Покана за представяне на предложения — EACEA/03/09 - Подкрепа за международното разпространение на европейски филми — „Автоматичната“ схема 2009 - (2009/C 73/05)

Обн. C ОВ. бр.73 от 27 Март 2009г.

1. Цели и описание


Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е изготвено въз основа на Решение № 1718/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).


Една от целите на програмата е да насърчава и подкрепя широкото международно разпространение на нови европейски филми, като предоставя средства на разпространители според тяхното представяне на пазара за по-нататъшно реинвестиране в нови ненационални европейски филми.


Схемата също така има за цел да насърчи развиването на връзки между секторите на продукция и разпространение, като по този начин подобри пазарния дял на европейските филми и повиши конкурентоспособността на европейските компании.


2. Допустими кандидати


Настоящата покана се отправя към европейските компании, специализирани в разпространение на европейски произведения в киносалони, и чиито дейности способстват постигането на горепосочените цели на програмата МЕДИА, както са изложени в решението на Съвета.


Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:


— 27-те държави-членки на Европейския съюз,


— страните от ЕАСТ,


— Швейцария,


— Хърватия.


3. Допустими проекти


„Автоматичната“ схема за подпомагане функционира на два етапа:


— Създаване на потенциален фонд, пропорционален на броя на продадените билети за платен вход за чуждестранни европейски филми в държавите, участващи в програмата, до определена горна граница за филм и с необходимите корекции за всяка страна.


— Реинвестиране на потенциалния фонд: така създаденият от всяка компания фонд трябва да бъде реинвестиран в 3 модула (3 вида проекти) до 1 октомври 2010 г.:


1. копродукция на чуждестранни европейски филми;


2. придобиване на права на разпространение, например посредством минимални гаранции, на чужде-странни европейски филми; и/или в


3. разходи по издаването (производство на копия, дублаж и субтитриране), разходи за популяризиране и за реклама на чуждестранни европейски филми.


Проекти от вид 1 и 2:

Максималната продължителност на проектите е 30 месеца.

Проектите трябва да започнат на 1 август 2009 г. и да завършат на 1 февруари 2012 г.


Проекти от вид 3:

Максималната продължителност на проектите е 42 месеца.

Проектите трябва да започнат на 1 февруари 2009 г. и да завършат на 1 август 2012 г.


4. Критерии за възлагане


Потенциален фонд ще бъде отпуснат на допустими европейски компании за разпространение въз основа на посещенията, реализирани от европейските ненационални филми, разпространени от кандидата през референтната година (2008). В границите на наличните бюджетни средства потенциалният фонд ще бъде изчислен на базата на определена сума за допустима позиция.


Подкрепата ще бъде отпусната под формата на потенциален фонд („Фондът“), на разположение за разпространителите за последващи инвестиции в нови ненационални европейски филми.


Фондът може да бъде реинвестиран:


1. в продукцията на нови ненационални европейски филми (т.е. филми, които не са завършени към датата на кандидатстване за реинвестиране);


2. в спазването на Минималните гаранции за разпространение за нови ненационални европейски филми;


3. в покриване на разходите за разпространение, т.е. за П&Р (популяризиране и реклама) за нови ненационални европейски филми.


5. Бюджет


Общият наличен бюджет е 17 000 000 EUR.


Не е определен максимален размер.


Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на субсидия. Финансовата подкрепа от Комисията не може да надвишава 40 %, 50 % или 60 % от общите допустими разходи.


Агенцията си запазва правото да не отпуска всички налични средства.


6. Краен срок за подаване на кандидатури


Предложенията за „създаване“ на потенциален фонд трябва да бъдат изпратени най-късно на 29 май 2009 г. (дата на пощенското клеймо) на следния адрес:


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Constantin Daskalakis — BOUR 3/66

Avenue du Bourget, 1

1140 Brussels

BELGIUM


Ще се приемат само кандидатури, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписан от лицето, упълномощено да встъпи в правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация. На пликовете трябва да има ясно обозначение:


„MEDIA 2007 — DISTRIBUTION EACEA/03/09 — AUTOMATIC CINEMA“


Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, няма да бъдат приети.


7. Подробна информация


Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния адрес в интернет:


http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, определени в указанията, да бъдат подадени с предвидените за целта формуляри и да съдържат всички данни и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


2009-C73-05Untitled Page