Покана за представяне на предложения в рамките на годишната работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2009 г. - (Решение С(2009) 2179 на Комисията) - (2009/C 75/10)

Обн. C ОВ. бр.75 от 31 Март 2009г.

С настоящото Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с оглед на предоставяне на безвъзмездни помощи за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в годишната работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа за 2009 г.


Максималната сума на разположение по тази покана за предложения за 2009 г. e: 80 милиона EUR.


Поканата е в сила до: 15 май 2009 г.


Пълният текст на поканата за предложения е на разположение на адрес:


http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm


2009-C75-10


Untitled Page