Покана за представяне на предложения 2009 г. — Финансов инструмент в областта на гражданската защита — Проекти за сътрудничество по отношение на готовността и превантивната дейност - (2009/C 57/03)

Обн. C ОВ. бр.57 от 11 Март 2009г.

1. Отдел „Гражданска защита“ на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с цел определяне на проектите за сътрудничество по отношение на готовността и превантивната дейност, които могат да се ползват от финансова подкрепа в съответствие с Решение 2007/162/ЕО на Съвета за създаване на финансов инструмент в областта на гражданската защита. Тази финансова подкрепа ще бъде под формата на безвъзмездни средства.


2. Съответните области, характерът и съдържанието на дейностите и условията за финансиране са определени в съответното Ръководство за кандидатстване за безвъзмездни средства, което съдържа и подробни инструкции за това къде и кога да се подаде предложение. Ръководството, както и необходимите формуляри за кандидатстване за безвъзмездни средства, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата Europa, на следния адрес:

http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm


3. Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на адреса, посочен в Ръководството за кандидатстване за безвъзмездни средства до 18 май 2009 г. Предложенията трябва да бъдат изпратени по пощата или с куриерска служба не по-късно от 18 май 2009 г. (за доказателство се приема датата на изпращане, пощенското клеймо или датата от квитанцията за приемане на пратката за изпращане). Те могат също да бъдат подадени на ръка на самия адрес, посочен в ръководството, не по-късно от 17.00 ч. на 18 май 2009 г. (за доказателство се приема разписката за получаване с отбелязана дата и подписана от отговорното длъжностно лице).


Предложения, подадени по факс или електронна поща, както и непълните заявления или заявления, изпратени на части, няма да бъдат приемани


4. Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства ще протече по следния начин:

— получаване, вписване и потвърждение за получаване от страна на Комисията,

— оценка на предложенията от Комисията,

— решение за отпускане на средства и уведомяване на кандидатите за резултата.

Бенефициерите ще бъдат избрани въз основа на критериите, определени в ръководството, посочено в точка 2, и в съответствие с наличния бюджет.


В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и страната, подала предложението, ще се сключи споразумение за отпускане на безвъзмездни средства (в EUR).


Процедурата е строго поверителна.


2009-C57-03


Untitled Page