Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за 2009 г. за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007-2013 г. - (Решение С(2009) 2178 на Комисията) - (2009/C 75/11)

Обн. C ОВ. бр.75 от 31 Март 2009г.

С настоящото Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007-2013 г. с цел отпускане на безвъзмездни помощи за:


— Област № 8:

Приоритетен проект TEN-T № 21 — Морски магистрали. Максималната обща сума на разположение за подбраните предложения за 2009 г. e 30 милиона EUR.


— Област № 9:

Проекти в областта на Интелигентните транспортни системи за движението по пътищата. Максималната обща сума на разположение за подбраните предложения за 2009 г. e 100 милиона EUR.


— Област № 10:

Проекти в областта на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS).


Максималната обща сума на разположение за подбраните предложения за 2009 г. e 240 милиона EUR.


Поканата е в сила до: 15 май 2009 г.


Пълният текст на поканата за предложения е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm


2009-C75-11


Untitled Page