAITS ET    
  CRMES    
  DELAITENPOUDRE,ENGRANULSOUSOUSD'AUTRESFORMES    
  SOLIDES)    
       
040310 YOGHOURTS, MME ADDITIONNS DE SUCRE OU 30% 5
  D'AUTRES DULCORANTS OU AROMATISS OU    
  ADDITIONNS DE FRUITS OUDECACAO    
       
040390 BABEURRE, LAITETCRMECAILLS,KPHIRETAUTRESLAITSET 30% 5
  CRMES FERMENTS OU ACIDIFIS, MME    
  CONCENTRS OU ADDITIONNS DE SUCRE OU    
  D'AUTRES DULCORANTS OU AROMATISS OU    
  ADDITIONNS DE FRUITS OU DE CACAO    
  (L'EXCL.DESYOGHOURTS)    
       
040410 LACTOSRUM, MODIFI OU NON, MME CONCENTR 30% 5
  OU ADDITIONNDESUCREOUD'AUTRESDULCORANTS    
       
040490 PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS 30% 5
  DU LAIT, MME ADDITIONNS DE SUCRE OU D'AUTRES    
  DULCORANTS, N.D.A.    
       
040510 BEURRE(SAUFBEURREDSHYDRATETGHEE) 30% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
040520 PTES TARTINER LAITIRES D'UNE TENEUR EN 30% 5
  MATIRES GRASSESLAITIRES=39%MAIS80%ENPOIDS    
       
040590 MATIRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE 30% 5
  BEURRE DSHYDRAT ET GHEE ( L'EXCL. DU BEURRE    
  NATUREL, DU    
  BEURRERECOMBINETDUBEURREDELACTOSRUM)    
       
040610 FROMAGESFRAIS[NON-AFFINS], Y.C.LE 30% 5
  FROMAGEDELACTO- SRUM,ETCAILLEBOTTE    
       
040620 FROMAGESRPSOUENPOUDRE,DETOUSTYPES 30% 5
       
040630 FROMAGES FONDUS ( L'EXCL. DES FROMAGES RPS 30% 5
  OU EN POUDRE)    
       
040640 FROMAGESPTEPERSILLE 30% 5
       
040690 FROMAGES(L'EXCL.DESFROMAGESFRAIS[NON-AFFINS],Y.C. 30% 5
  LE FROMAGE DE LACTOSRUM, NON-FERMENTS,    
  DE LA    
  CAILLEBOTTE,DESFROMAGESFONDUS,DESFROMAGESPTE    
  PERSILLEAINSIQUEDESFROMAGESRPSOUENPOUDRE)    
       
040700 OEUFSD'OISEAUX,ENCOQUILLES,FRAIS,CONSERVSOUCUITS 30% 3
       
040811 JAUNES D'OEUFS, SCHS, MME ADDITIONNS DE 30% 3
  SUCRE OU D'AUTRESDULCORANTS    
       
040819 JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CUITS L'EAU OU LA 30% 3
  VAPEUR,    
  MOULS,CONGELSOUAUTREMENTCONSERVS,MMEADDI-    
  TIONNSDESUCREOUD'AUTRESDULCORANTS(L'EXCL.DES    
  JAUNESD'OEUFSSCHS)    
       
040891 OEUFSD'OISEAUX, DPOURVUS DELEURS COQUILLES, 30% 3
  SCHS, MME ADDITIONNS DE SUCRE OU D'AUTRES    
  DULCORANTS (L'EXCL.DESJAUNESD'OEUFS)    
       
040899 OEUFS D'OISEAUX, DPOURVUS DE LEURS COQUILLES, 30% 3
  FRAIS, CUITS L'EAU OU LA VAPEUR, MOULS,    
  CONGELS OU AUTREMENT CONSERVS, MME    
  ADDITIONNS DE SUCRE OU    
  D'AUTRESDULCORANTS(L'EXCL.DESOEUFSSCHS)    
       
040900 MIELNATUREL 30% 5
       
041000 OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES 30% 3
  ET AUTRES    
  PRODUITSCOMESTIBLESD'ORIGINEANIMALE,N.D.A.    
       
050100 CHEVEUX BRUTS, MME LAVS OU DGRAISSS; DCHETS 10% 1
  DE CHEVEUX    
       
050210 SOIESDEPORCOUDESANGLIERETDCHETSDECESSOIES 10% 1
       
050290 POILS DE BLAIREAU ETAUTRES POILS POUR LA 10% 1
  BROSSERIE ET DCHETSDECESPOILS    
       
050300 CRINSETDCHETSDECRINS,MMEENNAPPES,AVECOUSANS 10% 1
  SUPPORT    
       
050400 BOYAUX, VESSIESET ESTOMACSD'ANIMAUX (AUTRES QUE 30% 3
  CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX,    
  L'TAT FRAIS,    
  RFRIGR,CONGEL,SALOUENSAUMURE,SCHOUFUM    
       
050510 PLUMES DES ESPCES UTILISES POUR LE 10% 1
  REMBOURRAGE, ET    
  DUVET,BRUTSOUSIMPL.NETTOYS,DSINFECTSOUTRAITS    
  ENVUEDELEURCONSERVATION    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
050590 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVTUES DE 30% 3
  LEURS    
  PLUMESOUDELEURDUVET,PLUMESETPARTIESDEPLUMES-    
  MME ROGNES -, BRUTES OU SIMPLEMENT    
  NETTOYES, DSINFECTES OU TRAITES EN VUE DE    
  LEURCONSERVATION, POUDRES ET DCHETS DE PLUMES    
  OU DE PARTIES DE PLUMES ( L'EXCL. DES    
  PLUMES DES ESPCES UTILISES POUR LE    
  REMBOURRAGEAINSIQUEDUDUVET)    
       
050610 OSSINEETOSACIDULS 30% 3
       
050690 OS ET CORNILLONS, BRUTS, DGRAISSS, 30% 3
  DGLATINS OU SIMPLEMENT PRPARS, ET    
  POUDRES ET DCHETS DE CES MATIRES (    
  L'EXCL. DE L'OSSINE ET DES OS ACIDULS OU    
  DCOUPSENFORME)    
       
050710 IVOIRE, BRUT OU SIMPLEMENT PRPAR, ET 30% 3
  POUDRES ET    
  DCHETSD'IVOIRE(L'EXCL.DEL'IVOIREDCOUPENFORME)    
       
050790 ECAILLEDETORTUE,FANONS-Y.C.LESBARBES-DEBALEINE OU 30% 3
  D'AUTRES MAMMIFRES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS,    
  ONGLES,GRIFFESETBECS,BRUTSOUSIMPLEMENTPRPARS,ET    
  POUDRES ET DCHETS DE CES MATIRES (    
  L'EXCL. DES    
  PRODUITSDCOUPSENFORMEAINSIQUEDEL'IVOIRE)    
       
050800 CORAILETMATIRESSIMIL.,BRUTSOUSIMPLEMENTPRPARS, 30% 3
  MAISNONAUTREMENTTRAVAILLS;COQUILLESETCARAPACES DE    
  MOLLUSQUES, DE CRUSTACS OU D'CHINODERMES ET    
  OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT    
  PRPARS, MAIS NON    
  DCOUPSENFORME,LEURSPOUDRESETLEURSDCHETS    
       
050900 PONGESNATURELLESD'ORIGINEANIMALE 30% 3
       
051000 AMBRE GRIS, CASTORUM, CIVETTE ET MUSC; 30% 3
  CANTHARIDES; BILE, MME SCHE; GLANDES ET AUTRES    
  SUBSTANCES D'ORI-    
  GINEANIMALEUTILISESPOURLAPRPARATIONDEPRODUITS    
  PHARMACEUTIQUES, FRACHES, RFRIGRES, CONGELES OU    
  AUTREMENTCONSERVESDEFAONPROVISOIRE    
       
051110 SPERMEDETAUREAUX 30% 1
       
051191 PRODUITS DE POISSONS OU DE CRUSTACS, 30% 5
  MOLLUSQUESOU AUTRES INVERTBRS AQUATIQUES;    
  POISSONS, CRUSTACS, MOLLUSQUES OUAUTRES    
  INVERTBRS AQUATIQUES, MORTS,    
  IMPROPRESL'ALIMENTATIONHUMAINE    
       
051199 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX 30% 3
  MORTS, IMPROPRES L'ALIMENTATION HUMAINE (    
  L'EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACS, DES    
  MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTBRSAQUATIQUES)    
       
060110 BULBES,OIGNONS,TUBERCULES,RACINESTUBREUSES,GRIFFES 5% 1
  ET RHIZOMES, EN REPOS VGTATIF ( L'EXCL. DES    
  PRODUITS    
  SERVANTL'ALIMENTATIONHUMAINEAINSIQUEDESPLANTS,    
  PLANTESETRACINESDECHICORE)    
       
060120 BULBES,OIGNONS,TUBERCULES,RACINESTUBREUSES,GRIFFES 5% 1
  ET RHIZOMES, EN VGTATION OU EN FLEUR ( L'EXCL.    
  DES PRODUITS SERVANT L'ALIMENTATION HUMAINE);    
  PLANTS,    
  PLANTESETRACINESDECHICORE(L'EXCL.DESRACINESDE    
  CHICOREDELAVARIT"CICHORIUMINTYBUSSATIVUM")    
       
060210 BOUTURESNON-RACINESETGREFFONS 5% 1
       
060220 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, 5% 1
  FRUITS COMESTIBLES,GREFFSOUNON    
       
060230 RHODODENDRONSETAZALES,GREFFSOUNON 5% 1
       
060240 ROSIERS,GREFFSOUNON 5% 1
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
060290   5% 1
  PLANTES VIVANTES, Y.C. LEURS RACINES, ET    
  BLANC DE    
  CHAMPIGNONS(L'EXCL.DESBULBES,OIGNONS,TUBERCULES,    
  RACINESTUBREUSES,GRIFFESETRHIZOMES -Y.C.LESPLANTS,    
  PLANTES ET RACINES DE CHICORE -, DES    
  BOUTURES NON- RACINES, DES GREFFONS, DES    
  ARBRES, ARBUSTES, ARBRIS- SEAUXETBUISSONS    
  FRUITSCOMESTIBLES,DESRHODODEN-    
  DRONS,AZALESAINSIQUELESROSIERS)    
060310   30% 5
  FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS,    
  COUPS, POUR BOUQUETSOUPOURORNEMENTS    
060390   30% 3
  FLEURSETBOUTONSDEFLEURS,COUPS,POURBOUQUETSOU    
  POURORNEMENTS,SCHS,BLANCHIS,TEINTS,IMPRGNSOU    
  AUTREMENTPRPARS    
060410   30% 2
  MOUSSESETLICHENS,POURBOUQUETSOUPOURORNEMENTS,    
  FRAIS,SCHS,BLANCHIS,TEINTS,IMPRGNSOUAUTREMENT    
  PRPARS    
060491   30% 3
  FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES    
  PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS    
  DE FLEURS, ET HERBES,    
  POURBOUQUETSOUPOURORNEMENTS,FRAIS    
060499   30% 3
  FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES    
  PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS    
  DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR    
  ORNEMENTS, SCHS, BLANCHIS,    
  TEINTS,IMPRGNSOUAUTREMENTTRAVAILLS    
070110 POMMESDETERREDESEMENCE 5% 1
070190   30% 5
  POMMESDETERRE,L'TATFRAISOURFRIGR(L'EXCL.DES    
  POMMESDETERREDESEMENCE)    
070200 TOMATES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
070310 OIGNONSETCHALOTES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
070320 AULX,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
070390   30% 5
  POIREAUX ETAUTRES LGUMES ALLIACS, L'TAT FRAIS    
  OU RFRIGR ( L'EXCL. DES OIGNONS, DES CHALOTES    
  ET DES AULX)    
070410   30% 5
  CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, L'TAT    
  FRAIS OURFRIGR    
070420 CHOUXDEBRUXELLES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
070490   30% 5
  CHOUX,CHOUXFRISS,CHOUX-RAVESETPRODUITSCOMESTI-    
  BLES SIMIL. DU GENRE "BRASSICA", L'TAT    
  FRAIS OU RFRIGR ( L'EXCL. DES CHOUX-FLEURS,    
  DES CHOUX-FLEURS    
  BROCOLISETDESCHOUXDEBRUXELLES)    
070511 LAITUESPOMMES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
070519   30% 5
  LAITUES "LACTUCA SATIVA", L'TAT FRAIS OU    
  RFRIGR (L'EXCL.DESLAITUESPOMMES)    
070521   30% 5
  WITLOOFS "CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM",    
  L'TAT FRAISOURFRIGR    
070529   30% 5
  CHICORES "CICHORIUM SPP.", L'TAT FRAIS OU    
  RFRIGR ( L'EXCL. DES WITLOOFS "CICHORIUM    
  INTYBUS VAR. FOLIO- SUM")    
070610 CAROTTESETNAVETS,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
070690   30% 5
  BETTERAVES SALADE, SALSIFIS, CLERIS-RAVES,    
  RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., L'TAT    
  FRAIS OU RFRIGR (L'EXCL.DESCAROTTESETDESNAVETS)    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
070700 CONCOMBRESETCORNICHONS,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
       
070810 POIS "PISUM SATIVUM", COSSS OU NON, L'TAT 30% 5
  FRAIS OU RFRIGR    
       
070820 HARICOTS"VIGNASPP.,PHASEOLUSSPP.",COSSSOUNON, 30% 5
  L'TATFRAISOURFRIGR    
       
070890 LGUMES COSSE, COSSS OU NON, L'TAT FRAIS 30% 5
  OU RFRIGR ( L'EXCL. DES POIS "PISUM    
  SATIVUM" ET DES    
  HARICOTS"VIGNASPP.,PHASEOLUSSPP.")    
       
070910 ARTICHAUTS,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
       
070920 ASPERGES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
       
070930 AUBERGINES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
       
070940 CLERIS,L'TATFRAISOURFRIGR(L'EXCL.DESCLERIS- RAVES) 30% 5
       
070951 CHAMPIGNONS DU GENRE "AGARICUS", L'TAT 30% 5
  FRAIS OU RFRIGR    
       
070952 TRUFFES,L'TATFRAISOURFRIGR 30% 5
       
070959 CHAMPIGNONS COMESTIBLES, L'TAT FRAIS OU 30% 5
  RFRIGR ( L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE    
  "AGARICUS" ET DES TRUFFES)    
       
070960 PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE 30% 5
  "PIMENTA", L'TATFRAISOURFRIGR    
       
070970 EPINARDS,TTRAGONES[PINARDSDENOUVELLE-ZLANDE]ET 30% 5
  ARROCHES[PINARDSGANTS],L'TATFRAISOURFRIGR    
       
070990 LGUMES, L'TAT FRAIS OU RFRIGR (SAUF POMMES 30% 5
  DE TERRE, TOMATES, LGUMES ALLIACS,    
  CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES    
  [LACTUCA SATIVA] ET CHICORES[CICHO- RIUM    
  SPP.], CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES    
  SALADE, SALSIFIS, CLERIS, RADIS ET    
  RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES    
  ET CORNICHONS, LGUMES COSSE, ARTI-    
  CHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS    
  ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM    
  OU DU GENRE PIMENTA, PINARDS, TTRAGONES    
  [PINARDS DE NOUVELLE-ZLANDE]    
  ETARROCHES[PINARDSGANTS])    
       
071010 POMMESDETERRE,NONCUITESOUCUITESL'EAUOULA 30% 5
  VAPEUR,CONGELES    
       
071021 POIS "PISUMSATIVUM", COSSSOUNON, NONCUITSOUCUITS 30% 5
  L'EAUOULAVAPEUR,CONGELS    
       
071022 HARICOTS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", 30% 5
  COSSS OU NON,    
  NONCUITSOUCUITSL'EAUOULAVAPEUR,CONGELS    
       
071029 LGUMESCOSSE,COSSSOUNON,NONCUITSOUCUITS 30% 5
  L'EAUOULAVAPEUR,CONGELS(L'EXCL.DESPOIS"PISUM    
  SATIVUM"ETDESHARICOTS"VIGNASPP.,PHASEOLUSSPP.")    
       
071030 EPINARDS,TTRAGONES[PINARDSDENOUVELLE-ZLANDE]ET 30% 5
  ARROCHES[PINARDSGANTS],NONCUITSOUCUITSL'EAU    
  OULAVAPEUR,CONGELS    
       
071040 MAS DOUX, NON CUIT OU CUIT L'EAU OU LA 30% 5
  VAPEUR, CONGEL    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
071080   30% 5
  LGUMES, NON-CUITS OU CUITS L'EAU OU LA    
  VAPEUR, CONGELS ( L'EXCL. DES POMMES DETERRE,    
  DES LGUMES COSSE, DESPINARDS,DESTTRAGONES,DES    
  ARROCHESETDU MASDOUX)    
071090   30% 5
  MLANGESDELGUMES,NONCUITSOUCUITSL'EAUOULA    
  VAPEUR,CONGELS    
071120   30% 3
  OLIVES, CONSERVES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN    
  DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU    
  SALE, SOUFRE OU ADDITIONNE D'AUTRES    
  SUBSTANCES SERVANT ASSURER PROVISOIREMENT    
  LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES    
  L'ALIMENTATIONENL'TAT    
071130   30% 3
  CPRES, CONSERVES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN    
  DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU    
  SALE, SOUFRE OU ADDITIONNE D'AUTRES    
  SUBSTANCES SERVANT ASSURER PROVISOIREMENT    
  LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES    
  L'ALIMENTATIONENL'TAT    
071140 CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVS 30% 5
  PROVISOIREMENT    
  [P.EX.AUMOYENDE GAZSULFUREUXOUDANSDE L'EAUSALE,    
  SOUFREOUADDITIONNED'AUTRESSUBSTANCESSERVANT    
  ASSURERPROVISOIREMENTLEURCONSERVATION],MAISIMPRO-    
  PRESL'ALIMENTATIONENL'TAT    
071151   30% 3
  CHAMPIGNONS DU GENRE"AGARICUS",    
  CONSERVSPROVISOI- REMENT [P.EX. AU MOYEN DE    
  GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALE, SOUFRE    
  OUADDITIONNE D'AUTRES SUBSTAN- CES SERVANT    
  ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVA-    
  TION],MAISIMPROPRESL'ALIMENTATIONENL'TAT    
071159   30% 3
  CHAMPIGNONSETTRUFFES,CONSERVSPROVISOIREMENT [P.EX.    
  AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU    
  SALE,    
  SOUFREOUADDITIONNED'AUTRESSUBSTANCESSERVANT    
  ASSURERPROVISOIREMENTLEURCONSERVATION],MAISIMPRO-    
  PRES L'ALIMENTATION EN L'TAT ( L'EXCL. DES    
  CHAMPI- GNONSDUGENRE"AGARICUS")    
071190   30% 5
  LGUMESETMLANGESDELGUMES,CONSERVSPROVISOIRE-    
  MENT[P.EX.UMOYENDEGAZSULFUREUXOUDANSDEL'EAU    
  SALE, SOUFRE OU ADDITIONNE D'AUTRES    
  SUBSTANCES SERVANT ASSURER PROVISOIREMENT    
  LEURCONSERVATION], MAIS IMPROPRES L'ALIMENTATION    
  EN L'TAT ( L'EXCL. DES    
  OIGNONS,DESOLIVES,DESCPRES,DESCONCOMBRESETDES    
  CORNICHONS)    
071220   30% 5
  OIGNONS, SCHS, MME COUPS EN MORCEAUX    
  OU EN TRANCHES OU BIEN BROYS OU    
  PULVRISS, MAIS NON AUTREMENTPRPARS    
071231   30% 3
  CHAMPIGNONSDUGENRE"AGARICUS",SCHS,MMECOUPS EN    
  MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN    
  BROYS OU PULVRISS,MAISNONAUTREMENTPRPARS    
071232   30% 3
  OREILLES-DE-JUDAS "AURICULARIA SPP.", SCHES, MME    
  COU- PES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN    
  BROYES OU PULVRISES,MAISNONAUTREMENTPRPARES    
071233   30% 3
  TRMELLES "TREMELLA SPP.", SCHES, MME    
  COUPES EN    
  MORCEAUXOUENTRANCHESOUBIENBROYESOUPULVRI-    
  SES,MAISNONAUTREMENTPRPARES    
071239   30% 3
  CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SCHS, MME COUPS EN    
  MOR- CEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYS OU    
  PULVRISS, MAIS NON AUTREMENT PRPARS (    
  L'EXCL. DES CHAMPI-    
  GNONSDUGENRE"AGARICUS",DESOREILLES-DE-JUDAS"AURI-    
  CULARIASPP."ETDESTRMELLES"TREMELLASPP.")    
071290   30% 5
  LGUMESETMLANGESDELGUMES,SCHS,MMECOUPSEN    
  MORCEAUXOUENTRANCHESOUBIENBROYSOUPULVRISS,    
  MAISNONAUTREMENTPRPARS(L'EXCL.DESOIGNONS,DES    
  CHAMPIGNONSETDESTRUFFES,NON-MLANGS)    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
071310   30% 5
  POIS"PISUMSATIVUM",SECS,COSSS,MMEDCORTIQUSOU    
  CASSS    
071320 POISCHICHES,SECS,COSSS,MMEDCORTIQUSOUCASSS 30% 5
071331   30% 5
  HARICOTS DES ESPCES "VIGNA MUNGO L. HEPPEROU    
  VIGNA RADIATAL.WILCZEK",SECS,COSSS,MMEDCORTIQUSOU    
  CASSS    
071332   30% 5
  HARICOTS "PETITS ROUGES" [HARICOTS ADZUKI]    
  "PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS", SECS, COSSS,    
  MME DCORTIQUS OUCASSS    
071333   30% 5
  HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS,    
  COSSS, MMEDCORTIQUSOUCASSS    
071339   30% 5
  HARICOTS"VIGNASPP.,PHASEOLUSSPP.",SECS,COSSS,MME    
  DCORTIQUS OU CASSS ( L'EXCL. DES    
  HARICOTS DES ESPCES "VIGNA MUNGO L. HEPPER    
  OU VIGNA RADIATA L.    
  WILCZEK",DESHARICOTS"PETITSROUGES"[HARICOTSADZUKI]    
  ETDESHARICOTSCOMMUNS)    
071340   30% 3
  LENTILLES, SCHES, COSSES, MME DCORTIQUES    
  OU CASSES    
071350   30% 3
  FVES"VICIAFABAVAR.MAJOR"ETFVEROLES"VICIAFABAVAR.    
  EQUINAETVICIAFABAVAR.MINOR",SCHES,COSSES,MME    
  DCORTIQUESOUCASSES    
071390   30% 3
  LGUMES COSSE SECS, COSSS, MME DCORTIQUS OU    
  CASSS(L'EXCL.DESPOIS,DESPOISCHICHES,DESHARICOTS,    
  DESLENTILLES,DESFVESETDESFVEROLES)    
071410   30% 1
  RACINESDEMANIOC,FRACHES, RFRIGRES,CONGELESOU    
  SCHES, MME DBITES EN MORCEAUX OU AGGLOMRES    
  SOUSFORMEDEPELLETS    
071420   30% 1
  PATATES DOUCES, FRACHES, RFRIGRES,    
  CONGELES OU SCHES, MME DBITES EN MORCEAUX    
  OU AGGLOMRES SOUSFORMEDEPELLETS    
071490   30% 1
  RACINES D'ARROW-ROOT OU DE SALEP,    
  TOPINAMBOURS ET    
  RACINESETTUBERCULESSIMIL.HAUTETENEURENFCULEOU EN    
  INULINE, FRAIS, RFRIGRS, CONGELS OU SCHS, MME    
  DBITS EN MORCEAUX OU AGGLOMRS SOUS FORME    
  DE    
  PELLETSETMOELLEDESAGOUTIER(L'EXCL.DESRACINESDE    
  MANIOCETPATATESDOUCES)    
080111 NOIXDECOCO,DESSCHES 30% 3
080119   30% 3
  NOIX DE COCO, FRACHES, MME SANS LEUR COQUES    
  OU DCORTIQUES    
080121 NOIXDUBRSIL,FRACHESOUSCHES,ENCOQUES 30% 3
080122 NOIXDUBRSIL,FRACHESOUSCHES,SANSCOQUES 30% 3
080131 NOIXDECAJOU,FRACHESOUSCHES,ENCOQUES 30% 3
080132 NOIXDECAJOU,FRACHESOUSCHES,SANSCOQUES 30% 3
080211 AMANDES,FRACHESOUSCHES,ENCOQUES 30% 3
080212   30% 3
  AMANDES, FRACHES OU SCHES, SANS    
  COQUES, MME DCORTIQUES    
080221 NOISETTES"CORYLUSSPP.",FRACHESOUSCHES,ENCOQUES 30% 3
080222   30% 3
  NOISETTES "CORYLUS SPP.", FRACHES OU    
  SCHES, SANS COQUES,MMEDCORTIQUES    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
080231 NOIXCOMMUNES,FRACHESOUSCHES,ENCOQUES 30% 3
080232   30% 3
  NOIXCOMMUNES,FRACHESOUSCHES,SANSCOQUES,MME    
  DCORTIQUES    
080240   30% 3
  CHTAIGNES ET MARRONS "CASTANEA SPP.", FRAIS    
  OU SECS, MMESANSLEURSCOQUESOUDCORTIQUS    
080250   30% 5
  PISTACHES, FRAICHES OU SECHES, MEME SANSLEURS    
  COQUES OUDECORTIQUEES    
080290   30% 3
  FRUITSCOQUES,FRAISOUSECS,MMESANSLEURSCOQUES    
  OUDCORTIQUS(L'EXCL.DESNOIXDECOCO,DUBRSIL OU    
  DECAJOUAINSIQUEDESAMANDES,DESNOISETTES,DESNOIX    
  COMMUNES, DES CHTAIGNES, DES MARRONS ET DES    
  PISTA- CHES)    
080300 BANANES,Y.C.LESPLANTAINS,FRACHESOUSCHES 30% 2
080410 DATTES,FRACHESOUSCHES 30% 3
080420 FIGUES,FRACHESOUSCHES 30% 3
080430 ANANAS,FRAISOUSECS 30% 2
080440 AVOCATS,FRAISOUSECS 30% 2
080450 GOYAVES,MANGUESETMANGOUSTANS,FRAISOUSECS 30% 2
080510 ORANGES,FRACHESOUSCHES 30% 5
080520   30% 5
  MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES ET LES    
  SATSUMAS; CL- MENTINES, WILKINGS ET    
  HYBRIDESSIMIL.D'AGRUMES,FRAISOU SECS    
080540 PAMPLEMOUSSESETPOMLOS,FRAISOUSECS 30% 5
080550   30% 5
  CITRONS"CITRUSLIMON,CITRUSLIMONUM"ETLIMES"CITRUS    
  AURANTIFOLIA,CITRUSLATIFOLIA",FRAISOUSECS    
080590   30% 5
  AGRUMES, FRAIS OU SECS ( L'EXCL. DES    
  ORANGES, DES    
  CITRONS"CITRUSLIMON,CITRUSLIMONUM",DESLIMES"CITRUS    
  AURANTIFOLIA,CITRUSLATIFOLIA",DESPAMPLEMOUSSES,DES    
  POMLOS, DES MANDARINES - Y.C. LES TANGERINES    
  ET LES SATSUMAS -, DES CLMENTINES, DES    
  WILKINGS ET DES HYBRIDESSIMIL.D'AGRUMES)    
080610 RAISINS,FRAIS 30% 3
080620 RAISINS,SECS 30% 3
080711 PASTQUES,FRACHES 30% 3
080719 MELONS,FRAIS(L'EXCL.DESPASTQUES) 30% 3
080720 PAPAYES,FRACHES 30% 2
080810 POMMES,FRACHES 30% 5
080820 POIRESETCOINGS,FRAIS 30% 3
080910 ABRICOTS,FRAIS 30% 3
080920 CERISES,FRACHES 30% 3
080930 PCHES,Y.C.LESBRUGNONSETNECTARINES,FRACHES 30% 3
080940 PRUNESETPRUNELLES,FRACHES 30% 3
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
081010 FRAISES,FRACHES 30% 3
       
081020 FRAMBOISES, MRES DE RONCE OU DE MRIER ET 30% 3
  MRES- FRAMBOISES,FRACHES    
       
081030 GROSEILLES GRAPPES, Y.C. LES CASSIS ET 30% 3
  GROSEILLES MAQUEREAU,FRACHES    
       
081040 AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE 30% 3
  "VACCI- NIUM",FRAIS    
       
081050 KIWIS,FRAIS 30% 3
       
081060 DURIANS,FRAIS 30% 3
       
081090 TAMARINS,POMMESDECAJOU,FRUITSDUJAQUIER[PAINDES 30% 3
  SINGES],LITCHIS,SAPOTILLES,FRUITSDELAPASSION,CARAM-    
  BOLES,PITAHAYASETAUTRESFRUITSCOMESTIBLESFRAIS(SAUF    
  FRUITS COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS,    
  AVO- CATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS,    
  PAPAYES, AGRU- MES, RAISINS, MELONS, POMMES,    
  POIRES, COINGS, ABRICOTS,    
  CERISES,PCHES,PRUNESETPRUNELLES,FRAISES,FRAMBOISES,    
  MRES DE RONCE, MRES DE MURIER,    
  MRES-FRAMBOISES, GROSEILLES GRAPPES NOIRES    
  [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES    
  MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE    
  L'ESPCEVACCINIUM,KIWISAINSIQUEDURIANS)    
       
081110 FRAISES, NON-CUITES OU CUITES L'EAU OU LA 30% 3
  VAPEUR, CONGELES, MME ADDITIONNES DE SUCRE OU    
  D'AUTRES DULCORANTS    
       
081120 FRAMBOISES, MRES DE RONCE OU DE MRIER, 30% 3
  MRES- FRAMBOISES ET GROSEILLES GRAPPES OU    
  MAQUEREAU,    
  NON-CUITESOUCUITESL'EAUOULAVAPEUR,CONGELES,    
  MMEADDITIONNESDESUCREOUD'AUTRESDULCORANTS    
       
081190 FRUITS COMESTIBLES, NON-CUITS OU CUITS L'EAU OU 30% 3
  LA VAPEUR, CONGELS, MME ADDITIONNS DE SUCRE    
  OU D'AU-    
  TRESDULCORANTS(L'EXCL.DESFRAISES,DESFRAMBOISES,    
  DESMRESDERONCEOUDEMRIER,DESMRES-FRAMBOISES    
  ETDESGROSEILLESGRAPPESOUMAQUEREAU)    
       
081210 CERISES, CONSERVES PROVISOIREMENT [P.EX. AU 30% 3
  MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALE,    
  SOUFRE OU ADDI- TIONNE D'AUTRES SUBSTANCES    
  SERVANT ASSURER PROVI- SOIREMENT LEUR    
  CONSERVATION], MAIS IMPROPRES    
  L'ALIMENTATIONENL'TAT    
       
081290 FRUITSCONSERVSPROVISOIREMENT[P.EX.AUMOYENDEGAZ 30% 3
  SULFUREUXOUDANSL'EAUSALE,SOUFREOUADDITIONNE    
  D'AUTRESSUBSTANCESSERVANTASSURERPROVISOIREMENT    
  LEURCONSERVATION],MAISIMPROPRESL'ALIMENTATIONEN    
  L'TAT(L'EXCL.DESCERISES)    
       
081310 ABRICOTS,SCHS 30% 3
       
081320 PRUNEAUX,SCHS 30% 3
       
081330 POMMES,SCHES 30% 3
       
081340 PCHES, POIRES, PAPAYES, TAMARINS ET 30% 3
  AUTRES FRUITS COMESTIBLES, SCHS (SAUF    
  FRUITS COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES,    
  ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES,    
  MAGOUSTANS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS,    
  PRUNES ET POMMES,NON-MLANGS)    
       
081350 MLANGES DE FRUITS SCHS COMESTIBLES OU DE 30% 3
  FRUITS COQUESCOMESTIBLES    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
081400 ECORCESD'AGRUMESOUDEMELONS-Y.C.DEPASTQUES-, 30% 3
  FRACHES, CONGELES, PRSENTES DANS L'EAU SALE,    
  SOU- FRE OU ADDITIONNE D'AUTRES    
  SUBSTANCES SERVANT ASSURER    
  PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU    
  BIEN SCHES    
       
090111 CAF,NONTORRFI,NONDCAFIN 30% 5
       
090112 CAF,NONTORRFI,DCAFIN 30% 5
       
090121 CAF,TORRFI,NONDCAFIN 30% 5
       
090122 CAF,TORRFI,DCAFIN 30% 5
       
090190 COQUES ET PELLICULES DE CAF; 30% 5
  SUCCDANS DU CAF CONTENANT DU    
  CAF,QUELLESQUESOIENTLESPROPORTIONS DUMLANGE    
       
090210 TH VERT [TH NON FERMENT], PRSENT EN 30% 5
  EMBALLAGES IMMDIATSD'UNCONTENU=3KG    
       
090220 TH VERT [TH NON FERMENT], PRSENT EN 30% 5
  EMBALLAGES IMMDIATSD'UNCONTENU3KG    
       
090230 THNOIR [FERMENT]ETTHPARTIELLEMENT FERMENT,MME 30% 5
  AROMATISS, PRSENTS EN EMBALLAGES    
  IMMDIATS D'UN CONTENU=3KG    
       
090240 THNOIR [FERMENT]ETTHPARTIELLEMENT FERMENT,MME 30% 5
  AROMATISS, PRSENTS EN EMBALLAGES    
  IMMDIATS D'UN CONTENU3KG    
       
090300 MAT 30% 5
       
090411 POIVREDUGENRE"PIPER",NONBROYNIPULVRIS 30% 3
       
090412 POIVREDUGENRE"PIPER",BROYOUPULVRIS 30% 3
       
090420 PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE 30% 3
  "PIMENTA", SCHSOUBROYSOUPULVRISS    
       
090500 VANILLE 30% 5
       
090610 CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON 30% 5
  BROYES NI PULVRISES    
       
090620 CANNELLEETFLEURSDECANNELIER,BROYESOUPULVRISES 30% 5
       
090700 GIROFLES[ANTOFLES,CLOUSETGRIFFES] 30% 5
       
090810 NOIXMUSCADES 30% 3
       
090820 MACIS 30% 3
       
090830 AMOMESETCARDAMOMES 30% 3
       
090910 GRAINESD'ANISOUDEBADIANE 30% 3
       
090920 GRAINESDECORIANDRE 30% 3
       
090930 GRAINESDECUMIN 30% 3
       
090940 GRAINESDECARVI 30% 3
       
090950 GRAINESDEFENOUIL;BAIESDEGENIVRE 30% 3
       
091010 GINGEMBRE 30% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
091020 SAFRAN 30% 5
091030 CURCUMA 30% 5
091040 THYMETFEUILLESDELAURIER 30% 3
091050 CURRY 30% 5
091091 MLANGESD'PICES 30% 5
091099   30% 5
  PICES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS    
  DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA,    
  VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE    
  CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET    
  GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET    
  CARDAMO- MES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE,    
  DE FENOUIL, DE CORIAN-    
  DRE,DECUMINETDECARVI,BAIESDEGENIVRE,GINGEMBRE,    
  SAFRAN, CURCUMA, THYM, FEUILLES DE LAURIER,    
  CURRY ET PICESENMLANGES)    
100110 FROMENT[BL]DUR 5% 3
100190 FROMENT[BL]ETMTEIL(L'EXCL.DUFROMENT[BL]DUR) 10% 3
100200 SEIGLE 10% 3
100300 ORGE 10% 3
100400 AVOINE 10% 1
100510 MASDESEMENCE 5% 1
100590 MAS(AUTREQUEDESEMENCE) 30% 5
100610 RIZENPAILLE[RIZPADDY] 20% 5
100620 RIZDCORTIQU[RIZCARGOOURIZBRUN] 20% 3
100630 RIZSEMI-BLANCHIOUBLANCHI,MMEPOLIOUGLAC 20% 3
100640 RIZENBRISURES 5% 3
100700 SORGHOGRAINS 30% 3
100810 SARRASIN 30% 3
100820 MILLET 30% 3
100830 ALPISTE 30% 3
100890   30% 5
  CRALES(L'EXCL.DUFROMENT[BL],DUMTEIL,DUSEIGLE, DE    
  L'ORGE, DE L'AVOINE, DU MAS, DU RIZ, DU    
  SORGHO    
  GRAINS,DUSARRASIN,DUMILLETETDEL'ALPISTE)    
110100 FARINESDEFROMENT[BL]OUDEMTEIL 30% 5
110210 FARINEDESEIGLE 30% 5
110220 FARINEDEMAS 30% 5
110230 FARINEDERIZ 30% 5
110290 FARINES DE CRALES ( L'EXCL. DES FARINES DE 30% 5
  FROMENT    
  [BL],DEMTEIL,DESEIGLE,DEMASETDERIZ)    
110311 GRUAUXETSEMOULESDEFROMENT[BL] 10% 5
110313 GRUAUXETSEMOULESDEMAS 10% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
110319   20% 5
  GRUAUXETSEMOULESDECRALES(L'EXCL.DESGRUAUXET    
  SEMOULESDEFROMENT[BL]ETDEMAS)    
110320 AGGLOMRSSOUSFORMEDEPELLETS,DECRALES 30% 5
110412 GRAINSD'AVOINE,APLATISOUENFLOCONS 20% 5
110419   20% 5
  GRAINSDECRALES,APLATISOUENFLOCONS(L'EXCL.DES    
  GRAINSD'ORGEETD'AVOINE)    
110422   20% 5
  GRAINS D'AVOINE, MONDS, PERLS, TRANCHS,    
  CONCASSS OU    
  AUTREMENTTRAVAILLS(L'EXCL.DELAFARINED'AVOINE)    
110423   20% 5
  GRAINSDEMAS,MONDS,PERLS,TRANCHS,CONCASSSOU    
  AUTREMENTTRAVAILLS(L'EXCL.DELAFARINEDEMAS)    
110429   20% 5
  GRAINS DE CRALES, MONDS, PERLS, TRANCHS,    
  CONCAS- SS OU AUTREMENT TRAVAILLS (    
  L'EXCL. DES GRAINS D'AVOINE ET DE MAS, DES    
  FARINES DE GRAINS DE CRALES AINSI QUE DU    
  RIZ DCORTIQU, DU RIZ SEMI-BLANCHI OU    
  BLANCHIETDURIZENBRISURES)    
110430   20% 5
  GERMES DE CRALES, ENTIERS, APLATIS, EN    
  FLOCONS OU MOULUS    
110510 FARINE,SEMOULEETPOUDREDEPOMMESDETERRE 30% 5
110520   30% 5
  FLOCONS, GRANULS ET AGGLOMRS SOUS    
  FORME DE PELLETS,DEPOMMESDETERRE    
110610   30% 5
  FARINES, SEMOULES ET POUDRES DELGUMES    
  COSSESECSDU No 0713    
110620   30% 5
  FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE SAGOU OU    
  DES RACINES OUTUBERCULESDUNo 0714    
110630 FARINES,SEMOULESETPOUDRES 30% 5
  DESPRODUITSDUCHAPITRE8    
  "FRUITSCOMESTIBLES,CORCESD'AGRUMESOUDEMELONS"    
110710 MALT,NON-TORRFI 10% 5
110720 MALT,TORRFI 10% 5
110811 AMIDONDEFROMENT[BL] 30% 5
110812 AMIDONDEMAS 10% 5
110813 FCULEDEPOMMESDETERRE 10% 5
110814 FCULEDEMANIOC[CASSAVE] 30% 5
110819   30% 5
  AMIDONSETFCULES(L'EXCL.DESAMIDONSETFCULESDE    
  FROMENT[BL],DEMAS,DEPOMMESDETERREETDEMANIOC)    
110820 INULINE 10% 1
110900 GLUTENDEFROMENT[BL],MMEL'TATSEC 10% 3
120100 FVESDESOJA,MMECONCASSES 10% 3
120210 ARACHIDES,ENCOQUES,NON-GRILLESNIAUTREMENTCUITES 30% 5
120220   30% 5
  ARACHIDES, DCORTIQUES, MME CONCASSES, NON    
  GRIL- LESNIAUTREMENTCUITES    
120300 COPRAH 30% 3
120400 GRAINESDELIN,MMECONCASSES 10% 1
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
120510 GRAINESDENAVETTEOUDECOLZAFAIBLETENEURENACIDE 10% 1
  RUCIQUE"FOURNISSANTUNEHUILEFIXEDONTLATENEUREN    
  ACIDE RUCIQUE EST 2% ET UN COMPOSANT    
  SOLIDE QUI    
  CONTIENT30MICROMOLES/GDEGLUCOSINOLATES"    
       
120590 GRAINESDENAVETTEOUDECOLZAD'UNETENEURLEVEEN 10% 1
  ACIDE RUCIQUE "FOURNISSANT UNE HUILE FIXE    
  DONT LA TENEUR EN ACIDE RUCIQUE EST = 2%    
  ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT=    
  30MICROMOLES/G DE GLUCOSINO-    
  LATES",MMECONCASSES    
       
120600 GRAINESDETOURNESOL,MMECONCASSES 10% 1
       
120710 NOIXETAMANDESDEPALMISTES,MMECONCASSES 10% 1
       
120720 GRAINESDECOTON,MMECONCASSES 10% 1
       
120730 GRAINESDERICIN,MMECONCASSES 10% 1
       
120740 GRAINESDESSAME,MMECONCASSES 10% 1
       
120750 GRAINESDEMOUTARDE,MMECONCASSES 10% 1
       
120760 GRAINESDECARTHAME,MMECONCASSES 10% 1
       
120791 GRAINESD'OEILLETTEOUDEPAVOT,MMECONCASSES 10% 1
       
120799 GRAINESETFRUITSOLAGINEUX,MMECONCASSS(L'EXCL. 10% 1
  DESFRUITSCOQUECOMESTIBLES,DESOLIVES,DESFVESDE    
  SOJA,DESARACHIDES,DUCOPRAH,DESNOIXETAMANDESDE    
  PALMISTESETDESGRAINESDELIN,DENAVETTE,DECOLZA,DE    
  TOURNESOL,DECOTON,DERICIN,DESSAME,DEMOUTARDE,    
  DECARTHAME,D'OEILLETTEOUDEPAVOT)    
       
120810 FARINEDEFVESDESOJA 10% 5
       
120890 FARINESDEGRAINESOUDEFRUITSOLAGINEUX(L'EXCL.DES 10% 5
  FARINESDEMOUTARDEETDEFVESDESOJA)    
       
120910 GRAINESDEBETTERAVESSUCRE,ENSEMENCER 5% 1
       
120921 GRAINESDELUZERNE,ENSEMENCER 5% 1
       
120922 GRAINESDETRFLE"TRIFOLIUMSPP.",ENSEMENCER 5% 1
       
120923 GRAINESDEFTUQUE,ENSEMENCER 5% 1
       
120924 GRAINESDEPTURINDESPRSDUKENTUCKY[POAPRATENSIS 5% 1
  L.],ENSEMENCER    
       
120925 GRAINESDERAY-GRASS[LOLIUMMULTIFLORUMLAM.,LOLIUM 5% 1
  PERENNEL.],ENSEMENCER    
       
120926 GRAINESDEFLOLEDESPRS,ENSEMENCER 5% 1
       
120929 GRAINES FOURRAGRES, ENSEMENCER ( 5% 1
  L'EXCL. DES    
  GRAINESDECRALES,DEBETTERAVESSUCRE,DELUZERNE, DE    
  TRFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FTUQUE, DE PTURIN DES PRS DU    
  KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS    
  [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.]    
  ET DE FLOLE DES PRS)    
       
120930 GRAINES DE PLANTES HERBACES UTILISES 5% 1
  PRINCIPALEMENT POURLEURSFLEURS,ENSEMENCER    
       
120991 GRAINESDELGUMES,ENSEMENCER 5% 1
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
120999 GRAINES, FRUITS ET SPORES ENSEMENCER ( L'EXCL. 5% 1
  DES LGUMES COSSE, DU MAS DOUX, CAF, TH, MAT,    
  DES PICES, CRALES, GRAINES ET FRUITS OLAGINEUX,    
  BETTERA-    
  VES,PLANTESFOURRAGRES,GRAINESDELGUMESAINSIQUE DES    
  GRAINES DE PLANTES HERBACES UTILISES    
  PRINCIPALE- MENT POUR LEURS FLEURS OU DES    
  ESPCES UTILISES PRINCI- PALEMENT EN    
  PARFUMERIE, EN MDECINE OU USAGES    
  INSECTICIDES,PARASITICIDESOUSIMIL.)    
       
121010 CONES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYS, 10% 3
  MOULUS OUSOUSFORMEDEPELLETS)    
       
121020 CNES DE HOUBLON, BROYS, MOULUS OU SOUS 10% 3
  FORME DE PELLETS;LUPULINE    
       
121110 RACINESDERGLISSE,FRACHESOUSCHES,MMECOUPES, 10% 1
  CONCASSESOUPULVRISES    
       
121120 RACINESDEGINSENG,FRACHESOUSCHES,MMECOUPES, 10% 1
  CONCASSESOUPULVRISES    
       
121130 FEUILLES DE COCA, FRACHES OU SCHES, MME 10% 5
  COUPES, CONCASSESOUPULVRISES    
       
121140 PAILLE DE PAVOT, FRACHE OU SCHE, MME 10% 5
  COUPE, CONCASSEOUPULVRISE    
       
121190 PLANTES,PARTIESDEPLANTES,GRAINESETFRUITSDESESPCES 10% 1
  UTILISESPRINCIPALEMENTENPARFUMERIE,ENMDECINEOU    
  USAGESINSECTICIDES,PARASITICIDESOUSIMIL.,FRAISOUSECS,    
  MME COUPS, CONCASSS OU PULVRISS (    
  L'EXCL. DES    
  RACINESDERGLISSEETDEGINSENG,DESFEUILLESDECOCAET    
  DELAPAILLEDEPAVOT)    
       
121210 CAROUBES, Y.C. LEURS GRAINES, FRACHES, 10% 1
  RFRIGRES, CONGELESOUSCHES,MMEPULVRISES    
       
121220 ALGUES, FRACHES, RFRIGRES, CONGELES OU 10% 1
  SCHES, MMEPULVRISES    
       
121230 NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PCHES 10% 1
  [Y.C. DES BRUGNONSETNECTARINES]OUDEPRUNES    
       
121291 BETTERAVES SUCRE, FRACHES, RFRIGRES, 10% 2
  CONGELES, SCHESOUENPOUDRE    
       
121299 NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES 10% 1
  PRODUITS    
  VGTAUX-Y.C.LESRACINESDECHICORENON-TORRFIES DE LA    
  VARIT "CICHORIUM INTYBUS SATIVUM" -, SERVANT    
  PRINCIPALEMENTL'ALIMENTATIONHUMAINE,N.D.A.    
       
121300 PAILLES ET BALLES DE CRALES BRUTES, 10% 1
  MME HACHES, MOULUES, PRESSES OU    
  AGGLOMRES SOUS FORME DE PELLETS    
       
121410 FARINEETAGGLOMRSSOUSFORMEDEPELLETS,DELUZERNE 10% 5
       
121490 RUTABAGAS,BETTERAVESFOURRAGRES,RACINESFOURRAG- 10% 1
  RES, FOIN, LUZERNE, TRFLE, SAINFOIN, CHOUX    
  FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS    
  FOURRAGERS SIMIL., MME    
  AGGLOMRSSOUSFORMEDEPELLETS(L'EXCL.DELAFARINE    
  ETDESAGGLOMRSSOUSFORMEDEPELLETS,DELUZERNE)    
       
130110 GOMMELAQUE 10% 5
       
       
130120 GOMMEARABIQUE 10% 5
       
130190 GOMMES, RSINES, GOMMES-RSINES, BAUMES ET 10% 2
  AUTRES OLORSINES, NATURELLES ( L'EXCL. DE LA    
  GOMME ARA- BIQUE)    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
130211 OPIUM 10% 5
       
130212 EXTRAITS DE RGLISSE ( L'EXCL. DES EXTRAITS 10% 5
  CONTENANT    
  10% EN POIDS DE SACCHAROSE OU PRSENTS    
  COMME    
  SUCRERIES)    
       
130213 EXTRAITSDEHOUBLON 10% 2
       
130214 EXTRAITS DE PYRTHRE OU DE RACINES 10% 1
  DE PLANTES ROTNONE    
       
130219 SUCS ET EXTRAITS VGTAUX ( L'EXCL. DE L'OPIUM 10% 5
  ET DES SUCS ET EXTRAITS VGTAUX DE RGLISSE,    
  DE HOUBLON, DE    
  PYRTHREETDERACINESDEPLANTESROTNONE)    
       
130220 MATIRESPECTIQUES,PECTINATESETPECTATES 10% 1
       
130231 AGAR-AGAR,MMEMODIFI 10% 1
       
130232 MUCILAGES ET PAISSISSANTS DE CAROUBES, DE 10% 1
  GRAINES DE    
  CAROUBESOUDEGRAINESDEGUARE,MMEMODIFIS    
       
130239 MUCILAGES ET PAISSISSANTS DRIVS DES VGTAUX, 10% 1
  MME MODIFIS ( L'EXCL. DE L'AGAR-AGAR ET DES    
  MUCILAGES ET PAISSISSANTS DE CAROUBES, DE    
  GRAINES DE CAROUBES OU DEGRAINESDEGUARE)    
       
140110 BAMBOUS 10% 1
       
140120 ROTINS 10% 1
       
140190 ROSEAUX, JONCS, OSIERS, RAPHIA, PAILLES 10% 1
  DE CRALES NETTOYES, BLANCHIES OU TEINTES,    
  CORCES DE TILLEUL ET AUTRES MATIRES    
  VGTALES DES ESPCES PRINCIPALEMENT UTILISES    
  EN VANNERIE OU EN SPARTERIE (    
  L'EXCL. DES BAMBOUSETDESROTINS)    
       
140200 KAPOK, CRIN VGTAL, CRIN MARIN ET 10% 1
  AUTRES MATIRES VGTALES DES ESPCES    
  PRINCIPALEMENT UTILISES POUR LE    
  REMBOURRAGE,MMEENNAPPESAVECOUSANSSUPPORTEN    
  AUTRESMATIRES    
       
140300 SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT, ISTLE ET AUTRES 10% 5
  MATIRES VGTALES DES ESPCES PRINCIPALEMENT    
  UTILISES POUR LA FABRICATION DES BALAIS OU    
  DES BROSSES, MME EN TORSA-    
  DESOUENFAISCEAUX    
       
140410 MATIRESPREMIRESVGTALESDESESPCESPRINCIPALEMENT 10% 1
  UTILISESPOURLATEINTUREOULETANNAGE,N.D.A.    
       
140420 LINTERSDECOTON 10% 3
       
140490 PRODUITSVGTAUX,N.D.A. 10% 5
       
150100 GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, 30% 5
  ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU    
  AUTREMENT EXTRAITES ( L'EXCL.    
  DELASTARINESOLAIREETL'HUILEDESAINDOUX)    
       
150200 GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPCES 30% 5
  BOVINE, OVINE OU CAPRINE (SAUF STARINE    
  SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLOSTARINE,    
  OLOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-    
  MULSIONNES,NIMLANGES,NIAUTREMENTPRPARES)    
       
150300 STARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, 10% 1
  OLOSTARINE, OLOMARGARINE ET HUILE DE SUIF,    
  NON-MULSIONNES, NI MLANGESNIAUTREMENTPRPARES    
       
150410 HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS 30% 3
  FRACTIONS, MME    
  RAFFINES,MAISNONCHIMIQUEMENTMODIFIES    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
150420 GRAISSESETHUILESDEPOISSONSETLEURSFRACTIONS,MME 10% 1
  RAFFINES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIES (    
  L'EXCL. DESHUILESDEFOIES)    
       
150430 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFRES 30% 3
  MARINS ET LEURS FRACTIONS, MME    
  RAFFINES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIES    
       
150500 GRAISSEDESUINTETSUBSTANCESGRASSESDRIVES,Y.C.LA 30% 3
  LANOLINE    
       
150600 GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS 30% 5
  FRACTIONS, MME RAFFINES, MAIS NON    
  CHIMIQUEMENT MODIFIES ( L'EXCL. DES GRAISSES    
  ET HUILES DE PORCINS, DE VOLAILLES,    
  DE BOVINS, D'OVINS, DE CAPRINS, DE POISSONS    
  ET DE MAMMIF-    
  RESMARINSAINSIQUEDELASTARINESOLAIRE,DEL'HUILEDE    
  SAINDOUX, DE L'OLOSTARINE, DE L'OLOMARGARINE,    
  DE    
  L'HUILEDESUIF,DELAGRAISSEDESUINTETDESSUBSTANCES    
  GRASSESDRIVES)    
       
150710 HUILEDESOJA,BRUTE,MMEDGOMME 30% 5
       
150790 HUILEDESOJAETSESFRACTIONS,MMERAFFINES,MAISNON 30% 5
  CHIMIQUEMENT MODIFIES ( L'EXCL. DE    
  L'HUILE DE SOJA BRUTE)    
       
150810 HUILED'ARACHIDE,BRUTE 30% 5
       
150890 HUILED'ARACHIDEETSESFRACTIONS,MMERAFFINES,MAIS 30% 5
  NONCHIMIQUEMENT MODIFIES(L'EXCL. DEL'HUILE    
  D'ARA- CHIDEBRUTE)    
       
150910 HUILED'OLIVEVIERGEETSESFRACTIONS,OBTENUES,PARTIR 30% 5
  DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES    
  PROCDS MCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES    
  CONDITIONS N'ALT- RANTPASL'HUILE    
       
150990 HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS, TRAITES 30% 5
  MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIES, OBTENUES,    
  PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT    
  PAR DES PROCDS MCANIQUES OU PHYSIQUES,    
  DANS DES CONDITIONS N'ALTRANT PAS    
  L'HUILE    
       
151000 HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES 30% 5
  EXCLUSIVEMENT PARTIR D'OLIVES ET PAR DES    
  PROCDS AUTRES QUE CEUX MENTIONNS AU    
  No 1509, MME RAFFINES, MAIS NON    
  CHIMIQUEMENT MODIFIES ET MLANGES DE CES    
  HUILES OU    
  FRACTIONSAVECDESHUILESOUFRACTIONSDUNo 1509    
       
151110 HUILEDEPALME,BRUTE 30% 5
       
151190 HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MME 30% 5
  RAFFINES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIES    
  ( L'EXCL. DE L'HUILE DE PALMEBRUTE)    
       
151211 HUILESDETOURNESOLOUDECARTHAME,BRUTES 30% 5
       
151219 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET 30% 5
  LEURS FRAC-    
  TIONS,MMERAFFINES,MAISNONCHIMIQUEMENTMODIFIES    
  (L'EXCL.DESHUILESBRUTES)    
       
151221 HUILEDECOTON,BRUTE,MMEDPOURVUEDEGOSSIPOL 30% 5
       
151229 HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MME 30% 5
  DPOURVUES DE GOSSIPOL OU RAFFINES, MAIS NON    
  CHIMIQUEMENT MODI-    
  FIES(L'EXCL.DEL'HUILEDECOTONBRUTE)    
       
151311 HUILEDECOCO[COPRAH],BRUTE 30% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
151319 HUILEDECOCO[COPRAH] ETSESFRACTIONS,MMERAFFINES, 30% 5
  MAISNONCHIMIQUEMENTMODIFIES(L'EXCL.DEL'HUILEDE    
  COCOBRUTE)    
       
151321 HUILESDEPALMISTEOUDEBABASSU,BRUTES 10% 5
       
151329 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS 30% 5
  FRACTIONS, MME RAFFINES, MAIS NON    
  CHIMIQUEMENT MODIFIES (L'EXCL.DESHUILESBRUTES)    
       
151411 HUILESDENAVETTEOUDECOLZAFAIBLETENEURENACIDE 30% 5
  RUCIQUE"HUILESFIXESDONTLATENEURENACIDERUCIQUE    
  EST2%",BRUTES    
       
151419 HUILESDENAVETTEOUDECOLZAFAIBLETENEURENACIDE 30% 5
  RUCIQUE"HUILESFIXESDONTLATENEURENACIDERUCIQUE    
  EST 2%" ET LEURS FRACTIONS, MME RAFFINES,    
  MAIS NON    
  CHIMIQUEMENTMODIFIES(L'EXCL.DESHUILESBRUTES)    
       
151491 HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR 30% 5
  LEVE EN ACIDE RUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA    
  TENEUR EN ACIDE    
  RUCIQUEEST=2%"ETHUILESDEMOUTARDE,BRUTES    
       
151499 HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR 30% 5
  LEVE EN ACIDE RUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA    
  TENEUR EN ACIDE RUCIQUE EST = 2%" ET HUILES    
  DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MME    
  RAFFINES, MAIS NON CHIMIQUEMENT    
  MODIFIES(L'EXCL.DESHUILESBRUTES)    
       
151511 HUILEDELIN,BRUTE 10% 1
       
151519 HUILEDELINETSESFRACTIONS,MMERAFFINES,MAISNON 30% 5
  CHIMIQUEMENTMODIFIES(L'EXCL.DEL'HUILEBRUTE)    
       
151521 HUILEDEMAS,BRUTE 30% 5
       
151529 HUILEDEMASETSESFRACTIONS,MMERAFFINES,MAISNON 30% 5
  CHIMIQUEMENTMODIFIES(L'EXCL.DEL'HUILEBRUTE)    
       
151530 HUILEDERICINETSESFRACTIONS,MMERAFFINES,MAISNON 10% 1
  CHIMIQUEMENTMODIFIES    
       
151540 HUILE DE TUNG[ABRASIN] ET SES FRACTIONS,MME RAFFINES, 30% 5
  MAISNONCHIMIQUEMENTMODIFIES    
       
151550 HUILE DE SSAME ET SES FRACTIONS, MME 30% 5
  RAFFINES, MAIS NONCHIMIQUEMENTMODIFIES    
       
151590 GRAISSES ET HUILES VGTALES ET LEURS 30% 5
  FRACTIONS, FIXES, MME RAFFINES, MAIS    
  NON CHIMIQUEMENT MODIFIES ( L'EXCL. DES    
  HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE    
  PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON,    
  DE COCO    
  [COPRAH],DEPALMISTE,DEBABASSU,DENAVETTE,DECOLZA,    
  DEMOUTARDE,DELIN,DEMAS,DERICIN,DETUNG[ABRASIN]    
  OUDESSAME)    
       
151610 GRAISSESETHUILESANIMALESETLEURSFRACTIONS,PARTIEL- 30% 5
  LEMENT OU TOTALEMENT HYDROGNES,    
  INTERESTRIFIES, RESTRIFIES OU LADINISES, MME    
  RAFFINES, MAIS NON AUTREMENTPRPARES    
       
151620 GRAISSESETHUILESVGTALESETLEURSFRACTIONS,PARTIEL- 30% 5
  LEMENT OU TOTALEMENT HYDROGNES,    
  INTERESTRIFIES, RESTRIFIES OU LADINISES, MME    
  RAFFINES, MAIS NON AUTREMENTPRPARES    
       
151710 MARGARINE(L'EXCL.DELAMARGARINELIQUIDE) 30% 5
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
151790 MLANGESOUPRPARATIONSALIMENTAIRESDEGRAISSESOU 10% 5
  HUILESANIMALESOUVGTALESOUDEFRACTIONSCOMESTI-    
  BLESDEDIFFRENTESGRAISSESOUHUILES(SAUFGRAISSESET    
  HUILESETLEURSFRACTIONS,PARTIELLEMENTOUTOTALEMENT    
  HYDROGNES, INTERESTRIFIES, RESTRIFIES OU LADINI-    
  SES, MME RAFFINES, MAIS NON AUTREMENT    
  PRPARES,    
  MLANGESD'HUILESD'OLIVEOULEURSFRACTIONSAINSIQUE    
  LAMARGARINEL'TATSOLIDE)    
       
151800 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VGTALES 10% 2
  ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDES,    
  DSHYDRATES, SULFURES, SOUFFLES, STANDOLISES OU    
  AUTREMENT MODIFIES CHIMI- QUEMENT; MLANGES OU    
  PRPARATIONS NON-ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU    
  D'HUILES ANIMALES OU VGTALES OU DE FRACTIONS    
  NON-COMESTIBLES DE DIFFRENTES GRAISSES OU    
  HUILES,N.D.A.    
       
152000 GLYCROLBRUT;EAUXETLESSIVESGLYCRINEUSES 10% 3
       
152110 CIRES VGTALES, MME RAFFINES OU COLORES ( 10% 1
  L'EXCL. DESTRIGLYCRIDES)    
       
152190 CIRESD'ABEILLESOUD'AUTRES INSECTESET SPERMACETI,MME 10% 1
  RAFFINSOUCOLORS    
       
152200 DGRAS; RSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES 10% 1
  CORPS GRASOUDESCIRESANIMALESOUVGTALES    
       
160100 SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., 30% 5
  DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG; PRPARATIONS    
  ALIMENTAIRES BASE DECESPRODUITS    
       
160210 PRPARATIONS FINEMENT HOMOGNISES, DE 30% 5
  VIANDE, D'ABATS OU DE SANG, CONDITIONNES POUR    
  LA VENTE AU DTAIL COMME ALIMENTS POUR    
  ENFANTS OU POUR USAGES    
  DITTIQUES,ENRCIPIENTSD'UNCONTENU=250G    
       
160220 PRPARATIONS BASE DE FOIE DE 30% 5
  DIFFRENTES ESPCES    
  ANIMALES(L'EXCL.DESSAUCISSES,SAUCISSONSETPRODUITS    
  SIMIL. AINSI QUE DES PRPARATIONS FINEMENT    
  HOMOGNI- SES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU    
  DTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU    
  POURUSAGES DITTIQUES, EN    
  RCIPIENTSD'UNCONTENU=250G)    
       
160231 PRPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU 30% 5
  D'ABATS DE DINDE DES ESPCES DOMESTIQUES (    
  L'EXCL. DES SAUCISSES,    
  SAUCISSONSETPRODUITSSIMIL.,DESPRPARATIONSFINEMENT    
  HOMOGNISES,CONDITIONNESPOURLAVENTEAUDTAIL COMME    
  ALIMENTS POUR ENFANTS OU POURUSAGES DITTI-    
  QUES,ENRCIPIENTSD'UNCONTENU=250G,DESPRPARA- TIONS    
  BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS    
  DE VIANDE)    
       
160232 PRPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU 30% 5
  D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPCES    
  DOMESTIQUES] ( L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS    
  ET PRODUITS SIMIL., DES PRPA- RATIONS FINEMENT    
  HOMOGNISES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU    
  DTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR    
  USAGES DITTIQUES, EN RCIPIENTS D'UN CONTENU    
  =250G,DESPRPARATIONSBASEDEFOIEETDESEXTRAITS    
  ETJUSDEVIANDE)    
       
160239 PRPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU 30% 5
  D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES    
  ESPCES DOMESTIQUES]    
  (L'EXCL.DESSAUCISSES,SAUCISSONSETPRODUITSSIMIL.,DES    
  PRPARATIONS FINEMENT HOMOGNISES, CONDITIONNES    
  POURLAVENTEAUDTAILCOMMEALIMENTSPOURENFANTS    
  OUPOURUSAGESDITTIQUES,ENRCIPIENTSD'UNCONTENU    
  =250G,DESPRPARATIONSBASEDEFOIEETDESEXTRAITS    
  ETJUSDEVIANDE)    
       
160241 PRPARATIONSETCONSERVESDEJAMBONSETDEMORCEAUX 30% 5
  DEJAMBONSDESANIMAUXDEL'ESPCEPORCINE    
    Tarifsmaximum  
positionSH   appliqusau  
2002 Dsignationdesproduits 31/12/2007 Catgorie
    CEMAC  
       
160242 PRPARATIONS ET CONSERVES D'PAULES ET DE 30% 5
  MORCEAUX D'PAULESDESANIMAUXDEL'ESPCEPORCINE    
       
160249 PRPARATIONSET CONSERVESDEVIANDE OUD'ABATS 30% 5
  D'ANI-    
  MAUXDEL'ESPCEPORCINE,Y.C.LESMLANGES(L'EXCL.DES    
  PRPARATIONS ET CONSERVES CONSTITUES    
  UNIQUEMENT DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE    
  JAMBON OU D'PAULE ET DE MORCEAUX D'PAULE,    
  DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRO- DUITS    
  SIMIL., DES PRPARATIONS FINEMENT HOMOGNISES,    
  CONDITIONNESPOURLAVENTEAUDTAILCOMMEALIMENTS    
  POURENFANTSOUPOURUSAGESDITTIQUES,ENRCIPIENTS    
  D'UNCONTENU=250G,DESPRPARATIONSBASEDEFOIE    
  AINSIQUEDESEXTRAITSETJUSDEVIANDE)    
       
160250 PRPARATIONSET CONSERVESDEVIANDE OUD'ABATS 30% 5
  D'ANI- MAUX DE L'ESPCE BOVINE ( L'EXCL. DES    
  SAUCISSES, SAUCIS- SONS ET PRODUITS    
  SIMIL., DES PRPARATIONS FINEMENT    
  HOMOGNISES,CONDITIONNESPOURLAVENTEAUDTAIL    
  COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POURUSAGES    
  DITTI-    
  QUES,ENRCIPIENTSD'UNCONTENU=250G,DESPRPARA-    
  TIONS BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS    
  ET JUS DE VIANDE)    
       
160290 PRPARATIONSETCONSERVESBASEDEVIANDE,D'ABATSOU 30% 5
  DE SANG ( L'EXCL. DES PRPARATIONS ET    
  CONSERVES DE    
  VIANDEOUD'ABATSDEVOLAILLES,DEPORCINSETDEBOVINS,    
  DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.,    
  DES PRPA- RATIONS FINEMENT HOMOGNISES,    
  CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DTAIL COMME    
  ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES    
  DITTIQUES, EN RCIPIENTS D'UN CONTENU    
  =250G,DES PRPARATIONS BASEDEFOIEAINSIQUEDES    
  EXTRAITSETJUSDEVIANDE)    
       
160300 EXTRAITSETJUSDEVIANDE,DEPOISSONSOUDECRUSTACS, 30% 5
  DEMOLLUSQUESOUD'AUTRE