РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/299/ПВР НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес

Обн. L ОВ. бр.81 от 27 Март 2009г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално член 31, параграф 1, буква а) и член 34, параграф 2, буква б) от него,


като взе предвид инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Федерална република Германия1,


като взе предвид становището на Европейския парламент,


като има предвид, че:


(1) Правото на обвиняемия да присъства лично на съдебния процес е включено в правото на справедлив процес, предвидено в член 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно тълкуването на Европейския съд по правата на човека. Съдът е постановил също така, че правото на обвиняемия да се яви лично на съдебния процес не е абсолютно и че при определени обстоятелства обвиняемият може по своя собствена воля, явно или мълчаливо, но недвусмислено да се откаже от това право.


(2) В различните рамкови решения за прилагане на принципа за взаимно признаване на окончателни съдебни актове липсва последователност по въпроса за решенията, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично. Тези различия биха могли да създадат усложнения в практиката и да затруднят съдебното сътрудничество.


(3) Предвидените в тези рамкови решения начини на действие са незадоволителни по отношение на случаите, в които лицето не е могло да бъде уведомено за съдебното производство. В рамкови решения 2005/214/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции2, 2006/783/ПВР за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация3, 2008/909/ПВР за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз4 и 2008/947/ПВР за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции5 се допуска възможността изпълняващият орган да откаже да изпълни такова съдебно решение. Рамково решение 2002/584/ПВР относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки6 допуска изпълняващият орган да изиска от издаващия орган да представи достатъчна гаранция, че на лицето, за което е издадена европейска заповед за арест, е осигурена възможност да поиска повторно разглеждане на делото в издаващата държава-членка и да присъства при разглеждането. Дали тази гаранция е достатъчна, е въпрос, който се решава от изпълняващия орган, и поради това е трудно да се прецени точно кога е възможно да бъде отказано изпълнение.


(4) Поради това е необходимо да се предоставят ясни и общовалидни основания за отказ за признаване на решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично. Настоящото рамково решение има за цел да определи по-добре тези общи основания, които дават възможност на изпълняващия орган да изпълни решението въпреки отсъствието на лицето по време на съдебния процес и при пълно зачитане на правото на защита на лицето. Настоящото рамково решение няма за цел да регулира начините и методите, включително процесуалните изисквания, използвани за постигането на посочените в настоящото рамково решение резултати, които са предмет на националното законодателство на държавите-членки.


(5) Тези промени изискват да се изменят съществуващите рамкови решения за прилагане на принципа за взаимно признаване на окончателни съдебни решения. Новите разпоредби следва също да послужат за основа на бъдещите правни инструменти в тази област.


(6) Разпоредбите на настоящото рамково решение за изменение на други рамкови решения определят условията, при които признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани. Тези условия са алтернативни; когато е изпълнено едно от условията, издаващият орган попълва съответния раздел от европейската заповед за арест или от съответното удостоверение по останалите рамкови решения и по този начин предоставя гаранции, че изискванията са или ще бъдат изпълнени, което следва да бъде достатъчно за целите на изпълнението на решението въз основа на принципа за взаимно признаване.


(7) Признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани, ако то е призовано лично и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или ако чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес. В този контекст се подразбира, че лицето следва да е получило тази информация „своевременно“, което означава в достатъчни срокове, които да му позволяват да участва в съдебния процес и ефективно да упражни своето право на защита.


(8) Правото на обвиняемия на справедлив процес е гарантирано от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно тълкуването на Европейския съд по правата на човека. Това право включва правото на заинтересованото лице да се яви лично на съдебния процес. За да упражни това право, заинтересованото лице трябва да е уведомено за насрочения съдебен процес. Съгласно настоящото рамково решение уведомяването на лицето за съдебния процес следва да бъде гарантирано от всяка държава-членка в съответствие с националното й законодателство, като се подразбира, че това трябва да отговаря на изискванията на посочената конвенция. В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека при разглеждане на въпроса, дали начинът на предоставяне на информацията е достатъчен, за да гарантира уведомяването на лицето за съдебния процес, би могло, когато е уместно, да се обърне внимание и на усилията, които заинтересованото лице е положило, за да получи предназначената за него информация.


(9) От практически съображения определената за процеса дата може първоначално да бъде посочена като няколко възможни дати в рамките на кратък период от време.


(10) Признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани, когато заинтересованото лице, след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е решило да бъде защитавано от защитник и е упълномощило този защитник, като се гарантира, че правната помощ е действително оказана на практика. В този контекст не бива да е от значение дали този защитник е бил избран и посочен и му е заплатено от заинтересованото лице или е бил посочен и му е било заплатено от държавата, като се подразбира, че заинтересованото лице следва съзнателно да е избрало да бъде представлявано от защитник, вместо да се яви лично на съдебния процес. Посочването на защитника и свързаните с това въпроси са предмет на националното законодателство.


(11) Общовалидните разрешения по отношение на основанията за отказ за признаване в съответните съществуващи рамкови решения следва да вземат под внимание разнообразните ситуации по отношение на правото на заинтересованото лице на повторно разглеждане или обжалване. Това повторно разглеждане или обжалване, чиято цел е да се гарантират правата на защита, се характеризира със следните елементи: заинтересованото лице има право да присъства, делото се преразглежда по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение.


(12) Правото на повторно разглеждане или обжалване следва да бъде гарантирано, когато решението вече е връчено, както и в случая с европейската заповед за арест, когато все още не е било връчено, но ще бъде връчено незабавно след предаването. Последният случайсе отнася до ситуация, в която опитите на органите да се свържат с лицето са останали безуспешни, по-специално защото лицето се е опитало да избегне правосъдие.


(13) В случайче европейската заповед за арест е издадена с цел изпълнение на присъда лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, а до този момент заинтересованото лице не е получило никаква официална информация за наличието на наказателно производство срещу него, нито му е било връчено съдебното решение, това лице, след отправено искане в изпълняващата държава-членка, следва да получи копие от съдебното решение само за сведение. Издаващите и изпълняващите съдебни органи се консултират взаимно, когато това е уместно, относно необходимостта и наличните възможности за предоставяне на заинтересованото лице на превод на съдебното решение или на съществени части от него на език, който това лице разбира. Такова предоставяне на съдебното решение не следва да води до забавяне на процедурата по предаване, нито до забавяне на решението за изпълнение на европейската заповед за арест.


(14) Настоящото рамково решение единствено определя по-точно основанията за отказ за признаване в правните инструменти за прилагането на принципа за взаимно признаване. Поради това някои разпоредби, като например свързаните с правото на повторно разглеждане, се отнасят единствено за определянето на съответните основания за отказ за признаване. Те не целят хармонизиране на националните законодателства. Настоящото рамково решение не засяга бъдещите правни инструменти на Европейския съюз, целящи сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на наказателното право.


(15) Основанията за отказ за признаване имат незадължителен характер. Все пак преценката на държавите-членки за транспонирането на тези основания в националното законодателство се ръководи по-конкретно от правото на справедлив процес, като същевременно отчита цялостната цел на настоящото рамково решение за укрепване на процесуалните права на лицата и за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:Член 1


Цели и приложно поле


1. Целите на настоящото рамково решение са да укрепи процесуалните права на лицата, които са субекти на наказателно производство, да улесни съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и по-специално да спомогне за взаимното признаване на съдебни решения между държавите-членки.


2. Настоящото рамково решение не поражда действие за изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора, включително правото на защита на лицата, които са субекти на наказателни производства, и не засяга задълженията, възложени на съдебните органи във връзка с това.


3. Настоящото рамково решение установява общи правила за признаване и/или изпълнение в една държава-членка (изпълняващата държава-членка) на съдебни решения, постановени от друга държава-членка (издаващата държава-членка) вследствие на производство, на което заинтересованото лице не е присъствало, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР, на член 7, параграф 2, буква ж) от Рамково решение 2005/214/ПВР, на член 8, параграф 2, буква д) от Рамково решение 2006/783/ПВР, на член 9, параграф 1, буква и) от Рамково решение 2008/909/ПВР и на член 11, параграф 1, буква з) от Рамково решение 2008/947/ПВР.Член 2


Изменения на Рамково решение 2002/584/ПВР


Рамково решение 2002/584/ПВР се изменя, както следва:


1. Създава се следният член:


„Член 4а


Решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който лицето не се е явило лично


1. Изпълняващият съдебен орган също така може да откаже да изпълни европейска заповед за арест, издадена с цел изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, ако лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в европейската заповед за арест не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителните процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава-членка:


а) своевременно


i) или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес;


и


ii) е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


или


б) след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


или


в) след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:


i) изрично е заявило, че не оспорва решението;


или


ii) не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;


или


г) решението не му е било връчено лично, но:


i) решението ще му бъде връчено лично незабавно след предаването и ще бъде изрично уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение;


и


ii) ще бъде уведомено за срока, в който трябва да поиска повторно разглеждане или обжалване, както е посочено в съответната европейска заповед за арест.


2. В случайче европейската заповед за арест е издадена с цел изпълнение на присъда лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, съгласно условията на параграф 1, буква г), а до този момент заинтересованото лице не е получило никаква официална информация за съществуването на наказателно производство срещу него, нито му е било връчено съдебното решение, то може да поиска, в момента на получаване на информацията за съдържанието на европейската заповед на арест, да получи копие от съдебното решение, преди да бъде предадено. Веднага след като бъде информиран за искането, издаващият орган предоставя копие от съдебното решение на търсеното лице чрез изпълняващия орган. Искането на търсеното лице не следва да води до забавяне на процедурата по предаване, нито до забавяне на решението за изпълнение на европейската заповед за арест. Съдебното решение се предоставя на заинтересованото лице само за сведение; предоставянето му не може да се счита за официално връчване на съдебното решение, нито да постави началото на каквито и да е срокове за подаване на искане за повторно разглеждане или за обжалване.


3. В случайче дадено лице е предадено съгласно условията на параграф 1, буква г) и е поискало повторно разглеждане или обжалване, задържането на такова лице, на което предстои такова разглеждане или обжалване, подлежи на проверка на редовни интервали от време или по искане на заинтересованото лице до окончателното приключване на производството съгласно правото на издаващата държава-членка. Такава проверка включва по-специално възможността за временно или окончателно прекратяване на задържането. Повторното разглеждане или обжалване започва своевременно след предаването.“;


2. В член 5 параграф 1 се заличава;


3. В приложението („ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ“) буква г) се заменя със следното:


„г) Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:


1. - Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


2. - Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


3. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:


- 3.1a. лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.1б. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес и е било уведомено за възможността за поста­новяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.2 след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


ИЛИ


- 3.3 решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и


- лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;


ИЛИ


- лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;


ИЛИ


- 3.4. решението не е било връчено лично на лицето, но


— решението ще бъде връчено лично на лицето незабавно след предаването; и


— при връчване на решението лицето ще бъде изрично уведомено за правото му на повторно разглеждане или обжалване, в което има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение; и


— лицето ще бъде уведомено за срока, в който трябва да поиска повторно разглеждане или обжалване и който е … дни.


4. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:


.........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................ “Член 3


Изменения на Рамково решение 2005/214/ПВР


Рамково решение 2005/214/ПВР се изменя, както следва:


1. В член 7 параграф 2 се изменя, както следва:


а) буква ж) се заменя със следното:


„ж) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение в случайна писмено производство и в съответствие със законодателството на издаващата държава заинтересованото лице не е било уведомено лично или чрез упълномощен съгласно националното законодателство представител за правото си на оспорване и за предвидените за тази цел срокове“;


б) добавят се следните букви:


„и) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:


i) своевременно


— или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,


и


— е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


или


ii) след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


или


iii) след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:


— изрично е заявило, че не оспорва решението;


или


— не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;


й) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение лицето не се е явило лично, освен ако удостоверението не посочва, че това лице, след като е било изрично уведомено относно производството и възможността да се яви лично на процеса, изрично се е отказало от правото си на устно изслушване и изрично е посочило, че няма да оспорва.“;


2. В член 7 параграф 3 се заменя със следното:


„3. В случаите, посочени в параграф 1 и параграф 2, букви в), ж), и) и й), преди компетентният орган на изпълняващата държава да вземе решение за отказ за признаване и изпълнение на решение изцяло или частично, тойсе консултира по подходящ начин с компетентния орган на издаващата държава и при целесъобразност отправя искане за незабавно предоставяне на цялата необходима информация.“;


3. В буква з) от приложението („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) точка 3 се заменя със следното:


„3. Посочете дали заинтересованото лице се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:


1. - Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


2. - Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


3. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:


- 3.1a. лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.1б. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ


- 3.3. решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и


- лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;


ИЛИ


- лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;


- 3.4. след като е било изрично уведомено за производството и възможността да се яви лично на процеса, лицето изрично се е отказало от правото си на устно изслушване и изрично е посочило, че няма да оспорва.4. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:


.........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................ “Член 4


Изменения на Рамково решение 2006/783/ПВР


Рамково решение 2006/783/ПВР се изменя, както следва:


1. В член 8, параграф 2 буква д) се заменя със следното:


„д) съгласно предвиденото в член 4, параграф 2 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, освен ако в удостоверението не се посочва, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:


i) своевременно


— или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,


и


— е уведомено за възможността за постановяване на такова решение за конфискация, ако не се яви на съдебния процес;


или


ii) след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


или


iii) след като решението за конфискация му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:


— изрично е заявило, че не оспорва решението за конфискация;


или


— не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.“;


2. В приложението („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) буква й) се заменя със следното:


„й) Производство, довело до решението за конфискация


Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация:


1. - Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация.


2. - Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация.


3. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:


- 3.1a. лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.1б. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


ИЛИ


- 3.3. решението за конфискация е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и


- лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;


ИЛИ


- лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.


4. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:


.........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................ “Член 5


Изменения на Рамково решение 2008/909/ПВР


Рамково решение 2008/909/ПВР се изменя, както следва:


1. В член 9, параграф 1 буква и) се заменя със следното:


„и) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:


i) своевременно


— или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,


и


— е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


или


ii) след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


или


iii) след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:


— изрично е заявило, че не оспорва решението;


или


— не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.“;


2. В буква и) от приложение I („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) точка 1 се заменя със следното:


„1. Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:


1. - Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


2. - Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


3. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:


- 3.1a. лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.1б. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


ИЛИ

- 3.3. решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и


- лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;


ИЛИ


- лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.4. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:


.........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................ “Член 6


Изменения на Рамково решение 2008/947/ПВР


Рамково решение 2008/947/ПВР се изменя, както следва:


1. В член 11, параграф 1 буква з) се заменя със следното:


„з) съгласно предвиденото в член 6 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:


i) своевременно


— или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,


и


— е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


или


ii) след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


или


iii) след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:


— изрично е заявило, че не оспорва решението,


или


— не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.“;


2. В приложение I („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) буква з) се заменя със следното:


„з) Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:


1. - Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.


2. - Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението


3. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:


- 3.1a. лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.1б. лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;


ИЛИ


- 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;


ИЛИ


- 3.3. решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и


- лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;


ИЛИ


- лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.


4. Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:


.........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................ “Член 7


Териториално прилагане


Настоящото рамково решение се прилага за Гибралтар.Член 8


Изпълнение и преходни разпоредби


1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за спазване на разпоредбите на настоящото рамково решение до 28 март 2011 г.


2. Настоящото рамково решение се прилага от датата, посочена в параграф 1, по отношение на признаването и изпълнението на решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило.


3. Ако при приемането на настоящото рамково решение държава-членка е декларирала, че има сериозни причини да допусне, че няма да е в състояние да се съобрази с разпоредбите на настоящото рамково решение до датата, посочена в параграф 1, настоящото рамково решение ще се прилага най-късно от 1 януари 2014 г. по отношение на признаването и изпълнението на решения, постановени от компетентните органи на тази държава-членка вследствие на съдебен процес, на който съответното лице не се е явило лично. Останалите държави-членки могат да поискат от държавата-членка, направила такава декларация, да прилага съответните разпоредби на рамковите решения, посочени в членове 2, 3, 4, 5 и 6, така, както са били първоначално приети, по отношение на признаването и изпълнението на решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило, издадени от тази държава-членка.


4. До датите, посочени в параграфи 1 и 3, съответните разпоредби на рамковите решения, посочени в членове 2, 3, 4, 5 и 6, продължават да се прилагат така, както са били приети първоначално.


5. Декларацията, направена в съответствие с параграф 3, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Тя може да бъде оттеглена по всяко време.


6. Държавите-членки предоставят на генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, които въвеждат в тяхното национално законодателство задълженията, произтичащи от настоящото рамково решение.Член 9


Преразглеждане


1. До 28 март 2014 г. Комисията изготвя доклад въз основа на информацията, получена от държавите-членки съгласно член 8, параграф 6.


2. Въз основа на посочения в параграф 1 доклад Съветът прави оценка на:


а) степента, в която държавите-членки са предприели необходимите мерки за изпълнение на настоящото рамково решение; и


б) прилагането на настоящото рамково решение.


3. При необходимост посоченият в параграф 1 доклад се придружава от законодателни предложения.Член 10


Влизане в сила


Настоящото рамково решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.


За Съвета Председател I. LANGER_________________________

1 ОВ C 52, 26.2.2008 г., стр. 1.

2 Рамково решение от 24 февруари 2005 г. (ОВ L 76, 22.3.2005 г., стр. 16).

3 Рамково решение от 6 октомври 2006 г. (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59).

4 Рамково решение от 27 ноември 2008 г. (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 27).

5 Рамково решение от 27 ноември 2008 г. (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 102).

6 Рамково решение от 13 юни 2002 г. (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).


2009-L81-07Untitled Page