(преюдициално запитване от Bundesfinanzhof - Германия) - Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG -(Дело C-281/07)

Обн. C ОВ. бр.69 от 21 Март 2009г.

(Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 - Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Член 3 - Връщане на възстановяване при износ - Грешка на националната администрация - Давностен срок)


2009/C 69/10


Език на производството: немски1

Запитваща юрисдикция


Bundesfinanzhof
Страни в главното производство


Жалбоподател: Hauptzollamt Hamburg-Jonas


Ответник: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG
Предмет


Преюдициално запитване - Bundesfinanzhof - Тълкуване на член 3, параграф 1, първа алинея, първо изречение от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166) - Приложимост на давностния срок, предвиден с Регламент № 2988/95 при връщане на възстановяване при износ, изплатено в резултат на грешка на националната администрация, без икономическият оператор да е извършил нередност
Диспозитив


Давностният срок от четири години, предвиден в член 3, пара- граф 1, първа алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, не се прилага за процедура по връщане на недължимо изплатено на износител възстановяване при износ в резултат на грешка на нацио- налните органи, когато последният не е извършил никаква нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от този регламент.


_________________________

1 ОВ C 211, 8.9.2007 г.


Untitled Page